Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

 

SINGAPŪRAS LĪGUMS PAR PREČU ZĪMĒM

Saturs

1. pants.

Terminu skaidrojumi

2. pants.

Zīmes, uz kurām attiecas Līgums

3. pants.

Pieteikums

4. pants.

Pārstāvība; piegādes adrese

5. pants.

Pieteikuma datums

6. pants.

Viena reģistrācija attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem vairākās klasēs

7. pants.

Pieteikuma un reģistrācijas sadalīšana

8. pants.

Paziņojumi

9. pants.

Preču un/vai pakalpojumu klasifikācija

10. pants.

Izmaiņas vārdos (nosaukumos) vai adresēs

11. pants.

Īpašumtiesību maiņa

12. pants.

Kļūdas labošana

13. pants.

Reģistrācijas spēkā esamības ilgums un tās atjaunošana

14. pants.

Atvieglojumi termiņu neievērošanas gadījumā

15. pants.

Pienākums ievērot Parīzes konvenciju

16. pants.

Pakalpojumu zīmes

17. pants.

Iesniegums par licences ierakstīšanu reģistrā

18. pants.

Iesniegums par licences ieraksta grozīšanu vai anulēšanu

19. pants.

Sekas licences neierakstīšanai reģistrā

20. pants.

Norāde par licenci

21. pants.

Apsvērumi paredzama noraidījuma gadījumā

22. pants.

Reglaments

23. pants.

Asambleja

24. pants.

Starptautiskais birojs

25. pants.

Pārskatīšana vai grozījumi

26. pants.

Pievienošanās Līgumam

27. pants.

1994. gada Preču zīmju līguma un šā Līguma piemērošana

28. pants.

Stāšanās spēkā; ratifikāciju un pievienošanos spēkā stāšanās diena

29. pants.

Atrunas

30. pants.

Līguma denonsācija

31. pants.

Līguma valodas; parakstīšana

32. pants.

Depozitārijs

 

 

 

1. pants
Terminu skaidrojumi

Šajā Līgumā, ja vien nav īpaši noteikts citādi:

(i) "Iestāde" nozīmē institūciju, kam Līgumslēdzēja puse uzticējusi reģistrēt zīmes;

(ii) "reģistrācija" nozīmē Iestādes veiktu zīmes reģistrāciju;

(iii) "pieteikums" nozīmē reģistrācijas pieteikumu;

(iv) "paziņojums" nozīmē jebkuru pieteikumu vai jebkuru iesniegumu, deklarāciju, vēstuli vai citu informāciju, kas attiecas uz pieteikumu vai reģistrāciju un kas tiek iesniegta Iestādē;

(v) atsauces uz "personu" jāizprot kā atsauces gan uz fizisku, gan juridisku personu;

(vi) "īpašnieks" nozīmē personu, kura zīmju reģistrā uzrādīta kā reģistrācijas īpašnieks;

(vii) "zīmju reģistrs" nozīmē datu krājumu, kuru kārto Iestāde un kurš ietver visu reģistrāciju saturu un visas ziņas, kas tajā iekļautas attiecībā uz visām reģistrācijām, neatkarīgi no veida, kādā šie dati tiek glabāti;

(viii) "procedūra Iestādē" nozīmē jebkuru procedūru, kuru attiecībā uz pieteikumu vai reģistrāciju kārto Iestādes lietvedībā;

(ix) "Parīzes konvencija" nozīmē Parīzes konvenciju par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, kas parakstīta 1883. gada 20. martā Parīzē, ar labojumiem un grozījumiem;

(x) "Nicas klasifikācija" nozīmē klasifikāciju, kas iedibināta ar Nicas Nolīgumu par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju zīmju reģistrācijai, kurš parakstīts 1957. gada 15. jūnijā Nicā, ar labojumiem un grozījumiem;

(xi) "licence" nozīmē zīmes izmantošanas licenci saskaņā ar Līgumslēdzējas puses tiesību aktiem;

(xii) "licenciāts" nozīmē personu, kurai piešķirta licence;

(xiii) "Līgumslēdzēja puse" nozīmē jebkuru valsti vai starpvaldību organizāciju, kas ir šā Līguma dalībniece;

(xiv) "diplomātiskā konference" nozīmē Līgumslēdzēju pušu sanāksmi ar mērķi pārskatīt vai grozīt Līgumu;

(xv) "Asambleja" nozīmē Asambleju, kas minēta 23. pantā;

(xvi) atsauces uz "ratifikācijas dokumentu" jāizprot kā atsauces arī uz pieņemšanas un apstiprināšanas dokumentiem;

(xvii) "Organizācija" nozīmē Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju;

(xviii) "Starptautiskais birojs" nozīmē Organizācijas Starptautisko biroju;

(xix) "ģenerāldirektors" nozīmē Organizācijas ģenerāldirektoru;

(xx) "Reglaments" nozīmē šā Līguma Reglamentu, kas minēts 22. pantā;

(xxi) atsauces uz "pantu" vai panta "daļu", "punktu" vai "apakšpunktu" jāizprot kā atsauces arī uz attiecīgajiem noteikumiem Reglamentā;

(xxii) "1994. gada Preču zīmju līgums" nozīmē Preču zīmju līgumu, kas pieņemts Ženēvā 1994. gada 27. oktobrī.

2. pants
Zīmes, uz kurām attiecas Līgums

(1) [Zīmju raksturs] Katra Līgumslēdzēja puse šo Līgumu piemēro zīmēm, ko veido tādi apzīmējumi, kurus saskaņā ar Līgumslēdzējas puses tiesību aktiem var reģistrēt kā zīmes.

(2) [Zīmju veidi]

(a) Šo Līgumu piemēro zīmēm, kas attiecas uz precēm (preču zīmes) vai uz pakalpojumiem (pakalpojumu zīmes), vai kas attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem.

(b) Šo Līgumu nepiemēro kolektīvajām zīmēm, sertifikācijas zīmēm un garantijas zīmēm.

3. pants
Pieteikums

(1) [Ziņas vai materiāli, kas iekļaujami pieteikumā vai pievienojami pieteikumam; maksa]

(a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteikums ietvertu visas vai dažas no šādām ziņām vai materiāliem:

(i) lūgumu reģistrēt zīmi;

(ii) pieteicēja vārdu (nosaukumu) un adresi;

(iii) tās valsts nosaukumu, kuras pilsonis (valstspiederīgais) ir pieteicējs, ja viņš ir kādas valsts pilsonis (valstspiederīgais), tās valsts nosaukumu, kurā pieteicējam ir pastāvīga dzīvesvieta (atrašanās vieta), ja viņam tāda ir, un tās valsts nosaukumu, kurā pieteicējam ir reāls un strādājošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums, ja viņam tāds ir;

(iv) ja pieteicējs ir juridiska persona, šīs juridiskās personas tiesisko statusu un valsti, un vajadzības gadījumā - teritoriālo vienību šajā valstī, kuras jurisdikcijā minētā juridiskā persona nodibināta;

(v) ja pieteicējam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārdu un adresi,

(vi) ja saskaņā ar 4. panta 2. daļas (b) punktu tiek prasīta piegādes adrese, šo adresi;

(vii) ja pieteicējs vēlas izmantot agrāka pieteikuma prioritātes priekšrocības, deklarāciju ar šāda agrāka pieteikuma prioritātes pieprasījumu, kopā ar tādām papildu ziņām un pierādījumiem attiecībā uz prioritātes deklarāciju, kādus var pieprasīt atbilstoši Parīzes konvencijas 4. pantam;

(viii) ja pieteicējs vēlas izmantot tādas aizsardzības priekšrocības, kas izriet no preču un/vai pakalpojumu demonstrēšanas izstādē, - attiecīgu deklarāciju kopā ar tādām papildu ziņām attiecībā uz šo deklarāciju, kādas nepieciešamas saskaņā ar Līgumslēdzējas puses tiesību aktiem;

(ix) vismaz vienu zīmes atveidojumu, kā paredzēts Reglamentā;

(x) vajadzības gadījumā - paziņojumu, kā paredzēts Reglamentā, par zīmes tipu, kā arī attiecībā uz šāda tipa zīmi prasītās īpašās papildu ziņas vai materiālus;

(xi) vajadzības gadījumā - paziņojumu, kā paredzēts Reglamentā, par to, ka pieteicējs vēlas, lai zīme tiktu reģistrēta un publicēta ar standarta rakstu zīmēm, kādas lieto Iestāde;

(xii) vajadzības gadījumā - paziņojumu, kā paredzēts Reglamentā, par to, ka pieteicējs vēlas pretendēt uz krāsu kā zīmi raksturojošu pazīmi;

(xiii) zīmes vai noteiktu tās daļu transliterāciju;

(xiv) zīmes vai noteiktu tās daļu tulkojumu;

(xv) preču un/vai pakalpojumu nosaukumus, attiecībā uz kuriem reģistrācija pieprasīta, sagrupētus saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar tās klasifikācijas klases numuru, pie kuras šī preču vai pakalpojumu grupa pieder, un novietojot minētās klasifikācijas klašu secībā;

(xvi) paziņojumu par nodomu lietot šo zīmi, kāds nepieciešams saskaņā ar Līgumslēdzējas puses tiesību aktiem.

(b) Papildus (a) punkta (xvi) apakš­punktā minētajam paziņojumam par nodomu lietot zīmi vai tā vietā pieteicējs var iesniegt paziņojumu par zīmes faktisko lietojumu un attiecīgus pierādījumus, kādi nepieciešami saskaņā ar Līgumslēdzējas puses tiesību aktiem.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz pieteikumu Iestādei tiktu samaksātas maksas.

(2) [Viens pieteikums attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem vairākās klasēs] Viens un tas pats pieteikums var attiekties uz vairākām precēm un/vai pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai tie pieder vienai vai vairākām Nicas klasifikācijas klasēm.

(3) [Faktiskais lietojums] Ja saskaņā ar 1. daļas (a) punkta (xvi) apakšpunktu ir iesniegts paziņojums par nodomu lietot zīmi, jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai tās tiesību aktos noteiktajā termiņā, ievērojot minimālo termiņu, kāds paredzēts Reglamentā, pieteicējs Iestādei iesniegtu pierādījumus par zīmes faktisko lietojumu, kādi nepieciešami saskaņā ar Līgumslēdzējas puses tiesību aktiem.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz pieteikumu nevar pieprasīt tādu prasību izpildi, kas nav minētas šā panta 1. vai 3. daļā vai 8. pantā. Jo īpaši, attiecībā uz pieteikumu visā tā izskatīšanas gaitā nevar pieprasīt:

(i) iesniegt jebkādu apliecību vai izrakstu no komercreģistra;

(ii) norādīt, ka pieteicējs veic rūpniecisku vai tirdzniecisku darbību, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iii) norādīt, ka pieteicēja darbība atbilst pieteikumā ietvertajām precēm un/vai pakalpojumiem, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iv) iesniegt pierādījumus par to, ka zīme reģistrēta citas Līgumslēdzējas puses zīmju reģistrā vai tādas Parīzes konvencijas dalībvalsts, kura nav Līgumslēdzēja puse, zīmju reģistrā, izņemot gadījumu, kad pieteicējs pretendē uz Parīzes konvencijas 6-quinquies panta piemērošanu.

(5) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai pieteikuma izskatīšanas gaitā Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru pieteikuma ziņu vai materiālu ticamību.

4. pants
Pārstāvība; piegādes adrese

(1) [Pārstāvji, kuri pielaisti praksei]

(a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai persona, kas iecelta par pārstāvi jebkuras procedūras veikšanai Iestādē,

(i) saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem būtu tiesīga praktizēt Iestādē attiecībā uz pieteikumiem un reģistrācijām un, vajadzības gadījumā, būtu pielaista praksei Iestādē;

(ii) kā savu adresi norādītu adresi Līgumslēdzējas puses noteiktajā teritorijā.

(b) Darbība, ko sakarā ar jebkuru procedūru Iestādē veic pārstāvis vai ko veic attiecībā uz pārstāvi, kurš atbilst prasībām, kādas piemēro Līgumslēdzēja puse saskaņā ar (a) punktu, izraisa tādas pašas tiesiskās sekas kā darbība, ko veic pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresēta persona vai ko veic attiecībā uz minētajām personām, kuras iecēla šo pārstāvi.

(2) [Obligātā pārstāvība; piegādes adrese]

(a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresēta persona, kurai nav ne pastāvīgas dzīvesvietas (atrašanās vietas), ne reāla un strādājoša rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmuma tās teritorijā, jebkuras darbības veikšanai Iestādē tiktu pārstāvēta ar pārstāvi.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var, ciktāl tā neprasa pārstāvja starpniecību saskaņā ar (a) punktu, prasīt, lai pieteicējam, īpašniekam vai citai ieinteresētai personai, kam nav ne pastāvīgas dzīvesvietas (atrašanās vietas), ne reāla un strādājoša rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmuma tās teritorijā, jebkuras darbības veikšanai Iestādē būtu piegādes adrese šajā teritorijā.

(3) [Pilnvara]

(a) Gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj vai pieprasa, lai pieteicējs, īpašnieks vai jebkura cita ieinteresēta persona Iestādē tiktu pārstāvēta ar pārstāvi, tā var prasīt, lai pārstāvis tiktu iecelts ar speciālu paziņojumu (turpmāk - "pilnvara"), norādot, atkarībā no apstākļiem, pieteicēja, īpašnieka vai citas pārstāvētās personas vārdu (nosaukumu).

(b) Pilnvara var attiekties uz vienu vai vairākiem pieteikumiem un/vai reģistrācijām, kas identificētas pilnvarā vai arī, ievērojot jebkurus pilnvardevējas personas norādītos izņēmumus, uz visiem pašreizējiem un turpmākiem šīs personas pieteikumiem un/vai reģistrācijām.

(c) Pilnvara var ierobežot pārstāvja pilnvarojumu, paredzot tikai noteiktas darbības. Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai jebkura pilnvara, saskaņā ar kuru pārstāvim ir tiesības atsaukt pieteikumu vai atteikties no reģistrācijas, ietvertu skaidri izteiktu norādi par to.

(d) Ja Iestādei paziņojumu iesniedz persona, kas sevi šajā paziņojumā norāda kā pārstāvi, bet Iestādes rīcībā šā paziņojuma saņemšanas laikā nav nepieciešamās pilnvaras, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pilnvara Iestādei tiktu iesniegta Līgumslēdzējas puses noteiktā termiņā, ievērojot minimālo termiņu, kāds paredzēts Reglamentā. Jebkura Līgumslēdzēja puse var paredzēt, ka, ja pilnvara Iestādē netiek iesniegta Līgumslēdzējas puses noteiktā termiņā, minētās personas paziņojumam nav tiesisku seku.

(4) [Atsauce uz pilnvaru] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai jebkurš paziņojums, ko pārstāvis iesniedz kādas darbības veikšanai Iestādē, ietvertu atsauci uz pilnvaru, uz kuras pamata pārstāvis rīkojas.

(5) [Citu prasību aizliegums] Attiecībā uz jautājumiem, ko regulē šā panta 3. un 4. daļa, neviena Līgumslēdzēja puse nevar pieprasīt tādu prasību izpildi, kuras nav paredzētas minētajās šā panta daļās vai 8. pantā.

(6) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru ziņu ticamību, kuras ietvertas 3. un 4. daļā minētajos paziņojumos.

5. pants
Pieteikuma datums

(1) [Pieļaujamās prasības]

(a) Ievērojot arī šīs daļas (b) punkta un 2. daļas noteikumus, Līgumslēdzēja puse par pieteikuma iesniegšanas dienu (pieteikuma datumu) nosaka dienu, kurā Iestāde 8. panta 2. daļā paredzētajā valodā saņēmusi šādas ziņas un materiālus:

(i) tieši izteiktu vai netiešu norādi, ka tiek pieprasīta zīmes reģistrācija;

(ii) ziņas, kas ļauj identificēt pieteicēju;

(iii) ziņas, kas Iestādei ļauj sazināties ar pieteicēju vai viņa pārstāvi, ja tāds ir;

(iv) pietiekami skaidru tās zīmes atveidojumu, kuras reģistrācija tiek pieprasīta;

(v) to preču un/vai pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem reģistrācija tiek pieprasīta;

(vi) ja piemērojams 3. panta 1. daļas (a) punkta (xvi) apakšpunkts vai 3. panta 1. daļas (b) punkts, paziņojumu, kas minēts 3. panta 1. daļas (a) punkta (xvi) apakšpunktā, vai, attiecīgi, 3. panta 1. daļas (b) punktā minēto paziņojumu un pierādījumus - saskaņā ar Līgumslēdzējas puses tiesību aktiem.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse par pieteikuma iesniegšanas dienu (pieteikuma datumu) var noteikt dienu, kurā Iestāde saņēmusi tikai dažas, bet ne visas (a) punktā norādītās ziņas un materiālus, vai saņēmusi tos citā valodā, nevis tajā, kas noteikta 8. panta 2. daļā.

(2) [Pieļaujamā papildprasība]

(a) Līgumslēdzēja puse var paredzēt, ka pieteikuma datums netiek noteikts, iekams noteiktās maksas nav samaksātas.

(b) Līgumslēdzēja puse (a) punktā minēto prasību var piemērot vienīgi tad, ja, pievienojoties Līgumam, tā jau piemēroja šādu prasību.

(3) [Labojumi un termiņi] Sīkāki nosacījumi un termiņi 1. un 2. daļas izpildei nepieciešamo labojumu veikšanai paredzami Reglamentā.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz pieteikuma datuma noteikšanu nevar pieprasīt tādu prasību izpildi, kas nav minētas 1. un 2. daļā.

6. pants
Viena reģistrācija attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem vairākās klasēs

Ja vienā un tai pašā pieteikumā iekļautas preces un/vai pakalpojumi, kas pieder vairākām Nicas klasifikācijas klasēm, šāda pieteikuma rezultātā tiek veikta viena un tā pati reģistrācija.

7. pants
Pieteikuma un reģistrācijas sadalīšana

(1) [Pieteikuma sadalīšana]

(a) Jebkuru pieteikumu, kas ietver vairākas preces un/vai pakalpojumus (turpmāk - "sākotnējais pieteikums"),

(i) vismaz līdz Iestādes lēmuma pieņemšanai attiecībā uz zīmes reģistrāciju,

(ii) jebkuras iebildumu procedūras laikā pret Iestādes lēmumu reģistrēt zīmi,

(iii) jebkuras apelācijas procedūras laikā par lēmumu attiecībā uz zīmes reģistrāciju,

pieteicējs var sadalīt, vai pēc pieteicēja iesnieguma to var sadalīt divos vai vairākos pieteikumos (turpmāk - "izdalītie pieteikumi"), sadalot starp tiem sākotnējā pieteikumā ietvertās preces un/vai pakalpojumus. Izdalītie pieteikumi saglabā sākotnējā pieteikuma datumu un prioritātes tiesību priekšrocības, ja tādas ir.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse, ievērojot (a) punkta noteikumus, ir tiesīga noteikt prasības attiecībā uz pieteikuma sadalīšanu, arī maksas samaksu.

(2) [Reģistrācijas sadalīšana] Šā panta 1. daļas noteikumus mutatis mutandis piemēro arī attiecībā uz reģistrācijas sadalīšanu. Šāda sadalīšana atļaujama

(i) jebkuras procedūras laikā, kad trešā persona Iestādē apstrīd reģistrācijas spēkā esamību,

(ii) jebkuras apelācijas procedūras laikā par Iestādes lēmumu, kas pieņemts iepriekšējās procedūras gaitā,

ar nosacījumu, ka Līgumslēdzēja puse var neparedzēt reģistrācijas sadalīšanas iespēju, ja tās tiesību akti trešām personām ļauj iebilst pret zīmes reģistrāciju, pirms tā veikta.

8. pants
Paziņojumi

(1) [Saziņas līdzekļi un paziņojumu forma] Jebkura Līgumslēdzēja puse ir tiesīga izvēlēties saziņas līdzekļus paziņojumu pārsūtīšanai un vai tā pieņem paziņojumus uz papīra, elektroniskus paziņojumus vai paziņojumus jebkurā citā saziņas formā.

(2) [Saziņas valoda]

(a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai jebkurš paziņojums būtu valodā, kuru Iestāde pieļauj. Ja Iestāde pieļauj vairāk par vienu valodu, pieteicējam, īpašniekam vai citai ieinteresētai personai var pieprasīt ievērot jebkuras citas prasības, kuras Iestāde izvirza attiecībā uz valodām, ar nosacījumu, ka nekādas paziņojuma ziņas vai materiālus nevar prasīt iesniegt vairāk kā vienā valodā.

(b) Neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt, lai paziņojuma tulkojums tiktu apstiprināts, notariāli apliecināts, noteikts kā autentisks, legalizēts vai jebkā citādi apliecināts, ja tas nav paredzēts šajā Līgumā.

(c) Ja Līgumslēdzēja puse neprasa, lai paziņojums būtu valodā, kuru tās Iestāde pieļauj, Iestāde var prasīt, lai samērīgā termiņā tiktu iesniegts oficiāla tulkotāja vai pārstāvja veikts šā paziņojuma tulkojums valodā, kuru Iestāde pieļauj.

(3) [Paraksts paziņojumos uz papīra]

(a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai paziņojumu uz papīra parakstītu pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Ja Līgumslēdzēja puse prasa, lai paziņojums uz papīra būtu parakstīts, šī Līgumslēdzēja puse pieņem jebkuru parakstu, kas atbilst prasībām, kādas paredzētas Reglamentā.

(b) Neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt, lai paraksts tiktu apstiprināts, notariāli apliecināts, noteikts kā autentisks, legalizēts vai citādi apliecināts, izņemot gadījumus, kad paraksts attiecas uz atteikšanos no reģistrācijas, - ja tā paredz Līgumslēdzējas puses tiesību akti.

(c) Neatkarīgi no (b) punkta noteikumiem Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkura paraksta autentiskumu paziņojumā uz papīra.

(4) [Paziņojumi, kas iesniegti elektroniskā formā vai ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību] Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu iesniegšanu elektroniskā formā vai ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, tā var prasīt, lai jebkurš šāds paziņojums atbilstu prasībām, kādas paredzētas Reglamentā.

(5) [Paziņojuma noformējums] Visas Līgumslēdzējas puses pieņem tādu paziņojuma noformējumu, kurš pēc satura atbilst Reglamentā paredzētai attiecīgai Starptautiskajai paraugveidlapai, ja tāda ir.

(6) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz jautājumiem, ko regulē šā panta 1. - 5. daļa, nevar pieprasīt tādu prasību izpildi, kuras nav minētas šajā pantā.

(7) [Saziņas līdzekļi ar pārstāvi] Nekas šajā pantā neregulē saziņas līdzekļus starp pieteicēju, īpašnieku vai citu ieinteresētu personu un šo personu pārstāvi.

9. pants
Preču un/vai pakalpojumu klasifikācija

(1) [Preču un/vai pakalpojumu norādīšana] Katrā Iestādes veiktā reģistrācijā un jebkurā publikācijā, kas attiecas uz pieteikumu vai reģistrāciju un kur tiek norādītas preces un/vai pakalpojumi, preces un/vai pakalpojumus apzīmē ar to nosaukumiem, grupējot tos saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm un šīs klasifikācijas klašu secībā, turklāt katru grupu ievadot ar tās klases numuru, pie kuras pieder attiecīgā preču vai pakalpojumu grupa.

(2) [Preces vai pakalpojumi vienā un tajā pašā klasē vai dažādās klasēs]

(a) Preces vai pakalpojumus nevar uzskatīt par savstarpēji līdzīgiem, pamatojoties uz to, ka kādā Iestādes veiktā reģistrācijā vai publikācijā tie minēti vienā un tajā pašā Nicas klasifikācijas klasē.

(b) Preces vai pakalpojumus nevar uzskatīt par tādiem, kas nav savstarpēji līdzīgi, pamatojoties uz to, ka kādā Iestādes veiktā reģistrācijā vai publikācijā tie minēti dažādās Nicas klasifikācijas klasēs.

10. pants
Izmaiņas vārdos (nosaukumos) vai adresēs

(1) [Izmaiņas īpašnieka vārdā (nosaukumā) vai adresē]

(a) Ja nav mainījies īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, katra Līgumslēdzēja puse pieņem iesniegumu Iestādei par izmaiņu ierakstīšanu tās zīmju reģistrā, ja šāds lūgums izteikts īpašnieka paziņojumā, norādot attiecīgās reģistrācijas numuru un izmaiņas, kas jāieraksta.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts:

(i) īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese,

(ii) ja īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese,

(iii) ja īpašniekam ir piegādes adrese, šī adrese.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta maksa.

(d) Ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja izmaiņas attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

(2) [Izmaiņas pieteicēja vārdā (nosaukumā) vai adresē] Ja izmaiņas attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu vai pieteikumiem, gan uz reģistrāciju vai reģistrācijām, šā panta 1. daļu piemēro mutatis mutandis, ar noteikumu, ka gadījumā, ja kādam pieteikumam numurs vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa pārstāvim nav zināms, iesniegumā pieteikums jāidentificē, kā paredzēts Reglamentā.

(3) [Izmaiņas pārstāvja vārdā vai adresē, vai piegādes adresē] Šā panta 1. daļu piemēro mutatis mutandis jebkuru izmaiņu gadījumā pārstāvja, ja tāds iecelts, vārdā vai adresē, un jebkuru izmaiņu gadījumā piegādes adresē, ja tāda ir.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz šajā pantā minēto iesniegumu nevar pieprasīt tādu prasību izpildi, kas nav minētas šā panta 1. - 3. daļā vai 8. pantā. It īpaši, nevar pieprasīt iesniegt nekādus apliecinājuma dokumentus attiecībā uz šīm izmaiņām.

(5) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru iesnieguma ziņu ticamību.

11. pants
Īpašumtiesību maiņa

(1) [Reģistrācijas īpašumtiesību maiņa]

(a) Ja mainījies īpašnieks, katra Līgumslēdzēja puse pieņem iesniegumu Iestādei par izmaiņu ierakstīšanu tās zīmju reģistrā, ja šāds lūgums izteikts īpašnieka vai personas, kas ieguvusi īpašumtiesības (turpmāk - "jaunais īpašnieks"), paziņojumā, norādot attiecīgās reģistrācijas numuru un izmaiņas, kas jāieraksta.

(b) Ja īpašumtiesību maiņa izriet no līguma, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts šis fakts un iesniegumam būtu pievienots, pēc iesniedzēja izvēles, viens no šādiem dokumentiem:

(i) līguma kopija, kuras atbilstību līguma oriģinālam var pieprasīt apliecināt notariāli vai citā kompetentā valsts institūcijā;

(ii) izraksts no līguma, kurš parāda īpašumtiesību maiņu un kura pareizību var pieprasīt apliecināt notariāli vai citā kompetentā valsts institūcijā;

(iii) neapliecināta nodošanas apliecība, kura pēc formas un satura atbilst tai, kāda paredzēta Reglamentā, un kuru parakstījuši gan iepriekšējais īpašnieks, gan jaunais īpašnieks;

(iv) neapliecināts nodošanas akts, kurš pēc formas un satura atbilst tam, kāds paredzēts Reglamentā, un kuru parakstījuši gan iepriekšējais īpašnieks, gan jaunais īpašnieks.

(c) Ja īpašumtiesību maiņa izriet no uzņēmumu apvienošanas, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts šis fakts un iesniegumam būtu pievienota kopija no kompetentas institūcijas izdota dokumenta, kurš liecina par uzņēmumu apvienošanu, piemēram, komercreģistra izraksta kopija, un lai šīs kopijas atbilstību dokumenta oriģinālam būtu apliecinājusi tā institūcija, kas šo dokumentu izdevusi, vai notārs, vai cita kompetenta valsts institūcija.

(d) Ja mainījies viens vai vairāki, bet ne visi līdzīpašnieki, un šāda īpašumtiesību maiņa izriet no līguma vai uzņēmumu apvienošanas, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai katrs līdzīpašnieks, attiecībā uz kuru īpašumtiesības nemainās, viņa parakstītā dokumentā sniegtu skaidri izteiktu piekrišanu īpašumtiesību maiņai.

(e) Ja īpašumtiesību maiņa neizriet no līguma vai uzņēmumu apvienošanas, bet tai ir cits pamats, piemēram, tiesību norma vai tiesas nolēmums, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts šis fakts un iesniegumam būtu pievienota kopija no dokumenta, kurš liecina par šo maiņu, un lai šīs kopijas atbilstību dokumenta oriģinālam būtu apliecinājusi tā institūcija, kas šo dokumentu izdevusi, vai notārs, vai cita kompetenta valsts institūcija.

(f) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā būtu norādīti:

(i) iepriekšējā īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese;

(ii) jaunā īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese;

(iii) tās valsts nosaukums, kuras pilsonis (valstspiederīgais) ir jaunais īpašnieks, ja viņš ir kādas valsts pilsonis (valstspiederīgais), tās valsts nosaukums, kurā jaunajam īpašniekam ir pastāvīga dzīvesvieta (atrašanās vieta), ja viņam tāda ir, vai tās valsts nosaukums, kurā jaunajam īpašniekam ir reāls un strādājošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums, ja viņam tāds ir;

(iv) ja jaunais īpašnieks ir juridiska persona, šīs juridiskās personas tiesiskais statuss un valsts, un kur tas nepieciešams, teritoriālā vienība šajā valstī, kuras jurisdikcijā minētā juridiskā persona nodibināta;

(v) ja iepriekšējam īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;

(vi) ja iepriekšējam īpašniekam ir piegādes adrese, šī adrese;

(vii) ja jaunajam īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;

(viii) ja jaunajam īpašniekam saskaņā ar 4. panta 2. daļas (b) punktu ir nepieciešama piegādes adrese, šī adrese.

(g) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta maksa.

(h) Ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja īpašumtiesību maiņa attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iepriekšējais un jaunais īpašnieks katrai reģistrācijai ir tie paši un iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

(i) Ja īpašumtiesību maiņa neskar visas preces un/vai pakalpojumus, kas iekļauti bijušā īpašnieka reģistrācijā, un attiecīgie tiesību akti pieļauj ierakstīt šādu maiņu, Iestāde izveido atsevišķu reģistrāciju precēm un/vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem īpašumtiesības mainījušās.

(2) [Pieteikuma īpašumtiesību maiņa] Ja īpašumtiesību maiņa attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu vai pieteikumiem, gan uz reģistrāciju vai reģistrācijām, šā panta 1. daļu piemēro mutatis mutandis, ar noteikumu, ka gadījumā, ja kādam pieteikumam numurs vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa pārstāvim nav zināms, iesniegumā pieteikums jāidentificē, kā paredzēts Reglamentā.

(3) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz šajā pantā minēto iesniegumu nevar pieprasīt tādu prasību izpildi, kas nav minētas šā panta 1. vai 2. daļā, vai 8. pantā. It īpaši, nevar pieprasīt:

(i) iesniegt jebkādu apliecību vai izrakstu no komercreģistra, izņemot gadījumu, uz kuru attiecas šā panta 1. daļas (c) punkts;

(ii) norādīt, ka jaunais īpašnieks veic rūpniecisku vai tirdzniecisku darbību, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iii) norādīt, ka jaunā īpašnieka darbība atbilst precēm un/vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas īpašumtiesību maiņa, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iv) norādīt, ka iepriekšējais īpašnieks pilnībā vai daļēji nodevis jaunajam īpašniekam savu uzņēmumu vai tā nemateriālās vērtības, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus.

(4) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi vai arī papildpierādījumi - tajos gadījumos, uz kuriem attiecas šā panta 1. daļas (c) vai (e) punkts, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru ziņu ticamību, kuras ietver iesniegums vai cits šajā pantā minētais dokuments.

12. pants
Kļūdas labošana

(1) [Kļūdas labošana attiecībā uz reģistrāciju]

(a) Katra Līgumslēdzēja puse pieņem iesniegumu izdarīt tādas kļūdas labojumu, kas pieļauta pieteikumā vai citā Iestādei paziņotā iesniegumā un atspoguļota tās zīmju reģistrā un/vai kādā publikācijā, ja šāds lūgums izteikts īpašnieka paziņojumā, norādot attiecīgās reģistrācijas numuru, kļūdu, kas jālabo, un labojumu, kurš jāieraksta.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts:

(i) īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese,

(ii) ja īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese,

(iii) ja īpašniekam ir piegādes adrese, šī adrese.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta maksa.

(d) Ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja labojums attiecas uz vairāk nekā vienu tās pašas personas reģistrāciju, ar noteikumu, ka kļūda un pieprasītais labojums ir tie paši katrai reģistrācijai un iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

(2) [Kļūdas labošana attiecībā uz pieteikumu] Ja kļūda attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu vai pieteikumiem, gan uz reģistrāciju vai reģistrācijām, šā panta 1. daļu piemēro mutatis mutandis, ar noteikumu, ka gadījumā, ja kādam pieteikumam numurs vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa pārstāvim nav zināms, iesniegumā pieteikums jāidentificē, kā paredzēts Reglamentā.

(3) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz šajā pantā minēto iesniegumu nevar pieprasīt tādu prasību izpildi, kas nav minētas šā panta 1. vai 2. daļā, vai 8. pantā.

(4) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt, vai norādītā kļūda patiešām ir kļūda.

(5) [Iestādes pieļautās kļūdas] Līgumslēdzējas puses Iestāde savas pieļautās kļūdas labo ex officio vai pēc iesnieguma, neņemot par to maksu.

(6) [Nelabojamas kļūdas] Nevienai Līgumslēdzējai pusei nav pienākuma piemērot šā panta 1., 2. un 5. daļu kļūdām, kas saskaņā ar tās tiesību aktiem nav labojamas.

13. pants
Reģistrācijas spēkā esamības ilgums un atjaunošana

(1) [Ziņas vai materiāli, kas iekļaujami iesniegumā vai pievienojami iesniegumam par atjaunošanu; maksa]

(a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai kā priekšnoteikums reģistrācijas atjaunošanai tiktu iesniegts iesniegums un lai šāds iesniegums ietvertu visas vai dažas no šādām ziņām:

(i) norādi, ka tiek pieprasīta reģistrācijas atjaunošana;

(ii) īpašnieka vārdu (nosaukumu) un adresi;

(iii) attiecīgās reģistrācijas numuru;

(iv) pēc Līgumslēdzējas puses izvēles - vai nu tā pieteikuma datumu, no kura izriet attiecīgā reģistrācija, vai šīs reģistrācijas datumu;

(v) ja īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārdu un adresi;

(vi) ja īpašniekam ir piegādes adrese, šo adresi;

(vii) ja Līgumslēdzēja puse pieļauj, ka reģistrācijas atjaunošanu veic tikai attiecībā uz dažām no zīmju reģistrā iekļautajām precēm un/vai pakalpojumiem, un tiek pieprasīta šāda atjaunošana, - to reģistrā iekļauto preču un/vai pakalpojumu nosaukumus, attiecībā uz kuriem atjaunošana tiek pieprasīta, vai arī to reģistrā iekļauto preču un/vai pakalpojumu nosaukumus, attiecībā uz kuriem atjaunošana netiek pieprasīta, sagrupētus saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar šīs klasifikācijas tās klases numuru, pie kuras šī preču vai pakalpojumu grupa pieder, un izvietojot šīs klasifikācijas klašu secībā;

(viii) ja Līgumslēdzēja puse pieļauj, ka reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu var iesniegt persona, kas nav īpašnieks vai viņa pārstāvis, un iesniegumu ir iesniegusi šāda persona, - šīs personas vārdu un adresi.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta maksa. Ja maksa attiecībā uz reģistrācijas sākuma periodu vai jebkuru atjaunojuma periodu ir samaksāta, nekāds papildu maksājums par reģistrācijas uzturēšanu spēkā šajā periodā nevar tikt pieprasīts. Maksas, kas saistītas ar paziņojuma un/vai pierādījumu par lietojumu iesniegšanu, saskaņā ar šo punktu neuzskata par maksājumiem par reģistrācijas uzturēšanu spēkā, un uz tām neattiecas šā punkta noteikumi.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai reģistrācijas atjaunošanas iesniegums Iestādei tiktu iesniegts un attiecīgā maksa, kas minēta (b) punktā, tiktu samaksāta Līgumslēdzējas puses tiesību aktos noteiktā termiņā, ievērojot minimālos termiņus, kādi paredzēti Reglamentā.

(2) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu nevar pieprasīt tādu prasību izpildi, kas nav minētas šā panta 1. daļā vai 8. pantā. It īpaši, nevar pieprasīt:

(i) jebkādu zīmes atveidojumu vai citu zīmes identifikāciju;

(ii) iesniegt pierādījumus par to, ka zīme reģistrēta vai ka tās reģistrācija tikusi atjaunota kādā citā zīmju reģistrā;

(iii) iesniegt paziņojumu un/vai pierādījumus attiecībā uz zīmes lietošanu.

(3) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai reģistrācijas atjaunošanas iesnieguma izskatīšanas gaitā Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru atjaunošanas iesnieguma ziņu vai materiālu ticamību.

(4) [Būtības ekspertīzes aizliegums] Neviena Līgumslēdzējas puses Iestāde nedrīkst kā reģistrācijas atjaunošanas priekšnoteikumu veikt reģistrācijas ekspertīzi pēc būtības.

(5) [Ilgums] Reģistrācijas sākuma perioda ilgums un katra atjaunojuma perioda ilgums ir 10 gadi.

14. pants
Atvieglojumi termiņu neievērošanas gadījumā

(1) [Atvieglojums pirms termiņa izbeigšanās] Līgumslēdzēja puse var paredzēt iespēju pagarināt termiņu darbības izpildei procedūrā Iestādē attiecībā uz pieteikumu vai reģistrāciju, ja attiecīgs iesniegums Iestādē tiek iesniegts pirms termiņa izbeigšanās.

(2) [Atvieglojumi pēc termiņa beigām] Gadījumos, kad pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresēta persona nav ievērojusi kādu termiņu ("attiecīgais termiņš") darbības izpildei procedūrā Iestādē attiecībā uz pieteikumu vai reģistrāciju, Līgumslēdzēja puse, ja Iestādē saņemts attiecīgs iesniegums, saskaņā ar prasībām, kādas paredzētas Reglamentā, paredz vienu vai vairākus šādus atvieglojumus:

(i) attiecīgā termiņa pagarināšanu par laikposmu, kāds paredzēts Reglamentā;

(ii) lietvedības turpināšanu attiecībā uz pieteikumu vai reģistrāciju;

(iii) pieteicēja, īpašnieka vai citas ieinteresētas personas tiesību atjaunošanu attiecībā uz pieteikumu vai reģistrāciju, ja Iestāde konstatē, ka attiecīgais termiņš ir nokavēts, kaut arī pieliktas apstākļiem atbilstošas pūles, vai, pēc Līgumslēdzējas puses izvēles, - ka kavējums radies bez nodoma.

(3) [Izņēmumi] Nevienai Līgumslēdzējai pusei nav pienākuma paredzēt kādu no šā panta 2. daļā minētajiem atvieglojumiem attiecībā uz izņēmumiem, kas paredzēti Reglamentā.

(4) [Maksa] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz jebkuru no šā panta 1. un 2. daļā minētajiem atvieglojumiem Iestādei tiktu samaksāta maksa.

(5) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz šā panta 2. daļā minētajiem atvieglojumiem nevar pieprasīt tādu prasību izpildi, kas nav minētas šajā pantā vai 8. pantā.

15. pants
Pienākums ievērot Parīzes konvenciju

Visas Līgumslēdzējas puses ievēro Parīzes konvencijas noteikumus, kuri attiecas uz zīmēm.

16. pants
Pakalpojumu zīmes

Visas Līgumslēdzējas puses reģistrē pakalpojumu zīmes un šīm zīmēm piemēro Parīzes konvencijas noteikumus, kuri attiecas uz preču zīmēm.

17. pants
Iesniegums par licences ierakstīšanu reģistrā

(1) [Prasības attiecībā uz iesniegumu par ierakstīšanu reģistrā] Ja Līgumslēdzējas puses tiesību akti paredz licences ierakstu Iestādes reģistrā, šī Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums par ierakstīšanu reģistrā

(i) tiktu iesniegts atbilstoši prasībām, kādas paredzētas Reglamentā,

(ii) tiktu papildināts ar papilddokumentiem, kādi paredzēti Reglamentā.

(2) [Maksa] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz licences ierakstīšanu reģistrā Iestādei tiktu samaksāta maksa.

(3) [Viens iesniegums attiecībā uz vairākām reģistrācijām] Ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja licence attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iesniegumā ir minēti visu attiecīgo reģistrāciju numuri, īpašnieks un licenciāts visām reģistrācijām ir tie paši un iesniegumā atbilstoši Reglamentam norādīts licences apjoms attiecībā uz visām reģistrācijām.

(4) [Citu prasību aizliegums]

(a) Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz licences ierakstīšanu reģistrā tās Iestādē nevar pieprasīt tādu prasību izpildi, kas nav minētas šā panta 1. - 3. daļā vai 8. pantā. It īpaši, nevar pieprasīt:

(i) iesniegt tās zīmes reģistrācijas apliecību, kura ir licences priekšmets;

(ii) iesniegt licences līgumu vai tā tulkojumu;

(iii) norādīt licences līguma finansiālos noteikumus.

(b) Šīs panta daļas (a) punkts neskar saistības, kas saskaņā ar Līgumslēdzējas puses tiesību aktiem pastāv attiecībā uz informācijas izpaušanu mērķiem, kuri nav saistīti ar licences ierakstīšanu zīmju reģistrā.

(5) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru ziņu ticamību, kuras ietver iesniegums vai jebkurš Reglamentā minētais dokuments.

(6) [Iesniegumi, kas attiecas uz pieteikumiem] Šā panta 1. - 5. daļu mutatis mutandis piemēro iesniegumiem par licences ierakstīšanu reģistrā attiecībā uz pieteikumu, ja Līgumslēdzējas puses tiesību akti paredz šādu ierakstu.

18. pants
Iesniegums par licences ieraksta grozīšanu vai anulēšanu

(1) [Prasības attiecībā uz iesniegumu] Ja Līgumslēdzējas puses tiesību akti paredz licences ierakstu Iestādes reģistrā, šī Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums par licences ieraksta grozīšanu vai anulēšanu

(i) tiktu iesniegts atbilstoši prasībām, kādas paredzētas Reglamentā,

(ii) tiktu papildināts ar papilddokumentiem, kādi paredzēti Reglamentā.

(2) [Citas prasības] Iesniegumiem par licences ieraksta grozīšanu vai anulēšanu mutatis mutandis piemēro 17. panta 2. - 6. daļu.

19. pants
Sekas licences neierakstīšanai reģistrā

(1) [Reģistrācijas spēkā esamība un zīmes aizsardzība] Licences neierakstīšana Iestādes reģistrā vai Līgumslēdzējas puses citas institūcijas reģistrā neiespaido reģistrācijas spēkā esamību un aizsardzību zīmei, kas ir licences priekšmets.

(2) [Atsevišķas licenciāta tiesības] Līgumslēdzēja puse nevar prasīt licences ierakstu reģistrā kā nosacījumu, lai licenciāts varētu izmantot tiesības, kādas paredz šīs Līgumslēdzējas puses tiesību akti, - iestāties lietā, ja pārkāpuma tiesvedību uzsācis īpašnieks, vai šādā tiesvedībā saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kuri radušies tās zīmes pārkāpuma dēļ, kas ir licences priekšmets.

(3) [Zīmes lietošana, ja licence nav ierakstīta reģistrā] Līgumslēdzēja puse nevar prasīt licences ierakstu reģistrā kā nosacījumu, lai procedūrās, kas attiecas uz zīmju tiesību iegūšanu, uzturēšanu spēkā un īstenošanu, licenciāta veiktu zīmes lietojumu atzītu par īpašnieka veiktu zīmes lietojumu.

20. pants
Norāde par licenci

Ja Līgumslēdzējas puses tiesību akti prasa norādīt, ka zīme tiek lietota saskaņā ar licenci, šīs prasības pilnīga vai daļēja neizpilde neiespaido reģistrācijas spēkā esamību un aizsardzību zīmei, kas ir licences priekšmets, kā arī neiespaido 19. panta 3. daļas piemērošanu.

21. pants
Apsvērumi paredzama noraidījuma gadījumā

Iestāde nedrīkst pilnībā vai daļēji noraidīt 3. pantā paredzēto pieteikumu vai 7. pantā, 10. - 14. pantā, 17. vai 18. pantā paredzēto iesniegumu, nedodot, atkarībā no apstākļiem, pieteicējam vai iesnieguma iesniedzējam iespēju samērīgā termiņā izteikt savus apsvērumus sakarā ar paredzamo noraidījumu. Attiecībā uz 14. pantu nevienai Iestādei nav pienākuma dot iespēju izteikt apsvērumus, ja personai, kas lūdz piemērot atvieglojumu, jau bijusi iespēja sniegt savas piezīmes par faktiem, ar kuriem pamatojams lēmums.

22. pants
Reglaments

(1) [Saturs]

(a) Reglaments, kas pievienots šim Līgumam, paredz noteikumus attiecībā uz:

(i) jautājumiem, kurus šis Līgums konkrēti paredz regulēt kā "paredzēts Re­glamentā";

(ii) sīkāku regulējumu, kas lietderīgs šā Līguma normu īstenošanai;

(iii) administratīvām prasībām, jautājumiem un procedūrām.

(b) Reglaments ietver arī Starptautiskās paraugveidlapas.

(2) [Reglamenta grozīšana] Ievērojot arī šā panta 3. daļas noteikumus, jebkuram Reglamenta grozījumam nepieciešamas trīs ceturtdaļas no nodotajām balsīm.

(3) [Vienbalsīga lēmuma nepieciešamība]

(a) Reglamentā var konkretizēt, kurus Reglamenta noteikumus grozīt var vienīgi ar vienbalsīgu lēmumu.

(b) Vienbalsīgs lēmums nepieciešams jebkuram Reglamenta grozījumam, kas izpaužas kā atbilstoši (a) punktam Reglamentā konkretizēto noteikumu papildināšana vai noteikumu svītrošana no tiem.

(c) Nosakot, vai panākts vienbalsīgs lēmums, vērā ņem vienīgi faktiski nodotās balsis. Atturēšanos neuzskata par balsojumu.

(4) [Pretruna starp Līgumu un Reglamentu] Gadījumā, ja starp šā Līguma normām un Reglamenta noteikumiem ir pretruna, piemēro Līguma normas.

23. pants
Asambleja

(1) [Sastāvs]

(a) Līgumslēdzējas puses veido Asambleju.

(b) Katru Līgumslēdzēju pusi Asamblejā pārstāv viens delegāts, kam var palīdzēt aizstājēji delegāti, padomdevēji un eksperti. Katrs delegāts var pārstāvēt tikai vienu Līgumslēdzēju pusi.

(2) [Funkcijas] Asambleja:

(i) kārto jautājumus, kas attiecas uz šā Līguma attīstību;

(ii) groza Reglamentu, arī Starptautiskās paraugveidlapas;

(iii) pieņem nosacījumus attiecībā uz katra (ii) apakšpunktā paredzētā grozījuma piemērošanas dienu;

(iv) veic citas šā Līguma noteikumu īstenošanai vajadzīgas darbības.

(3) [Kvorums]

(a) Puse no Asamblejas loceklēm, kuras ir valstis, veido kvorumu.

(b) Neatkarīgi no (a) punkta noteikumiem, ja kādā sesijā to Asamblejas locekļu skaits, kuras ir valstis un kuras ir pārstāvētas, ir mazāks par pusi, bet līdzinās vienai trešdaļai vai pārsniedz vienu trešdaļu no to Asamblejas locekļu skaita, kuras ir valstis, Asambleja var pieņemt lēmumus, tomēr, izņemot tādus lēmumus, kas attiecas uz pašas Asamblejas procedūru, visi šādi lēmumi stājas spēkā tikai tad, ja ir ievēroti turpmāk minētie nosacījumi. Starptautiskais birojs tādus lēmumus paziņo Asamblejas loceklēm, kuras ir valstis un kuras nebija pārstāvētas, un uzaicina tās trijos mēnešos no paziņojuma dienas rakstveidā balsot vai atturēties. Ja pēc šā termiņa beigām tādu locekļu skaits, kas tādējādi izteikuši savu balsojumu vai atturēšanos, sasniedz to locekļu skaitu, kāds pietrūka notikušās sesijas kvorumam, šādi lēmumi stājas spēkā ar noteikumu, ka vienlaikus saglabājas vajadzīgais balsu vairākums.

(4) [Lēmumu pieņemšana Asamblejā]

(a) Asambleja pieliek pūles, lai lēmumus pieņemtu konsensa ceļā.

(b) Ja konsensa ceļā lēmumu pieņemt nevar, izskatāmo jautājumu izlemj balsojot. Šādā gadījumā:

(i) katrai dalībpusei, kura ir valsts, ir viena balss, un šī dalībpuse balso vienīgi savā vārdā;

(ii) katra dalībpuse, kura ir starpvaldību organizācija, var balsot tās dalībvalstu vārdā, izmantojot balsu skaitu, kas līdzinās to tās dalībvalstu skaitam, kuras ir šā Akta dalībpuses. Neviena šāda starpvaldību organizācija nevar piedalīties balsošanā, ja kaut viena tās dalībvalsts izmanto savas tiesības balsot, un vice versa. Turklāt neviena šāda starpvaldību organizācija nevar piedalīties balsošanā, ja kaut viena tās dalībvalsts, kas ir šā Līguma dalībniece, ir citas šādas starpvaldību organizācijas dalībvalsts un šī cita starpvaldību organizācija piedalās balsošanā.

(5) [Nepieciešamais vairākums]

(a) Ciktāl citādi nav paredzēts 22. panta 2. vai 3. daļā, Asamblejas lēmumu pieņemšanai nepieciešamas divas trešdaļas no nodotajām balsīm.

(b) Nosakot, vai sasniegts nepieciešamais vairākums, vērā ņem vienīgi faktiski nodotās balsis. Atturēšanos neuzskata par balsojumu.

(6) [Sesijas] Asambleja sanāk, ģenerāldirektora sasaukta, turklāt, ja nav ārkārtēju apstākļu, tajā pašā laikā un vietā, kur sanāk Organizācijas Ģenerālā asambleja.

(7) [Procedūras noteikumi] Asambleja pieņem savus procedūras noteikumus, arī noteikumus ārkārtas sesiju sasaukšanai.

24. pants
Starptautiskais birojs

(1) [Administratīvie uzdevumi]

(a) Administratīvos uzdevumus, kas attiecas uz šo Līgumu, veic Starptautiskais birojs.

(b) Citstarp Starptautiskais birojs sagatavo sanāksmes un nodrošina sekretariātu Asamblejai un tādām ekspertu komitejām un darba grupām, kuras var nodibināt Asambleja.

(2) [Sanāksmes, kas nav Asamblejas sesijas] Ģenerāldirektors sasauc jebkuru komiteju vai darba grupu, kuru nodibinājusi Asambleja.

(3) [Starptautiskā biroja funkcijas Asamblejā un citās sanāksmēs]

(a) Ģenerāldirektors un ģenerāldirektora norādītas personas bez balsstiesībām piedalās visās Asamblejas sanāksmēs un visās Asamblejas nodibināto komiteju un darba grupu sanāksmēs.

(b) Ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora norādīts personāla pārstāvis ir Asamblejas un (a) punktā minēto komiteju un darba grupu sanāksmju sekretārs ex officio.

(4) [Konferences]

(a) Starptautiskais birojs saskaņā ar Asamblejas instrukcijām veic sagatavošanas darbus jebkādām pārskatīšanas konferencēm.

(b) Starptautiskais birojs var apspriesties ar Organizācijas dalībvalstīm, starpvaldību organizācijām un starptautiskām un nacionālām nevalstiskām organizācijām par minētajiem sagatavošanas darbiem.

(c) Ģenerāldirektors un ģenerāldirektora norādītas personas piedalās pārskatīšanas konferenču diskusijās bez balsstiesībām.

(5) [Citi uzdevumi] Starptautiskais birojs veic jebkādus citus uzdevumus, kas tam uzticēti saistībā ar šo Aktu.

25. pants
Pārskatīšana un grozīšana

Šis Līgums var tikt pārskatīts vai grozīts vienīgi diplomātiskā konferencē. Par diplomātiskās konferences sasaukšanu izlemj Asambleja.

26. pants
Kļūšana par Līguma dalībnieku

(1) [Tiesības uz dalību] Līgumu parakstīt un, ievērojot arī šā panta 2. un 3. daļas un 28. panta 1. un 3. daļas noteikumus, kļūt par šā Līguma dalībniecēm var šādi starptautisko attiecību subjekti:

(i) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt šīs valsts pašas Iestādē;

(ii) jebkura starpvaldību organizācija, kam ir Iestāde, kurā var reģistrēt zīmes attiecībā uz teritoriju, kur ir spēkā starpvaldību organizācijas izveidošanas līgums, visās tās dalībvalstīs vai tajās dalībvalstīs, kuras šādam nolūkam ir norādītas attiecīgā pieteikumā, ar noteikumu, ka visas šīs starpvaldību organizācijas dalībvalstis ir Organizācijas dalībvalstis;

(iii) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt vienīgi ar citas, īpaši noteiktas valsts, kas ir Organizācijas dalībvalsts, Iestādes starpniecību;

(iv) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt vienīgi ar starpvaldību organizācijas, kuras dalībvalsts ir šī valsts, Iestādes starpniecību;

(v) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt vienīgi ar Organizācijas dalībvalstu grupai kopīgas Iestādes starpniecību.

(2) [Ratifikācija vai pievienošanās] Jebkurš 1. daļā minētais starptautisko attiecību subjekts var deponēt:

(i) ratifikācijas dokumentu, ja tas parakstījis šo Līgumu,

(ii) pievienošanās dokumentu, ja tas nav parakstījis šo Līgumu.

(3) [Deponēšanas diena] Par ratifikācijas vai pievienošanās dokumenta deponēšanas dienu uzskata:

(i) šā panta 1. daļas (i) punktā minētajā gadījumā - dienu, kurā attiecīgā valsts iesniegusi savu dokumentu;

(ii) starpvaldību organizācijas gadījumā - dienu, kurā šī starpvaldību organizācija iesniegusi savu dokumentu;

(iii) šā panta 1. daļas (iii) punktā minētajā gadījumā - dienu, ar kuru iestājušies šādi apstākļi: attiecīgā valsts iesniegusi savu dokumentu, un cita, īpaši noteikta valsts iesniegusi savu dokumentu;

(iv) šā panta 1. daļas (iv) punktā minētajā gadījumā - dienu, kura noteikta šīs panta daļas (ii) punktā;

(v) šā panta 1. daļas (v) punktā minētajā gadījumā, kad valsts ir valstu grupas locekle, - dienu, ar kuru iesniegti visu valstu - grupas locekļu attiecīgie dokumenti.

27. pants
1994. gada Preču zīmju līguma un šā Līguma piemērošana

(1) [Attiecības starp Līgumslēdzējām pusēm, kas ir gan šā Līguma, gan 1994. gada Preču zīmju līguma dalībnieces] Savstarpējās attiecībās starp valstīm, kas ir gan šā Līguma, gan 1994. gada Preču zīmju līguma dalībnieces, piemērojams vienīgi šis Akts.

(2) [Attiecības starp šā Līguma Līgumslēdzējām pusēm un 1994. gada Preču zīmju līguma Līgumslēdzējām pusēm, kas nav šā Līguma dalībnieces] Jebkura Līgumslēdzēja puse, kas ir gan šā Līguma, gan 1994. gada Preču zīmju līguma dalībniece, turpina piemērot 1994. gada Preču zīmju līgumu attiecībās ar 1994. gada Preču zīmju līguma Līgumslēdzējām pusēm, kuras nav šā Līguma dalībnieces.

28. pants
Stāšanās spēkā; ratifikāciju un pievienošanos spēkā stāšanās diena

(1) [Dokumenti, kurus ņem vērā] Šā panta piemērošanai ņem vērā vienīgi tādus ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus, kurus deponējuši 26. panta 1. daļā minētie starptautisko attiecību subjekti un kuriem atzīta to deponēšanas diena saskaņā ar 26. panta 3. daļu.

(2) [Līguma stāšanās spēkā] Šis Līgums stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad desmit valstis vai tādas starpvaldību organizācijas, kas minētas 26. panta 1. daļas (ii) punktā, ir deponējušas savus ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus.

(3) [Ratifikāciju un pievienošanos stāšanās spēkā pēc Līguma stāšanās spēkā] Jebkuram starptautisko attiecību subjektam, kuru neskar šā panta 2. daļa, šis Līgums kļūst saistošs trīs mēnešus kopš dienas, kad tas deponējis savu ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu.

29. pants
Atrunas

(1) [Īpašie zīmju veidi] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija, izmantojot atrunu, var paziņot, ka, neatkarīgi no 2. panta 1. daļas un 2. daļas (a) punkta noteikumiem, tā kādas no 3. panta 1. daļas, 5. panta, 7. panta, 8. panta 5. daļas, 11. panta un 13. panta prasībām nepiemēros asociētajām zīmēm, defensīvajām zīmēm vai atvasinātajām zīmēm. Šādā atrunā norādāmas tās no iepriekšminētajām prasībām, uz kurām šī atruna attiecas.

(2) [Reģistrācija vairākās klasēs] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija, kuras tiesību akti šā Līguma pieņemšanas dienā paredz reģistrāciju vairākās klasēs attiecībā uz precēm un reģistrāciju vairākās klasēs attiecībā uz pakalpojumiem, var laikā, kad tā pievienojas šim Līgumam, izmantojot atrunu, paziņot, ka tā nepiemēros 6. panta noteikumus.

(3) [Būtības ekspertīze reģistrācijas atjaunošanas gadījumā] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija, izmantojot atrunu, var paziņot, ka, atkāpjoties no 13. panta 4. daļas noteikumiem, reģistrācijas, kas ietver pakalpojumus, pirmās atjaunošanas gadījumā tās Iestāde var veikt reģistrācijas ekspertīzi pēc būtības, bet ar noteikumu, ka šāda ekspertīze aprobežojas ar to, ka tiek novērstas daudzkārtīgas reģistrācijas uz to pieteikumu pamata, kas iesniegti sešu mēnešu laikā pēc tāda šīs valsts vai starpvaldību organizācijas tiesību akta spēkā stāšanās, ar kuru pirms šā Līguma spēkā stāšanās ir ieviesta iespēja reģistrēt pakalpojumu zīmes.

(4) [Atsevišķas licenciāta tiesības] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija, izmantojot atrunu, var paziņot, ka neatkarīgi no 19. panta 2. daļas noteikumiem tā prasīs licences ierakstu reģistrā kā nosacījumu, lai licenciāts varētu izmantot tiesības saskaņā ar šīs valsts vai starpvaldību organizācijas tiesību aktiem - iestāties lietā, ja pārkāpuma tiesvedību uzsācis īpašnieks, vai šādā tiesvedībā saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kuri radušies tās zīmes pārkāpuma dēļ, kas ir licences priekšmets.

(5) [Sīkāki nosacījumi] Jebkuru atrunu, kas paredzēta šā panta 1., 2., 3. vai 4. daļā, piesaka deklarācijā, kuru pievieno tās valsts vai starpvaldību organizācijas, kas šo atrunu piesaka, Līguma ratifikācijas vai pievienošanās dokumentam.

(6) [Atsaukšana] Jebkuru atrunu, kas paredzēta šā panta 1., 2., 3. vai 4. daļā, jebkurā laikā var atsaukt.

(7) [Citu atrunu aizliegums] Nav atļautas tādas atrunas attiecībā uz šo Līgumu, kuras neparedz šā panta 1., 2., 3. vai 4. daļa.

30. pants
Līguma denonsācija

(1) [Notifikācija] Jebkura Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo Līgumu ar Ģenerāldirektoram adresētu notifikāciju.

(2) [Spēkā stāšanās datums] Denonsācija stājas spēkā vienu gadu pēc dienas, kad Ģenerāldirektors saņēmis notifikāciju. Denonsācija neskar šā Līguma piemērošanu jebkuram pieteikumam, kas ir izskatīšanā, vai jebkurai zīmei, kas, minētajam viena gada termiņam beidzoties, ir reģistrēta attiecībā uz Līgumslēdzēju pusi, kas denonsē šo Līgumu, ar noteikumu, ka Līgumslēdzēja puse, kas denonsē Līgumu, var pēc minētā termiņa izbeigšanās pārtraukt piemērot šo Līgumu jebkurai reģistrācijai, sākot ar datumu, kad veicama šīs reģistrācijas atjaunošana.

31. pants
Līguma valodas; parakstīšana

(1) [Oriģinālteksti; oficiālie teksti]

(a) Šo Līgumu paraksta vienā, angļu, arābu, ķīniešu, franču, krievu un spāņu valodā sastādītā eksemplārā, kura visi teksti ir vienlīdz autentiski.

(b) Oficiālo tekstu valodā, kas nav norādīta (a) punktā, bet ir kādas Līgumslēdzējas puses oficiālā valoda, izveido ģenerāldirektors, apspriedies ar minēto Līgumslēdzēju pusi un jebkuru citu ieinteresētu Līgumslēdzēju pusi.

(2) [Parakstīšanas termiņš] Šis Līgums paliek atklāts parakstīšanai Organizācijas galvenajā mītnē vienu gadu kopš tā pieņemšanas.

32. pants
Depozitārijs

Šā Līguma depozitārija funkcijas veic ģenerāldirektors.

 

 

 

Singapūras līguma par preču zīmēm
Reglaments

Saturs

1. noteikums.

Terminu skaidrojumi

2. noteikums.

Vārdu un adrešu norādīšanas veids

3. noteikums.

Nosacījumi attiecībā uz pieteikumu

4. noteikums.

Nosacījumi attiecībā uz pārstāvību un piegādes adresi

5. noteikums.

Nosacījumi attiecībā uz pieteikuma datumu

6. noteikums.

Nosacījumi attiecībā uz paziņojumiem

7. noteikums.

Pieteikuma identifikācija bez pieteikuma numura

8. noteikums.

Nosacījumi attiecībā uz spēkā esamības ilgumu un atjaunošanu

9. noteikums.

Atvieglojumi termiņu neievērošanas gadījumā

10. noteikums.

Prasības attiecībā uz iesniegumu par licences ierakstīšanu reģistrā vai par licences ieraksta grozīšanu vai anulēšanu

 

Starptautiskie veidlapu paraugi

Veidlapa Nr. 1

Zīmes reģistrācijas pieteikums

Veidlapa Nr. 2

Pilnvara

Veidlapa Nr. 3

Iesniegums par vārda, nosaukuma (vārdu, nosaukumu) un/vai adreses (adrešu) izmaiņu ierakstīšanu reģistrā

Veidlapa Nr. 4

Zīmes reģistrācijas (reģistrāciju) un/vai reģistrācijas pieteikuma (pieteikumu) īpašumtiesību maiņas iesniegums

Veidlapa Nr. 5

Zīmes reģistrācijas (reģistrāciju) un/vai reģistrācijas pieteikuma (pieteikumu) nodošanas apliecība

Veidlapa Nr. 6

Zīmes reģistrācijas (reģistrāciju) un/vai reģistrācijas pieteikuma (pieteikumu) nodošanas akts

Veidlapa Nr. 7

Iesniegums par kļūdas (kļūdu) labojumu zīmes reģistrācijā (reģistrācijās) un/vai reģistrācijas pieteikumā (pieteikumos)

Veidlapa Nr. 8

Reģistrācijas atjaunošanas iesniegums

Veidlapa Nr. 9

Iesniegums par licences ierakstīšanu reģistrā

Veidlapa Nr. 10

Paziņojums par licenci

Veidlapa Nr. 11

Paziņojums par licences grozījumu

Veidlapa Nr. 12

Paziņojums par licences anulēšanu

 

1. noteikums
Terminu skaidrojumi

(1) [Reglamentā noteiktie terminu skaidrojumi] Šajā Reglamentā, ja vien nav īpaši noteikts citādi:

(i) "Līgums" nozīmē Singapūras līgumu par preču zīmēm;

(ii) "pants" attiecas uz konkretizētu Līguma pantu;

(iii) "izņēmuma licence" nozīmē licenci, kas izdota tikai vienam licenciātam un kas neļauj īpašniekam lietot zīmi pašam, un neļauj piešķirt licences kādām citām personām;

(iv) "solo licence" nozīmē licenci, kas izdota tikai vienam licenciātam un kas neļauj īpašniekam piešķirt licences kādām citām personām, bet neliedz īpašniekam lietot zīmi pašam;

(v) "vienkārša licence" nozīmē licenci, kas neliedz īpašniekam lietot zīmi pašam un neliedz piešķirt licences jebkurai citai personai.

(2) [Līgumā noteiktie terminu skaidrojumi] Terminiem, kas Līguma ietvaros noteikti tā 1. pantā, ir tā pati nozīme šā Reglamenta ietvaros.

2. noteikums
Vārdu un adrešu norādīšanas veids

(1) [Vārdi]

(a) Ja jābūt norādītam personas vārdam (nosaukumam), jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt:

(i) ja tā ir fiziska persona, tad lai vārds, kas jānorāda, būtu šīs personas uzvārds vai galvenais vārds un personvārds vai papildvārds vai vārdi, vai lai vārds, kas jānorāda, būtu, pēc šīs personas izvēles, minētās personas parasti lietotais vārds vai vārdi;

(ii) ja tā ir juridiska persona, lai nosaukums, kas jānorāda, būtu juridiskās personas pilns oficiālais nosaukums.

(b) Ja jānorāda pārstāvja, kas ir komersants vai sabiedrība, nosaukums, visas Līgumslēdzējas puses par nosaukumu pieņem nosaukumu, kādu komersants vai sabiedrība parasti izmanto.

(2) [Adreses]

(a) Ja jānorāda personas adrese, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai adrese būtu norādīta tādā veidā, kas apmierina parastās prasības tūlītējai pasta piegādei uz norādīto adresi un jebkurā gadījumā sastāv no visām būtiskajām administratīvajām vienībām līdz mājas numuram, to ieskaitot, ja tāds ir.

(b) Ja paziņojums Līgumslēdzējas puses iestādei iesniegts divu vai vairāku personu vārdā ar dažādām adresēm, tad Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai šāds paziņojums norādītu vienu adresi kā adresi sarakstei.

(c) Adreses norāde var ietvert telefona numuru, faksa numuru un e-pasta adresi, un, sarakstes vajadzībām, adresi, kas atšķiras no (a) apakšpunktā norādītās adreses.

(d) Šā punkta (a) un (c) apakšpunkti mutatis mutandis piemērojami arī attiecībā uz piegādes adresi.

(3) [Citi identifikācijas līdzekļi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai jebkurš paziņojums Iestādei ietver pieteicēja, īpašnieka, pārstāvja vai citas ieinteresētas personas numuru vai citu identifikācijas līdzekli, ja tāds ir, ar kuru minētā persona Iestādē reģistrēta. Neviena Līgumslēdzēja puse nedrīkst noraidīt paziņojumu, pamatojoties uz to, ka nav ievērota šāda prasība, izņemot gadījumu, kad tas attiecas uz elektroniskā formā iesniegtu pieteikumu.

(4) [Rakstības lietošana] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai visas norādes, kas minētas 1. - 3. punktā, būtu tādā rakstībā, kādu lieto Iestāde.

3. noteikums
Nosacījumi attiecībā uz pieteikumu

(1) [Standarta rakstu zīmes] Ja Līgumslēdzējas puses Iestāde lieto rakstu zīmes (burtus un ciparus), kuras tā uzskata par standarta rakstu zīmēm, un ja pieteikums ietver paziņojumu par to, ka pieteicējs vēlas, lai zīme tiktu reģistrēta un publicēta, izmantojot Iestādes lietotās standarta rakstu zīmes, tad Iestāde reģistrē un publicē šo zīmi, izmantojot šādas standarta rakstu zīmes.

(2) [Krāsa kā zīmi raksturojoša pazīme] Ja pieteikums ietver paziņojumu par to, ka pieteicējs pretendē uz krāsu kā zīmi raksturojošu pazīmi, Iestāde var prasīt, lai pieteikumā būtu minēts pieprasītās krāsas nosaukums vai kods vai pieprasīto krāsu nosaukumi vai kodi un, attiecībā uz katru krāsu, norāde, kuras no zīmes būtiskajām daļām ir šajā krāsā.

(3) [Attēlu skaits]

(a) Ja pieteikums neietver paziņojumu par to, ka pieteicējs pretendē uz krāsu kā zīmi raksturojošu pazīmi, Līgumslēdzēja puse nedrīkst pieprasīt vairāk kā:

(i) piecus melnbaltus zīmes attēlus, ja pieteikums neietver vai, saskaņā ar Līgumslēdzējas puses tiesību aktiem, nedrīkst ietvert paziņojumu par to, ka pieteicējs vēlas, lai zīme tiktu reģistrēta un publicēta, izmantojot standarta rakstu zīmes, ko lieto šīs Līgumslēdzējas puses Iestāde;

(ii) vienu melnbaltu zīmes attēlu, ja pieteikums ietver paziņojumu par to, ka pieteicējs vēlas, lai zīme tiktu reģistrēta un publicēta, izmantojot standarta rakstu zīmes, ko lieto šīs Līgumslēdzējas puses Iestāde.

(b) Ja pieteikums ietver paziņojumu par to, ka pieteicējs pretendē uz krāsu kā zīmi raksturojošu pazīmi, Līgumslēdzēja puse nedrīkst pieprasīt vairāk kā piecus melnbaltus zīmes attēlus un piecus krāsainus zīmes attēlus.

(4) [Telpiska zīme]

(a) Ja pieteikums ietver paziņojumu par to, ka zīme ir telpiska, šīs zīmes attēlu veido divdimensiju grafisks vai fotogrāfisks attēls.

(b) Attēls, kas iesniegts saskaņā ar (a) apakšpunktu, var, pēc pieteicēja izvēles, sastāvēt no viena zīmes skata vai vairākiem atšķirīgiem zīmes skatiem.

(c) Ja iestāde uzskata, ka zīmes attēls, ko pieteicējs iesniedzis saskaņā ar (a) apakšpunktu, nepietiekami parāda telpiskās zīmes īpatnības, tā var uzaicināt pieteicēju uzaicinājumā noteiktā samērīgā termiņā iesniegt līdz sešiem dažādiem zīmes skatiem un/vai šīs zīmes vārdisku aprakstu.

(d) Ja Iestāde uzskata, ka (c) apakšpunktā minētie zīmes atšķirīgie skati un/vai apraksts tomēr nepietiekami demonstrē telpiskās zīmes īpatnības, tā var uzaicināt pieteicēju uzaicinājumā noteiktā samērīgā termiņā iesniegt zīmes lietojuma paraugu.

(e) Šā noteikuma 3. punkta (a)(i) apakš­punktu un (b) apakšpunktu piemēro mutatis mutandis.

(5) [Hologrāfiska zīme, kustību zīme, krāsu zīme, novietojuma zīme] Ja pieteikums ietver paziņojumu par to, ka zīme ir hologrāfiska zīme, kustību zīme, krāsu zīme vai novietojuma zīme, Līgumslēdzēja puse var pieprasīt vienu zīmes attēlu vai vairākus zīmes attēlus un sīkāku informāciju par zīmi, kā paredzēts šīs Līgumslēdzējas puses tiesību aktos.

(6) [Zīme, ko veido apzīmējums, ko nevar uztvert vizuāli] Ja pieteikums ietver paziņojumu par to, ka zīmi veido apzīmējums, kuru nevar uztvert vizuāli, Līgumslēdzēja puse var pieprasīt vienu vai vairākus zīmes atveidojumus, norādi par zīmes tipu un sīkāku informāciju par zīmi, kā paredzēts šīs Līgumslēdzējas puses tiesību aktos.

(7) [Zīmes transliterācija] Piemērojot 3. panta 1. daļas (a) punkta (xiii) apakšpunktu, ja zīmi pilnībā vai daļēji veido elementi citā rakstībā nekā tā, ko lieto Iestāde, vai skaitļi, kuri izteikti ar citiem cipariem nekā tie, ko lieto iestāde, var tikt pieprasīta šādu elementu transliterācija tādā rakstībā un ar tādiem cipariem, kādus lieto Iestāde.

(8) [Zīmes tulkojums] Piemērojot 3. panta 1. daļas (a) punkta (xiv) apakšpunktu, ja zīmi pilnībā vai daļēji veido vārds vai vārdi citā valodā nekā tā valoda vai viena no tām valodām, kuras pieļauj Iestāde, var tikt pieprasīts šā vārda vai šo vārdu tulkojums šajā valodā vai vienā no šīm valodām.

(9) [Pierādījumu iesniegšanas termiņš par zīmes faktisko lietojumu] Termiņš, kas minēts 3. panta 3. daļā, nedrīkst būt īsāks par 6 mēnešiem, skaitot no dienas, kad Līgumslēdzējas puses Iestāde, kur pieteikums ticis iesniegts, ir to akceptējusi. Pieteicējam vai īpašniekam ir tiesības uz šā termiņa pagarinājumu saskaņā ar šās Līgumslēdzējas puses tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem, ikreiz uz vismaz sešu mēnešu periodu, līdz kopējam termiņa pagarinājumam par vismaz divarpus gadiem.

4. noteikums
Nosacījumi attiecībā uz pārstāvību un piegādes adresi

(1) [Adrese gadījumā, ja iecelts pārstāvis] Ja ir iecelts pārstāvis, Līgumslēdzēja puse uzskata šā pārstāvja adresi par piegādes adresi.

(2) [Adrese gadījumā, ja pārstāvis nav iecelts] Ja pārstāvis nav iecelts, bet pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresēta persona kā savu adresi ir norādījusi adresi attiecīgās Līgumslēdzējas puses teritorijā, šī Līgumslēdzēja puse uzskata šo adresi par piegādes adresi.

(3) [Termiņš] Termiņu, kas minēts 4. panta 3. daļas (d) punktā, skaita no dienas, kad attiecīgās Līgumslēdzējas puses Iestāde saņēmusi tajā pašā punktā minēto paziņojumu, un tas nevar būt īsāks par vienu mēnesi, ja tās personas adrese, kuras vārdā šis paziņojums ir iesniegts, ir šīs Līgumslēdzējas puses teritorijā, un īsāks par diviem mēnešiem, ja šī adrese ir ārpus attiecīgās Līgumslēdzējas puses teritorijas.

5. noteikums
Nosacījumi attiecībā uz pieteikuma datumu

(1) [Procedūra prasību neizpildes gadījumā] Ja pieteikums tā saņemšanas brīdī Iestādē neatbilst kādai no prasībām, kas piemērojamas saskaņā ar 5. panta 1. daļas (a) punktu vai 2. daļas (a) punktu, Iestāde nekavējoties uzaicina pieteicēju izpildīt šīs prasības uzaicinājumā norādītā termiņā, kurš ir vismaz viens mēnesis no uzaicinājuma dienas, ja pieteicēja adrese ir attiecīgās Līgumslēdzējas puses teritorijā, vai vismaz divi mēneši, ja pieteicēja adrese ir ārpus attiecīgās Līgumslēdzējas puses teritorijas. Uzaicinājuma prasību izpildes priekšnoteikums var būt īpašas maksas samaksa. Pat ja Iestāde nenosūta minēto uzaicinājumu, tas negroza iepriekšminētās prasības.

(2) [Pieteikuma datums labojumu gadījumā] Ja uzaicinājumā norādītajā termiņā pieteicējs izpilda šā noteikuma 1. punktā minētā uzaicinājuma prasības un samaksā visas pieprasītās īpašās maksas, pieteikuma datums ir tās dienas datums, kurā Iestāde saņēmusi visas 5. panta 1. daļas (a) punktā minētās ziņas un materiālus, un, vajadzības gadījumā, Iestādei samaksātas arī 5. panta 2. daļas (a) punktā minētās maksas. Pretējā gadījumā pieteikumu uzskata par neiesniegtu.

6. noteikums
Nosacījumi attiecībā uz paziņojumiem

(1) [Norādes blakus parakstam paziņojumā uz papīra] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai blakus tās fiziskās personas parakstam, kura paziņojumu parakstījusi, būtu:

(i) šīs personas uzvārda vai galvenā vārda un personvārda vai papildvārda, vai, pēc šīs personas izvēles, šīs personas parasti lietotā vārda vai vārdu atšifrējums ar burtiem;

(ii) norāde uz statusu, kādā šī persona paraksta paziņojumu, ja tas acīmredzami neizriet no paziņojuma teksta.

(2) [Parakstīšanas datums] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai blakus parakstam būtu norādīts tās dienas datums, kurā notikusi paziņojuma parakstīšana. Ja datums ir prasīts, bet nav norādīts, par parakstīšanas datumu uzskata tās dienas datumu, kad paziņojums ar parakstu saņemts Iestādē, vai, ja Līgumslēdzēja puse to pieļauj, datumu, kas agrāks par minēto saņemšanas dienas datumu.

(3) [Paraksts paziņojumos uz papīra] Ja paziņojums Līgumslēdzējas puses Iestādei ir uz papīra un tiek prasīts paraksts, Līgumslēdzēja puse

(i) ievērojot arī šā punkta (iii) apakš­punktu, pieņem pašrocīgu parakstu,

(ii) pašrocīga paraksta vietā var atļaut citus paraksta veidus, tādus kā iespiests paraksts vai paraksta nospiedums, vai zīmoga vai svītrkoda marķējuma lietošanu,

(iii) var pieprasīt, lai pašrocīga paraksta vietā tiktu lietots zīmogs, ja fiziskā persona, kas paraksta paziņojumu, ir Līgumslēdzējas puses pilsonis (valstspiederīgais) un šīs personas adrese ir tās teritorijā vai arī ja paziņojums ir parakstīts juridiskas personas vārdā, kura ir nodibināta tās jurisdikcijā un kurai tās teritorijā ir vai nu pastāvīga atrašanās vieta, vai reāls un strādājošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums.

(4) [Paraksts paziņojumos uz papīra, kas iesniegti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību] Līgumslēdzēja puse, kas paredz iespēju paziņojumus uz papīra iesniegt ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, katru tādu paziņojumu uzskata par parakstītu, ja paziņojumā, kāds tas saņemts, redzams tāda paraksta grafisks atveidojums, kuru atbilstoši šā noteikuma 3. punktam šī Līgumslēdzēja puse pieņem.

(5) [Ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību iesniegta paziņojuma oriģināls] Līgumslēdzēja puse, kas paredz iespēju paziņojumus uz papīra iesniegt ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, var prasīt, lai katra šāda paziņojuma oriģināls tiktu iesniegts:

(i) Iestādei kopā ar vēstuli, kurā identificēts agrākais elektroniskais sūtījums;

(ii) termiņā, kurš ir vismaz viens mēnesis no dienas, kad Iestāde saņēmusi paziņojumu ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību.

(6) [Elektronisku paziņojumu autentiskums] Līgumslēdzēja puse, kas ļauj iesniegt paziņojumus elektroniskā formā, var prasīt, lai katrs šāds paziņojums tiktu apliecināts kā autentisks, izmantojot tādu elektronisko dokumentu autentiskuma nodrošināšanas sistēmu, kādu paredz šī Līgumslēdzēja puse.

(7) [Saņemšanas datums] Katra Līgumslēdzēja puse ir tiesīga brīvi noteikt priekšnosacījumus, pie kādiem dokumenta saņemšanu vai maksas samaksu uzskata par dokumenta saņemšanu Iestādē vai maksas samaksu Iestādei gadījumos, kad dokuments tiek faktiski saņemts vai maksa ir faktiski samaksāta

(i) Iestādes nodaļā vai tās filiālē,

(ii) nacionālajā Iestādē, kas rīkojas Līgumslēdzējas puses Iestādes vārdā, ja Līgumslēdzēja puse ir 26. panta 1. daļas (ii) punktā minētā starpvaldību organizācija,

(iii) oficiālā pasta iestādē,

(iv) piegādes dienestā vai aģentūrā, kuru konkretizējusi Līgumslēdzēja puse,

(v) vietā ar adresi, kas neatbilst izziņotajām Iestādes adresēm.

(8) [Elektroniska iesniegšana] Ja Līgumslēdzēja puse paredz paziņojuma iesniegšanu elektroniskā formā vai ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, un paziņojums ir šādi iesniegts, tā diena, kurā šīs Līgumslēdzējas puses Iestāde saņēmusi paziņojumu šādā formā vai ar šādu līdzekļu starpniecību, tiek atzīta par paziņojuma saņemšanas dienu, ciktāl citādi nav noteikts šā noteikuma 7. punktā.

7. noteikums
Pieteikuma identifikācija bez pieteikuma numura

(1) [Identifikācijas veids] Ja tiek prasīts, lai pieteikums būtu apzīmēts ar tā numuru, bet šis numurs nav vēl piešķirts vai nav zināms pieteicējam vai viņa pārstāvim, pieteikumu uzskata par identificētu, ja ir sniegtas šādas ziņas:

(i) pagaidu pieteikuma numurs, ja tādu Iestāde piešķīrusi, vai

(ii) pieteikuma kopija, vai

(iii) zīmes atveidojums, kuram blakus norādīts tās dienas datums, kurā, cik pieteicējam vai pārstāvim zināms, pieteikums saņemts iestādē, un identifikācijas numurs, ko pieteikumam piešķīris pieteicējs vai pārstāvis.

(2) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt, lai nolūkā identificēt pieteikumu gadījumos, kad pieteikuma numurs vēl nav piešķirts vai nav zināms pieteicējam vai viņa pārstāvim, tiktu izpildītas kādas citas prasības, kas nav minētas šā noteikuma 1. punktā.

8. noteikums
Nosacījumi attiecībā uz spēkā esamību un atjaunošanu

Piemērojot 13. panta 1. daļas (c) punktu, termiņš, kura laikā var tikt iesniegts reģistrācijas atjaunošanas iesniegums un var tikt samaksāta atjaunošanas maksa, sākas ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tās dienas, kad izdarāma atjaunošana, un beidzas ne agrāk kā sešus mēnešus pēc šīs dienas. Ja atjaunošanas iesniegums tiek iesniegts un/vai atjaunošanas maksa tiek samaksāta pēc dienas, kad izdarāma atjaunošana, katra Līgumslēdzēja puse kā priekšnoteikumu atjaunošanas iesnieguma pieņemšanai var noteikt papildmaksas samaksu.

9. noteikums
Atvieglojumi termiņu neievērošanas gadījumā

(1) [Prasības attiecībā uz termiņu pagarināšanu saskaņā ar 14. panta 2. daļas (i) punktu] Līgumslēdzēja puse, kas paredz termiņa pagarināšanu saskaņā ar 14. panta 2. daļas (i) punktu, pagarina termiņu par samērīgu laikposmu, kurš skaitāms no dienas, kad tiek iesniegts iesniegums par termiņa pagarināšanu, un var prasīt, lai šāds iesniegums:

(i) identificētu iesnieguma iesniedzēju, attiecīgā pieteikuma vai reģistrācijas numuru un attiecīgo termiņu,

(ii) tiktu iesniegts termiņā, kurš nevar būt īsāks par diviem mēnešiem, skaitot no dienas, kad beidzies attiecīgais termiņš.

(2) [Prasības attiecībā uz lietvedības turpināšanu saskaņā ar 14. panta 2. daļas (ii) punktu] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums par lietvedības turpināšanu saskaņā ar 14. panta 2. daļas (ii) punktu:

(i) identificētu iesnieguma iesniedzēju, attiecīgā pieteikuma vai reģistrācijas numuru un attiecīgo termiņu,

(ii) tiktu iesniegts termiņā, kurš nevar būt īsāks par diviem mēnešiem, skaitot no dienas, kad beidzies attiecīgais termiņš. Neizpildītajai darbībai jābūt izpildītai šajā pašā termiņā vai - ja Līgumslēdzēja puse tā paredz - vienlaikus ar iesnieguma iesniegšanu.

(3) [Prasības attiecībā uz tiesību atjaunošanu saskaņā ar 14. panta 2. daļas (iii) punktu]

(a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums par tiesību atjaunošanu saskaņā ar 14. panta 2. daļas (iii) punktu:

(i) identificētu iesnieguma iesniedzēju, attiecīgā pieteikuma vai reģistrācijas numuru un attiecīgo termiņu,

(ii) ietvertu faktu un pierādījumu izklāstu par attiecīgā termiņa neievērošanas iemesliem.

(b) Iesniegums par tiesību atjaunošanu iesniedzams Iestādei samērīgā termiņā, kura ilgumu Līgumslēdzēja puse nosaka, skaitot no dienas, kad novērsts attiecīgā termiņa neievērošanas iemesls. Neizpildītajai darbībai jābūt izpildītai šajā pašā termiņā vai - ja Līgumslēdzēja puse tā paredz - vienlaikus ar iesnieguma iesniegšanu.

(c) Līgumslēdzēja puse var paredzēt maksimālo termiņu šā punkta (a) un (b) apakšpunkta prasību izpildei, kurš nevar būt īsāks par sešiem mēnešiem, skaitot no dienas, kad beidzies attiecīgais termiņš.

(4) [Izņēmumi saskaņā ar 14. panta 3. daļu] Izņēmumi, kas minēti 14. panta 3. daļā, attiecas uz gadījumiem, kad nav ievērots termiņš,

(i) attiecībā uz kuru jau ticis piešķirts 14. panta 2. daļā paredzēts atvieglojums,

(ii) kurš noteikts iesnieguma iesniegšanai par 14. pantā paredzētu atvieglojumu,

(iii) kurš noteikts atjaunošanas maksas samaksai,

(iv) kurš noteikts attiecībā uz darbībām apelācijas padomē vai citā Iestādes ietvaros izveidotā lēmumu pārskatīšanas struktūrā,

(v) kurš noteikts attiecībā uz darbībām inter partes procedūrās,

(vi) kurš noteikts 3. panta 1. daļas (a) punkta (vii) vai (viii) apakšpunktā minēto deklarāciju iesniegšanai,

(vii) kurš noteikts tādu deklarāciju iesniegšanai, kas saskaņā ar Līgumslēdzējas puses tiesību aktiem var izraisīt jauna pieteikuma datuma noteikšanu izskatīšanā esošam pieteikumam,

(viii) kurš noteikts prioritātes pieprasījuma labošanai vai papildināšanai.

10. noteikums
Prasības attiecībā uz iesniegumu par licences ierakstīšanu reģistrā vai par licences ieraksta grozīšanu vai anulēšanu

(1) [Iesnieguma saturs]

(a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums par licences ierakstīšanu reģistrā saskaņā ar 17. panta 1. daļu ietvertu visas vai dažas no šādām ziņām vai materiāliem:

(i) īpašnieka vārdu (nosaukumu) un adresi;

(ii) ja īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārdu un adresi;

(iii) ja īpašniekam ir piegādes adrese, šo adresi;

(iv) licenciāta vārdu (nosaukumu) un adresi;

(v) ja licenciātam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārdu un adresi;

(vi) ja licenciātam ir piegādes adrese, šo adresi;

(vii) tās valsts nosaukumu, kuras pilsonis (valstspiederīgais) ir licenciāts, ja viņš ir kādas valsts pilsonis (valstspiederīgais), tās valsts nosaukumu, kurā licenciātam ir pastāvīga dzīvesvieta (atrašanās vieta), ja viņam tāda ir, un tās valsts nosaukumu, kurā licenciātam ir reāls un strādājošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums, ja viņam tāds ir;

(viii) ja īpašnieks vai licenciāts ir juridiska persona, šīs juridiskās personas tiesisko statusu un valsti, un vajadzības gadījumā - teritoriālo vienību šajā valstī, kuras jurisdikcijā šī juridiskā persona nodibināta;

(ix) tās zīmes reģistrācijas numuru, kura ir licences priekšmets;

(x) preču un/vai pakalpojumu nosaukumus, attiecībā uz kuriem piešķirta licence, sagrupētus saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar tās klasifikācijas klases numuru, pie kuras šī preču vai pakalpojumu grupa pieder, un novietojot minētās klasifikācijas klašu secībā;

(xi) norādi, vai piešķirta izņēmuma licence, solo licence vai vienkārša licence;

(xii) vajadzības gadījumā - norādi, ka licence attiecas tikai uz daļu tās teritorijas, kuru aptver reģistrācija, un precīzu šīs teritorijas daļas norādi;

(xiii) licences termiņu.

(b) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums par licences ieraksta grozīšanu vai anulēšanu saskaņā ar 18. panta 1. daļu ietvertu visas vai dažas no šādām ziņām vai materiāliem:

(i) ziņas, kas konkretizētas (a) apakš­punkta (i) - (ix) daļā;

(ii) ja grozījums vai anulēšana attiecas uz kādu no (a) apakšpunktā konkretizētajām ziņām vai materiāliem, norādi par reģistrā izdarāmā grozījuma vai svītrojuma raksturu un apjomu.

(2) [Licences ierakstīšanai reģistrā nepieciešamie papilddokumenti]

(a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam par licences ierakstīšanu reģistrā tiktu pievienots, pēc iesniedzēja izvēles, kāds no šādiem papilddokumentiem:

(i) izraksts no licences līguma, kurš parāda puses un licencētās tiesības un kura pareizība apliecināta notariāli vai citā kompetentā valsts institūcijā;

(ii) neapliecināts paziņojums par licenci, kurš pēc satura atbilst paziņojuma par licenci veidlapai, kāda paredzēta Reglamentā, un kuru parakstījuši gan īpašnieks, gan licenciāts;

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai katrs līdzīpašnieks, kurš nav licences līguma puse, viņa parakstītā dokumentā sniegtu skaidri izteiktu piekrišanu licencei.

(3) [Licences ieraksta grozīšanai nepieciešamie papilddokumenti]

(a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam par licences ieraksta grozīšanu tiktu pievienots, pēc iesniedzēja izvēles, kāds no šādiem papilddokumentiem:

(i) dokuments, kas apliecina pieprasīto grozījumu licences ierakstā;

(ii) neapliecināts paziņojums par licences grozījumu, kurš pēc satura atbilst paziņojuma par licences grozījumu veidlapai, kāda paredzēta šajā Reglamentā, un kuru parakstījuši gan īpašnieks, gan licenciāts.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai katrs līdzīpašnieks, kurš nav licences līguma puse, viņa parakstītā dokumentā sniegtu skaidri izteiktu piekrišanu licences grozījumam.

(4) [Licences ieraksta anulēšanai nepieciešamie papilddokumenti] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam par licences ieraksta anulēšanu tiktu pievienots, pēc iesniedzēja izvēles, kāds no šādiem papilddokumentiem:

(i) dokuments vai dokumenti, kas apliecina pieprasīto licences ieraksta anulēšanu;

(ii) neapliecināts paziņojums par licences anulēšanu, kurš pēc satura atbilst paziņojuma par licences anulēšanu veidlapai, kāda paredzēta šajā Reglamentā, un kuru parakstījuši gan īpašnieks, gan licenciāts.

01_PAGE_1.JPG (69080 bytes)

01_PAGE_2.JPG (90525 bytes)

01_PAGE_3.JPG (120282 bytes)

01_PAGE_4.JPG (85033 bytes)

01_PAGE_5.JPG (120077 bytes)

01_PAGE_6.JPG (72728 bytes)

02_PAGE_1.JPG (76701 bytes)

02_PAGE_2.JPG (127572 bytes)

02_PAGE_3.JPG (14352 bytes)

03_PAGE_1.JPG (110975 bytes)

03_PAGE_2.JPG (80559 bytes)

03_PAGE_3.JPG (73836 bytes)

04_PAGE_1.JPG (97396 bytes)

04_PAGE_2.JPG (138322 bytes)

04_PAGE_3.JPG (102062 bytes)

04_PAGE_4.JPG (80411 bytes)

04_PAGE_5.JPG (105985 bytes)

04_PAGE_6.JPG (30491 bytes)

05_PAGE_1.JPG (108198 bytes)

05_PAGE_2.JPG (113429 bytes)

05_PAGE_3.JPG (95258 bytes)

05_PAGE_4.JPG (14428 bytes)

06_PAGE_1.JPG (119213 bytes)

06_PAGE_2.JPG (112615 bytes)

06_PAGE_3.JPG (114697 bytes)

06_PAGE_4.JPG (161947 bytes)

07_PAGE_1.JPG (99283 bytes)

07_PAGE_2.JPG (81452 bytes)

07_PAGE_3.JPG (64464 bytes)

08_PAGE_1.JPG (77436 bytes)

08_PAGE_2.JPG (106911 bytes)

08_PAGE_3.JPG (112603 bytes)

08_PAGE_4.JPG (25184 bytes)

09_PAGE_1.JPG (88189 bytes)

09_PAGE_2.JPG (92410 bytes)

09_PAGE_3.JPG (96442 bytes)

09_PAGE_4.JPG (89824 bytes)

09_PAGE_5.JPG (124467 bytes)

09_PAGE_6.JPG (24483 bytes)

10_PAGE_1.JPG (85528 bytes)

10_PAGE_2.JPG (92955 bytes)

10_PAGE_3.JPG (82105 bytes)

10_PAGE_4.JPG (94036 bytes)

10_PAGE_5.JPG (81021 bytes)

10_PAGE_6.JPG (43265 bytes)

11_PAGE_1.JPG (88961 bytes)

11_PAGE_2.JPG (90731 bytes)

11_PAGE_3.JPG (81719 bytes)

11_PAGE_4.JPG (89065 bytes)

11_PAGE_5.JPG (84185 bytes)

11_PAGE_6.JPG (12420 bytes)

12_PAGE_1.JPG (90585 bytes)

12_PAGE_2.JPG (92320 bytes)

12_PAGE_3.JPG (81500 bytes)

12_PAGE_4.JPG (81410 bytes)

12_PAGE_5.JPG (62750 bytes)

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 27.03.2006.
Stājas spēkā:
 16.03.2009.
Pieņemšanas vieta: 
Ženēva
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 116, 30.07.2008.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1633
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)