Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols

Šī protokola dalībvalstis ir vienojušās par turpmāko:

1. pants

1. Šī protokola dalībvalsts (turpmāk tekstā - Dalībvalsts) atzīst Personu ar invaliditāti tiesību komitejas (turpmāk tekstā - Komiteja) kompetenci saņemt un izskatīt iesniegumus no tās jurisdikcijā esošiem indivīdiem vai indivīdu grupām vai to vārdā, kas uzskata, ka ir cietuši, šai Dalībvalstij pārkāpjot Konvencijas noteikumus.

2. Komiteja nepieņem iesniegumus, kas attiecas uz Konvencijas dalībvalsti, kura nav šī protokola Dalībvalsts.

2. pants

Komiteja atzīst iesniegumu par nepieņemamu, ja:

a) iesniegums ir anonīms;

b) ar to tiek ļaunprātīgi izmantotas tiesības iesniegt šādus iesniegumus vai tas neatbilst Konvencijas noteikumiem;

c) Komiteja šādu jautājumu jau ir izskatījusi vai arī tas ir vai tiek izskatīts saskaņā ar citu starptautiskās izmeklēšanas vai izlīguma procedūru;

d) nav izmantoti visi pieejamie iekšējie tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošana nepamatoti ieilgst vai ir mazticams, ka tai būs reāli rezultāti;

e) ir acīmredzams, ka tas ir nepareizi vai nepietiekami pamatots, vai ja

f) tas attiecas uz faktiem, kas ir notikuši pirms šī protokola stāšanās spēkā attiecīgajā Dalībvalstī, ja vien šie fakti nav turpinājušies pēc šī datuma.

3. pants

Ievērojot šī protokola 2. panta noteikumus, Komiteja Dalībvalstij konfidenciāli dara zināmus visus tai iesniegtos iesniegumus. Sešu mēnešu laikā saņēmēja valsts iesniedz Komitejai rakstiskus paskaidrojumus vai paziņojumus, kuros izskaidro attiecīgo jautājumu un norāda tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kurus šī valsts ir piemērojusi, lai novērstu radušos situāciju, ja tas ir darīts.

4. pants

1. Jebkurā laikā pēc iesnieguma saņemšanas un pirms lēmuma pieņemšanas par lietas būtību Komiteja var nosūtīt attiecīgajai Dalībvalstij steidzami izskatāmu lūgumu, lai Dalībvalsts veiktu tādus pagaidu pasākumus, kādi var būt nepieciešami, lai nepieļautu nelabojamu kaitējumu personai vai personām, kas cietušas iespējamā pārkāpumā.

2. Ja Komiteja izmanto šī panta 1. punktā paredzēto iespēju, tad tas nekādi neietekmēs Komitejas turpmāko lēmumu par iesnieguma pieņemamību vai par tā būtību.

5. pants

Iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar šo protokolu, Komiteja izskata slēgtās sanāksmēs. Pēc iesnieguma izskatīšanas Komiteja attiecīgajai Dalībvalstij un iesniedzējam nosūta savus ierosinājumus un ieteikumus, ja tādi ir.

6. pants

1. Ja Komiteja saņem ticamu informāciju, ka kāda Dalībvalsts nopietni vai sistemātiski pārkāpj Konvencijā noteiktās tiesības, Komiteja uzaicina šo Dalībvalsti sadarboties šīs informācijas pārbaudē un šim nolūkam iesniegt savus apsvērumus par attiecīgo informāciju.

2. Ņemot vērā visus apsvērumus, ko varētu iesniegt attiecīgā Dalībvalsts, kā arī citu Komitejai pieejamo ticamo informāciju, Komiteja var izraudzīties vienu vai vairākus savus locekļus, lai veiktu izmeklēšanu un steidzami ziņotu Komitejai. Ja tas ir pamatoti un ar Dalībvalsts piekrišanu, izmeklēšana var ietvert Dalībvalsts teritorijas apmeklējumu.

3. Pēc šādā izmeklēšanā gūto rezultātu pārbaudes Komiteja šos rezultātus nosūta attiecīgajai Dalībvalstij kopā ar komentāriem un ieteikumiem, ja tādi ir.

4. Sešu mēnešu laikā pēc Komitejas nosūtīto rezultātu, komentāru un ieteikumu saņemšanas attiecīgā Dalībvalsts Komitejai iesniedz savus apsvērumus.

5. Šādu izmeklēšanu veic konfidenciāli, un Dalībvalsti aicina sadarboties visos procedūras posmos.

7. pants

1. Komiteja var aicināt Dalībvalsti ziņojumā, ko tā sniedz saskaņā ar Konvencijas 35. pantu, iekļaut informāciju par pasākumiem, ko tā veikusi saistībā ar izmeklēšanu, kas veikta saskaņā ar šī protokola 6. pantu.

2. Vajadzības gadījumā Komiteja pēc 6. panta 4. punktā minētā sešu mēnešu perioda attiecīgo Dalībvalsti var uzaicināt sniegt informāciju par pasākumiem, kas veikti saistībā ar šādu izmeklēšanu.

8. pants

Katra Dalībvalsts, parakstot vai ratificējot šo protokolu vai tam pievienojoties, var deklarēt, ka tā neatzīst kompetenci, kas Komitejai paredzēta 6. un 7. pantā.

9. pants

Šī protokola depozitārijs ir Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs.

10. pants

Šis protokols ir atvērts parakstīšanai visām Konvencijas parakstītājām valstīm un reģionālās integrācijas organizācijām Apvienoto Nāciju Organizācijas Galvenajā mītnē Ņujorkā no 2007. gada 30. marta.

11. pants

Šo protokolu ratificē tā parakstītājas valstis, kuras ir ratificējušas Konvenciju vai tai pievienojušās. Protokolu oficiāli apstiprina to parakstījušās reģionālās integrācijas organizācijas, kuras ir oficiāli apstiprinājušas Konvenciju vai tai pievienojušās. Šim protokolam var pievienoties jebkura valsts vai reģionālās integrācijas organizācija, kura ir ratificējusi vai oficiāli apstiprinājusi Konvenciju vai tai pievienojusies un kura nav parakstījusi šo protokolu.

12. pants

1. "Reģionālās integrācijas organizācija" nozīmē organizāciju, kuru izveidojušas noteikta reģiona suverēnas valstis un kurai tās dalībvalstis ir nodevušas kompetenci jautājumos, ko reglamentē Konvencija un šis protokols. Šādas organizācijas savos oficiālās apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentos norāda savas kompetences apjomu attiecībā uz jautājumiem, ko reglamentē Konvencija un šis protokols. Pēc tam tās informē depozitāru par jebkurām būtiskām izmaiņām savas kompetences apjomā.

2. Atsauces uz "Dalībvalstīm" šajā protokolā attiecas uz šādām organizācijām to kompetences robežās.

3. Šī protokola 13. panta 1. punkta un 15. panta 2. punkta vajadzībām dokumentus, ko deponējusi reģionālās integrācijas organizācija, neņem vērā.

4. Reģionālās integrācijas organizācijas savas kompetences robežās var īstenot tiesības balsot Dalībvalstu sanāksmē ar balsu skaitu, kas ir vienāds ar to dalībvalstu skaitu, kuras ir šī protokola puses. Šāda organizācija neizmanto savas balsstiesības, ja kāda tās dalībvalsts pati izmanto savas balsstiesības, un otrādi.

13. pants

1. Ar nosacījumu, ka ir stājusies spēkā Konvencija, šis protokols stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad ir iesniegts desmitais ratifikācijas vai pievienošanās dokuments.

2. Attiecībā uz katru valsti vai reģionālās integrācijas organizāciju, kas šo protokolu ratificē, oficiāli apstiprina vai tam pievienojas pēc tam, kad ir iesniegts šāds desmitais dokuments, Protokols stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad tā ir iesniegusi savu ratifikācijas, oficiālās apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu.

14. pants

1. Atrunas, kas nav saderīgas ar šī protokola būtību un mērķi, nav atļautas.

2. Atrunas var atsaukt jebkurā laikā.

15. pants

1. Jebkura Dalībvalsts var ierosināt šī protokola grozījumus un tos iesniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram. Ģenerālsekretārs par ierosinātajiem grozījumiem informē citas Dalībvalstis un lūdz, lai tās paziņo, vai tās atbalsta Dalībvalstu sanāksmes sasaukšanu nolūkā apsvērt minētos priekšlikumus un lemt par tiem. Ja četros mēnešu laikā pēc šāda paziņojuma dienas vismaz viena trešdaļa Dalībvalstu atbalsta šādas sanāksmes sasaukšanu, ģenerālsekretārs Apvienoto Nāciju Organizācijas aizbildnībā sasauc sanāksmi. Grozījumus, ko pieņem ar klātesošo un balsojušo Dalībvalstu divu trešdaļu vairākumu, ģenerālsekretārs iesniedz Ģenerālajai Asamblejai apstiprināšanai un pēc tam visām Dalībvalstīm pieņemšanai.

2. Grozījums, kas pieņemts un apstiprināts saskaņā ar šā panta 1. punktu, stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad iesniegto pieņemšanas dokumentu skaits sasniedz divas trešdaļas no Dalībvalstu skaita grozījumu pieņemšanas dienā. Pēc tam jebkurai Dalībvalstij grozījums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad tā ir iesniegusi savu pieņemšanas dokumentu. Grozījumi ir saistoši tikai tām Dalībvalstīm, kuras tos ir pieņēmušas.

16. pants

Dalībvalsts var denonsēt šo protokolu, iesniedzot rakstisku paziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram. Denonsēšana stājas spēkā vienu gadu pēc dienas, kad ģenerālsekretārs ir saņēmis minēto paziņojumu.

17. pants

Šī protokola teksts jānodrošina pieejamos formātos.

18. pants

Šī protokola teksti angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā ir vienlīdz autentiski.

To apliecinot, apakšā parakstījušies pilnvarotie, kurus attiecīgi pilnvarojušas viņu valdības, ir parakstījuši šo protokolu.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 13.12.2006.
Stājas spēkā:
 30.09.2010.
Parakstīts:
 22.10.2010.
Pievienošanās:
 31.08.2010.
Pieņemšanas vieta: 
Ņujorka
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 99, 22.06.2010.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1628
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)