Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Tiesību akti, kuru publikācija ir obligāta

Publikācija saskaņā ar 1. pantu Komisijas Direktīvā 2006/xx/EK 1, ar ko sesto reizi
tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/55/EK 2 par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem 3

2007. gada 1. janvāra ADR izdevums

(grozījumi veikti tikai 2005. gada 1. janvāra izdevumā)

EIROPAS NOLĪGUMS
PAR STARPTAUTISKIEM BĪSTAMU KRAVU AUTOPĀRVADĀJUMIEM (ADR)

ADR A un B pielikuma grozījumi, kas stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī

Visā ADR tekstā vārdi "poraina masa" tiek aizstāti ar vārdiem "porains materiāls" attiecīgajā locījumā (attiecas uz 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijas P200 10) punkta p) apakšpunktu (divreiz) un iepakošanas instrukcijas P200 11) punktu, 4.1.6.2. un 6.2.1.1.2. punktu (divreiz), 6.2.1.5.1. punkta j) apakšpunktu, 6.2.1.6.2. punktu, 6.2.1.7.2. punkta f), j) un k) apakšpunktu, 6.2.5.2.3. punktu un 6.2.5.8.2. punkta g), k) un l) apakšpunktu).

1. DAĻA

1.1. nodaļa

1.1.3.1. Punkta d) apakšpunktu groza šādi:

"d) avārijas dienestu veiktie pārvadājumi vai šo dienestu uzraudzībā notiekošie pārvadājumi, ja vien šādi pārvadājumi ir vajadzīgi, lai novērstu avārijas sekas, jo īpaši pārvadājumi, kurus veic:

- tehniskās palīdzības transportlīdzekļi, kuri pārved nelaimes gadījumos iesaistītos vai salūzušos transportlīdzekļus un kuros ir bīstamās kravas, vai

- nolūkā savākt un reģenerēt bīstamās kravas, kas iesaistītas starpgadījumā vai nelaimes gadījumā, un nogādāt tās drošā vietā."

1.1.3.1. Punktam pievieno jaunu šādu f) apakšpunktu:

"f) "f) pārvedot neiztīrītas, tukšas stacionārās glabāšanas spiedientvertnes un cisternas, kurās bijušas 2. klases A, O vai F grupas gāzes, 3. vai 9. klases vielas, kas pieder pie II vai III iepakošanas grupas vai 6.1. klases pesticīdus, kas pieder pie II vai III iepakošanas grupas, uz tiem ir jāattiecina šādi nosacījumi:

- visiem slēgelementiem, izņemot spiediena samazināšanas ierīces (ja tādas ir uzmontētas), jābūt hermētiski noslēgtiem;

- jāveic pasākumi, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nenotiktu kravas satura noplūde, un

- krava tiek nostiprināta sastatnēs vai redeļu kastēs, vai citās pārvietošanas iekārtās, vai piestiprināta pie transportlīdzekļa vai konteinera tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tā nevarētu kļūt vaļīga vai izkustēties no savas vietas.

Šis izņēmums nav piemērojams stacionārām glabāšanas spiedien tvertnēm un cisternām, kurās bijušas desensibilizētas sprāgstvielas vai vielas, kuru pārvadāšanas aizliegums noteikts ADR."

1.1.3.2. Punkta d) apakšpunktu groza šādi:

"d) gāzēm, kas ir transportlīdzekļa ekspluatācijā izmantotajā aprīkojumā (piem., ugunsdzēšamajos aparātos), tostarp rezerves daļās (piemēram, piepumpētās pneimatiskajās riepās), šis izņēmums attiecas arī uz tām piepumpētām pneimatiskajām riepām, kuras tiek pārvadātas kā krava."

1.1.3.2. Punkta f) apakšpunktu svītro. Līdzšinējā g) apakšpunkta tekstu uzskata par f) apakšpunkta tekstu.

1.1.4.2.1. Punkta pēdējā teikumā vārdus "no 1. līdz 8. klasei" aizstāj ar vārdiem "no 1. līdz 9. klasei".

1.1.4.2.2. Iestarpina šādu jaunu punktu:

"1.1.4.2.2. Transporta vienībām, kas sastāv no transportlīdzekļa vai transportlīdzekļiem, kuri nepārvadā 1.1.4.2.1. punkta c) apakšpunktā norādītos konteinerus, portatīvās cisternas vai cisternkonteinerus, uz kuriem nav ADR 5.3.1. punktā paredzētā marķējuma un transporta bīstamības zīmju, bet uz kuriem ir IMDG kodeksa 5.3. nodaļā paredzētais marķējums un transporta bīstamības zīmes, jāatļauj veikt pārvadājumus transporta ķēdē, kas ietver jūras pārvadājumus, ar nosacījumu, ka tiek izpildīti ADR 5.3.2. punkta noteikumi attiecībā uz pazīšanas zīmes marķējumu."

No šī punkta izrietošie grozījumi. Līdzšinējā 1.1.4.2.2. punkta tekstu uzskata par 1.1.4.2.3. punkta tekstu. Svītro 5.3.1.5.2. punkta piezīmi.

1.1.4.3. Punkta nosaukumu pirms vārdiem "portatīvās cisternas" papildina ar vārdiem "IMO tipa".

Pirmajā teikumā vārdus "portatīvās cisternas" aizstāj ar vārdiem "IMO tipa portatīvās cisternas (1., 2., 5. un 7. tips)" un dokumentu "(Amdt.30 - 00)" aizstāj ar dokumentu "(Amdt. 33 - 06)".

Punkta beigās pievieno atsauci uz "1" zemsvītras piezīmi. Zemsvītras piezīmi izsaka šādi:

"1 Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO) kā apkārtrakstu Nr. DSC.1/Circ.12 ir izdevusi "Vadlīnijas par esošo IMO tipu portatīvo cisternu un sauszemes autocisternu turpmāku lietošanu bīstamo kravu pārvadāšanai" un kļūdu labojumu. Šo vadlīniju tekstu var atrast IMO tīmekļa vietnē www.imo.org."

1.2. nodaļa

1.2.1. Alfabētiskā secībā iekļauj šādas jaunas definīcijas:

"ASTM" ir Amerikas Testēšanas un materiālu sabiedrība (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Amerikas Savienotās Valstis [United States of America]);"

No šī punkta izrietošie grozījumi. ADR 3.3. nodaļas īpašajā iepakošanas SP 649 noteikumā svītro adresi 2 zemsvītras piezīmē.

"Korpusa vai korpusa nodalījuma tilpums" cisternām ir korpusa vai korpusa nodalījuma kopējais iekšējais tilpums, kas izteikts litros vai kubikmetros.Ja korpusa vai korpusa nodalījuma veida vai konstrukcijas dēļ to nav iespējams piepildīt pilnīgi, šis samazinātais tilpums jāizmanto, lai noteiktu piepildīšanas līmeni un atbilstoši marķētu cisternu;"

"CGA" ir Saspiestās gāzes asociācija [Compressed Gas Association] (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, Amerikas Savienotās Valstis [United States of America]);"

"ICAO" ir Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanāda [Canada]);"

"IMO" ir Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, Apvienotā Karaliste [United Kingdom]);"

"Transportlīdzekļa apkalpes loceklis" ir vadītājs vai jebkura cita persona, kas pavada vadītāju drošības, aizsardzības, apmācības vai ekspluatācijas apsvērumu dēļ;"

"Cisternas protokols" ir dokuments, kurā ir visa svarīgā tehniskā informācija par cisternu, baterijtransportlīdzekli vai MEGC, piemēram, 6.8.2.3., 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punktā minētie sertifikāti;"

"UIC" ir Starptautiskā dzelzceļu savienība (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Francija [France]);"

No šī punkta izrietošie grozījumi. Nodaļas 7.1.3. iedaļā tiek svītrota 1 zemsvītras piezīme.

"UNECE" ir ANO Eiropas Ekonomikas komisija [United Nations Economic Commission for Europe] (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Šveice [Switzerland]);"

No šī punkta izrietošie grozījumi. Visā ADR nolīgumā vārdus "UN/ECE" un "UN-ECE" aizstāj ar vārdiem UNECE". (Attiecas uz 5.4.1.4.2. punkta 2 zemsvītras piezīmi un uz 5.4.2. iedaļas 3 zemsvītras piezīmi).

"Aerosola vai aerosola izsmidzinātāja" definīcijā pēc vārdiem "sašķidrinātās vai izšķīdinātās" iestarpina vārdus "zem spiediena".

"Hermētiski noslēgtās cisternas" definīcijas teikuma beigās otrā un ceturtā ievilkuma vārdus "kā to nosaka 6.8.4. iedaļā paredzētais TE15 īpašais noteikums" aizstāj ar vārdiem "saskaņā ar 6.8.2.2.3. punkta prasībām".

"Testu un kritēriju rokasgrāmatas" definīcijā dokumentu "(ST/SG/AC.10/11/Rev.4)" aizstaj ar dokumentu "ST/SG/AC.10/11/Rev.4, kurā grozījumi izdarīti ar dokumentu ST/SG/AC.10/11/Rev.4, Amend. 1)".

"Ārējās taras" definīcijā vārdus "viens nosūtītājs" aizstāj ar vārdiem "(7. klases gadījumā viens nosūtītājs)".Šīs definīcijas a) apakš­punktā vārdus "plastmasas sloksnes" aizstāj ar vārdiem "plastmasas stiprinājumiem".

"ANO Paraugnoteikumu" definīcijā vārdu "trīspadsmitajam" aizstāj ar vārdu "četrpadsmitajam" un dokumentu "(ST/SG/AC.10/1/Rev.13)" - ar "(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)".

1.3. nodaļa

1.3.2.4. Punktā vārdus "radiācijas radītie draudi un" aizstāj ar vārdiem "ietverot aizsardzību pret radiāciju".

Punktā vārdus "nodrošināt to iedarbības ierobežojumu un ka" aizstāj ar vārdiem "samazināt to arodekspozīcijas iedarbības robežu un iedarbību".

1.4. nodaļa

1.4.2.2.5. Punktam pievieno šādu jaunu punktu:

"1.4.2.2.5. (Rezervēts)."

1.4.3.3. Punktam pievieno šādu jaunu j) apakšpunktu:

"j) piepildot transportlīdzekļus vai konteinerus ar bīstamajām kravām bez taras, viņš pārliecinās, ka tiek izpildīti attiecīgie 7.3. nodaļas noteikumi."

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 1.4.3.3. punktam pievieno šādu jaunu i) apakšpunktu:

"i) (Rezervēts)".

1.5. nodaļa

1.5.1.1. Pirmajā teikumā vārdus "Lai pielāgotu ADR prasības tehnoloģijas un rūpniecības attīstībai" aizstāj ar vārdiem "Saskaņā ar ADR 4. panta 3. punktu".

1.6. nodaļa

1.6.1.1. Punktā vārdus "2005. gada" aizstāj ar vārdiem "2007. gada" un "2004. gada" - ar "2006. gada".

1.6.1.2. Punktu groza šādi:

"1.6.1.2. a) iepakojuma bīstamības zīmes un transporta bīstamības zīmes, kas līdz 2004. gada 31.decembrim atbilda nr. 7A, 7B, 7C, 7D vai 7E apstiprinātajam paraugam līdz minētajai dienai, var izmantot līdz 2010. gada 31.decembrim;

b) iepakojuma bīstamības zīmes un transporta bīstamības zīmes, kas līdz 2006. gada 31.decembrim atbilda līdz minētajai dienai apstiprinātajam paraugam Nr. 5.2., var izmantot līdz 2010. gada 31.decembrim."

1.6.1.11. Punktam pievieno šādu jaunu pārejas pasākumu:

"1.6.1.11. No lielas vai vidējas molekulmasas polietilēna un no lielas molekulmasas polietilēna IBC izgatavotu mucu, transportkannu un salikto iepakojumu tipa apstiprinājumi, kas piešķirti līdz 2007. gada 1. jūlijam saskaņā ar 6.1.6.1. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām, kuras ir spēkā līdz 2006. gada 31. decembrim, bet neatbilst 6.1.6.1. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām, kas piemērojamas no 2007. gada 1. jūlija, ir derīgi arī turpmāk."

1.6.2.4. Punktam pievieno šādu jaunu pārejas pasākumu:

"1.6.2.4. Joprojām var izmantot spiedientvertnes, kas projektētas un ražotas saskaņā ar tehniskajiem kodiem, kuri atbilstoši 6.2.3. punktam turpmāk vairs netiek atzīti."

Punktam pievieno šādu jaunu pārejas pasākumu:

"1.6.2.5. Joprojām ir izmantojamas spiedientvertnes un to slēgelementi, kas projektēti un ražoti saskaņā ar standartiem, kuri tiek piemēroti to ražošanas laikā, bet pašreiz vairs nav uzskaitīti 6.2.2. vai 6.2.5. iedaļā."

1.6.3.15. Punktam pievieno šādus jaunus pārejas pasākumus:

"1.6.3.15. Joprojām var izmantot piestiprinātās cisternas (autocisternas) un nomontējamās cisternas, kuras ir izgatavotas līdz 2007. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 2006. gada 31. decembrim, bet kuras tomēr neatbilst 6.8.2.2.3. punkta prasībām, kas ir piemērojamas no 2007. gada 1. janvāra."

"1.6.3.16. Piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un baterijtransportlīdzekļiem, kas ražoti līdz 2007. gada 1. jūlijam un kas neatbilst 4.3.2. iedaļā, 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punktā noteiktajām prasībām par cisternu protokoliem, cisternu protokolu datņu glabāšana ir jāuzsāk vismaz nākamajā periodiskajā inspicēšanā."

"1.6.3.17. Piestiprinātās cisternas (autocisternas) un nomontējamās cisternas, kas paredzētas 3. klases I iepakošanas grupas vielu pārvadāšanai un kam tvaika spiediens nav lielāks par 175 kPa (1,75 bar) 50 °C (absolūtajā) temperatūrā, un kuras ražotas līdz 2007. gada 1. jūlijam atbilstoši prasībām, kas tika piemērotas līdz 2006. gada 31. decembrim, kad saskaņā ar prasībām, kuras piemērojamas līdz 2006. gada 31. decembrim, tām tika piešķirts L1.5BN cisternas kods, var turpināt izmantot iepriekšminēto vielu pārvadāšanai līdz 2018. gada 31. decembrim."

1.6.3.25. Punkta beigās pievieno šādu jaunu daļu:

"Tipa pārbaudes ("P" vai "L"), kas noteiktas 6.8.2.5.1. punktā, nav papildus jānorāda cisternas plāksnītē, kamēr nav veikta pirmā pārbaude pēc 2007. gada 1. janvāra."

1.6.3.26. Punktu groza šādi:

"1.6.3.26. Joprojām var izmantot piestiprinātās cisternas (autocisternas) un nomontējamās cisternas, kuras ir ražotas līdz 2007. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 2006. gada 31. decembrim, bet kuras tomēr neatbilst prasībām, kas no 2007. gada 1. janvāra ir piemērojamas attiecībā uz ārējā aprēķinātā spiediena marķēšanu."

1.6.3.31. Punktu groza šādi:

"1.6.3.31. Joprojām var izmantot piestiprinātās cisternas (autocisternas), nomontējamās cisternas un baterijtransportlīdzekļus, kas projektēti un ražoti saskaņā ar tehniskajiem kodiem, kuri atbilstoši 6.8.2.7. punktam vairs netiek atzīti."

1.6.4.6. Punktu groza šādi:

"1.6.4.6. Joprojām var izmantot cisternkonteinerus, kas ražoti līdz 2007. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kuras bija spēkā līdz 2006. gada 31. decembrim, bet kas tomēr neatbilst prasībām, kuras no 2007. gada 1. janvāra ir piemērojamas attiecībā uz ārējā aprēķinātā spiediena marķēšanu saskaņā ar 6.8.2.5.1. punktu."

1.6.4.9. Punktu groza šādi:

"1.6.4.9. Joprojām var izmantot cisternkonteinerus un MEGC, kas projektēti un ražoti saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem kuri atbilstoši 6.8.2.7. punktam turpmāk netiek atzīti."

1.6.4.12. Punkta beigas papildina ar šādu jaunu teikumu:

"Kamēr nav veikta attiecīgā koda marķēšana, pārvadātās vielas oficiālais kravas nosaukums 4 jānorāda uz cisternkonteinera vai uz plāksnītes."

No šī punkta izrietošie grozījumi. Attiecīgi maina pašreizējo zemsvītras piezīmju numerāciju.

1.6.4.15. Punkta beigās pievieno šādu jaunu punktu:

"Tipa pārbaudes ("P" vai "L"), kas noteiktas 6.8.2.5.1. punktā, nav papildus jānorāda cisternas plāksnītē, kamēr nav veikta pirmā pārbaude pēc 2007. gada 1. janvāra."

1.6.4.17. Pievieno šādu jaunu pārejas pasākumu:

"1.6.4.17. Līdz nākamajai periodiskajai inspicēšanai joprojām var izmantot cisternkonteinerus, kas ražoti līdz 2007. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kuras bija spēkā līdz 2006. gada 31. decembrim, bet kas tomēr neatbilst 6.8.2.2.3. punkta prasībām, kuras ir piemērojamas no 2007. gada 1. janvāra."

1.6.4.18. Pievieno šādu jaunu pārejas pasākumu:

"1.6.4.18. Tādu cisternkonteineru gadījumā, kuri ražoti līdz 2007. gada 1. janvārim un kuri neatbilst 4.3.2. iedaļā, 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punktā noteiktajām prasībām attiecībā uz cisternu protokoliem, cisternu protokolu datņu saglabāšana ir jāuzsāk vismaz ar nākamo regulāro pārbaudi."

1.6.4.19. Punktam pievieno šādu jaunu pārejas pasākumu:

"1.6.4.19. Iepriekšminēto vielu pārvadāšanai līdz 2016. gada 31. decembrim var turpināt izmantot cisternkonteinerus, kas paredzēti 3. klases I iepakošanas grupas vielu pārvadāšanai un kuriem 50 °C (absolūtā) temperatūrā tvaika spiediens nav lielāks par 175 kPa (1,75 bar), un kuri ražoti līdz 2007. gada 1. janvārim atbilstoši prasībām, kas tika piemērotas līdz 2006. gada 31. decembrim, ja saskaņā ar prasībām, kuras piemērojamas līdz 2006. gada 31. decembrim, tiem tika piešķirts L1.5BN cisternas kods."

1.6.4.30. Punktam pievieno šādu jaunu pārejas pasākumu:

"1.6.4.30. Kompetentā iestāde līdz 2007. gada 31. decembrim var turpināt piešķirt projekta apstiprinājuma sertifikātus jaunas konstrukcijas portatīvajām cisternām un tām ANO MEGC, kas atbilst līdz 2006. gada 31. decembrim spēkā esošajām 6.7. nodaļas prasībām. Var turpināt izmantot portatīvās cisternas un ANO MEGC, kas neatbilst no 2007. gada 1. janvāra piemērojamām konstrukcijas prasībām, bet kuras ir ražotas atbilstoši projekta apstiprinājuma sertifikātam, kas izsniegts līdz 2008. gada 1. janvārim."

No šī punkta izrietošie grozījumi. Nodaļas 1.6.4. iedaļas nosaukumu groza šādi. "1.6.4. Cisternkonteineri, portatīvās cisternas un MEGC".

1.6.5.8. Punktā vārdus "var joprojām izmantot līdz 2014. gada 31. decembrim" aizstāj ar vārdiem "joprojām var izmantot".

1.6.5.10. Punktam pievieno šādu jaunu pārejas pasākumu:

"1.6.5.10. Var turpināt izmantot apstiprinājuma sertifikātus, kuri atbilst paraugam, kas norādīts 9.1.3.5. punktā, kurš piemērojams līdz 2006. gada 31. decembrim."

1.6.6.2.2. Punkta pirmajā teikumā svītro vārdus "līdz 2003. gada 31. decembrim" un pirms vārdiem "kvalitātes nodrošināšanas obligāto programmu" iestarpina vārdus "iepakojuma konstrukcijas daudzpusēju apstiprinājumu".

Svītro teikumu: "Pēc minētā datuma iepakojumu joprojām var izmantot, ja vēl papildus ir saņemts iepakojuma konstrukcijas daudzpusējs apstiprinājums."

1.7. nodaļa

1.7.2.3. Iestarpina šādu jaunu pirmo teikumu: "Individuālajām apstarošanas devām jābūt mazākām par attiecīgajiem devu ierobežojumiem."

Pašreizējā pirmā teikuma (jaunā otrā teikuma) beigās vārdus "bet individuālās apstarošanas devas būtu mazākas par attiecīgo devu ierobežojumiem" aizstāj ar vārdiem "ievērojot noteikumu, ka individuālās apstarošanas devām jābūt saskaņā ar devu ierobežojumiem."

1.7.2.4. Svītro a) ievilkumu un b) un c) ievilkumu uzskata par a) un b) ievilkumu.

1.7.4.1. Pirms "sūtījumus, kuri" iestarpina vārdus "radioaktīva materiāla" un aiz "būtu izpildītas visas" iestarpina vārdu "piemērojamās".

Punkta beigās svītro vārdus "ko piemēro radioaktīviem materiāliem".

1.8. nodaļa

1.8.3.10. Pievieno šādu jaunu otro teikumu: "Pārbaudes iestāde nedrīkst būt apmācību organizētājs."

1.8.3.12. Punktu groza šādi:

"1.8.3.12. Eksāmeni

1.8.3.12.1. Eksāmenā ir rakstisks pārbaudījums, ko var papildināt ar mutisku eksāmenu.

1.8.3.12.2. Rakstiskajā pārbaudījumā nav atļauts izmantot citus dokumentus kā tikai starptautiskos vai valsts noteikumus.

1.8.3.12.3. Elektroniskos saziņas līdzekļus var izmantot tikai tad, ja to paredz eksaminācijas iestāde. Kandidātam nedrīkst būt iespējas izmantot nodrošinātos elektroniskos saziņas līdzekļu citas informācijas ievadīšanai, kandidāts drīkst tikai atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem.

1.8.3.12.4. Aiz pašreizējā 1.8.3.12. punkta otrajā teikuma ir a) un b) apakšpunkts, kas grozīts šādi: šī otrā teikuma sākumā vārdus "rakstisks eksāmens" aizstāj ar vārdiem "rakstveida tests".

No šī punkta izrietošie grozījumi. Nodaļas 1.8.3.16.2. punkta beigās vārdus "1.8.3.12. punkta b) apakšpunktā" aizstāj ar vārdiem "1.8.3.12.4. punkta b) apakš­punktā".

1.8.5.1. Punktu groza šādi:

"1.8.5.1. Ja Līgumslēdzējas puses teritorijā bīstamo kravu iekraušanas, uzpildīšanas, pārvadāšanas vai izkraušanas laikā notiek nopietns negadījums vai starpgadījums, tad attiecīgi iekrāvējam, iepildītājam, pārvadātājam vai kravu saņēmējam jāpārliecinās, ka attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei ir iesniegts ziņojums, kas atbilst 1.8.5.4. punktā norādītajam paraugam."

1.10. nodaļa

1.10.1.4. Punktu groza šādi:

"Katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim bīstamo kravu pārvadāšanas laikā jābūt līdzpaņemtam identifikācijas dokumentam, kurā ir fotogrāfija."

Punkta 1.10.5. tabula. Attiecībā uz 6.2. klasi aiz vārdiem "A kategorijas" iestarpina vārdus "ANO nr. 2814 un 2900)".

Attiecībā uz 6.2. klasi slejā "Beramkrava" atsauci "a" aizstāj ar atsauci "0".

Svītro PIEZĪMI.

1.10.6. Aiz 1.10.5. tabulas pievieno šādu jaunu punktu:

"1.10.6. Radioaktīva materiāla gadījumā uzskata, ka šīs nodaļas noteikumi ir izpildīti, ja tiek piemēroti Konvencijas par kodolmateriālu fizisku aizsardzību un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) dokumenta INFCIRC/225 (Rev.4) noteikumi."

2. DAĻA

2.2. nodaļa

2.2.1.1.7. Pašreizējo 2.2.1.1.7. punktu uzskata par jaunu 2.2.1.1.8. punktu. Iestarpina šādus jaunus punktus:

"2.2.1.1.7. Uguņošanas ierīču klasifikācija

2.2.1.1.7.1. Uguņošanas ierīces parasti iedala 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4. apakšgrupās, pamatojoties uz pārbaudes datiem, kas iegūti "Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas" 6. pārbaužu sērijā. Tomēr, tā kā šādu izstrādājumu klāsts ir ļoti plašs un pārbaudes iekārtu pieejamība var būt ierobežota, iedalīšanu apakšgrupās var veikt arī saskaņā ar 2.2.1.1.7.2. punktā noteikto procedūru.

2.2.1.1.7.2. Uguņošanas ierīcēm var piešķirt ANO nr. 0333, 0334, 0335 un 0336 pēc analoģijas, bez 6.sērijas pārbaudēm, saskaņā ar nosacīto uguņošanas ierīču klasifikācijas tabulu 2.2.1.1.7.5. punktā. Šāda piešķiršana tiek veikta, saskaņojot to ar kompetento iestādi. Tabulā nenorādītos izstrādājumus klasificē, pamatojoties uz pārbaudes datiem, kas iegūti 6. pārbaužu sērijā.

1. PIEZĪME. Citu uguņošanas ierīču attiecināšanu uz 2.2.1.1.7.5. punkta tabulas 1. sleju var veikt tikai pamatojoties uz pilniem pārbaudes datiem, kas iesniegti izskatīšanai ANO Bīstamo kravu pārvadājumu ekspertu apakškomisijai.

2. PIEZĪME. Kompetentu iestāžu iegūtie pārbaužu dati, kas apstiprina vai neapstiprina 2.2.1.1.7.5. punkta tabulas 4. slejā noteikto uguņošanas ierīču iedalīšanu 5. slejā norādītajās apakšgrupās, būtu jāiesniedz ANO Bīstamo kravu pārvadājumu ekspertu apakškomisijai informācijas nolūkā.

2.2.1.1.7.3. Ja vienā iepakojumā ir iepakotas vairāk nekā vienas apakšgrupas uguņošanas ierīces, tās klasificē atbilstoši visbīstamākajai apakšgrupai, ja vien 6. pārbaužu sērijā iegūtie dati nenorāda citādi.

2.2.1.1.7.4. Klasifikācija, kas norādīta 2.2.1.1.7.5. tabulā, attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas iepakoti kokšķiedras kastēs (4G).

2.2.1.1.7.5. Nosacītā uguņošanas ierīču klasifikācijas tabula 5

1. PIEZĪME. Ja vien nav doti citi norādījumi, atsauces uz procentuālajiem daudzumiem tabulās attiecas uz jebkuru pirotehnisko maisījumu (piemēram, raķešu dzinējos, metamajos lādiņos [lifting charge], uzspridzinātāja lādiņos un efekta lādiņos [effect charge].

2. PIEZĪME. Šajā tabulā minētais "uzliesmojošais sastāvs" attiecas uz pirotehniskiem maisījumiem, kuri satur oksidējošu vielu vai melno pulveri, un metāla pulvera degvielu, kas tiek izmantota, lai radītu akustisku efektu, vai kas tiek izmantota uguņošanas ierīcēs kā uzspridzinātāja lādiņš.

3. PIEZĪME. Izmēri milimetros norādīti šādos gadījumos:

- sfērisku un dubultas eksplozijas šāviņu [peanut shells] gadījumā norādot korpusa sfēras diametru;

- cilindrisku šāviņu gadījumā norādot šāviņa garumu;

- šāviņu no mortīras [shell in mortar], romiešu sveces [Roman candle], pirotehniskā izstrādājuma, kurš paredzēts izšaušanai no stobra [shot tube firework], vai mine gadījumā norādot iekšējo diametru caurulei, kas ietver vai iekļauj uguņošanas ierīci;

- parastās salūtzalves [bag mine] vai cilindriska šāviņa gadījumā norādot iekšējo diametru caurulei, kas paredzēta, lai ietvertu šāviņu.

Veids

Ietverot: /Sinonīms:

Definīcija

Specifikācija

Klase

Šāviņš, sfērisks vai cilindrisks

Spherical display shell, gaisa šāviņš [aerial shell], krāsains šāviņš [colour shell], krāsvielu šāviņš [dye shell], vairakkartejas eksplozijas šavinš [multi-break shell], dažādu efektu šāviņš [multi-effect shell], ūdensbumba [nautical shell], izpletņšāviņš [parachute shell], dūmu šavinš [smoke shell], zvaigžņveida šāviņš [star shell]; šāviņš ar akustisku efektu [report shell]: maroon, salūts [salute], skaņas šāviņš [sound shell], pērkongrāviena veida šāviņš [thunderclap], gaisa šāviņu komplekts [aerial shell kit]

Ierīce ar dzenošo lādiņu vai bez tā, ar pirotehnisko aizturi [delay fuse] un sprāgstlādiņu, pirotehniska(-as) ierīce(-es) vai atsevišķs pirotehniskais maisījums un, kas ražota izšaušanai no mortīras

Visi akustiskie efekti

1.1.G

Krāsains šāviņš: ≥ 180 mm

1.1.G

Krāsains šāviņš:< 180 mm ar > 25 % uzliesmojošu sastāvu, piemēram, ar atsevišķu pulveri un/vai akustiskiem efektiem

1.1.G

Krāsains šāviņš:< 180 mm ar ≤ 25 % uzliesmojošu sastāvu, piemēram, ar atsevišķu pulveri un/vai akustiskiem efektiem

1.3.G

Krāsains šāviņš:

≤ 50 mm vai ≤ 60 g pirotehniskā maisījuma ar ≤ 2 % uzliesmojošu sastāvu, piemēram, atsevišķu pulveri un/vai akustiskiem efektiem

1.4.G

Dubultas eksplozijas šāviņš [peanut shell]

Ierīce ar diviem vai vairākiem sfēriskiem gaisa šāviņiem [spherical aerial shells] kopējā iepakojumā, ko izšauj ar vienu dzenošo lādiņu ar atsevišķām, ārējām pirotehnikas aizturēm

Klasifikāciju nosaka visbīstamākais, sfēriskais gaisa šāviņš

Iepriekš pielādēta mortīra [preloaded mortar], šāviņš no mortīras

Komplekts, kas ietver sfērisku vai cilindrisku šāviņu mortīrā, no kuras paredzēts šo šāviņu izšaut

Visi akustiskie efekti

1.1.G

Krāsains šāviņš: ≥ 180 mm

1.1.G

Krāsains šāviņš:> 50 mm un < 180 mm

1.2.G

Krāsains šāviņš: ≤ 50 mm vai < 60 g pirotehniskā maisījuma ar ≤ 25 % uzliesmojošu sastāvu, piemēram, atsevišķu pulveri un/vai akustiskiem efektiem

1.3.G

Šāviņš, sfērisks vai cilindrisks

(turpinājums)

Šāviņu šāviņi [shell of shells] (sfērisks)

(Norāde uz šāviņu šāviņa procentuālo svaru attiecas uz visa uguņošanas ierīces izstrādājuma bruto svaru)

Ierīce bez dzenoša lādiņa, ar pirotehnisko aizturi un sprāgstlādiņu, kurā ir akustiski efekti un inerti materiāli un kas paredzēta izšaušanai no mortīras

> 120 mm

1.1.G

Ierīce bez dzenoša lādiņa, ar pirotehnisko aizturi un sprāgstlādiņu, kurā ir akustiski efekti un kurā ir ≤ 25 g uzliesmojoša sastāva katrā akustiskajā ierīcē, ar ≤ 33 % uzliesmojošu sastāvu un ≥ 60 % inertiem materiāliem un kas paredzēta izšaušanai no mortīras

≤ 120 mm

1.3.G

Ierīce bez dzenoša lādiņa, ar pirotehnisko aizturi un sprāgstlādiņu, kurā ir krāsaini šāviņi un/vai pirotehniskas ierīces un kas paredzēta izšaušanai no mortīras

> 300 mm

1.1.G

Ierīce bez dzenoša lādiņa, ar pirotehnisko aizturi un sprāgstlādiņu, kurā ir krāsaini šāviņi ≤ 70 mm un/vai pirotehniskas ierīces, ar ≤ 25 % uzliesmojošu sastāvu un ≤ 60 % pirotehniska maisījuma un kas paredzēta izšaušanai no mortīras

> 200 mm un ≤ 300 mm

1.3.G

Ierīce ar dzenošu lādiņu, ar pirotehnisko aizturi un sprāgst­lādiņu, kurā ir krāsaini šāviņi ≤ 70 mm un/vai pirotehniskas ierīces, ar ≤ 25 % uzliesmojošu sastāvu un ≤ 60 % pirotehniska maisījuma un kas paredzēta izšaušanai no mortīras

≤ 200 mm

1.3.G

Šāviņu elementu virtene/kombinācija [battery/ combination]

Uguns strūklaka [barrage], bombardos, kūkas [cakes], beigu buķete [finale box], puķu dobe [flowerbed], hibrīds [hybrid], caurulīšu komplekts [multiple tubes], shell cakes, sprāgstošu petaržu virtene [banger batteries], uzliesmojošu petaržu virtene [flash banger batteries]

Komplekts, kurā ir vairāki elementi, kas satur viena vai vairāku veidu sprāgstvielas, kuras katra atbilst kādam no šajā tabulā uzskaitītajiem uguņošanas ierīču veidiem, ar vienu vai diviem aizdedzes punktiem

Klasifikāciju nosaka visbīstamākais uguņošanas ierīču veids

Romiešu svece [Roman candle]

Uzskates svece [exhibition candle], svece, bumbiņas [bombettes]

Caurule, kurā ir pirotehnisku ierīču virkne, kas sastāv no alternatīva pirotehniska maisījuma, dzenošā lādiņa un pārvades degļa [transmitting fuse]

ar ≥ 50 mm iekšējo diametru, satur uzliesmojošu maisījumu, vai ar < 50 mm iekšējo diametru ar > 25 % uzliesmojošu maisījumu

1.1.G

ar ≥ 50 mm iekšējo diametru, nesatur uzliesmojošu maisījumu

1.2.G

ar < 50 mm iekšējo diametru un ≤ 25 % uzliesmojoša maisījuma

1.3.G

ar ≤ 30 mm iekšējo diametru, katra pirotehniskā ierīce ≤ 25 g un ar ≤ 5 % uzliesmojoša maisījuma

1.4.G

Piro­teh­nis­kais iz­strā­dā­jums, kurš pare­dzēts iz­šau­ša­nai no stob­ra

Vienreizēja šāviņa romiešu svece [single shot Roman candle], maza pielādēta mortīra

Caurule, kurā ir pirotehniska ierīce, kas sastāv no pirotehniska maisījuma un dzenoša lādiņa ar pārvades degli vai bez tā

ar ≤ 30 mm iekšējo diametru un katra pirotehniskā ierīce > 25 g, vai satur > 5% un ≤ 25% uzliesmojoša maisījuma

1.3.G

ar ≤ 30 mm iekšējo diametru, katra pirotehniskā ierīce ≤ 25 g un satur ≤ 5 % uzliesmojoša maisījuma

1.4.G

Raķete [rocket]

Rakete ar lavinas efektu [avalanche rocket], signalrakete [whistling rocket], svilpojoša rakete, pudelveida rakete [bottle rocket], debesu rakete [sky rocket], rakeštipa rakete [missile type rocket], galda raķete [table rocket]

Caurule, kurā ir pirotehnisks maisījums un/vai pirotehniskas ierīces, kas aprīkotas ar nūjiņu(-ām) vai citiem lidojuma stabilizēšanas līdzekļiem, un ir paredzēta izšaušanai gaisā

Tikai uzliesmojoša maisījuma efekti

1.1.G

uzliesmojošais maisījums > 25 % no pirotehniskā maisījuma

1.1.G

> 20 g pirotehniskā maisījuma, bet uzliesmojošais maisījums ≤ 25 %

1.3.G

≤ 20 g pirotehniskā maisījuma, melnā pulvera sprāgstlādiņš un uzliesmojošais maisījums uz šāviņu ar akustisku efektu ≤ 0,13 g, bet kopā ≤ 1 g

1.4.G

Mine

Ugunspods [pot-a-feu mine], zemes šāviņš [ground mine], parastā salūtzalve [bag mine], cylinder mine

Caurule, kurā ir dzenošs lādiņš un pirotehniskas ierīces un kas paredzēta novietošanai vai nostiprināšanai uz zemes. Galvenais efekts ir visu pirotehnisko ierīču katapultēšana vienā sprādzienā, radot plašu vizuālu un/vai akustisku efektu gaisā, vai arī

auduma vai papīra maiss vai auduma vai papīra cilindrs, kas satur dzenošo lādiņu un pirotehniskās ierīces un kas paredzēts novietošanai mortīrā un mine funkciju pildīšanai

ar > 25 % uzliesmojošu maisījumu, piemēram, atsevišķu pulveri, un/vai akustiskiem efektiem

1.1.G

≥ 180 mm un ≤ 25 % uzliesmojošais maisījums, piemēram, atsevišķs pulveris, un/vai akustiskiem efektiem

1.1.G

< 180 mm un ≤ 25 % uzliesmojošais maisījums, piemēram, atsevišķs pulveris, un/vai akustiskiem efektiem

1.3.G

≤ 150 g pirotehnisks maisījums, kurā ir ≤ 5 % uzliesmojoša maisījuma, piemēram, atsevišķa pulvera, un/vai akustiski efekti, katra pirotehniskā ierīce ≤ 25 g, katrs akustiskā efekta šāviņš < 2 g, katrs svilpojošais šāviņš ≤ 3 g (ja tāds ir)

1.4.G

Strūklaka [fountain]

Vulkāni [volcanos], pušķi [gerbs], ūdenskritumi [showers], šķēpi [lances], Bengālijas ugunis [Bengal fire], plīvojošas dzirkstis [flitter sparkle], cilindriskas strūklakas [cylindrical fountains], konusveida strūklakas [cone fontains], spīdoša lāpa [illuminating torch]

Nemetāliska kaste, kurā atrodas sapresēts vai sacietināts pirotehniskais maisījums, kas rada dzirksteles un liesmu

≥ 1 kg pirotehniskā maisījuma

1.3.G

< 1 kg pirotehniskā maisījuma

1.4.G

Brīnum­svecīte
[sparkler]

Roka turamas brinumsvecites [handheld sparklers], roka neturama brinumsvecites [non-handheld sparklers], stieplveida brinumsvecites [wire sparklers]

Stingra stieple, kas daļēji pārklāta (no viena gala) ar lēni degošu pirotehnisko maisījumu, ar aizdedzes uzgali [ignition tip] vai bez tā

brīnumsvecītes, kurās izmantots perhlorāts: > 5 g uz vienu vienību un > 10 g uz paciņu

1.3.G

brīnumsvecītes, kurās izmantots perhlorāts: ≤ 5 g uz vienu vienību un ≤ 10 vienības uz paciņu;

brīnumsvecītes, kurās izmantots nitrāts: ≤ 30 g uz vienu vienību

1.4.G

Bengālijas nūjiņa [Bengal stick]

Bengālijas nūjiņa [dipped stick]

Nemetāliska nūjiņa, kas daļēji pārklāta (no viena gala) ar lēni degošu pirotehnisko maisījumu un paredzēta turēšanai rokā

izstrādājumi, kuros izmantots perhlorāts: > 5 g uz vienu vienību un > 10 vienības uz paciņu

1.3.G

izstrādājumi, kuros izmantots perhlorāts: ≤ 5 g uz vienu vienību un ≤ 10 vienības uz paciņu, izstrādājumi, kuros izmantots nitrāts: ≤ 30 g uz vienu vienību

1.4.G

Mazas bīstamības uguņošanas ierīces un citi izstrādājumi

Galda bumbas [table bombs], trokšņu zirņi [throwdowns], sprakšķošās granulas [crackling granules], dūmi [smokes], migla [fog], čūskas [snakes], jāņtārpiņš [glow worm], zigzagveida salūta raķete [serpents], plaukšķenes ar aukliņām [snaps], plaukšķenes [party poppers]

Ierīce, kas paredzēta ļoti ierobežota vizuālā un akustiskā efekta radīšanai un kas satur nelielus daudzumus pirotehniska un/vai sprāgstoša maisījuma

Trokšņu zirņi un plaukšķenes ar aukliņām var saturēt līdz 1,6 mg sudraba fulmināta, plaukšķenes ar aukliņām un plaukšķenes var saturēt līdz 16 mg kālija hlorātu/sarkano fosfora maisījumu, citi izstrādājumi var saturēt līdz 5 g pirotehniska maisījuma, bet nedrīkst saturēt uzliesmojošu maisījumu

1.4.G

Virpulis

Gaisa virpulis [aerial spinner], helikopters [helicopter], chaser, virpulis uz zemes [ground spinner]

Nemetāliska caurulīte vai caurulītes, kas satur gāzi vai dzirksteles radošu pirotehnisko maisījumu, ar troksni radošu sastāvu vai bez tā, ar pievienotiem lidojuma stabilizatoriem vai bez tiem

pirotehniskais maisījums uz vienu vienību > 20 g, no tā ≤ 3 % uzliesmojošs maisījums, piemēram, ar trokšņa efektu, vai ≤ 5 g svilpojošs maisījums

1.3.G

pirotehniskais maisījums uz vienu vienību ≤ 20 g, no tā ≤ 3 % uzliesmojošs maisījums, piemēram, ar trokšņa efektu, vai ≤ 5 g svilpojošs maisījums

1.4.G

Rati

Katrīnas rati [Catherine wheels], Saxon

Komplekts, kas ietver ierīces, kurās ir pirotehniskais maisījums, un kuru iespējams pievienot pie pamatnes tā, lai tas varētu rotēt

kopā ≥ 1 kg pirotehniskā maisījuma, bez trokšņa efekta, katrs svilpojošais šāviņš (ja tāds ir) ≤ 25 g un uz visu ratu svilpojošais sastāvs kopā ≤ 50 g

1.3.G

kopā < 1 kg pirotehniskā maisījuma, bez trokšņa efekta, katrs svilpojošais šāviņš (ja tāds ir) ≤ 5 g un uz visu ratu svilpojošais sastāvs kopā ≤ 10 g

1.4.G

Gaisa rats [aerial wheel]

Flying Saxon, NLO, lidojošais šķīvītis [rising crown]

Caurules, kas satur dzenošus lādiņus un pirotehniskus maisījumus, kuri rada dzirksteles, liesmu un/vai troksni, un kas ir nostiprinātas pie pamatnes gredzena

Viss pirotehniskais maisījums kopā > 200 g vai > 60 g uz vienu ierīci, ≤ 3 % uzliesmojoša maisījuma, kas darbojas kā akustisks efekts, katrs svilpojošais šāviņš (ja tāds ir) ≤ 25 g un svilpojošais maisījums uz visu ratu ir ≤ 50 g

1.3.G

Viss pirotehniskais maisījums kopā ≤ 200 g vai ≤ 60 g uz vienu ierīci, ≤ 3 % uzliesmojoša maisījuma, kas darbojas kā akustisks efekts, katrs svilpojošais šāviņš (ja tāds ir) ≤ 5 g un svilpojošais maisījums uz visu ratu ir ≤ 10 g

1.4.G

Izlases paka

Izvēles paka [display selection box], izvēles kaste [display selection pack], izvēles paka dārzam [garden selection box], izvēles paka iekštelpām [indoor selection box], komplekts

Paka no vairāk nekā viena veida uguņošanas ierīcēm, kas atbilst šajā tabulā uzskaitītajiem uguņošanas ierīču veidiem

Klasifikāciju nosaka visbīstamākais uguņošanas ierīču veids

Petarde
[firecracker]

Svinību petarde [celebration cracker], svinību rullis ar ložmetējefektu [celebration roll], petaržu virkne [string cracker]

Cauruļu (papīra vai kartona) komplekts, kas savienots ar pirotehnisko degli, visas caurules paredzētas akustiska efekta radīšanai

katra caurule ≤ 140 mg uzliesmojoša maisījuma vai ≤ 1 g melnā pulvera

1.4.G

Sprāgstoša petarde [banger]

Salūts [salute], uzliesmojoša petarde [flash banger], Lady Cracker

Nemetāla caurule, kas satur troksni radošu maisījumu, kas paredzēts akustiska efekta radišanai

> 2 g uzliesmojoša maisījuma uz vienu vienību

1.1.G

≤ 2 g uzliesmojoša maisījuma uz vienu vienību un ≤ 10 g uz iekšējo iepakojumu

1.3.G

≤ 1 g uzliesmojoša maisījuma uz vienu vienību un ≤ 10 g uz iekšējo iepakojumu vai ≤ 10 g melnā pulvera uz vienu vienību

1.4.G

 

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 2.2.1.1.3. punktā vārdus "2.2.1.1.7. punkts" aizstāj ar vārdiem "2.2.1.1.8. punkts".

2.2.2.1.5. Virsrakstā "oksidējošās gāzes" standartu "sk. ISO 10156:1996" aizstāj ar standartiem "sk. ISO 10156:1996 un ISO 10156-2:2005".

2.2.3.1.1. Punktā vārdus "61 °C" aizstāj ar vārdiem "60 °C" (trīs reizes).

No tā izrietošie grozījumi. Šādas pašas izmaiņas piemēro arī 2.2.3.1.2. punktam (divas reizes), 2.2.3.1.3., 2.2.3.3. un 2.2.61.3. punktam, k piezīmei, 2.2.9.1.14., 2.3.3.1.7. un 2.3.3.1.8. punktam, 2.3.6. attēlam, A tabulai (ANO nr. 1202, 3175, 3256), 4.1.1.19.6. tabulai (28 reizes), 4.1.2.1. punktam, 5.3.2.3.2. punktam (13 reizes), 6.1.5.7., 6.8.2.1.26. un 6.8.2.1.27. punktam (divas reizes), 6.8.2.2.9. punktam, 6.8.4. punkta 1. piezīmei, 6.9.2.14. punktam (divas reizes), 7.5.10. punktam, 8.5. nodaļai (papildu prasībai S2), 9.1.1.2. punktam (FL transportlīdzekļa definīcijai).

2.2.41.1.9. Punkta b) apakšpunktu groza šādi:

"b) tās ir oksidētājvielas saskaņā ar 5.1. klases noteikšanas klasifikācijas procedūru (sk. 2.2.51.1. punktu), izņemot to, ka uz oksidētājvielu maisījumiem, kuru sastāvā ir 5,0 % vai vairāk uzliesmojošas organiskās vielas, jāattiecina 2. piezīmē noteiktā klasifikācijas procedūra."

Papildina ar šādu jaunu 2. PIEZĪMI un attiecīgi pārnumurē turpmākās piezīmes:

2. PIEZĪME. Uz oksidētājvielu maisījumiem, kuri atbilst 5.1. klases kritērijiem un kuru sastāvā ir 5 % vai vairāk uzliesmojošas organiskās vielas, kas neatbilst a), c), d) vai e) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, jāattiecina pašreaģējošu vielu klasifikācijas procedūra.

Maisījums, kuram ir B līdz F tipa pašreaģējošu vielu īpašības, jāklasificē kā 4.1. klases pašreaģējoša viela.

Maisījums, kuram ir G tipa pašreaģējošo vielu īpašības, saskaņā ar "Pārbaužu un kritēju rokasgrāmatas" II daļas 20.4.3. punkta g) apakšpunktā norādītajiem principiem jāklasificē kā 5.1. klases viela (sk. 2.2.51.1. punktu)."

2.2.41.4. Tabulu papildina ar šādu jaunu ierakstu:

PAŠREAĢĒJOŠA VIELA

Koncen­trācija (%)

Iepako­šanas metode

Kontrol­tempera­tūra ( C )

Ārkārtas temperatūra ( C)

ANO grupas ieraksts

Piezīmes

ACETONA-PIRO­GALLOLKO­POLIMĒRA 2‑DIAZO‑1‑NAFTOL-5‑SULFONĀTS

100

OP8

3228

 

2.2.61.1.7. Punkta tabulu groza šādi:

Iepakošanas grupa

Perorālā toksicitāte
LD50
(mg/kg)

Ādas toksicitāte
LD50
(mg/kg)

Putekļu un miglas inhalācijas toksicitāte LC50 (mg/l)

I

≤ 5

≤ 50

≤ 0,2

II

> 5 un ≤ 50

> 50 un ≤ 200

> 0,2 un ≤ 2

III a

> 50 un ≤ 300

> 200 un ≤ 1000

> 2 un ≤ 4

 

2.2.62.1.3. Definīciju "kultūras (laboratorijas celmi)" groza šādi:

"Kultūras (laboratorijas celmi)" ir rezultāts procesam, kurā apzināti pastiprina patogēnus. Šajā definīcijā nav ietverti cilvēka vai dzīvnieka paraugi uz kultūrām, kā noteikts šajā punktā."

Punktam pievieno šādu jaunu definīciju:

"Pacientu paraugi" ir cilvēku vai dzīvnieku materiāls, kas savākts tieši no cilvēkiem vai dzīvniekiem, ietverot, bet ne tikai, ekskrementus, sekrētus, asinis un to sastāvdaļas, audus un audu šķidrumus un ķermeņa daļas, kuras pārvadā zinātniskās izpētes, diagnozes, pētniecisko darbību, slimību ārstēšanas vai novēršanas vajadzībām."

2.2.62.1.4. Punktā aiz vārdiem "ANO nr. 2900" iestarpina vārdus "ANO nr. 3291".

2.2.62.1.4.1. Punkta pirmajā teikumā vārdus "slimības cilvēkam vai dzīvniekiem" aizstāj ar vārdiem "slimības citādi veselam cilvēkam vai dzīvniekiem".

Tabulā ar norādošiem piemēriem:

slejā ANO nr. 2814:

- vārdus "Hantanas vīrusi, kas izraisa hantavīrusa plaušu sindromu" aizstāj ar vārdiem "Hantanas vīruss, kas izraisa hemorāģisko drudzi ar nieru sindromu".

- aiz vārdiem "trakumsērgas vīruss", "Rifta ielejas drudža vīruss" un "Venecuēlas zirgu encefalīta vīruss" pievieno vārdus "(tikai kultūras)";

- Pēc šādiem ierakstiem pievieno zvaigznīti *:

- Escherichia coli, verotoksigēnā (tikai kultūras);

- Mycobacterium tuberculosis (tikai kultūras);

- 1. tipa Shigella dysenteriae (tikai kultūras);

slejā ANO nr. 2900:

- svītro vārdus "Āfrikas zirgu mēra vīruss" un "Infekciozā katarālā drudža vīruss";

- tekstā pirms vārdiem "Ņūkāslas slimības vīruss" iestarpina vārdus "ātras izplatības";

- sarakstā pēc visiem uzskaitītajiem mikroorganismu nosaukumiem pievieno "(tikai kultūras)".

Aiz tabulas iestarpina šādu jaunu piezīmi:

"*Tomēr gadījumos, kad kultūras paredzētas diagnostikas vai klīniskiem mērķiem, tās var klasificēt kā B kategorijas infekciozas vielas."

2.2.62.1.4.2. Punktā svītro vārdus "izņemot 2.2.62.1.3. punktā definēās kultūras, kam attiecīgi piešķir ANO nr. 2814 vai ANO nr. 2900".

Piezīmē šādi groza oficiālo kravas nosaukumu: "BIOLOĢISKĀ VIELA, B KATEGORIJA".

2.2.62.1.5. Punkta līdzšinējo 2.2.62.1.5. punktu pārnumurē par 2.2.62.1.5.1. punktu un pievieno šādu jaunu 2.2.62.1.5. punktu:

"2.2.62.1.5. Izņēmumi".

Iestarpina šādus jaunus apakšpunktus:

"2.2.62.1.5.2. ADR noteikumi neattiecas uz vielām, kas satur mikroorganismus, kuri nevar ierosināt cilvēku vai dzīvnieku slimības, ja vien tās neatbilst kritērijiem iekļaušanai citā klasē.

2.2.62.1.5.3. ADR noteikumi neattiecas uz vielām, kurās patogēni ir neitralizēti vai deaktivēti tādā veidā, ka tie turpmāk neapdraud veselību, ja vien šīs vielas neatbilst kritērijiem iekļaušanai citā klasē.

2.2.62.1.5.4. ADR noteikumi neattiecas uz vielām, kurās patogēnu koncentrācija nepārsniedz dabā (tostarp pārtikas produktos un ūdens paraugos) sastopamo un kuri netiek uzskatīti par tādiem, kas rada būtisku inficēšanās risku, ja vien šīs vielas neatbilst kritērijiem iekļaušanai citā klasē."

2.2.62.1.5.5. Līdzšinējā 2.2.62.1.6. punkta tekstā punkta sākumā izdara šādus grozījumus:

"neattiecas uz sausiem asins plankumiem, kas savākti, pilinot asins paraugus uz absorbējoša materiāla, vai fekāliju slēpto asiņu skrīninga pārbaudēs, un asinīm vai asiņu komponentiem.."

2.2.62.1.5.6. Punktam pievieno šādu jaunu daļu:

"2.2.62.1.5.6. ADR noteikumi neattiecas uz cilvēku vai dzīvnieku paraugiem, kuros ir minimāla patogēnu klātbūtnes iespējamība, ja šādu paraugu pārvadā iepakojumā, kas nepieļauj nekādas noplūdes un kas ir attiecīgi marķēts ar vārdiem "Izņemot cilvēku paraugus" vai "Izņemot dzīvnieku paraugus".

Iepakojums ir uzskatāms par atbilstošu iepriekšminētajām prasībām, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) iepakojums sastāv no trīs sastāvdaļām:

i) ūdens necaurlaidīgas(-ām) primārās(-ām) tvertnes(-ēm);

ii) ūdens necaurlaidīga(-iem) sekundāra(-iem) iepakojuma(-iem) un

iii) tilpumam, masai un paredzētajam pielietojumam atbilstošas stiprības ārējā iepakojuma, kuram vismaz vienas virsmas minimālais izmērs ir 100 mm x 100 mm;

b) pārvadājot šķidrumus, starp primāro iepakojumu(-iem) un sekundāro iepakojumu ir jābūt absorbējošam materiālam pietiekamā daudzumā, lai absorbētu visu saturu tādējādi nodrošinot, ka pārvadājuma laikā jebkura šķidras vielas izplūde vai noplūde nevar sasniegt ārējo iepakojumu un mazināt amortizācijas materiāla integritāti;

c) ja vienā sekundārajā iepakojumā tiek ieliktas vairākas trauslas primārās tvertnes, tās ir vai nu atsevišķi iesaiņotas, vai atdalītas, lai novērstu savstarpēju saskaršanos.

PIEZĪME. Lai noteiktu, vai saskaņā ar šo punktu uz kādu vielu attiecas izņēmums, ir nepieciešams speciālista novērtējums. Novērtējums jāpamato ar slimību vēsturi, simptomiem un cilvēka vai dzīvnieka avota konkrētajiem apstākļiem, kā arī endēmiskajiem vietējiem apstākļiem. Paraugi, kurus saskaņā ar šo punktu drīkst pārvadāt, ietver asins vai urīna analīzes, kas ņemtas, lai uzraudzītu holesterīna līmeni, asins glikozes līmeni, hormonu līmeni vai prostatas īpašās antivielas (PĪA), paraugus, kas vajadzīgi, lai novērotu tādu ar infekcijas slimībām neslimojošu cilvēku vai dzīvnieku orgānu, kā, piemēram, sirds, aknu vai nieru, darbību, kā arī terapeitiskai zāļu uzraudzībai, paraugus, kas ņemti apdrošināšanas vai nodarbinātības nolūkiem un kuri paredzēti, lai noteiktu lietotās zāles vai alkoholu, grūtniecības testus, biopsijas, lai atklātu vēzi, un analīzes antivielu noteikšanai cilvēkiem un dzīvniekiem."

2.2.62.1.6. Punktā līdzšinējo tekstu aizstāj ar vārdu "(Rezervēts)".

2.2.62.1.7. Punktā līdzšinējo tekstu aizstāj ar vārdu "(Rezervēts)".

2.2.62.1.11.1. Pirmajā teikumā svītro vārdus "vai B kategorijas infekciozās vielas kultūrās", bet pēdējā teikumā - ", izņemot kultūras".

Punkta beigās pievieno šādu PIEZĪMI:

"PIEZĪME. Saskaņā ar sarakstu, kas norādīts pielikumā grozītajam Komisijas Lēmumam 2000/532/EK 5, medicīniskie vai klīniskie atkritumi, kam piešķirts nr. 18 01 03 (lai novērstu infekcijas izplatīšanos, uz medicīniskajiem vai klīniskajiem un/vai ar tiem saistītajiem zinātniskās izpētes atkritumiem, kas rodas no dzemdību namiem, diagnostikas, ārstēšanas vai cilvēku slimību profilakses, un uz šādu atkritumu savākšanu un utilizāciju attiecas īpašas prasības) vai nr. 18 02 02 (lai novērstu infekcijas izplatīšanos, uz medicīniskajiem vai klīniskajiem un/vai ar tiem saistītajiem zinātniskās izpētes atkritumiem, kas rodas no zinātniskās izpētes, diagnostikas, ārstēšanas vai dzīvnieku slimību profilakses, un uz šādu atkritumu savākšanu un utilizāciju attiecas īpašas prasības), jāklasificē atbilstoši šajā punktā paredzētajiem noteikumiem, pamatojoties uz pacienta vai dzīvnieka medicīnisko vai veterināro diagnozi."

5 Komisijas 2000. gada 3. maija Lēmums 2000/532/EK, kas aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko noteikts atkritumu saraksts saskaņā ar 1.a pantu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko noteikts bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr. L 226, 06.09.2000., 3. lpp.).

2.2.62.1.11.2. Līdzšinējo PIEZĪMI uzskatīt par 1. PIEZĪMI. Pievienot šādu jaunu 2. PIEZĪMI:

2. PIEZĪME. Neraugoties uz iepriekš izklāstītajiem klasifikācijas kritērijiem, saskaņā ar atkritumu sarakstu, kas norādīts pielikumā grozītajam Komisijas Lēmumam 2000/532/EK 5, ADR noteikumi neattiecas uz medicīniskajiem vai klīniskajiem atkritumiem, kam piešķirts nr. 18 01 04 (Atkritumi no cilvēku vai dzīvnieku veselības aprūpes vai ar to saistītiem pētījumiem- atkritumi no dzemdību namiem, diagnostikas, ārstēšanas vai cilvēku slimību profilakses - atkritumi, uz kuru savākšanu un utilizāciju attiecas īpašas prasības, lai novērstu infekciju) vai nr. 18 02 03 (Atkritumi no cilvēku vai dzīvnieku veselības aprūpes vai ar to saistītiem pētījumiem - atkritumi, arī dzīvnieku, no pētījumiem, diagnostikas, slimību ārstēšanas vai novēršanas - atkritumi, uz kuru savākšanu un utilizāciju neattiecas īpašas prasības, lai novērstu infekciju)

2.2.62.1.12. Punktam pievieno šādu jaunu virsrakstu:

"2.2.62.1.12. Inficētie dzīvnieki"

2.2.62.1.12.1. Līdzšinējo 2.2.62.1.8. punktu uzskata par 2.2.62.1.12.1. punktu. Jaunajā 2.2.62.1.12.1. punktā pievieno šādu jaunu pirmo teikumu: "Ja infekciozu vielu iespējams nosūtīt ar jebkādu citu metodi, dzīvus dzīvniekus šādas vielas nosūtīšanai neizmanto."

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 2.2.62.1.8. punktā līdzšinējo tekstu aizstāj ar vārdu "(Rezervēts)". Nodaļas 2.2.62.2. punktā vārdus "2.2.62.1.8. punkts" aizstāj ar vārdiem "2.2.62.1.12.1. punkts".

2.2.62.1.12.2. Pievieno šādu jaunu 2.2.62.1.12.2. punktu:

"2.2.62.1.12.2. Dzīvnieku liemeņiem, kurus skāruši A kategorijas patogēni vai vienīgi kuru kultūrām ir piešķirta A kategorija, jāpiešķir attiecīgi ANO nr. 2814 vai ANO nr. 2900.

Citus dzīvnieku liemeņus, kurus skāruši B kategorijā ietvertie patogēni, pārvadā saskaņā ar kompetentās iestādes paredzētajiem noteikumiem."

2.2.7.1.2. Punkta e) apakšpunktā vārdus "vērtības, kas norādītas 2.2.7.7.2. punktā" aizstāj ar vārdiem "vērtības, kas norādītas 2.2.7.7.2.1. punkta b) apakšpunktā vai kas aprēķinātas saskaņā ar 2.2.7.7.2.2. līdz 2.2.7.7.2.6. punktu".

2.2.7.2. "Daudzpusējā apstiprinājuma" definīcijā pirmo teikumu groza šādi:

"Daudzpusējs apstiprinājums nozīmē apstiprinājumu, ko devusi attiecīgā kompetentā iestāde projekta izcelsmes vai nosūtīšanas valstī, kā arī katras valsts, caur kuru vai uz kuru krava ir jāpārved, kompetentās iestādes apstiprinājumu."

"Radionuklīda īpatnējās aktivitātes" definīcijas tekstā svītro vārdus "vai tilpuma vienības aktivitāti".

"Dabīgā urāna" definīcijā ("Dabīga, vājināta, bagātināta urāna" skaidrojumā) vārdus "ķīmiski izdalītu urānu" aizstāj ar vārdiem "urānu (kas var būt ķīmiski izdalīts)".

2.2.7.3.2. Punkta a) apakšpunkta ii) punktā izdara šādus grozījumus: "dabīgais, vājinātais urāns, dabīgais torijs vai arī to savienojumi vai maisījumi ar nosacījumu, ka tie ir neapstaroti un ir cietā vai šķidrā veidā."

2.2.7.4.6. Punkta a) apakšpunktu groza šādi:

"a) pārbaudes, kas paredzētas 2.2.7.4.5. punkta a) un b) apakšpunktā, ar nosacījumu, ka īpašas formas radioaktīvā materiāla masa:

i) ir mazāka nekā 200 g un ka tiem alternatīvi veic 4. klases triecienizturības pārbaudi saskaņā ar standartu ISO 2919:1999 "Radiation protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification" ("Aizsardzība pret radiāciju - Hermetizētie radioaktīvie avoti - Vispārīgās prasības un klasifikācija"), vai

ii) ir mazāka nekā 500 g un ka tiem alternatīvi veic 5. klases triecienizturības pārbaudi saskaņā ar standartu ISO 2919:1999 "Radiation protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification" ("Aizsardzība pret radiāciju - Hermetizētie radioaktīvie avoti - Vispārīgās prasības un klasifikācija"); un".

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 2.2.7.4.6. punkta b) apakšpunktā standartu "ISO 2919:1980" aizstāj ar standartu "ISO 2919:1999".

2.2.7.7.1.7. Punkta nosaukumā pirmā teikuma sākumu groza šādi: "ja vien 6.4.11.2. punktā nav noteikts izņēmums, iepakojumi ar .."

2.2.7.7.1.8. Punkta nosaukumā izdara šādus grozījumus:

"Pakas ar urāna heksafluorīdu nedrīkst saturēt:

a) urāna heksafluorīda masu, kas atšķirtos no iepakojuma konstrukcijai atļautās;

b) urāna heksafluorīda masu, kas pārsniedz vērtību, kuras dēļ maksimālajā iepakojuma temperatūrā, kas noteikta attiecībā uz rūpnīcu sistēmām, kurās iepakojumu izmanto, var izveidoties par 5 % mazāks neaizpildīts tilpums, vai

c) urāna heksafluorīdu , kas nav cietā stāvoklī vai iekšējais spiediens pārsniedz atmosfēras spiedienu, kad tas tiek nodots pārvešanai."

2.2.7.7.2.1. Punkta tabulas pēdējā slejā minēto Te-121m vērtību "1 × 105" groza, aizstājot ar vērtību "1 × 106".

Tabulas beigās a) un b) zemsvītras piezīmi groza šādi:

"a) šo turpmāk uzskaitīto mātes radionuklīdu vērtībās A1 un/vai A2 iekļauta to meitas radionuklīdu vērtība, kuru pussabrukšanas periods ir mazāks par 10 dienām:

Mg-28

Al-28

Ar-42

K-42

Ca-47

Sc-47

Ti-44

Sc-44

Fe-52

Mn-52m

Fe-60

Co-60m

Zn-69m

Zn-69

Ge-68

Ga-68

Rb-83

Kr-83m

Sr-82

Rb-82

Sr-90

Y-90

Sr-91

Y-91m

Sr-92

Y-92

Y-87

Sr-87m

Zr-95

Nb-95m

Zr-97

Nb-97m, Nb-97

Mo-99

Tc-99m

Tc-95m

Tc-95

Tc-96m

Tc-96

Ru-103

Rh-103m

Ru-106

Rh-106

Pd-103

Rh-103m

Ag-108m

Ag-108

Ag-110m

Ag-110

Cd-115

In-115m

In-114m

In-114

Sn-113

In-113m

Sn-121m

Sn-121

Sn-126

Sb-126m

Te-118

Sb-118

Te-127m

Te-127

Te-129m

Te-129

Te-131m

Te-131

Te-132

I-132

I-135

Xe-135m

Xe-122

I-122

Cs-137

Ba-137m

Ba-131

Cs-131

Ba-140

La-140

Ce-144

Pr-144m, Pr-144

Pm-148m

Pm-148

Gd-146

Eu-146

Dy-166

Ho-166

Hf-172

Lu-172

W-178

Ta-178

W-188

Re-188

Re-189

Os-189m

Os-194

Ir-194

Ir-189

Os-189m

Pt-188

Ir-188

Hg-194

Au-194

Hg-195m

Hg-195

Pb-210

Bi-210

Pb-212

Bi-212, Tl-208, Po-212

Bi-210m

Tl-206

Bi-212

Tl-208, Po-212

At-211

Po-211

Rn-222

Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-223

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207

Ra-224

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Ra-225

Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

Ra-226

Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-228

Ac-228

Ac-225

Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

Ac-227

Fr-223

Th-228

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Th-234

Pa-234m, Pa-234

Pa-230

Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-230

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235

Th-231

Pu-241

U-237

Pu-244

U-240, Np-240m

Am-242m

Am-242, Np-238

Am-243

Np-239

Cm-247

Pu-243

Bk-249

Am-245

Cf-253

Cm-249"

 

b) vārdus "Ag-108m, Ag-108m" iestarpina aiz vārdiem "Ru-106, Rh-106".

Svītro šādus ierakstus: "Ce-134, La-134", "Rn-220, Po-216", "Th-226, Ra-222, Rn‑218, Po-214"un "U‑240, Np-240m".

2.2.7.7.2.2. Punkta pirmajā teikumā svītro vārdus "kompetentās iestādes apstiprinājums vai daudzpusējs apstiprinājums, ja pārvadājums ir starptautisks" un otrā teikuma sākumu groza šādi: "Ir atļauts lietot A2 vērtību, kas aprēķināta, izmantojot devas koeficientu atbilstošā veida absorbcijai plaušās saskaņā ar Starptautiskās radiācijas aizsardzības komisijas ieteikumiem, ja ir zināma katra radionuklīda ķīmiskā forma gan parastos .."

Tabulā:

- pirmās slejas otro ierakstu groza šādi: "Zināms, ka satur alfa-starojuma radionuklīdus, bet nav konstatēti neitronus izstarojoši nuklīdi";

- pirmās slejas trešo ierakstu groza šādi: "Zināms, ka satur neitronus izstarojošus radionuklīdus, vai nav attiecīgu datu".

2.2.7.8.4. Punkta d) un e) apakšpunkta beigās pievieno šādu tekstu: "izņemot 2.2.7.8.5. punkta noteikumos paredzētos izņēmuma gadījumus".

2.2.7.8.5. Punktam pievieno šādu jaunu punktu:

"2.2.7.8.5. Ja starptautiski tiek pārvadātas pakas, kurām nepieciešams kompetentās iestādes izsniegts konstrukcijas vai sūtījuma apstiprinājums un dažādās ar sūtījumu saistītās valstīs tām piemēro dažādus apstiprinājuma veidus, saskaņā ar 2.2.7.8.4. punktu piešķirtajai kategorijai jāatbilst ražotājas izcelsmes valsts sertifikātā norādītajai informācijai."

2.2.7.9.7. Nepiemērojamo noteikumu sarakstā iestarpina vārdus "1.10. nodaļa".

2.2.8.1.6. Punkta otrās daļas pirmā teikuma sākumu groza šādi:

"Ja šķidrumi un cietas vielas, kuras pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras un kuras ir atzītas par tādām, kas nevar izraisīt .." (turpmākais teksts teikumā nemainīts).

2.2.9.2. Punkta otro ievilkumu groza šādi:

"- tukšas, neiztīrītas tvertnes tādām iekārtām kā transformatori, kondensatori un hidrauliskās iekārtas, kas satur vielas ar ANO nr. 2315, 3151, 3152 vai 3432."

3. DAĻA

3.2. nodaļa

3.2.1. Iedaļas 11. slejas beigās pievieno šādu PIEZĪMI:

"PIEZĪME. Ja tehniski iespējams, tad šie īpašie noteikumi ir piemērojami ne tikai 10. slejā minētajām portatīvajām cisternām, bet arī portatīvajām cisternām, kas izmantojamas atbilstoši tabulai 4.2.5.2.5. punktā."

Iedaļas 13. slejas beigās pievieno šādu PIEZĪMI:

"PIEZĪME. Ja tehniski iespējams, tad šādi īpašie noteikumi ir piemērojami ne tikai 12. slejā norādītajām cisternām, bet arī cisternām, kas izmantojamas atbilstoši hierarhiskajai secībai 4.3.3.1.2 un 4.3.4.1.2. punktā."

A tabula

A tabulā izdara šādus grozījumus:

ANO nr.

Sleja

Izmaiņas

0015, 0016 un 0303

6.

Svītro kodu "204"

1169 (PG II/III), 1170 (PG II/III), 1197 (PG II/III), 1219 (PG II/III), 1293 (PG II/III), 1987 (PG II/III), 1993 (PG II/III), 3077 (PG III),

3082 (PG III),

3272 (PG II/III)

6.

Iestarpina kodu "601"

1391

2.

Beigās pievieno vārdus "kuru uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 60 °C".

6.

Svītro kodu "282"

1649

2.

Beigās pievieno vārdus "kura uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 60 °C".

6.

Svītro kodu "162"

2030

2.

Beigās pievieno vārdus "kura uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 60 °C".

6.

Svītro kodu "298"

2814, 2900, 3245 un 3291

6.

Svītro kodu "634"

1155, 1167, 1218, 1280, 1302, 2356, 2363 un 3336 (PG I)

12.

Kodu "L1,5BN" aizstāj ar kodu "L4BN"

1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993, 2059 un 3295

2.

Katrā 6. slejas ierakstā, kuram piešķirts kods "640A", svītro vārdus "(tvaika spiediens pie 50 °C vairāk nekā 175 kPa)"

6.

Katrā 6. slejas ierakstā, kuram ir piešķirts kods "640A", svītro kodu "640A"

1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993, 2059 un 3295

Svītro katru 6. slejas ierakstu, kuram ir piešķirts kods "640B"

1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1224, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1306, 1308, 1863, 1866, 1987, 1989, 1993, 1999, 3295 un 3336

2.

Katrā 6. slejas ierakstā, kuram piešķirts kods "640C", svītro vārdus "bet ne vairāk kā 175 kPa"

1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 un 1999

2.

Katrā 6. slejas ierakstā, kuram ir piešķirts kods "640F", vārdus "tvaika spiediens pie 50 °C vairāk nekā 175 kPa" aizstāj ar vārdiem "viršanas temperatūra nav lielāka par 35 °C"

2.

Katrā 6. slejas ierakstā, kuram ir piešķirts kods "640G", vārdus "bet ne vairāk kā 175 kPa" aizstāj ar vārdiem "viršanas temperatūra ir lielāka par 35 °C"

1203

9.a

Tabulas 8. slejā blakus "IBC02" iestarpina "BB2"

1267, 1268 un 3295

Tabulas 6. slejā svītro ierakstus, kuriem ir piešķirts kods "640P"

1267, 1268 un 3295

6.

Tabulas 6. slejā katrā ierakstā, kuram ir piešķirts kods "640A", iestarpina kodu "649"

 

Tabulas 16. slejā visos ierakstos, kas attiecas uz klasifikācijas kodu 1.4S, svītro īpašo noteikumu "V2".

(Piemēro šādiem ANO nr.: 0012, 0014, 0044, 0055, 0070, 0105, 0110, 0131, 0173, 0174, 0193, 0323, 0337, 0345, 0349, 0366, 0367, 0368, 0373, 0376, 0384, 0404, 0405, 0432, 0441, 0445, 0454, 0455, 0456, 0460, 0481 un 0500).

Īpašos noteikumus "VV9a" un "VV9b" aizstāj ar īpašo noteikumu "VV9" katru reizi, kad tie atkārtojas 17. slejā.

(Piemēro šādiem ANO nr.: 1564, 1794, 1884, 2506, 2509, 1544, 1548, 1549, 1550, 1551, 1557, 1566, 1579, 1588, 1601, 1616, 1655, 1663, 1673, 1690, 1709, 1740, 1759, 1773, 1812, 1907, 2020, 2025, 2026, 2074, 2077, 2214, 2215, 2233, 2237, 2239, 2280, 2291, 2331, 2430, 2440, 2446, 2473, 2475, 2503, 2505, 2507, 2508, 2512, 2516, 2570, 2578, 2579, 2585, 2588, 2651, 2655, 2659, 2660, 2662, 2674, 2698, 2713, 2716, 2729, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2786, 2802, 2803, 2811, 2823, 2834, 2853, 2854, 2855, 2856, 2862, 2865, 2869, 2871, 2875, 2876, 2905, 2923, 2967, 3027, 3143, 3146, 3147, 3249, 3253, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3283, 3284, 3285, 3288, 3345, 3349, 3427, 3438, 3439, 3453, 3457, 3458, 3459, 3460, 3462, 3464, 3465, 3466 un 3467).

Kodu "LQ19" aizstāj ar kodu "LQ7" visās vietās, kurās tas ir uzskaitīts 7. slejā, izņemot ANO nr. 2809.

(Piemēro šādiem ANO nr.: 1556, 1583, 1591, 1593, 1597, 1599, 1602, 1656, 1658, 1686, 1710, 1718, 1719, 1731, 1755, 1757, 1760, 1761, 1783, 1787, 1788, 1789, 1791, 1793, 1805, 1814, 1819, 1824, 1835, 1840, 1848, 1851, 1887, 1888, 1897, 1902, 1903, 1908, 1935, 1938, 2021, 2024, 2030, 2205, 2206, 2209, 2225, 2235, 2269, 2272, 2273, 2274, 2279, 2289, 2290, 2294, 2299, 2300, 2311, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2431, 2432, 2433, 2470, 2491, 2496, 2501, 2504, 2511, 2515, 2518, 2525, 2533, 2564, 2565, 2580, 2581, 2582, 2586, 2609, 2656, 2661, 2664, 2667, 2669, 2672, 2677, 2679, 2681, 2688, 2689, 2693, 2730, 2732, 2735, 2739, 2747, 2753, 2785, 2788, 2790, 2801, 2810, 2815, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2829, 2831, 2837, 2849, 2872, 2873, 2874, 2902, 2903, 2904, 2922, 2937, 2941, 2942, 2946, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 3005, 3006, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3025, 3026, 3055, 3066, 3140, 3141, 3142, 3144, 3145, 3172, 3264, 3265, 3266, 3267, 3276, 3278, 3280, 3281, 3282, 3287, 3293, 3320, 3347, 3348, 3351, 3352, 3410, 3411, 3413, 3414, 3415, 3418, 3421, 3422, 3424, 3426, 3429, 3434, 3435 un 3440).

Kodu "TE15" svītro visās vietās, kurās tas ir uzskaitīts 13. slejā.

Svītro šādus ANO nr. ierakstus: 1366, 1370, 2005, 2445, 3051, 3052, 3053, 3076, 3433, 3461.

No tā izrietošie grozījumi. Svītro ierakstus attiecīgi 2.2.42.3., punktā, 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P404, 4.1.4.4. punkta īpašā iepakošanas noteikumā PR1 un 6.8.5.1.1. punkta a) apakšpunktā.

Svītro šādus ANO nr. ierakstus: 1014, 1015, 1979, 1980, 1981 un 2600.

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 4.3.3.2.5. punktā svītro attiecīgos ierakstus tabulā.

Tabulas 6. slejā ANO nr. 1011, 1965 un 1978 pievieno kodu "652".

Tabulas 6. slejā ANO nr. 1170, 1987 un 1993 iestarpina kodu "330".

Tabulas 11. slejā ANO nr. 1263 un 3066 I, II un III iepakošanas grupai pievieno attiecīgi kodu "TP27", "TP28" un "TP29".

Tabulas 6. slejā ANO nr. 2912, 2915, 3321 un 3322 pievieno kodu "325".

Tabulas 6. slejā ANO nr. 3324, 3325 un 3327 pievieno kodu "326".

Tabulas 6. slejā ANO nr. 1013, 1987 un 1993 iestarpina kodu "653".

Slejā ar ANO nr. 1143. Tabulas 2. slejā šādi groza nosaukumu: "KROTONALDEHĪDS vai KROTONALDEHĪDS, STABILIZĒTS" un 6. slejā pievieno kodu "324".

Slejā ar ANO nr. 1170. Tabulas 9. slejā svītro īpašo noteikumu "PP2" (divas reizes).

Attiecībā uz ANO nr. 1202 otro ierakstu 2. slejā standartu "EN 590:1993" aizstāj ar standartu "EN 590:2004" (divas reizes).

No tā izrietošie grozījumi. Šādas izmaiņas veic arī 4.1.1.19.6. punktā (divas reizes) un 9.1.1.2. punktā, "FL transportlīdzekļa" definīcijā (divas reizes).

Attiecībā uz ANO nr. 1463. Attiecīgi 5. slejā pirms "+ 8" iestarpina "+ 6,1". Attiecīgi 3.b slejā kodu "OC2" aizstāj ar kodu "OTC", bet 20. slejā - "58" aizstāj ar "568".

Tabulas 16. slejā pievieno īpašo noteikumu "V11 V12" un 18. slejā aiz īpašā noteikuma "CV24" iestarpina īpašo noteikumu "CV28".

Attiecībā uz ANO nr. 1614. Tabulas 8. slejā pievieno iepakošanas instrukciju "P099".

Attiecībā uz ANO nr. 1733. Tabulas 10. slejā pievieno kodu "T3", bet 11. slejā - "TP33".

Attiecībā uz ANO nr. 1740. Tabulas 2. slejā šādi groza nosaukumu: "HIDROGĒNDIFLUORĪDI, CIETI, C.N.P."

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 2.2.8.3. punktā kodam C2 atbilstoši maina numura "1740" nosaukumu.

Attiecībā uz ANO nr. 1779. Tabulas 2. slejā šādi groza nosaukumu: "SKUDRSKĀBE, kas satur vairāk nekā 85 masas % skābes".

Tabulas 5. slejā aiz "8" iestarpina attiecīgi "+ 3".

Attiecīgi tabulas 3.b slejā kodu "C3" aizstāj ar kodu "CF1", 14. slejā kodu "AT" aizstāj ar kodu "FL", bet 20. slejā "80" aizstāj ar "83".

Tabulas 19. slejā pievieno kodu "S2".

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 4.1.1.19.6. punktā tabulas 2.b slejā atbilstoši maina ANO nr. 1779 nosaukumu.

Attiecībā uz ANO nr. 1848. Tabulas 2. slejā šādi groza nosaukumu: "PROPIONSKĀBE, kas satur ne mazāk kā 10 un mazāk nekā 90 masas % skābes".

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 4.1.1.19.6. punktā tabulas 2.b slejā atbilstoši maina ANO nr. 1848 nosaukumu.

Attiecībā uz ANO nr. 1950. Tabulas 6. slejā pievieno kodu "327", 8. slejā iepakošanas instrukciju "P204" aizstāj ar iepakošanas instrukciju "P003 LP02" un 9.a slejā pievieno īpašo iepakošanas noteikumu "PP17 PP87 RR6 L2".

Attiecībā uz ANO nr. 1956. Tabulas 6. slejā iestarpina kodu "292".

Attiecībā uz ANO nr. 2015. Tabulas 10. slejā kodu "T10" aizstāj ar kodu "T9".

Attiecībā uz ANO nr. 2030. Tabulas 10. slejā I iepakošanas grupai kodu "T20" aizstāj ar kodu "T10", bet II iepakošanas grupai kodu "T15" aizstāj ar kodu "T7", un 11. slejā III iepakošanas grupai kodu "TP2" aizstāj ar kodu "TP1".

Attiecībā uz ANO nr. 2037. Tabulas 8. slejā iepakošanas instrukciju "P204" aizstāj ar iepakošanas instrukciju "P003" un 9.a slejā pievieno īpašo iepakošanas noteikumu "PP17 RR6".

Attiecībā uz ANO nr. 2662. Svītro šo ierakstu.

Attiecībā uz ANO nr. 2823. Tabulas 2. slejā šādi groza nosaukumu: "KROTONSKĀBE, CIETA".

Attiecībā uz ANO nr. 2880. Tabulas 6. slejas II iepakošanas grupā iestarpina kodu "322".

Tabulas III iepakošanas grupā kodu "316" aizstāj ar kodiem "313" un "314".

Attiecībā uz ANO nr. 2900. Tabulas 10. slejā pievieno kodu "BK1 BK2", bet 20. slejā svītro kodu "606".

Attiecībā uz ANO nr. 3245. Tabulas 2. slejā šādi groza oficiālo kravas nosaukumu: "ĢENĒTISKI MODIFICĒTI MIKROORGANISMI vai ĢENĒTISKI MODIFICĒTI ORGANISMI".

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 2.2.9.3. punktā kodam M8 atbilstoši maina numura "3245" nosaukumu.

Attiecībā uz ANO nr. 3291. Tabulas 10. slejā pievieno kodu "BK2".

Attiecībā uz ANO nr. 3373. Tabulas 2. slejā šādi groza oficiālo kravas nosaukumu: "BIOLOĢISKA VIELA, B KATEGORIJA" un 5., 10. un 11. slejā pievieno attiecīgi "6,2", "T1" un "TP1".

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 2.2.62.3. punktā kodam I4, 4.1.8.5. un 4.1.10.4. punktā kodam MP5 atbilstoši groza numura "3373" nosaukumu. Nodaļas 2.2.62.1.3. un 2.2.62.3. punktā koda I4 nosaukumu groza šādi: "Bioloģiskas vielas".

Attiecībā uz ANO nr. 3435. Svītro šo ierakstu.

Attiecībā uz ANO nr. 3257. Šo numuru groza šādi:

1.

2.

13.

3257

ŠĶIDRUMS PAAUGSTINĀTĀ TEMPERATŪRĀ, C.N.P., pie vai virs 100 °C un zem tā uzliesmošanas temperatūras (tostarp kausēti metāli, kausēti sāļi, u.c.), pildīts temperatūrā, kas pārsniedz 190 °C.

TU35 TC7 TE6
TE14 TE18 TE24

3257

ŠĶIDRUMS PAAUGSTINĀTĀ TEMPERATŪRĀ, C.N.P., pie vai virs 100 °C un zem tā uzliesmošanas temperatūras (tostarp kausēti metāli, kausēti sāļi, u.c.), pildīts 190 °C vai zemākā temperatūrā.

TU35 TC7 TE6
TE14 TE24

 

Attiecībā uz ANO nr. 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 un 3370. Tabulas 2. slejā vārdu "samitrināts" aizstāj ar vārdu "SAMITRINĀTS".

Attiecībā uz ANO nr. 3375. Tabulas 13. slejā svītro kodu "TU26" gan attiecībā uz šķidru, gan cietu vielu ierakstiem.

Pievieno šādus jaunus ierakstus:

ANO nr.

Nosaukums un apraksts

Klases

Klasifi-kācijas kods

Iepako-šanas grupa

Iepako-juma bīsta-mības zīme

Īpaši notei-kumi

Ierobe-žotie dau-dzumi

Iepakojumi

Portatīvas cisternas un konteineri beztaras pārva­dājumiem

ADR cisternas

Trans-port-līdzeklis cisternu pārva-dāšanai

Trans-porta kate-gorija

Īpaši pārvadāšanas nosacījumi

Bīsta-mības identifi-kācijas numurs

Iepako-šanas instruk-cijas

Īpašie iepako-šanas nosacī-jumi

Jauktās iepako-šanas nosacī-jumi

Por-tatīvo cisternu lieto-šanas instruk-cija

Īpašie nosacī-jumi

Cister-nas kods

Īpašie nosacī-jumi

Iepako-jumā

Beztaras pārva-dājumi

Iekrau-šana, izkrau-šana un pārkrau-šana

Eksplua-tācija

1.

2.

3.a

3.b

4.

5.

6.

7.

8.

9.a

9.b

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

0015

MUNĪCIJA, DŪMU, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu, vai bez tā, satur korozīvas vielas

1

1.2G

1

+ 8

LQ0

P130

LP101

PP67

L1

MP23

1

V2

CV1

CV2

CV3

S1

0016

MUNĪCIJA, DŪMU, ar sprāgstlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu vai bez tā, satur korozīvas vielas

1

1.3G

1

+8

LQ0

P130

LP101

PP67

L1

MP23

1

V2

CV1

CV2

CV3

S1

0303

MUNĪCIJA, DŪMU, ar sprāgstlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu vai bez tā, satur korozīvas vielas

1

1.4G

1.4

+8

LQ0

P130

LP101

PP67

L1

MP23

2

V2

CV1

CV2

CV3

S1

1391

SĀRMU METĀLU DISPERSIJA vai SĀRMZEMJU METĀLU DISPERSIJA, kuras uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 60 °C

4.3

WF1

I

4.3

+3

182
183
274
506

LQ0

P402
PR1

MP2

L10BN(+)

TU1 TE5 TT3 TM2

FL

1

V1

CV23

S2

S20

X323

1649

MOTORDEGVIELU PRETDETONĀCIJAS MAISĪJUMS, kura uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 60 °C

6.1

TF1

I

6.1

+3

LQ0

P602

MP8 MP17

T14

TP2

L10CH

TU14 TU15 TE19 TE21 TT6

FL

1

CV1
CV13
CV28

S2

S9 S17

663

2030

HIDRAZĪNA ŪDENS ŠĶĪDUMS, ar vairāk kā 37 % hidrazīna pēc masas, kura uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 60 °C

8

CFT

I

8
+6.1

+3

530

LQ0

P001

MP8
MP17

T10

TP2

L10BH

FL

1

CV13
CV28

S2

886

2814

INFEKCIOZA VIELA, KAS KAITĪGI IEDARBOJAS UZ CILVĒKIEM, sasaldētā šķidrā slāpeklī

6.2

I1

6.2

+ 2.2

318

LQ0

P620

MP5

0

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15

2814

INFEKCIOZA VIELA, KAS KAITĪGI IEDARBOJAS UZ CILVĒKIEM (tikai dzīvnieku liemeņi)

6.2

I1

6.2

318

LQ0

P099

P620

MP5

BK1

BK2

0

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15

606

2900

INFEKCIOZA VIELA, KAS KAITĪGI IEDARBOJAS tikai UZ DZĪVNIEKIEM (tikai dzīvnieku liemeņi un atkritumi)

6.2

I2

6.2

318

LQ0

P099

P620

MP5

BK1

BK2

0

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15

606

2900

INFEKCIOZA VIELA, KAS KAITĪGI IEDARBOJAS tikai UZ DZĪVNIEKIEM, sasaldētā šķidrā slāpeklī

6.2

I2

6.2

+ 2.2

318

LQ0

P620

MP5

0

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15

3245

ĢENĒTISKI MODIFICĒTI MIKROORGANISMI vai ĢENĒTISKI MODIFICĒTI ORGANISMI, sasaldētā šķidrā slāpeklī

9

M8

9

+ 2.2

219
637

LQ0

P904
IBC08

MP6

2

CV1
CV13
CV26
CV27
CV28

S17

3291

KLĪNISKIE ATKRITUMI, C.N.P., vai (BIO)MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, C.N.P., vai REGLAMENTĒTI MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, C.N.P., sasaldētā šķidrā slāpeklī

6.2

I3

II

6.2

+2.2

565

LQ0

P621
IBC620
LP621

MP6

2

V1

CV13
CV25
CV28

S3

3412

SKUDRSKĀBE, kas satur ne mazāk kā 10, bet ne vairāk kā 85 masas % skābes

8

C3

II

8

LQ22

P001
IBC02

MP15

T7

TP2

L4BN

AT

2

80

3412

SKUDRSKĀBE, kas satur ne mazāk kā 5, bet mazāk nekā 10 masas % skābes

8

C3

III

8

LQ7

P001
IBC03
LP01
R001

MP15

T4

TP1

L4BN

AT

3

80

3463

PROPIONSKĀBE, kas satur ne mazāk kā 90 masas % skābes

8

CF1

II

8

+3

LQ22

P001
IBC02

MP15

T7

TP2

L4BN

FL

2

S2

83

3469

KRĀSA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA (tostarp krāsa, laka, emalja, kodne, šellaka, eļļas laka, politūra, šķidra pildviela un šķidra laku pamatviela) vai AR KRĀSĀM SAISTĪTI MATERIĀLI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI (ieskaitot krāsu atšķaidītājus un reducējošos savienojumus)

3

FC

I

3

+8

163

LQ3

P001

MP7

MP17

T11

TP2
TP27

L10CH

TU14

TE21

FL

1

S2

S20

338

3

FC

II

3

+8

163

LQ4

P001
IBC02

MP19

T7

TP2
TP8
TP28

L4BH

FL

2

S2

S20

338

3

FC

III

3

+8

163

LQ7

P001
IBC03

R001

MP19

T4

TP1
TP29

L4BN

FL

3

S2

38

3470

KRĀSA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA (ieskaitot krāsu, laku, emaljas, krāsvielas, šellaku, eļļas lakas, politūras, šķidras pildvielas un šķidras laku pamatvielas) vai UZ KRĀSĀM ATTIECINĀMI MATERIĀLI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI , (ieskaitot krāsu atšķaidītājus un reducējošos savienojumus)

8

CF1

II

8

+3

163

LQ22

P001
IBC02

MP15

T7

TP2
TP8
TP28

L4BN

FL

2

S2

83

3471

HIDROGĒNDIFLUORĪDU ŠĶĪDUMS, C.N.P.

8

CT1

II

8

+ 6.1

LQ22

P001
IBC02

MP15

T7

TP2

L4DH

TU14 TE21

AT

2

CV13

CV28

86

8

CT1

III

8

+ 6.1

LQ7

P001
IBC03

R001

MP15

T4

TP1

L4DH

TU14 TE21

AT

3

CV13

CV28

86

3472

KROTONSKĀBE, ŠĶIDRA

8

C3

III

8

LQ7

P001
IBC03
LP01

R001

MP15

T4

TP1

L4BN

AT

3

80

3473

KURINĀMĀ ELEMENTA KASETES, kas satur uzliesmojošus šķidrumus

3

F1

3

328

LQ13

P003

PP88

3

S2

 

No tā izrietošie grozījumi. Attiecīgi iestarpina jaunus ierakstus 2.2.3.3. un 2.2.8.3. punktā.

3.3. nodaļa

3.3.1. Iedaļas īpašo noteikumu SP162 groza šādi: "(Svītrots)".

Iedaļas īpašajā noteikumā SP181 aiz vārdiem "atbilstoši 1. paraugam)" iestarpina vārdus "(sk. 5.2.2.2.2. punktu)".

Iedaļas īpašo noteikumu SP204 groza šādi: "(Svītrots)".

Iedaļas īpašā noteikuma SP216 pēdē­jā teikumā pirms vārdiem "kurās ir" iestarpina vārdus "un izstrādājumiem" un šā teikuma beigas groza šādi: ".. iepakojumā vai izstrādājumā nav brīvs šķidrums."

Iedaļas īpašā noteikuma SP247 pirmā punkta beigas groza šādi:

"… var pārvadāt koka mucās, kuru ietilpība pārsniedz 250 litrus, bet nepārsniedz 500 litrus un kuras atbilst 4.1.1. punkta vispārīgajām prasībām, ievērojot šādus nosacījumus:"

Iedaļas īpašā noteikuma SP251 pir­ma­jā teikumā pirms vārda "medicīniskiem" iestarpina vārdu "piemēram", bet pirms vārda "mērķiem" - vārdu "vai remonta".

Iedaļas īpašo noteikumu SP282 groza šādi: "(Svītrots)".

Iedaļas īpašajā noteikumā SP289 vārdus "transportlīdzekļos" un "transportlīdzekļu" aizstāj attiecīgi ar "transportā" un "transporta".

Iedaļas īpašo noteikumu SP292 groza šādi:

" Maisījumus, kuros nav vairāk kā 23,5 tilpuma % skābekļa, ar šo ierakstu var pārvadāt tikai tad, ja to sastāvā nav citu oksidējošu gāzu. Koncentrācijas šajās robežās nav jāapzīmē ar iepakojuma bīstamības zīmi atbilstoši 5.1. paraugam."

Iedaļas īpašo noteikumu SP298 groza šādi: "(Svītrots)".

Iedaļas īpašo noteikumu SP303 groza šādi:

"Tvertnēm klasifikācijas kodi jāpiešķir, pamatojoties uz tajās esošo gāzi vai gāzu maisījumu, kas jānosaka saskaņā ar 2.2.2. iedaļas noteikumiem."

Iedaļas īpašo noteikumu SP309 groza šādi:

"Šis ieraksts attiecas uz nejutīgām emulsijām, suspensijām un gēliem, kas sastāv galvenokārt no amonija nitrāta un degvielas maisījuma un ir paredzētas E tipa sprāgstvielu ražošanai tikai pēc turpmākas apstrādes, pirms izmantošanas.

Emulsiju maisījumam parasti ir šāds sastāvs: 60 - 85 % amonija nitrāta, 5 - 30 % ūdens, 2 - 8 % degvielas, 0,5 - 4 % emulgatora, 0 - 10 % šķīstošu liesmu slāpējošu vielu un mikropiedevas. Daļu amonija nitrāta var aizstāt ar citiem neorganiskiem nitrātu sāļiem.

Suspensiju un gēlu maisījumam parasti ir šāds sastāvs: 60 - 85 % amonija nitrāta, 0 - 5 % nātrija vai kālija perhlorāta, 0 - 17 % heksamīnnitrāta vai monometilamīna nitrāta, 5 - 30 % ūdens, 2 - 15 % degvielas, 0,5 - 4 % biezinātājvielu, 0 - 10% šķīstošu liesmu slāpējošu vielu un mikropiedevas. Daļu amonija nitrāta var aizstāt ar citiem neorganiskiem nitrātu sāļiem.

Šīm vielām jāiztur pārbaudes no "Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas" I daļas 18. iedaļas 8. pārbaužu sērijas un jāsaņem kompetentās iestādes apstiprinājums."

Iedaļas īpašajā noteikumā SP316 svītro vārdus "vai hidratētu".

Iedaļas īpašajā noteikumā SP319 svītro pirmo teikumu.

Iedaļas īpašo noteikumu SP320 groza šādi: "(Svītrots)".

Iedaļas īpašo noteikumu SP601 groza šādi:

"ADR prasības neattiecas uz lietošanai gataviem farmaceitiskiem produktiem (zālēm), kas ražotas un iepakotas mazumtirdzniecībai vai sadalei personīgām un mājsaimniecības vajadzībām."

Iedaļas īpašajā noteikumā SP617 svītro vārdus "un pārvadājuma dokumentā".

Iedaļas īpašo noteikumu SP634 groza šādi: "(Svītrots)".

Iedaļas īpašā noteikuma SP645 beigās pievieno šādu jaunu teikumu:

"Ja klasifikācija tiek veikta saskaņā ar 2.2.1.1.7.2. punktā paredzēto procedūru, kompetentā iestāde var pieprasīt vispārējo klasifikāciju apstiprināt, pamatojoties uz pārbaužu datiem, kas iegūti, veicot "Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas" I daļas 16. iedaļas 6. pārbaužu sēriju."

Iedaļas īpašo noteikumu SP 651 groza šādi:

Ipašais noteikums V2 nav piemērojams, ja sprāgstvielu neto masa uz transporta vienību nepārsniedz 4000 kg, ar nosacījumu, ka sprāgstvielu neto masa uz vienu transportlīdzekli nepārsniedz 3000 kg."

Pievieno šādus jaunus īpašos noteikumus:

"322 Ja šādas kravas tiek pārvadātas nedrūpošu tablešu veidā, tās iedala III iepakošanas grupā.

323 (Rezervēts).

324 Šī viela ir jāstabilizē, ja tās koncentrācija nepārsniedz 99 %.

325 Neskaldāmu materiālu vai skaldmateriālu gadījumā, izņemot urāna heksafluorīdu, materiālam piešķir ANO nr. 2978.

326 Skaldāma urāna heksafluorīda gadījumā materiālam piešķir ANO nr. 2977.

327 Izlietotos aerosolus, kas nosūtīti saskaņā ar 5.4.1.1.3. punktu, var pārvadāt ar šo ierakstu atkārtotas apstrādes vai apglabāšanas nolūkos. Tie nav jāaizsargā pret nejaušu noplūdi ar nosacījumu, ka tiek veikti pasākumi, lai nepieļautu bīstamu spiediena uzkrāšanos un bīstamas atmosfēras. Izlietotie aerosoli, kas nenoplūst vai nav nopietni deformēti, tiek iepakoti saskaņā ar iepakošanas instrukciju P003 un īpašo noteikumu PP87 vai saskaņā ar iepakošanas instrukciju LP02 un īpašo noteikumu L2. Noplūstoši vai nopietni deformēti aerosoli tiek pārvadāti glābšanas iepakojumos ar nosacījumu, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu, ka bīstami neuzkrājas spiediens.

PIEZĪME. Jūras pārvadājumos izlietotos aerosolus nepārvadā slēgtos konteineros.

328 Šis ieraksts attiecas uz degvielas elementu patronām, kas satur uzliesmojošus šķidrumus, tostarp metanolu vai metanola/ūdens šķīdumus. Degvielas elements ir konteiners, kurā tiek uzglabāta degviela, kas paredzēta iepildīšanai ar degvielas elementiem darbināmā iekārtā caur vārstu(-iem), kas kontrolē degvielas padevi šādā iekārtā un nesatur elementus, kas ģenerē elektrisko lādiņu. Elements ir konstruēts un ražots tādā veidā, lai novērstu degvielas noplūdi parastos pārvadāšanas apstākļos.

Šis ieraksts attiecas uz degvielas elementu konstrukcijas tipiem, attiecībā uz kuriem ir pierādīts, ka tie bez iepakojuma iztur iekšējā spiediena pārbaudi pie 100 kPa spiediena (manometrs).

329 (Rezervēts)

330 Naftas produktus saturoši spirti, kas satur līdz 5 % naftas produktu (piemēram, benzīnu), jāpārvadā ar ANO nr. 1987 "SPIRTI, C.N.P.

652 Pa autoceļiem var pārvadāt austentīta nerūsējošā tērauda, ferīta un austentīta tērauda (dupleksa tērauda) un metinātas titāna tvertnes, kas neatbilst 6.2. nodaļas prasībām, bet kas ir konstruētas un apstiprinātas saskaņā ar valsts aviācijas noteikumiem lietošanai kā karstā gaisa baloni vai dirižabļa degvielas tvertnes un ir nodotas ekspluatācijā (sākotnējās pārbaudes datums) līdz 2004. gada 1. jūlijam, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

a) ir ievēroti vispārīgie 6.2.1. iedaļas noteikumi;

b) tvertņu konstrukciju un ražošanu lietošanai aviācijā ir apstiprinājusi valsts gaisa transporta iestāde;

c) izņēmums no 6.2.1.1.1. punkta noteikumu ievērošanas paredz, ka aprēķinātais spiediens jāiegūst no samazinātas maksimālās apkārtējās temperatūras + 40 ° C, šādā gadījumā:

i) izņēmums no 6.2.1.2. punkta noteikumu ievērošanas paredz, ka baloni var būt ražoti no velmēta un rūdīta, komerciāli tīra titāna, un minimālās prasības tiem ir Rm > 450 MPa, εA > 20 % (εA = pagarinājums pēc deformēšanas);

ii) austentīta nerūsējošā tērauda un ferīta un austentīta tērauda (dupleksā tērauda) balonus var izmantot zem sprieguma, kas sasniedz līdz 85 % no minimālās garantētās materiāla tecēšanas robežas (Re), aprēķināto spiedienu iegūstot no samazinātas maksimālās apkārtējās temperatūras + 40 ° C;

iii) tvertnes ir aprīkotas ar spiediena samazināšanas ierīci, kuras nominālais kontrolspiediens ir 26 bāri, šo tvertņu pārbaudes spiediens nav mazāks par 30 bāriem;

d) ja nepiemēro izņēmumu no c) apakšpunkta noteikumiem, tvertnes tiek konstruētas 65 °C standarta temperatūrai un tām jābūt aprīkotām ar spiediena samazināšanas ierīcēm ar izmantošanas valsts kompetentās iestādes noteiktu nominālo kontrolspiedienu;

e) tvertņu galveno korpusu klāj vismaz 25 mm biezs ārējs, ūdensnecaurlaidīgs aizsargslānis, kas izgatavots no poraina putuplasta vai līdzīga materiāla;

f) pārvadāšanas laikā balons ir stingri nostiprināts redeļu kastē vai papildu drošības iekārtā;

g) tvertnes tiek marķētas ar skaidru, saredzamu iepakojuma bīstamības zīmi, kurā norāda, ka tvertnes paredzētas izmantošanai tikai karstā gaisa balonos un dirižabļos;

k) ekspluatācijas ilgums (no sākotnējās pārbaudes datuma) nepārsniedz 25 gadus."

653 ADR pārējie noteikumi neattiecas uz gadījumu, kad šī gāze tiek pārvadāta balonos, kuru maksimālā ietilpība ir 0,5 litri, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

- ir izpildīti balonu konstruēšanas un pārbaudīšanas noteikumi;

- baloni ir ietveri ārējā iepakojumā, kas atbilst vismaz 4. daļas noteikumiem attiecībā uz kombinēto iepakojumu. Tiek ievēroti 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 4.1.1.5. līdz 4.1.1.7. punkta vispārīgie noteikumi attiecībā uz iepakojumu;

- baloni netiek iepakoti kopā ar citām bīstamajām kravām;

- visa iepakojuma kopējā bruto masa nepārsniedz 30 kg un

- katru iepakojumu skaidri un noturīgi marķē ar uzrakstu "ANO nr. 1013". Šo marķējumu attēlo ar līniju norobežotā rombveida laukumā, kura izmēri ir vismaz 100 mm x 100 mm."

3.4. nodaļa

3.4.6. Pirmajā 3.4.6. tabulas slejā kodu "LQ4" un "LQ5" aizstāj attiecīgi ar kodu "LQ4c" un LQ5c'".

Tabulas kodā LQ19 attiecīgi "3 l" un "1 l" aizstāj ar "5 kg".

4. DAĻA

4.1. nodaļa

Visas atsauces norāda attiecīgi uz jaunajiem 6.1., 6.5. un 6.6. nodaļas punktu numuriem.

4.1.1.2. Punkta piezīmē svītro vārdus "lielas vai vidējas molekulmasas".

4.1.1.5. Punktā iestarpina šādu jaunu otro teikumu:

"Iekšējos iepakojumus, kas satur šķidrumus, iepako ar slēgelementiem uz augšu un ievieto ārējos iepakojumos atbilstoši norādošiem marķējumiem, kas noteikti 5.2.1.9. punktā."

4.1.1.5.1. Iestarpina jaunu 4.1.1.5.1. punktu ar tādu pašu tekstu kā līdzšinējam 6.1.5.1.6. punktam, pirmajā teikumā aiz vārdiem "kombinētā iepakojuma" iestarpinot vārdus "vai liela iepakojuma" un aiz vārdiem "ārējais iepakojums" iestarpina vārdus "vai lielajā iepakojumā".

4.1.1.8. Punktu groza šādi:

"4.1.1.8. Ja, saturam izdalot gāzi (temperatūras paaugstināšanās vai cita iemesla dēļ), iepakojumā var palielināties spiediens, tad iepakojumu vai IBC atļauts aprīkot ar ventilācijas atveri ar nosacījumu, ka izplūstošā gāze neradīs apdraudējumu, piemēram, sava toksiskuma, uzliesmojamības vai izplūdušā daudzuma dēļ.

Ventilācijas atvere jāierīko, ja vielu sadalīšanās dēļ var rasties bīstams pārspiediens. Ventilācijas atverei jābūt konstruētai tādā veidā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos, kad iepakojums vai IBC ir pārvadāšanai paredzētā stāvoklī, nebūtu iespējama šķidruma noplūde un citas vielas iekļūšana.

PIEZĪME. Gaisa pārvadājumos nav atļauta iepakojuma ventilēšana.

4.1.1.8.1. Šķidrumus atļauts iepildīt tikai tādā iekšējā iepakojumā, kas atbilstīgi iztur iekšējo spiedienu, kāds var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos."

4.1.1.12. Punkta pirmajā teikumā vārdus "tostarp IBC" aizstāj ar vārdiem "kā noteikts 6.1. nodaļā" un svītro vārdus "vai - dažāda tipa IBC gadījumā - 6.5.4.7. punktā".

Svītro c) apakšpunktu.

Punkta pēdējās daļas pirmajā un otrajā teikumā svītro "vai IBC".

4.1.1.18.3. Punktam pievieno šādu jaunu daļu:

"4.1.1.18.3. Jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu, ka bīstami nepalielinās spiediens."

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 4.1.1.18.1. punkta beigas papildina ar vārdiem "un 4.1.1.18.3. punkta".

4.1.1.19.1. Punkta pirmajā teikumā svītro vārdus "lielas vai vidējas molekulmasas" un "lielas molekulmasas".

4.1.1.19.6. Punktā minētajā tabulā veic šādus grozījumus.

Piezīmē * attiecībā uz ANO nr. 1791 vārdus "hipohlorīta šķīdumiem" aizstāj ar vārdiem "ja pārbaude tiek veikta pašiem hipohlorīta šķīdumiem".

4.1.2.2. Punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

"Visus metāla, stingras plastmasas un kompozītus IBC apskata un pārbauda attiecīgi saskaņā ar 6.5.4.4. vai 6.5.4.5. punktu:

a) pirms tos nodod ekspluatācijā;

b) turpmāk ievērojot periodus, kas nepārsniedz attiecīgi divus ar pusi un piecus gadus;

c) pēc remonta vai atkārtotas izgatavošanas, pirms tos sāk no jauna izmantot pārvadājumiem."

Otrā teikuma beigas (aiz vārdiem "IBC nepiepilda …") groza šādi: "…pēc pēdējās periodiskās pārbaudes vai inspekcijas termiņa beigām."

4.1.3.6. Punktu groza šādi:

"4.1.3.6. Spiedientvertnes šķidrumiem un cietām vielām

4.1.3.6.1. Ja vien ADR nav norādīts citādi, spiedientvertnēs, kas atbilst:

a) piemērojamajām 6.2. nodaļas prasībām vai

b) valsts vai starptautiskajiem standartiem attiecībā uz pu, konstruēšanu, ražošanu, testēšanu, izgatavošanu un pārbaudēm, ko veic spiedientvertņu ražošanas valsts ar nosacījumu, ka tiek izpildīti 4.1.3.6. punkta noteikumi un ka metāla baloniem, tūbiņām, spiediena mucām un balonu montāžas agregātiem konstrukcija ir tāda, ka minimālā eksplozijas attiecība (eksplozijas spiediens dalīts ar pārbaudes spiedienu) ir:

i) 1,50 - uzpildāmām spiedien­tvertnēm;

ii) 2,00 - neuzpildāmām spiedientvertnēm,

ir atļauts pārvadāt visa veida šķidras vai cietas vielas, kas nav sprāgstvielas, termiski nestabilas vielas, organiskie peroksīdi, pašreaģējošas vielas, vielas, kurās ķīmiskas reakcijas dēļ var rasties ievērojams spiediens, un radioaktīvas vielas (ja vien tas nav atļauts 4.1.9. iedaļā).

Šis apakšpunkts nav piemērojams vielām, kas minētas 4.1.4.1. punktā, iepakošanas instrukcijā P200, 3. tabulā un 4.1.4.4. punktā.

4.1.3.6.2. Ikviens spiedientvertnes konstrukcijas tips jāapstiprina ražošanas valsts kompetentajai iestādei saskaņā ar 6.2. nodaļu.

4.1.3.6.3. Ja vien nav norādīts citādi, jāizmanto spiedientvertnes, kuru minimālais pārbaudes spiediens ir 0,6 MPa.

4.1.3.6.4. Ja vien nav norādīts citādi, spiedientvertnes atļauts aprīkot ar avārijas spiediena samazināšanas ierīci, kas paredzēta, lai novērstu eksploziju pārspiediena vai ugunsgrēka dēļ.

Spiedientvertņu vārstiem jābūt konstruētiem un ražotiem tādā veidā, lai, neizraisot satura noplūdi, tie paši spētu izturēt bojājumu vai būtu ar vienu no 4.1.6.8. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajām metodēm aizsargāti pret bojājumu, kas varētu izsaukt netīšu spiedientvertnes satura noplūdi.

4.1.3.6.5. Piepildīšanas līmenis nedrīkst pārsniegt 95 % no spiedientvertnes ietilpības 50 °C temperatūrā. Jāatstāj pietiekams nepiepildīts tilpums, lai nodrošinātu, ka 55 °C temperatūrā spiedientvertne nepiepildīsies pilnībā.

4.1.3.6.6. Ja vien nav norādīts citādi, spiedientvertnēm veic periodisku inspekciju reizi 5 gados. Periodiska inspekcija ir ārēja apskate, iekšēja apskate vai cita kompetentas iestādes apstiprināta metode, spiediena pārbaude vai līdzvērtīga efektīva nedestruktīva pārbaude, kas saskaņota ar kompetentu iestādi, tostarp visu piederumu inspekcija (piemēram, vārstu, avārijas spiediena samazināšanas vārstu vai kūstošu elementu hermētiskuma pārbaude). Spiedientvertnes neuzepilda pēc tam, kad tām ir pienācis periodiskās apskates termiņš, bet tās var pārvadāt pēc minētā termiņa beigām. Spiedientvertnes remontiem jāatbilst 4.1.6.11. punkta prasībām.

4.1.3.6.7. Pirms piepildīšanas iepakotājam jāveic spiedientvertnes inspicēšana un jāpārliecinās, ka spiedientvertni ir atļauts izmantot konkrētajām pārvadājamajām vielām un ka ADR prasības ir ievērotas. Aizvēršanas vārstus pēc piepildīšanas noslēdz un pārvadāšanas laikā tie ir noslēgti. Nosūtītājs pārbauda, vai slēgelementi un ierīces ir hermētiskas.

4.1.3.6.8. Atkārtoti piepildāmās spiedientvertnēs nedrīkst iepildīt vielu, kas atšķiras no vielas, kas tajā atradusies iepriekš, ja vien nav veiktas nepieciešamās darbības ekspluatācijas veida maiņai.

4.1.3.6.9. Šķidrumiem un cietām vielām paredzēto spiedientvertņu marķēšana atbilstoši 4.1.3.6. punktam (kas neatbilst 6.2. nodaļas prasībām) ir jābūt saskaņā ar ražošanas valsts kompetentās iestādes prasībām."

4.1.4.1. Punkta iepakošanas instruk­cijā P001 aiz vārdiem "Kombinētie iepakojumi" iestarpina šādu jaunu rindu:

"Spiedientvertnes var izmantot ar nosacījumu, ja tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi."

Īpašo iepakošanas noteikumu PP2 groza šādi:

"PP2 Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 3065 var izmantot koka mucas, kuru maksimālā ietilpība ir 250 litri un kuras atbilst 6.1. nodaļas noteikumiem."

Iepakošanas instrukcijā P002 aiz vār­diem "Kombinētie iepakojumi" iestarpina šādu jaunu rindu:

"Spiedientvertnes var izmantot ar nosacījumu, ja tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi."

Īpašā iepakošanas noteikuma PP37 otro teikumu groza šādi:

"Jebkura tipa pakas slēgtos transportlīdzekļos vai konteineros pārvadā vai novieto slēgtā, stingrā ārējā tarā."

Iepakošanas instrukcijai P003 pievieno šādus jaunus īpašos iepakošanas noteikumus PP17, PP87 un PP88:

"PP17 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1950 un 2037 iepakojumu neto masa nepārsniedz 55 kg kartona iepakojuma gadījumā vai 125 kg citu iepakojuma veidu gadījumā.

PP87 Attiecībā uz izlietotajiem aerosoliem ar ANO nr. 1950, kas tiek pārvadāti saskaņā ar īpašu noteikumu 327, iepakojumiem jābūt nodrošinātiem ar līdzekļiem jebkāda brīva šķidruma aizturēšanai, kas varētu noplūst pārvadāšanas laikā, piemēram, absorbējošu materiālu. Iepakojums tiek atbilstoši ventilēts, lai novērstu uzliesmojošas atmosfēras veidošanos un spiediena palielināšanos.

PP88 Attiecībā uz ANO nr. 3473, ja degvielas elementi tiek iepakoti ar iekārtām, tos ieliek iekšējos iepakojumos vai novieto ārējos iepakojumos ar amortizācijas materiālu tā, lai elementi būtu aizsargāti pret bojājumiem, kas var rasties, iekārtai un elementiem pārvietojoties vai izkustoties ārējā iepakojumā."

Punkta beigās pievieno šādu jaunu rindu:

"Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR:

RR6 Attiecībā uz ANO nr. 1950 un 2037, pārvadājot pilnu kravu, metāla izstrādājumus atļauts iepakot arī šādi: izstrādājumus sagrupē vienībās uz paplātēm un tur vietā ar atbilstošu plastmasas pārklājumu, šīs vienības sakrauj uz atbilstīgi nostiprinātiem paliktņiem."

P200 Īpašā iepakošanas noteikuma 5) punkta b) apakšpunktā teikumā pirms pirmā vienādojuma vārdus "gāzēm, par kurām tabulā trūkst datu" aizstāj ar vārdiem "gāzēm un gāzu maisījumiem, par kuriem nav datu".

Īpašā iepakošanas noteikuma 5) punkta c) apakšpunktā teikumā pirms vienādojuma vārdus "gāzēm, par kurām tabulā trūkst datu par iepildīšanu" aizstāj ar vārdiem "gāzēm un gāzu maisījumiem, par kuriem nav datu".

Īpašā iepakošanas noteikuma 10) apakšpunktā īpašos noteikumus "k", "l", "n" un "z" groza šādi:

Īpašais noteikums "k": pirms trešās daļas pievieno šādu tekstu:

"Balonus, kas satur vielu ar ANO nr. 1045 - fluoru, saspiestu - atļauts izgatavot ar slēgvārstiem balonu komplektiem (grupām), kuru kopējā ūdens ietilpība nepārsniedz 150 litrus, nevis slēgvārstu katram balonam.

Baloniem un balonu montāžas agregāta atsevišķiem baloniem pārbaudes spiediens ir vienāds ar 200 bāriem vai lielāks, bet minimālais sieniņu biezums - 3,5 mm alumīnija sakausējuma gadījumā un 2 mm tērauda gadījumā. Atsevišķi baloni, kas neatbilst šādai prasībai, jāpārvadā stingrā ārējā iepakojumā, kas pietiekami aizsargās balonu un tā aprīkojumu un kas atbilst I iepakošanas grupas līmenim. Spiediena mucām minimālo sieniņu biezumu nosaka kompetentā iestāde."

Īpašais noteikums "l": pēdējā teikumā vārdus "kopējo daudzumu" aizstāj ar vārdiem "maksimālo neto masu".

Īpašais noteikums "n". To groza šādi:

Vielai ar ANO nr. 2190 - skābekļa difluorīds, saspiests - baloni un atsevišķi balonu montāžas agregāta baloni satur ne vairāk kā 5 kg gāzes;

Vielai ar ANO nr. 1045 - fluors, saspiests - atsevišķi balonu montāžas agregāta baloni un balonu komplekti balonu montāžas agregātā satur ne vairāk kā 5 kg gāzes. Balonu montāžas agregātu, kas satur šo gāzi, atļauts iedalīt balonu komplektos (grupās), kuru kopējā ūdens ietilpība nepārsniedz 150 litrus.

Īpašais noteikums "z". Tā trešo daļu groza šādi:

"Toksiskas vielas ar LC50, kas ir mazāka vai vienāda ar 200 ml/m3, nepārvadā caurulēs, spiedientvertnēs vai MEGC, un tās atbilst īpašā iepakošanas noteikuma "k" prasībām. Tomēr vielu ar ANO nr. 1975 - slāpekļa (II) oksīda un dislāpekļa trioksīda maisījumu - atļauts pārvadāt spiediena mucās."

Īpašā noteikuma 1. un 2. tabulā svītro ierakstus vielām ar šādiem ANO nr.: 1014, 1015, 1979, 1980, 1981 un 2600.

Īpašā noteikuma 1. tabulā 11. slejas nosaukumu "Darba spiediens, bāri" aizstāj ar nosaukumu "Maksimālais darba spiediens, bāri".

Īpašā noteikuma 2. tabulā:

- attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2192 un 2199 slejā ar nosaukumu "Īpaši iepakošanas noteikumi" pievieno "q" (divas reizes vielai ar ANO nr. 2199);

- attiecībā uz vielu ar ANO nr. 2451 slejās "Pārbaudes spiediens" un "Piepildīšanas pakāpe" svītro attiecīgi "300" un "0,75".

Īpašā noteikuma 10) punkta ta) apakšpunkta b) punktā svītro vārdus "vai standartam EN 1439:1996 "Transportējami atkārtoti uzpildāmi tērauda baloni sašķidrinātām naftas gāzēm (LPG) - pārbaudes procedūras pirms atkārtotas uzpildīšanas, tās laikā un pēc tās"".

Īpašā noteikuma 11) apakšpunktā aiz
stan­darta "EN 13365:2002" pievieno "+A1:2005" un iestarpina šādas jaunas rindas:

Piemērojamās prasības

Atsauce

Dokumenta nosaukums

7) un 10) punkta ta) apakšpunkta b) punkts

EN 1439:2005

(izņemot 3.5. nodaļu un C Pielikumu)

Sašķidrinātas naftas gāzes iekārtas un papildu aprīkojums - Pārvadājami, atkārtoti uzpildāmi metināti un salodēti tērauda sašķidrinātas naftas gāzes baloni - Procedūras pārbaudes veikšanai pirms un pēc iepildīšanas un tās laikā

7) un 10) punkta ta) apakšpunkta b) punkts

EN 14794:2005

Sašķidrinātas naftas gāzes iekārtas un papildu aprīkojums - Pārvadājami, atkārtoti uzpildāmi alumīnija sašķidrinātas naftas gāzes baloni - Procedūras pārbaudes veikšanai pirms un pēc iepildīšanas un tās laikā

 

P204 Īpašo iepakošanas noteikumu groza šādi: "(Svītrots)".

P400 Īpašā iepakošanas noteikuma 1) apakšpunktu groza šādi:

"Spiedientvertnes var izmantot ar nosacījumu, ja tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. Tās izgatavo no tērauda, un tām veic sākotnējo pārbaudi un ik pēc 5 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks par 1 MPa (10 bar, manometriskais spiediens). Pārvadāšanas laikā virs šķidruma jābūt slānim ar inertu gāzi, kuras manometriskais spiediens nav mazāks par 20 kPa (0,2 bar)."

P401 un P402 Īpašā iepakošanas noteikuma 1) apakšpunktu groza šādi:

"Spiedientvertnes var izmantot ar nosacījumu, ja tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. Tās izgatavo no tērauda, un tām veic sākotnējo pārbaudi un ik pēc 10 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks par 0,6 MPa (6 bar, manometriskais spiediens). Pārvadāšanas laikā virs šķidruma jābūt slānim ar inertu gāzi, kuras manometriskais spiediens nav mazāks par 20 kPa (0,2 bar)."

P403, P404 un P410 Īpašā iepakošanas noteikumā aiz vārdiem "Kombinētie iepakojumi" iestarpina šādu jaunu rindu:

"Spiedientvertnes var izmantot ar nosacījumu, ja tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi."

P520 Virsraksta "Papildu prasības" 4) apakšpunktā aiz vārdiem "iepakojuma bīstamības zīmi" iestarpina vārdus "(1. paraugs, sk. 5.2.2.2.2. punktu)".

P601 un P602 Īpašā iepakošanas noteikuma 1) apakšpunktu groza šādi:

"1) Kombinētie iepakojumi, kuru maksimālā bruto masa ir 15 kg un kas sastāv no:

- viena vai vairākiem stikla iekšējiem iepakojumiem, no kuriem katra iepakojuma maksimālā ietilpība ir 1 litrs, kurus nepiepilda vairāk kā 90 % no to ietilpības un kuru slēgelementus fiziski notur vietā ar jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst slēgelementa atraušanu vai izkustināšanu ar triecienu vai vibrāciju, šie iekšējie iepakojumi ievietoti katrs savā

- metāla traukā kopā ar pietiekami daudz amortizācijas un absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu stikla iekšējā iepakojuma(-u) saturu, un šis metāla trauks savukārt iepakots

- 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 ārējā iepakojumā."

Šā īpašā iepakošanas noteikuma 4) apakšpunktu groza šādi:

"4) Spiedientvertnes var izmantot ar nosacījumu, ja tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. Tām izdara sākotnējo pārbaudi un ik pēc 10 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks par 1 MPa (10 bar, manometriskais spiediens). Spiedientvertnes atļauts neaprīkot ar spiediena samazināšanas ierīci. Katru spiedientvertni, kurā ir elpošanai toksisks šķidrums ar LC50, kas vienāds ar 200 ml/m3 (ppm) vai mazāks, noslēdz ar korķi vai vārstu, kas atbilst šādām prasībām:

a) visi korķi vai vārsti ar konusveida formas vītni ir pieskrūvēti tieši spiedientvertnei un spēj bez bojājumiem vai noplūdēm izturēt spiedientvertnes pārbaudes spiedienu;

b) visi vārsti ir bezblīvju veida ar nebojātu membrānu, izņemot korozīvu vielu gadījumā, kad vārsts var būt tādā komplektā ar blīvi, kurš, pateicoties blīvslēgam, kas piestiprināts pie vārsta vai spiedientvertnes, ir gāznecaurlaidīgs, lai nepieļautu, ka viela izplūst caur vai gar iepakojumu;

c) visas vārstu atveres, pateicoties vītņotam aizbāznim vai vītņotam viengabalainam aizbāznim un inertam blīvējošam materiālam, ir hermētiskas;

d) spiedientvertnes, vārstu, korķu, izplūdes aizbāžņu, cementa javas pārklājuma un blīvju izgatavošanas materiāli ir saderīgi cits ar citu un ar tvertnes saturu.

Visas spiedientvertnes, kurām kādā vietā sieniņu biezums ir mazāks nekā 2,0 mm, un visas spiedientvertnes, kuras nav aprīkotas ar vārstu aizsardzību, pārvadā ārējā iepakojumā. Spiedientvertnes nedrīkst būt dažādas vai savā starpā nesavienotas."

P650 Īpašā iepakošanas noteikuma 2) apakšpunktu groza šādi:

"2) Iepakojumā ir vismaz trīs sastāvdaļas:

a) primārā tvertne;

b) sekundārais iepakojums un

c) ārējais iepakojums,

no kuriem sekundārais un ārējais iepakojums ir ciets."

Īpašā iepakošanas noteikuma 4) apakšpunktā:

otro teikumu groza šādi: "Marķējumam jābūt 45 ° leņķī uz leju pagrieztam rombam ar minimālajiem izmēriem 50 mm x 50 mm, līnijas platumam jābūt vismaz 2 mm, bet burtiem un cipariem - vismaz 6 mm augstiem."

Pievieno šādu jaunu trešo teikumu: "Uz ārējā iepakojuma blakus rombveida marķējumam ar vismaz 6 mm augstiem burtiem jānorāda oficiālais kravas nosaukums "BIOLOĢISKĀ VIELA, B KATEGORIJA"."

Iestarpina šādu jaunu 5) apakšpunktu un atbilstoši groza turpmāko apakšpunktu numerāciju:

"5) Vismaz vienai ārējā iepakojuma virsmai jābūt 100 mm x 100 mm minimālajam lielumam."

Līdzšinējo 5) apakšpunktu (jauno 6) apakšpunktu) groza šādi:

"6) Nokomplektētam iepakojumam jāiztur 6.3.2.5. punktā paredzētā kritiena pārbaude, kuru 6.3.2.2. līdz 6.3.2.4. punkts paredz veikt no 1,2 m augstuma. Pēc krišanas noteiktajā secībā nedrīkst būt noplūdes no primārās(-ajām) tvertnes(-ēm), kurām joprojām jābūt aizsargātām, jo sekundārais iepakojums vajadzības gadījumā satur absorbējošu materiālu."

Līdzšinējā 7) apakšpunktā (jaunajā 8) apakšpunktā) pievieno šādu jaunu d) apakšpunktu:

"d) Ja ir šaubas par to, vai pārvadāšanas laikā primārajā tvertnē atļauts atrasties atlikušajam šķidrumam, tad izmanto šķidrumiem piemērotu iepakojumu ar absorbējošu materiālu."

Iestarpina šādu jaunu 10) apakšpunktu:

"10) Ja iepakojumi tiek ievietoti ārējā tarā, tad vai nu skaidri jābūt redzamiem šajā instrukcijā norādītajiem iepakojuma marķējumiem, vai arī tie vēlreiz jāuzliek uz ārējās taras."

Līdzšinējais 9) un 10) apakšpunkts tiek uzskatīts par 11) un 12) apakšpunktu.

Pievieno šādu jaunu 13) apakšpunktu:

"13) Citas bīstamās kravas neiepako tajos pašos iepakojumos kā 6.2. klases infekciozās vielas, ja vien tās nav nepieciešamas dzīvotspējai, stabilizēšanai, noārdīšanās novēršanai vai infekciozo vielu radītā apdraudējuma neitralizēšanai. Kopā ar infekciozām vielām katrā primārajā tvertnē atļauts iepakot 30 ml vai mazāk 3., 8. vai 9. klases bīstamās kravas. Ja šie nelielie daudzumi tiek iepakoti kopā ar infekciozajām vielām saskaņā ar to iepakošanas instrukcijām, nav jāievēro nekādas citas ADR prasības."

Līdzšinējais 11) apakšpunkts tiek uzskatīts par 14) apakšpunktu.

P800 Īpašā iepakošanas noteikuma 1) apakšpunktu groza šādi:

"1) Spiedientvertnes var izmantot ar nosacījumu, ja tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi."

Īpašā iepakošanas noteikuma 2) apakšpunktā "2,5 l" aizstāj ar "3 l".

P802 Īpašā iepakošanas noteikuma 4) apakšpunktā svītro vārdu "Austenīta".

Īpašā iepakošanas noteikuma 5) apakšpunktu groza šādi:

"5) Spiedientvertnes var izmantot ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi."

4.1.4.2. Punktā īpašā iepakošanas noteikuma IBC02 beigās pievieno šādu jaunu rindu:

"Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR:"

BB2 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1203, neraugoties uz īpašo noteikumu 534 (sk. 3.3.1. iedaļu), IBC izmanto tikai tādā gadījumā, ja faktiskais tvaika spiediens 50 ?C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa vai 55 ?C temperatūrā - 130 kPa."

4.1.4.3. Punkta īpašā iepakošanas noteikumā LP02 pievieno šādu jaunu iepakošanas noteikumu "L2":

"L2 Attiecībā uz aerosoliem ar ANO nr. 1950 lielajiem iepakojumiem jāatbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas iezīmju līmenim. Lieli izlietotu aerosolu iepakojumi, kas tiek pārvadāti saskaņā ar īpašo noteikumu 327, papildus ir nodrošināti ar līdzekļiem šķidruma, kas var noplūst pārvadāšanas laikā, saglabāšanai, piemēram, ar absorbēšanas materiālu."

4.1.6.2. Punkta b) apakšpunktā vārdu "masu" aizstāj ar vārdu "materiālu".

4.1.9.1.3. Punktu groza šādi:

"Iepakojumā nedrīkst atrasties nekādi izstrādājumi, izņemot tos, kas vajadzīgi radioaktīvā materiāla izmantošanai. Šādu izstrādājumu un iepakojuma mijiedarbība konstrukcijai piemērotos pārvadāšanas apstākļos nedrīkst samazināt iepakojuma drošību."

4.1.9.2.2. Punktu groza šādi: "LSA materiālam un SCO, kas ir skaldmateriāls vai satur skaldmateriālu, jāatbilst attiecīgajām 6.4.11.1. un 7.5.11. punkta CV33 (4.1.) un (4.2.) prasībām."

4.1.10.4. Punkta īpašā noteikuma MP 20 otro teikumu groza šādi:

"Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām un izstrādājumiem, kam ir cits ANO numurs, izņemot, ja to paredz īpašais noteikums MP 24."

MP 22 Īpašā noteikuma otro teikumu groza šādi:

"Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām, kam ir cits ANO numurs, izņemot:

a) ar savu ierosinātāju ar nosacījumu, ka šis ierosinātājs parastos pārvadāšanas apstākļos neiedarbosies, vai

b) ar C, D un E savietojamības grupas izstrādājumiem, vai

c) ja to paredz īpašais noteikums MP 24."

MP 23 Īpašā noteikuma otro teikumu groza šādi:

"Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām un izstrādājumiem, kam ir cits ANO numurs, izņemot:

a) ar savu ierosinātāju ar nosacījumu, ka šis ierosinātājs parastos pārvadāšanas apstākļos neiedarbosies, vai

b) ja to paredz īpašais noteikums MP 24."

4.2. nodaļa

4.2.1.15. Punktam pievieno šādu jaunu daļu:

"4.2.1.15. Papildnoteikumi par 6.2. klases vielu pārvadāšanu portatīvās cisternās

(Rezervēts)."

Atbilstoši pārnumurē turpmākos punktus.

No tā izrietošie grozījumi. Nodaļas 4.2.5.3. punktā TP4 punktu "4.2.1.15.2." aizstāj ar punktu "4.2.1.16.2." Nodaļas 4.2.5.3. punktā TP33 punktu"4.2.1.18." aizstāj ar punktu "4.2.1.19."

4.2.5.1.1. Punkta beigās pievieno šādu jaunu piezīmi:

"PIEZĪME. Gāzes, kuras atļauts pārvadāt MEGC, A tabulas 10. slejā ir norādītas ar burtu "(M)".

4.3. nodaļa

4.3.2.1.7. Pievieno šādu jaunu daļu:

"4.3.2.1.7. Īpašnieks vai ekspluatants saglabā cisternas protokolu un uzrāda šo dokumentāciju pēc kompetentās iestādes pieprasījuma. Cisternas protokols jāsaglabā visu cisternas ekspluatācijas laiku un jāsaglabā 15 mēnešus pēc tam, kad cisterna ir izņemta no ekspluatācijas.

Ja cisternas ekspluatācijas laikā tai mainās īpašnieks vai ekspluatants, tad cisternas protokols jānodod jaunajam īpašniekam vai ekspluatantam.

Ekspertam nodrošina piekļuvi cisternas protokolam vai visiem vajadzīgajiem dokumentiem, lai tas varētu testēt, apskatīt un pārbaudīt cisternas saskaņā ar 6.8.2.4.5. vai 6.8.3.4.16. punktu periodisku inspekciju vai ārkārtas pārbaužu gadījumā."

4.3.4.1.2. Punkta tabulā attiecībā uz cisternas kodu L1,5BN pirmos trīs ierakstus groza šādi:

L1,5BN

3

F1

tvaika spiediens 50 °C temperatūrā > 1,1 bar

F1

III
uzliesmošanas temperatūra < 23 °C, viskozas vielas, tvaika spiediens 50 °C temperatūrā > 1,1 bar
viršanas temperatūra > 35 °C

D

tvaika spiediens 50 °C temperatūrā > 1,1 bar

 

Tabulas 4. slejā cisternas kodam L4BN veic šādus grozījumus:

- pirmo ierakstu (3. klase, klasifikācijas kods F1) groza šādi: "I, III, viršanas temperatūra > 35 °C";

- trešajā ierakstā (3. klase, klasifikācijas kods D) svītro vārdus: "tvaika spiediens 50 °C temperatūrā > 1,75 bar".

Slejas "Cisternu hierarhija" pirmajā punktā vārdus "šo cisternu kodu pirmā daļa (L vai S) paliek nemainīta un jebkurš cits" aizstāj ar vārdu "kāda" un vārdus "2. līdz 4. daļai" aizstāj ar vārdiem "1. līdz 4. daļai". Pirms vārdiem "2. daļa. Aprēķinātais spiediens" iestarpina

vārdus "1. daļa. Cisternu tipi

S ➝ L".

Pēdējo punktu pirms piezīmes groza šādi:

"Piemēram:

- cisterna ar cisternas kodu L10CN ir atļauta tādas vielas pārvadāšanai, kurai ir piešķirts cisternas kods L4BN;

- cisterna ar cisternas kodu L4BN ir atļauta tādas vielas pārvadāšanai, kurai ir piešķirts cisternas kods SGAN."

5. DAĻA

5.1. nodaļa

5.1.2.1. Punkta a) apakšpunkta tekstu maina šādi:

"Tsporta tara:

i) jāmarķē ar vārdiem "TRANSPORTA TARA" un

ii) marķē ar ANO numuru, pirms kura ir burti "UN", kā arī apzīmē ar iepakojuma bīstamības zīmēm atbilstoši 5.2.2. punkta prasībām attiecībā uz iepakojumiem, atbilstoši katram ārējā tarā esošajam bīstamās kravas izstrādājumam,

ja vien nav redzams marķējums un iepakojuma bīstamības zīmes, kas raksturo visas ārējā tarā iepakotās bīstamās kravas. Ja dažādus iepakojumus jāmarķē ar vienu un to pašu marķējumu vai to pašu iepakojuma bīstamības zīmi, tad pietiek, ja to izmanto vienu reizi."

Punkta beigās iestarpina šādu jaunu teikumu:

"Vārdu "TRANSPORTA TARA" marķējums, kas ir viegli ieraugāms un izlasāms, ir izcelsmes valsts oficiālajā valodā un, ja šī valoda nav angļu, franču vai vācu valoda, tad arī angļu, franču vai vācu valodā, ja starp pārvadājumā iesaistītajām valstīm noslēgtajos nolīgumos (ja tādi ir) nav paredzēts citādi."

5.1.2.2. Punktā svītro otro teikumu ("Marķējums "ārējā tara" norāda, ka šī prasība ir izpildīta.").

5.1.2.3. Punktam pievieno šādu jaunu daļu:

"5.1.2.3. Visi iepakojumi, uz kuriem ir marķējumi, kas sniedz norādījumus iepakojuma novietošanai saskaņā ar 5.2.1.9. punktu un kuri tiek ievietoti transporta tarā vai lielā iepakojumā, jānovieto saskaņā ar šiem marķējumiem."

No tā izrietošie grozījumi. Līdzšinējo 5.1.2.3. punktu uzskata par 5.1.2.4. punktu.

5.1.5.1.2. Punkta c) apakšpunktu groza šādi:

"Katrai pakai, kurai nepieciešams kompetentās iestādes apstiprinājums, jānodrošina, ka ir izpildītas visas apstiprinājuma sertifikātos norādītās prasības."

5.1.5.2.2. Punkta c) apakšpunktu groza šādi:

"Skaldmateriālu saturošu paku sūtījumiem, ja vienā transportlīdzeklī vai konteinerā kodolkritiskuma drošības indeksu summa ir lielāka par 50 un."

5.1.5.2.4. Punkta d) apakšpunkta v) apakšpunktā aiz vārdiem "SI prefiksu" iestarpina vārdu "simbolu".

5.2. nodaļa

5.2.1.4. Punktā pirms vārdiem "tilpums ir lielāks par 450 litriem" iestarpina vārdus "un lieliem iepakojumiem".

5.2.1.7.4. Punkta c) apakšpunkta pēdē­jā teikuma beigas ir grozāmas šādi: "… izcelsmes valsts starptautisko transportlīdzekļu reģistrācijas kodu un vai nu izgatavotāju nosaukumu, vai citu izcelsmes valsts kompetentās iestādes noteiktu iepakojuma identifikācijas marķējumu."

5.2.1.7.8. Punktu papildina ar šādu jaunu daļu:

"5.2.1.7.8. Ja starptautiski tiek pārvadāti iepakojumi, kuriem nepieciešams kompetentās iestādes izsniegts konstrukcijas vai sūtījuma apstiprinājums un kuriem dažādās ar sūtījumu saistītās valstīs piemēro dažādus apstiprinājuma veidus, marķējumam jāatbilst izcelsmes valsts sertifikātā norādītajai informācijai."

5.2.1.8. Iedaļai pievieno šādu jaunu 5.2.1.8. punktu:

"5.2.1.8. (Rezervēts)".

5.2.1.9. Punktam pievieno šādu jaunu daļu:

"5.2.1.9. Virziena bultas

5.2.1.9.1. - Kombinētie iepakojumi, kuru iekšējie iepakojumi satur šķidrumus;

- atsevišķie iepakojumi, kas aprīkoti ar ventilācijas atverēm, un

- kriogēnas tvertnes, kas paredzētas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai (izņemot 5.2.1.9.2. punktā paredzētos gadījumus)

salasāmi jāmarķē ar virziena bultām, kuras līdzinās attēlam turpmāk redzamajā zīmējumā vai kas atbilst specifikācijām standartā ISO 780:1985. Virziena bultas izvieto divās pretējās vertikālajās pakas malās tā, ka tās norāda virzienu uz augšu. Tās ir taisnstūrveida un tik lielas, lai būtu skaidri saredzamas proporcionāli iepakojuma lielumam. Apkārt bultām var iezīmēt taisnstūra rāmīti.

 

A4.JPG (37539 bytes)

 

5.2.1.9.2. Virziena bultas nav nepieciešamas uz pakām, kurās ir:

a) spiedientvertnes, izņemot slēgtas kriogēnas tvertnes;

b) bīstamās kravas iekšējos iepakojumos, kuru tilpums nepārsniedz 120 ml un kuri sagatavoti ar pietiekamu daudzumu absorbēšanas materiāla starp iekšējo un ārējo iepakojumu, lai pilnībā absorbētu šķidro saturu;

c) 6.2. klases infekciozās vielas primārajās tvertnēs, kuru tilpums nepārsniedz 50 ml;

d) 7. klases radioaktīvas vielas IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) vai C tipa pakas vai

e) izstrādājumi, kas ir hermētiski jebkādā pozīcijā (piemēram, spirts vai dzīvsudrabs termometros, aerosoli, u.c.).

5.2.1.9.3. Uz pakas, kas marķēta saskaņā ar šī punkta noteikumiem, nedrīkst attēlot bultas, kuru mērķis nav norādīt pakas pareizo novietošanas virzienu.

5.2.2.1.7. Punktā pirms vārda "tilpums" iestarpina vārdus "un lieliem iepakojumiem".

5.2.2.1.11.2. Punkta b) apakšpunktā aiz vārdiem "SI sistēmas prefiksu" iestarpina vārdu "simbolu".

5.2.2.1.11.5. Punktu papildina ar šādu jaunu daļu:

"5.2.2.1.11.5. Ja starptautiski tiek pārvadātas pakas, kurām nepieciešams kompetentās iestādes izsniegts konstrukcijas vai sūtījuma apstiprinājums un kurām dažādās ar sūtījumu saistītās valstīs piemēro dažādus apstiprinājuma veidus, bīstamības zīmēm jāatbilst izcelsmes valsts sertifikātā norādītajai informācijai."

5.2.2.1.12. Punktu svītro.

No tā izrietošie grozījumi.

3.2.1. Paskaidrojošajā piezīmē attiecībā uz 5. sleju svītro otro ievilkumu.

5.1.2.1. Punkta b)apakšpunktu groza šādi:

"5.2.1.9. punktā aprakstītās virziena bultas attēlo uz divām pretējām pusēm šādai ārējai tarai:

i) uz ārējās taras, kurā ir iepakojumi, ko marķē saskaņā ar 5.2.1.9.. punktu, ja vien nav palicis redzams marķējums, un

ii) uz ārējās taras, kas satur šķidrumus iepakojumos, kuri nav jāmarķē atbilstoši 5.2.1.9.2. punktam, ja vien nav palikuši redzami slēgelementi."

5.2.2.2.1.1. Punkta pirmajā teikumā svītro vārdus "izņemot 11. paraugam atbilstošo iepakojuma bīstamības zīmi". Svītro trešo teikumu ("Iepakojuma bīstamības zīmei, kas atbilst 11. paraugam, ...").

5.2.2.2.1.3. Punkta pirmajā teikumā svītro vārdus "izņemot 11. paraugam atbilstošo iepakojuma bīstamības zīmi".

5.2.2.2.2. Punktā svītro iepakojuma bīstamības zīmi Nr. 11 un tekstu zem šīs zīmes.

5.2.2.2.1. Punkta līdzšinējam tekstam beigās pievieno šādu piezīmi:

"PIEZĪME. Atbilstošā gadījumā iepakojuma bīstamības zīmes 5.2.2.2. punktā ir parādītas ar punktotu ārējo robežu saskaņā ar 5.2.2.2.1.1. punkta noteikumiem. Tas nav nepieciešams, ja bīstamības zīmi attēlo uz kontrastējošas krāsas fona."

5.2.2.2.1.1. Punktā aiz otrā teikuma pievieno šādu teikumu: " Bīstamības zīmes vai nu jāattēlo uz kontrastējošas krāsas fona, vai arī jāapvelk ar punktotu vai nepārtrauktu līniju."

5.2.2.2.1.2. Punkta beigās pievieno šādu jaunu daļu:

"Tukšas, neiztīrītas spiedientvertnes, kas paredzētas 2. klases gāzēm, var pārvadāt ar novecojušām vai bojātām bīstamības zīmēm, ar nolūku atkārtoti tās uzpildīt vai pārbaudīt un uzlikt jaunu bīstamības zīmi atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem, vai arī lai iznīcinātu spiedientvertni."

5.2.2.2.2. Iepakojuma bīstamības zīmēs, kas paredzētas 1.5. un 2.5. klasei, veic šādus grozījumus:

tekstu zem iepakojuma bīstamības zīmes Nr. 1.5. aizstāj ar šādu tekstu:

"(Nr. 1.5.)

simbols (liesma virs apļa) - melns;
fons - dzeltens;

skaitlis "1.5." apakšējā stūrī".

Iepakojuma bīstamības zīmi Nr. 2.5. un tekstu zem šīs zīmes aizstāj ar šādu:

A2.JPG (17424 bytes)

A3.JPG (20908 bytes)

(Nr. 2.5.)

simbols (liesma) - melns vai balts;
fons - augšējā puse sarkana, apakšējā puse dzeltena;
skaitlis "2.5." apakšējā stūrī".

5.3. nodaļa

5.3.1.1.1. Punkta beigās pievieno šādu teikumu: "Transporta bīstamības zīmes attēlo uz kontrastējošas krāsas fona vai arī apvelk ar punktotu vai nepārtrauktu līniju."

5.3.1.1.2. Punkta beigās pievieno šādu daļu:

"Transporta bīstamības zīmes nav vajadzīgas 1.4. apakšgrupas S savietojamības grupas sprāgstvielu pārvadāšanai."

5.3.1.5.1. Punktu groza šādi:

"5.3.1.5.1. Ja transportlīdzeklī pārvadā iepakojumus ar 1. klases vielām vai izstrādājumiem (kas nav 1.4. apakšgrupas S savietojamības grupā), tad transporta bīstamības zīmes piestiprina pie transportlīdzekļa abām sānu malām un aizmugurē."

5.3.2.1.1. Punktā svītro vārdus "gaismu atstarojošas".

5.3.2.1.5. Punktu groza šādi:

"5.3.2.1.5. Ja 5.3.2.1.2. un 5.3.2.1.4. punktā paredzētās pazīšanas zīmes, kas piestiprinātas konteineriem, cisternkonteineriem, MEGC vai portatīvām cisternām, nav skaidri redzamas no transportējošā transportlīdzekļa ārpuses, tādas pašas pazīšanas zīmes jāpiestiprina arī abās transportlīdzekļa pusēs."

5.3.2.1.6. Punktus "5.3.2.1.2. un 5.3.2.1.4" aizstāj ar punktiem "5.3.2.1.2., 5.3.2.1.4. un 5.3.2.1.5."

5.3.2.1.7. Punktu groza šādi:

"5.3.2.1.7. 5.3.2.1.1. līdz 5.3.2.1.5. punkta prasības ir piemērojamas arī tukšām un neiztīrītām piestiprinātām un nomontējamām cisternām, baterijtransportlīdzekļiem, cisternkonteineriem, portatīvām cisternām un MEGC, kā arī tukšiem, neiztīrītiem vai neatsārņotiem transportlīdzekļiem un konteineriem beztaras pārvadāšanai."

5.3.2.1.8. Punkta pirmo teikumu groza šādi:

"Pazīšanas zīmes, kuras neattiecas uz pārvadājamām bīstamajām kravām vai to atlikumiem, noņem vai aizsedz."

5.3.2.2.1. Punkta pirmajā teikumā vārdus "Gaismu atstarojošām pazīšanas zīmēm" aizstāj ar vārdiem "Pazīšanas zīmēm jābūt gaismu atstarojošām un".

Aiz vārdiem "ar melnu, horizontālu, 15 mm biezu līniju" iestarpina šādu jaunu tekstu: "Izmantotajam materiālam jābūt izturīgam pret laika apstākļiem un jānodrošina marķējuma izturība. Pazīšanas zīme nedrīkst atdalīties no stiprinājuma, tai 15 minūtes atrodoties liesmās."

Beigās, pirms PIEZĪMES pievieno šādu jaunu daļu:

"Uz konteineriem, kuros pārvadā bīstamas cietas vielas bez taras, vai uz cisternkonteineriem, MEGC un portatīvām cisternām 5.3.2.1.2., 5.3.2.1.4. un 5.3.2.1.5. punktā paredzētās pazīšanas zīmes atļauts aizstāt ar pašlīmējošām uzlīmēm, krāsu vai citiem līdzvērtīgiem līdzekļiem.

Šiem alternatīvajiem marķējumiem jāatbilst šajā punktā noteiktajam specifikāciju kopumam, izņemot tos noteikumus par ugunsizturību, kas minēti 5.3.2.2.1. un 5.3.2.2.2. punktā."

Pārējais teksts netiek negrozīts.

5.4. nodaļa

5.4.1.1.1. Punkta b) apakšpunktā aiz vārdiem "ar tehnisko nosaukumu" iestarpina vārdu "iekavās".

Punkta c) apakšpunktā:

2. ievilkumam pievieno šādu piezīmi:

"PIEZĪME. Attiecībā uz radioaktīvu vielu ar papildu bīstamību sk. speciālo noteikumu Nr. 172."

3. ievilkumam pirmā teikuma beigās pievieno vārdus "vai numuri, kas piemērojami saskaņā ar 6. slejā norādīto īpašo noteikumu".

Punkta e) apakšpunktā aiz vārda "iepakojumi" pievieno vārdus "atbilstošā gadījumā", beigās pievieno šādu tekstu: "ANO iepakojuma kodus atļauts izmantot tikai, lai papildinātu iepakojuma veida aprakstu (piemēram, viena kaste (4G))."

Punkta f) apakšpunktā svītro vārdus "izņemot tukšu, neiztīrītu taru".

Punkta h) apakšpunktu groza šādi:

"h) nosūtītāja(-u) nosaukums un adrese. Ar pārvadāšanā iesaistīto valstu kompetento iestāžu piekrišanu, ja bīstamās kravas jāpiegādā vairākiem saņēmējiem, kurus pārvadājuma sākumā nav iespējams identificēt, tā vietā var norādīt vārdus "Pārdošana pēc piegādes".

Nākamajā daļā aiz i) apakšpunkta vārdus "a), b), c), un d) apakšpunkta ziņas norāda .. vai nu secībā b), c), a), d)" aizstāj ar vārdiem "a), b), c), un d) apakšpunkta ziņas norāda iepriekš norādītajā secībā (t.i., a), b), c), un d))".

Punkta otro piemēru aizstāj ar vārdiem:

"ANO nr. 1098, ALILSPIRTS, 6.1., 3., PG I".

5.4.1.1.3. Punkta otro piemēru aizstāj ar vārdiem:

"ATKRITUMI, ANO nr. 1230, METANOLS, 3., 6.1., II".

Punkta ceturto piemēru aizstāj ar vārdiem:

"ATKRITUMI, ANO nr. 1993, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. (toluols un etilspirts), 3., PG II".

5.4.1.1.6. Punktu groza šādi:

"5.4.1.1.6. Īpaši noteikumi attiecībā uz tukšu, neiztīrītu taru

5.4.1.1.6.1. Attiecībā uz tukšu, neiztīrītu taru, kas satur citu klašu, nevis 7. klases bīstamu kravu atliekas, pirms vai aiz 5.4.1.1.1. punkta b) apakšpunktā noteiktā oficiālā kravas nosaukuma norāda vārdus "TUKŠS, NEIZTĪRĪTS" vai "ATLIEKAS, PĒDĒJĀ KRAVA". Turklāt nepiemēro 5.4.1.1.1. punkta f) apakšpunktu.

5.4.1.1.6.2. Īpašo 5.4.1.1.6.1. punkta noteikumu atļauts aizstāt attiecīgi ar 5.4.1.1.6.2.1., 5.4.1.1.6.2.2. vai 5.4.1.1.6.2.3. punkta noteikumiem.

5.4.1.1.6.2.1. Attiecībā uz tukšiem, neiztīrītiem iepakojumiem, kas satur citu klašu, nevis 7. klases bīstamo kravu atliekas, tostarp tukšas, neiztīrītas tvertnes gāzēm, kuru tilpums nepārsniedz 1000 litrus, 5.4.1.1.1. punkta a), b), c), d), e) un f) apakšpunktā paredzētos datus aizstāj attiecīgi ar vārdiem "TUKŠS IEPAKOJUMS", "TUKŠA TVERTNE", "TUKŠS IBC" VAI "TUKŠS LIELAIS IEPAKOJUMS", aiz kura ir informācija par pēdējo tajā iekrauto kravu atbilstoši 5.4.1.1.1. punkta c) apakšpunktam.

Piemēram - "TUKŠS IEPAKOJUMS, 6.1., 3.".

Turklāt šādā gadījumā, ja pēdējās iekrautās bīstamās kravas ir 2. klases kravas, 5.4.1.1.1. punkta c) apakšpunktā paredzēto informāciju var aizstāt ar klases numuru "2".

5.4.1.1.6.2.2. Attiecībā uz citu tukšu, taru, nevis neiztīrītu iepakojumu, kas satur citu, nevis 7. klases bīstamo kravu atliekas, un attiecībā uz tukšām, neiztīrītām gāzes tvertnēm, kuru tilpums pārsniedz 1000 litrus, pirms 5.4.1.1.1. punkta a) līdz d) apakšpunktā paredzētajiem datiem norāda "TUKŠA AUTOCISTERNA", "TUKŠA NOMONTĒJAMA CISTERNA", "TUKŠS CISTERNKONTEINERS", "TUKŠA PORTATĪVĀ CISTERNA", "TUKŠS BATERIJTRANSPORTLĪDZEKLIS", "TUKŠS MEGC", "TUKŠS TRANSPORTLĪDZEKLIS", "TUKŠS KONTEINERS" vai "TUKŠA TVERTNE", aiz kura ir vārdi "PĒDĒJĀ KRAVA:". Turklāt nepiemēro 5.4.1.1.1. punkta f) apakšpunktu.

Piemēram:

"TUKŠA AUTOCISTERNA, PĒDĒJĀ KRAVA: ANO nr. 1098, ALILSPIRTS, 6.1., 3., I" vai

"TUKŠS CISTERNAUTO, PĒDĒJĀ KRAVA: ANO nr. 1098, ALILSPIRTS, 6.1., 3., PG I".

5.4.1.1.6.2.3. Ja sūtītājam atgriež tukšu, neiztīrītu taru, kas satur citu, nevis 7. klases bīstamo kravu atliekas, atļauts izmantot arī pārvadājuma dokumentus, kas sagatavoti visa šo kravu tilpuma pārvadāšanai. Šādos gadījumos jāsvītro daudzuma norāde (to dzēšot, svītrojot vai citādi) un jāaizstāj ar vārdiem "TUKŠS, NEIZTĪRĪTS".

5.4.1.1.6.3. Negrozīts."

5.4.1.2.1. Punkta d) apakšpunktā vārdus "apstiprinājuma sertifikātu" aizstāj ar vārdiem "kompetentas iestādes apstiprinājuma kopiju" un beigās pievieno šādu jaunu teikumu: "Tas tiek noformēts nosūtītājas valsts oficiālajā valodā un, ja minētā valoda nav angļu, franču vai vācu, arī angļu, franču vai vācu valodā, ja nolīgumos, ja tādi ir, ko attiecīgās valstis noslēgušas par pārvadājuma darbībām, nav paredzēts citādi."

5.4.1.2.3.3. Punkta pēdējo teikumu groza šādi:

"Pārvadājuma dokumentam pievieno kompetentās iestādes apstiprinājuma kopiju, kurā norādīti pārvadāšanas nosacījumi. Tā ir nosūtītājas valsts oficiālajā valodā un, ja minētā valoda nav angļu, franču vai vācu, arī angļu, franču vai vācu valodā, ja nolīgumos, ja tādi ir, ko attiecīgās valstis noslēgušas par pārvadājuma darbībām, nav paredzēts citādi."

5.4.1.2.5.1. Punkta c) apakšpunktā vārdus "SI sistēmas prefiksu" iestarpina vārdu "simbolu".

5.4.1.2.5.3. Punktā iestarpina šādu jaunu daļu:

"5.4.1.2.5.3. Ja starptautiski tiek pārvadātas pakas, kurām nepieciešams kompetentās iestādes izsniegts konstrukcijas vai sūtījuma apstiprinājums un kurām dažādās ar sūtījumu saistītās valstīs piemēro dažādus apstiprinājuma veidus, 5.4.1.1.1. punktā paredzētajam ANO numuram un oficiālajam kravas nosaukumam jāatbilst izcelsmes valsts sertifikātā norādītajai informācijai."

Līdzšinējo 5.4.1.2.5.3. punktu uzskata par 5.4.1.2.5.4. punktu.

5.4.4. Multimodālo bīstamo kravu veidlapā kreisajā malā esošajā piezīmē (*) vārdus "kravas nosaukumu, bīstamības klasi, vielas identifikācijas numuru" aizstāj ar vārdiem "ANO nr., oficiālo kravas nosaukumu, bīstamības klasi".

6. DAĻA

6.1. nodaļa

6.1.2.5. Punkta uzskaitījuma 2. punktā vārdus "koka muca" aizstāj ar "(Rezervēts)".

6.1.2.7. Punkta tabulā tekstu rindā pret "Koka mucas" aizstāj ar vārdu "(Rezervēts)".

6.1.3.1. Punkta d) apakšpunktā svītro PIEZĪMI.

6.1.4.6. Punktu groza šādi:

"6.1.4.6. (Svītrots)".

6.1.4.8.8. Punkta beigās pievieno šādu jaunu PIEZĪMI:

"PIEZĪME. Standarts ISO 16103:2005 - "Iepakojums - Transporta iepakojums bīstamajām kravām - Otrreizējā pārstrādē iegūts plastmasas materiāls", sniedz papildu norādījumus attiecībā uz procedūrām, kas jāievēro, apstiprinot otrreizējā pārstrādē iegūta plastmasas materiāla lietošanu."

6.1.5.1.6. Punkta līdzšinējo tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"6.1.5.1.6. (Rezervēts).

PIEZĪME. Nosacījumus dažādu iekšējo iepakojumu iemontēšanai ārējā iepakojumā, kā arī pieļaujamās novirzes sk. 4.1.1.5.1. punktā."

6.1.5.2.4. Punktu groza šādi:

"6.1.5.2.4. (Rezervēts)."

6.1.5.2.5. Punkta piezīmē svītro vārdus "ar lielu vai vidēju molekulmasu".

6.1.5.2.6. Punktā tekstu, kas sākas ar vārdiem "Augstmolekulārā polietilēna mucām..." un beidzas ar vārdiem "saskaņā ar 6.1.4.19. punktu jābūt ar šādiem rādītājiem" groza šādi:

"Polietilēna mucām un transportkannām saskaņā ar 6.1.4.8. punktu un vajadzības gadījumā polietilēna saliktajiem iepakojumiem saskaņā ar 6.1.4.19. punktu ķīmisko savietojamību ar tajās esošajiem šķidrumiem, kas saskaņā ar 4.1.1.19. punktu pielīdzināti standarta šķidrumiem, var pārbaudīt ar šiem standarta šķidrumiem (sk. 6.1.6 iedaļu)."

Otrajā daļā (no "Standarta šķidrumus izmanto, lai" līdz "procedūra nav vajadzīga") svītro vārdus "(ar lielu vai vidēji lielu molekulmasu)" un beigās pievieno šādu jaunu teikumu:

"Uzglabāšana nav vajadzīga arī pārbaudāmajiem paraugiem, kas tiek izmantoti kravas krautnes pārbaudei, tādu standarta šķidrumu kā "samitrināšanas šķidrums" un "etiķskābe" gadījumā."

Pēdējā punktā svītro vārdus "(ar augstu vai vidēji lielu molekulmasu)".

6.1.5.2.7. Punkta pirmajā teikumā svītro vārdus "ar augstu vai vidēji augstu molekulmasu".

6.1.5.3.1. Punkta tabulas slejā "Iepakojums" svītro vārdus "koka mucas".

6.1.6. Iedaļā svītro vārdus "ar lielu vai vidēji lielu molekulmasu".

6.1.6.1. Punkta a) apakšpunktā vārdus "samitrināšanas vielas šķīdumu (1 - 10 %)" aizstāj ar vārdiem "1 % alkilbenzola sulfonātu vai 5 % nonilfenola etoksilāta šķīdumu ūdenī, kas pirms tam uzglabāts 14 dienas 40 °C temperatūrā, pirms to pirmoreiz izmanto pārbaudēm."

6.1.6.1. Punkta f) apakšpunktā aiz otrā teikuma iestarpina šādu tekstu:

"Konstrukcijas tipa pārbaude ar ūdeni nav vajadzīga, ja ir pierādīta pietiekama ķīmiskā savietojamība ar samitrināšanas šķīdumu vai slāpekļskābi."

6.2. nodaļa

6.2.1.3.3.5.4. Punkta 1 zemsvītras piezīmi groza šādi:

"1 Sk., piemēram, CGA publikācijas Nr. S-1.2-2003 "Spiediena samazināšanas ierīces standarti - 2. daļa - Kravas un portatīvās cisternas saspiestai gāzei" un Nr. S-1.1-2003 "Spiediena samazināšanas ierīces standarti - 1. daļa - Saspiestas gāzes baloni".

6.2.1.6.1. Punkta c) apakšpunktu groza šādi:

"c) vītņu pārbaude, ja ir pierādījumi par koroziju vai ja ir noņemti savienotājelementi."

Punkta 2. piezīmes beigas aiz d) apakšpunkta groza šādi:

"… kas pamatojas uz skaņas emisijas pārbaudēm, pārbaudēm ar ultraskaņu vai skaņas emisijas pārbaužu un pārbaužu ar ultraskaņu apvienojumu."

6.2.1.7.2. Punkta f) apakšpunkta otra­jā teikumā svītro vārdus "Ja spiedientvert­ne nav paredzēta ANO nr. 1965 ogļūdeņražu gāzu maisījumam, sašķidrinātam, c.n.p."

Punkta beigās pievieno šādu jaunu teikumu:

"Šī atzīme nav vajadzīga spiedientvertnēm, kas paredzētas vielai ar ANO nr. 1965, ogļūdeņražu gāzu maisījumam, sašķidrinātam, c.n.p."

6.2.1.7.2. Punkta i) apakšpunkta pirmo teikumu groza šādi:

"Pēc tvertnes tilpuma litros norāda burtu "L". Gadījumā, ja spiedientvertnes paredzētas sašķidrinātām gāzēm, ūdensietilpība litros jāizsaka ar precizitāti līdz trim zīmīgiem skaitļiem, kas noapaļoti uz leju ar precizitāti līdz pēdējam ciparam."

6.2.1.7.7. Punktu groza šādi:

"Vienojoties ar kompetento iestādi, pēdējās periodiskās acetilēna balona inspekcijas datumu un eksperta zīmogu var iegravēt atbilstoša materiāla gredzenā, kas piestiprināts pie balona vārsta uzstādīšanas brīdī un kuru var noņemt tikai kopā ar balona vārstu."

6.2.2. Iedaļā līdzšinējās atsauces uz standartiem EN 1442:1998 un EN 13769:2003 groza šādi:

Atsauce

Dokumenta nosaukums

Piemērojamie punkti un apakšpunkti

konstruēšanai un ražošanai

EN 1442:1998/A2:2005

Pārvadājamie atkārtoti pildāmie metināta tērauda baloni sašķidrinātai naftas gāzei (SNG). Projektēšana un konstruēšana

6.2.1.1. un 6.2.1.5. punkts

EN 13769:2003/A1:2005

Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu montāžas agregāti. Konstruēšana, ražošana, marķēšana un pārbaude

6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. punkts

 

Tabulas slejā "Atsauce":

- aiz standarta "EN 13322-1:2003" pievieno "+A1:2006";

- aiz standartiem: "EN 14427:2004", "EN 1968:2002" un "EN 12863:2002" pievieno "+A1:2005" un

- standartu "EN 849:1996/A2:2001" aizstāj ar standartu "EN ISO 10297:2006".

Tabulā attiecībā uz "EN 14427:2004" slejā "Dokumenta nosaukums" iestarpina šādu jaunu 2. PIEZĪMI:

"2. PIEZĪME. Nodaļas 5.2.9.2.1. un 5.2.9.3.1. punktā abiem baloniem veic eksplozijas pārbaudi, ja tie uzrāda bojājumus, kas atbilst noraidīšanas kritērijiem vai ir sliktāki."

(līdzšinējā PIEZĪME kļūst par 1. PIEZĪMI).

Tabulas virsraksta "materiāliem" beigās iestarpina šādu jaunu rindu:

Atsauce

Dokumenta nosaukums

Piemērojamie punkti un apakšpunkti

materiāliem

EN ISO 11114-4:2005

(izņemot C metodi 5.3. punktā)

Pārvadājamie gāzes baloni - Balonu un vārstu materiālu savietojamība ar gāzes saturu - 4. daļa. Pārbaudes metodes pret ūdeņraža trauslumu izturīgu metālisku materiālu izvēlei

6.2.1.2. punkts

 

6.2.3. Punkta pirmajā teikumā vārdus "6.2.2. iedaļā iekļautajā tabulā" aizstāj ar vārdiem "6.2.2. vai 6.2.5. iedaļā iekļautajā tabulā".

Pirms pēdējā teikuma ("Tomēr katrā ziņā jāievēro 6.2.1. iedaļas prasības ...") pievieno šādas jaunas daļas:

"Ja 6.2.2. vai 6.2.5. iedaļā iekļautajās tabulās ir atsauce uz atbilstošo standartu, tad kompetentā iestāde divu gadu laikā atsauc jebkādu tehnisko noteikumu lietošanas atzīšanu tādā pašā nolūkā.

Tas kompetentajai iestādei neatņem tiesības atzīt tehniskos noteikumus, lai atspoguļotu zinātnes un tehnikas attīstību vai, ja nav standartu, vai arī, lai uzsvērtu īpašus aspektus, kas nav izskatīti standartā.

Kompetentā iestāde nosūta UNECE Eiropas Ekonomikas komisijas sekretariātam sarakstu ar tiem tehniskajiem noteikumiem, kurus tā atzīst. Sarakstā norāda šādu sīku informāciju - noteikuma nosaukumu un datumu, noteikuma mērķi un informāciju par vietu, kurā to var atrast. Sekretariāts šo informāciju publisko savā tīmekļa vietnē."

6.2.4. Iedaļas līdzšinējo 6.2.4.3.1., 6.2.4.3.2. un 6.2.4.3.3. punktu uzskata par 6.2.4.3.1.1., 6.2.4.3.1.2. un 6.2.4.3.1.3. punktu un iestarpina šādu jaunu 6.2.4.3.1. punktu:

"6.2.4.3.1. Mazas, gāzi saturošas tvertnes (gāzes patronas)"

Līdzšinējā 6.2.4.3.1. punktā (jaunajā 6.2.4.3.1.1. punktā) vārdus "Katram aerosola izsmidzinātājam un mazajai, gāzi saturošajai tvertnei (gāzes patronai)" aizstāj ar vārdiem "Katrai tvertnei".

Punktam pievieno šādas jaunas daļas:

"6.2.4.3.2. Aerosola izsmidzinātāji

Katram piepildītajam aerosola izsmidzinātājam veic pārbaudi karstā ūdens peldē vai citā apstiprinātā ūdens peldē.

6.2.4.3.2.1. Pārbaude karstā ūdens peldē

6.2.4.3.2.1.1. Ūdens peldes temperatūra un pārbaudes ilgums ir tāds, lai iekšējais spiediens sasniedz tādu līmeni, kādu tas sasniegtu 55 °C temperatūrā (50 °C, ja viela šķidrā fāzē 50 °C neaizņem vairāk kā 95 % no aerosola izsmidzinātāja tilpuma). Ja saturs ir jutīgs pret karstumu vai ja aerosola izsmidzinātāji ir izgatavoti no plastmasas, kas šādā pārbaudes temperatūrā kļūst mīksta, tad ūdens peldes temperatūrai jābūt no 20 °C līdz 30 °C, turklāt viens aerosola izsmidzinātājs no katriem 2000 jāpārbauda augstākā temperatūrā.

6.2.4.3.2.1.2. Aerosola izsmidzinātājs nedrīkst zaudēt hermētiskumu, un tajā nedrīkst rasties paliekoša deformācija, izņemot gadījumus, kad plastmasas aerosola izsmidzinātājs deformējas, tam kļūstot mīkstākam, bet nezaudē hermētiskumu.

6.2.4.3.2.2. Alternatīvas metodes

Ar kompetentās iestādes apstiprinājumu var izmantot alternatīvas metodes, kuras nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni, ar nosacījumu, ka tiek izpildītas 6.2.4.3.2.2.1., 6.2.4.3.2.2.2. un 6.2.4.3.2.2.3. punktā noteiktās prasības.

6.2.4.3.2.2.1. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

Aerosola izsmidzinātāju piepildītājiem un sastāvdaļu ražotājiem jābūt kvalitātes nodrošināšanas sistēmai. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma īsteno procedūras, lai nodrošinātu, ka visi aerosola izsmidzinātāji, kas nav hermētiski vai deformējas, tiek izbrāķēti un netiek pārvadāti.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ietver:

a) organizatoriskās struktūras un pienākumu aprakstu;

b) izmantojamās inspekciju un pārbaužu, kvalitātes nodrošināšanas kontroles, kvalitātes nodrošināšanas un tehnoloģisko operāciju instrukcijas;

c) kvalitātes nodrošināšanas kontroles dokumentāciju, piemēram, inspekcijas protokolus, pārbaužu un kalibrēšanas datus, kā arī sertifikātus;

d) vadības pārskatus, lai nodrošinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvu darbību;

e) dokumentu kontroles un pārskatīšanas procedūru;

f) līdzekļus, lai kontrolētu prasībām neatbilstošus aerosola izsmidzinātājus;

g) attiecīgo darbinieku mācību programmas un kvalifikācijas noteikšanas procedūras un

h) procedūras, lai nodrošinātu, ka galaprodukts netiek bojāts.

Sākotnējo revīziju un periodiskās revīzijas veic atbilstoši kompetentās iestādes prasībām. Šīs revīzijas nodrošina, ka apstiprinātā sistēma ir atbilstoša un efektīva un tāda ir arī turpmāk. Par jebkādām ierosinātajām izmaiņām apstiprinātajā sistēmā pirms to izdarīšanas ziņo kompetentajai iestādei.

6.2.4.3.2.2.2. Aerosola izsmidzinātāju spiediena un hermētiskuma pārbaudīšana pirms iepildīšanas

Visus aerosola izsmidzinātājus pakļauj spiedienam, kas vienāds ar vai pārsniedz maksimālo spiedienu, kāds paredzams piepildītos aerosola izsmidzinātājos 55 °C temperatūrā (50 °C, ja viela šķidrā fāzē 50 °C neaizņem vairāk kā 95 % no aerosola izsmidzinātāja tilpuma). Tam jābūt vienādam ar vismaz divām trešdaļām no aprēķinātā aerosola izsmidzinātāja spiediena. Ja pierāda, ka aerosola izsmidzinātājam pārbaudes spiedienā rodas vismaz 3,3 × 10-2 mbar.l.s-1 vai lielāka noplūde, tas ir deformējies vai tam ir radies cits defekts, tas tiek izbrāķēts.

6.2.4.3.2.2.3. Aerosola izsmidzinātāju pārbaudīšana pēc iepildīšanas

Pirms iepildīšanas pildītājs nodrošina, ka tiek pareizi uzstādīts gofrēšanas aprīkojums un tiek izmantots norādītais propelents.

Visus iepildītos aerosola izsmidzinātājus nosver un pārbauda to hermētiskumu. Hermētiskuma pārbaudes aprīkojumam jābūt pietiekami jutīgam, lai 20 °C temperatūrā atklātu vismaz 2,0 × 10-3 mbar.l.s‑1 lielas noplūdes.

Izbrāķē visus iepildītos aerosola izsmidzinātājus, kuriem atklāta noplūde, deformācija vai pārāk liels svars."

6.2.4.3.3. Punktam pievieno šādu jaunu daļu:

"6.2.4.3.3. Ar kompetentās iestādes apstiprinājumu maziem aerosola izsmidzinātājiem un tvertnēm, kas satur farmaceitiskus produktus un neuzliesmojošas gāzes un kurām jābūt sterilām, bet kuras var nelabvēlīgi ietekmēt pārbaude ūdens peldē, nepiemēro 6.2.4.3.1. un 6.2.4.3.2. punkta noteikumus, ja:

a) tās ir ražotas valsts veselības pārvaldes uzraudzībā un, ja to pieprasa kompetentā iestāde, atbilst Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 1 noteiktajai labas ražošanas praksei un

b) līdzvērtīgs drošības līmenis tiek panākts arī, ražotājam izmantojot alternatīvas metodes hermētiskuma un spiedienizturības pārbaudēm, piemēram, pārbaudes ar hēlija palīdzību un pārbaudes, ūdens peldē ievietojot vismaz 1 statistisko paraugu no katrām 2000 tvertnēm no katras partijas."

6.2.5.2.1. Punkta tabulas beigās iestarpina šādu jaunu ierakstu:

ISO 11119-3:2002

Kompozītmateriāla gāzes baloni. Specifikācija un pārbaudes metodes. 3. daļa. Ietīti kompozītmateriāla gāzes baloni ar šķiedru stiegrojumu slodzi nesadalošas metāla vai nemetāla cilindra čaulas.

 

6.2.5.2.3 Punkta tabulas slejā "Attiecībā uz balonu korpusu" svītro atsauci uz standartu ISO 7866:1999.

6.2.5.2.4. Punktam pievieno šādu jaunu daļu:

"6.2.5.2.4. Uz ANO kriogēno tvertņu konstruēšanu, izgatavošanu, sākotnējo inspicēšanu un pārbaudi attiecas turpmāk norādītais standarts, tomēr inspekciju prasībām par atbilstības novērtēšanas sistēmu un apstiprināšanu jābūt saskaņā ar 6.2.5.6. punktu:

ISO 21029-1:2004

Kriogēnās tvertnes. Pārvedamas vakuumizolētas tvertnes, kuru tilpums nepārsniedz 1000 1itrus. 1. daļa. Projektēšana, izgatavošana, inspekcijas un pārbaudes

 

6.2.5.6.3.1. Punkta a) apakšpunktā pirms vārda "pienākumi" iestarpina vārdu "personāla" un svītro vārdus "un pilnvaras".

Punkta b) apakšpunktā vārdus "un plānveida pasākumi" aizstāj ar vārdu "procesi".

Šā punkta angļu tekstā c) un d) apakš­punktā svītro komatus pirms "and".

6.2.5.6.4.10. Punktu groza šādi:

"6.2.5.6.4.10. Apstiprināto konstrukcijas tipu modifikācijas

Ražotājs vai nu:

a) informē izdevēju kompetento iestādi, kas izdevusi apstiprinājuma sertifikātu, par izmaiņām apstiprinātajā konstrukcijas tipā, ja pēc šīm izmaiņām tas nav pielīdzināms jaunai konstrukcijai saskaņā ar spiedientvertnes standartu vai

b) pieprasa konstrukcijas tipa apstiprināšanu, ja pēc šīm izmaiņām tas ir pielīdzināms jaunai konstrukcijai saskaņā ar attiecīgo spiedientvertnes standartu,. Šādu papildu apstiprinājumu piešķir, izdarot grozījumus sākotnējā tipa apstiprinājuma sertifikātā."

6.2.5.8.2. Punkta g) apakšpunktā līdzšinējā teksta beigās pievieno šādu jaunu teikumu:

"Izšķīdinātam acetilēnam ar ANO nr. 1001 un acetilēnam bez šķīdinātāja ar ANO nr. 3374 paredzētu spiedientvertņu gadījumā norāda vismaz vienu ciparu aiz komata, bet spiedientvertnēm, kurās ietilpst mazāk nekā 1 kg vielas, norāda divus ciparus aiz komata."

Punkta k) un l) apakšpunkta pirmajā teikumā aiz vārdiem "iepildīšanas laikā" iestarpina vārdu "pārklājuma" un vārdu "diviem" aizstāj ar vārdu "trīs". Līdzšinējam tekstam beigās pievieno šādus divus jaunus teikumus:

"Norāda vismaz vienu ciparu aiz komata. Ja spiedientvertņu masa ir mazāka par 1 kg, to izsaka ar precizitāti līdz diviem zīmīgiem skaitļiem, kas noapaļoti uz leju ar precizitāti līdz pēdējam ciparam."

No tā izrietošie grozījumi. Tādas pašas izmaiņas piemēro 6.2.1.7.2. punkta f), j) un k) apakšpunktā.

6.2.5.8.7. Punktu papildina ar šādu jaunu daļu:

"6.2.5.8.7. Acetilēna balonu gadījumā ar kompetentās iestādes piekrišanu uz gredzena, kas pie balona piestiprināts blakus vārstam, atļauts iegravēt pēdējās veiktās periodiskās inspekcijas datumu un šo inspekciju un pārbaudi veikušās iestādes zīmogu. Pie balona gredzenu piestiprina tā, lai to varētu noņemt tikai, atvienojot vārstu no balona."

6.4. nodaļa

6.4.5.2. Punkta b) apakšpunktu groza šādi:

"b) radiācijas līmenis uz iepakojuma ārējās virsmas palielinās vairāk nekā par 20 %."

Attiecīgi jāgroza arī 6.4.5.4.1. punkta c) apakšpunkta ii) punkts, 6.4.5.4.2. punkta c) apakšpunkts, 6.4.5.4.4. punkta c) apakš­punkta ii) punkts, 6.4.5.4.5. punkta b) apakš­punkta ii) punkts un 6.4.7.14. punkta b) apakš­punkts.

6.4.7.16. Punkta pirmajā teikumā vārdu "šķidrumiem" aizstāj ar vārdiem "šķidriem radioaktīviem materiāliem".

6.4.8.3. Punkta pirmajā teikumā vārdus "6.4.8.4. punktā" aizstāj ar vārdiem "6.4.8.5. punktā un neizolētā veidā".

6.4.8.4. Līdzšinējo 6.4.8.13. punktu uzskata par 6.4.8.4. punktu, veicot šādus grozījumus:

Punkta pirmajā teikumā pirms vārdiem "nedrīkst pārsniedz 85 oC" iestarpina vārdus "saskaņā ar ekskluzīvu lietošanu" un punktu "6.4.8.4." aizstāj ar punktu "6.4.8.5.". Svītro otro teikumu: ("Ja maksimālā temperatūra .. pārsniedz 50 oC.")

Punktu no 6.4.8.4. līdz 6.4.8.12. punktam uzskata par 6.4.8.5. līdz 6.4.8.13. punktam. Atbilstoši groza visas savstarpējās atsauces (attiecas uz 5.1.5.1.2. punkta e) apakšpunktu, 6.4.8.2. punktu, 6.4.8.6. punktu (līdzšinējo 6.4.8.5. punktu), 6.4.9.1., 6.4.10.1., 6.4.10.2., 6.4.17.2., 6.4.17.3. un 6.4.23.5. punktu, 6.4.23.12. punkta p) apakšpunktu, 6.4.23.14. punkta n) un q) apakšpunktu (jaunais 6.4.23.14. punkta o) un s) apakš­punkts)).

6.4.11.2. Punkta a) apakšpunktā teikuma beigas aiz formulas groza šādi: "ar nosacījumu, ka jebkura iepakojuma īsākā ārējā mala ir vismaz 10 cm gara un ka vai nu:"

Šā apakšpunkta iii) punktu un nākamo punktu groza šādi:

"iii) katros 10 litros materiāla nav vairāk kā 5 g skaldmateriāla.

Nedz berilija, nedz deiterija saturs nedrīkst pārsniegt 1 % no 6.4.11.2. tabulā paredzētās maksimālās sūtījuma masas, izņemot deiterija dabisko koncentrāciju ūdeņradī."

6.4.11.7. Punkta b) apakšpunktā pirmo teikumu groza šādi: "Ja iepakojumi satur tikai urāna heksafluorīdu, kas nav bagātināts ar vairāk nekā 5 masas % urānu-235."

6.4.22.1. Punkta b) apakšpunktu groza šādi:

"b) katra konstrukcija, kas atbilst 6.4.6.1. līdz 6.4.6.3. punkta prasībām, vienpusēji jāapstiprina konstrukcijas izcelsmes valsts kompetentajai iestādei, ja vien ADR nepieprasa daudzpusēju apstiprinājumu."

6.4.23.3. Punkta a) apakšpunktā vārdu "pārvadāšanas" aizstāj ar vārdu "nosūtīšanas".

6.4.23.12. Punkta e) apakšpunktā angļu valodas tekstā vārdu "routing" aizstāj ar vārdu "routeing".

6.4.23.14. Punktā iestarpina šādu jaunu m) apakšpunktu:

"m) ietvēruma sistēmas apraksts."

Atbilstoši labo līdzšinējo m) un n) apakšpunktu.

Aiz n) apakšpunkta iestarpina šādu jaunu ii) punktu:

"ii) ieslēguma sistēmas apraksts."

Atbilstoši pārnumurē līdzšinējo ii) līdz vi) punktam.

Iestarpina šādu jaunu p) apakšpunktu:

"p) Ja iepakojums satur vairāk nekā 0,1 kg urāna heksafluorīda, deklarācija, kurā norādīti piemērojamie 6.4.6.4. punkta noteikumi, ja tādi ir, un jebkāda paskaidrojošā informācija, kas var būt lietderīga citām kompetentajām iestādēm."

Atbilstoši pārnumurē līdzšinējo o) līdz u) apakšpunktu.

6.4.23.15. Punktā svītro pēdējo teikumu.

6.5. nodaļa

6.5.1. Iedaļas virsrakstu groza šādi: "Vispārīgās prasības".

6.5.3. Iedaļas līdzšinējo 6.5.1.5. punktu uzskata par jauno 6.5.3. iedaļu ar atbilstoši mainītu punktu un apakšpunktu numerāciju un atsaucēm uz punktiem, un ar šādām izmaiņām:

6.5.3. Iedaļai ir līdzšinējā 6.5.1.5. punkta virsraksts.

6.5.3.1. Iedaļai ir šāds jauns nosaukums:

"6.5.3.1. Vispārīgās prasības."

No 6.5.3.1.1. punkta

līdz 6.5.3.1.8. punktam: līdzšinējo 6.5.1.5.1. līdz 6.5.1.5.8. punktam uzskata par jauno 6.5.3.1.1. līdz 6.5.3.1.8. punktam.

Svītro līdzšinējo 6.5.1.5.9. punktu.

Nodaļas 6.5.4. iedaļā līdzšinējo 6.5.1.6. punktu uzskata par jauno 6.5.4. iedaļu ar atbilstoši mainītu punktu un apakšpunktu numerāciju un atsaucēm uz punktiem, un ar šādām izmaiņām:

6.5.4. Iedaļai ir līdzšinējā 6.5.1.6. punkta virsraksts.

6.5.4.1. Punktā ir līdzšinējā 6.5.1.6.1. punkta teksts.

6.5.4.2. Punktā ir līdzšinējā 6.5.1.6.2. punkta teksts ar šādām izmaiņām:

vārdus "regulārās pārbaudes" aizstāj ar vārdiem "periodiska inspicēšana un pārbaudes", bet punktu "6.5.4.14." - ar "6.5.4.4."

6.5.4.3. Punktā ir līdzšinējā 6.5.1.6.3. punkta teksts.

6.5.4.4. Punktā ir līdzšinējā 6.5.1.6.4. punkta teksts ar šādām izmaiņām:

pirmajā daļā virsrakstu "Inspicēšana" aizstāj ar virsrakstu "Inspicēšana un pārbaudīšana" un pēc virsraksta pievieno šādu jaunu PIEZĪMI:

"PIEZĪME. Informāciju par remontēto IBC pārbaudēm un inspicēšanu sk. arī 6.5.4.5. punktā."

Tekstu, kas sākas ar vārdiem "Jāveic visu metāla, stingru plastmasas ..." un a) un b) apakšpunktu uzskata par jauno 6.5.4.4.1. punktu ar šādām izmaiņām:

a) apakšpunktā aiz vārdiem "pirms tā nodošanas ekspluatācijā" iestarpina vārdus "(tostarp pēc pārveidošanas)".

Aiz a) un b) apakšpunkta iestarpina šādu jaunu apakšpunktu: "katram IBC visādā ziņā jāatbilst attiecīgajam konstrukcijas tipam."

Līdzšinējā 6.5.1.6.4. punkta pēdējo daļu ("IBC īpašniekam... (sk. arī prasības marķējumam 6.5.2.2.1. punktā).") uzskata par jauno 6.5.4.4.3. punktu ar šādām izmaiņām:

pirmajā teikumā aiz vārda "inspicēšanas" jāpievieno vārdi "un pārbaudes", un attiecīgi aiz vārdiem "līdz nākamajai inspicēšanai" jāpievieno vārdi "vai pārbaudei";

otrajā teikumā divas reizes aiz vārdiem "inspicēšanas" jāpievieno vārdi "un pārbaudes".

Punktā iestarpina šādu jaunu 6.5.4.4.2. punktu:

"6.5.4.4.2. Visiem metāla, stingras plastmasas un saliktajiem IBC, kas paredzēti šķidrumiem vai cietvielām, kuras iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā, izdara atbilstošu hermētiskuma pārbaudi, un tiem jāatbilst 6.5.6.7.3. punktā norādītajam pārbaudes līmenim:

a) pirms tos pirmoreiz izmanto pārvadāšanai;

b) ne retāk kā ik pēc divarpus gadiem.

Šajā pārbaudē IBC nav jāaprīko ar slēgelementiem. Saliktā IBC iekšējo tvertni var pārbaudīt bez ārējā apvalka, ja tas neietekmē pārbaudes rezultātus."

6.5.4.5. Punktam ir līdzšinējā 6.5.1.6.6. punkta virsraksts.

6.5.4.5.1. Punktam ir līdzšinējā 6.5.1.6.5. punkta teksts.

6.5.4.5.2. Punktam ir līdzšinējā 6.5.1.6.6.1. punkta teksts. Vārdus "6.5.4.14.3. punktā un 6.5.1.6.4. punkta a) apakšpunktā" aizstāj ar vārdiem "6.5.4.4. punktā".

6.5.4.5.3. Punktam ir līdzšinējā 6.5.1.6.6.2. punkta teksts.

6.5.4.5.4. Punktam ir līdzšinējā 6.5.1.6.6.3. punkta teksts. Punktu "6.5.1.6.6.1." aizstāj ar punktu "6.5.4.5.2."

6.5.4.5.5. Punktam ir līdzšinējā 6.5.1.6.7. punkta teksts.

Punkta līdzšinējo 6.5.3. un 6.5.4. iedaļu attiecīgi pārnumurē par 6.5.5. un 6.5.6. iedaļu un atbilstoši pārnumurē arī turpmākos punktus un atsauces (attiecas arī uz 1.2.1. iedaļu ( "Pārveidotā IBC" definīciju), 4.1.1.3., 4.1.1.9., 4.1.1.12., 4.1.1.19.1., 4.1.1.19.2., 4.1.1.19.3. punkta c) un d) apakšpunktu, 4.1.5.5., 6.1.6. iedaļu, 6.5.1.4.3. un 6.5.1.4.4. punktu. Iedaļas 4.1.1.19.2. punktā "6.5.4.1.3. punktu" aizstāj ar "6.5.6.9.4. punktu".

6.5.6.1.3. (līdzšinējais 6.5.4.1.3. punkts). Svītro.

6.5.6.3.5. (līdzšinējais 6.5.4.3.5. punkts). Tekstu, kas sākas ar vārdiem "Stingriem lielmolekulārā polietilēna plastmasas IBC..." un beidzas ar vārdiem "saskaņā ar 6.5.3.4. punkta prasībām, kas atbilst šādai specifikācijai" groza šādi:

"Stingriem polietilēna plastmasas IBC saskaņā ar 6.5.5.3. punktu un polietilēna saliktajiem IBC (31HZ1 un 31HZ2 tipi) saskaņā ar 6.5.5.4. punktu par ķīmisko saderību ar tajos esošajiem šķidrumiem, kurus asimilē saskaņā ar 4.1.1.19. punktu, var pārliecināties, izmantojot standarta šķidrumus (sk. 6.1.6. iedaļu)."

Otrajā daļā (no vārdiem "Standarta šķidrumus izmanto, lai" līdz "vairākiem procesiem notiekot vienlaicīgi") svītro vārdus "lielas molekulārās masas".

Trešajā daļā (no "IBC pietiekamu ķīmisko savietojamību...") aiz vārdiem "procedūra nav vajadzīga" iestarpina šādu jaunu otro teikumu:

"Uzglabāšana nav vajadzīga arī pārbaudāmajiem paraugiem, kas tiek izmantoti krāvumizturības pārbaudei, tādu standarta šķidrumu kā samitrināšanas šķidruma un etiķskābes gadījumā."

Pēdējā daļā svītro vārdus "liela blīvuma, lielmolekulārā".

6.5.6.3.6. (līdzšinējais 6.5.4.3.6. punkts). Punkta pirmajā teikumā svītro vārdu "lielmolekulārā".

6.5.6.5.2. (līdzšinējais 6.5.4.5.2. punkts). Punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Elastīgos IBC pilda ar reprezentatīvo materiālu un tad piekrauj apjomā, kas sešas reizes pārsniedz to maksimālo pieļaujamo bruto masu, kravu sadalot vienmērīgi."

6.5.6.5.5. Punkta b) apakšpunkta (līdzšinējais 6.5.4.5.5. punkta b) apakšpunkts) beigās (aiz vārda "pārkraušana") pievieno vārdus: "un nav satura zudumu".

6.5.6.9.2. (līdzšinējais 6.5.4.9.2. punkts). Punkta a) apakšpunktā pirmo teikumu groza šādi:

"Metāla IBC: IBC jāpiepilda līdz līmenim, kas nepārsniedz 95 % no tā maksimālā tilpuma cietvielu gadījumā vai 98 % no tā maksimālā tilpuma šķidrumu gadījumā."

Punkta b) apakšpunktu groza šādi: "Elastīgie IBC: IBC jāpiepilda līdz līmenim, kas vienāds ar tā maksimālo pieļaujamo bruto masu, saturu vienmērīgi sadalot."

Punkta c) apakšpunktā pirmo teikumu groza šādi:

"Stingrie plastmasas IBC un saliktie IBC: IBC jāpiepilda līdz līmenim, kas nepārsniedz 95 % no tā maksimālā tilpuma cietvielu gadījumā vai 98 % no tā maksimālā tilpuma šķidrumu gadījumā."

Punkta d) apakšpunktā pirms vārda "ietilpības" iestarpina vārdu "maksimālās" un svītro vārdus "atkarībā no konstrukcijas tipa".

6.5.6.9.4. (līdzšinējais 6.5.4.9.4. punkts). Punktu groza šādi:

"6.5.6.9.4. Kritiena augstums

Cietvielām un šķidrumiem, ja pārbaudi veic ar pārvadājamām cietvielām un šķidrumiem vai ar citām vielām, kam ir tādas pašas fizikālās īpašības:

I iepakošanas grupa

II iepakošanas grupa

III iepakošanas grupa

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Šķidrumiem, ja pārbaudi veic ar ūdeni:

a) ja pārvadājamo vielu relatīvais blīvums nepārsniedz 1,2:

II iepakošanas grupa

III iepakošanas grupa

1,2 m

0,8 m

 

b) ja pārvadājamās vielas relatīvais blīvums ir lielāks par 1,2, kritiena augstumu aprēķina, pamatojoties uz tās relatīvo blīvumu (d), un noapaļo līdz vienai desmitdaļai, kā norādīts turpmāk:

II iepakošanas grupa

III iepakošanas grupa

d × 1,0 m

d × 0,67 m

 

6.5.6.14. līdz 6.5.6.14.4. (līdzšinējais 6.5.6.14. līdz 6.5.6.14.4. punkts). Svītro.

6.6. nodaļa

6.6.5.1.6. Punktu groza šādi:

"6.6.5.1.6. (Rezervēts).

PIEZĪME. Nosacījumus dažādu iekšējo iepakojumu iemontēšanai lielā iepakojumā, kā arī pieļaujamās novirzes sk. 4.1.1.5.1. punktā."

6.6.5.2.2. Punktā iestarpina jaunu 6.6.5.2.2. punktu, kura teksts ir tāds pats kā līdzšinējam 6.5.4.1.3. punktam, a) apakšpunktā atsauci uz 6.5.4.9.4. punktu aizstāj ar atsauci uz 6.6.5.3.4.4. punktu.

Atbilstoši groza līdzšinējo 6.6.5.2.2. līdz 6.6.5.2.4. punktam numerāciju un veic attiecīgus grozījumus 6.6.5.1.3. un 6.6.5.2.3. punktā (līdzšinējā 6.6.5.2.2. punktā).

6.6.5.3.2.4. Punktu groza, līdzšinējo tekstu aizstājot ar 6.5.4.5.5. punkta tekstu (pārnumurētais 6.5.6.5.5. punkts), bet ar šādām izmaiņām:

punkta a) apakšpunktā vārdus "Metāla, stingri plastmasas IBC un saliktie IBC" aizstāj ar vārdiem "Metāla un stingri plastmasas lielie iepakojumi" un "IBC" aizstāj ar vārdiem "lielais iepakojums".

Punkta b) apakšpunktā vārdus "Elastīgie IBC" aizstāj ar vārdiem "Elastīgi lielie iepakojumi", bet vārdus "IBC" - ar "lielie iepakojumi" (divas reizes).

6.6.5.3.3.5. Punktu groza, līdzšinējo tekstu aizstājot ar 6.5.4.6.5. punkta tekstu (pārnumurētais 6.5.6.6.5. punkts), bet "IBC" aizstāj ar vārdiem "lielie iepakojumi".

6.7. nodaļa

Nodaļas 6.7.2.19.1., 6.7.3.15.1. un 6.7.4.14.1. punktā līdzšinējo tekstu un standartu uzskaitījumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Portatīvās cisternas, kas atbilst konteinera definīcijai grozītajā 1972. gada Starptautiskajā Konvencijā par drošiem konteineriem (CSC), nedrīkst izmantot, ja vien to atbilstība nav attiecīgi pierādīta, katras konstrukcijas reprezentatīvajam prototipam veicot izturības pārbaudi pret garenvirzienā izdarītu triecienu, kas paredzēta "Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas" IV daļas 41. iedaļā."

Iedaļas 6.7.3.8.1.1. un 6.7.4.7.4. punkta 4 un 6 zemsvītras piezīmē attiecīgi standartus "CGA S-1.2-1995" un "CGA Pamphlet S-1.2-1995" aizstāj ar standartu CGA S-1.2-2003 "Spiediena samazināšanas ierīces standarti - 2. daļa - Kravas un portatīvās cisternas saspiestai gāzei".

6.7.5.4.1. Punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādiem diviem teikumiem:

"MEGC elementus, kurus izmanto, lai pārvadātu vielas ar ANO nr. 1013, oglekļa dioksīdu, un ANO nr. 1070, slāpekļa (I) oksīdu, ar izolējoša vārsta palīdzību sadala vienībās, kuru ietilpība nepārsniedz 3000 litrus. Katru vienību aprīko ar vienu vai vairākām spiediena samazināšanas ierīcēm."

(Līdzšinējais pēdējais teikums netiek grozīts).

6.7.5.5.1. un 6.7.5.5.2. punktā standartu "CGA S-1.2-1995" aizstāj ar standartu CGA S-1.2-2003 "Spiediena samazināšanas ierīces standarti - 2. daļa - Kravas un portatīvās cisternas saspiestai gāzei".

Standartu "CGA S-1.1-1994" aizstāj ar standartu CGA S-1.1-2003 "Spiediena samazināšanas ierīces standarti - 1. daļa - Baloni saspiestai gāzei".

6.7.5.6.1. Punktu groza šādi:

"6.7.5.6.1. Spiediena samazināšanas ierīces salasāmi un pastāvīgi marķē ar šādu informāciju:

a) izgatavotāja nosaukums un atbilstīgais numurs katalogā;

b) uzstādītais spiediens un/vai uzstādītā temperatūra;

c) pēdējās pārbaudes datums."

6.7.5.6.2. Svītro šo punktu un atbilstoši maina turpmāko punktu numerāciju.

6.7.5.8.1. Punkta trešajā teikumā vārdus "un oksidējošu" aizstāj ar vārdiem "piroforu un oksidējošu".

6.7.5.12.1. Punkta līdzšinējo tekstu un standartu uzskaitījumu aizstāj ar šādu tekstu:

"MEGC, kas atbilst konteinera definīcijai grozītajā 1972. gada Starptautiskajā Konvencijā par drošiem konteineriem (CSC), neizmanto, ja vien to atbilstība nav attiecīgi pierādīta, katras konstrukcijas reprezentatīvajam prototipam veicot izturības pārbaudi pret garenvirzienā izdarītu triecienu, kas paredzēta "Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas" IV daļas 41. iedaļā."

6.8. nodaļa

6.8.2.1.14. Punkta c) apakšpunktā vārdus "bet nav lielāka par 175 kPa (1,75 bar) (absolūtais spiediens)" aizstāj ar vārdiem "bet viršanas temperatūra nav lielāka par 35 °C".

6.8.2.1.14. Punkta d) apakšpunktā vārdus "piesātinātā tvaika spiediens pārsniedz 175 kPa (1,75 bar) (absolūtais spiediens)" aizstāj ar vārdiem "viršanas temperatūra nav lielāka par 35 °C".

6.8.2.2.2. Punktā otro un piekto ievilkumu aizstāj ar šādu tekstu:

"- Slēgierīce katra cauruļvada galā, kas var būt ieskrūvējama tapa, slēgplāksne vai līdzvērtīga ierīce. Šī slēgierīce tvertni noslēdz pietiekami cieši, lai nerastos ietvertās vielas zudumi. Tiek veikti pasākumi, lai droši varētu samazināt spiedienu iztukšošanās caurulē, pirms pilnībā noņem slēgierīci."

6.8.2.2.3. Punkta pēdējo teikumu ("Ja 6.8.4. iedaļas īpašajos noteikumos .. tad hermētiski noslēgtas cisternas .. .") aizstāj ar šādu tekstu:

"Hermētiski noslēgtas cisternas neaprīko ar vakuumvārstiem. Tomēr cisternas ar cisternas kodiem SGAH, S4AH vai L4BH, kas ir aprīkotas ar tādiem vakuumvārstiem, kurus atver negatīvs spiediens, kas nav mazāks par 21 kPa (0,21 bar), uzskata par hermētiski noslēgtām. Cisternas, ko lieto tikai tādu II vai III iepakošanas grupas cieto vielu (pulverveida vai granulētu) pārvadāšanai, kuras pārvadājot nesašķidrinās, var projektēt mazākam ārējam spiedienam, kas tomēr nav mazāks 5 kPa (0,05 bar)."

Punktam pievieno šādu jaunu daļu:

"Vakuumvārsti, kurus izmanto cisternām, kas paredzētas, lai pārvadātu 3. klases uzliesmošanas temperatūras kritērijiem atbilstošas vielas, nepieļauj tūlītēju uguns nokļūšanu cisternā, vai arī cisternas korpuss spēj bez noplūdes izturēt eksploziju, ko rada uguns pārvietošanās."

6.8.2.2.7. Punktā vārdus "bet nepārsniedz 175 kPa (1,75 bar) (absolūtais spiediens)" aizstāj ar vārdiem "un viršanas temperatūra ir lielāka par 35 °C".

6.8.2.2.8. Punktā vārdus "piesātinātā tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir lielāks par 175 kPa (1,75 bar), bet nepārsniedz 300 kPa (3 bar) (absolūtais spiediens)" aizstāj ar vārdiem "viršanas temperatūra nav lielāka par 35 °C".

6.8.2.3.1. Punktā otrās daļas ceturto ievilkumu groza šādi:

"- konstrukcijai (TC), aprīkojumam (TE) un tipa apstiprinājumam (TA) piemērojamo 6.8.4. iedaļas īpašo noteikumu burtciparu kodi, kas norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā tām vielām, kuru pārvadāšana cisternā ir apstiprināta."

Punkta beigās pievieno šādu jaunu daļu:

"Katras izgatavotās cisternas, baterijtransportlīdzekļa vai MEGC cisternas protokolam pievieno sertifikāta kopiju (sk. 4.3.2.1.7. punktu)."

6.8.2.4.5. Punkta beigās pievieno šādu jaunu daļu:

"Katras pārbaudītās cisternas, baterijtransportlīdzekļa vai MEGC cisternas protokolam pievieno šo sertifikātu kopiju (sk. 4.3.2.1.7. punktu)."

6.8.2.5.1. Punktā iestarpina šādu jaunu sesto ievilkumu:

"- ārējais aprēķinātais spiediens (sk. 6.8.2.1.7. punktu)."

Līdzšinējo astoto ievilkumu groza šādi:

"- iepriekšējās pārbaudes datums un veids: "mēnesis, gads", pēc kura norāda burtu "P", ja pārbaude ir sākotnējā pārbaude vai periodiskā pārbaude saskaņā ar 6.8.2.4.1. un 6.8.2.4.2. punkta noteikumiem, vai "mēnesis, gads", pēc kura norāda burtu "L", ja pārbaude ir starpposma hermētiskuma pārbaude saskaņā ar 6.8.2.4.3. punkta noteikumiem.

PIEZĪME. Ja periodiskā pārbaude ietver hermētiskuma pārbaudi, tad uz šīs plāksnītes jānorāda tikai burts "P".

6.8.2.5.2. Punkta septīto ievilkumu (labajā slejā) groza šādi:

"- vielām, izņemot tās, kas atbilst 4.3.4.1.3. punktam, visu īpašo noteikumu TC un TE burtu kodi, kuri 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā norādīti cisternā pārvadājamajām vielām."

6.8.2.6. Zem virsraksta "Cisternām, kas paredzētas šķidro naftas produktu un citu tādu 3. klases bīstamo vielu, kuru piesātinātā tvaika spiediens 50 °C nepārsniedz 110 kPa, un naftas pārvadāšanai un kurām nav papildu bīstamības, kas saistīta ar toksicitāti vai korozivitāti" pievieno šādu jaunu atsauci uz standartu EN 14595:

Piemērojamie punkti un apakšpunkti

Atsauce

Dokumenta nosaukums

6.8.2.2. un 6.8.2.4.1. punkts

EN 14595:2005

Bīstamu kravu transportēšanas cisternas - Cisternu apkalpošanas ierīces - Nepietiekama spiediena un pārspiediena un vakuuma izlīdzināšanas vārsts

 

Tabulas slejā "Atsauce" aiz standarta "EN 13530-2:2002" pievieno "+A1:2004".

Tabulā attiecībā uz standartu EN 13317:2002 slejā "Atsauce" aiz standarta "EN 13317:2002" iestarpina šādu tekstu: "(izņemot attēlu un B2. tabulu B Pielikumā) (Materiālam jāatbilst standartā EN 13094:2004 paredzētajām 5.2. punkta prasībām)".

Attiecībā uz standartu EN 13094:2004 pārvieto atbilstošo ierakstu aiz tā, kurā sniegta atsauce uz standartu EN 12972:2001, ar šādu jaunu ievaddaļu:

"Cisternām, kuru maksimālais darba spiediens nepārsniedz 50 kPa un kuras paredzētas vielu pārvadāšanai,, kurām cisternas kods ar burtu "G" ir norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā."

6.8.2.7. Punktā pirms pēdējā teikuma ("Pārbaudēm ... var piemērot 6.8.2.6. punktā minēto standartu.") pievieno šādas jaunas daļas:

"Ja 6.8.2.6. punktā ir dota atsauce uz atbilstošo standartu, tad kompetentā iestāde divu gadu laikā atsauc jebkāda tehniskā noteikuma lietošanas atzīšanu šim pašam nolūkam.

Tas kompetentajai iestādei neatņem tiesības atzīt tehniskos noteikumus, kas atspoguļo zinātnes un tehnikas attīstību vai, ja nav standartu, vai arī, lai izskatītu īpašus aspektus, kas nav izklāstīti standartā.

Kompetentā iestāde nosūta UNECE Eiropas Ekonomikas komisijas sekretariātam sarakstu ar tiem tehniskajiem noteikumiem, kurus tā atzīst. Sarakstā norāda šādu sīku informāciju - noteikuma nosaukumu un datumu, noteikuma mērķi un informāciju par to, kurā vietā to var atrast. Sekretariāts šo informāciju publisko savā tīmekļa vietnē."

6.8.3.2.11. Punkta pirmajā daļā tekstu "neatkarīgiem drošības vārstiem, katram no tiem jābūt konstruētam tā, lai" aizstāj ar tekstu "vai vairāk neatkarīgiem drošības vārstiem, kurus iespējams atvērt uz cisternas norādītajā maksimālajā darba spiedienā". Diviem no šiem neatkarīgajiem drošības vārstiem ir atšķirīgi lielumi."

Punkta otrajā daļā svītro vārdu "diviem".

Trešajā daļā vārdus "drošības vārstam un plīstošajai membrānai" aizstāj ar vārdiem "spiediena samazināšanas ierīču apvienojumam".

6.8.3.2.12. Punktā vārdus "drošības vārstiem" aizstāj ar vārdiem "spiediena samazināšanas ierīcēm" un svītro vārdus "jāatveras ar darba spiedienu, kas norādīts uz cisternas. Tiem".

Pēdējā teikumā vārdu "vārstu" aizstāj attiecīgi ar vārdu "ierīci" (divas reizes).

6.8.3.4.16. Punktam pievieno šādu jaunu daļu:

"Katras pārbaudītās cisternas, baterijtransportlīdzekļa vai MEGC cisternas protokolam pievieno šo sertifikātu kopiju (sk. 4.3.2.1.7. punktu)."

6.8.3.5.6. Punkta b) un c) apakšpunktā svītro atdalošo līniju starp labo un kreiso sleju un izlīdzina tekstu visā lappuses platumā.

6.8.4. Punkta b) apakšpunktā īpašos noteikumus TE1, TE2 un TE15 groza šādi:

"(Svītrots)".

TE24 īpašā noteikuma tekstu pārbīda lappuses kreisajā daļā.

Iekļauj šādu jaunu īpašo noteikumu TE25:

"TE25 (Rezervēts)".

6.9. nodaļa

6.9.2.10. Punktā aiz formulas iestarpina "ja".

Punkta τR definīcijā standartu "EN 63:1977" aizstāj ar standartu "EN ISO 14125:1998 (trīs punktu metode)".

6.9.4.2.1. Standartu "EN 61:1977" aizstāj ar standartu "EN ISO 527-5:1997".

6.9.4.2.2. Punkta trešajā ievilkumā standartu "EN 61:1977" aizstāj ar standartu "EN ISO 527-5:1997".

Punkta ceturtajā ievilkumā standartu "EN 63:1977" aizstāj ar standartu "ISO 14125:1998".

6.9.4.2.3. Standartu "EN 61:1977" aizstāj ar standartu "EN ISO 14130:1997".

6.11. nodaļa

6.11.4.1. Punkta piezīmē svītro kodu "590".

7. DAĻA

7.1. nodaļa

7.1.3. Iedaļā svītro kodu "590 (precizētā redakcija 01.01.1979., 10. izdevums, ietverot 1. - 4. grozījumu)," un kodu "590".

Kodu "592-2 (precizētā redakcija 01.07.1996., 5. izdevums)" aizstāj ar kodu "592-2 (precizētā redakcija 01.10.2004., 6. izdevums), bet kodu "592-4 (precizētā redakcija 01.07.1995., jauns izdevums)" aizstāj ar kodu "592-4 (precizētā redakcija 01.09.2004., 2. izdevums)".

7.2. nodaļa

7.2.4. Iestarpina šādu jaunu V14 īpašo noteikumu:

"V14 Aerosolus, kurus pārvadā, lai veiktu atkārtotu apstrādi vai iznīcinātu saskaņā ar īpašo noteikumu 327, pārvadā tikai ventilējamos vai atklātos transportlīdzekļos vai konteineros."

No tā izrietošie grozījumi. Iedaļas A tabulā vielai ar ANO nr. 1950 16. slejā pievieno īpašo noteikumu"V14".

7.3. nodaļa

7.3.1.1. Vārdus "Transportlīdzekļos vai konteineros" aizstāj ar vārdiem "konteineros beztaras pārvadājumiem, konteineros vai transportlīdzekļos".

Iedaļas 7.3.1.3. līdz

7.3.1.13. punktam visās vietās vārdu "konteiners" aizstāj ar vārdiem "konteiners beztaras pārvadājumiem, konteiners", bet "konteineri" - ar "konteineri beztaras pārvadājumiem, konteineri" attiecīgajā locījumā.

Nodaļas 7.3.2. iedaļas visās vietās vārdus "konteiners vai transportlīdzeklis" aizstāj ar vārdiem "konteiners beztaras pārvadājumiem", "izmantotais konteiners vai transportlīdzekļa virsbūve" - ar "izmantotais konteiners beztaras pārvadājumiem" (attiecas uz 7.3.2.2. punktu), bet "konteineri vai transportlīdzekļi" - ar vārdiem "konteineri beztaras pārvadājumiem" attiecīgajos locījumos.

7.3.2.6. Līdzšinējo 7.3.2.6. punktu uzskata par jauno 7.3.2.6.1. punktu. Pievieno šādu jaunu 7.3.2.6. punkta daļu:

"7.3.2.6. 6.2. klases atkritumi

7.3.2.6.1. Punkta virsrakstu groza šādi: "6.2. klases atkritumi (ANO nr. 2814 (tikai dzīvnieku liemeņi) un 2900 (tikai dzīvnieku liemeņi un atkritumi))."

No tā izrietošie grozījumi. Līdzšinējos a), c) d) un e) apakšpunktos "ANO nr. 2900" aizstāj ar "ANO nr. 2814 un 2900".

7.3.2.6.2. Punktam pievieno šādu jaunu 7.3.2.6.2. punkta daļu:

"7.3.2.6.2. 6.2. klases atkritumi (ANO nr. 3291)

a) (Rezervēts);

b) nodrošina slēgto konteineru beztaras pārvadājumiem un to slēgelementu hermētiskumu. Šiem beztaras pārvadājumiem paredzētajiem konteineriem nav porainu iekšējo virsmu, tajās nav plaisu vai citu pazīmju, kas varētu bojāt iepakojumus no iekšpuses, kavēt dezinfekciju vai veicināt nejaušu noplūdi;

c) atkritumus ar ANO nr. 3291 ietver slēgtos konteineros beztaras pārvadājumiem aizzīmogotos, hermētiskos plastmasas maisos, kuru tips ir pārbaudīts un apstiprināts II iepakošanas grupas cietvielām un marķēts saskaņā ar 6.1.3.1. punktu. Šādiem plastmasas maisiem jāiztur plēšanas un triecienizturības pārbaudes atbilstoši standartam ISO 7765-1:1988 "Plastmasas plēves un loksnes - Triecien­izturības noteikšana ar brīvi krītoša atsvara metodi - 1.daļa: Kāpņu metode" un standartam ISO 6383-2:1983 "Plastmasas - Plēves un loksnes - Plēšanas izturības noteikšana. 2. daļa: Elmendorfa metode". Katram maisam jāiztur vismaz 165 g triecienu un vismaz 480 g plēšanu gan paralēlā, gan perpendikulārā plaknē attiecībā pret maisa garumu. Katra plastmasas maisa maksimālā neto masa ir 30 kg;

d) atsevišķus izstrādājumus, kuru masa pārsniedz 30 kg, piemēram, piesārņotus matračus, var pārvadāt bez plastmasas maisa, ja to atļāvusi kompetentā iestāde;

e) atkritumus ar ANO nr. 3291, kas satur šķidrumus, atļauts pārvadāt tikai plastmasas maisos ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu šķidruma daudzumubez noplūdes t konteinerā beztaras pārvadājumiem;

f) atkritumus ar ANO nr. 3291, kuros ir asi priekšmeti, jāpārvadā tikai stingras plastmasas iepakojumos, kuru ANO tips ir pārbaudīts un apstiprināts kā atbilstošs iepakošanas instrukciju noteikumiem P621, IBC620 vai LP621;

g) atļauts izmantot iepakošanas instrukcijās P621, IBC620 vai LP621 norādītos stingros iepakojumus. Tos pareizi nostiprina, lai nepieļautu bojājumus parastos pārvadāšanas apstākļos. Atkritumus, kurus pārvadā stingros iepakojumos un plastmasas maisos kopā vienā slēgtā konteinerā beztaras pārvadājumiem, pienācīgi jāatdala vienu no otra, piemēram, ar piemērotām stingrām barjerām vai starplikām, lielacu tīkliem vai citādi, lai nepieļautu, ka parastos pārvadāšanas apstākļos tiek bojāts iepakojums;

h) atkritumus ar ANO nr. 3291 plastmasas maisos konteinerā beztaras pārvadājumiem nedrīkst saspiest tā, ka maisi var zaudēt hermētiskumu;

i) slēgto, beztaras pārvadājumiem paredzēto konteineru hermētiskumu jāpārbauda pēc katra brauciena. Ja slēgtajā beztaras pārvadājumiem paredzētajā konteinerā noplūduši vai izšļakstījušies atkritumi ar ANO nr. 3291, to atkārtoti atļauts lietot tikai pēc rūpīgas iztīrīšanas un vajadzības gadījumā dezinficēšanas ar atbilstošu līdzekli. Kopā ar vielām ar ANO nr. 3291 nepārvadā nekādas citas vielas, tikai medicīnas vai veterinārijas atkritumus. Jebkuri šādi atkritumi, kurus pārvadā vienā slēgtajā beztaras pārvadājumu konteinerā, jāpārbauda uz iespējamo piesārņojumu.

7.3.3. Iedaļā svītro īpašo noteikumu "VV9b". Īpašo noteikumu "VV9a" uzskata par "VV9" īpašo noteikumu.

7.5. nodaļa

7.5.1. Aiz virsraksta pievieno šādu piezīmi:

"PIEZĪME. Šajā iedaļā konteinera, beztaras pārvadājumu konteinera, cisternkonteinera vai portatīvās cisternas ievietošanu transportlīdzeklī uzskata par iekraušanu, bet tā izņemšanu no šī transportlīdzekļa - par izkraušanu."

7.5.1.1. Punktu groza šādi:

"7.5.1.1. Transportlīdzeklim un tā vadītājam, kā arī lielam(-iem) konteineram(-iem), konteineram(-iem) beztaras pārvadājumiem, cisternkonteineram(-iem) vai portatīvajai(-ām) cisternai(-ām), ja tādas ir, jāatbilst reglamentējošajiem noteikumiem (jo īpaši attiecībā uz aizsardzību, drošību, tīrību un atbilstošu izmantotā aprīkojuma ekspluatāciju iekraušanas un izkraušanas laikā), ierodoties iekraušanas un izkraušanas vietās, tostarp konteineru termināļos."

7.5.1.2 Punktu groza šādi:

"7.5.1.2. Iekraušanu neveic, ja:

- dokumentu pārbaude vai

- transportlīdzekļa vai lielā(-o) konteinera(-u), konteinera(-u) beztaras pārvadājumiem, cisternkonteinera(-u) vai portatīvās(-o) cisternas(-u), ja tādas ir, kā arī iekraušanā un izkraušanā lietotā aprīkojuma vizuāla apskate

pierāda, ka transportlīdzeklis, tā vadītājs, lielais konteiners, konteiners beztaras pārvadājumiem, cisternkonteiners, portatīvā cisterna vai aprīkojums neatbilst reglamentējošajiem noteikumiem."

7.5.1.3. Punktā aiz vārda "drošību" iestarpina vārdus "vai aizsardzību".

Beigās pievieno šādu tekstu: "Pirms iekraušanas apskata transportlīdzekļa vai konteinera iekšpusi un ārpusi, lai nodrošinātu, ka tajā nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā vai tajā iekraujamo iepakojumu integritāti."

7.5.1.5. Punktam pievieno šādu jaunu 7.5.1.5. punkta daļu:

"7.5.1.5. Ja ir obligātas virziena bultas, iepakojumu novietojuma virziens ir saskaņā ar šādiem marķējumiem.

PIEZĪME. Šķidras bīstamās kravas iekrauj zem sausām bīstamajām kravām, ja vien tas ir iespējams."

7.5.7.1. Punktu groza šādi:

"7.5.7.1. Atbilstošā gadījumā transportlīdzekli vai konteineru aprīko ar ierīcēm, kas atvieglo bīstamo kravu nostiprināšanu un apstrādi. Iepakojumus, kuros ir bīstamās kravas un nesapakoti bīstami izstrādājumi, nostiprina ar piemērotiem līdzekļiem, kas var izolēt kravas (piemēram, nostiprināšanas siksnas, ierobežojošas plāksnes, regulējamas spīles) transportlīdzeklī vai konteinerā tādā veidā, lai nepieļautu to pārvietošanos pārvadāšanas laikā, kas varētu mainīt iepakojumu novietojumu vai radīt tiem bojājumus. Ja bīstamās kravas pārvadā kopā ar citām kravām (piemēram, lieliem mehānismiem vai redeļu kastēm), visas kravas droši nostiprina vai iepako transportlīdzekļos vai konteineros tādā veidā, lai nepieļautu bīstamo kravu noplūdi vai izbiršanu. Iepakojumu pārvietošanos atļauts novērst arī, aizpildot tukšās vietas ar kravas stiprinājumiem, vai izmantojot fiksēšanas un sastiprināšanas ierīces. Ja tiek izmantotas tādas ierobežotājsistēmas kā saites vai siksnas, tās nedrīkst nospriegot pārāk stipri, lai nebojātu vai nedeformētu iepakojumu."

Iedaļas 7.5.7.2. un

7.5.7.3. punktam pievieno šādus divus jaunus punktus un līdzšinējo 7.5.7.2. un 7.5.7.3. punktu pārnumurē attiecīgi par 7.5.7.4. un 7.5.7.5. punktu:

"7.5.7.2. Iepakojumus nekrauj kaudzēs, ja vien tie nav paredzēti šādam nolūkam. Ja kopā iekrauj dažādas konstrukcijas iepakojumus, kas paredzēti kraušanai kaudzēs, ņem vērā to savietojamību vienam ar otru. Vajadzības gadījumā nodrošina, lai kaudzēs sakrautie iepakojumi nebojātu apak­šā esošos iepakojumus, izmantojot slodzi nesošu starpliku.

7.5.7.3. Iekraušanas un izkraušanas laikā iepakojumus, kuros ir bīstamās kravas, aizsargā pret bojājumiem.

PIEZĪME. Īpašu uzmanību pievērš iepakojumu apstrādei to sagatavošanas pārvadāšanai laikā, transportlīdzekļa vai konteinera tipam, kādā tās jāiekrauj, un iekraušanas vai izkraušanas metodei, lai vilkšanas vai nepareizas iepakojumu apstrādes dēļ neradītu nejaušu bojājumu."

7.5.7.5. (līdzšinējais 7.5.7.3. punkts). Punktā tekstu "Ne transportlīdzekļa vadītājs, ne arī kāds cits apkalpes loceklis" aizstāj ar tekstu "Transportlīdzekļa apkalpes locekļi".

7.5.11. CV33., 1., 1.1. groza šādi:

"Pakas, ārējo taru, konteinerus un cisternas, kurās ir radioaktīvi materiāli un neiepakoti radioaktīvi materiāli, pārvadāšanas laikā ir jānošķir:

a) no darba ņēmējiem, kas regulāri nodarbināti darba zonās:

i) saskaņā ar turpmāk sniegto A tabulu vai

ii) ar attālumiem, kurus aprēķina, uzskatot ka pieļaujamā deva ir 5 mSv gadā, un izmantojot piesardzīgus standartparametrus,

PIEZĪME. Veicot nošķiršanu, neņem vērā tos darbiniekus, kurus individuāli apseko aizsardzībai pret radiāciju;

b) no sabiedrības kritiskās grupas locekļiem vietās, kuras parasti ir pieejamas sabiedrībai:

i) saskaņā ar turpmāk sniegto A tabulu vai

ii) ar attālumiem, kurus aprēķina, uzskatot, ka pieļaujamā deva ir r 1 mSv gadā, un izmantojot piesardzīgus standart­parametrus;

c) no neattīstītām fotofilmām un pasta somām:

i) saskaņā ar turpmāk sniegto B tabulu vai

ii) ar attālumu, kas aprēķināts, uzskatot, ka pieļaujamā deva starojumam, kādam var tikt tiek pakļautas neattīstītās fotofilmas radioaktīvas vielas pārvadāšanas dēļ šādas filmas sūtījumam ir 0,1 mSv, un

PIEZĪME. Jāpieņem, ka pasta maisos ir neattīstītas filmas un plates, un tādēļ tās nošķir no radioaktīva materiāla tādā pašā veidā.

d) no citām bīstamām kravām saskaņā ar 7.5.2. iedaļu."

CV33., 1., 1.3. Tekstu "izņemot vadītāju un pārējos apkalpes locekļus" aizstāj ar tekstu "izņemot transportlīdzekļa apkalpes locekļus".

CV 33., 1., 1.4. Svītro. B tabulu pārvieto uzreiz aiz A tabulas (1.1. punktā).

No tā izrietošie grozījumi. Iedaļas 1.7.2.2. punktā svītro "un 1.4. punkts".

CV 33, 3., 3.3. Šā punkta a) apakšpunkta sākumu groza šādi: "izņemot ekskluzīvās lietošanas gadījumus un LSA-I materiāla sūtījumu gadījumus, iepakojumu, transporta taras un konteineru kopskaitu..." un svītro pēdējo teikumu.

Svītro b) apakšpunktu. Atbilstoši maina c) un d) apakšpunkta numerāciju.

8. DAĻA

8.1. nodaļa

8.1.2.1. Punkta c) apakšpunktā līdz­ši­nējo tekstu aizstāj ar vārdu "(Rezervēts)".

8.1.2.1. Punkta d) apakšpunktā vārdus "katra apkalpes locekļa" aizstāj ar vārdiem "katra transportlīdzekļa apkalpes locekļa".

8.1.2.2. Punkta c) apakšpunktu groza šādi:

"c) Kompetentās iestādes apstiprinājuma kopija, ja tā paredzēta 5.4.1.2.1. punkta c) vai d) apakšpunktā vai 5.4.1.2.3.3. punktā."

8.3. nodaļa

8.3.1. Šie grozījumi neattiecas uz tekstu angļu valodā.

8.3.2. Punktā vārdus "Transportlīdzekļa apkalpei" aizstāj ar vārdiem "Transportlīdzekļa apkalpes locekļiem".

9. DAĻA

9.1. nodaļa

9.1.2.1. Punktā iestarpina šādu jaunu trešo daļu:

"Kompetentā iestāde drīkst neveikt vilcēja pirmo apskati puspiekabei, kuras tips apstiprināts saskaņā ar 9.1.2.2. punktu un kurai ražotājs, tā atbilstoši pilnvarotais pārstāvis vai kompetentās iestādes apstiprināta iestāde ir izdevusi atbilstības deklarāciju saskaņā ar 9.2. nodaļas noteikumiem."

9.1.3.1. Punkta beigās aiz vārdiem "pietiekami labi rezultāti" pievieno šādu tekstu "vai arī tādēļ izdota deklarācija, kas apstiprina atbilstību 9.2. nodaļas prasībām, saskaņā ar 9.1.2.1. punktu."

9.1.3.5. Sertifikāta 9.6. punktā aiz "Īpaši noteikumi" iestarpina "TC un TE" un pievieno atsauci uz jaunu "6" zemsvītras piezīmi beigās. Zemsvītras piezīme ir šāda:

"6 Nav nepieciešams, ja atļautās vielas tiek uzskaitītas 10.2. punktā."

9.2. nodaļa

9.2.1. Iedaļas otrajā ievilkumā:

aiz vārdiem "1987. gada 31. decembra" iestarpina tekstu "un visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa pārsniedz 3,5 tonnas, bet tā nav lielāka par 12 tonnām un kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2007. gada 31. decembra."

Iedaļas 9.2.1. tabulas 9.2.3. punktā "Bremžu iekārta" slejā "Piezīmes":

[iedaļas piezīmi d groza šādi:

"No 2010. gada 1. janvāra visiem transportlīdzekļiem jāatbilst tādām tehniskām prasībām UNECE Regulā Nr. 13 vai grozītajā Direktīvā 71/320/EEK, kuras piemēro to pirmās reģistrācijas dienā vai dienā, kad tos nodod ekspluatācijā, ja reģistrācija nav obligāta, un vismaz prasībām UNECE Regulas Nr. 13 - 6. sērijas grozījumos vai Direktīvā 71/320/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 91/422/EEK.

Piekabēm (t.i., pilnīgām piekabēm, puspiekabēm un centrālass piekabēm) jābūt aprīkotām ar A kategorijas bremžu pretbloķēšanas sistēmu. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar 1. kategorijas bremžu pretbloķēšanas sistēmu."]

[Šās iedaļas piezīmi g groza šādi:

"No 2010. gada 1. janvāra visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem jāatbilst tādām tehniskajām prasībām UNECE Regulā Nr. 13 vai grozītajā Direktīvā 71/320/EEK, kuras piemēro to pirmās reģistrācijas dienā, un vismaz prasībām UNECE Regulas Nr. 13 - 6. grozījumos vai Direktīvā 71/320/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 91/422/EEK.

Lēninātāja bremzēšanas sistēmai jābūt IIA tipa."]

[Iedaļas 9.2.3.1. punktā "Vispārīgi noteikumi" iestarpina šādu jaunu piezīmi h , kas piemērojama visu tipu transportlīdzekļiem:

"No 2010. gada 1. janvāra visiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar automātiskajiem bremžu regulatoriem."]

Iedaļas 9.2.1. tabulas 9.2.5. punktā "Ātruma ierobežošanas ierīce" slejā "Piezīmes":

piezīmes f beigās iestarpina tekstu "un visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa pārsniedz 3,5 tonnas, bet nav lielāka par 12 tonnām un kuri reģistrēti pēc 2007. gada 31. decembra".

9.2.4.7.1. Punktā vārdus "Direktīvas 2001/56/EK 5" aizstāj ar vārdiem "grozītās UNECE Regulas Nr. 122 5 vai grozītās Direktīvas 2001/56/EK 6".

Iekļauj šādu jaunu 5 zemsvītras piezīmi:

"5 UNECE Regula Nr. 122 (Regula par tipa apstiprinājumu sildierīcei un transportlīdzeklim saistībā ar tā sildierīci)."

No tā izrietošie grozījumi. Atbilstoši maina līdzšinējās 5 un turpmāko zemsvītras piezīmju numerāciju.

9.2.5. Iedaļā tekstu "kuru maksimālā masa pārsniedz divpadsmit tonnas" aizstāj ar tekstu "kuru maksimālā masa pārsniedz 3,5 tonnas".

 

1.papildinājums

Noteikumi attiecībā uz tuneļiem

1. DAĻA

1.6. nodaļa

1.6.1.12. Punktam pievieno šādu jaunu pārejas pasākumu:

"1.6.1.12. Nodaļas 1.9.5. iedaļā paredzētos noteikumus piemēro tikai no 2007. gada 1. jūlija. Neraugoties uz 1.9.5. iedaļas noteikumiem, Līgumslēdzējas puses var vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim turpināt piemērot ierobežojumus transportlīdzekļu kustībai caur autotransporta tuneļiem saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem."

1.9. nodaļa

1.9.3. Iedaļas a) apakšpunktā svītro vārdus "vai tuneļi".

No 1.9.5. iedaļas līdz 1.9.5.3.8. punktam pievieno šādu jaunu iedaļu:

"1.9.5. Tuneļu izmantošanas ierobežojumi

PIEZĪME. Noteikumi par ierobežojumiem, kas noteikti transportlīdzekļu kustībai caur autotransporta tuneļiem, ir ietverti arī 8.6. nodaļā.

1.9.5.1. Vispārīgi noteikumi

Piemērojot ierobežojumus transportlīdzekļu, kas pārvadā bīstamās kravas, kustībai caur tuneļiem, kompetentās iestādes klasificē autotransporta tuneļus 1.9.5.2.2. punktā noteiktajās grupās. Būtu jāņem vērā tuneļu tehniskie parametri, riska novērtējums, tostarp alternatīvu maršrutu un līdzekļu pieejamība un piemērotība, un satiksmes vadības apsvērumi. Vienu un to pašu tuneli var klasificēt vairāk nekā vienā tuneļu kategorijā, piemēram, atkarībā no diennakts laika vai nedēļas dienas, u.c.

1.9.5.2. Klasifikācija

1.9.5.2.1. Klasifikācija pamatojas uz pieņēmumu, ka tuneļos ir trīs galvenie apdraudējuma veidi, kas var prasīt lielus upurus un nodarīt nopietnu kaitējumu tuneļa konstrukcijai:

a) eksplozijas;

b) toksiskas gāzes vai gaistoša toksiska šķidruma noplūde;

c) ugunsgrēki.

1.9.5.2.2. Ir šādas piecas tuneļu kate­gorijas.

Tuneļu kategorija A -

neierobežota bīstamo kravu pārvadāšana.

Tuneļu kategorija B -

ierobežojumi attiecībā uz tām bīstamajām kravām, kas var radīt ļoti lielu eksploziju.

Tiek uzskatīts, ka šim kritērijam atbilst šādas bīstamās kravas 2:

1. klase

A un L savietojamības grupa

3. klase

Vielas ar klasifikācijas kodu D (vielas ar ANO nr. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 un 3379)

4.1. klase

Vielas ar klasifikācijas kodiem D un DT un

B tipa pašreaģējošas vielas (vielas ar ANO nr. 3221, 3222, 3231 un 3232)

5.2. klase

B tipa organiskie peroksīdi (vielas ar ANO nr. 3101, 3102, 3111 un 3112)

Ja sprāgstvielu kopējā neto masa uz transporta vienību pārsniedz 1000 kg:

1. klase

1.1., 1.2. un 1.5. apakšgrupa (izņemot A un L savietojamības grupas)

Ja pārvadā cisternās:

2. klase

Vielas ar klasifikācijas kodiem F, TF un TFC

4.2. klase

I iepakošanas grupa

4.3. klase

I iepakošanas grupa

5.1. klase

I iepakošanas grupa

 

Tuneļu kategorija C -

ierobežojumi attiecībā uz tām bīstamajām kravām, kas var radīt ļoti lielu eksploziju, lielu eksploziju vai lielu toksisku noplūdi.

Tiek uzskatīts, ka šim kritērijam atbilst šādas bīstamās kravas 1:

- bīstamās kravas, kuru pārvadāšana ierobežota B kategorijas tuneļos, un

- šādas bīstamās kravas:

1. klase

1.1., 1.2. un 1.5. apakšgrupa (izņemot A un L savietojamības grupas) un

1.3. apakšgrupa (H un J savietojamības grupas);

7. klase

Vielas ar ANO nr. 2977 un 2978.

Ja sprāgstvielu kopējā neto masa uz transporta vienību pārsniedz 5000 kg:

1. klase

1.3. apakšgrupa (C un G savietojamības grupas)

Ja pārvadā cisternās:

2. klase

Vielas ar klasifikācijas kodiem T, TC, TO un TOC

3. klase

I iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodiem FC, FT1, FT2 un FTC

6.1. klase

I iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodiem TF1 un TFC un

Vielas, kas ir toksiskas ieelpojot (vielas ar ANO nr. 3381 līdz 3390)

8. klase

I iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodu CT1

 

Tuneļu kategorija D -

ierobežojumi attiecībā uz tām bīstamajām kravām, kas var radīt ļoti lielu eksploziju, lielu eksploziju, lielu toksisku noplūdi vai lielu ugunsgrēku.

Tiek uzskatīts, ka šim kritērijam atbilst šādas bīstamās kravas 3:

- bīstamās kravas, kuru pārvadāšana ierobežota C kategorijas tuneļos, un

- šādas bīstamās kravas:

1. klase

1.3. apakšgrupa (C un G savietojamības grupas)

2. klase

Vielas ar klasifikācijas kodiem F, FC, T, TF, TC, TO, TFC un TOC

4.1. klase

C, D, E un F tipa pašreaģējošas vielas un

Vielas ar ANO nr. 2956, 3241, 3242 un 3251

5.2. klase

C, D, E un F tipa organiskie peroksīdi

6.1. klase

I iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodiem TF1 un TFC un

Vielas, kas ir toksiskas ieelpojot (vielas ar ANO nr. 3381 līdz 3390)

8. klase

I iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodu CT1

9. klase

Vielas ar klasifikācijas kodiem M9 un M10

Ja pārvadā bez taras vai cisternās:

3. klase

I un II iepakošanas grupa un

Vielas ar klasifikācijas kodu F2

4.2. klase

II iepakošanas grupa

4.3. klase

II iepakošanas grupa

6.1. klase

I iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodiem TF2 un TW1 un

II iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodiem TF1, TF2, TFC un TW1

8. klase

I iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodiem CF1, CFT un CW1

9. klase

Vielas ar klasifikācijas kodiem M2 un M3

 

Tuneļu kategorija E -

ierobežojumi attiecībā uz visām bīstamajām kravām, izņemot vielas ar ANO nr. 2919, 3291, 3331 un 3373.

PIEZĪME. Tomēr attiecībā uz bīstamajām kravām, kurām piešķirti ANO nr. 2919 un 3331, ierobežojumos to pārvadāšanai caur tuneļiem var ietvert īpašu kārtību, kuru kompetentā(-ās) iestāde(-es) apstiprina, ievērojot 1.7.4.2. punktu."

1.9.5.3. Noteikumi attiecībā uz ceļa zīmēm un brīdinājumiem par ierobežojumiem

1.9.5.3.1. Līgumslēdzējām pusēm, izmantojot ceļa zīmes un signālus, jānorāda aizliegumi lietot tuneli un alternatīvi marš­ruti.

1.9.5.3.2. Šīm nolūkam var izmantot C, 3h un D, 10a, 10b un 10c zīmes un signālus atbilstoši Vīnes konvencijai par ceļa zīmēm un signāliem (Vīne, 1968. g.) un Eiropas Nolīgumam, kas papildina Konvenciju par ceļa zīmēm un signāliem (Ženēva, 1971. g.), kas skaidrota ar grozīto ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Iekšzemes transporta komitejas galvenās autoceļu transporta darba grupas Rezolūciju par ceļa zīmēm un signāliem (R.E.2).

1.9.5.3.3. Lai zīmes starptautiski būtu labāk saprotamas, šajā Vīnes konvencijā noteikto zīmju pamatā ir katrai zīmju grupai raksturīgie attēli, krāsas un grafisko simbolu izmantošana vārdu vietā vienmēr, kad tas ir iespējams. Ja dalībvalstis uzskata par vajadzīgu pārveidot noteiktās zīmes un simbolus, šādi pārveidojumi nedrīkst izmainīt to būtiskākās pazīmes. Ja Līgumslēdzējas puses šo Vīnes konvenciju nepiemēro, noteiktās zīmes un simbolus var pārveidot, ar nosacījumu, ka šādi pārveidojumi nemaina to pamatnozīmi.

1.9.5.3.4. Ceļu satiksmes zīmēm, kuru nolūks ir aizliegt pieeju autotransporta tuneļiem transportlīdzekļiem, kas pārvada bīstamās kravas, jābūt piestiprinātām vietā, kurā iespējams izvēlēties alternatīvus maršrutus.

1.9.5.3.5. Ja pieeja tuneļiem ir ierobežota vai ja ir noteikti alternatīvi marš­ruti, zīmes jāattēlo kopā ar šādām papild­zīmēm:

zīmes nav - bez ierobežojumiem;

zīme ar papildzīmi, uz kuras attēlots burts B - attiecas uz transportlīdzekļiem, kuri pārvadā bīstamās kravas un kuriem liegta iebraukšana B kategorijas tuneļos;

zīme ar papildzīmi, uz kuras attēlots burts C - attiecas uz transportlīdzekļiem, kuri pārvadā bīstamās kravas un kuriem liegta iebraukšana C kategorijas tuneļos;

zīme ar papildzīmi, uz kuras attēlots burts D - attiecas uz transportlīdzekļiem, kuri pārvadā bīstamās kravas un kuriem liegta iebraukšana D kategorijas tuneļos;

zīme ar papildzīmi, uz kuras attēlots burts E - attiecas uz transportlīdzekļiem, kuri pārvadā bīstamās kravas un kuriem liegta iebraukšana E kategorijas tuneļos.

1.9.5.3.6. Tuneļa izmantošanas ierobežojumus nepiemēro, ja bīstamās kravas pārvadā saskaņā ar 1.1.3. iedaļas noteikumiem.

1.9.5.3.7. Ierobežojumi oficiāli jāpublicē, un informācijai par tiem jābūt publiski pieejamai.

1.9.5.3.8. Ja Līgumslēdzējas puses piemēro īpašus rīcības pasākumus, kuru nolūks ir samazināt riskus un kuri attiecas uz dažiem vai visiem transportlīdzekļiem, kas izmanto tuneļus, piemēram, kravas deklarēšana pirms iebraukšanas tunelī vai braukšana konvoja pavadībā, tad šādi rīcības pasākumi oficiāli jāpublicē un informācijai par tiem jābūt publiski pieejamai."

3. DAĻA

3.2. nodaļa

3.2.1. Iedaļā skaidrojumu 15. slejai groza šādi:

"15. sleja Transporta kategorija/(Tuneļa izmantošanas ierobežojumu kods)".

Slejas augšpusē iekļauts cipars, kas norāda transporta kategoriju, kurā viela vai izstrādājums ietilpst, saistībā ar izņēmumu, kas attiecas uz daudzumiem, kurus pārvadā vienā transporta vienībā (sk. 1.1.3.6. punktu).

Slejas apakšā, iekavās iekļauts tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods, kas norāda uz ierobežojumu, kas piemērojams transportlīdzekļiem, kuri pārvadā vielas vai izstrādājumus caur autotransporta tuneļiem. Tie norādīti 6.8. nodaļā. Ja nav piešķirts tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods, to norāda šādi "(-)".

A tabula

Tabulas 15. slejas virsrakstu groza šādi:

"Transporta kategorija
1.1.3.6. punkts
(Tuneļa izmantošanas ierobežojumu kods)

(8.6. punkts)".

Tabulas 15. slejas apakšā, iekavās pievieno šādus burtciparu kodus:

1. klase

1.1. apakšgrupa, A un L savietojamības grupa

(B)

1.1. apakšgrupa, B, C, D, E, F, G un J savietojamības grupa

(B1000C)

1.2. apakšgrupa, L savietojamības grupa

(B)

1.2. apakšgrupa, B, C, D, E, F, G un J savietojamības grupa

(B1000C)

1.3. apakšgrupa, L savietojamības grupa

(B)

1.3. apakšgrupa, H un J savietojamības grupa

(C)

1.3. apakšgrupa, C un G savietojamības grupa

(C5000D)

1.4. apakšgrupa

(E)

1.5. apakšgrupa, D savietojamības grupa

(B1000C)

1.6. apakšgrupa

(E)

Viela ar ANO nr. 0190

(E)

2. klase

Klasifikācijas kodi ar burtiem F, TF, TFC

(B1D)

Klasifikācijas kodi ar burtiem FC

(D)

Klasifikācijas kodi ar burtiem T, TC, TO, TOC

(C1D)

Klasifikācijas kodi ar burtiem A, O, C, CO

(E)

3. klase

Klasifikācijas kods D

(B)

I iepakošanas grupa kravām ar
klasifikācijas kodiem FC, FT1, FT2, FTC

(C1E)

I un II iepakošanas grupa

(D1E)

Klasifikācijas kods F2

(D1E)

Citas

(E)

4.1. klase

Klasifikācijas kodi D un DT

(B)

Vielas ar ANO nr. 3221, 3222, 3231, 3232

(B)

C, D, E un F tipa pašreaģējošas vielas

(D)

Vielas ar ANO nr. 2956, 3241, 3242, 3251

(D)

Citas

(E)

4.2. klase

I iepakošanas grupa

(B1E)

II iepakošanas grupa

(D1E)

Citas

(E)

4.3. klase

I iepakošanas grupa

(B1E)

II iepakošanas grupa

(D1E)

Citas

(E)

5.1. klase

I iepakošanas grupa

(B1E)

Citas

(E)

5.2. klase

B tipa smeļamais kauss

(B)

C, D, E, F tipi

(D)

6.1. klase

I iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodiem TF1 un TFC

(C1D)

Vielas ar ANO nr. 3381 līdz 3390

(C1D)

I iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodiem TF2 un TW1

(D1E)

II iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodiem TF1, TF2, TFC un TW1

(D1E)

Citas

(E)

6.2. klase

Vielas ar ANO nr. 2814 un 2900

(E)

7. klase

Vielas ar ANO nr. 2977 un 2978

(C)

Citas, izņemot vielas ar ANO nr. 2919 un 3331

(E)

8. klase

I iepakošanas grupa kravām ar klasifikācijas kodu CT1

(C1D)

I iepakošanas grupa kravām ar

klasifikācijas kodiem CF1, CFT un CW1

(D1E)

Citas

(E)

9. klase

Klasifikācijas kodi M2 un M3

(D1E)

Klasifikācijas kodi M9 un M10

(D)

Citas

(E)

Bīstamās kravas, kas nav minētas iepriekš

(-)

 

8. DAĻA

8.6. nodaļa

Nodaļai pievieno šādu jaunu 8.6. nodaļas tekstu:

"8.6. nodaļa

AUTOTRANSPORTA TUNEĻU
IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI TĀDIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURI PĀRVADĀ BĪSTAMĀS KRAVAS

8.6.1. Vispārīgi noteikumi

Šīs nodaļas noteikumus piemēro, ja transportlīdzekļu kustība caur autotransporta tuneļiem ir ierobežota saskaņā ar 1.9.5. iedaļu.

PIEZĪME. Ierobežojumus, kas nav saskaņā ar 1.9.5. iedaļu, atļauts piemērot līdz 2009. gada 31. decembrim (sk. 1.6.1.12. punktu).

8.6.2. Ceļa zīmes vai signāli, kas regulē tādu transportlīdzekļu kustību, kuri pārvadā bīstamās kravas

Tuneļa kategorija, kuru kompetentā iestāde konkrētajam autotransporta tunelim piešķīrusi saskaņā ar 1.9.5.1. punktu, lai ierobežotu bīstamas kravas pārvadājošu transporta vienību kustību, izmantojot ceļa zīmes, jānorāda šādā veidā:

Zīme un signāls

Tuneļa kategorija

Zīmes nav

Tuneļa kategorija A

Zīme ar papildzīmi, uz kuras attēlots burts B

Tuneļa kategorija B

Zīme ar papildzīmi, uz kuras attēlots burts C

Tuneļa kategorija C

Zīme ar papildzīmi, uz kuras attēlots burts D

Tuneļa kategorija D

Zīme ar papildzīmi, uz kuras attēlots burts E

Tuneļa kategorija E

 

8.6.3. Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods

8.6.3.1. Ierobežojumi noteiktu bīstamo kravu pārvadāšanai caur tuneļiem pamatojas uz šo kravu tuneļa izmantošanas ierobežojuma kodu, kas norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 15. slejā. Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods ir norādīts iekavās šūnas apakšā. Ja kāda tuneļa izmantošanas ierobežojuma koda vietā norādīts "(-)", tas nozīmē, ka uz attiecīgajām bīstamajām kravām neattiecas nekādi tuneļa izmantošanas ierobežojumi. Tomēr attiecībā uz bīstamajām kravām, kurām piešķirti ANO nr. 2919 un 3331, ierobežojumos to pārvadāšanai caur tuneļiem var ietvert īpašajā vienošanās, kuru kompetentā(-ās) iestāde(-es) apstiprina, ievērojot 1.7.4.2. punktu.

8.6.3.2. Ja transporta vienībā ir bīstamās kravas, attiecībā uz kurām ir piešķirti tuneļa izmantošanas ierobežojuma kodi, tad visai kravai piešķir visvairāk ierobežojošo no šiem kodiem.

8.6.3.3. Uz bīstamajām kravām, kuras pārvadā saskaņā ar 1.1.3. iedaļu, neattiecas tuneļa izmantošanas ierobežojumi, un šīs kravas neņem vērā, nosakot tuneļa izmantošanas ierobežojuma kodu visai transporta vienības kravai.

8.6.4. Ierobežojumi attiecībā uz bīstamas kravas pārvadājošu transporta vienību pārvietošanos caur tuneļiem

Ja ir noteikts tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods, kas piešķirams visai transporta vienības kravai, tad attiecīgajai transporta vienībai atļauts pārvietoties saskaņā ar šādiem ierobežojumiem:

Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods attiecībā uz visu kravu

Ierobežojums

B

Aizliegts braukt cauri B, C, D un E kategorijas tuneļiem

B1000C

Aizliegts braukt cauri B kategorijas tuneļiem, ja sprāgstvielu kopējā neto masa uz transporta vienību pārsniedz 1000 kg,

aizliegts braukt cauri C, D un E kategorijas tuneļiem

B1D

Aizliegts braukt cauri B un C kategorijas tuneļiem, ja bīstamās kravas pārvadā cisternās,

aizliegts braukt cauri D un E kategorijas tuneļiem

B1E

Aizliegts braukt cauri B, C un D kategorijas tuneļiem, ja bīstamās kravas pārvadā cisternās,

aizliegts braukt cauri E kategorijas tuneļiem

C

Aizliegts braukt cauri C, D un E kategorijas tuneļiem

C5000D

Aizliegts braukt cauri C kategorijas tuneļiem, ja sprāgstvielu kopējā neto masa uz transporta vienību pārsniedz 5000 kg,

aizliegts braukt cauri D un E kategorijas tuneļiem

C1D

Aizliegts braukt cauri C kategorijas tuneļiem, ja bīstamās kravas pārvadā cisternās,

aizliegts braukt cauri D un E kategorijas tuneļiem

C1E

Aizliegts braukt cauri C un D kategorijas tuneļiem, ja bīstamās kravas pārvadā cisternās,

aizliegts braukt cauri E kategorijas tuneļiem

D

Aizliegts braukt cauri D un E kategorijas tuneļiem

D1E

Aizliegts braukt cauri D kategorijas tuneļiem, ja bīstamās kravas pārvadā bez taras vai cisternās,

aizliegts braukt cauri E kategorijas tuneļiem

E

Aizliegts braukt cauri E kategorijas tuneļiem

-

Atļauts braukt cauri visiem tuneļiem (vedot vielas ar ANO nr. 2919 un 3331, sk. arī 8.6.3.1. punktu).

 

PIEZĪME. Piemēram, transporta vienībai, kas ved pulveri, bezdūmu, ar ANO nr. 0161, kura klasifikācijas kods ir 1.3C, bet tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods - C5000D, un sprāgstvielu kopējā neto masa ir 3000 kg, tad tai ir aizliegts izmantot D un E kategorijas tuneļus."

 

 

1 OV L , 2006.,. . lpp

2 OV L 319, 12.12.1994., 7.lpp.

3 Dokuments attiecas uz EEZ.

4 Oficiālo kravas nosaukumu var aizstāt ar vispārēju nosaukumu, kas attiecas uz līdzīgu īpašību vielām, kuras arī ir saderīgas ar trauka īpašībām.

5 Šajā tabulā uzskaitītas uguņošanas ierīču klases, kuras var izmantot gadījumos, kad nav 6. sērijas pārbaužu datu (sk. 2.2.1.1.7.2. punktu).

 

 

1 PVO publikācija "Farmācijas izstrādājumu kvalitātes nodrošināšana. Norādījumu un ar tiem saistītas informācijas apkopojums. 2. sējums. Laba ražošanas prakse un pārbaudes".

2 Šis novērtējums ir pamatots ar bīstamajām iezīmēm, kas raksturīgas kravām, iepakojuma veidam un pārvadātajam daudzumam.

3 Šis novērtējums ir pamatots ar kravu, iepakojuma veidu un pārvadātā daudzuma raksturīgajām bīstamajām iezīmēm.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 01.01.2007.
Stājas spēkā:
 01.01.2007.
Pieņemšanas vieta: 
Ženēva
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 125, 03.08.2007.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1622
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)