Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par automobiļu starptautisko satiksmi

 

Latvijas Republikas valdība un Baltkrievijas Republikas valdība, turpmāk sauktas " Līgumslēdzējas Puses ",

ņemot vērā divpusējo tirdznieciski - ekonomisko attiecību labvēlīgu attīstību,

vēloties tālāk attīstīt automobiļu satiksmi starp abām valstīm, kā arī tranzītā cauri to teritorijām,

atzīstot nepieciešamību veikt regulārus un neregulārus pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransporta līdzekļiem,

vienojās par sekojošo:

I nodaļa. Pasažieru pārvadājumi

1. pants

1. Regulāri pasažieru pārvadājumi ar vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem autobusiem starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām tiks veikti pēc saskaņošanas starp Līgumslēdzēju Pušu kompetentām institūcijām.

2. Priekšlikumus par šādu pārvadājumu organizēšanu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas savlaicīgi nodod viena otrai. Šiem priekšlikumiem jāsatur sekojošas ziņas: pārvadātāja (firmas) nosaukums, braukšanas maršruts, kustības saraksts, pieturvietas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, kā arī paredzamais pārvadājumu veikšanas periods.

2. pants

1. Neregulāru pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām, izņemot pārvadājumus, kas paredzēti šā Nolīguma 3. pantā, nepieciešamas atļaujas, kuras izdod Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas braucienam pa savas valsts teritoriju.

2. Katra neregulāra pasažieru pārvadājuma veikšanai ar autobusu jābūt izdotai atsevišķai atļaujai, kas dod tiesības veikt vienu reisu turp un atpakaļ, ja vien atļaujā nav citas atrunas.

3. Veicot neregulārus pasažieru pārvadājumus, autobusa vadītāja rīcībā jābūt pasažieru sarakstam.

3. pants

1. Līgumslēdzējas Puses nepieprasīs atļaujas neregulāru pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem:

a) ja pasažieru grupa nemainīgā sastāvā ar vienu un to pašu autobusu veic visu braucienu, kas sākas un beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā reģistrēts autobuss;

b) ja pasažieru grupa nemainīgā sastāvā ar vienu un to pašu autobusu vienā virzienā veic visu braucienu, kas sākas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā reģistrēts autobuss un beidzas otras Līgumslēdzējas Puses vai trešās valsts teritorijā ar noteikumu, ka autobuss atgriežas valstī, kurā tas reģistrēts, bez pasažieriem. Šī kārtība tiek piemērota arī autobusa braucienam bez pasažieriem, lai uzņemtu pasažieru grupu.

2. Atļaujas nav nepieciešamas:

a) pārvadājot pasažierus ar autobusiem, kuros vietu skaits nepārsniedz 9 vietas, vadītāja vietu ieskaitot;

b) veicot bojāta autobusa nomaiņu ar citu autobusu.

II nodaļa. Kravu pārvadājumi

4. pants

1. Kravu pārvadājumi un kravas autotransporta līdzekļu braucieni starp abu Līgumslēdzēju Pušu valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām uz trešajām valstīm, izņemot pārvadājumus, kas paredzēti šā Nolīguma 5. pantā, veicami ar kravas automobiļiem ar piekabēm vai puspiekabēm, vai bez tām, pamatojoties uz Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotajām atļaujām.

2. Katram braucienam, ko veic ar kravas automobili ar piekabi vai puspiekabi, vai bez tām, jābūt izdotai atsevišķai atļaujai, kas dod tiesības veikt vienu reisu turp un atpakaļ, ja vien atļaujā nav citas atrunas.

5. pants

Pārvadājumu atļaujas, kas minētas šā Nolīguma 4. pantā, nav vajadzīgas pārvadājot:

a) gadatirgiem un izstādēm paredzētus eksponātus, iekārtas un materiālus;

b) sporta sacensībām paredzētus transporta līdzekļus, dzīvniekus, kā arī dažādu inventāru un iekārtas;

c) teātra dekorācijas un rekvizītus, mūzikas instrumentus, iekārtas un piederumus, kas paredzēti kinofilmu uzņemšanai,radio un televīzijas raidījumu veidošanai;

d) mirstīgās atliekas un pīšļus;

e) pastu;

f) bojātus autotransporta līdzekļus;

g) kustamo īpašumu, mainot pastāvīgo dzīves vietu;

h) kravu ar autotransporta līdzekļiem, kuru pilna masa, ieskaitot piekabes, nepārsniedz 6 tonnas, vai kuru celtspēja nepārsniedz 3,5 tonnas;

i) autotransporta līdzekļu, ko nopirkuši vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valstī reģistrētie pārvadātāji, pirmajam braucienam bez pasažieriem vai kravas.

6. pants

1. Ja autotransporta līdzekļa izmēri vai svars bez kravas vai ar to pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktās normas, kā arī pārvadājot bīstamas kravas, pārvadātājam jāsaņem otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju speciāla atļauja.

2. Ja atļaujā, kas minēta šā panta 1. punktā, norādīts autotransporta līdzekļa brauciena maršruts, tad pārvadājumu drīkst veikt tikai pa šo maršrutu.

III nodaļa. Vispārīgie noteikumi

7. pants

Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu nodos viena otrai savstarpēji saskaņotu kravu pārvadājumu atļauju veidlapu skaitu. Atļauju veidlapu apmaiņas kārtību saskaņo Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

8. pants

Šajā Nolīgumā paredzētos pārvadājumus var veikt tikai tie pārvadātāji, kuri ir tiesīgi veikt starptautiskos pārvadājumus saskaņā ar savas valsts likumdošanu.

9. pants

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses valstī reģistrētiem pārvadātājiem nav atļauta pasažieru un kravu pārvadāšana starp diviem punktiem, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja vien šim nolūkam nav izdota otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju atļauja.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses valstī reģistrētiem pārvadātājiem atļauts veikt kravu pārvadājumus no otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas uz trešajām valstīm, ja šim nolūkam ir saņemta otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju atļauja.

10. pants

Autobusa vai kravas automobiļa vadītāja rīcībā jābūt autotransporta līdzekļa kategorijai atbilstošai savas valsts vai starptautiskai autovadītāja apliecībai, un savas valsts autotransporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem.

11. pants

Ar šā Nolīguma izpildi saistītie norēķini un maksājumi veicami atbilstoši nolīgumiem par norēķiniem un citiem maksājumiem, kas ir spēkā starp Līgumslēdzējām Pusēm.

12. pants

1. Robežas, muitas un sanitārajā kontrolē tiks piemērotas daudzpusējo un divpusējo starptautisko nolīgumu prasības, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas Puses, bet, risinot jautājumus, kas nav noregulēti ar šiem nolīgumiem, tiks piemērota katras Līgumslēdzējas Puses valsts likumdošana.

2. Ārpus kārtas tiks veikta robežas, muitas un sanitārā kontrole, pārvadājot smagi slimus cilvēkus, veicot regulārus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, kā arī pārvadājot dzīvniekus un kravas, kas ātri bojājas.

13. pants

1. Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, abpusēji atbrīvo no muitas nodevām un maksājumiem otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ievedamo:

a) degvielu, kas atrodas katram autotransporta līdzekļa modelim rūpnīcas izgatavotājas paredzētajās degvielas tvertnēs, kas tehnoloģiski un konstruktīvi saistītas ar dzinēja barošanas sistēmu;

b) smērvielas, kas atrodas autotransporta līdzeklī, tādā daudzumā, kāds nepieciešams konkrēta pārvadājuma veikšanai;

c) rezerves daļas un instrumentus, kas paredzēti bojāta autotransporta līdzekļa remontam, kurš veic starptautiskos pārvadājumus.

2. Instrumenti un neizmantotās rezerves daļas izvedamas atpakaļ, bet nomainītās detaļas vai nu jāizved no Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas, vai jāiznīcina muitas iestāžu uzraudzībā, vai jānodod tām kārtībā, kāda noteikta attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

14. pants

1. Pasažieru un kravu tranzīta pārvadājumi ar Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās reģistrētiem autotransporta līdzekļiem, kā arī šo autotransporta līdzekļu tranzīta braucieni tiek veikti, pamatojoties uz šo Nolīgumu, maksājot par braucienu nodokļus un nodevas, ko iekasē otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā saskaņā ar tās likumdošanu.

2. Līgumslēdzējas Puses neparedz nodevu un maksājumu iekasēšanu par braucieniem, veicot divpusējos pasažieru un kravu pārvadājumus, un var piemērot atvieglojumus tranzīta un cita veida pārvadājumiem saskaņā ar savas valsts likumdošanu.

15. pants

Līgumslēdzēju Pušu valstīs reģistrētiem pārvadātājiem ir jāievēro tās Līgumslēdzējas Puses valsts ceļu satiksmes noteikumi un citi likumi, kuras teritorijā atrodas autotransporta līdzeklis.

16. pants

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valstī reģistrēts pārvadātājs, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, pārkāpis kādu no šā Nolīguma nosacījumiem, tās Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, kuras valsts teritorijā pārkāpums izdarīts, var, neierobežojot nekādas tās teritorijā piemērojamās likumīgās sankcijas, informēt par pārkāpuma apstākļiem otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju.

2. Jebkura šī panta 1. punktā minētā pārkāpuma gadījumā tās Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, kuras valsts teritorijā pārkāpums izdarīts, var pieprasīt otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai:

a) brīdināt pārvadātāju, kurš izdarījis pārkāpumu, ka jebkura nākošā pārkāpuma gadījumā var tikt aizliegta autotransporta līdzekļa iebraukšana tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kur izdarīts pārkāpums uz laika periodu, kādu noteiks šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija;

b) paziņot pārvadātājam, ka viņa autotransporta līdzekļu iebraukšana otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā aizliegta uz laiku vai noteiktu laika periodu.

3. Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai, saņemot jebkuru šāda veida prasību no otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas, tā ir jāizpilda un visīsākajā laikā jāinformē otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija par veiktajiem pasākumiem.

17. pants

Šā Nolīguma pienācīgas izpildes nodrošināšanai Līgumslēdzējas Puses izveido Kopējo Komisiju pēc kompetento institūciju ieteikuma. Kopējās Komisijas sapulces notiks pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas priekšlikuma pārmaiņus abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās.

18. pants

1. Jautājumi, kurus neregulē šis Nolīgums, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībnieces ir abu Līgumslēdzēju Pušu valstis, tiks risināti atbilstoši katras Līgumslēdzējas Puses valsts likumdošanai.

2. Šis Nolīgums neskar Līgumslēdzēju Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem to noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

19. pants

1. Šis Nolīgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem paziņos viena otrai par to, ka izpildītas nepieciešamās darbības, kas paredzētas katras Līgumslēdzējas Puses valsts likumdošanā.

2. Šī Nolīguma nosacījumi provizoriski tiks piemēroti no tā parakstīšanas dienas.

3. Šis Nolīgums tiek noslēgts uz vienu gadu un turpmāk tā darbības termiņš automātiski pagarinās līdz nākošā kalendārā gada beigām tik ilgi, kamēr neviena no Līgumslēdzējām Pusēm vismaz 90 dienas pirms Nolīguma darbības termiņa beigām nepaziņos pa diplomātiskiem kanāliem otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu nodomu pārtraukt tā darbību.

Parakstīts Minskā, 1995.gada 1.februārī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, baltkrievu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

Šā Nolīguma nosacījumu atšķirīgas interpretācijas gadījumā, noteicošais ir teksts krievu valodā.

  Latvijas Republikas valdības vārdā:

   Baltkrievijas Republikas valdības vārdā:

 

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi protokols

 

Šis protokols ir Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi neatņemama sastāvdaļa.

Par Nolīguma piemērošanas kārtību Puses vienojās šādos jautājumos:

1. Kompetentās institūcijas:

Latvijas Republikā -

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;

Baltkrievijas Republikā -

Baltkrievijas Republikas Transporta un sakaru ministrija.

2. Nolīguma nosacījumi attiecināmi uz kravas transporta līdzekļu kombināciju tikai tad, ja kravas automobilis vai vilcējs ir reģistrēts vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām.

Nolīgumā paredzētie kravu pārvadājumi tiek veikti, izmantojot pavadzīmes, kuru formai jāatbilst vispārpieņemtajiem starptautiskajiem paraugiem.

Autotransporta līdzekļiem, ar kuriem veic starptautiskos pārvadājumus, nepieciešamas savas valsts reģistrācijas numura zīmes un valsts atšķirības zīmes.

3. Izpildot Nolīguma 1.panta nosacījumus, regulāru pasažieru pārvadājumu uzsākšanai starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, kā arī tranzītā cauri tām, tiek noteikta šāda atļauju izdošanas un to izmantošanas kārtība:

3.1. Pieteikumu iepriekš minēto pasažieru pārvadājumu atļaujas saņemšanai pārvadātājs iesniedz tās Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai, kuras valsts teritorijā transporta līdzeklis reģistrēts.

Pieteikumā jānorāda:

a) pārvadātāja pilns nosaukums un adrese;

b) maršruta shēma, norādot vietas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai;

c) autobusa kustības periods gada laikā, kustības biežums, norādot nedēļas dienas;

d) maršruta darbības ilgums;

e) plānotais Līgumslēdzēju Pušu valstu robežas šķērsošanas laiks;

f) transporta līdzekļa marka un modelis.

3.2. Kompetentā institūcija, kas saskaņā ar punkta 3.1. prasībām saņēmusi pieteikumu regulāru pasažieru pārvadājumu uzsākšanai (atbilstoši formai, ko saskaņojusi Kopējā Komisija), nosūta to otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai, kas izskata pieteikumu 30 dienu laikā un sniedz atbildi, izdodot atļauju vai noraidot pieteikumu.

4. Par Nolīguma 2. panta izpildi Puses vienojās, ka atļauju veidlapu paraugus pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem nosaka katras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija.

5. Attiecībā uz Nolīguma 4.panta 2.punkta izpildi paredzēts, ka pārvadājumu atļauju var izmantot tikai tas pārvadātājs, kam tā izsniegta.

6. Puses vienojās, ka ar Nolīguma 5. panta "f" punktā minēto jāsaprot specializēta transporta līdzekļa brauciens bez atļaujas, lai atvilktu vai atvestu bojātu transporta līdzekli uz tā reģistrācijas valsti.

7. Lai saņemtu Nolīguma 6. pantā minēto speciālo atļauju, pārvadātājam jāiesniedz kompetentajai institūcijai pieteikums, kurā jānorāda:

a) pārvadātāja nosaukums un adrese;

b) transporta līdzekļa marka un tips, kā arī valsts reģistrācijas numurs;

c) asu skaits un attālums starp tām;

d) slodze uz katru asi;

e) transporta līdzekļa izmēri un masa;

f) transporta līdzekļa celtspēja;

g) kravas veids, tās izmēri un masa;

h) nepieciešamības gadījumā shēma transporta līdzeklim ar kravu;

i) transporta līdzekļa maksimālais pieļaujamais ātrums (km/st);

j) iekraušanas un izkraušanas vietas (precīzas adreses);

k) pārvadājuma maršruts un paredzamās robežas šķērsošanas vietas.

Speciālas atļaujas saņemšanai jānosūta rakstisks pieteikums trijos eksemplāros ne vēlāk kā 20 dienas pirms pārvadājuma uzsākšanas.

8. Saskaņā ar Nolīguma 7.pantu tiek noteikti šādi pārvadājumu atļauju veidi:

a) divpusējas - pārvadājumiem starp vietu, kas atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un vietu, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) tranzīta - pārvadājumiem tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai;

c) pārvadājumiem uz trešajām valstīm - starp vietu, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un vietu, kas atrodas trešās valsts teritorijā.

Puses vienojās piešķirt pārvadātājiem tiesības veikt kravu pārvadājumus no trešajām valstīm uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, ja tas nav pretrunā ar savstarpējiem līgumiem, kas noslēgti ar trešajām valstīm.

Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu līdz novembra mēnesim vienojas par nākošajam gadam nepieciešamo atļauju skaitu iepriekš minēto atļauju veidiem, kuru savstarpējo apmaiņu veic vismaz 30 dienas pirms nākošā gada sākuma.

Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas, savstarpēji vienojoties, var šajā punktā minēto atļauju veidus aizstāt ar universālām atļaujām.

9. Nolīguma 14.panta 2.punkta nosacījumi:

• attiecināmi arī uz transporta līdzekļu braucieniem bez kravas;

• neatbrīvo no papildus maksājumiem par smagsvara un liela izmēra transporta līdzekļu braucieniem, kā arī kravu pārvadājumiem, ko veic saskaņā ar šā Nolīguma 6. pantu;

• neatbrīvo no maksas par sniegtajiem pakalpojumiem.

10. Puses vienojās, ka ar 13.pantā minētajām tvertnēm, kas tehnoloģiski un konstruktīvi saistītas ar dzinēja barošanas sistēmu, jāsaprot vilcēja, autobusa vai speciālo agregātu degvielas tvertnes, kas atbilst transporta līdzekļa izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem.

Parakstīts Minskā 1995.gada 1.februārī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, baltkrievu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

Šī Protokola nosacījumu atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

 Latvijas Republikas  valdības vārdā:

Baltkrievijas Republikas valdības vārdā:

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Baltkrievija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 21.03.1996.
Parakstīts:
 01.02.1995.
Parakstīšanas vieta: 
Minska
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 18/19, 01.02.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
154
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"