Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.
PVO vispārējā konvencija par tabakas uzraudzību

Ievads

Šīs Konvencija Puses,

Apņēmās piešķirt prioritāti savām tiesībām aizsargāt sabiedrības veselību,

Apzinoties, ka tabakas epidēmiskā izplatība ir globāla problēma ar nopietnām sekām sabiedrības veselībai, kas prasa visplašāko starptautisko sadarbību un visu valstu dalību, iedarbīgai, atbilstošai un visaptverošai starptautiskai rīcībai,

Atspoguļo starptautiskās sabiedrības bažas par pasaules mēroga postošo tabakas patēriņa un pakļaušanu tabakas dūmiem iedarbību uz veselību, par šīs iedarbības sociālajām, ekonomiskajām un vides sekām,

Nopietni satraucas par pieaugošo starptautisko cigarešu un citu tabakas izstrādājumu patēriņu, īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī par slogu, ko tas rada ģimenēm, maznodrošinātajiem un valstu veselības sistēmām,

Apzinoties, ka zinātniskie pētījumi ir nepārprotami pierādījuši to, ka tabakas patēriņš un pakļaušana tabakas dūmu iedarbībai var izraisīt nāvi, slimības un invaliditāti, un pastāv nobīde laikā starp pakļaušanu smēķēšanai un cita veida tabakas izstrādājumu lietošanu un uz tabaku attiecināmu slimību cēloņiem,

Konstatējot arī to, ka cigaretes un vairāki citi tabaku saturoši produkti ir izstrādāti ar augstu atkarības pakāpi ar mērķi radīt un uzturēt atkarību, un daudzas saturošās sastāvdaļas, kā arī to radītie dūmi ir farmakoloģiski aktīvi, toksiski, mutagēni un kancerogēni, un to, ka atkarība no tabakas tiek atsevišķi klasificēta kā traucēklis lielākajos starptautiskajos slimību klasifikatoros,

Atzīstot, ka pastāv nepārprotami zinātniski pierādījumi, ka pirmsdzemdību pakļaušana tabakas dūmiem izraisa kaitīgu veselības un attīstības vidi bērniem,

Ļoti norūpējušies par smēķēšanas un citu tabakas patēriņa veidu eskalāciju bērnu un pusaudžu vidū pasaules mērogā, īpaši smēķēšanu agrīnā vecumā, kam ir tendence pieaugt,

Satraukušies par pieaugošo smēķēšanu un citu tabakas patēriņa veidu pieaugumu sieviešu un jaunu meiteņu vidū pasaules mērogā, un paturot prātā nepieciešamību pilnīgai sieviešu dalībai politikas veidošanā un ieviešanā visos līmeņos, un nepieciešamību pēc dzimumu specifiskas tabakas uzraudzības stratēģijas,

Ļoti norūpējušies par augsto smēķēšanas un citu tabakas izstrādājumu augsto patēriņa līmeni iezemiešu tautu vidū,

Nopietni nobažījušies par visa veida reklāmu, veicināšanas un sponsorēšanas formu ietekmi, mērķētu uz tabakas izstrādājumu lietošanu,

Konstatējot, ka ir nepieciešama saskaņota rīcība ar mērķi ierobežot visas cigarešu un citu tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības formas, ieskaitot kontrabandu, nelikumīgu ražošanu un viltošanu,

Atzīstot, ka tabakas uzraudzība visos līmeņos un īpaši jaunattīstības valstīs un valstīs ar pārejas ekonomiku prasa pietiekamus finansu un tehniskos resursus, atbilstošus esošajām un paredzamajām tabakas uzraudzības aktivitātēm,

Konstatējot nepieciešamību attīstīt atbilstošas struktūras ar mērķi līdzdarboties un iesaistīties ilgtermiņa sociālo un ekonomisko problēmu risināšanā, sekmīgai tabakas pieprasījuma samazināšanas stratēģijas ieviešanai,

Piesardzīgi paturot prātā sociālās un ekonomiskās grūtības, kuras var izraisīt tabakas uzraudzības programmas vidēja un ilgtermiņa perspektīvā atsevišķās attīstības valstīs un valstīs ar pārejas ekonomiku, un konstatējot vajadzību pēc tehniskas un finansu palīdzības, ilgtspējīgas nacionālās attīstības stratēģiju kontekstā,

Apzinoties daudzu Valstu paveikto vērtīgo darbu tabakas uzraudzības jomā un uzticoties Pasaules Veselības organizācijas vadībai, kā arī citu organizāciju un Apvienoto Nāciju sistēmas struktūru pūlēm un citām starptautiskām un reģionālām starpvalstu organizācijām, izstrādājot pasākumus tabakas uzraudzībai,

Uzsverot īpašo nevalstisko organizāciju un citu civilās sabiedrības locekļu, nesaistītu ar tabakas industriju, ieguldījumu, ieskaitot veselības profesionāļu struktūras, sieviešu, jauniešu, vides un patērētāju grupas, un akadēmiskās un veselības aprūpes institūcijas, tabakas uzraudzības centienus valstiskā un starptautiskā līmenī un to nozīmīgo darbu un piedalīšanos valsts un starptautiska mēroga tabakas uzraudzības pasākumu ieviešanā,

Atzīstot vajadzību modri sekot jebkuriem tabakas industrijas centieniem mazināt vai nepieļaut tabakas uzraudzības pasākumus un nepieciešamību būt informētiem par tabakas industrijas aktivitātēm, kurām ir negatīva ietekme uz tabakas uzraudzības pasākumiem,

Atsaucoties uz Starptautisko līgumu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, kuras akceptēja Apvienoto Nāciju Vispārējā Asamblejā 1966.gada 16.decembrī, 12.pantu, kas nosaka, ka katrs cilvēks ir tiesīgs baudīt visaugstākos fiziskās un garīgās veselības standartus,

Atsaucoties arī uz Pasaules Veselības organizācijas Konstitūciju, kas nosaka, ka visaugstāko veselības standartu baudīšana ir viena no katra cilvēka pamata tiesībām, nediskriminējot pēc rases, reliģijas, politiskās pārliecības, ekonomiskiem vai sociāliem faktoriem,

Apņemties veicināt tabakas uzraudzības pasākumus, balstoties uz esošajiem un saistītiem zinātniskiem, tehniskiem un ekonomiskiem apsvērumiem,

Atsaucoties uz Konvenciju par visu sieviešu diskriminācijas formu likvidēšanu, kuru akceptēja Apvienoto Nāciju Vispārējā Asamblejā 1979.gada 18.decembrī, kura nosaka, ka Konvencijas Dalībvalstis veiks atbilstošus pasākumus, lai likvidētu sieviešu diskrimināciju veselības aprūpes jomā,

Atsaucoties tālāk uz Bērnu tiesību konvenciju, kuru akceptēja Apvienoto Nāciju Vispārējā Asambleja 1989.gada 20.novembrī, atzīstot bērnu tiesības baudīt visaugstākos veselības standartus,

Vienojās par sekojošo:

I daļa: IEVADS

1.pants

Terminu lietošana

Šīs Konvencijas nolūkā:

(a) "nelikumīga tirdzniecība" nozīmē jebkura ar likumu aizliegta prakse vai darbība, attiecināma uz ražošanu, nosūtīšanu, saņemšanu, piederību, izplatīšanu, pārdošanu vai pirkšanu, ieskaitot jebkuru praksi vai darbību, kas vērsta uz šādas aktivitātes veicināšanu;

(b) "reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācija" nozīmē organizāciju, kas sastāv no vairākām suverēnām valstīm un kurai tās Dalībvalstis ir nodevušas kompetenci attiecībā uz virkni jautājumu, ieskaitot pilnvaru pieņemt lēmumus, kas ir saistoši tās Dalībvalstīm attiecībā uz tiem jautājumiem;1

(c) "tabakas reklāmā un veicināšana" nozīmē jebkuru komerciālu komunikāciju, rekomendāciju vai darbību ar mērķi ietekmēt vai iespējami ietekmēt tabakas izstrādājumu vai tabakas izmantošanu vai nu tiešā vai netiešā veidā;

(d) "tabakas uzraudzība" nozīmē virkni piedāvājuma, pieprasījuma un kaitīguma samazināšanas stratēģijas ar mērķi uzlabot iedzīvotāju veselību, ierobežojot vai samazinot tabakas izstrādājumu patēriņu un iedzīvotāju pakļaušanu tabakas dūmiem;

(e) "tabakas industrija" nozīmē tabakas ražotāji, vairumtirgotāji un tabakas izstrādājumu importētāji;

(f) "tabakas izstrādājumi" nozīmē izstrādājumus, kas ir pilnībā vai daļēji izgatavoti no tabakas lapām kā izejmateriāla, kas paredzēti smēķēšanai, sūkšanai, košļāšanai vai šņaukšanai;

(g) "tabakas sponsorēšana" nozīmē jebkura veida ieguldījumu jebkuram pasākumam, aktivitātei vai indivīdam ar mērķi ietekmēt vai iespējami ietekmēt tabakas izstrādājumu vai tabakas izmantošanu vai nu tiešā vai netiešā veidā;

2.pants

Saistība starp šo Konvenciju un citiem līgumiem un juridiskiem dokumentiem

1. Puses tiek iedrošinātas ieviest pasākumus ārpus šajā Konvencijā un tās protokolos noteiktajiem pasākumiem, ar mērķi labāk aizsargāt cilvēku veselību, un nekas no šajos dokumentos noteiktajiem pasākumiem neatturēs Pusi no stingrāku pasākumu ieviešanas, saskaņā ar šiem noteikumiem un starptautisko likumdošanu.

2. Konvencijas noteikumi un tās protokoli nekāda veidā neietekmēs Pušu tiesības stāties divpusējos vai daudzpusējos līgumos, ieskaitot reģionālos vai mazāka administratīvā iedalījuma reģionos, saistībā ar vai papildus jautājumiem, attiecībā uz Konvenciju un tās protokoliem, nodrošinot to, ka šādi līgumi ir savienojami ar to saistībām šīs Konvencijas un tās protokolu ietvaros. Ieinteresētās Puses paziņos par šādiem līgumiem Pušu Konferencei ar Sekretariāta starpniecību.

II daļa: MĒRĶIS, VADOŠIE PRINCIPI UN VISPĀRĒJĀS SAISTĪBAS

3.pants

Mērķis

Šīs Konvencijas un tās protokolu mērķis ir aizsargāt esošās un nākotnes paaudzes no postošām veselības, sociālām, vides un ekonomiskām tabakas patēriņa un pakļaušanu tabakas dūmiem sekām, nodrošinot ietvarus tabakas uzraudzības pasākumiem, kuri ir jāievieš Pusēm valsts, reģionālajā un starptautiskajā līmenī, nolūkā samazināt nepārtraukti un pamatīgi tabakas izmantošanas un pakļaušanu tabakas dūmiem izplatību.

4.pants

Vadošie principi

Lai sasniegtu šīs Konvencijas un tās protokolu mērķi un ieviestu tās nosacījumus, Puses, cita starpā, darbosies saskaņā ar šeit izklāstītajiem principiem:

1. Katram cilvēkam ir jābūt informētam par tabakas patēriņa un pakļaušanu tabakas dūmiem radītām veselības sekām, kaitīgu ieradumu veicināšanu un mirstības briesmām, un attiecīgajā valdības līmenī būtu jāpārskata efektīvi likumdošanas, izpildvaras, administratīvie un citi pasākumi ar mērķi aizsargāt visus cilvēkus no pakļaušanas tabakas dūmiem.

2. Ir nepieciešama stingra politiskā apņemšanās, lai izstrādātu un atbalstītu valsts, reģionālajā un starptautiskajā līmenī visaptverošus starpsektoru pasākumus un koordinētu attiecīgo rīcību, ņemot vērā sekojošo:

(a) nepieciešamība veikt pasākumus, lai aizsargātu visus cilvēkus no pakļaušanas tabakas dūmiem;

(b) nepieciešamība veikt pasākumus, lai novērstu veicināšanu un atbalstītu pārtraukšanu un samazinātu tabakas izstrādājumu lietošanu jebkurā formā;

(c) nepieciešamība veikt pasākumus, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju un sabiedrības piedalīšanos tabakas uzraudzības programmu izstrādē, ieviešanā un novērtēšanā, kas ir sociāli un no vietējās kultūras pieņemami vietējo iedzīvotāju vajadzībām un perspektīvām; un

(d) nepieciešamība veikt pasākumus, lai apzinātu dzimuma specifiskus riskus, izstrādājot tabakas uzraudzības stratēģijas.

3. Starptautiskā sadarbība, īpaši tehnoloģiju, zināšanu nodošana un finansu palīdzības sniegšana un attiecīgās ekspertīzes nodrošināšana ar mērķi izveidot un ieviest efektīvas tabakas uzraudzības programmas, ņemot vērā vietējo kultūru, kā arī sociālos, politiskos un likumdošanas faktorus, ir svarīga Konvencijas sastāvdaļa.

4. Visaptveroši daudzsektoru pasākumi un centieni samazināt visu tabakas izstrādājumu lietošanu valsts, reģionālajā un starptautiskajā līmenī ir būtiski, saskaņā ar sabiedrības veselības principiem, saslimstības izraisīšanas, priekšlaicīgas invaliditātes un mirstības tabakas patēriņa un pakļautības tabakas dūmiem novēršanai.

5. Jautājumi, kas attiecas uz atbildību, kā noteikts katrai Pusei tās jurisdikcijas ietvaros, ir svarīga visaptverošas tabakas uzraudzības sastāvdaļa.

6. Tehniskās un finansu palīdzības nozīmība, lai sekmētu tabakas audzētāju un strādnieku ekonomisko pāreju, kuru iztikas līdzekļi tiek nopietni apdraudēti tabakas uzraudzības kontroles programmu ieviešanas rezultātā attīstības valstu Pusēs, kā arī Pusēm ar pārejas ekonomiku, tās būtu jāreorganizē un jāpārskata valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģijas kontekstā.

7. Civiliedzīvotāju piedalīšanās ir būtiska Konvencijas un tās protokolos noteikto mērķu sasniegšanai.

5.pants

Vispārējie pienākumi

1. Katra Puse izstrādās, ieviesīs, periodiski papildinās un pārskatīs visaptverošas daudzsektoru valsts tabakas uzraudzības stratēģijas, plānus un programmas, saskaņā ar šo Konvenciju un protokoliem, kuras dalībniece ir Puse.

2. Līdz ar šo katra Puse, atbilstoši savām iespējām:

(a) izveidos vai pastiprinās un finansēs valsts koordinācijas mehānismu vai galvenās struktūras tabakas uzraudzībai; un

(b) pieņems un ieviesīs efektīvus likumdošanas, izpildvaras, administratīvos un/vai citus pasākumus un sadarbosies, kur piemērots, ar citām Pusēm, izstrādājot atbilstošas politikas tabakas patēriņa novēršanai un samazināšanai, atkarībai no nikotīna un pakļaušanai tabakas dūmiem.

3. Puses, ieviešot un nosakot attiecīgās sabiedrības veselības politikas tabakas uzraudzības jomā, darbosies ar mērķi aizsargāt šīs politikas no komerciālām un cita veida likumīgām tabakas industrijas interesēm, saskaņā ar valsts likumdošanu.

4. Puses sadarbosies piedāvāto pasākumu, procedūru un vadlīniju formulēšanā Konvencijas un tās protokolu, kuru dalībnieces ir Puses, ieviešanā.

5. Puses, kur piemērots, sadarbosies, ar kompetentām starptautiskām un reģionālām starpvaldību organizācijām un citām struktūrām, lai sasniegtu Konvencijas un tās protokolu mērķus, kuru dalībnieces ir Puses.

6. Puses, tām pieejamo līdzekļu un resursu ietvaros, sadarbosies ar mērķi iegūt finansu resursus efektīvai Konvencijas ieviešanai ar divpusēju un daudzpusēju finansēšanas mehānismu palīdzību.

III daļa: PASĀKUMI TABAKAS PIEPRASĪJUMA SAMAZINĀŠANAI

6.pants

Cenu un nodokļu pasākumi tabakas pieprasījuma samazināšanai

1. Puses atzīst, ka cenu un nodokļu pasākumi ir iedarbīgs un svarīgs tabakas pieprasījuma patēriņa samazināšanas līdzeklis dažādos iedzīvotāju segmentos, īpaši jauniešu vidū.

2. Bez aizspriedumiem attiecībā uz Pušu suverenām tiesībām noteikt un nodibināt nodokļu politikas, katrai Pusei būtu jāņem vērā tās valstiskie veselības mērķi attiecībā uz tabakas uzraudzību un adopciju vai uzturēšanu, kur piemērojams, tādi pasākumi var ietvert sekojošo:

(a) nodokļu politiku ieviešana un, kur piemērojams, cenu politika tabakas izstrādājumiem ar mērķi sniegt ieguldījumu veselībai tabakas patēriņa samazināšanas nolūkā; un

(b) aizliegt vai ierobežot, kur piemērojams, starptautiskiem ceļotājiem bez nodokļu un bez nodevu tabakas izstrādājumu pārdošanu un/vai importu.

3. Puses nodrošinās nodokļu likmes tabakas izstrādājumiem un informāciju par tendencēm tabakas patēriņam savos periodiskajos ziņojumos Pušu Konferencei, saskaņā ar 21.pantu.

7.pants

Necenu pasākumi tabakas pieprasījuma samazināšanai

Puses atzīst, ka visaptveroši necenu pasākumi ir efektīvs un svarīgs līdzeklis tabakas patēriņa samazināšanai. Katra Puse pieņems un ieviesīs efektīvus likumdošanas, izpildvaras, administratīvos un citus pasākumus, kas nepieciešami tās saistību ieviešanai, saskaņā ar 8. līdz 13. pantam, un sadarbosies, kur piemērots, viena ar otru tiešā veidā vai ar kompetentu starptautisko organizāciju starpniecību ar nolūku to ieviest. Pušu Konference piedāvās atbilstošas vadlīnijas šo pantu nosacījumu ieviešanai.

8.pants

Aizsardzība no pakļaušanas tabakas dūmiem

1. Puses atzīst, ka pastāv nepārprotami zinātniski pierādījumi tam, ka pakļaušana tabakas dūmiem izraisa nāvi, slimības un invaliditāti.

2. Katra Puse pieņems un ieviesīs esošajai valsts jurisdikcijā attiecīgajās jomās, saskaņā ar valsts likumdošanu, un aktīvi veicinās citos jurisdikcijas līmeņos efektīvus likumdošanas, izpildvaras, administratīvos un/vai citus pasākumus, kas nodrošina aizsardzību no pakļaušanas tabakas dūmiem darba vietās iekštelpās, sabiedriskajā transportā, sabiedriskās iekštelpās un, kur piemērojams, citās sabiedriskās vietās.

9.pants

Tabakas izstrādājumu satura regulēšana

Pušu Konference, konsultējoties ar kompetentām starptautiskām struktūrām, piedāvās vadlīnijas tabakas izstrādājumu satura pārbaudei, mērīšanai un izplūdei, un šī satura un izplūdes regulēšanai. Katra Puse, kur to ir apstiprinājušas kompetentas valsts iestādes, pieņems un ieviesīs efektīvas likumdošanas izpildvaras, administratīvās un citas metodes šādai pārbaudei, mērīšanai un regulēšanai.

10. pants.

Tabakas izstrādājumu atklāšanas regulēšana

Katra Puse, saskaņā ar tās valsts likumdošanu, pieņems un ieviesīs efektīvus likumdošanas, izpildvaras, administratīvos un citus pasākumus, kas prasa tabakas izstrādājumu ražotājiem un importētājiem atklāt valdības iestādēm informāciju par tabakas izstrādājumu saturu un izplūdi.

Katra Puse tālāk attiecīgi pieņems un ieviesīs efektīvus pasākumus informācijas izpaušanai sabiedrībai par tabakas izstrādājumu toksiskajām sastāvdaļām un to radītajām izplūdēm.

11.pants

Tabakas izstrādājumu iepakošana un marķēšana

1. Katra Puse trīs gadu laikā pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā attiecīgajai Pusei, pieņems un ieviesīs, saskaņā ar tās valsts likumdošanu, efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu sekojošo:

(a) tabakas izstrādājumu iepakojums un marķēšana nesekmē tabakas izstrādājumu jebkādā nepareizā, maldinošā, dezinformējošā vai līdzīga veidā ar nolūku radīt kļūdainu priekšstatu par tā īpašībām, veselības sekām, riskiem vai izplūdi, ieskaitot jebkuru termiņu, aprakstu un preču zīmi, tēlainu vai jebkādu citu zīmi, kas tieši vai netieši rada maldinošu iespaidu par to, ka īpašais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs kā citi tabakas izstrādājumi. Tie var ietvert tādus terminus kā "zems nikotīna līmenis", "viegls", "ultra-viegls" vai "maigs"; un

(b) katrai paciņai un tabakas izstrādājumu paciņai un jebkādam ārējam iepakojumam un šādu izstrādājumu marķēšanai arī ir jāietver veselības brīdinājumi, kas apraksta postošās tabakas lietošanas sekas, un var ietvert citus atbilstošus paziņojumus. Šie brīdinājumi un ziņojumi:

(i) ir jāapstiprina kompetentai valsts institūcijai;

(ii) tiem ir jāmainās;

(iii) tiem ir jābūt lieliem, skaidriem, acīmredzamiem un salasāmiem;

(iv) tiem būtu jāpārstāv 50% vai vairāk no galvenās teksta izkārtojuma platības, bet ne mazāk kā 30% no galvenās teksta izkārtojuma platības;

(v) var būt attēlu vai piktogrammu formā.

2. Katrai paciņai un tabakas izstrādājuma iepakojumam un jebkuram šādu tabakas izstrādājumu ārējam iepakojumam un marķējumam, papildus šī panta 1(b) paragrāfā noteiktajiem brīdinājumiem, ir jāsatur informācija par attiecīgajām tabakas izstrādājumu sastāvdaļām un izplūdi, kā to nosaka valsts iestādes.

3. Katra Puse pieprasīs, lai brīdinājumi un cita tekstuālā informācija, noteikta šī panta paragrāfos 1(b) un 2, parādītos uz katras paciņas un tabakas izstrādājumu paciņas un uz jebkura šādu izstrādājumu ārējā iepakojuma un marķējuma tās pamata valodā vai valodās.

4. Šī panta nolūkā termins "ārējais iepakojums un marķējums" attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ir attiecināms uz jebkuru iepakojumu un marķējumu, kuru izmanto izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

12.pants

Izglītība, komunikācija, apmācība un sabiedrības apziņa

Katra Puse sekmēs un nostiprinās sabiedrības apziņu par tabakas uzraudzības jautājumiem, izmantojot visus pieejamos komunikāciju instrumentus, kur piemērots. Līdz šim, katra Puse pieņems un ieviesīs efektīvus likumdošanas, izpildvaras, administratīvos un citus pasākumus, lai veicinātu:

(a) plašu pieeju iedarbīgām un visaptverošām izglītības un sabiedrības apziņas programmām par veselības riskiem, ieskaitot tabakas patēriņa kaitīgus ieradumus veicinošās īpašības un pakļaušanu tabakas dūmiem;

(b) sabiedrības apziņa par tabakas patēriņa veselības riskiem un pakļaušanu tabakas dūmiem, un par ieguvumiem, pārtraucot lietot tabaku un dzīves veidu brīvu no smēķēšanas, kā noteikts pantā 14.2;

(c) sabiedrības pieejamība, saskaņā ar valsts likumdošanu, plašai informācijai par tabakas industriju, kā atbilstošu šīs Konvencijas mērķim;

(d) iedarbīga un atbilstoša apmācība vai jūtīguma radīšana un apziņas programmas par tabakas uzraudzību, kas paredzētas tādiem cilvēkiem, kā veselības darbiniekiem, sabiedriskajiem darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, mēdiju profesionāļiem, pasniedzējiem, lēmumu pieņēmējiem, administratoriem un citām iesaistītām personām;

(e) apzināšanās un sabiedrības un privāto aģentūru un nevalstisko organizāciju, nesaistītu ar tabaka industriju, iesaistīšanās, starpsektoru programmu un stratēģiju izstrādē tabakas uzraudzībai; un

(f) sabiedrības apziņa un pieejamība informācijai, attiecībā uz tabakas ražošanas un patēriņa kaitīgām veselības, ekonomiskajām un vides sekām.

13.pants

Tabakas reklāma, veicināšana un sponsorēšana

1. Puses atzīst, ka vispārējs aizliegums reklamēt, veicināt un sponsorēt samazinātu tabakas izstrādājumu patēriņu.

2. Katra Puse, saskaņā ar tās konstitūciju vai konstitucionālajiem principiem, uzņemas vispārēju aizliegumu visa veida tabakas izstrādājumu reklāmai, veicināšanai un sponsorēšanai. Tas ietvers, atbilstoši Puses spēkā esošajai vides likumdošanai un pieejamajiem tehniskajiem līdzekļiem, vispārēju aizliegumu uz pārrobežu reklāmu, veicināšanu un sponsorēšanu, kuras izcelsme ir Puses teritorija. Attiecībā uz šo piecu gadu laikā pēc Konvencijas stāšanās spēkā attiecīgās Puses valstī, katra Puse uzņemsies atbilstošus likumdošanas, izpildvaras, administratīvos un/vai citus pasākumus un attiecīgi ziņos, saskaņā ar 21. pantu.

3. Puse, kura nav tādā situācijā, lai uzņemtos vispārēju aizliegumu saskaņā ar tās konstitūciju vai konstitucionālajiem principiem, pielietos ierobežojumus visa veida tabakas reklāmai, veicināšanai un sponsorēšanai. Tas ietvers, saskaņā ar valsts Puses vides likumdošanu un pieejamajiem tehniskajiem līdzekļiem, ierobežojumus vai vispārēju aizliegumu reklāmai, veicināšanai un sponsorēšanai, kuras izcelsme teritorija ir Puses valsts ar pārrobežu sekām. Attiecībā uz šo, katra Puse uzņemsies atbilstošus likumdošanas, izpildvaras, administratīvos un/vai citus pasākumus un attiecīgi ziņos, saskaņā ar 21. pantu.

4. Kā minimums un saskaņā ar tās konstitūciju vai konstitūcijas principiem, katra Puse:

(a) aizliegs visa veida tabakas reklāmu, veicināšanu un sponsorēšanu, kas sekmē tabakas izstrādājumu lietošanu, ar jebkādiem maldīgiem, dezinformējošiem vai viltus vai līdzīgiem līdzekļiem, lai radītu kļūdainu priekšstatu par tā īpašībām, veselības sekām, riskiem vai izplūdi;

(b) pieprasīs, lai veselības vai citi atbilstoši brīdinājumi vai paziņojumi būtu izvietoti uz visām tabakas reklāmām un, kur atbilstošs, veicināšanai un sponsorēšanai;

(c) ierobežos tiešās vai netiešās iniciatīvas, kas iedrošina tabakas izstrādājumu pirkšanu sabiedrībā;

(d) pieprasīs, ja tam nav vispārējs aizliegums, attiecīgām valsts institūcijām izpaust izdevumus tabakas industrijā par reklāmu, veicināšanu un sponsorēšanu, kas vēl nav aizliegta. Šīs institūcijas var izlemt padarīt šos skaitļus pieejamus, saskaņā ar valsts likumdošanu, sabiedrībai un Pušu Konferencei, saskaņā ar 21.pantu;

(e) uzņemsies vispārēju aizliegumu vai, ja Puse nav tādā situācijā, lai uzņemtos vispārēju aizliegumu saskaņā ar tas konstitūciju vai konstitūcijas principiem, ierobežot reklāmu, veicināšanu un sponsorēšanu radio, televīzijā, drukas mēdijos un, kur atbilstošs, tādos kā internets, piecu gadu laikā; un

(f) aizliegs vai, ja Puse nav tādā situācijā, lai uzņemtos vispārēju aizliegumu, saskaņā ar tās konstitūciju vai konstitūcijas principiem, ierobežot tabakas sponsorēšanu starptautiska mēroga pasākumos, aktivitātēs un/vai piedalīšanos tajos.

5. Puses tiek iedrošinātas ieviest pasākumus ārpus 4.paragrāfā noteiktajām saistībām.

6. Puses sadarbosies tehnoloģiju un citu līdzekļu attīstībā, kas nepieciešami pārrobežu reklāmas ierobežošanai.

7. Pusēm, kurām ir noteikts aizliegums noteiktu tabakas veidu reklāmai, veicināšanai un sponsorēšanai, ir suverēnas tiesības aizliegt tos pārrobežu reklāmas, veicināšanas un sponsorēšanas veidus, kas ieiet to teritorijā, un aplikt tos ar līdzīgām soda naudām kā tās, kuras tiek pielietotas vietējām reklāmām, veicināšanai un sponsorēšanai, kuras izcelsmes teritorija ir Puses valsts, saskaņā ar to valstu likumdošanu. Šis paragrāfs neapstiprina nevienu īpašu naudas sodu.

8. Puses apsvērs iespēju izstrādāt protokolu, kas nosaka atbilstošus pasākumus, kam nepieciešama starptautiska sadarbība vispārējai pārrobežu reklāmai, veicināšanai un sponsorēšanai.

14.pants

Pieprasījuma samazināšanas pasākumi attiecībā uz atkarību no tabakas un pārtraukšanu

1. Katra Puse izstrādās un izplatīs atbalstošas, vispārējas un integrētas vadlīnijas, pamatotas uz zinātniskiem pierādījumiem un vislabāko praksi, ņemot vērā valsts apstākļus un prioritātes, un veiks efektīvus pasākumus, lai veicinātu tabakas lietošanas pārtraukšanu un adekvātu ārstēšanu no tabakas atkarības.

2. Līdz šim Puses centīsies paveikt sekojošo:

(a) izstrādāt un ieviest efektīvas programmas ar mērķi veicināt tabakas izmantošanas pārtraukšanu, tādās vietās kā izglītības iestādes, veselības aprūpes iestādes, darba vietas un sporta iestādes;

(b) iekļaut diagnostikas un atkarības no tabakas ārstēšanu un konsultāciju pakalpojumus par tabakas lietošanas pārtraukšanu valsts veselības un izglītības programmās, plānos un stratēģijās ar veselības darbinieku, sabiedrisko darbinieku un sociālo darbinieku piedalīšanos, kur piemērojams;

(c) izveidot diagnostikas, konsultāciju, profilakses un ārstēšanas no tabakas atkarības programmas veselības aprūpes iestādēs un rehabilitācijas centros; un

(d) sadarboties ar citām Pusēm ar mērķi sekmēt ārstēšanas no tabakas atkarības pieejamību, ieskaitot farmaceitiskos izstrādājumus, saskaņā ar 22.pantu. Šādi produkti un sastāvdaļas var ietvert zāles, produktus, kurus izmanto zāļu administrēšanai un diagnostikai, kur piemērojams.

IV daļa: PASĀKUMI TABAKAS PIEDĀVĀJUMA SAMAZINĀŠANAI

15.pants

Nelegāla tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem

1. Puses atzīst, ka visu nelegālās tirdzniecības veidu ierobežošana ar tabakas izstrādājumiem, ieskaitot kontrabandu, nelegālu ražošanu un viltošanu, kā arī attiecīgo valsts likumdošanu izstrāde un ieviešana, papildus reģionālajiem, mazāka mēroga administratīvi reģionālajiem un globālajiem līgumiem ir būtiski tabakas uzraudzības komponenti.

2. Katra Puse pieņems un ieviesīs efektīvus likumdošanas, izpildvaras, administratīvos un citus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visi tabakas izstrādājumu iepakojumi un paciņas un jebkādi šādu produktu ārējie iepakojumi ir marķēti tā, lai palīdzētu Pusēm noteikt tabakas izstrādājumu izcelsmi un, saskaņā ar valsts likumdošanu un attiecīgajiem divpusējiem un daudzpusējiem līgumiem, palīdzētu Pusēm noteikt novirzīšanās punktu un kontrolēt, dokumentēt un uzraudzīt tabakas izstrādājumu kustību un to juridisko statusu. Papildus, katra Puse veiks sekojošo:

(a) pieprasīs, lai vienības paciņas un tabakas izstrādājumu paciņas mazumtirdzniecībai un vairumtirdzniecībai, kuras tiek izmantotas tirdzniecībai vietējā tirgū ietver paziņojumu: "Pārdošana atļauta tikai (ievietot valsts, nacionālo, reģionālo vai federālas vienības nosaukumu)" vai izvietot jebkuru citu efektīvu apzīmējumu, norādot gala saņēmēju vai tādu apzīmējumu, kas palīdzētu noteikt to, vai produktu var likumīgi pārdot vietējā tirgū; un

(b) apsvērt, kur atbilstošs, praktisku izsekošanas režīmu, kas arī tālāk nodrošinātu sadales sistēmu un palīdzētu nelikumīgās tirdzniecības izmeklēšanā.

3. Katra Puse pieprasīs, lai informācija uz iepakojuma vai marķējuma, noteikta šī panta 2.paragrāfā, būtu izvietota salasāmā veidā un/vai parādītos uz tās pamata valodā vai valodās.

4. Katra Puse, ar nolūku ierobežot nelegālo tabakas izstrādājumu tirdzniecību, uzņemsies sekojošo:

(a) uzraudzīs un savāks datus par pārrobežu tabakas izstrādājumu tirdzniecību, ieskaitot nelegālo tirdzniecību un informācijas apmaiņu starp muitām un citām varas iestādēm, kur atbilstošs, un saskaņā ar valsts likumdošanu un attiecīgajiem divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem;

(b) ieviesīs vai nostiprinās likumdošanu ar attiecīgajiem naudas sodiem un līdzekļiem pret nelikumīgu tirdzniecību ar tabakas izstrādājumiem, ieskaitot viltojumus un kontrabandas cigaretes;

(c) veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visas konfiscētās ražošanas iekārtas, viltotās un kontrabandas cigaretes un citi tabakas izstrādājumi tiek iznīcināti, izmantojot videi draudzīgas metodes, kur iespējams, vai tiek novietotas saskaņā ar valsts likumdošanu;

(d) pieņemt un ieviest pasākumus, lai uzraudzītu, dokumentētu un kontrolētu tabakas izstrādājumu glabāšanu un izplatīšanu, kurus glabā vai pārvieto, un, kas ir pakļauti nodokļu vai nodevu maksāšanai, saskaņā ar attiecīgo jurisdikciju; un

(e) veikt pasākumus, kur piemērojams, lai nodrošinātu ieņēmumu konfiskāciju, kas iegūti no nelegālas tabakas izstrādājumu tirdzniecības.

5. Pusēm ir jāsniedz informācija, kas savākta saskaņā ar šī panta apakšpunktiem 4(a) un 4(d), kur piemērots, apkopotā veidā periodiskajos ziņojumos Pušu Konferencei, saskaņā ar 21.pantu.

6. Puses, kur piemērojams, un saskaņā ar valsts likumdošanu, veicinās sadarbību starp valsts aģentūrām, kā arī attiecīgajām reģionālajām un starptautiskajām starpvalstu organizācijām, attiecībā uz izmeklēšanu, lietu ierosināšanu un tiesvedību, ar nolūku ierobežot tabakas izstrādājumu nelegālo tirdzniecību. Īpašs uzsvars ir jāliek uz sadarbību starp reģionālajiem un mazāka administratīvā iedalījuma reģionālajiem līmeņiem, lai apkarotu nelikumīgo tirdzniecību ar tabakas izstrādājumiem.

7. Katra Puse centīsies pieņemt un ieviest pasākumus ar tālejošām sekām, ieskaitot licencēšanu, kur piemērojams, lai kontrolētu vai regulētu tabakas izstrādājumu ražošanu un izplatīšanu ar mērķi ierobežot nelegālo tirdzniecību.

16.pants

Pārdošana nepilngadīgajiem un nepilngadīgo iesaistīšana tirdzniecībā

1. Katra Puse pieņems un ieviesīs iedarbīgus likumdošanas, izpildvaras, administratīvos un citus pasākumus, kur piemērojams, attiecīgajā valdības līmenī, lai aizliegtu tabakas izstrādājumu tirdzniecību nepilngadīgām personām, saskaņā ar vietējo, valsts likumdošanu vai personām, kas jaunākas par astoņpadsmit gadiem. Šie pasākumi var ietvert sekojošo:

(a) pieprasīt, lai visi tabakas izstrādājumu tirgotāji izvieto skaidru un saskatāmu uzrakstu tirdzniecības telpu iekšpusē par tabakas produktu tirdzniecības aizliegumu nepilngadīgajiem, un, šaubu gadījumā, pieprasa katram tabakas produktu pircējam uzrādīt apliecību par pilngadības sasniegšanu;

(b) aizliegt tabakas produktu tirdzniecību jebkurā veidā, kur tie ir tieši pieejami veikala plauktos;

(c) aizliegt saldumu, uzkodu, rotaļlietu un citu objektu ražošanu un tirdzniecību tabakas produktu formā, kas piesaistītu nepilngadīgo uzmanību; un

(d) nodrošināt to, ka tabakas produktu automāti attiecīgās jurisdikcijas ietvaros nav pieejami nepilngadīgajiem un neveicina tabakas produktu tirdzniecību nepilngadīgajiem.

2. Katra Puse aizliegs vai aizliegs veicināt tabakas izstrādājumu izplatīšanu par velti sabiedrībai un īpaši nepilngadīgajiem.

3. Katra Puse centīsies aizliegt cigarešu tirdzniecību individuāli vai mazās paciņās, kas palielina šādu produktu pieejamību nepilngadīgajiem.

4. Puses atzīst, ka nolūkā palielināt savu efektivitāti, pasākumi tabakas produktu tirdzniecības novēršanai un nepilngadīgajiem, kur piemērojams, ir jāievieš saskaņā ar citiem šajā Konvencijā noteiktajiem nosacījumiem.

5. Puse, parakstot, ratificējot, pieņemot, apstiprinot vai pievienojoties šai Konvencijai vai jebkurā laikā pēc tam, ar rakstiskas saistošas deklarācijas palīdzību, var demonstrēt apņemšanos aizliegt tabakas izstrādājumu tirdzniecības automātu ieviešanu tās jurisdikcijas ietvaros vai, kur piemērojams, pilnīgu tabakas produktu automātu aizliegumu. Deklarācija, saskaņā ar šo pantu, tiks izplatīta ar Depozitārija starpniecību visām Konvencijas Pusēm.

6. Katra Puse pieņems un ieviesīs iedarbīgus likumdošanas, izpildvaras, administratīvos un citus pasākumus, ieskaitot naudas sodus tirgotājiem un izplatītājiem, lai nodrošinātu atbilstību šī panta 1.-5. paragrāfos noteiktajām saistībām.

7. Katrai Pusei, kur piemērojams, būtu jāpieņem un jāievieš efektīvi likumdošanas, izpildvaras, administratīvie vai citi pasākumi, lai aizliegtu tabakas produktu tirdzniecību personām, kuras jaunākas par vietējās, valsts likumdošanas noteikto vecumu vai jaunākas par astoņpadsmit gadiem.

17.pants

Atbalsta nodrošināšana ekonomiski dzīvotspējīgām alternatīvām aktivitātēm

Puses, sadarbojoties viena ar otru un ar kompetentām starptautiskām un reģionālām starpvalstu organizācijām, veicinās, kur piemērots, ekonomiski dzīvotspējīgas alternatīvas tabakas industrijas attīstību strādniekiem, audzētājiem, atkarībā no gadījuma, individuāliem tirgotājiem.

V daļa: VIDES AIZSARDZĪBA

18.pants

Vides un cilvēku veselības aizsardzība

Puses, realizējot savas saistības šīs Konvencijas ietvaros, vienojas pievērst pienācīgu uzmanību vides aizsardzībai un cilvēku veselībai attiecībā uz vidi tabakas kultivēšanas un ražošanas aspektā savās attiecīgajās teritorijās.

VI daļa: JAUTĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ ATBILDĪBU

19.pants

Atbildība

1. Tabakas uzraudzības nolūkā Puses apsvērs iespēju veikt likumīgas darbības vai sekmēt esošo likumu izmantošanu, kur nepieciešams, lai risinātu kriminālo un civilo atbildību, ieskaitot kompensāciju, kur piemērojams.

2. Puses sadarbosies viena ar otru informācijas apmaiņā ar Pušu Konferences starpniecību, saskaņā ar 21.pantu, ieskaitot sekojošo:

(a) informācija par sekām uz veselību tabakas produktu lietošanas un pakļaušanas tabakas dūmiem rezultātā, saskaņā ar pantu 20.3(a); un

(b) informācija par likumdošanu un spēkā esošajiem noteikumiem, kā arī par atbilstošo jurisprudenci.

3. Puses, kur piemērojams, un savstarpēji vienojoties, tās valsts likumdošanas, politikas, likuma prakses un piemērojamo esošo savstarpējo līgumu ietvaros, piedāvās palīdzēt viena otrai tiesvedības gadījumos, attiecībā uz kriminālo atbildību, saskaņā ar šo Konvenciju.

4. Konvencija nekāda veidā neietekmēs vai neierobežos jebkuras Pušu piekļūšanas tiesības viena otras tiesām, kur šādas tiesības pastāv.

5. Pušu Konference var apsvērt, ja iespējams, agrīnā stadijā, ņemot vērā paveikto darbu attiecīgajā starptautiskajā forumā, jautājumus, kas attiecas uz atbildību, ieskaitot atbilstošu starptautisko pieeju šiem jautājumiem un atbilstošus atbalsta līdzekļus, pēc pieprasījuma, Puses, savas likumdošanas ietvaros un attiecībā uz citām aktivitātēs, darbosies saskaņā ar šo pantu.

VII daļa: ZINĀTNISKĀ UN TEHNISKĀ SADARBĪBA UN INFORMĀCIJAS KOMUNIKĀCIJA

20.pants

Informācijas izpēte, novērošana un apmaiņa

1. Puses apņemas attīstīt un veicināt valsts mēroga izpēti un koordinēt izpētes programmas reģionālajos un starptautiskajos līmeņos tabakas uzraudzības jomā. Līdz šim, katra Puse uzņemas veikt sekojošo:

(a) ierosināt un sadarboties, tieši vai ar kompetentu starptautisko un reģionālo starpvalstu organizāciju starpniecību un citām struktūrām, izpētes veikšanā un zinātnisko novērtējumu sniegšanā, un to darot veicināt un iedrošināt pētījumus, kas risina noteicošos faktorus un tabakas patēriņa sekas un pakļaušanu tabakas dūmiem, kā arī pētījumus alternatīvu graudaugu identificēšanai; un

(b) veicināt un nostiprināt līdz ar kompetentu starptautisku un reģionālo starpvalstu organizāciju un citu struktūru palīdzību, apmācību un atbalstu visām tabakas uzraudzības aktivitātēs iesaistītajām pusēm, ieskaitot pētījumus, ieviešanu un novērtēšanu.

2. Puses, kur piemērojams, izveidos programmas valsts, reģionālajai un globālai tabakas patēriņa un pakļaušanai tabakas dūmiem novērošanai un to nozīmei, veidiem, noteicošajiem faktoriem un sekām. Līdz šim, Puses integrēs tabakas novērošanas programmas valsts, reģionālajās un globālajās veselības novērošanas programmās tādā veidā, lai dati ir salīdzināmi un tos varētu analizēt reģionālā un starptautiskā līmenī, kur piemērojams.

3. Puses atzīst finansu un tehniskās palīdzības nozīmīgumu no starptautiskām un reģionālām starpvalstu organizācijām un citām struktūrām. Katra Puse uzņemsies sekojošo:

(a) izveidot progresīvu valsts sistēmu epidemioloģiskai tabakas patēriņa novērošanai un ar to saistītiem sociāliem, ekonomiskiem un veselības indikatoriem;

(b) sadarboties ar kompetentām starptautiskām un reģionālām starpvalstu organizācijām un citām struktūrām, ieskaitot valsts un nevalstiskas aģentūras reģionālajā un globālajā novērošanā un informācijas apmaiņā, attiecībā uz šī panta 3(a) paragrāfā noteiktajiem indikatoriem; un

(c) sadarboties ar Pasaules Veselības organizāciju vispārējo vadlīniju vai procedūru izstrādē, kuras nosaka uz tabaku attiecināmu datu definēšanas savākšanā, analīzē un izplatīšanā.

4. Puses, saskaņā ar valsts likumdošanu, veicinās un sekmēs publiski pieejamu zinātnisko, tehnisko, sociālekonomisko, komerciālo un likumdošanas informāciju, kā arī informāciju attiecībā uz tabakas industrijas praksi un tabakas kultivēšanu, kas attiecas uz šo Konvenciju, un to darot, ņems vērā un apsvērs Pušu attīstības valstu un Pušu valstu ar pārejas ekonomiku īpašās vajadzības. Katra Puse uzņemsies:

(a) progresīvi izveidot un uzturēt papildinātas likumu un noteikumu datu bāzes par tabakas uzraudzību un, kur piemērojams, informāciju par tās ieviešanu, kā arī piemērotu jurisprudenci, un sadarboties reģionālo un globālo tabakas uzraudzības programmu izstrādē;

(b) progresīvi izveidot un uzturēt papildinātus datus no valsts novērošanas programmām, saskaņā ar šī panta 3(a) paragrāfu; un

(c) sadarboties ar kompetentām starptautiskām organizācijām ar mērķi progresīvi izveidot un uzturēt globālu sistēmu, nolūkā regulāri savākt un izplatīt informāciju par tabakas ražošanu un tabaka industrijas aktivitātēm, kurām ir ietekme uz Konvenciju vai valsts tabakas uzraudzības aktivitātēm.

5. Pusēm būtu jāsadarbojas reģionālajās un starptautiskajās starpvalstu organizācijās un finansu un attīstības institūcijās, kuras dalībnieces tās ir, ar mērķi veicināt un iedrošināt tehniskās un finansu palīdzības sniegšanu Sekretariātam, nolūkā palīdzēt Pušu attīstības valstīm un Pušu valstīm ar pārejas ekonomiku, lai tās varētu izpildīt savas saistības attiecībā uz pētījumiem, novērošanu un informācijas apmaiņu.

21.pants

Ziņošana un informācijas apmaiņa

1. Katra Puse iesniegs Pušu Konferencei ar Sekretariāta starpniecību periodiskus ziņojumus par šīs Konvencijas ieviešanu, un ziņojumam ir jāietver sekojošais:

(a) informācija par likumdošanas, izpildvaras, administratīvajiem vai citiem pasākumiem, attiecībā uz šīs Konvencijas ieviešanu;

(b) informācija, kur piemērojams, vai jebkādi ierobežojumi vai šķēršļi, ar kuriem jāsaskaras Konvencijas ieviešanā, un par pasākumiem šo šķēršļu pārvarēšanā;

(c) informācija, kur piemērojams, par finansu un tehnisko palīdzību, kuru sniedza vai kura saņemta par tabakas uzraudzības aktivitātēm;

(d) informācija par novērošanu un pētījumiem, kā noteikts 20.pantā; un

(e) informācija, kas noteikta 6.3, 13.2, 13.3, 13.4(d), 15.5 un 19.2.pantos.

2. Pušu Konference noteiks šādas ziņošanas biežumu un formātu visām Pusēm. Katra Puse sastādīs savu sākuma ziņojumu divu gadu laikā pēc Konvencijas stāšanās spēkā attiecīgajai Pusei.

3. Pušu Konference, saskaņā ar 22. un 26.pantu apsvērs iespēju palīdzēt attīstības valstu Pusēm un valstu Pusēm ar pārejas ekonomiku, pēc viņu pieprasījuma, lai izpildītu šai pantā noteiktās saistības.

4. Ziņošana un informācijas apmaiņa šīs Konvencijas ietvaros ir pakļauta valsts likumdošanai attiecībā uz konfidencialitāti un slepenību. Puses aizsargās, savstarpēji vienojoties, jebkuru konfidenciālu informāciju, attiecībā uz kuru notiek apmaiņa.

22.pants

Sadarbība zinātniskajā, tehniskajā un likumdošanas jomās un attiecīgās ekspertīzes nodrošināšana

1. Puses sadarbosies tieši vai ar kompetentu starptautisku organizāciju starpniecību ar mērķi nostiprināt savu spēju izpildīt no šīs Konvencijas izrietošās saistības, ņemot vērā attīstības valstu Pušu un Pušu valstu ar pārejas ekonomiku vajadzības. Šāda sadarbība veicinās tehniskās, zinātniskās un likumdošanas ekspertīzes un tehnoloģijas nodošanu, savstarpēji vienojoties, lai izveidotu un nostiprinātu valstu tabakas uzraudzības stratēģijas, plānus un programmas ar mērķi, tai skaitā, paveikt sekojošo:

(a) tehnoloģiju, zināšanu, prasmju, spēju un attiecīgās ekspertīzes tabakas uzraudzības jomā attīstības, nodošanas un iegūšanas veicināšanu;

(b) tehniskās, zinātniskās, likumdošanas un citas ekspertīzes nodrošināšana, lai izveidotu un nostiprinātu valsts tabakas uzraudzības stratēģijas, plānus un programmas ar mērķi ieviest Konvenciju, tai skaitā:

(i) palīdzēt, pēc pieprasījuma, spēcīgas likumdošanas bāzes izveidē, kā arī tehnisko programmu izstrādē, ieskaitot uzsākšanas novēršanu, pārtraukšanas veicināšanu un aizsardzību no pakļaušanas tabakas dūmiem;

(ii) palīdzēt, kur piemērojams, tabakas audzētājiem attīstīt piemērotas, ekonomiski un likumīgi dzīvotspējīgas alternatīvas iztikas līdzekļu iegūšanai ekonomiski dzīvotspējīga veidā; un

(iii) palīdzēt, kur piemērojams, tabakas audzētājiem novirzīt lauksaimniecības graudaugu ražošanu uz alternatīvu graudaugu audzēšanu ekonomiski dzīvotspējīgā veidā;

(c) atbalstīt atbilstošu apmācību vai jūtīguma attīstības programmas atbilstošam personālam, saskaņā ar 12.pantu;

(d) nepieciešamo materiālu, iekārtu un piegāžu nodrošināšana, kur piemērojams, kā arī loģistikas atbalsts tabakas uzraudzības stratēģijām, plāniem un programmām;

(e) tabakas uzraudzības metožu identifikācija, ieskaitot vispārēju nikotīna atkarības ārstēšanu; un

(f) pētījumu veicināšana, kur piemērojams, ar mērķi palielināt nikotīna atkarības ārstēšanas pieejamību.

2. Pušu Konference veicinās un sekmēs tehnisko, zinātnisko un likumdošanas ekspertīzes un tehnoloģiju nodošanu līdztekus finansu atbalstam, saskaņā ar 26.pantu.

VIII daļa: INSTITUCIONĀLĀ KĀRTĪBA UN FINANSU RESURSI

23.pants

Pušu Konference

1. Pušu Konference līdz ar šo ir izveidota. Konferences pirmo sesiju sasauks Pasaules Veselības organizācija ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā. Konference noteiks turpmāko regulāro sesiju norises vietu un laiku tās pirmajā sesijā.

2. Konferences Pušu ārkārtas sesijas notiks citā laikā, kā to uzskatīs par nepieciešamu Konference, vai pēc rakstiska jebkuras Puses pieprasījuma, nodrošinot to, ka Konvencijas Sekretariāts šo pieprasījumu sešu mēnešu laikā ir nodevis Pusēm un to atbalsta viena trešdaļa no Pusēm.

3. Pušu Konference vienprātīgi pieņems Procedūras Noteikumus tās pirmajā sesijā.

4. Pušu Konference vienprātīgi pieņems finansu noteikumus pati sev, kā arī finansējumu jebkurai vadošai filiālei, ko tā var izveidot, kā arī finansu nodrošinājumu, kas nodrošina vadošā Sekretariāta funkcionēšanu. Katrā kārtējā sesijā tā pieņems budžetu finansu periodam līdz nākamajai kārtējai sesijai.

5. Pušu Konference regulāri pārskatīs Konvencijas ieviešanu un pieņems lēmumus, kas nepieciešami tās efektīvas ieviešanas veicināšanai un var pieņemt Konvencijas protokolus, pielikumus un grozījumus, saskaņā ar 28., 29. un 33.pantu. Līdz šim, tā paveiks sekojošo:

(a) veicinās un sekmēs informācijas apmaiņu, saskaņā ar 20. un 21.pantu;

(b) veicinās un vadīs attīstību un periodiski uzlabos salīdzināmas metodoloģijas pētījumiem datu savākšanai, papildus tām, kas definētas 20.pantā, saistītas uz Konvencijas ieviešanu;

(c) veicinās, kur piemērojams, stratēģiju, plānu un programmu, kā arī politiku, likumdošanas un citu pasākumu, kur piemērojams, attīstību, ieviešanu un novērtēšanu;

(d) apsvērs Pušu iesniegtos ziņojumus, saskaņā ar 21.pantu, un pieņemt regulāros ziņojumus par Konvencijas ieviešanu;

(e) veicinās un sekmēs finansu resursu mobilizāciju Konvencijas ieviešanai saskaņā ar 26.pantu;

(f) izveidos tādas filiāles, kādas būtu nepieciešamas, lai sasniegtu Konvencijas mērķi;

(g) pieprasīs, kur piemērojams, pakalpojumus un sadarbību, un informācijas sniegšanu, no kompetentām un saistītām organizācijām un struktūrām Apvienoto Nāciju sistēmā, un no citām starptautiskām un reģionālām starpvalstu organizācijām un nevalstiskām organizācijām un struktūrām, kā līdzekli Konvencijas ieviešanas nostiprināšanai; un

(h) apsvērs citas darbības, kur piemērojams, Konvencijas mērķa sasniegšanai tās ieviešanas gaitā, uzkrātās pieredzes kontekstā.

6. Pušu Konference izveidos kritērijus novērotāju dalībai lietu izskatīšanas gaitā.

24.pants

Sekretariāts

1. Pušu Konference iecels pastāvīgu sekretariātu un veiks organizatoriskos pasākumus tā funkcionēšanai. Pušu Konference centīsies to paveikt savā pirmajā sesijā.

2. Līdz tam brīdim, kamēr tiks izveidots pastāvīgs sekretariāts, sekretariāta funkcijas šīs Konvencijas ietvaros nodrošinās Pasaules Veselības organizācija.

3. Sekretariāta funkcijas būs sekojošas:

(a) veikt Pušu Konferences un jebkuras filiāles struktūras organizatoriskos pasākumus un nodrošināt tos ar pakalpojumiem, kur tas nepieciešams;

(b) pārsūtīt saņemtos ziņojumus, saskaņā ar Konvenciju;

(c) nodrošināt atbalstu Pusēm, īpaši attīstības valstu Pusēm un Pusēm ar pārejas ekonomiku, pēc pieprasījuma, faktu savākšanu un informācijas komunikāciju, kas nepieciešama saskaņā ar Konvencijas nosacījumiem;

(d) sagatavot ziņojumus par tās aktivitātēm Konvencijas ietvaros, saskaņā ar Pušu Konvencijas vadlīnijām un iesniegt tos Pušu Konferencei;

(e) nodrošināt, Pušu Konferences vadībā, nepieciešamo koordināciju ar kompetentām starptautiskām un reģionālām starpvalstu organizācijām un citām struktūrām;

(f) iesaistīties, Pušu Konferences vadībā, šādās administratīvās vai līgumslēdzēju struktūrās, kādas var būt nepieciešamas efektīvai tās funkciju izpildei; un

(g) veikt citas sekretariāta funkcijas, kā noteikts Konvencijā un jebkurā no tās protokoliem un tādas funkcijas, kādas varētu noteikt Pušu Konference.

25.pants

Attiecības starp Pušu Konferenci un starpvalstu organizācijām

Pušu Konference var pieprasīt kompetentu starptautisko un reģionālo starpvalstu organizāciju, ieskaitot finansu un attīstības institūciju, sadarbību ar mērķi nodrošināt tehnisko un finansu sadarbību šīs Konvencijas mērķu sasniegšanai.

26.pants

Finansu resursi

1. Puses atzīst finansu resursu svarīgo lomu šīs Konvencijas mērķa sasniegšanā.

2. Katra Puse nodrošinās finansu atbalstu attiecībā uz tās valsts aktivitātēm, kas paredzētas Konvencijas mērķa sasniegšanai, saskaņā ar tās valsts plāniem, prioritātēm un programmām.

3. Puses, kur piemērojams, veicinās divpusējo, reģionālo, mazāku administratīvo reģionu un citu daudzpusējo kanālu izmantošanu, lai nodrošinātu finansējumu daudzsektoru vispārējo tabakas uzraudzības programmu attīstību un nostiprināšanu Pušu attīstības valstīm un Pušu valstīm ar pārejas ekonomiku. Tādejādi, ekonomiski dzīvotspējīgas alternatīvas tabakas ražošanai, ieskaitot graudaugu diversificēšanas jautājumu, kuru atbalstītu valsts izstrādātas stratēģijas ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

4. Puses, kas pārstāvētas attiecīgās reģionālās un starptautiskās starpvalstu organizācijās un finansu un attīstības institūcijās, iedrošinās šīs struktūras sniegt finansu palīdzību Pušu attīstības valstīm un Pušu valstīm ar pārejas ekonomiku, lai palīdzētu tām pildīt savas saistības Konvencijas ietvaros, neierobežojot to dalības tiesības šajās organizācijās.

5. Puses vienojas par sekojošo:

(a) palīdzēt Pusēm pildīt savas saistības šīs Konvencijas ietvaros, visi attiecīgie potenciālie un esošie resursi, finansu, tehniskie un cita veida resursi, gan valsts un privātie, kuri ir pieejami tabakas uzraudzības aktivitātēm, ir jāmobilizē un jāizmanto par labu visām Pusēm, īpaši attīstības valstīs un valstīs ar pārejas ekonomiku;

(b) Sekretariāts sniegs konsultācijas Pušu attīstības valstīm un Pušu valstīm ar pārejas ekonomiku, pēc pieprasījuma, ar pieejamajiem finansu resursiem, lai veicinātu to saistību izpildi šīs Konvencijas ietvaros;

(c) Pušu Konference savā pirmajā sesijā pārskatīs esošos un potenciālos palīdzības avotus un mehānismus, pamatojoties uz Sekretariāta veikto pētījumu un citu saistīto informāciju, un apsvērs to adekvātumu; un

(d) Pušu Konference ņems vērā pārskata rezultātus, nosakot nepieciešamību uzlabot esošos mehānismus vai izveidot brīvprātīgu globālo fondu vai citus atbilstošus finansu mehānismus, lai novadītu papildus finansu resursus, pēc vajadzības, Pušu attīstības valstīm un Pušu valstīm ar pārejas ekonomiku, lai palīdzētu izpildīt Konvencijas mērķus.

IX daļa: STRĪDU ATRISINĀŠANA

27.pants

Strīdu atrisināšana

1. Strīda gadījumā starp divām vai vairākām Pusēm, attiecībā uz šīs Konvencijas pielietošanas interpretāciju, iesaistītās Puses centīsies atrisināt strīdu sarunu ceļā vai jebkurā mierīgā veidā pēc savas izvēles, ieskaitot starpniecību, labos nodomus vai samierināšanu. Neveiksmes gadījumā panākt izlīgumu labo nodomu, starpniecības vai samierināšanās ceļā, tas neatbrīvos puses no atbildības turpināt atrisināt strīdu.

2. Ratificējot, pieņemot, apstiprinot, formāli apstiprinot vai pievienojoties Konvencijai, vai jebkurā laikā pēc tam, Valsts vai reģionālā ekonomiskā integrācijas organizācija var paziņot rakstiski deklarācijas veidā Depozitārijam par to, ka strīds, kas nav atrisināts saskaņā ar šī panta 1.paragrāfu, tas pieņem, kā obligātu, speciālu (ad hoc) arbitrāžu, saskaņā ar Pušu Konferences vienprātīgi pieņemtām procedūrām.

3. Šī panta nosacījumi tiks pielietoti attiecībā uz jebkuru starp pusēm noslēgto protokolu, ja vien tur nav noteikts savādāk.

X daļa: KONVENCIJAS IZSTRĀDE

28.pants

Šīs Konvencijas grozījumi

1. Jebkura no Pusēm var piedāvāt grozījumus šai Konvencijai. Pušu Konference izskatīs šādus grozījumus.

2. Pušu Konference pieņems šādus grozījumus. Sekretariāts vismaz sešus mēnešus pirms sesijas, kad ir piedāvāts apstiprināt šos grozījumus, izplatīs jebkura piedāvāta Konvencijas grozījuma tekstu Pusēm. Sekretariāts arī izplatīs piedāvātos grozījumus Konvencijas parakstītājiem un, informācijas nolūkā, Depozitārijam.

3. Puses pieliks visas pūles, lai vienprātīgi vienotos par jebkuru piedāvāto Konvencijas grozījumu. Ja visas pūles panākt vienošanos tiek izmantotas un vienošanās nav panākta, grozījumi ir jāatbalsta vismaz trīs ceturtdaļām balsu vairākuma no klātesošajām Pusēm balsojuma sesijā. Šī panta nolūkā, klātesošās Puses un balsojošās Puses piestāda un balso ar apstiprinošu vai negatīvu balsojumu. Sekretariāts nodos jebkuru pieņemto grozījumu Depozitārijam, kas to tālāk izplatīs visām Pusēm akceptēšanai.

4. Akceptēšanas instrumenti, attiecībā uz grozījumu, tiks glabāti Depozitārijā. Grozījums, akceptēts saskaņā ar šī panta 3.paragrāfu, stāsies spēkā tām Pusēm, kuras to akceptēja deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad to būs saņēmis Depozitārijs, ar akceptēšanas instrumentu un to būs akceptējušas vismaz divas trešdaļas no Konvencijas Pusēm.

5. Grozījums stāsies spēkā jebkurai citai Pusei deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad Puse nodos glabāšanā Depozitārijam tās akceptēšanas instrumentu, attiecībā uz minēto grozījumu.

29.pants

Konvencijas pielikumu akceptēšana un grozījumi

1. Šīs Konvencijas pielikumi un ar to saistītie grozījumi tiks piedāvāti, pieņemti un stāsies spēkā saskaņā ar 28.pantā noteikto procedūru.

2. Konvencijas pielikumi būs neatņemama sastāvdaļa un, ja vien nav skaidri noteikts savādāk, atsauce uz Konvenciju sastāda vienlaicīgi atsauci uz jebkuru ar to saistītajiem pielikumiem.

3. Pielikumi tiks ierobežoti ar sarakstiem, formām un jebkādu aprakstošu materiālu attiecībā uz procedūru, zinātniskajiem, tehniskajiem vai administratīvajiem jautājumiem.

XI daļa: NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

30.pants

Iebildumi

Nekādi iebildumi nevar tikt veikti attiecībā uz šo Konvenciju.

31.pants

Izstāšanās

1. Jebkurā laikā divus gadus pēc Konvencijas stāšanās spēkā dienas kādai no Pusēm, tā Puse var izstāties no Konvencijas, iesniedzot rakstisku paziņojumu Depozitārijam.

2. Jebkura šāda izstāšanās stāsies spēkā, beidzoties vienam gadam no dienas, kad Depozitārijs saņēma paziņojumu par izstāšanos, vai jebkurā vēlākā datumā, kā tas var būt noteikts izstāšanās paziņojumā.

3. Jebkura no Pusēm, kas izstājas no Konvencijas, tiks uzskatīta kā izstājusies no jebkura no protokoliem, kur tā bija iestājusies kā Puse.

32.pants

Balss tiesības

1. Katrai šīs Konvencijas Pusei būs viena balss, izņemot gadījumus, kā tas noteikts šī panta 2.paragrāfā.

2. Reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas, savas kompetences ietvaros, izmantos savas balss tiesības ar balsu skaitu, kas vienāds ar to Dalībvalstu skaitu, kas ir Konvencijas Puses. Šāda organizācijas neizmantos savas tiesības balsot, ja jebkura no tās Dalībvalstīm izmantos savas tiesības un otrādi.

33.pants

Protokoli

1. Jebkura no Pusēm var piedāvāt protokolus. Pušu Konference izskatīs šādus protokolus.

2. Pušu Konference var pieņemt Konvencijas protokolus. Visas pūles tiks pieliktas šādu protokolu pieņemšanas laikā, lai panāktu vienprātību. Ja visas pūles panākt vienošanos ir izmantotas un vienošanās nav panākta, protokols, ļaunākajā gadījumā, tiks pieņemts ar Pušu trīs ceturtdaļu vairākuma balsojumu no klātesošajām Pusēm balsojumu sesijā. Šī panta nolūkā, klātesošās Puses un klātesošās balsojošās Puses kā balsošanas līdzekli izmantos apstiprinošu vai negatīvu balsojumu.

3. Sekretariāts vismaz sešus mēnešus pirms sesijas, kad ir piedāvāta apstiprināšana, izplatīs jebkura piedāvāta protokola tekstu visām Pusēm.

4. Tikai un vienīgi Konvencijas Puses var būt protokola puses.

5. Jebkurš Konvencijas protokols būs saistošs tikai apspriežamā protokola pusēm. Tikai protokolā iesaistītās puses var pieņemt lēmumus attiecībā uz jautājumiem, kas ekskluzīvi attiecas uz apspriežamo protokolu.

6. Prasības, lai jebkurš protokols stātos spēkā, tiks izstrādātas ar attiecīgo instrumentu.

34.pants

Paraksts

Šī Konvencija būs atvērta parakstam visām Pasaules Veselības organizācijas Dalībvalstīm un jebkurām Valstīm, kas nav Pasaules Veselības organizācijas, bet ir Apvienoto Nāciju dalībnieces un reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām, Pasaules Veselības organizācijas galvenajā mītnē Ženēvā no 2003.gada 16. ūnija līdz 2003.gada 22.jūnijam, un pēc tam Apvienoto Nāciju galvenajā mītnē Ņujorkā no 2003.gada 30.jūnija līdz 2004.gada 29.jūnijam.

35.pants

Ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana, formāla apstiprināšana vai pievienošanās

1. Šī Konvencija būs pakļauta Valstu ratifikācijai, akceptēšanai, pieņemšanai vai pievienošanai un reģionālo ekonomisko integrācija organizāciju formālai apstiprināšanai vai pievienošanai. Tā būs atvērta pievienošanai no dienas, kad Konvencija ir slēgta parakstam. Ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas, formālas apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenti tiks glabāti Depozitārijā.

2. Visas šīs Konvencijas saistības būs saistošas jebkurai reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijai, kura kļūst par Konvencijas Pusi, bet neviena no tās Dalībvalstīm nav Puse. Šo organizāciju gadījumā, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir Konvencijas Puse, organizācija un tās Dalībvalstis izlems par to attiecīgo atbildības jomu attiecīgo saistību izpildei šīs Konvencijas ietvaros. Šādos gadījumos, organizācija un Dalībvalstis nebūs tiesīgas izmantot savas tiesības Konvencijas ietvaros vienlaicīgi.

3. Reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas, attiecībā uz saviem instrumentiem saistībā ar formālu apstiprinājumu vai saviem pievienošanās instrumentiem, demonstrēs savu kompetenci attiecībā uz jautājumiem, kurus nosaka Konvencija. Šīs organizācijas arī informēs Depozitāriju, kas savukārt informēs Puses, par jebkuru būtisku grozījumu savas kompetences ietvaros.

36.pants

Stāšanās spēkā

1. Šī Konvencija stāsies spēkā deviņdesmitajā dienā pēc četrdesmitā ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas, formālā apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas Depozitārijā.

2. Katrai Valstij, kas ratificē vai apstiprina Konvenciju vai pievienojas pēc tam, kad šī panta 1.paragrāfā definētie spēkā stāšanās nosacījumi ir izpildīti, Konvencija stāsies spēkā deviņdesmitajā dienā pēc datuma, kad tās ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenti ir deponēti.

3. Katrai reģionālajai ekonomiskās integrācijas organizācijai formālās apstiprināšanas instrumenta vai pievienošanās instrumenta deponēšana notiek pēc tam, kad šajā pantā 1.paragrāfā noteiktie spēkā stāšanās nosacījumi ir izpildīti, Konvencija stāsies spēkā deviņdesmitajā dienā, kas seko formālās apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta deponēšanai.

4. Šī panta nolūkā, jebkuru instrumentu, kurus ir deponējusi reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija, netiks uzskatīts kā papildus instruments tiem, kurus ir deponējušas organizācijas Dalībvalstis.

37.pants

Depozitārijs

Apvienoto Nāciju Ģenerālsekretārs būs šīs Konvencijas Depozitārijs un ar to saistītie grozījumi un protokoli un pielikumi, pieņemti saskaņā ar 28., 29. un 33.pantiem.

38.pants

Autentisks teksts

Šīs Konvencijas oriģināls, no kura arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodas ir līdzvērtīgi autentiskas, tiks deponētas pie Apvienoto Nāciju Ģenerālsekretāra.

PAR PIERĀDĪJUMU apakšā parakstījušies, likumīgi pilnvaroti rīkoties, ir parakstījuši šo Konvenciju.

PARAKSTĪTS ŽENĒVĀ divi tūkstoši trešā gada divdesmit pirmajā maijā.

_________________________

1 Kur atbilstošs, valstiskais tiks attiecināts līdzvērtīgi uz reģionālo ekonomisko integrāciju organizācijām.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 21.05.2003.
Stājas spēkā:
 11.05.2005.
Pieņemšanas vieta: 
Ženēva
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 203, 21.12.2004.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1524
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)