Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

 

Antidopinga Konvencijas papildprotokols

[Šis protokols apstiprināts Ministru Komitejas 802.sanāksmē 2002.gada 3.jūlijā,

un būs atvērts parakstīšanai Varšavā 2002.gada 12.septembrī,

izmantojot 16.Neformālo Eiropas sporta ministru sanāksmi]

[Varšava, 12.IX.2002]

Eiropas Antidopinga Konvencijas (ETS No.135), kas parakstīta Strasbūrā 1989.gada 16.novembrī (turpmāk tekstā "Konvencija"), dalībvalstis,

Atzīstot, ka vispārēja vienošanās par dopinga kontroļu savstarpēju atzīšanu, kas attiecas uz Konvencijas pantiem 4.3.d un 7.3.b, palielinātu šo kontroļu efektivitāti, veicinot esošo un turpmāko antidopinga līgumu saskaņošanu, caurspīdīgumu un efektivitāti šajā jomā un nodrošinot nepieciešamo institucionālo pārraudzību šādām kontrolēm gadījumos, kad šādi līgumi nepastāv,

Vēloties veicināt un pastiprināt Konvencijas nosacījumu piemērošanu,

Ir vienojušās, ka:

1.pants

Savstarpēja dopinga kontroļu atzīšana

1. Paturot prātā Konvencijas pantu 3.2., 4.3.d un 7.3.b nosacījumus, Pusēm savstarpēji jāatzīst sporta organizāciju vai nacionālo antidopinga organizāciju kompetence veikt dopinga kontroles savā teritorijā, kā to nosaka sacensību organizētājas valsts nacionālie noteikumi, tiem sportistiem un sportistēm, kas ierodas no citām Konvencijas dalībvalstīm. Šādu kontroļu rezultātiem jābūt vienlaicīgi paziņotiem arī attiecīgā sportista vai sportistes nacionālajai antidopinga organizācijai un nacionālajai sporta federācijai, kā arī organizētājas valsts nacionālajai antidopinga organizācijai un starptautiskajai sporta federācijai.

2. Pusēm jāpieņem tādi mēri šo kontroļu nodrošināšanai, kādi būtu nepieciešami papildus tiem pasākumiem, kas veikti agrāk noslēgto divpusējo vai citu īpašu līgumu ietvaros. Lai nodrošinātu starptautiskajiem standartiem atbilstošu kārtību, sporta vai nacionālajām antidopinga organizācijām jābūt sertificētām pēc Kontroles grupas ISO (Starptautiskās Standarta organizācijas) dopinga kontroles kvalitātes standartiem, ko noteikusi Kontroles Grupa saskaņā ar Konvencijas 10.pantu.

3. Pusēm tāpat arī jāatzīst Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) un citu WADA-s pilnvarotu dopinga kontroles organizāciju kompetence veikt ārpus sacensību dopinga pārbaudes dalībvalstu sportistiem un sportistēm gan viņu teritorijā, gan citur. Šo pārbaužu rezultātiem jābūt paziņotiem attiecīgo sportistu nacionālai antidopinga organizācijai. Jebkuras šādas pārbaudes jāveic, saskaņojot to ar sporta organizācijām, kas minētas Konvencijas 4.3.c pantā, pamatojoties uz sacensību organizētājas valsts spēkā esošajiem nacionālo normatīvo aktu noteikumiem.

2.pants

Konvencijas nosacījumu piemērošanas veicināšana

1. Kontroles grupai, kas izveidota saskaņā ar Konvencijas 10.pantu, jāseko Konvencijas nosacījumu piemērošanai un īstenošanai katrā dalībvalstī individuāli. Uzraudzību jāveic novērtēšanas grupai, kuras locekļus šim nolūkam nozīmē Kontroles grupa. Novērtēšanas grupas locekļi jāizvēl, pamatojoties uz viņu vispāratzītu kompetenci antidopinga jomā.

2. Novērtēšanas grupai jāizvērtē nacionālie ziņojumi, ko attiecīgās Puses iepriekš iesniegušas, un nepieciešamības gadījumos jāorganizē nekavējošas vizītes. Pamatojoties uz novērojumiem Konvencijas īstenošanas gaitā, tai jāiesniedz pārskata ziņojums Kontroles grupai, kurā ietverti novērotājas grupas izdarītie secinājumi, kā arī iespējamās rekomendācijas. Novērtējuma ziņojumam jābūt publiskam. Attiecīgajai Pusei ir tiesības izteikt savus novērojumus attiecībā uz novērtēšanas grupas secinājumiem, un tiem jāsastāda daļa no ziņojuma.

3. Nacionālie ziņojumi jāsagatavo un novērtējuma vizītes jāveic saskaņā ar Kontroles grupas apstiprinātu grafiku, saskaņojot to ar iesaistītajām Pusēm. Pusēm jāatbalsta novērtēšanas grupas vizīte un pilnībā jānodrošina attiecīgo amatpersonu un institūciju sadarbība ar novērtēšanas grupu nacionālajā līmenī.

4. Novērtējuma gaitas, vizīšu un sekojošo pasākumu procedūrai (ieskaitot saskaņotu shēmu Konvencijas īstenošanas novērtēšanai), jābūt precizētiem Kontroles grupas pieņemtos noteikumos.

3.pants

Atrunas

Atrunas pret šī protokola nosacījumiem nav pieņemamas.

4.pants

Saistību apliecināšana

1. Protokols ir atvērts parakstīšanai valstīm, kas pievienojušās Konvencijai, un tās var izteikt savu piekrišanu būt saistītām ar Protokolu, apliecinot to ar:

a. parakstu bez ratificēšanas, atzīšanas vai apstiprināšanas tiesību paturēšanas, vai

b. parakstu ar ratificēšanas, atzīšanas vai apstiprināšanas tiesībām, kam seko ratificēšana, atzīšana vai apstiprināšana.

2. Konvencijas parakstītājs nedrīkst parakstīt šo Protokolu bez ratificēšanas, atzīšanas vai apstiprināšanas tiesību paturēšanas, ne arī deponēt ratificēšanas, atzīšanas vai apstiprināšanas instrumentu, ja tas iepriekš vai vienlaicīgi nav izteicis savu piekrišanu būt saistītam ar Konvenciju.

3. Ratificēšanas, atzīšanas un apstiprināšanas instrumenti tiek deponēti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

5.pants

Stāšanās spēkā

1. Šis Protokols stājas spēkā ar tā mēneša pirmo dienu, kas seko pēc trīs mēnešu termiņa beigšanās pēc tam, kad piecas Konvencijas dalībvalstis ir devušas piekrišanu būt saistītām ar Protokolu, saskaņā ar 4.panta nosacījumiem.

2. Attiecībā uz jebkuru valsti, kas vēlāk piekritusi būt saistītai ar to, Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko pēc trīs mēnešu termiņa beigšanās pēc parakstīšanas datuma vai ratificēšanas, atzīšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanas.

6.pants

Pievienošanās

1. Pēc šī Protokola stāšanās spēkā, ikviena valsts, kura ir pievienojusies Konvencijai, var pievienoties arī šim Protokolam.

2. Pievienošanās notiek, deponējot pievienošanās dokumentu Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, kurš stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko pēc trīs mēnešu termiņa beigšanās pēc tā deponēšanas datuma.

7.pants

Nosacījumu piemērošana teritoriālajā līmenī

1. Jebkura Valsts drīkst tajā laikā, kad tā paraksta Protokolu vai deponē ratificēšanas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu, norādīt to teritoriju vai teritorijas, uz kurām šis Protokols attiecināms.

2. Jebkura Valsts, jebkurā datumā pēc tam, ar Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju, drīkst paplašināt šī Protokola piemērošanu jebkurā citā teritorijā, kas norādīta deklarācijā. Attiecībā uz šādu teritoriju Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko pēc trīs mēnešu perioda beigām pēc tā datuma, kad Ģenerālsekretārs saņēmis šādu deklarāciju.

3. Jebkura deklarācija, kas ir sagatavota saskaņā ar divām augstāk minētajām daļām attiecībā uz jebkuru šādā deklarācijā minētu teritoriju, var tikt atsaukta ar paziņojumu, kas adresēts Ģenerālsekretāram. Šādam atsaukumam ir jāstājas spēkā ar tā mēneša pirmo dienu, kas seko trīs mēnešus pēc tā datuma, kad Ģenerālsekretārs ir saņēmis šo paziņojumu.

8.pants

Denonsēšana

1. Jebkura Puse drīkst jebkurā laikā denonsēt šo Konvenciju, iesniedzot paziņojumu Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

2. Šāda denonsēšana stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko sešus mēnešus pēc tā datuma, kad Ģenerālsekretārs ir saņēmis šo paziņojumu.

9.pants

Paziņojumi

Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram jāpaziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm, citām Konvencijas dalībvalstīm vai jebkurai Valstij, kas ir aicināta tai pievienoties, par:

a. jebkuru parakstīšanu;

b. jebkuru ratificēšanas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta deponēšanu;

c. jebkuru šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 5., 6. un 7.pantu;

d. jebkuru denonsāciju;

e. jebkuru citu darbību, paziņojumu vai informāciju, kas attiecas uz šo Protokolu.

Apliecinot iepriekš minēto, apakšā parakstījušies, būdami tiesīgi to darīt, ir parakstījuši šo Protokolu.

Sastādīts [Varšavā], [2002.gada 12.septembrī], angļu un franču valodās, abi teksti ir autentiski, vienā eksemplārā, kurš tiks deponēts Eiropas Padomes arhīvos. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs nodos apstiprinātas kopijas katrai Eiropas Padomes dalībvalstij, citām Konvencijas dalībvalstīm un jebkurai Valstij, kas ir aicināta pievienoties Konvencijai.

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 12.09.2002.
Stājas spēkā:
 01.04.2004.
Pieņemšanas vieta: 
Varšava
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Eiropas Padome
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 152, 30.10.2003.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1503
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)