Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Patentu līgums
pieņemts Ženēvā 2000. gada 1. jūnijā

Satura rādītājs

1. pants Terminu skaidrojumi

2. pants Vispārējie principi

3. pants Pieteikumi un patenti, uz kuriem attiecas Līgums

4. pants Izņēmums saistībā ar aizsardzības interesēm

5. pants Pieteikuma datums

6. pants Pieteikums

7. pants Pārstāvība

8. pants Ziņojumi; adreses

9. pants Paziņojumi

10. pants Patenta spēkā esamība; anulēšana

11. pants Atvieglojumi attiecībā uz termiņiem

12. pants Tiesību atjaunošana, ja iestāde konstatē, ka pieliktas visas pūles vai nav bijis iepriekšēja nodoma

13. pants Prioritātes prasības labošana vai papildināšana; Prioritātes tiesību atjaunošana

14. pants Reglaments

15. pants Saistība ar Parīzes konvenciju

16. pants Patentu kooperācijas līguma pārskatīšanas, grozījumu un izmaiņu ietekme

17. pants Asambleja

18. pants Starptautiskais birojs

19. pants Pārskatīšanas

20. pants Dalība Līgumā

21. pants Stāšanās spēkā; Ratifikāciju un pievienošanās aktu spēkā stāšanās datumi

22. pants Līguma piemērošana esošajiem pieteikumiem un patentiem

23. pants Atrunas

24. pants Līguma denonsēšana

25. pants Līguma valodas

26. pants Līguma parakstīšana

27. pants Depozitārijs; reģistrācija

1. pants
Terminu skaidrojumi

Šā Līguma ietvaros, ja vien nav konkrēti noteikts citādi:

(i) "iestāde" nozīmē institūciju, kam Līgumslēdzēja puse uzticējusi patentu piešķiršanu vai kuras kompetencē ir citi šī Līguma aptvertie jautājumi;

(ii) "pieteikums" nozīmē pieteikumu patenta piešķiršanai, kā minēts 3. pantā;

(iii) "patents" nozīmē patentu, kā minēts 3. pantā;

(iv) atsauces uz "personu" jāizprot kā tādas, kas cita starpā ietver gan fiziskas, gan juridiskas personas;

(v) "ziņojums" nozīmē ikvienu pieteikumu, vai iesniegumu, deklarāciju, dokumentu, korespondenci vai citu informāciju, kas attiecas uz pieteikumu vai patentu un kas iesniegts iestādē neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz šajā Līgumā paredzēto procedūru;

(vi) "iestādes ieraksti" nozīmē iestādes uzglabātās ziņas par pieteikumiem, ieskaitot pašus pieteikumus, kas iesniegti šajā iestādē, un piešķirtajiem patentiem, kurus piešķīrusi šī iestāde vai cita institūcija attiecībā uz Līgumslēdzēju pusi, neatkarīgi no formas, kādā šī informācija tiek saglabāta;

(vii) "ierakstīšana" nozīmē ikvienu darbību, kura saistīta ar ziņu iekļaušanu iestādes reģistros;

(viii) "pieteicējs" nozīmē personu, kura atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem norādīta iestādes reģistros kā persona, kura vēlas patentu, vai kā cita persona, kura iesniedz pieteikumu vai kārto tā lietvedību;

(ix) "īpašnieks" nozīmē personu, kura iestādes reģistros norādīta kā patenta īpašnieks;

(x) "pārstāvis" nozīmē pārstāvi atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem;

(xi) "paraksts" nozīmē ikvienu pašidentifikācijas līdzekli;

(xii) "iestādes atzītā valoda" nozīmē valodu, kurā iestāde veic procedūras;

(xiii) "tulkojums" nozīmē tulkojumu valodā vai, atbilstošos gadījumos, transliterāciju, izmantojot alfabētu vai simbolu kopumu, kurus atzīst iestāde;

(xiv) "iestādes procedūra" nozīmē ikvienu procedūru iestādes lietvedībā attiecībā uz pieteikumu vai patentu;

(xv) izņemot gadījumus, kad no kontekstā izriet citādi, vārdi vienskaitlī ietver vārdus daudzskaitlī un otrādi, un personu vietniekvārdi vīriešu dzimtē ietver personu vietniekvārdus sieviešu dzimtē;

(xvi) "Parīzes konvencija" nozīmē Parīzes konvenciju par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, kas parakstīta 1883. gada 20. martā Parīzē, ar labojumiem un grozījumiem;

(xvii) "Patentu kooperācijas līgums" nozīmē Patentu kooperācijas līgumu, kas parakstīts 1970. gada 19. jūnijā, kopā ar šī Līguma Reglamentu un Administratīvajām instrukcijām, ievērojot labojumus, grozījumus un modifikācijas;

(xviii) "Līgumslēdzēja puse" nozīmē jebkuru valsti vai starpvaldību organizāciju, kas ir šī Līguma dalībniece;

(xix) "piemērojamie likumi" nozīmē, gadījumā ja Līgumslēdzēja puse ir valsts, šīs valsts likumus, ja Līgumslēdzēja puse ir starpvaldību organizācija, tiesību aktus, pamatojoties uz kuriem šī starpvaldību organizācija darbojas;

(xx) "ratifikācijas instruments" jāizprot kā pieņemšanas vai apstiprināšanas ietvarinstruments;

(xxi) "Organizācija" nozīmē Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju;

(xxii) "Starptautiskais birojs" nozīmē Organizācijas Starptautisko biroju;

(xxiii) "Ģenerāldirektors" nozīmē Organizācijas ģenerāldirektoru.

2. pants
Vispārīgie principi

(1) [Labvēlīgāki nosacījumi] Līgumslēdzējai pusei ir tiesības paredzēt prasības, kuras no pieteicēju un īpašnieku viedokļa ir labvēlīgākas, nekā prasības, kuras noteiktas šajā Līgumā un Reglamentā, izņemot šī Līguma 5. pantu.

(2) [Patentu tiesību materiālo normu izslēgšana] Nekas šajā Līgumā vai Reglamentā nav jāizprot, kā iespējams tiesību ierobežojums Līgumslēdzējai pusei noteikt pēc saviem ieskatiem patentiem piemērojamās materiālo tiesību normas.

3. pants
Pieteikumi un patenti, uz kuriem attiecas Līgums

(1) [Pieteikumi] (a) Šā Līguma un Reglamenta nosacījumus piemēro nacionālajiem un reģionālajiem izgudrojumu patentu un papildu patentu pieteikumiem, kurus iesniedz Līgumslēdzējas puses iestādei vai attiecībā uz šādu Līgumslēdzēju pusi, un kuri ir:

(i) pieteikumu veidi, kurus ļauj iesniegt kā starptautiskos pieteikumus atbilstoši Patentu kooperācijas līgumam;

(ii) apakšpunktā (i) minēto izgudrojumu patentu vai papildu patentu pieteikumu veidu nodalītie pieteikumi, kā minēts Parīzes konvencijas 4G(1) vai (2) pantā,

(b) Ievērojot Patentu kooperācijas līguma nosacījumus, šā Līguma un Reglamenta nosacījumus piemēro izgudrojuma patentu un papildu patentu starptautiskajiem pieteikumiem saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu:

(i) attiecībā uz termiņiem, kurus piemēro Līgumslēdzējas puses iestāde saskaņā ar Patentu kooperācijas līguma 22. un 39(1). pantu;

(ii) attiecībā uz jebkuru procedūru, kura uzsākta datumā vai pēc šī datuma, kurā saskaņā ar iepriekšminētā Līguma 23. un 40. pantu var sākties starptautiskā pieteikuma izskatīšana vai ekspertīze.

(2) [Patenti] Šā Līguma un Reglamenta nosacījumi ir piemērojami nacionālajiem un reģionālajiem izgudrojumu patentiem un nacionālajiem un reģionālajiem papildu patentiem, kuri ir piešķirti attiecībā uz Līgumslēdzēju pusi.

4. pants
Izņēmums valsts drošības interesēs

Nekas šajā Līgumā un Reglamentā neierobežo Līgumslēdzējas puses tiesības veikt jebkuras darbības, kuras tā uzskata par nepieciešamām, lai nodrošinātu svarīgas drošības intereses.

5. pants
Pieteikuma datums

(1) [Pieteikuma elementi] (a) Ja Reglamentā nav paredzēts citādi un, ievērojot (2) - (8). punkta nosacījumus, Līgumslēdzēja puse nosaka, ka pieteikuma datums ir datums, kad tās Iestādē ir saņemti visi turpmāk minētie materiāli, kuri pēc pieteicēja izvēles ir iesniegti papīra formā vai citā veidā, ja Iestāde to pieļauj pieteikuma datuma noteikšanas vajadzībām:

(i) tieši izteikta vai netieša norāde uz to, ka materiāli ir pieteikums;

(ii) ziņas, kas ļauj identificēt pieteicēju vai ļauj Iestādei sazināties ar pieteicēju;

(iii) materiālu daļa, kura izskatās pēc apraksta.

(b) Līgumslēdzējas puse pieteikuma datuma piešķiršanas nolūkam var akceptēt zīmējumu kā materiālu, kas minēts apakšpunktā (a)(iii).

(c) Pieteikuma datuma piešķiršanas nolūkam Līgumslēdzēja puse var prasīt ziņas, kas ļauj identificēt pieteicēju un kas ļauj Iestādei sazināties ar pieteicēju, vai tā var akceptēt pierādījumus, kas ļauj identificēt pieteicēju, vai kas ļauj Iestādei sazināties ar pieteicēju, kā materiālu, kas minēts apakšpunktā (a)(ii).

(2) [Valoda] (a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai norādes, kas minētas punktā (1)(a)(i) un (ii) būtu Iestādes atzītā valodā.

(b) Pieteikuma datuma piešķiršanas nolūkam materiālu daļa, kas minēta punktā (1)(a)(iii), var būt iesniegta jebkurā valodā.

(3) [Paziņojums] Ja pieteikums neatbilst vienam vai vairākiem nosacījumiem, ko Līgumslēdzēja puse piemēro saskaņā ar punktiem (1) un (2), Iestāde iespējami īsā laikā paziņo par to pieteicējam, dodot iespēju to izpildīt un sniegt paskaidrojumus Reglamentā minētā termiņā.

(4) [Turpmākā nosacījumu izpilde] (a) Ja sākotnēji iesniegtā pieteikumā nav izpildīts viens vai vairāki (1) un (2) punktā minētie nosacījumi, ko Līgumslēdzēja puse piemēro, lai piešķirtu pieteikuma datumu, Līgumslēdzēja puse, ievērojot apakšpunktu (b) un punktu (6), par pieteikuma datumu uzskata datumu, kad visi nosacījumi, ko piemēro saskaņā ar punktu (1) un (2), ir pilnībā izpildīti.

(b) Gadījumā, ja viens vai vairāki nosacījumi, kas minēti apakšpunktā (a), nav izpildīti termiņā, kurš noteikts Reglamentā, Līgumslēdzēja puse var paredzēt, ka pieteikumu uzskata par neiesniegtu. Ja pieteikumu uzskata par neiesniegtu, Iestāde paziņo par to pieteicējam, norādot attiecīgos iemeslus.

(5) [Paziņojums par apraksta vai zīmējumu trūkstošajām daļām] Ja, nosakot pieteikuma datumu, Iestāde konstatē, ka pieteikumā iespējams trūkst apraksta daļas vai pieteikumā trūkst zīmējumu, kuri minēti pieteikumā, Iestāde nekavējoties par to paziņo pieteicējam.

(6) [Pieteikuma datums trūkstošas apraksta daļas vai zīmējuma iesniegšanas gadījumā] (a) Ja trūkstošā apraksta daļa vai zīmējums tiek iesniegts Iestādē termiņā, kurš noteikts Reglamentā, šī apraksta daļa vai zīmējums tiek iekļauts pieteikumā un, ievērojot apakšpunktu (b) un (c), pieteikuma datums ir vēlākais no datumiem, kad Iestāde ir saņēmusi šo apraksta daļu vai zīmējumu, vai datums, kad visi nosacījumi, ko piemēro Līgumslēdzēja puse saskaņā ar punktiem (1) un (2), ir pilnībā izpildīti.

(b) Ja saskaņā ar apakšpunktu (a) iesniegtajai trūkstošajai apraksta daļai vai trūkstošajam zīmējumam, kuram datumā, kurā viens vai vairāki punktā (1)(a) minētie materiāli pirmo reizi tika saņemti Iestādē, pieprasa agrāka pieteikuma prioritāti, pieteikuma datums, pēc pieteicēja lūguma, kurš iesniegts termiņā, kas noteikts Reglamentā un, ievērojot nosacījumus, kas noteikti Reglamentā, ir datums, kad visi nosacījumi, ko piemēro Līgumslēdzēja puse saskaņā ar punktiem (1) un (2), ir pilnībā izpildīti.

(c) Ja trūkstoša apraksta daļa vai trūkstošais zīmējums, kas iesniegts, ievērojot apakšpunktu (a), tiek atsaukts termiņā, kuru noteikusi Līgumslēdzēja puse, pieteikuma datums ir datums, kad nosacījumi, ko piemēro Līgumslēdzēja puse saskaņā ar punktiem (1) un (2), ir pilnībā izpildīti.

(7) [Apraksta vai zīmējumu aizvietošana ar atsauci uz iepriekš iesniegtu pieteikumu] (a) Ievērojot nosacījumus, kuri ietverti Reglamentā, atsauce, kura izdarīta, iesniedzot pieteikumu, Iestādes atzītā valodā uz iepriekš iesniegtu pieteikumu pieteikuma datuma noteikšanas nolūkā, aizstāj aprakstu vai zīmējumus.

(b) Ja nosacījumi, kuri minēti apakšpunktā (a) nav izpildīti, pieteikumu var uzskatīt par neiesniegtu. Ja pieteikums tiek uzskatīts par neiesniegtu, Iestāde paziņo par to pieteicējam, norādot iemeslus.

(8) [Izņēmumi] Nekas šajā pantā neierobežo:

(i) pieteicēja tiesības saskaņā ar Parīzes konvencijas 4G(1) vai (2) pantu saglabāt nodalītā pieteikuma datumu, kurš noteikts iepriekš minētajā pantā, kā sākotnējā pieteikuma datumu, kurš noteikts minētajā pantā, un attiecīgajos gadījumos prioritātes tiesību priekšrocības, ja tādas ir.

(ii) Līgumslēdzējas puses tiesības piemērot nosacījumus, kuri nepieciešami, lai piešķirtu agrākā pieteikuma datuma priekšrocības, visu veidu pieteikumiem, kādi noteikti Reglamentā.

6. pants
Pieteikums

(1) [Pieteikuma forma vai saturs] Ja šajā Līgumā nav noteikts citādi, Līgumslēdzēja puse nedrīkst prasīt izpildīt nosacījumu par pieteikuma formu vai saturu, kas atšķiras no turpmāk minētajiem vai noteikt papildus nosacījumus:

(i) nosacījumi par formu vai saturu, kuri ir paredzēti starptautiskajiem pieteikumiem saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu;

(ii) nosacījumi par formu vai saturu, kuru izpildi saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu var pieprasīt šā līguma dalībvalsts Iestāde vai Iestāde, kura darbojas šīs valsts labā, pēc tam, kad ir sākusies starptautiskā pieteikuma izskatīšana vai ekspertīze, kā noteikts minētā līguma 23. vai 40. pantā;

(iii) jebkuri Reglamentā paredzētie papildu nosacījumi.

(2) [Iesnieguma veidlapa] (a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteikuma saturs, kurš atbilst starptautiskā pieteikuma iesnieguma saturam saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu, tiktu uzrādīts iesnieguma veidlapā, kā to paredz šī Līgumslēdzēja puse. Līgumslēdzēja puse var arī prasīt, lai jebkuri papildu satura elementi, kuri pieļaujami saskaņā ar punktu (1)(ii) vai norādīti Reglamentā saskaņā ar punktu (1)(iii), tiktu ietverti šajā iesnieguma veidlapā.

(b) Neatkarīgi no apakšpunktā (a) minētā un, ievērojot 8(1) pantu, Līgumslēdzēja puse akceptē satura uzrādīšanu, kā minēts apakšpunktā (a), uz iesnieguma veidlapas, kas paredzēta Reglamentā.

(3) [Tulkojums] Līgumslēdzēja puse var prasīt ikvienas pieteikuma daļas tulkojumu, kura nav valodā, kuru atzīst tās Iestāde. Līgumslēdzēja puse, ievērojot Reglamentu, var arī prasīt pieteikuma daļu tulkojumu, ja tās ir Iestādes atzītā valodā, ikvienā citā Iestādes atzītā valodā.

(4) [Maksa] Līgumslēdzēja puse var prasīt maksu par pieteikumu. Līgumslēdzēja puse var piemērot Patentu kooperācijas līguma noteikumus, kas attiecas uz pieteikuma maksu samaksu.

(5) [Prioritātes dokuments] Ja tiek pieprasīta agrāka pieteikuma prioritāte, Līgumslēdzēja puse var prasīt agrākā pieteikuma kopiju un, ja agrākais pieteikums nav Iestādei pieņemamā valodā, tulkojumu, ievērojot prasības, kuras paredzētas Reglamentā.

(6) [Pierādījumi] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteikuma izskatīšanas laikā tās Iestādē tiktu iesniegti pierādījumi par materiāliem, kas minēti (1) vai (2) punktā, vai prioritātes prasību, vai tulkojumu, kas minēts (3) vai (5) punktā, vienīgi gadījumā, ja Iestādei ir pamatotas šaubas par šā materiāla patiesīgumu vai tulkojuma precizitāti.

(7) [Paziņojums] Ja viens vai vairāki Līgumslēdzējas puses no (1) līdz (6) punktā minētajiem nosacījumiem netiek izpildīti, Iestāde paziņo par to pieteicējam, dodot iespēju izpildīt šādu nosacījumu un sniegt paskaidrojumus Reglamentā paredzētajā termiņā.

(8) [Prasību nepildīšana] Ja Reglamentā paredzētajā termiņā, netiek izpildīts viens vai vairāki Līgumslēdzējas puses no (1) līdz 6. punktam piemērotie nosacījumi,, Līgumslēdzēja puse, ievērojot apakšpunktu (b) un 5., un 10. pantu, var piemērot sankcijas, kādas paredzētas tās tiesību aktos.

(b) Ja nosacījumi, ko Līgumslēdzēja puse piemēro saskaņā ar (1), (5) vai (6) punktu attiecībā uz prioritātes prasību netiek izpildīti Reglamentā paredzētajā termiņā, prioritātes prasība, ievērojot 13. pantu, tiek uzskatīta par neesošu. Ievērojot 5.(7)(b) pantu, nekādas citas sankcijas nevar tikt piemērotas.

7.pants
Pārstāvība

(1) [Pārstāvji] (a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pārstāvis, kas iecelts jebkuras procedūras veikšanai Iestādē:

(i) būtu tiesīgs saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem veikt darbības Iestādē, kuras attiecas uz pieteikumiem un patentiem;

(ii) nodrošina, ka viņa adrese ir adrese teritorijā, ko paredz Līgumslēdzēja puse.

(b) Ievērojot apakšpunktu (c), darbība attiecībā uz jebkuru procedūru Iestādē, ko veic pārstāvis vai kas veikta saistībā ar pārstāvi, kurš ievēro prasības, ko piemēro Līgumslēdzēja puse saskaņā ar apakšpunktu (a), ir spēkā kā darbība, ko ir veicis vai kas ir veikta attiecībā pret pieteicēju, īpašnieku vai citu ieinteresēto personu, kuras iecēla šo pārstāvi.

(c) Līgumslēdzēja puse var paredzēt, ka zvēresta, deklarācijas vai pilnvaras anulēšanas gadījumā pārstāvja parakstam nav to iecēlušā pieteicēja, īpašnieka vai citas ieinteresētās personas paraksta spēka.

(2) [Obligātā pārstāvība] (a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresētā persona ieceļ pārstāvi jebkuras procedūras veikšanai Iestādē, izņemot gadījumus, kad pieteikuma tiesību pārņēmējs, pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresētā persona var darboties patstāvīgi Iestādē šādu procedūru veikšanai:

(i) pieteikuma iesniegšana, lai iegūtu pieteikuma datumu;

(ii) tikai maksu veikšana;

(iii) jebkura cita Reglamentā paredzētā procedūra;

(iv) Iestādes uzziņas vai paziņojuma izsniegšana attiecībā uz jebkuru procedūru, kura minēta apakšpunktos (i) - (iii).

(b) Uzturēšanas maksu var samaksāt jebkura persona.

(3) [Pārstāvja iecelšana] Līgumslēdzēja puse akceptē, ka pārstāvja iecelšana tiek paziņota Iestādei, Reglamentā paredzētajā veidā.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt, lai tiktu izpildītas formālās prasības, kas atšķirīgas no (1) līdz (3) punktā minētajām un kuras attiecas uz šajos punktos noteikto, ja vien citādi nav noteikts šajā Līgumā vai paredzēts Reglamentā.

(5) [Paziņojums] Ja netiek izpildītas viena vai vairākas Līgumslēdzējas puses piemērotās prasības saskaņā ar (1) līdz (3) punktu, Iestāde par to paziņo pieteikuma tiesību pārņēmējam, pieteicējam, īpašniekam vai citai ieinteresētai personai, dodot iespēju izpildīt jebkuru šādu prasību un sniegt paskaidrojumus Reglamentā paredzētajā termiņā.

(6) [Prasību nepildīšana] Ja Reglamentā paredzētajā termiņā nav izpildīta viena vai vairākas Līgumslēdzējas puses piemērotās prasības, saskaņā ar (1) līdz (3) punktu, Līgumslēdzējas puse var piemērot tās tiesību aktos noteiktās sankcijas.

8.pants
Ziņojumi; adreses

(1) [Ziņojumu iesniegšanas veidlapas un līdzekļi] (a) Izņemot pieteikuma datuma noteikšanas nolūkam saskaņā ar 5.(1) pantu un, ievērojot 6.(1) pantu, Reglaments, ievērojot (b) līdz (d) apakšpunktus, nosaka prasības, kādas Līgumslēdzējai pusei ir atļauts piemērot attiecībā uz ziņojumu veidlapām un līdzekļiem.

(b) Nevienai Līgumslēdzējai pusei nav pienākuma pieņemt ziņojumus citādi, nekā papīra formā.

(c) Nevienai Līgumslēdzējai pusei nav pienākuma neļaut ziņojumu iesniegšanu papīra formā.

(d) Termiņa ievērošanas nolūkā Līgumslēdzēja puse akceptē ziņojumu iesniegšanu papīra formā.

(2) [Ziņojuma valoda] Ja šis Līgums vai Reglaments nenosaka citādi, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai ziņojums būtu Iestādes akceptētā valodā.

(3) [Starptautiskie veidlapu paraugi] Neatkarīgi no (1).(a) punkta un, ievērojot (1).(b) punktu un 6.(2)(b) pantu, Līgumslēdzēja puse akceptē ziņojuma satura izklāstu veidlapā, kura atbilst Reglamentā noteiktam starptautiskajam veidlapas paraugam, ja tāds Reglamentā ir paredzēts.

(4) [Ziņojuma paraksts] (a) Ja Līgumslēdzēja puse jebkuram ziņojumam prasa parakstu, šī Līgumslēdzēja puse akceptē jebkuru parakstu, kurš atbilst Reglamentā paredzētajām prasībām.

(b) Neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt, lai Iestādei iesniegts paraksts tiktu apstiprināts, notariāli apliecināts, noteikts kā autentisks, legalizēts vai citādi apliecināts, izņemot gadījumus, kad paraksts attiecas uz lietvedību kvazitiesā vai citos Reglamentā paredzētos gadījumos.

(c) Ievērojot (b) apakšpunktu, Līgumslēdzēja puse var prasīt pierādījumu iesniegšanu vienīgi gadījumā, ja Iestādei ir pamatotas šaubas par paraksta autentiskumu.

(5) [Norādes ziņojumos] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai ziņojums satur vienu vai vairākas Reglamentā paredzētās norādes.

(6) [Sarakstes adrese, adrese juridisko dokumentu piegādei un citas adreses] Līgumslēdzēja puse, ievērojot Reglamentā paredzētos noteikumus, var prasīt, lai pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresētā persona ziņojumā norādītu:

(i) sarakstes adresi;

(ii) adresi juridisko dokumentu piegādei;

(iii) jebkuru citu Reglamentā minēto adresi.

(7) [Paziņojums] Ja attiecībā uz ziņojumu netiek izpildīts viens vai vairāki Līgumslēdzējas puses piemērotie nosacījumi saskaņā ar (1) līdz (6) punktu, Iestāde par to paziņo pieteicējam, īpašniekam vai citai ieinteresētai personai, dodot iespēju izpildīt šādu nosacījumu un sniegt paskaidrojumus Reglamentā paredzētajā termiņā.

(8) [Prasību neizpilde] Ja Reglamentā noteiktajā termiņā netiek izpildīts viens vai vairāki Līgumslēdzējas puses piemērotie nosacījumi saskaņā ar (1) līdz (6) punktu, Līgumslēdzēja puse, ievērojot 5. un 10. pantu un Reglamentā paredzētos izņēmumus, var piemērot tās tiesību aktos noteiktās sankcijas.

9.pants
Paziņojums

(1) [Pietiekams paziņojums] Jebkurš paziņojums saskaņā ar šo Līgumu vai Reglamentu, kuru Iestāde ir nosūtījusi uz sarakstei norādīto adresi vai uz 8.(6) pantā norādīto juridisko dokumentu piegādes adresi, vai jebkuru citu adresi, kas minēta Reglamentā šī noteikuma nolūkam, un kas izpilda noteikumus attiecībā uz šo paziņojumu, ir pietiekams paziņojums šā Līguma un Reglamenta nolūkiem.

(2) [Ja norādes, kas ļauj sazināties, netika iesniegtas] Nekas šajā Līgumā vai Reglamentā neuzliek par pienākumu Līgumslēdzējai pusei nosūtīt paziņojumu pieteicējam, īpašniekam vai citai ieinteresētai personai, ja norādes, kas ļauj sazināties ar šo pieteicēju, īpašnieku vai ieinteresēto personu, netika iesniegtas Iestādē.

(3) [Ja nav paziņots] Ievērojot 10.(1) pantu, ja Iestāde nepaziņo pieteicējam, īpašniekam vai citai ieinteresētai personai par jebkuras šī Līguma vai Reglamenta prasības neizpildi, tad šāda paziņojuma iztrūkums neatbrīvo pieteicēju, īpašnieku vai citu ieinteresēto personu no pienākuma izpildīt šo prasību.

10.pants
Patenta spēkā esamība, anulēšana

(1) [Patenta spēkā esamība, kuru neskar dažu formālo prasību neizpilde] Vienas vai vairāku formālo prasību neizpilde, kas minētas 6.(1), (2), (4) un (5) un 8.(1) līdz (4) pantam attiecībā uz pieteikumu, nevar būt par pamatu patenta pilnīgai vai daļējai anulēšanai vai atzīšanai par spēkā neesošu, izņemot gadījumus, kad formālo prasību neizpilde bija saistīta ar krāpnieciskiem nolūkiem.

(2) [Iespēja sniegt paskaidrojumus, izdarīt grozījumus vai labojumus paredzamā anulēšanas vai atzīšanas par spēkā neesošu gadījumā] Patentu nevar anulēt vai atzīt par spēkā neesošu pilnīgi vai daļēji, nedodot īpašniekam iespēju saprātīgā termiņā sniegt paskaidrojumus par paredzamo anulēšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, un, ja to pieļauj piemērojamie tiesību akti, izdarīt grozījumus vai labojumus.

(3) [Pienākuma neesamība attiecībā pret speciālām procedūrām] (1) un (2) punkts nerada jebkādus pienākumus, izveidot tiesvedības procedūras patentu tiesību realizācijai, atšķirīgas no vispār pieņemtajām tiesību realizācijas procedūrām.

11.pants
Atvieglojumi attiecībā uz termiņiem

(1) [Termiņu pagarināšana] Līgumslēdzēja puse Iestādes noteiktajam termiņam, darbībai ar pieteikumu vai patentu iestādes procedūrai var noteikt pagarinājumu uz Reglamentā paredzēto laikposmu, ja lūgums par to ir iesniegts Iestādē saskaņā ar Reglamentā paredzētajām prasībām un ja lūgums pēc Līgumslēdzējas puses izvēles ir iesniegts:

(i) pirms termiņa beigām; vai

(ii) pēc termiņa beigām, bet Reglamentā paredzētā termiņā.

(2) [Lietvedības turpināšana] Ja pieteicējs vai īpašnieks neievēro Līgumslēdzējas puses Iestādes noteiktos termiņus darbībai ar pieteikumu vai patentu iestādes procedūrā un ja šī Līgumslēdzēja puse nav paredzējusi termiņu pagarināšanu saskaņā ar (1)(ii) punktu, Līgumslēdzēja puse paredz lietvedības turpināšanu attiecībā uz pieteikumu vai patentu, un, ja nepieciešams, pieteicēja vai īpašnieka tiesību atjaunošanu attiecībā uz šo pieteikumu vai patentu, ja:

(i) iesniegums par to ir iesniegts Iestādē saskaņā ar Reglamentā paredzētajām prasībām;

(ii) iesniegums ir iesniegts un visas prasības, attiecībā uz kurām termiņš darbības veikšanai tika piemērots, ir izpildītas Reglamentā paredzētajā termiņā.

(3) [Izņēmumi] Nevienai Līgumslēdzējai pusei netiek prasīts noteikt atvieglojumus, kas minēti (1) vai (2) punktā, attiecībā uz Reglamentā paredzētajiem izņēmumiem.

(4) [Maksa] Līgumslēdzēja puse var prasīt maksu par iesniegumu saskaņā ar (1) vai (2) punktu.

(5) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt, lai prasības, kas ir atšķirīgas no (1) līdz (4) punktam minētajām, tiktu izpildītas attiecībā uz atvieglojumiem saskaņā ar (1) vai (2) punktu, izņemot, ja citādi nav noteikts šajā Līgumā vai paredzēts Reglamentā.

(6) [Iespēja sniegt paskaidrojumus paredzamā noraidījuma gadījumā] Iesniegumu saskaņā ar (1) vai (2) punktu nevar noraidīt, nedodot pieteicējam vai īpašniekam iespēju saprātīgā termiņā sniegt paskaidrojumus par paredzamo noraidījumu.

12.pants
Tiesību atjaunošana, ja iestāde konstatē, ka bija pieliktas visas pūles vai nav bijis iepriekšēja nodoma

(1) [Iesniegums] Līgumslēdzēja puse nosaka, ka gadījumā, ja pieteicējs vai īpašnieks nav ievērojis termiņu darbībai Iestādes procedūrā, un ja šī neievērošana ir tieši saistīta ar tiesību zaudēšanu uz pieteikumu vai patentu, Iestāde atjauno pieteicēja vai īpašnieka tiesības uz attiecīgo pieteikumu vai patentu, ja:

(i) iesniegums par to iesniegts Iestādē saskaņā ar Reglamentā paredzētajām prasībām;

(ii) iesniegums ir iesniegts un visas prasības, kuru veikšanai termiņš tika noteikts, ir izpildītas Reglamentā paredzētajā termiņā;

(iii) iesniegumā izklāstīti termiņa neievērošanas iemesli; un

(iv) pēc Līgumslēdzējas puses izvēles, Iestāde uzskata, ka termiņa neievērošana ir notikusi neskatoties uz attiecīgajos apstākļos pieliktajām pūlēm, vai, ka jebkura kavēšanās bija notikusi bez iepriekšēja nodoma.

(2) [Izņēmumi] Nevienai Līgumslēdzējai pusei netiek prasīts noteikt tiesību atjaunošanu saskaņā ar (1) punktu attiecībā uz Reglamentā paredzētajiem izņēmumiem.

(3) [Maksa] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai par iesniegumu saskaņā ar (1) punktu tiktu samaksāta maksa.

(4) [Pierādījumi] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai deklarācija vai citi pierādījumi (1)(iii) apakšpunktā minēto iemeslu apstiprinājumam tiktu iesniegti Iestādē Iestādes noteiktā termiņā.

(5) [Iespēja sniegt paskaidrojumus paredzamā noraidījuma gadījumā] Iesniegumu saskaņā ar (1) punktu nevar noraidīt, nedodot iesnieguma iesniedzējam iespēju pieņemamā termiņā sniegt paskaidrojumus par paredzamo noraidījumu.

13.pants
Prioritātes prasības labošana vai pievienošana; Prioritātes tiesību atjaunošana

(1) [Prioritātes prasības labošana vai pievienošana] Ja Reglamentā nav paredzēts citādi, Līgumslēdzēja puse attiecībā uz pieteikumu ("nākamais pieteikums") nosaka prioritātes prasības labošanu vai pievienošanu, ja:

(i) iesniegums par to iesniegts Iestādē saskaņā ar Reglamentā paredzētajām prasībām;

(ii) iesniegums ir iesniegts Reglamentā paredzētajā termiņā; un

(iii) nākamā pieteikuma datums nav vēlāks par prioritātes perioda notecēšanas dienu, skaitot to no agrākā pieteikuma, kura prioritāte tiek prasīta, pieteikuma datuma.

(2) [Novēlota nākamā pieteikuma iesniegšana] Ņemot vērā 15. pantu, Līgumslēdzēja puse nosaka, ka, ja pieteikumam ("nākamais pieteikums"), kuram prasa vai varētu prasīt agrāka pieteikuma prioritāti, pieteikuma datums ir vēlāks par prioritātes perioda beigu datumu, bet tas iekļaujas Reglamentā paredzētajā termiņā, Iestāde atjauno prioritātes tiesības, ja:

(i) iesniegums par to ir iesniegts Iestādē saskaņā ar Reglamentā noteiktajām prasībām;

(ii) iesniegums ir iesniegts Reglamentā noteiktajā termiņā;

(iii) iesniegumā norādīti prioritātes perioda neievērošanas iemesli; un

(iv) Iestāde uzskata, ka nākamā pieteikuma neiesniegšana prioritātes periodā ir notikusi neskatoties uz attiecīgajos apstākļos pieliktajām pūlēm, vai Līgumslēdzēja puse konstatē, ka jebkura kavēšanās ir bijusi bez iepriekšēja nodoma.

(3) [Agrākā pieteikuma kopijas neiesniegšana] Līgumslēdzēja puse paredz, ka, ja saskaņā ar 6.(5) pantu prasītā agrākā pieteikuma kopija nav iesniegta Iestādē paredzētajā termiņā, kuru paredz Reglaments saskaņā ar 6.pantu, Iestāde atjauno prioritātes tiesības, ja:

(i) iesniegums par to ir iesniegts Iestādē atbilstoši Reglamentā paredzētajām prasībām;

(ii) iesniegums iesniegts agrākā pieteikuma kopijas iesniegšanas termiņā, kuru paredz Reglaments saskaņā ar 6.(5) pantu;

(iii) Iestāde konstatē, ka iestādē, kurā tika iesniegts agrākais pieteikums, iesniegums par iesniedzamo kopiju ir ticis iesniegts Reglamentā noteiktajā termiņā; un

(iv) agrākā pieteikuma kopija iesniegta Reglamentā paredzētajā termiņā.

(4) [Maksa] Līgumslēdzēja puse var prasīt maksu par (1) līdz (3) punktā minēto iesniegumu iesniegšanu.

(5) [Pierādījumi] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai deklarācija vai citi pierādījumi (2)(iii) apakšpunktā minēto iemeslu apstiprinājumam tiktu iesniegti Iestādē Iestādes noteiktā termiņā.

(6) [Iespēja izteikt piezīmes paredzamā noraidījuma gadījumā] Iesniegumu saskaņā ar (1) līdz (3) punktu nevar pilnīgi vai daļēji noraidīt, nedodot iesnieguma iesniedzējam iespēju pieņemamā termiņā sniegt paskaidrojumus par paredzamo noraidījumu.

14.pants
Reglaments

(1) [Saturs] (a) Reglaments, kas pievienots šim Līgumam, satur noteikumus, kas attiecas uz:

(i) jautājumiem, kurus šis Līgums konkrēti paredz regulēt "kā paredzēts Reglamentā";

(ii) sīkākiem nosacījumiem, kas piemērojami, ieviešot šā Līguma normas;

(iii) administratīva rakstura prasībām, jautājumiem vai procedūrām.

(b) Reglaments paredz arī noteikumus, kas attiecas uz formālajām prasībām, kuras Līgumslēdzējai pusei ir atļauts piemērot attiecībā uz lūgumu par:

(i) vārda vai adreses maiņas ierakstu;

(ii) pieteicēja vai īpašnieka maiņas ierakstu;

(iii) licences vai nodrošinājuma līdzekļa ierakstu;

(iv) kļūdu labošanu.

(c) Reglaments paredz arī Asamblejas ar Starptautiskā biroja atbalstu starptautisko paraugveidlapu un 6.(2)(b) panta nolūkam iesniedzamās iesnieguma veidlapas, izveidošanu.

(2) [Reglamenta grozījums] Saskaņā ar (3) punktu Reglamentu groza ar trīs ceturtdaļām no nodotajām balsīm.

(3) [Vienbalsības prasība] (a) Reglaments var saturēt normas, kuras grozāmas tikai vienbalsīgi.

(b) (a) apakšpunktā minētajos gadījumos jebkurš Reglamenta grozījums, kurš pievieno vai izslēdz normas, tiek pieņemts vienbalsīgi.

(c) Nosakot, vai balsošana bijusi vienbalsīga, tiek ņemtas vērā tikai faktiski nodotās balsis. Atturēšanās balsojot netiek ņemta vērā.

(4) [Pretrunas starp Līgumu un Reglamentu] Pretrunu gadījumā starp šā Līguma un Reglamenta prasībām piemērojami Līguma noteikumi.

15.pants
Saistība ar Parīzes konvenciju

(1) [Pienākums ievērot Parīzes konvenciju] (a) Jebkura Līgumslēdzēja puse ievēro Parīzes konvencijas noteikumus, kuri attiecas uz patentiem.

(2) [Pienākumi un tiesības saskaņā ar Parīzes konvenciju] (a) Nekas šajā Līgumā nemazina Līgumslēdzēju pušu savstarpējos pienākumus, kas noteikti saskaņā ar Parīzes konvenciju.

(b) Nekas šajā Līgumā nemazina tiesības, kuras pieteicēji un īpašnieki izmanto saskaņā ar Parīzes konvenciju.

16.pants
Patentu kooperācijas līguma pārskatīšanas, grozīšanas un izmaiņu ietekme

(1) [Patentu kooperācijas līguma pārskatīšanas, grozīšanas un labošanas rezultātā veikto izmaiņu piemērojamība] (a) Ievērojot (2) punktu, Patentu kooperācijas līguma pārskatīšana, grozīšana vai labošana, kas izdarīta pēc 2000.gada 2.jūnija, kura ir saskaņā ar šī Līguma pantiem, piemērojama šā Līguma un Reglamenta vajadzībām, ja Asambleja, katrā atsevišķajā gadījumā, pieņem to ar trijām ceturtdaļām balsu.

(2) [Patentu kooperācijas līguma Pārejas noteikumu nepiemērojamība] Jebkuru Patentu kooperācijas līguma noteikumu, pateicoties kuram pārskatītais, grozītais vai labotais minētā līguma noteikums netiek piemērots attiecībā uz minētā līguma dalībvalsti, vai šīs valsts Iestādi vai Iestādi, kas darbojas šīs valsts vārdā, kamēr minētais noteikums ir pretrunā ar valsts vai Iestādes piemērojamajiem likumiem, nepiemēro šī Līguma un Reglamenta vajadzībām.

17.pants
Asambleja

(1) [Sastāvs] (a) Līgumslēdzējas puses veido Asambleju.

(b) Jebkuru Līgumslēdzēju pusi Asamblejā pārstāv viens delegāts, kuram var būt vietnieki, padomnieki un eksperti. Katrs delegāts var pārstāvēt tikai vienu Līgumslēdzēju pusi.

(2) [Uzdevumi] Asambleja:

(i) izskata šī Līguma uzturēšanas un attīstības jautājumus un šī Līguma piemērošanas un darbības jautājumus;

(ii) sadarbībā ar Starptautisko biroju sagatavo starptautiskās paraugveidlapas un iesnieguma veidlapas, kas minētas 14.(1)(c) pantā;

(iii) groza Reglamentu;

(iv) nosaka katras starptautiskās paraugveidlapas un iesnieguma veidlapas, kuras minētas (ii) apakšpunktā, un katra grozījuma, kurš minēts (iii) apakšpunktā, piemērošanas datuma nosacījumus;

(v) saskaņā ar 16.(1) pantu lemj, vai Patentu kooperācijas līguma pārskatītais variants, grozījums vai labojums ir piemērojams šim Līgumam vai Reglamentam;

(vi) pilda citas funkcijas, kuras izriet no šā Līguma.

(3) [Kvorums] (a) Puse no Asamblejas locekļiem, kuras ir valstis, veido kvorumu.

(b) Neatkarīgi no (a) apakšpunkta, ja, kādā sesijā pārstāvēto Asamblejas dalībvalstu skaits ir mazāks par pusi, bet vienāds vai lielāks nekā viena trešdaļa no Asamblejas dalībvalstīm, Asambleja var pieņemt lēmumus, izņemot tādus, kas saistīti ar pašas procedūrām, kas stājas spēkā tikai, ja izpildīti turpmāk minētie nosacījumi. Starptautiskais birojs nosūta iepriekšminēto lēmumu Asamblejas dalībvalstīm, kuras nebija sesijā pārstāvētas, un uzaicina tās trīs mēnešu laikā, skaitot no lēmuma nosūtīšanas dienas, izteikt rakstveidā savu attieksmi pret lēmumu, balsojot vai atturoties. Ja pēc šī termiņa beigām to dalībvalstu skaits, kas izteikušas savu attieksmi, balsojot vai atturoties, sasniedz dalībvalstu skaitu, kura trūka, lai sesijā būtu kvorums, tad šāds lēmums stājas spēkā ar nosacījumu, ka tajā pašā laikā nepieciešamais vairākums joprojām ir sasniegts.

(4) [Lēmumu pieņemšana Asamblejā] (a) Asambleja cenšas pieņemt lēmumus vienbalsīgi.

(b) Ja nevar panākt lēmumu vienbalsīgu pieņemšanu, lēmums par izskatāmo jautājumu tiek pieņemts balsojot. Šajā gadījumā:

(i) katrai Līgumslēdzējai valstij ir viena balss, un tā var balsot tikai savā vārdā; un

(ii) katra Līgumslēdzēja puse, kas ir starpvalstu organizācija, var piedalīties balsošanā savu dalībvalstu vietā ar balsu skaitu, kurš atbilst šī Līguma dalībvalstu skaitam. Šāda starpvalstu organizācija nepiedalās balsošanā, ja kāda no tās dalībvalstīm izmanto savas tiesības balsot un otrādi. Bez tam, neviena šāda starpvalstu organizācija nepiedalās balsošanā, ja kāda no tās dalībvalstīm, kas ir šī Līguma dalībvalsts, ir citas šādas starpvalstu organizācijas dalībvalsts un šī cita starpvalstu organizācija piedalās balsošanā.

(5) [Vairākums] (a) Ievērojot 14.(2) un (3), 16.(1) un 19.(3) pantu, Asamblejas lēmumu pieņemšanai nepieciešamas divas trešdaļas nodoto balsu.

(b) Nosakot, vai ir sasniegts nepieciešamais vairākums, tiek ņemtas vērā vienīgi tās balsis, kas ir faktiski nodotas balsojot. Atturēšanās balsojot netiek ņemta vērā.

(6) [Sesijas] Asambleja sanāk uz kārtējām sesijām reizi divos gados, kad to sasauc Ģenerāldirektors.

(7) [Procesuālie noteikumi] Asambleja pieņem savus procesuālos noteikumus, ieskaitot noteikumus ārkārtas sesiju sasaukšanai.

18.pants
Starptautiskais birojs

(1) [Administratīvie uzdevumi] (a) Starptautiskais birojs veic šā Līguma administratīvos uzdevumus.

(b) Konkrēti, Starptautiskais birojs sagatavo sanāksmes un pilda Asamblejas un tādu ekspertu komiteju un darba grupu sekretariāta funkcijas, kuras var izveidot Asambleja.

(2) [Citas sanāksmes, izņemot Asamblejas sesijas] Ģenerāldirektors sasauc jebkuru komiteju un darba grupu, kuru iedibinājusi Asambleja.

(3) [Starptautiskā biroja loma Asamblejās un citās sanāksmēs] (a) Ģenerāldirektors un Ģenerāldirektora nozīmētās personas piedalās visās Asamblejas un Asamblejas nodibināto komiteju un darba grupu sanāksmēs bez tiesībām balsot.

(b) Ģenerāldirektors vai Ģenerāldirektora nozīmēts štata darbinieks ex officio pilda Asamblejas un (a) apakšpunktā minētās komitejas un darba grupas sekretāra pienākumus.

(4) [Konferences] (a) Starptautiskais birojs saskaņā ar Asamblejas norādījumiem veic sagatavošanas darbus pārskatīšanas konferencēm.

(b) Starptautiskais birojs var konsultēties par iepriekš minēto sagatavošanos ar Organizācijas dalībvalstīm, starpvalstu organizācijām un starptautiskajām, un nacionālajām nevalstiskajām organizācijām.

(c) Ģenerāldirektors un Ģenerāldirektora nozīmētas personas, piedalās pārskatīšanas konferences diskusijās bez tiesībām balsot.

(5) [Citi uzdevumi] Starptautiskais birojs pilda jebkurus citus uzdevumus, kuri uzticēti tam saistībā ar šo Līgumu.

19.pants
Pārskatīšanas

(1) [Līguma pārskatīšana] Ievērojot (2) punktu, šo Līgumu var pārskatīt Līgumslēdzēju pušu konferencē. Jebkuras pārskatīšanas konferences sasaukšanas lēmumu pieņem Asambleja.

(2) [Līguma atsevišķu normu pārskatīšana vai grozīšana] 17.(2) un (6) pantu var grozīt parskatīšanas konference vai Asambleja, ievērojot (3) punkta noteikumus.

(3) [Līguma atsevišķu normu grozījumi, kurus pieņem Asambleja] (a) Priekšlikumus par 17(2) un (6) panta grozījumiem, kurus pieņem Asambleja, var ierosināt jebkura Līgumslēdzēja puse vai Ģenerāldirektors. Šādus priekšlikumus Ģenerāldirektors nosūta Līgumslēdzējām pusēm ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms to izskatīšanas Asamblejā.

(b) Jebkuras normas, kas minēta (a) apakšpunktā, grozījuma pieņemšanai nepieciešamas trīs ceturtdaļas no nodoto balsu skaita.

(c) Jebkurš (a) apakšpunktā minētais grozījums stājas spēkā vienu mēnesi pēc tam, kad Ģenerāldirektors ir saņēmis rakstisku akcepta paziņojumu, kurš stājies spēkā saskaņā ar attiecīgās Līgumslēdzējas puses konstitucionālo tiesību procedūru, no trim ceturdaļām Līgumslēdzējām valstīm, kuras bija Asamblejas dalībnieces laikā, kad Asambleja pieņēma grozījumus. Jebkurš minēto normu grozījums, kas šādā veidā ir pieņemts, ir saistošs visām Līgumslēdzējām pusēm no dienas, kad grozījums stājas spēkā, kā arī valstīm un starpvalstu organizācijām, kuras kļūst par Līgumslēdzējām pusēm pēc minētās dienas.

20.pants
Pievienošanās Līgumam

(1) [Valstis] Jebkura valsts, kura ir Parīzes konvencijas dalībvalsts vai kura ir Organizācijas dalībniece un attiecībā uz kuru patentus var piešķirt šīs valsts Iestāde, citas valsts Iestāde vai starvalstu organizācija, var pievienoties šim Līgumam.

(2) [Starpvalstu organizācijas] Jebkura starpvalstu organizācija var pievienoties šim Līgumam, ja vismaz viena no šīs starpvalstu organizācijas dalībvalstīm ir Parīzes konvencijas dalībvalsts vai Organizācijas dalībnieks, un starpvalstu organizācija apliecina, ka tā saskaņā ar savu iekšējo procedūru ir attiecīgi pilnvarota pievienoties Līgumam, un apliecina, ka:

(i) tā ir kompetenta piešķirt patentus, kuri ir spēkā tās dalībvalstīs; vai

(ii) tā ir kompetenta attiecībā uz jautājumiem, ko regulē šis Līgums, tai ir savi normatīvie akti, kas ir saistoši dalībvalstīm, un tai ir reģionāla Iestāde nolūkam piešķirt patentus vai tā ir pilnvarojusi šādu iestādi, un kuri ir spēkā tās teritorijā saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem.

Ievērojot (3) punktu, jebkādu šādu apliecinājumu iesniedz ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas laikā.

(3) [Reģionālās Patentu Organizācijas] Eiropas Patentu organizācija, Eirāzijas Patentu organizācija un Āfrikas reģionālā rūpnieciskā īpašuma organizācija, iesniedzot deklarāciju atbilstoši (2)(i) vai (ii) punktam, šī Līgumu pieņemšanas Diplomātiskajā konferencē, var pievienoties Līgumam kā starpvalstu organizācija, ja tā ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas laikā paziņo, ka tā ir pilnvarota saskaņā ar savu iekšējo procedūru kļūt par šī Līguma dalībnieci.

(4) [Ratifikācija vai pievienošanās] Jebkura valsts vai starpvalstu organizācija, izpildot (1), (2) vai (3) punkta prasības, var deponēt:

(i) ratifikācijas instrumentu, ja tā ir parakstījusi šo Līgumu; vai

(ii) pievienošanās instrumentu, ja tā nav parakstījusi šo Līgumu.

21.pants
Stāšanās spēkā; ratifikāciju un pievienošanos spēkā stāšanās datumi

(1) [Līguma stāšanās spēkā] Šis Līgums stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad desmit valstis ir deponējušas Ģenerāldirektoram savus ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus.

(2) [Ratifikāciju un pievienošanos spēkā stāšanās datumi] Šis Līgums ir saistošs:

(i) desmit valstīm, kas minētas (1) punktā, no datuma, kad šis Līgums stājas spēkā;

(ii) citām valstīm trīs mēnešus pēc datuma, kad katra valsts deponējusi Ģenerāldirektoram tās ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu, vai no jebkura vēlāka datuma, kurš norādīts instrumentā, bet ne vēlāk, kā sešus mēnešus pēc šādas deponēšanas;

(iii) Eiropas Patentu organizācijai, Eirāzijas Patentu organizācijai un Āfrikas reģionālajai rūpnieciskā īpašuma organizācijai trīs mēnešus pēc to ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas vai no jebkura vēlāka datuma, kurš norādīts šajā instrumentā, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šādas deponēšanas, ja šāds instruments ir deponēts pēc Līguma stāšanās spēkā saskaņā ar (1) punktu, vai triju mēnešu laikā pēc šī Līguma stāšanās spēkā, ja šāds instruments ir deponēts pirms Līguma stāšanās spēkā;

(iv) jebkurai citai starpvalstu organizācijai, kura ir tiesīga pievienoties šim Līgumam, trīs mēnešus pēc tās ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas vai jebkura vēlāka datuma, kurš norādīts šajā instrumentā, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc datuma, kad instruments deponēts.

22.pants
Līguma piemērošana esošajiem pieteikumiem un patentiem

(1) [Princips] Ievērojot (2) punktu, Līgumslēdzēja puse piemēro šī Līguma un Reglamenta nosacījumus, izņemot 5. un 6.(1) un (2) pantu un attiecīgos Reglamenta noteikumus, pieteikumiem, kuri atrodas izskatīšanā, un patentiem, kuri ir spēkā, no datuma, kad šis Līgums kļūst saistošs šai Līgumslēdzējai pusei saskaņā ar 21. pantu.

(2) [Procedūras] Nevienai Līgumslēdzējai pusei nav pienākums piemērot šī Līguma un Reglamenta noteikumus jebkurai lietvedības procedūrai attiecībā uz pieteikumiem un patentiem, kas minēti (1) punktā, ja šāda procedūra ir sākusies pirms datuma, kad šis Līgums kļuva saistošs šai Līgumslēdzējai pusei saskaņā ar 21.pantu.

23.pants
Atrunas

(1) [Atrunas] Jebkura valsts vai starpvalstu organizācija, izmantojot atrunu, var paziņot, ka nepiemēros 6.(1) panta noteikumus prasībai par izgudrojuma vienotību, kas piemērojama starptautiskajam pieteikumam saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu.

(2) [Obligātie nosacijumi] Jebkuru atrunu, ko paredz (1) punkts, piesaka paziņojumā, kas pievienots atrunu piesakošās valsts vai starpvalstu organizācijas Līguma ratifikācijas vai pievienošanās instrumentam.

(3) [Atsaukšana] Jebkuru atrunu, ko paredz (1) punkts, var atsaukt jebkurā laikā.

(4) [Citu atrunu aizliegums] Atrunas šim Līgumam, kuras neparedz (1) punkts, nav atļautas.

24.pants
Līguma denonsēšana

(1) [Paziņojums] Jebkura Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo Līgumu ar Ģenerāldirektoram adresētu paziņojumu.

(2) [Spēkā stāšanās datums] Līguma denonsēšana stājas spēkā vienu gadu pēc dienas, kad Ģenerāldirektors saņēmis paziņojumu, vai jebkurā vēlākā dienā, kura norādīta paziņojumā. Tā neskar Līguma piemērošanu pieteikumiem, kas ir izskatīšanā, vai patentiem, kas ir spēkā attiecībā uz denonsējošo Līgumslēdzēju pusi, dienā, kad denonsācija stājas spēkā.

25.pants
Līguma valodas

(1) [Autentiski teksti] Šis Līgums ir parakstīts vienā eksemplārā angļu, arābu, ķīniešu, franču, krievu un spāņu valodā, un visi teksti ir vienlīdzīgi un ekskluzīvi autentiski.

(2) [Oficiālie teksti] Pēc konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm, Ģenerāldirektors par oficiālo nosaka tekstu jebkurā valodā, kas nav norādīta (1) punktā. Šī punkta nolūkam ieinteresētā puse nozīmē jebkuru valsti, kura ir Līguma dalībniece vai ir tiesīga pievienoties Līgumam saskaņā ar 20.(1) pantu, kuras oficiālā valoda vai viena no oficiālajām valodām ietver minēto valodu, un Eiropas Patentu organizācija, Eirāzijas Patentu organizācija un Āfrikas reģionālās Rūpnieciskā īpašuma organizācija un jebkura cita starpvalstu organizācija, kura ir Līguma dalībniece vai var pievienoties Līgumam, ja viena no tās oficiālajām valodām ietver minēto valodu.

(3) [Autentisko tekstu priekšroka] Interpretācijas atšķirību gadījumos starp autentisko un oficiālo tekstu, autentiskajam tekstam ir priekšroka.

26.pants
Līguma parakstīšana

Šis Līgums ir atvērts parakstīšanai jebkurai valstij, kura ir tiesīga pievienoties Līgumam saskaņā ar 20.(1) pantu, un Eiropas Patentu organizācijai, Eirāzijas Patentu organizācijai un Āfrikas reģionālā rūpnieciskā īpašuma organizācijai Organizācijas galvenajā mītnē vienu gadu no tā pieņemšanas dienas.

27.pants
Depozitārijs; reģistrācija

(1) [Depozitārijs] Šo Līgumu nodod glabāšanā Ģenerāldirektoram.

(2) [Reģistrācija] Ģenerāldirektors reģistrē šo Līgumu Apvienoto Nāciju organizācijas sekretariātā.

 

Patentu līguma reglaments

(spēkā no 2006. gada 1. janvāra)*

Satura rādītājs

1. noteikums Terminu skaidrojumi

2. noteikums Nosacījumi pieteikuma datuma piešķiršanai saskaņā ar 5. pantu

3. noteikums Nosacījumi pieteikumam saskaņā ar 6.(1), (2) un (3) pantu

4. noteikums Agrāka pieteikuma saskaņā ar 6.(5) pantu un 2.(4) noteikumu vai iepriekš iesniegta pieteikuma pieejamība saskaņā ar 2.(5)(b) noteikumu

5. noteikums Pierādījumi saskaņā ar 6.(6) un 8.(4)(c) pantu un 7.(4), 15.(4), 16.(6), 17.(6) un 18.(4) noteikumu

6. noteikums Termiņi pieteikuma lietvedībā saskaņā ar 6.(7) un (8) pantu

7. noteikums Nosacījumi par pārstāvniecību saskaņā ar 7.pantu

8. noteikums Paziņojumu iesniegšana saskaņā ar 8.(1) pantu

9. noteikums Nosacījumi parakstam saskaņā ar 8.(4) pantu

10. noteikums Nosacījumi attiecībā uz norādēm saskaņā ar 8.(5), (6) un (8) pantu

11. noteikums Termiņi attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 8.(7) un (8) pantu

12. noteikums Nosacījumi termiņiem, kas saistīti ar atvieglojumiem saskaņā ar 11. pantu

13. noteikums Nosacījumi tiesību atjaunošanai, ja iestāde konstatē, ka pieliktas visas pūles vai nav bijis iepriekšēja nodoma saskaņā ar 12. pantu

14. noteikums Nosacījumi attiecībā uz prioritātes prasības labošanu vai pievienošanu un prioritātes tiesību atjaunošanu saskaņā ar 13.pantu

15. noteikums Vārda vai adreses maiņas reģistrācijas iesniegums

16. noteikums Pieteicēja vai īpašnieka maiņas reģistrācijas iesniegums

17. noteikums Licences vai aizdevuma reģistrācijas iesniegums

18. noteikums Kļūdas labojuma iesniegums

19. noteikums Pieteikuma identifikācija, ja nav pieteikuma numura

20. noteikums Starptautiskās paraugveidlapas

21. noteikums Vienbalsības prasība saskaņā ar 14.(3) pantu

1. noteikums
Terminu skaidrojumi

(1) ["Līgums"; "Pants"] (a) Šajā Reglamentā vārds "Līgums" nozīmē Patentu līgumu.

(b) Šajā Reglamentā vārds "pants" attiecas uz attiecīgo šī Līguma pantu.

(2) [Līgumā definētie termini] 1. pantā definētie termini Līguma izpratnē ir ar to pašu nozīmi Reglamenta izpratnē.

2. noteikums
Nosacījumi pieteikuma datuma piešķiršanai saskaņā ar 5. pantu

(1) [Termiņi saskaņā ar 5.(3. un (4)(b) pantu] Ievērojot (2) punktu, 5.(3) un (4)(b) pantā minētie termiņi ir ne īsāki par diviem mēnešiem no 5.(3) pantā minētās paziņojuma dienas.

(2) [Izņēmumi termiņiem saskaņā ar 5.(4)(b) pantu] Ja paziņojums saskaņā ar 5.(3) pantu netiek sagatavots, jo norādes, kas ļautu iestādei sazināties ar pieteicēju nav iesniegtas, 5.(4)(b) pantā minētais termiņš nevar būt īsāks par diviem mēnešiem no dienas, kad viens vai vairāki 5.(1)(a) pantā minētie materiāli pirmo reizi tika saņemti iestādē.

(3) [Termiņi saskaņā ar 5.(6)(a) un (b) pantu] 5.(6)(a) un (b) pantā minētie termiņi ir:

(i) ja paziņojums iesniegts saskaņā ar 5.(5) pantu, ne īsāks par diviem mēnešiem no paziņojuma dienas;

(ii) ja paziņojums nav iesniegts, ne īsāks par diviem mēnešiem no dienas, kad Iestādē pirmo reizi tika saņemts viens vai vairāki 5.(1)(a) pantā minētie materiāli.

(4) [Nosacījumi saskaņā ar 5.(6)(b) pantu] Lai noteiktu pieteikuma datumu saskaņā ar 5.(6)(b) pantu, Līgumslēdzēja puse, ievērojot 4.(3) noteikumu, var prasīt:

(i) iesniegt agrākā pieteikuma kopiju termiņā, kas piemērojams saskaņā ar (3) punktu;

(ii) pēc Iestādes pieprasījuma iesniegt agrākā pieteikuma kopiju un ar agrākā pieteikuma datumu, kura pareizību apliecinājusi Iestāde, kurā agrākais pieteikums bija iesniegts, agrākajā no šādiem termiņiem: četru mēnešu laikā no pieprasījuma datuma vai 4.(1) noteikumā minētajā termiņā;

(iii) iesniegt agrākā pieteikuma tulkojumu, ja agrākais pieteikums nav Iestādes akceptētajā valodā, termiņā, kas piemērojams saskaņā ar (3) punktu;

(iv) papildināt pieteikumu ar apraksta trūkstošo daļu vai trūkstošo zīmējumu, kas ir bijis pilnībā iekļauts agrākajā pieteikumā;

(v) pieteikumu, ja dienā, kad iestāde pirmo reizi saņēma vienu vai vairākus 5.(1)(a) pantā minētos materiālus, saturēja norādi, ka agrākā pieteikuma saturs ir ietverts pieteikumā ar atsauci;

(vi) iesniegt norādi, ka agrākais pieteikums vai (iii) minētais tulkojums satur apraksta trūkstošās daļas vai trūkstošos zīmējumus, piemērojot termiņu saskaņā ar (3) punktu.

(5) [Prasības saskaņā ar 5.(7)(a) pantu] (a) 5.(7)(a) pantā minētajā atsaucē uz iepriekš iesniegto pieteikumu norāda, ka pieteikuma datuma piešķiršanas nolūkam apraksts un jebkurš zīmējums ir aizvietots ar atsauci uz iepriekš iesniegto pieteikumu; atsaucē arī norāda šā pieteikuma datumu un Iestādi, kurā attiecīgais pieteikums bija iesniegts. Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai atsaucē norāda arī iepriekš iesniegtā pieteikuma datumu.

(b) Ievērojot 4.(3) noteikumu, Līgumslēdzēja puse var prasīt:

(i) iesniegt Iestādei iepriekš iesniegtā pieteikuma kopiju un, ja iepriekš iesniegtais pieteikums nav Iestādes akceptētā valodā, iepriekš iesniegtā pieteikuma tulkojumu, termiņā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem no dienas, kad Iestāde saņēma pieteikumu, kas satur 5.(7)(a) pantā minēto atsauci;

(ii) iesniegt Iestādē iepriekš iesniegtā pieteikuma apliecinātu kopiju, termiņā, kas nav īsāks par četriem mēnešiem no dienas, kad Iestāde saņēma pieteikumu, kas satur 5.(7)(a) pantā minēto atsauci.

(c) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai 5.(7)(a) pantā minētā atsauce attiektos uz iepriekš iesniegto pieteikumu, ko iesniedzis pieteicējs vai viņa priekštecis vai tiesību pārņēmējs.

(6) [Izņēmumi saskaņā ar 5.(8)(ii) pantu] 5(8)(ii) pantā minētie pieteikuma veidi ir:

(i) nodalītais pieteikums;

(ii) turpinātais pieteikums vai daļēji turpinātais pieteikums;

(iii) jauna pieteicēja pieteikums, kuram ir piešķirtas tiesības uz izgudrojumu, kas ietverts agrākajā pieteikumā.

3.noteikums
Nosacījumi pieteikumam saskaņā ar 6.(1), (2) un (3) pantu

(1) [Papildu nosacījumi saskaņā ar 6.(1)(iii) pantu] (a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteicējs, kurš vēlas, lai pieteikumu izskatītu kā nodalīto pieteikumu saskaņā ar 2.(6)(i) noteikumu, norādītu:

(i) ka viņš vēlas, lai pieteikumu tā izskata;

(ii) tā pieteikuma numuru un pieteikuma datumu, no kura šis pieteikums ir nodalīts.

(b) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteicējs, kurš vēlas, lai pieteikumu izskatītu kā pieteikumu saskaņā ar 2(6)(iii) noteikumu, norādītu:

(i) ka viņš vēlas, lai pieteikumu tā izskata;

(ii) agrākā pieteikuma numuru un pieteikuma datumu.

(c) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteicējs, kurš vēlas, lai pieteikumu uzskatītu par papildpatentu, norādītu:

(i) ka viņš vēlas, lai pieteikumu tā izskata;

(ii) mātespieteikuma numuru un pieteikuma datumu.

(d) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteicējs, kurš vēlas, lai pieteikumu izskatītu kā agrākā pieteikuma turpināto pieteikumu vai daļēji turpināto pieteikumu, norādītu

(i) ka viņš vēlas, lai pieteikumu tā izskata;

(ii) agrākā pieteikuma numuru un pieteikuma datumu.

(e) Ja Līgumslēdzēja puse ir starpvaldību organizācija, tā var prasīt, lai pieteicējs norādītu:

(i) lūgumu, ka pieteicējs vēlas iegūt reģionālo patentu;

(ii) starpvaldību organizācijas dalībvalstis, kurās tiek prasīta izgudrojuma aizsardzība.

(2) [Pieteikuma veidlapa saskaņā ar 6.(2)(b) pantu] Līgumslēdzēja puse akceptē 6.(2)(a) pantā minētā satura norādīšanu:

(i) pieteikuma veidlapā, ja pieteikuma veidlapa atbilst Patentu kooperācijas līguma pieteikuma veidlapai ar izmaiņām saskaņā ar 20.(2) noteikumu;

(ii) Patentu kooperācijas līguma pieteikuma veidlapā, ja šī pieteikuma veidlapai ir pievienota norāde par vēlmi, lai šo pieteikumu izskata kā nacionālo vai reģionālo pieteikumu, pie tam šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka pieteikuma veidlapa ietver (i) minētās izmaiņas;

(iii) Patentu kooperācijas līguma pieteikuma veidlapā, kas satur norādi, ka pieteicējs vēlas, lai pieteikumu izskata kā nacionālo vai reģionālo pieteikumu, ja šāda pieteikuma veidlapa ir pieejama saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu.

(3) [Prasība saskaņā ar 6(3).pantu] Līgumslēdzēja puse saskaņā ar 6.(3) pantu var prasīt Iestādes akceptētā valodā iesniegtā pieteikuma nosaukuma, pretenziju un kopsavilkuma tulkojumu jebkurā citā šīs Iestādes akceptētā valodā.

4. noteikums
Agrākā pieteikuma saskaņā ar 6.(5) pantu un 2.(4) noteikumu vai iepriekš iesniegta pieteikuma saskaņā 2.(5)(b) noteikumu pieejamība

(1) [Agrākā pieteikuma kopija saskaņā ar 6.(5) pantu] Ievērojot (3) punktu, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai 6.(5) pantā minētā agrākā pieteikuma kopija tiktu iesniegta Iestādē termiņā, kurš nav īsāks par 16 mēnešiem, skaitot no agrākā pieteikuma datuma, vai, ja ir vairāk nekā viens šāds agrāks pieteikums, no šo agrāko pieteikumu visagrākā pieteikuma datuma.

(2) [Apliecināšana] Ievērojot (3) punktu, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai Iestāde, kurā agrākais pieteikums bija iesniegts, apliecina(1) punktā minētās kopijas un agrākā pieteikuma datuma pareizību.

(3) [Agrākā pieteikuma vai iepriekš iesniegtā pieteikuma pieejamība] Līgumslēdzēja puse nevar prasīt agrākā pieteikuma kopiju vai apliecinātu kopiju, vai pieteikuma datuma apliecināšanu, kā minēts (1) vai (2) punktā un 2.(4) noteikumā, vai iepriekš iesniegta pieteikuma kopiju vai apliecinātu kopiju, kā minēts 2.(5)(b) noteikumā, ja agrākais pieteikums vai iepriekš iesniegtais pieteikums bija iesniegts šajā Iestādē vai ir Iestādei pieejams digitālajā bibliotēkā, kuru šim nolūkam atzīst Iestāde.

(4) [Tulkojums] Ja agrākais pieteikums nav Iestādes akceptētā valodā un prioritātes prasības pamatotība ir saistīta ar attiecīgā izgudrojuma patentspējas noteikšanu, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteicējs pēc Iestādes vai citas kompetentas iestādes pieprasījuma iesniedz (1) punktā minētā agrākā pieteikuma tulkojumu termiņā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem, skaitot no pieprasījuma dienas, un nav īsāks minētājā punktā noteikto par termiņu, ja tādu piemēro.

5.noteikums
Pierādījumi saskaņā ar 6.(6). un 8.(4)(c) pantu un 7(4), 15(4), 16.(6), 17.(6) un 18.(4) noteikumu

Ja Iestāde paziņo pieteicējam, īpašniekam vai citai personai, ka tiek prasīti pierādījumi saskaņā ar 6.(6) vai 8.(4)(c) pantu vai 7.(4), 15.(4), 16.(6), 17.(6) vai 18.(4) noteikumu, paziņojumā Iestāde norāda iemeslu, kādēļ ir šaubas par materiāla, norādes vai paraksta patiesumu vai tulkojuma precizitāti.

6.noteikums
Termiņi pieteikuma lietvedībā saskaņā ar 6.(7) un (8) pantu

(1) [Termiņi saskaņā ar 6.(7) un (8) pantu] Ievērojot (2) un (3) punktu, termiņi, kas minēti 6.(7) un (8) pantā nav īsāki par diviem mēnešiem no paziņojuma dienas, kas minēts 6.(7) pantā.

(2) [Izņēmums termiņam saskaņā ar 6.(8) pantu] Ievērojot (3) punktu, ja paziņojums saskaņā ar 6.(7) pantu netika sniegts, jo netika iesniegta norāde, kas ļautu Iestādei sazināties ar pieteicēju, termiņš, kas minēts 6.(8) pantā, nav īsāks par trim mēnešiem no dienas, kad viens vai vairāki 5.(1)(a) pantā minētie materiāli pirmo reizi tika saņemti Iestādē.

(3) [Termiņi saskaņā ar 6.(7) un (8) pantu attiecībā uz pieteikuma maksas samaksu saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu] Ja kāda no maksām, kuras jāmaksā saskaņā ar 6.(4) pantu par pieteikuma iesniegšanu, nav samaksāta, Līgumslēdzēja puse saskaņā ar 6.(7) un (8) pantu, maksājumam, ieskaitot novēlotu maksājumu, var piemērot termiņus, kādus piemēro saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu starptautiskajai pieteikuma maksai.

7. noteikums
Nosacījumi par pārstāvību saskaņā ar 7. pantu

(1) [Citas procedūras saskaņā ar 7.(2)(a)(iii) pantu] Citas procedūras, kas minētas 7.(2)(a)(iii) pantā, saistībā ar kurām Līgumslēdzēja puse nevar prasīt pārstāvja iecelšanu ir:

(i) agrākā pieteikuma kopijas iesniegšana saskaņā ar 2.(4) noteikumu;

(ii) iepriekš iesniegta pieteikuma kopijas iesniegšana saskaņā ar 2.(5)(b) noteikumu.

(2) [Pārstāvja iecelšana saskaņā ar 7.(3) pantu] (a) Līgumslēdzēja puse akceptē, ka norāde par pārstāvja iecelšanu tiek iesniegta Iestādē:

(i) kā atsevišķs dokuments (turpmāk - "pilnvara"), ko parakstījis pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresēta persona un, kurā norādīts pārstāvja vārds un adrese; vai, pēc pieteicēja izvēles,

(ii) kā pieteikuma veidlapas daļa, kas minēta 6.(2) pantā, ko parakstījis pieteicējs.

(b) Ar vienu pārstāvja pilnvaru pietiek pat gadījumos, ja tā attiecas uz vairākiem pieteikumiem vai patentiem, vai tās pašas personas vienu vai vairākiem pieteikumiem, un vienu vai vairākiem patentiem, ar nosacījumu ka visi attiecīgie pieteikumi un patenti ir norādīti vienā pārstāvja pilnvarā. Viena pārstāvja pilnvara ir pietiekama arī gadījumos, ja, ievērojot visus izņēmumus, tā attiecas uz visiem personas esošajiem un nākotnes pieteikumiem vai patentiem, kurus norādījis pilnvaras devējs. Ja viena pārstāvja pilnvara ir iesniegta uz papīra vai citā veidā, kuru pieļauj Iestāde, Iestāde var prasīt atsevišķas kopijas iesniegšanu kopā ar katru pieteikumu un patentu, uz kuru tā attiecas.

(3) [Pārstāvja pilnvaras tulkojums] Ja pārstāvja pilnvara nav valodā, ko akceptē Iestāde, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai to iesniedz kopā ar tulkojumu.

(4) [Pierādījumi] Līgumslēdzēja puse var prasīt pierādījumu iesniegšanu tikai gadījumā, ja Iestādei ir pamatotas šaubas par jebkuras norādes patiesumu, kura minēta jebkurā (2)(a) punktā minētajā dokumentā.

(5) [Termiņi saskaņā ar 7.(5) un (6). pantu] Ievērojot (6). punktu, 7(5). un (6). pantā minētie termiņi nav īsāki par diviem mēnešiem no dienas, kad saņemts 7.(5) pantā minētais paziņojums.

(6) [Izņēmumi termiņiem saskaņā ar 7.(6) pantu] Ja 7.(5) pantā minētais paziņojums netika sagatavots, jo netika iesniegtas norādes, kas ļautu Iestādei sazināties ar pieteicēju, īpašnieku vai citu ieinteresēto personu, 7.(6) pantā minētais termiņš nav īsāks par trim mēnešiem no dienas, kad tika uzsākta 7.(5) pantā minētā procedūra.

8. noteikums
Paziņojumu iesniegšana saskaņā ar 8.(1) pantu

(1) [Papīra formā iesniegti paziņojumi] (a) Pēc 2005. gada 2. jūnija Līgumslēdzēja puse saskaņā ar 5.(1) un 8.(1)(d) pantu var pārtraukt vai turpināt paziņojumu iesniegšanu papīra formā. Līdz minētajam datumam visas Līgumslēdzējas puses pieļauj paziņojumu iesniegšanu papīra formā.

(b) Saskaņā ar 8.(3) pantu un (c) apakšpunktu Līgumslēdzēja puse var noteikt prasības attiecībā paziņojuma formu, ja tas ir papīra formā.

(c) Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu iesniegšanu papīra formā, tā pieļauj paziņojumu iesniegšanu papīra formā, kas atbilst Patentu kooperācijas līguma prasībām attiecībā uz paziņojuma papīra formu.

(d) Neatkarīgi no apakšpunkta (a), ja paziņojuma papīra formas saņemšana vai darbības ar to tā rakstura vai izmēru dēļ uzskatāma par nepraktisku, Līgumslēdzēja puse var prasīt šī paziņojuma iesniegšanu citā formā vai ar citiem saziņas līdzekļiem.

(2) [Elektroniskas formas vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem iesniegti paziņojumi] (a) Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu iesniegšanu elektroniskā formā vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem tās Iestādē konkrētā valodā, ieskaitot iesniegšanu ar telegrāfu, teleprinteri, telefaksu vai citu līdzīgu saziņas līdzekli, un spēkā ir prasības, ko Līgumslēdzēja puse piemēro saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu attiecībā uz paziņojumiem, kuri iesniegti elektroniskā formā vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem šajā valodā, Iestāde pieļauj paziņojumu iesniegšanu elektroniskā formā vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem minētajā valodā saskaņā ar šīm prasībām.

(b) Līgumslēdzēja puse, kura tās Iestādē pieļauj paziņojumu iesniegšanu elektroniskā formā vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem, paziņo Starptautiskajam birojam prasības saskaņā ar tās attiecīgajiem tiesību aktiem attiecībā uz šādu iesniegšanu. Jebkuru šādu paziņojumu Starptautiskais birojs publicē valodā, kādā tas ir paziņots, un valodā, kādā Līguma autentiskais un oficiālais teksts ir noteikts saskaņā ar 25. pantu.

(c) Ja saskaņā ar (a) apakšpunktu Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu iesniegšanu ar telegrāfu, teletaipu, telefaksu vai citu līdzīgu saziņas līdzekli, tā var prasīt, lai jebkura dokumenta oriģināls, kurš nosūtīts ar šādu saziņas līdzekli, ar tam pievienotu vēstuli, kurā identificēts šis agrāk pārsūtītais dokuments, tiktu iesniegts Iestādē uz papīra termiņā, kurš nav īsāks par vienu mēnesi no pārsūtīšanas dienas.

(3) [Uz papīra iesniegtu paziņojumu kopijas, kas iesniegtas elektroniskā formā vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem] (a) Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj uz papīra iesniegta ziņojuma, kurš ir Iestādes akceptētā valodā, kopijas iesniegšanu elektroniskā formā vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem, un spēkā ir prasības, kuras Līgumslēdzēja puse piemēro saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu attiecībā uz šādu paziņojumu kopiju iesniegšanu, Iestāde pieļauj paziņojuma kopijas iesniegšanu elektroniskā formā vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem atbilstoši šīm prasībām.

(b) Šā noteikuma (2).(b) punktu piemēro ar attiecīgām izmaiņām uz papīra iesniegtu paziņojumu kopijām, kas iesniegtas elektroniskā formā vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem.

9. noteikums
Nosacījumi par parakstu saskaņā ar 8.(4) pantu

(1) [Paraksta pavadnorādes] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai fiziskas personas parakstīts paraksts tiktu papildināts ar:

(i) šīs personas uzvārdu jeb galveno vārdu un vārdu vai papildvārdu, vai vārdiem, vai pēc šīs personas izvēles ar šīs personas parasti lietotā vārda vai vārdu atšifrējumu ar drukātiem burtiem;

(ii) parakstījušās personas ieņemamā amata norādi, ja šis ieņemamais amats nav acīmredzams, izlasot paziņojumu;

(2) [Paraksta datums] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai parakstam būtu pievienota norāde uz datumu, kurā dokuments tika parakstīts. Ja šāda norāde tiek prasīta, bet tās nav, datums, kuru uzskatīs par parakstīšanas datumu, būs datums, kad parakstītais dokuments tika saņemts Iestādē, vai, ja Līgumslēdzēja puse to pieļauj, agrāks datums nekā minētais datums.

(3) [Paraksts paziņojumam papīra formā] Ja paziņojums Līgumslēdzējas puses Iestādei ir papīra formā un tiek prasīts paraksts, šī Līgumslēdzēja puse:

(i) akceptē ar roku rakstītu parakstu, ievērojot (iii) apakšpunktu;

(ii) var pieļaut ar roku rakstīta paraksta vietā citus paraksta veidus, tādus kā drukāts paraksts vai paraksta zīmogs, vai zīmogparaksts, vai svītrkods;

(iii) var prasīt zīmoga izmantošanu ar roku rakstīta paraksta vietā, ja fiziskā persona, kas paraksta paziņojumu, ir Līgumslēdzējas valsts pilsonis un šīs personas adrese ir tās teritorijā, vai, ja juridiska persona, kuras vārdā tiek parakstīts paziņojums, ir iedibināta saskaņā ar tās likumiem un atrodas tās teritorijā, vai tai ir reāls un strādājošs ražojošs vai tirdzniecības uzņēmums

(4) [Elektroniskā formā vai ar elektroniskiem pārsūtīšanas līdzekļiem iesniegta paziņojuma paraksta attēls] Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj ziņojuma iesniegšanu elektroniskā formā vai ar elektroniskiem pārsūtīšanas līdzekļiem, tā uzskata šādu paziņojumu par parakstītu, ja Līgumslēdzējas puses saskaņā ar (3) punktu akceptētais paraksta attēls parādās šajā Līgumslēdzējas puses iestādē saņemtajā paziņojumā.

(5) [Elektroniskā formā iesniegta paziņojuma paraksts, kas nav paraksta attēla veidā] (a) Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojuma iesniegšanu elektroniskā formā, un paraksta attēls, ko Līgumslēdzēja puse akceptējusi saskaņā ar (3). punktu neparādās šajā Līgumslēdzējas puses Iestādē saņemtajā paziņojumā, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai paziņojums tiktu parakstīts, izmantojot elektronisko parakstu, kā to paredz Līgumslēdzēja puse.

(b) Neatkarīgi no (a) apakšpunkta, ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojuma iesniegšanu elektroniskā formā konkrētā valodā, un ir prasības, kuras Līgumslēdzēja puse piemēro saskaņā ar Patentu Kooperācijas līgumu attiecībā uz šajā valodā iesniegto elektroniskas formas paziņojuma elektronisko parakstu, kurš nav atšifrēts attēla veidā, Līgumslēdzējas puses Iestāde akceptē parakstu elektroniskā formā atbilstoši šīm prasībām.

(c) Šo noteikumu 8.(2)(b) noteikumu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis).

(6) [Izņēmums paraksta sertificēšanai saskaņā ar 8.(4)(b) pantu] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai jebkurš paraksts, kurš minēts (5). punktā tiktu apstiprināts ar šajā Līgumslēdzējā valstī noteikto elektroniskā paraksta sertificēšanas procedūru.

10. noteikums
Nosacījumi norādēm saskaņā ar 8.(5), (6) un (8) pantu

(1) [Norādes saskaņā ar 8.(5) pantu] (a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai katrs paziņojums saturētu:

(i) pieteicēja, īpašnieka vai citas ieinteresētās personas vārdu un adresi;

(ii) pieteikuma vai patenta numuru, uz kuru tas attiecas;

(iii) numuru vai citu norādi, saskaņā ar kuru pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresētā persona ir reģistrēta iestādē.

(b) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai katrs pārstāvja paziņojums procedūras nolūkam iestādē saturētu:

(i) pārstāvja vārdu un adresi;

(ii) atsauci uz pilnvaru vai citu paziņojumu, kurā šī pārstāvja iecelšana ir apstiprināta un uz kuras pamata minētais pārstāvis darbojas;

(iii) numuru vai citu norādi, ar kuru pārstāvis ir reģistrēts iestādē.

(2) [Adrese sarakstei un adrese juridisku dokumentu piegādei] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai adrese sarakstei, kas minēta 8.(6)(i) pantā, un adrese juridisku dokumentu piegādei, kas minēta 8.(6)(ii) pantā būtu teritorijā, kuru noteikusi Līgumslēdzēja puse.

(3) [Adrese, ja pārstāvis nav iecelts] Ja pārstāvis nav iecelts un pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresētā persona saskaņā ar (2) punktu uzrāda par savu adresi Līgumslēdzējas puses noteiktajā teritorijā esošu adresi, šī Līgumslēdzēja puse uzskata šo adresi par adresi sarakstei, kas minēta 8.(6)(i) pantā, vai par adresi juridisko dokumentu piegādei, kas minēta 8.(6)(ii) pantā, kā to prasa Līgumslēdzēja puse, ja vien minētais pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresētā persona saskaņā ar 8.(6) pantu īpaši nenorāda citu šādu adresi.

(4) [Adrese, ja pārstāvis ir iecelts] Ja pārstāvis ir iecelts, Līgumslēdzēja puse uzskata pārstāvja adresi par adresi sarakstei, kas minēta 8.(6)(i) pantā, vai par adresi juridisko dokumentu piegādei, kas minēta 8.(6)(ii) pantā, kā to prasa Līgumslēdzēja puse, ja vien minētais pieteicējs, īpašnieks vai cita ieinteresētā persona saskaņā ar 8.(6) pantu īpaši nenorāda citu šādu adresi.

(5) [Sankcijas par 8.(8) panta prasību neizpildi] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar paredzēt pieteikuma noraidīšanu, ja netiek izpildīta prasība par reģistrācijas numura vai citas (1)(a)(iii) un (b)(iii) punktā minētās norādes iesniegšanu.

11. noteikums
Termiņi paziņojumiem saskaņā ar 8.(7) un (8) pantu

(1) [Termiņi saskaņā ar 8.(7) un (8) pantu] Ievērojot (2) punktu, 8.(7) un (8) pantā minētie termiņi nav īsāki par diviem mēnešiem no 8.(7) pantā minētā paziņojuma datuma.

(2) [Izņēmumi termiņiem saskaņā ar 8.(7) un (8) pantu] Ja paziņojums saskaņā ar 8.(7) pantu nav nosūtīts tāpēc, ka norādes, kas ļautu iestādei sazināties ar pieteicēju, īpašnieku vai citu ieinteresētu personu, nav iesniegtas, 8.(8) pantā minētais termiņš ir ne īsāks par trim mēnešiem no dienas, kad Iestāde saņēma 8.(7) pantā minēto paziņojumu.

12. noteikums
Nosacījumi termiņu atvieglojumiem saskaņā ar 11. pantu

(1) [Nosacījumi saskaņā ar 11.(1) pantu] (a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai 11.(1) pantā minētais iesniegums saturētu:

(i) pieteicēja vai īpašnieka parakstu;

(ii) norādi par to, ka tiek prasīts termiņa pagarinājums, un pagarināmā termiņa identifikāciju.

(b) Ja iesniegums termiņa pagarināšanai tiek iesniegts pēc termiņa beigām, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai vienlaicīgi ar iesnieguma iesniegšanu būtu izpildīti visi nosacījumi attiecībā uz darbībām, kurām termiņu piemēro.

(2) [Laikposms un termiņi saskaņā ar 11.(1) pantu] (a) Līguma 11.(1) pantā minētais termiņa pagarināšanas laikposms ir ne īsāks par diviem mēnešiem no dienas, kad beidzas nepagarinātais termiņš.

(b) Līguma 11.(1)(ii) pantā minētais termiņš beidzas ne agrāk, kā divus mēnešus no nepagarinātā termiņa beigu datuma.

(3) [Prasības saskaņā ar 11.(2)(i) pantu] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai 11.(2) pantā minētais iesniegums saturētu:

(i) pieteicēja vai īpašnieka parakstu;

(ii) norādi par to, ka tiek prasīts atvieglojums termiņa neievērošanas dēļ, un apspriežamā termiņa identifikāciju.

(4) [Termiņš iesnieguma iesniegšanai saskaņā ar 11.(2)(ii) pantu] Līguma 11.(2)(ii) pantā minētais termiņš beidzas ne agrāk, kā divus mēnešus pēc Iestādes paziņojuma, ka pieteicējs vai īpašnieks nav ievērojis Iestādes noteikto termiņu.

(5) [Izņēmumi saskaņā ar 11.(3) pantu] (a) Nevienai Līgumslēdzējai pusei saskaņā ar 11.(1) vai (2) pantu nevar uzlikt par pienākumu:

(i) piešķirt otru vai jebkuru nākamo atvieglojumu termiņam, kuram šāds atvieglojums jau ir bijis piešķirts saskaņā ar 11.(1) vai (2) pantu;

(ii) piešķirt atvieglojumu iesnieguma iesniegšanai par atvieglojumu saskaņā ar 11.(1) vai (2) pantu vai atjaunošanu saskaņā ar 12.(1) pantu;

(iii) piešķirt atvieglojumu uzturēšanas maksas maksājuma termiņam;

(iv) piešķirt atvieglojumu 13.(1), (2) vai (3) pantā minētajiem termiņiem;

(v) piešķirt atvieglojumu termiņam, kurš saistīts ar darbībām apelācijas vai citā pārskatīšanas instancē, kura ir izveidota iestādes ietvaros;

(vi) piešķirt atvieglojumu termiņam, kurš saistīts ar darbībām inter partes procedūrās.

(b) Nevienai Līgumslēdzējai pusei, kura nosaka maksimālo termiņu Iestādes visu procedūras prasību izpildei, saskaņā ar 11.(1) vai (2) pantu nevar uzlikt par pienākumu pagarināt šo termiņu ilgāk, nekā ir šis noteiktais maksimālais termiņš.

13. noteikums
Nosacījumi tiesību atjaunošanai, ja iestāde konstatē, ka pieliktas visas pūles vai nav bijis iepriekšēja nodoma saskaņā ar 12. pantu

(1) [Prasības saskaņā ar 12.(1)(i) pantu] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai 12.(1)(i) pantā minēto iesniegumu paraksta pieteicējs vai īpašnieks.

(2) [Termiņi saskaņā ar 12(1)(ii). pantu] Termiņš iesnieguma iesniegšanai un prasību izpildīšanai saskaņā ar 12.(1)(ii) pantu ir agrākais no šādiem termiņiem:

(i) ne mazāk par diviem mēnešiem no dienas, kad novērsts iemesls izpildāmo darbību termiņa neievērošanai;

(ii) ne mazāk par 12 mēnešiem no dienas, kad beidzas nokavēto darbību izpildes termiņš, vai, ja iesniegums attiecas uz uzturēšanas maksas nesamaksāšanu, ne mazāk par 12 mēnešiem no dienas, kad beidzas labvēlības laikposms, kurš paredzēts saskaņā ar Parīzes konvencijas 5bis pantu.

(3) [Izņēmumi saskaņā ar 12.(2) pantu] Līguma 12.(2) pantā minētie izņēmumi termiņa neievērošanai ir:

(i) darbībām apelācijas vai citā pārskatīšanas instancē, kura ir izveidota Iestādes ietvaros;

(ii) iesnieguma iesniegšanai par atvieglojumiem saskaņā ar 11.(1) vai (2) pantu vai tiesību atjaunošanai saskaņā ar 12.(1) pantu;

(iii) 13.(1), (2) vai (3) pantā minētiem termiņiem;

(iv) darbībām inter partes procedūrās.

14. noteikums
Nosacījumi prioritātes prasības labošanai vai pievienošanai un prioritātes tiesību atjaunošanai saskaņā ar 13.pantu

(1) [Izņēmumi saskaņā ar 13.(1) pantu] Nevienai Līgumslēdzējai pusei nav pienākuma paredzēt prioritātes prasības labošanu vai pievienošanu saskaņā ar 13.(1) pantu, ja 13.(1)(i) pantā minētais iesniegums ir saņemts pēc pieteicēja iesnieguma par agrāku publikāciju vai ātrāku jeb paātrinātu procedūru, ja šis iesniegums par ātrāku publikāciju vai ātrāku jeb paātrinātu procedūru nav atsaukts pirms pieteikuma publikācijas tehniskās sagatavošanas pabeigšanas.

(2) [Prasības saskaņā ar 13.(1)(i) pantu] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteicējs paraksta 13.(1)(i) pantā minēto iesniegumu.

(3) [Termiņš saskaņā ar 13.(1)(ii) pantu] Līguma 13.(1)(ii). pantā minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par termiņu, kuru piemēro starptautiskajam pieteikumam saskaņā ar Patentu Kooperācijas līgumu prioritātes prasības pieteikšanai pēc starptautiskā pieteikuma iesniegšanas.

(4) [Termiņi saskaņā ar 13.(2) pantu] (a) Līguma 13.(2) panta ievaddaļā minētais termiņš nebeidzas agrāk par diviem mēnešiem no dienas, kad beidzas prioritātes periods.

(b) Līguma 13.(2)(ii) pantā minētais termiņš ir agrākais no šādiem termiņiem: saskaņā ar (a) apakšpunktu piemērojamais termiņš vai laikposms, kurā visas nākamā pieteikuma publikācijas tehniskas sagatavošanas darbības ir pabeigtas.

(5) [Prasības saskaņā ar 13.(2)(i) pantu] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai 13.(2)(i) pantā minētais iesniegums saturētu:

(i) pieteicēja parakstu; un

(ii) pievienotu prioritātes prasību, ja pieteikumā nav prasīta agrākā pieteikuma prioritāte.

(6) [Prasības saskaņā ar 13.(3) pantu] (a) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai 13.(3)(i) pantā minētais iesniegums saturētu:

(i) pieteicēja parakstu; un

(ii) norādi par iestādi, kurai iesniegums par agrākā pieteikuma kopiju ir bijis iesniegts, un šī iesnieguma datumu.

(b) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai:

(i) apliecinājums vai cits pierādījums, kas pamato 13.(3) pantā minēto iesniegumu, tiktu iesniegts iestādē iestādes noteiktā termiņā;

(ii) Līguma 13.(3)(iv) pantā minētā agrākā pieteikuma kopija būtu iesniegta Iestādē termiņā, kurš nav īsāks par vienu mēnesi no dienas, kad Iestāde, kurā agrākais pieteikums tika iesniegts, ir izsniegusi pieteicējam šo kopiju.

(7) [Termiņi saskaņā ar 13.(3)(iii) pantu] Līguma 13.(3)(iii) pantā minētais termiņš beidzas divus mēnešus pirms 4.(1) noteikumā paredzētā termiņa beigām.

15. noteikums
Vārda vai adreses maiņas reģistrācijas iesniegums

(1) [Iesniegums] Ja netiek mainīts pieteicējs vai īpašnieks, bet tā nosaukums (vārds) vai adrese, Līgumslēdzēja puse akceptē, ka maiņas reģistrācijas iesniegumu paraksta un iesniedz pieteicējs vai īpašnieks, un šis iesniegums satur šādas norādes:

(i) paziņojums, ka tiek prasīts mainīt nosaukuma (vārda) vai adreses reģistrāciju;

(ii) atbilstošā pieteikuma vai patenta numurs;

(iii) reģistrējamās izmaiņas;

(iv) pieteicēja vai īpašnieka nosaukums (vārds) un adrese pirms maiņas.

(2) [Maksas] Līgumslēdzēja puse var prasīt samaksu par (1) punktā minēto iesniegumu.

(3) [Viens iesniegums] (a) Viens iesniegums ir pietiekams, ja maiņa attiecas gan uz pieteicēja vai īpašnieka nosaukumu (vārdu), gan adresi.

(b) Viens iesniegums ir pietiekams, ja maiņa attiecas uz tās pašas personas vairākiem pieteikumiem vai patentiem, vai tās pašas personas vienu un vairākiem pieteikumiem un vienu vai vairākiem patentiem, ar nosacījumu, ka visu attiecīgo pieteikumu un patentu numuri ir norādīti iesniegumā. Ja ir iesniegts viens iesniegums papīra formā vai citā veidā, kā to pieļauj iestāde, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai katram pieteikumam un patentam tiktu iesniegta atsevišķa iesnieguma kopija.

(4) [Pierādījumi] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai Iestādei iesniedz pierādījumus vienīgi tad, ja Iestādei ir pamatotas šaubas par kādas iesniegumā iekļautās norādes patiesīgumu.

(5) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt, lai attiecībā uz (1) punktā minēto iesniegumu tiktu izpildītas citas formālās prasības, nekā tās, kas minētas no (1) līdz (4) punktam, izņemot, ja Līgumā vai Reglamentā nav paredzēts citādi. Īpaši, nevar prasīt iesniegt izmaiņu apliecināšanu ar sertifikātu.

(6) [Paziņojums] Ja viena vai vairākas prasības, kuras Līgumslēdzēja puse noteikusi saskaņā ar (1) līdz (4) punktu, nav izpildītas, iestāde informē pieteicēju vai īpašnieku, dodot iespēju izpildīt prasību un izteikt apsvērumus termiņā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem no paziņojuma datuma.

(7) [Prasību neizpilde] (a) Ja viena vai vairākas Līgumslēdzējas puses saskaņā ar (1) līdz (4) punktu noteiktās prasības nav izpildītas termiņā, kas minēts (b) apakšpunktā, Līgumslēdzēja puse var noteikt, ka iesniegums tiek noraidīts, bet nevar piemērot bargākas sankcijas.

(b) Šā punkta (a) apakšpunktā minētais termiņš ir:

(i) ievērojot (ii), ne īsāks par diviem mēnešiem no paziņojuma datuma;

(ii) ja norādes, kas ļautu iestādei sazināties ar personu, kura iesniedza (1) punktā minēto iesniegumu, nav iesniegtas, ne īsāks par trim mēnešiem no dienas, kad iestāde saņēma minēto iesniegumu.

(8) [Izmaiņas pārstāvja nosaukumā (vārdā) vai adresē, vai sarakstes adresē, vai juridisko dokumentu piegādes adresē] Šā noteikuma (1) līdz (7) punktu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis) jebkurām izmaiņām pārstāvja nosaukumā (vārdā) vai adresē un jebkurām izmaiņām sarakstes adresē, vai juridisko dokumentu piegādes adresē.

16. noteikums
Pieteicēja vai īpašnieka maiņas reģistrācijas iesniegums

(1) [Pieteicēja vai īpašnieka maiņas reģistrācijas iesniegums] (a) Ja mainās pieteicējs vai īpašnieks, Līgumslēdzēja puse pieļauj, ka iesniegumu par maiņu paziņojuma veidā paraksta pieteicējs vai īpašnieks, vai jaunais pieteicējs, vai jaunais īpašnieks, un kurš satur šādas norādes:

(i) nolūks, ka tiek prasīta pieteicēja vai īpašnieka maiņas reģistrācija;

(ii) attiecīgā pieteikuma vai patenta numurs;

(iii) pieteicēja vai īpašnieka nosaukums (vārds) un adrese;

(iv) jaunā pieteicēja vai īpašnieka nosaukums (vārds) un adrese;

(v) pieteicēja vai īpašnieka maiņas datums;

(vi) valsts nosaukums, kuras pilsonis ir jaunais pieteicējs vai īpašnieks, ja viņš ir kādas valsts pilsonis, valsts nosaukums, kurā jaunajam pieteicējam vai īpašniekam ir domicils, ja tāds ir, un valsts nosaukums, kurā jaunajam pieteicējam vai īpašniekam ir reāls un darboties spējīgs ražošanas vai tirdzniecības uzņēmums, ja tāds ir;

(vii) pamatojums prasītajai maiņai;

(b) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums satur:

(i) apliecinājumu, ka iesniegumā minētā informācija ir patiesa un pareiza;

(ii) informāciju attiecībā uz Līgumslēdzējas puses valsts ineresēm.

(2) [Pieteicēja un īpašnieka maiņas pamatojuma dokumentācija] (a) Ja pieteicēja vai īpašnieka maiņa izriet no līguma, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums ietver informāciju par šī līguma reģistrāciju, ja reģistrācija ir obligāta saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, un, lai tam būtu pievienoti, pēc prasītāja izvēles, viens no šādiem dokumentiem:

(i) līguma kopija, kurai var prasīt apliecinājumu par atbilstību oriģinālam un kuru apliecinājis, pēc prasītāja izvēles, notārs vai cita kompetenta publiska institūcija, vai, ja to pieļauj attiecīgie tiesību akti, pārstāvis, kam ir tiesības darboties ar Iestādi;

(ii) izraksts no līguma, kas parāda izmaiņas, kuram var prasīt apliecinājumu par atbilstību oriģinālam un kuru apliecinājis, pēc prasītāja izvēles, notārs vai cita kompetenta publiska institūcija, vai, ja to pieļauj attiecīgie likumi, pārstāvis, kam ir tiesības darboties ar Iestādi;

(iii) neapliecināts uz līguma pamata nododamu īpašuma tiesību sertifikāts, kura saturs atbilst starptautisko paraugveidlapu saturam attiecībā uz tiesību nodošanas sertifikātu, un ko parakstījis esošais pieteicējs un jaunais pieteicējs, vai esošais īpašnieks un jaunais īpašnieks.

(b) Ja pieteicēja vai īpašnieka maiņa izriet no juridisku personu apvienošanās, reorganizācijas vai sadalīšanas, līgumslēdzēja valsts var prasīt, lai iesniegumam pievieno kompetentas institūcijas izsniegta dokumenta kopiju, kas pierāda juridisko personu apvienošanu, reorganizāciju vai sadalīšanu, un parāda tiesību sadalījumu, piemēram, izraksta kopiju no uzņēmumu reģistra. Līgumslēdzēja puse var arī prasīt, lai kopijas atbilstību oriģinālam apliecina, pēc prasītāja izvēles, notārs vai cita kompetenta publiska institūcija, vai, ja to pieļauj attiecīgie tiesību akti, pārstāvis, kam ir tiesības darboties ar Iestādi.

(c) Ja pieteicēja vai īpašnieka maiņa neizriet no līguma, juridisku personu apvienošanas, reorganizācijas vai sadalīšanas, bet tai ir cits pamatojums, piemēram, pamatojoties uz likumu vai tiesas nolēmumu, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam pievieno izmaiņu pierādījuma dokumenta kopiju. Līgumslēdzēja puse var arī prasīt, lai kopijas atbilstību oriģinālam apliecinātu, pēc prasītāja izvēles, notārs, cita kompetenta publiska institūcija vai, ja to pieļauj attiecīgie likumi, pārstāvis, kam ir tiesības darboties ar Iestādi.

(d) Ja izmaiņa skar vienu vai vairākas personas, bet ne visas no vairākiem koppieteicējiem vai kopīpašniekiem, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai Iestādei iesniedz piekrišanas pierādījumu no katra koppieteicēja vai kopīpašnieka, uz kuru neattiecas izmaiņas.

(3) [Tulkojums] Līgumslēdzēja puse var prasīt saskaņā ar (2) punktu jebkura iesniegtā dokumenta tulkojumu, ja tas nav iestādes akceptētā valodā.

(4) [Maksas] Līgumslēdzēja puse var prasīt maksu par (1) punktā minētā iesnieguma iesniegšanu.

(5) [Viens iesniegums] Viens iesniegums ir pietiekams arī, ja izmaiņa attiecas uz tās pašas personas vairākiem pieteikumiem vai patentiem, vai tās pašas personas vienu un vairākiem pieteikumiem, vai vienu vai vairākiem patentiem ar nosacījumu, ka pieteicēja vai īpašnieka maiņa ir tā pati visiem attiecīgajiem pieteikumiem un patentiem, un visu attiecīgo pieteikumu un patentu numuri ir norādīti iesniegumā. Ja ir iesniegts viens iesniegums papīra formā vai citā formā, kā to atļauj iestāde, Līgumslēdzēja puse var prasīt iesnieguma kopiju katram attiecīgajam pieteikumam un patentam.

(6) [Pierādījumi] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai Iestādei iesniedz pierādījumu vai (2) punkta gadījumā papildu pierādījumu vienīgi tad, ja iestādei ir pamatotas šaubas par kādas iesniegumā vai citā šajā noteikumā minētajā dokumentā iekļautās norādes patiesīgumu vai (3) punktā minētā tulkojuma precizitāti.

(7) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar noteikt šajā noteikumā minētajam iesniegumam citas formālas prasības, izņemot tās, kas minētas no (1) līdz (6) punktam, ja citādi neparedz Līgums vai nav noteikts Reglamentā.

(8) [Paziņojums; neatbilstība prasībām] 15.(6) un (7) noteikumu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis), ja viena vai vairākas prasības, kuras piemēro saskaņā ar (1) līdz (5) punktu, nav izpildītas vai, ja nepieciešami pierādījumi, vai papildu pierādījumi saskaņā ar (6) punktu.

(9) [Izņēmums attiecībā uz izgudrojuma autorību] Līgumslēdzēja puse var izslēgt šī noteikuma piemērošanu attiecībā uz izgudrojuma autorības maiņu. Izgudrojuma autorību nosaka saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

17. noteikums
Licences vai ķīlas reģistrācijas iesniegums

(1) [Licences reģistrācijas iesniegums] (a) Ja licenci attiecībā uz pieteikumu vai patentu var ierakstīt reģistrā saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, Līgumslēdzēja puse akceptē, ka licences reģistrācijas iesniegums izdarāms ar paziņojumu, kuru parakstījis licenciāts vai licenciārs un kurš satur šādas norādes:

(i) nolūku, ka tiek prasīta licences reģistrācija;

(ii) atbilstošā pieteikuma vai patenta numuru;

(iii) licenciāra nosaukumu (vārdu) un adresi;

(iv) licenciāta nosaukumu (vārdu) un adresi;

(v) norādi, vai licence ir izņēmuma licence vai vienkāršā licence;

(vi) valsts nosaukumu, kuras pilsonis ir licenciāts, ja viņš ir kādas valsts pilsonis, valsts nosaukumu, kurā licenciātam ir domicils, ja tāds ir, un valsts nosaukumu, kurā licenciātam ir reāls un darboties spējīgs ražošanas vai tirdzniecības uzņēmums, ja tāds ir.

(b) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums satur:

(i) paziņojumu, ka iesniegumā minētā informācija ir patiesa un pareiza;

(ii) informāciju attiecībā uz Līgumslēdzējas puses valsts interesēm;

(iii) informāciju par licences reģistrāciju, ja reģistrācija ir obligāta saskaņā ar attiecīgajiem likumu;

(iv) licences datumu un tās darbības ilgumu.

(2) [Licenci pamatojošie dokumenti] (a) Ja licence ir brīvi noslēgta vienošanās, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam pievieno, pēc prasītāja izvēles, vienu no šādiem dokumentiem:

(i) vienošanās kopiju, kurai var prasīt, lai tās atbilstību oriģinālam apliecinātu, pēc prasītāja izvēles, notārs, cita kompetenta publiska institūcija vai, ja to pieļauj attiecīgie tiesību akti, pārstāvis, kam ir tiesības darboties ar Iestādi;

(ii) izrakstu no vienošanās, kurš satur tās vienošanās daļas, kas norāda licencētās tiesības un to apjomu, un kura atbilstību oriģinālam apliecinātu pēc prasītāja izvēls notārs, cita kompetenta publiska institūcija vai, ja to pieļauj attiecīgie tiesību akti, pārstāvis, kam ir tiesības darboties ar Iestādi.

(b) Ja licence ir brīvi noslēgta vienošanās, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai ikviens pieteicējs, īpašnieks, izņēmuma licences licenciāts, koppieteicējs, kopīpašnieks vai izņēmuma licences koplicenciāts, kurš nav vienošanās puse, iesniedz Iestādei piekrišanu vienošanās reģistrācijai.

(c) Ja licence nav brīvi noslēgta vienošanās, piemēram, tā piešķirta pamatojoties uz tiesību aktu vai tiesas nolēmumu, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam pievieno licences esamību apliecinoša dokumenta kopiju. Līgumslēdzēja puse var arī prasīt, lai kopijas atbilstību oriģinālam apliecinātu, pēc prasītāja izvēles, notārs, cita kompetenta publiska institūcija vai, ja to pieļauj attiecīgie tiesību akti, pārstāvis, kam ir tiesības darboties ar Iestādi.

(3) [Tulkojums] Līgumslēdzēja puse var prasīt saskaņā ar (2) punktu iesniegto dokumentu tulkojumu, ja tie nav Iestādes pieņemamā valodā.

(4) [Maksas] Līgumslēdzēja puse var prasīt maksu par (1) punktā minētā iesniegumu iesniegšanu.

(5) [Viens iesniegums] 16.(5) noteikumu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis) licences reģistrācijai.

(6) [Pierādījumi] 16.(6) noteikumu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis) licences reģistrācijai.

(7) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar noteikt (1) punktā minētajam iesniegumam citas formālas prasības, izņemot tās, kas minētas no (1) līdz (6) punktam, ja citādi neparedz Līgums vai nav noteikts Reglamentā.

(8) [Paziņojums; neatbilstība prasībām] 15.(6) un (7) noteikumu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis), ja viena vai vairākas prasības, kuras piemēro saskaņā ar (1) līdz (5) punktu, nav izpildītas vai ja nepieciešami pierādījumi vai papildu pierādījumi saskaņā ar (6) punktu.

(9) [Ķīlas reģistrācija vai licences, vai ķīlas reģistrācijas dzēšana] (1) līdz (8) noteikumu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis) iesniegumam par:

(i) ķīlas reģistrāciju uz pieteikumu vai patentu;

(ii) licences vai ķīlas reģistrācijas dzēšanu uz pieteikumu vai patentu;

18. noteikums
Kļūdas labojuma iesniegums

(1) [Iesniegums] (a) Ja pieteikums, patents vai iesniegums Iestādei par pieteikumu vai patentu satur kļūdu, kas neattiecas uz patentmeklējumu vai būtības ekspertīzi, kuru Iestāde labo saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, Iestāde akceptē šo iesniegumu kļūdas labojumam Iestādes reģistros un publikācijās, kuru ir parakstījis pieteicējs vai īpašnieks un kurš satur šādas norādes:

(i) nolūku, ka tiek prasīts kļūdas labojums;

(ii) attiecīgā pieteikuma vai patenta numuru;

(iii) labojamo kļūdu;

(iv) veicamo labojumu;

(v) prasītāja nosaukumu (vārdu) un adresi;

(b) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam pievieno aizvietojamo daļu vai daļu, kas ietver labojumu, vai, ja ir piemērojams (3) punkts, tādu aizvietojamo daļu vai daļu, kas ietver labojumu, katram pieteikumam un patentam, uz kuru iesniegums attiecas.

(c) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam pievieno prasītāja deklarāciju, kura satur apgalvojumu, ka kļūda radusies labticīgi.

(d) Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam pievieno prasītāja deklarāciju, kurā apgalvots, ka minētais iesniegums ir iesniegts bez kavēšanās, tūlīt pēc kļūdas atklāšanas, vai, pēc Līgumslēdzējas puses izvēles, ka tas ir iesniegts bez tīšas kavēšanās.

(2) [Maksas] (a) Ievērojot apakšpunktu (b), Līgumslēdzēja puse var prasīt maksu par (1) punktā minētā iesnieguma iesniegšanu.

(b) Iestāde savas kļūdas labo pati (ex officio) vai pēc iesnieguma bez maksas.

(3) [Viens iesniegums] 16.(5) noteikumu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis) kļūdas labojuma iesniegumam ar nosacījumu, ka kļūda un prasītais labojums ir vienāds visiem iesaistītajiem pieteikumiem un patentiem.

(4) [Pierādījumi] Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iestādei iesniedz pierādījumus iesnieguma pamatošanai vienīgi tad, ja iestādei ir pamatotas šaubas, ka attiecīgā kļūda patiešām ir vienīgi kļūda, vai ja ir pamats šaubīties par kāda dokumenta vai tā satura daļas ticamību, kas iesniegta saistībā ar kļūdas labojuma iesniegumu.

(5) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar noteikt (1) punktā minētajam iesniegumam citas formālas prasības, izņemot tās, kas minētas no (1) līdz (4) punktam, ja citādi neparedz Līgums vai nav noteikts Reglamentā.

(6) [Paziņojums; neatbilstība prasībām] 15(6). un (7). noteikumu piemēro ar attiecīgām izmaiņām (mutatis mutandis), ja viena vai vairākas prasības, kuras piemēro saskaņā ar (1) līdz (3) punktu, nav izpildītas vai ja nepieciešami pierādījumi vai papildu pierādījumi saskaņā ar (4) punktu.

(7) [Izņēmumi] (a) Līgumslēdzēja puse var izslēgt šī noteikuma piemērošanu attiecībā uz izgudrojuma autorību. Izgudrojuma autorību nosaka saskaņā ar attiecīgajiem likumiem.

(b) Līgumslēdzēja puse var izslēgt šī noteikuma piemērošanu kļūdām, kuru Līgumslēdzējai pusei vajadzētu izlabot saskaņā ar atkārtotu patenta piešķiršanas procedūru.

19. noteikums
Pieteikuma identifikācija bez pieteikuma numura

(1) [Identifikācijas veids] Ja nepieciešams identificēt pieteikumu pēc tā pieteikuma numura, bet šis numurs vēl nav piešķirts vai nav zināms pieteicējam, vai viņa pārstāvim, pieteikumu uzskatīs par identificējamu, ja pēc šīs personas izvēles, ir sniegtas kādas no šīm ziņām:

(i) pagaidu pieteikuma numurs, ja Iestāde tādu piešķīrusi, vai

(ii) pieteikuma iesnieguma daļas kopija kopā ar datumu, kurā pieteikums nosūtīts Iestādei;

(iii) pieteicēja vai tā pārstāvja pieteikumam piešķirts un uz pieteikuma norādīts identifikācijas numurs kopā ar pieteicēja nosaukumu (vārdu) un adresi, izgudrojuma nosaukumu un datumu, kurā pieteikums nosūtīts Iestādei.

(2) [Citu prasību aizliegums] Ja pieteikuma numurs vēl nav piešķirts vai nav zināms ieinteresētai personai, vai tās pārstāvim neviena Līgumslēdzēja puse nolūkā identificēt pieteikumu, nevar prasīt, lai būtu norādīti citi identifikācijas līdzekļi, kas nav minēti (1) punktā,

20. noteikums
Starptautiskās paraugveidlapas

(1) [ Starptautiskās paraugveidlapas] Asambleja saskaņā ar 14.(1)(c) pantu apstiprina starptautiskās paraugveidlapas katrā no 25.(1) pantā minētajām valodām:

(i) patentpilnvarotā pilnvarai;

(ii) vārda un adreses maiņas reģistrācijas iesniegumam;

(iii) pieteicēja vai īpašnieka maiņas reģistrācijas iesniegumam;

(iv) tiesību nodošanas apliecinājumam;

(v) licences reģistrācijas vai reģistrācijas dzēšanas iesniegumam;

(vi) ķīlas reģistrācijas vai reģistrācijas dzēšanas iesniegumam;

(vii) kļūdas labojuma iesniegumam.

(2) [3.(2)(i) noteikumā minētās izmaiņas] Asambleja apstiprina Patentu kooperācijas līguma iesnieguma veidlapas izmaiņas, kuras minētas 3.(2)(i) noteikumā.

(3) [Starptautiskā biroja priekšlikumi] Starptautiskais birojs iesniedz Asamblejai priekšlikumus :

(i) (1) punktā minēto starptautisko paraugveidlapu izveidošanai;

(ii) (2) punktā minētās Patentu kooperācijas līguma iesnieguma veidlapas izmaiņām.

21. noteikums
Vienprātības prasība saskaņā ar 14.(3) pantu

Vienprātība nepieciešama šādu noteikumu pieņemšanai un grozīšanai:

(i) noteikumi saskaņā ar 5.(1)(a) pantu;

(ii) noteikumi saskaņā ar 6.(1)(iii) pantu;

(iii) noteikumi saskaņā ar 6.(3) pantu;

(iv) noteikumi saskaņā ar 7.(2)(a)(iii) pantu;

(v) noteikums 8.(1)(a);

(vi) šis noteikums.

* Pieņemts Ženēvā 2000. gada 1. jūnijā un grozīts 2005. gada Asamblejā.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 01.06.2000.
Stājas spēkā:
 12.06.2010.
Pieņemšanas vieta: 
Ženēva
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 196, 15.12.2009.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1466
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"