Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

TULKOJUMS1973. GADA STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM, KAS GROZĪTA AR 1978. GADA PROTOKOLU, 1997. GADA PROTOKOLS
(KONVENCIJAS MARPOL 73/78 VI PIELIKUMS)

Protokola Dalībvalstis,

Būdamas 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada Protokola Dalībvalstis,

Atzīstot nepieciešamību novērst un kontrolēt piesārņojumu no kuģiem,

Atsaucoties uz Rio Deklarācijas par vidi un attīstību 15.principu, kas aicina piemērot piesardzības metodes,

Ņemot vērā, ka šo mērķi vislabāk varētu sasniegt, par to vienojoties 1997.gada Protokolā, kas groza 1973.gada Starptautisko konvenciju par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, grozītu ar 1978.gada Protokolu,

Ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Dokuments, kurā tiek izdarīti grozījumi

Dokuments, kurā ar šo Protokolu tiek izdarīti grozījumi, ir 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, grozīta ar 1978.gada Protokolu (turpmāk tekstā - "Konvencija").

2.pants

Konvencijas papildināšana ar VI pielikumu

Tiek pievienots VI pielikums ar nosaukumu "Noteikumi gaisa piesārņojuma novēršanai no kuģiem", kura teksts izklāstīts šī Protokola pielikumā.

3.pants

Vispārējās saistības

1. Konvenciju un šo Protokolu Protokola Dalībvalstis skata un interpretē kā vienu dokumentu.

2. Katra atsauce uz šo Protokolu vienlaicīgi ir atsauce uz tā pielikumu.

4.pants

Grozīšanas procedūra

Piemērojot Konvencijas 16.pantu attiecībā uz VI pielikumu un tā papildinājuma grozījumiem, atsauce uz "Konvencijas Dalībvalsti" ir atsauce uz šī pielikuma Dalībvalsti.

Noslēguma jautājumi

5.pants

Parakstīšana, ratificēšana, pieņemšana, apstiprināšana un pievienošanās

1. Protokolu atver parakstīšanai Starptautiskās Jūras Organizācijas (turpmāk - Organizācija) vadības mītnē no 1998.gada 1.janvāra līdz 1998.gada 31.decembrim, un tas arī turpmāk paliek atvērts pievienošanās nolūkam. Tikai 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada Protokola (turpmāk - Protokols) dalībvalstis var kļūt par šī Protokola dalībvalstīm ar:

(a) parakstīšanu bez nosacījuma ratificēt, pieņemt vai apstiprināt; vai

(b) parakstīšanu bez nosacījuma ratificēt, pieņemt vai apstiprināt, kam seko ratificēšana, pieņemšana vai apstiprināšana; vai

(c) pievienošanos.

2. Ratificēšana, pieņemšana, apstiprināšana vai pievienošanās notiek, deponējot attiecīgo dokumentu Organizācijas Ģenerālsekretāram (turpmāk - Ģenerālsekretārs).

6.pants

Stāšanās spēkā

1. Protokols stājas spēkā divpadsmit mēnešus pēc dienas, kad ne mazāk kā piecpadsmit valstis, kuru kopējās tirdzniecības flotes ir vismaz 50 procenti no pasaules tirdzniecības flotes kopējās bruto tilpības, ir pievienojušās tam saskaņā ar šī Protokola 5.pantu.

2. Jebkurš ratificēšanas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, kas deponēts pēc dienas, kad Protokols stājas spēkā, stājas spēkā trīs mēnešus pēc tā deponēšanas.

3. Pēc dienas, kad šī Protokola grozījumi ir pieņemti saskaņā ar Konvencijas 16.pantu, jebkurš deponētais ratificēšanas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments attiecas uz šo grozīto Protokolu.

7.pants

Denonsēšana

1. Jebkura šī Protokola dalībvalsts Protokolu var denonsēt jebkurā laikā, pēc pieciem gadiem no dienas, kad šajā dalībvalstī Protokols ir stājies spēkā.

2. Denonsēšanu veic, iesniedzot denonsēšanas dokumentu Ģenerālsekretāram.

3. Denonsēšana stājas spēkā divpadsmit mēnešus pēc tam, kad Ģenerālsekretārs ir saņēmis denonsēšanas dokumentu, vai garāka laika perioda, kāds norādīts denonsēšanas dokumentā.

4. 1978.gada Protokola denonsēšana saskaņā ar tā VII pantu vienlaicīgi ir šī Protokola denonsēšana saskaņā ar šo pantu. Šāda denonsēšana stājas spēkā dienā, kad 1978.gada Protokola denonsēšana stājas spēkā saskaņā ar tā VII pantu.

8.pants

Depozitārijs

1. Šo Protokolu deponē Ģenerālsekretāram (turpmāk - Depozitārijs).

2. Depozitārijs:

(a) informēs valstis, kuras ir parakstījušas šo Protokolu vai tam pievienojušās par:

(i) katra jauna ratificēšanas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta parakstīšanu vai saņemšanu un datumu;

(ii) Protokola spēkā stāšanās datumu; un

(iii) katru šī Protokola denonsēšanas dokumenta saņemšanu, kā arī par datumu, kurā tas ir saņemts un kurā denonsēšana stāsies spēkā; un

(b) nosūta apstiprinātus šī Protokola norakstus visām valstīm, kuras ir parakstījušas šo Protokolu vai pievienojušās tam.

3. Tiklīdz šis Protokols stājas spēkā, depozitārijs nosūta Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam tā apstiprinātus norakstus reģistrēšanai un publicēšanai saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 102.pantu.

9.pants

Valodas

Šis Protokols ir sagatavots pa vienam eksemplāram arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodā, un tie ir vienlīdz autentiski.

To apliecinot, valdību attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas* šo Protokolu.

Londonā tūkstoš deviņi simti deviņdesmit septītā gada divdesmit sestajā septembrī.

Pielikums

1973. GADA STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM, KAS GROZĪTA AR 1978. GADA PROTOKOLU,
PAPILDINĀŠANA AR VI PIELIKUMU

 

Jaunais VI pielikums seko pašreizējam V pielikumam:

VI pielikums

Noteikumi par gaisa piesārņojuma novēršanu no kuģiem

I nodaļa
Vispārējie noteikumi

1.noteikums

Piemērošana

Šī pielikuma noteikumus, izņemot pielikuma 3., 5., 6., 13., 15., 18. un 19.noteikumu, kur noteikts citādi, piemēro visiem kuģiem.

 

2.noteikums

Definīcijas

Šajā pielikumā:

(1) Līdzīga būves stadija nozīmē stadiju, kurā:

(a) sākas noteiktā kuģa identificējama konstrukcija; un

(b) ir uzsākta šī kuģa montāža, iekļaujot vismaz 50 tonnas vai vienu procentu no visa aprēķinātā strukturālā materiāla, ja pēdējais lielums ir mazāks.

(2) Nepārtrauktu padevi definē kā procesu, kurā atkritumus novirza sadegšanas kamerā bez cilvēku palīdzības, kamēr atkritumu dedzināšanas iekārta ir normālā darba stāvoklī un sadegšanas kameras darba temperatūra ir starp 850 un 1200 °C.

(3) Emisija nozīmē jebkuru vielu, kam piemēro šajā pielikumā noteikto pārbaudi, izplūdi no kuģiem gaisā vai jūrā.

(4) Jaunas iekārtas šī pielikuma 12.noteikumu izpratnē ir sistēmas, iekārtas, ieskaitot jaunu, portatīvu ugunsdzēšanas ierīču, izolācijas vai citu materiālu uzstādīšanu uz kuģa pēc dienas, kad šis pielikums stājas spēkā, bet neietver iepriekš uzstādītu sistēmu, iekārtu, izolācijas vai citu materiālu remontu vai uzpildīšanu, kā arī portatīvo ugunsdzēšanas ierīču uzpildīšanu.

(5) "NOx Tehniskais Kodekss" nozīmē Tehnisko kodeksu par jūras dīzeļdzinēju slāpekļa oksīdu emisijas kontroli, kas pieņemts, pamatojoties uz Konferences 2.rezolūciju, ko var grozīt Organizācija, ja šādus grozījumus pieņem un tie stājas spēkā saskaņā ar šīs Konvencijas 16.panta nosacījumiem attiecībā uz grozījumu procedūru, ko piemēro pielikuma papildinājumiem.

(6) Ozona slāni noārdošās vielas nozīmē pārbaudītas vielas, kas 1987.gada Monreālas Protokola par ozona slāni noārdošajām vielām 1.nodaļas 4.pantā noteiktas kā vielas, kas noārda ozona slāni, un ir uzskaitītas minētā Protokola A, B, C vai E pielikumos un stājas spēkā ar šī pielikuma piemērošanas vai interpretēšanas brīdi.

Ozona slāni noārdošās vielas, kuras var atrasties uz kuģa, bet kurām nav ierobežojumu:

Halons 1211 Bromhlordifluormetāns,

Halons 1301 Bromtrifluormetāns,

Halons 2402 1,2-Dibrom-1,1,2,2-tetrafluoretāns (pazīstams arī kā Halons 114B2),

CFC-11 Trihlorfluormetāns,

CFC-12 Dihlordifluormetāns,

CFC-113 1,1,2-Trihlor-1,2,3-trifluormetāns,

CFC-114 1,2-Dihlor-1,1,2,2-tetrafluoretāns,

CFC-115 Hlorpentafluoretāns.

(7) Naftas nosēdumi nozīmē degvielas vai eļļas separācijas atliekas, galvenā vai palīgdzinēja izlietoto eļļu, vai izlietoto eļļu no sateču ūdeņu separatoriem, naftas filtrācijas iekārtām vai paliktņiem.

(8) Sadedzināšana uz kuģa nozīmē atkritumu vai citu vielu sadedzināšanu uz kuģa, ja šādi atkritumi vai citas vielas radušās, kuģim darbojoties normālos apstākļos.

(9) Kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārta ir iekārta uz kuģa, kas pamatā paredzēta sadedzināšanas veikšanai.

(10) Kuģi, kuru būve uzsākta nozīmē kuģus, kuriem ir ielikts ķīlis vai kuri ir līdzīgā būves stadijā.

(11) Sēra oksīdu (SOx) emisijas kontroles zona nozīmē rajonu, kurā ir noteikta obligāta SOx emisijas kontrole no kuģiem, lai novērstu, mazinātu un kontrolētu SOx gaisa piesārņojumu un tā nelabvēlīgo blakusiedarbību uz sauszemes un jūras rajoniem, SOx emisijas kontroles zonās tiek iekļauti rajoni, kas ir uzskaitīti šī pielikuma 14.noteikumā.

(12) Tankkuģis nozīmē naftas tankkuģi, kā noteikts Konvencijas I pielikuma 1.noteikuma (4) daļā, vai ķīmisko tankkuģi, kā noteikts II pielikuma 1.noteikuma (1) daļā.

(13) 1997.gada Protokols nozīmē 1997.gada Protokolu, kas groza 1973.gada Starptautisko Konvenciju par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, grozītu ar 1978.gada Protokolu.

 

3.noteikums

Vispārējie izņēmumi

Šī Pielikuma noteikumi neattiecas uz:

(a) jebkādu emisiju, kas nepieciešama kuģa drošībai vai cilvēka dzīvības glābšanai jūrā; vai

(b) jebkādu emisiju, kas radusies no kuģa vai tā aprīkojuma bojājumiem:

(i) ja pēc bojājuma rašanās vai emisijas atklāšanas ir veikti visi iespējamie pasākumi emisijas novēršanai vai mazināšanai; un

(ii) ja īpašnieks vai kuģa kapteinis nav rīkojušies ar nolūku nodarīt kaitējumu, vai rīkojušies nolaidīgi ļaunticībā, ka šāds kaitējums varētu rasties.

 

4.noteikums

Ekvivalenti

(1) Administrācija var atļaut aprīkot kuģi ar armatūru, materiāliem, ierīcēm vai iekārtām kā alternatīvu šajā pielikumā noteiktajam, ja šī armatūra, materiāli, ierīces vai iekārtas ir ne mazāk efektīvas, kā prasa pielikums.

(2) Administrācijai, kas atļauj armatūru, materiālus, ierīces vai iekārtas kā alternatīvu šajā pielikumā noteiktajam, ir jāsazinās ar Organizāciju, lai tā nodrošinātu šīs Konvencijas Dalībvalstis ar sīkām ziņām šajā sakarā un atbilstošām darbībām, ja tādas ir nepieciešamas.

 

II nodaļa
Apskate, sertifikācija un kontroles līdzekļi

5.noteikums

Apskates un inspekcijas

(1) Katram kuģim ar bruto tilpību 400 un vairāk, kā arī katrai stacionārai vai peldošai urbšanas iekārtai un citām platformām piemēro šādas apskates:

(a) sākotnējo apskati pirms kuģa nodošanas ekspluatācijā vai šī pielikuma 6.noteikumā noteiktās apliecības pirmās izdošanas reizes. Šo apskati veic, lai pārliecinātos, ka iekārtas, sistēmas, armatūra, to izvietojums un materiāli pilnībā atbilst šī pielikuma prasībām;

(b) periodiskās apskates, kuru intervālus, kas nepārsniedz piecus gadus, nosaka Administrācija, un kuras nodrošina, ka iekārtas, sistēmas, armatūra, to izvietojums un materiāli pilnībā atbilst šī pielikuma prasībām; un

(c) vismaz vienu starpapskati apliecības derīguma termiņa laikā, lai nodrošinātu, iekārtu un tā izvietojuma pilnīgu atbilstību šī pielikuma prasībām un labu darba kārtību. Gadījumos, kad apliecības derīguma termiņa laikā veic tikai vienu šādu starpapskati un apliecības derīguma termiņš pārsniedz 2½ gadus, starpapskate ir jāveic sešus mēnešus pirms apliecības derīguma termiņa beigām vai apliecības derīguma termiņa vidū. Šādas starpapskates ir jāapstiprina ar apliecību, kas izdota, pamatojoties uz šī pielikuma 6.noteikumu.

(2) Kuģiem ar bruto tilpību mazāku kā 400 Administrācija var noteikt atbilstošus pasākumus, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti šī pielikuma noteikumi.

(3) Lai pildītu šī pielikuma prasības, kuģu apskates veic Administrācijas amatpersonas. Taču Administrācija var uzticēt veikt apskates tās nozīmētiem inspektoriem vai atzītajām organizācijām. Šādas organizācijas ievēro vadlīnijas, ko noteikusi Organizācija.* Visos gadījumos attiecīgā Administrācija pilnībā jāgarantē apskates pilnīgumu un kvalitatāti.

(4) Lai nodrošinātu šī pielikuma 13.noteikuma nosacījumu izpildi, dzinēja un aprīkojuma apskates ir jāveic saskaņā ar NOx Tehnisko Kodeksu.

(5) Administrācija veic pasākumus, lai nodrošinātu neplānotas inspekcijas apliecības derīguma termiņa laikā. Šādas inspekcijas garantē, ka iekārtas visādā ziņā ir apmierinošā stāvoklī to darbību veikšanai, kam tās sākotnēji paredzētas. Inspekcijas var veikt Administrācijas dienesti, nozīmētie inspektori, atzītās organizācijas vai citas Dalībvalstis pēc Administrācijas lūguma. Ja Administrācija, pamatojoties uz šī noteikuma (1) daļas nosacījumiem, nosaka obligātās ikgadējās apskates, iepriekšminētās neplānotās inspekcijas nav obligātas.

(6) Ja nozīmētie inspektori vai atzītās organizācijas atklāj, ka iekārtu stāvoklis būtiski neatbilst apliecībā norādītajām ziņām, tās nodrošina korektīvas darbības un noteiktajā kārtībā informē Administrāciju. Ja šādas korektīvas darbības netiek veiktas, Administrācija apliecību anulē. Ja kuģis atrodas citas Dalībvalsts ostā, nekavējoties jāinformē arī attiecīgās ostas valsts amatpersonas. Tad, kad Administrācijas amatpersona, nozīmētais inspektors vai atzītā organizācija ir informējusi attiecīgās ostas valsts amatpersonas, iesaistītās ostas valsts valdība sniedz šai amatpersonai, nozīmētam inspektoram vai atzītai organizācijai par nepieciešamo palīdzību, lai pildītu saistības, ko paredz šis noteikums.

(7) Iekārtas uztur kārtībā, kas atbilst šī pielikuma nosacījumiem, un bez Administrācijas īpašas atļaujas nav veicamas nekādas izmaiņas iekārtām, sistēmām, armatūrām, kurām piemērojamas apskates, vai to izvietojumam. Ir atļauta tieša aprīkojuma un aprīkojuma piederumu, un piederumu, kas atbilst šī pielikuma prasībām, aizvietošana.

(8) Ja ar kuģi notiek negadījums vai ir atklāts defekts, kas būtiski ietekmē tā iekārtu, uz ko attiecināms šis pielikums, efektivitāti vai darbspējas, kuģa kapteinim vai īpašniekam iespējami ātri jāziņo Administrācijai, nozīmētajam inspektoram vai atzītajai organizācijai, kas ir atbildīga par attiecīgās apliecības izdošanu.

 

6.noteikums

Starptautiskās gaisa piesārņojuma novēršanas apliecības izdošana

(1) Saskaņā ar šī pielikuma 5.noteikuma nosacījumiem, Starptautiskā gaisa piesārņojuma novēršanas apliecība pēc apskatēm tiek izdota:

(a) kuģiem ar bruto tilpību 400 un vairāk, kas iesaistīti reisos uz ostām vai jūras piekrastes zonu termināliem, kas ir citu Dalībvalstu jurisdikcijā; un

(b) platformām vai urbšanas iekārtām, kas iesaistītas reisos citu 1997.gada Protokola Dalībvalstu valdījuma vai jurisdikcijas ūdeņos.

(2) Kuģiem, kuru būve uzsākta pirms 1997.gada Protokola stāšanās spēkā dienas, saskaņā ar šī noteikuma (1) daļu Starptautiskās gaisa piesārņošanas novēršanas apliecība ir jāizdod ne vēlāk, kā plānota pirmā dokošana, kad ir stājies spēkā 1997.gada Protokols, bet nekādā gadījumā ne vēlāk kā trīs gadus pēc 1997.gada Protokola stāšanās spēkā.

(3) Šādu apliecību izdod Administrācija vai persona, vai organizācija, ko Administrācija ir attiecīgi pilnvarojusi. Jebkurā gadījumā Administrācija uzņemas pilnu atbildību par šo apliecību.

 

7.noteikums

Gadījumi, kad apliecību izdod cita valdība

(1) 1997.gada Protokola Dalībvalsts valdība pēc Administrācijas pieprasījuma var ierosināt kuģa inspekciju un pārliecinoties, ka šī pielikuma prasības ir izpildītas, izdot vai pilnvarot kādu izdot kuģim Starptautisko gaisa piesārņojuma novēršanas apliecību saskaņā ar šo pielikumu.

(2) Apliecības noraksts un apskates akta noraksts iespējami ātri jānosūta attiecīgajai Administrācijai.

(3) Izdotajā apliecībā ir jābūt ierakstam, ka tā izdota pēc Administrācijas pieprasījuma, un tai ir vienāds juridisks spēks un atzīšana ar apliecību, kas izdota saskaņā ar šī pielikuma 6.noteikumu.

(4) Starptautiskā gaisa piesārņojuma novēršanas apliecību nevar izdot kuģim, kas kuģo ar tādas valsts karogu, kas nav 1997.gada Protokola Dalībvalsts.

 

8.noteikums

Apliecības veidlapa

Starptautiskās gaisa piesārņojuma novēršanas apliecības valoda ir oficiālajā izdevējvalsts valoda un tā atbilst I pielikuma papildinājumā dotajam paraugam. Ja izmantotā valoda nav angļu, franču vai spāņu valoda, tekstam jābūt tulkotam vienā no šīm valodām.

 

9.noteikums

Apliecības derīguma termiņš un spēkā esamība

(1) Starptautisko gaisa piesārņojuma novēršanas apliecību izdod uz Administrācijas noteiktu termiņu, kas nedrīkst pārsniegt piecus gadus no tā izdošanas dienas.

(2) Starptautiskās gaisa piesārņojuma novēršanas apliecības piecu gadu termiņa pagarināšana netiek atļauta, izņemot (3) daļā minētos gadījumus.

(3) Ja laikā, kad Starptautiskās gaisa piesārņošanas novēršanas apliecības termiņš beidzas, kuģis neatrodas sava karoga valsts ostā vai ostā, kurā tam ir jāveic apskate, Administrācija var pagarināt apliecības derīguma termiņu uz laiku ne ilgāk par pieciem mēnešiem. Apliecību derīguma termiņu pagarina tikai tāpēc, lai kuģis pabeigtu reisu uz sava karoga valsts ostu vai ostu, kurā tam ir jāveic apskate, un tikai gadījumos, kad šādas darbības ir atbilstošas un pamatotas. Pēc ierašanās sava karoga valsts ostā vai ostā, kurā tam ir jāveic apskate, kuģim, pamatojoties uz apliecības derīguma termiņa pagarinājumu, nav tiesības atstāt ostu vai valsti bez jaunas Starptautiskā gaisa piesārņojuma novēršanas apliecības.

(4) Starptautiskā gaisa piesārņojuma novēršanas apliecība zaudē spēku šādos gadījumos:

(a) ja nav veiktas inspekcijas un apskates termiņos, kas paredzētas šī pielikuma 5.noteikumā;

(b) ja iekārtām, sistēmām, armatūrai, to izvietojumiem vai materiāliem, kuriem piemērojams šis pielikums, ir veiktas būtiskas izmaiņas bez Administrācijas īpašas atļaujas, izņemot gadījumus kad notikusi iekārtu vai armatūru tieša nomaiņa ar tādu iekārtu vai armatūru, kas atbilst šī pielikuma nosacījumiem. Saskaņā ar 13.noteikuma nosacījumiem būtiski pārveidojumi ir jebkādas izmaiņas vai pielāgojumi dīzeļdzinēja sistēmā, armatūrās vai izvietojumā, kā rezultātā slāpekļa oksīdu ierobežojumi vairs neatbilst šim dzinējam noteiktajiem; vai

(c) kuģim pārejot zem citas valsts karoga. Jaunu apliecību var izsniegt tikai tad, kad valdība, kura izsniedz jauno apliecību, ir pilnībā pārliecinājusies, ka kuģis pilnībā atbilst šī pielikuma 5.noteikuma nosacījumiem. Ja kuģis pāriet zem citas Dalībvalsts karoga, trīs mēnešu laikā pēc pāriešanas, ja tiek pieprasīts, tās Dalībvalsts valdība, zem kuras karoga kuģis bija iepriekš kuģojis, cik ātri vien iespējams nosūta otras Dalībvalsts Administrācijai Starptautiskās gaisa piesārņojuma novēršanas apliecības norakstu, kas kuģim piešķirts pirms pāriešanas un, ja iespējams, atbilstošos kuģa apskašu aktu norakstus.

 

10.noteikums

Ostas valsts kontrole pār ekspluatācijas prasību izpildi

(1) Atrodoties citas 1997.gada Protokola Dalībvalsts jurisdikcijas ostā vai jūras piekrastes terminālā, Dalībvalsts attiecīgi pilnvarotas amatpersonas pārbauda kuģi atbilstoši šī pielikuma noteiktajām ekspluatācijas prasībām, ja ir drošs pamats uzskatīt, ka kapteinis un kuģa apkalpe nepārzina nepieciešamās kuģa procedūras attiecībā uz gaisa piesārņojuma novēršanu no kuģiem.

(2) Šī noteikuma (1) daļā minētajos gadījumos Dalībvalsts nodrošina, lai kuģis nekuģotu līdz brīdim, kamēr situācija neatbilst šī pielikuma nosacījumiem.

(3) Procedūras, kas paredzētas Konvencijas 5.pantā attiecībā uz ostas valsts kontroli, attiecas uz šo noteikumu.

(4) Nekas šajā noteikumā nav interpretējams kā tiesības vai pienākumus ierobežojošs Dalībvalstij veikt operatīvā pieprasījuma kontroli, kas īpaši paredzēta šajā Konvencijā.

 

11.noteikums

Pārkāpumu atklāšana un soda noteikšana

(1) Šī pielikuma Dalībvalstis sadarbojas, lai atklātu pārkāpumus un ieviestu šī pielikuma nosacījumus, izmantojot visus atbilstošos un izmantojamos atklāšanas un vides novērošanas veidus, adekvātas ziņošanas procedūras un liecību uzkrāšanu.

(2) Kuģim, uz kuru attiecas šis pielikums, jebkurā Dalībvalsts ostā vai jūras piekrastes terminālā šīs Dalībvalsts pilnvarotas vai nozīmētas amatpersonas var veikt inspekciju, lai noteiktu, vai kuģis nav emitējis jebkādas vielas, kas paredzētas šajā pielikumā, pretrunā ar šī pielikuma nosacījumiem. Ja inspekcijas laikā ir atklāti šī pielikuma pārkāpumi, ir jānosūta atskaite Administrācijai, lai tā atbilstoši rīkotos.

(3) Visas Dalībvalstis sniedz Administrācijai pierādījumus, ja tādi ir, ka kuģis ir emitējis jebkādu vielu, ko paredz šis pielikums, pārkāpjot šī pielikuma nosacījumus. Ja tas ir praktiski iespējams, Dalībvalsts kompetentā amatpersona ziņo kuģa kapteinim par piedēvētajiem pārkāpumiem.

(4) Saņemot šādas liecības, Administrācija, kas tās saņēmusi, izmeklē šo lietu, kā arī tā var pieprasīt citām Dalībvalstīm sniegt papildu vai pilnīgākas liecības par piedēvēto pārkāpumu. Ja Administrācija ir pārliecinājusies, ka pierādījumi ir pietiekoši, lai, uzsāktu tiesvedību par piedēvētajiem pārkāpumiem, tā saskaņā ar saviem tiesību aktiem iespējami ātri nodrošina šādas tiesvedības uzsākšanu. Par veiktajām darbībām Administrācija informē Dalībvalsti, kas ziņojusi par piedēvētajiem pārkāpumiem, kā arī Organizāciju par veiktajām darbībām.

(5) Dalībvalsts var arī inspicēt kuģi, kam piemērojams šis pielikums, kad tas ienāk ostās vai jūras piekrastes terminālos, kas ir tās jurisdikcijā, ja no kādas Dalībvalsts ir saņemts izmeklēšanas pieprasījums un pietiekami pierādījumi ka, noteiktā vietā kuģis ir emitējis kādu no vielām, ko paredz pielikums, pārkāpjot pielikuma prasības. Šādu izmeklēšanas aktu nosūta Dalībvalstij, kas to pieprasa, un Administrācijai, lai veiktu atbilstošas darbības, ko paredz Konvencija.

(6) Starptautiskie tiesību akti par jūras vides piesārņojuma no kuģiem novēršanu, mazināšanu un kontroli, ieskaitot tiesību aktus par ieviešanu un garantijām, kas ir spēkā šī pielikuma pielietošanas un interpretācijas brīdī, attiecas, mutatis mutandis, uz pielikumā izklāstītajiem noteikumiem un standartiem.

 

III nodaļa
Nosacījumi emisijas kontrolei no kuģiem

12.noteikums

Ozonu noārdošās vielas

(1) Saskaņā ar 3.noteikuma nosacījumiem, jebkuras tīšas ozonu noārdošo vielu emisijas ir aizliegtas. Tīšas emisijas iekļauj emisijas, kuras radušās ekspluatācijas, apkalpošanas, remonta vai sistēmu vai iekārtu demontāžas rezultātā, bet tīšas emisijas neietver minimālas izplūdes sakarā ar ozonu noārdošo vielu savākšanu vai pārstrādi. 1997.gada Protokola Dalībvalstis var regulēt emisijas, kuras radušās no ozonu noārdošo vielu noplūdes, neskatoties uz to, vai šīs noplūdes ir apzinātas vai nē.

(2) Jaunas iekārtas, kas satur ozonu noārdošās vielas, ir aizliegtas uz visiem kuģiem, bet līdz 2020.gada 1.janvārim ir atļautas jaunas iekārtas, kas satur hlorflourogļūdeņražus (HCFCs).

(3) Šajā noteikumā norādītās vielas un iekārtas, kad tās tiek demontētas no kuģiem un satur šādas vielas, ir jānogādā atbilstošās pieņemšanas iekārtās.

 

13.noteikums

Slāpekļa oksīdi (NOx)

(1) (a) Šis noteikums attiecas uz:

(i) katru uz kuģa, kura būve uzsākta 2000.gada 1.janvārī vai pēc šī datuma, uzstādītu dīzeļdzinēju ar izejas jaudu vairāk nekā 130 kW; un

(ii) katru dīzeļdzinēju ar izejas jaudu vairāk nekā 130 kW, kam veiktas būtiskas izmaiņas 2000.gada 1.janvārī vai pēc šī datuma.

(b) Šis noteikums neattiecas uz:

(i) avārijas dīzeļdzinējiem, dzinējiem, kas uzstādīti glābšanas laivās, un visām ierīcēm un iekārtām, kas paredzēti izmantošanai tikai un vienīgi avārijas situācijās; un

(ii) dzinējiem, uzstādītiem uz kuģiem, kas paredzēti kuģošanai tikai un vienīgi kuģa karoga Valsts pakļautības vai suverenitātes ūdeņos, garantējot, ka šādiem dzinējiem ir piemērojami Administrācijas noteiktie alternatīvie NOx kontroles veidi.

(c) Neskatoties uz šīs daļas (a) punkta nosacījumiem, Administrācija var nepiemērot šo noteikumu jebkuram dīzeļdzinējam, kas uzstādīts uz kuģa, kura būve uzsākta vai kuģa, kam veiktas būtiskas izmaiņas, pirms šis Protokols ir stājies spēkā, garantējot, ka kuģis ir iesaistīts kuģošanā tikai sava karoga valsts pakļautības vai suverenitātes ūdeņos.

(2) (a) Šajā noteikumā "būtiskas izmaiņas" nozīmē dzinēja pārveidošanu, kur:

(i) dzinējs tiek aizvietots ar jaunu dzinēju, kas būvēts 2000.gada 1.janvārī vai pēc šī datuma, vai

(ii) dzinējs ir būtiski pārveidots, kā tas noteikts NOx Tehniskajā Kodeksā, vai

(iii) dzinēja maksimāli ilgstošā jauda ir palielināta par vairāk nekā 10%.

(b) NOx emisija, kas rodas pārveidojumu rezultātā, kas norādīti šīs daļas (a) punktā ir jādokumentē saskaņā ar NOx Tehnisko Kodeksu, ko vēlāk apstiprina Administrācija.

(3) (a) Saskaņā ar šī pielikuma 3.noteikuma nosacījumiem, to dīzeļdzinēju, uz kuriem attiecas šis noteikums, darbība ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad slāpekļa oksīdi (ko aprēķina kā kopējo NO2 emisiju) no dzinēja ir sekojošās robežās:

(i) 17,0 g/kW h, ja n ir mazāks kā 130 apgr./min.;

(ii) 45.0 X n (-0.2) g/kW h, ja n ir 130 vai vairāk, bet mazāk kā 2000 apgr./min.;

(iii) 9,8 g/kW h, ja n ir 2000 apgr./min. vai vairāk

n = nominālais dzinēja griešanās ātrums (kloķvārpstas apgriezieni minūtē).

Izmantojot degvielu, kas sastāv no ogļūdeņražu maisījuma, kas iegūti naftas attīrīšanas rezultātā, testēšanas procedūrai un mērīšanas metodēm jānotiek saskaņā ar NOx Tehnisko Kodeksu, ņemot vērā testēšanas ciklus un ietekmes faktorus, kas norādīti šī pielikuma II papildinājumā.

(b) Neskatoties uz šīs daļas (a) punkta nosacījumiem, dīzeļdzinēja darbība ir atļauta, ja:

(i) izplūdes gāzu attīrīšanas sistēma, ko apstiprina Administrācija saskaņā ar NOx Tehnisko Kodeksu, ir dzinējam uzstādīta, lai samazinātu kuģa NOx emisiju vismaz līdz normām, kas norādītas (a) punktā;

(ii) tiek izmantota jebkura cita ekvivalenta metode, ko apstiprina Administrācija, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas, lai samazinātu NOx emisiju vismaz līdz normām, kas norādītas šīs daļas (a) punktā.

 

14.noteikums

Sēra oksīdi (SOx)

Galvenās prasības

(1) Sēra saturs jebkurā degvielā, kuru izmanto uz kuģiem, nedrīkst pārsniegt 4,5% m/m.

(2) Vidējo sēra saturu smagajās degvielās, kuras piegādā lietošanai uz kuģiem, visā pasaulē jāuzrauga, saskaņā ar Organizācijas izstrādātajām vadlīnijām.

Prasības SOx emisijas kontroles zonās

(3) Šajā noteikuma izpratnē SOx emisijas kontroles zonas ir:

(a) Baltijas jūras rajons kā noteikts I pielikuma 10.noteikuma (1) daļas (b) punktā; un

(b) jebkurš cits jūras rajons, ieskaitot ostas rajonus, kurus noteikusi Organizācija saskaņā ar kritērijiem un procedūrām SOx emisijas kontroles zonu noteikšanai piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas ietverts šī pielikuma III papildinājumā.

(4) Kuģiem atrodoties SOx emisijas kontroles zonās, ir jāatbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

(a) SOx emisijas kontroles zonās sēra saturs uz kuģa izmantojamajā degvielā nepārsniedz 1,5% m/m;

(b) izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu, kuru apstiprina Administrācija, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas, piemēro, lai samazinātu kopējo sēra oksīdu emisiju no kuģiem, ieskaitot gan palīgdzinējus, gan galvenos dzinējus, līdz 6,0 g SOx /kW h vai mazāk, aprēķinot to kā kopējo sēra dioksīdu emisiju. Atplūsmu no šādu iekārtu izmantošanas nedrīkst novadīt norobežotās ostās, ostās un estuāros, ja kuģis nav pienācīgā kārtā dokumentāli apstiprinājis, ka šāda atplūsma nerada draudus norobežotās ostas, ostas vai estuāra ekosistēmai, pamatojoties uz kritērijiem, ko ostas valsts ir iesniegusi Organizācijai. Organizācija nodrošina visas Dalībvalstis ar informāciju par šiem kritērijiem; vai

(c) izmanto jebkuru citu tehnoloģisko metodi, ar kuru var pierādīt un kuru var piemērot, lai ierobežotu SOx emisiju līdz (b) punktā minētajam līmenim. Šīs metodes apstiprina Administrācija, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas.

(5) Piegādātājam ir jādokumentē, kā to paredz šī pielikuma 18.noteikums, sēra saturs degvielā, kas norādīts šī noteikuma (1) daļā un (4) daļas (a) punktā.

(6) Kuģiem, kuri izmanto dažādas degvielas, lai pildītu šī noteikuma (4) daļas (a) punkta nosacījumus, jānodrošina pietiekams laiks, lai degvielas sistēma tiktu pilnībā izskalota no degvielas, kurā sēra saturs pārsniedz 1,5% m/m pirms ieiešanas SOX emisijas kontroles zonā. Žurnālā, Administrācijas noteiktajā kārtībā ir jāreģistrē zema sēra satura degvielas (sēra saturs mazāks vai vienāds ar 1,5%) daudzums katrā tankā, kā arī diena, laiks un kuģa atrašanās vieta brīdī, kad ikviena degvielas nomaiņa ir pabeigta.

(7) Pirmos 12 mēnešus tūlīt pēc šī Protokola vai Protokola grozījumu stāšanās spēkā, kuri nosaka īpašus SOX emisijas kontroles zonas saskaņā ar šī noteikuma (3) daļas (b) punktu, kuģi, kuri ienāk SOX emisijas kontroles zonā, kas norādīts šī noteikuma (3) daļas (a) punktā vai noteikts šī noteikuma (3) daļas (b) punktā, tiek atbrīvoti no šī noteikuma (4) un (6) daļas nosacījumiem, kā arī šī noteikuma (5) daļas nosacījumiem, ciktāl uz tiem attiecas šī noteikuma (4) daļas (a) punkts.

 

15.noteikums

Gaistošie organiskie savienojumi

(1) Ja 1997.gada Protokola Dalībvalsts jurisdikcijā esošā ostā vai terminālā regulē gaistošo organisko savienojumu (VOCs) emisiju no tankkuģiem, to regulē saskaņā ar šī noteikuma nosacījumiem.

(2) 1997.gada Protokola Dalībvalsts, kura nosaka savas jurisdikcijas ostas vai terminālus, kuros regulē VOCs emisijas, iesniedz ziņojumu Organizācijai. Šādā ziņojumā iekļauj informāciju par kontrolējamo tankkuģu izmēriem, kravām, kam nepieciešamas kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas, un šādas kontroles spēkā stāšanās datums. Ziņojumu iesniedz vismaz sešus mēnešus pirms tā spēkā stāšanās.

(3) Katras 1997.gada Protokola Dalībvalsts valdībai, kura nosaka ostas un terminālus, kuros regulē VOCs emisiju no tank­kuģiem, garantē, ka noteiktajās ostas un terminālos ir kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas, ko apstiprinājusi valdība, ņemot vērā Organizācijas* izstrādātos drošības standartus, un ka tās darbojas droši un tā, lai kuģi nevajadzīgi netiktu aizkavēti.

(4) Organizācija nosūta 1997.gada Protokola Dalībvalstu noteikto ostu un terminālu sarakstus citām 1997.gada Protokola Dalībvalstīm un Organizācijas dalībvalstīm.

(5) Tankkuģus, kuriem piemēro kravas izgarojumu emisijas kontroli saskaņā ar šī noteikuma (2) daļas nosacījumiem, aprīko ar kravas izgarojumu savākšanas sistēmu, kuru ir apstiprinājusi Administrācija, ņemot vērā Organizācijas izstrādātos drošības standartus*, kā arī tie izmanto šīs sistēmas, iekraujot šādas kravas. Termināli, kuros ir ierīkotas kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas saskaņā ar šo noteikumu, var uzņemt esošos tankkuģus, kuri nav aprīkoti ar kravas izgarojumu savākšanas sistēmām, trīs gadus pēc spēkā stāšanās brīža, kas norādīts (2) daļā.

(6) Šis noteikums attiecas uz gāzes tankkuģiem vienīgi tad, ja iekraušanas un aizsargsistēmu veids nodrošina drošu nemetāna VOCs saglabāšanu uz kuģa vai to drošu nodošanu krastā.

 

16.noteikums

Atkritumu sadedzināšana uz kuģa

(1) Izņemot (5) daļā noteikto, atkritumu sadedzināšana uz kuģa ir atļauta tikai kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārtā.

(2) (a) Izņemot gadījumus, kas paredzēti šīs daļas (b) punktā katrai kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārtai, kas uzstādīta uz kuģa 2000.gada 1.janvārī vai pēc šī datuma, ir jāatbilst šī pielikuma IV papildinājuma prasībām. Administrācija apstiprina katru atkritumu sadedzināšanas iekārtu, ņemot vērā Organizācijas* izstrādātās standarta specifikācijas kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārtām.

(b) Administrācija var pieļaut atkāpes no šīs daļas (a) punkta attiecībā uz, kas uzstādīti uz kuģa pirms 1997.gada Protokola spēkā stāšanās datuma, garantējot, ka kuģis kuģo tikai sava karoga valsts pakļautības vai suverenitātes ūdeņos.

(3) Nekas šajā noteikumā neietekmē aizliegumu vai citas prasības, kas paredzētas 1972.gada Konvencijā par jūras piesārņojuma novēršanu izgāžot atkritumus un citas vielas un tās 1996.gada Protokolā.

(4) Uz kuģa ir aizliegta šādu vielu sadedzināšana:

(a) Konvencijas I, II un III pielikumā norādītie kravu pārpalikumi un ar tiem sais­tītie piesārņotie iepakojuma materiāli;

(b) polihlorinētie bifenili (PCBs);

(c) Konvencijas V pielikumā noteiktie atkritumi, kas satur smagos metālus; un

(d) attīrītie naftas produkti, kas satur halogēnu savienojumus.

(5) Kuģa normālas darbības rezultātā radušos notekūdeņu nosēdumu un naftas nosēdumu sadedzināšanu uz kuģa var veikt arī galvenajā vai palīgdzinējā vai katlā, bet šajos gadījumos tas nedrīkst notikt norobežotās ostās, ostās un estuāros.

(6) Polivinila hlorīdu (PVCs) sadedzināšana uz kuģa ir aizliegta, izņemot kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārtas, kurām ir izdota SJO parauga atzinuma apliecība.

(7) Uz visiem kuģiem ar atkritumu sadedzināšanas iekārtām, saskaņā ar šiem noteikumiem, ir jābūt atkritumu sadedzināšanas iekārtu izgatavotāja lietošanas instrukcijai, kurā ir norādītas ziņas par atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbību, ievērojot šī pielikuma IV papildinājuma 2.daļas nosacījumus.

(8) Personālam, kas ir atbildīgs par atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbību, jābūt apmācītam un jāprot izpildīt atkritumu sadedzināšanas iekārtas izgatavotāja lietošanas instrukcijā noteiktās prasības.

(9) Sadegušo dūmgāžu izplūdes temperatūras novērošana ir jāveic nepārtraukti, un atkritumus nedrīkst ievietot pastāvīgās padeves, ja dūmgāžu izplūdes temperatūra ir zemāka par minimāli atļauto 850°C temperatūru. Kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārtām ar periodisko ielādi ir jābūt projektētām tā, lai sadegšanas kamerā 600°C temperatūra tiktu sasniegta piecu minūšu laikā pēc ieslēgšanas.

(10) Nekas šajā noteikumā neaizkavē tādu alternatīvi projektētu kuģa atkritumu termisko pārstrādes iekārtu pilnveidošanu, uzstādīšanu un darbību, kas atbilst šī noteikuma prasībām vai ir stingrākas.

 

17.noteikums

Atkritumu pieņemšanas iekārtas

(1) Katras 1997.gada Protokola Dalībvalsts valdība apņemas nodrošināt pieņemšanas iekārtas, kuras atbilst:

(a) to kuģu vajadzībām, kas izmanto savas remonta ostas ozonu noārdošo vielu un iekārtu, kas satur šādas vielas, pieņemšanai, kad tās ir demontētas no kuģa;

(b) to kuģu vajadzībām, kas izmanto savas ostas, terminālus vai remonta ostas izplūdes gāzu attīrīšanas pārpalikumu pieņemšanai no apstiprinātas izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas, ja šo nogulšņu izpludināšana jūrā nav atļauta saskaņā ar šī pielikuma 14.noteikuma nosacījumiem;

nevajadzīgi neaizkavējot kuģus; un

(c) kuģu otrreizējās pārstrādes uzņēmumu vajadzībām ozonu noārdošo vielu un iekārtu, kas satur šādas vielas, pieņemšanai, kad tās ir demontētas no kuģa.

(2) Katra 1997.gada Protokola Dalībvalsts informē Organizāciju, kas tālāk informē Organizācijas locekļus, par visiem gadījumiem, kad šajā noteikumā minētās iekārtas nav pieejamas vai tās neatbilst prasībām.

 

18.noteikums

Degvielas kvalitāte

(1) Degvielai, kuru kuģim, uz kuru attiecas šis pielikums, piegādā un izmanto, lai nodrošinātu sadedzināšanas procesu, ir jāatbilst šādām prasībām:

(a) izņemot (b) punktā minēto:

(i) degvielai ir ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts, attīrot naftu. Tas neierobežo nelielu piedevu pievienošanu, kas paredzētas dažādu darbības aspektu uzlabošanai;

(ii) degvielai jābūt bez neorganiskām skābēm;

(iii) degvielai nedrīkst būt pievienotas nekādas vielas vai ķīmiskie atkritumi, kas

(1) apdraud kuģa drošību vai nelabvēlīgi ietekmē mehānismu un iekārtu darbību, vai

(2) ir kaitīgi apkalpes locekļiem, vai

(3) veicina papildus gaisa piesārņojumu; un

(b) degviela, kas paredzēta sadedzināšanas procesa nodrošināšanai, kura iegūta ar metodēm, kas atšķiras no naftas rafinēšanas, nedrīkst:

(i) pārsniegt sēra saturu, kas noteikts šī pielikuma 14.noteikumā;

(ii) izraisīt dzinējā NOx emisijas limitu, kas noteikts šī pielikuma 13.noteikuma (3) daļas (a) punktā, pārsniegšanu;

(iii) saturēt neorganiskās skābes; un

(iv) (1) apdraudēt kuģa drošību vai nelabvēlīgi ietekmēt mehānismu un iekārtu darbību, vai

(2) kaitēt apkalpes locekļiem, vai

(3) veicināt papildus gaisa piesārņojumu.

(2) Šis noteikums neattiecas uz cietajām akmeņoglēm vai kodoldegvielu.

(3) Katram kuģim, uz kuru attiecas šī pielikuma 5.noteikums un 6.noteikums, informācija par degvielu, kuru kuģim piegādā un kura tiek izmantota, lai nodrošinātu sadedzināšanas procesu, fiksē degvielas piegādes pavaddokumentā, kurā ir jābūt vismaz šī pielikuma V papildinājumā norādītajai informācijai.

(4) Degvielas piegādes pavaddokuments ir jāglabā uz kuģa vietā, kur saprātīgā laikā tas ir viegli pieejams inspekcijai. Tas ir jāglabā trīs gadus pēc degvielas piegādes uz kuģa.

(5) (a) 1997.gada Protokola Dalībvalstu kompetentās institūcijas* drīkst pārbaudīt degvielas piegādes pavaddokumentu kuģim, uz kuru šis pielikums attiecas, kad tas atrodas šīs Dalībvalsts ostā vai piekrastes terminālā, drīkst noņemt katra degvielas piegādes pavaddokumenta kopiju un var pieprasīt kuģa kapteinim vai atbildīgajai personai apliecināt katras šādas kopijas pareizību. Kompetentā institūcija drīkst arī pārbaudīt katra degvielas piegādes pavaddokumenta saturu, konsultējoties ar ostu, kurā pavaddokuments ir izdots.

(b) Saskaņā ar šo daļu, kompetentās institūcijas degvielas piegādes pavaddokumenta pārbaudi un tā kopiju noņemšanu, veic iespējami ātri, nevajadzīgi neaizkavējot kuģi.

(6) Degvielas piegādes pavaddokumentam ir jāpievieno piegādātās degvielas paraugs, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas. Piegādātāja pārstāvis un kuģa kapteinis vai atbildīgā persona par degvielas uzņemšanu, paraugu apzīmogo un paraksta pēc degvielas uzņemšanas operācijas pabeigšanas un saglabā uz kuģa, kamēr degviela ir izlietota, bet jebkurā gadījumā ne mazāk kā 12 mēnešus no tās piegādes brīža.

(7) 1997.gada Protokola Dalībvalstis apņemas nodrošināt, ka viņu nozīmētās attiecīgās institūcijas:

(a) uztur vietējo degvielas piegādātāju reģistru;

(b) saskaņā ar šo noteikumu pieprasa vietējiem piegādātājiem izsniegt degvielas piegādes pavaddokumentu un degvielas paraugu, kā pieprasīts šajā noteikumā, piegādātājam apliecinot, ka degviela atbilst šī pielikuma 14.noteikuma un 18.noteikuma prasībām;

(c) pieprasa vietējiem piegādātājiem degvielas piegādes pavaddokumentu saglabāt vismaz trīs gadus ostas valsts inspekcijām un pārbaudēm, ja tas būs nepieciešams;

(d) veikt attiecīgos pasākumus pret degvielas piegādātājiem, ja atklāts, ka viņu piegādātā degviela neatbilst tai, kāda norādīta degvielas piegādes pavaddokumentā;

(e) informēt Administrāciju par jebkuru kuģi, kurš saņem šī pielikuma 14.noteikuma un 18.noteikuma prasībām neatbilstošu degvielu; un

(f) informēt Organizāciju par visiem gadījumiem, kad degvielas piegādātāji nav izpildījuši šī pielikuma 14.noteikumā un 18.noteikumā norādītās prasības, lai tā paziņotu 1997.gada Protokola Dalībvalstīm.

(8) Attiecībā uz ostas valsts inspekcijām, ko veic 1997.gada Protokola Dalībvalstis, Dalībvalstis turpmāk apņemas:

(a) informēt Dalībvalsti vai valsti, kura nav Dalībvalsts, kuras jurisdikcijā degvielas piegādes pavaddokuments ir izdots, par neatbilstošas degvielas piegādes gadījumiem, sniedzot visu nepieciešamo informāciju; un

(b) garantēt, ka tiek veiktas attiecīgas darbības, lai novērstu atklātās neatbilstošās degvielas trūkumus.

 

19.noteikums

Prasības, kas noteiktas platformām un urbšanas iekārtām

(1) Stacionārām un peldošām platformām un urbšanas iekārtām, saskaņā ar šī noteikuma (2) daļas un (3) daļas nosacījumiem, ir jāatbilst šī pielikuma prasībām.

(2) Uz emisijām, kas radušās tieši no jūras dibena derīgo izrakteņu izpētes, ieguves to apstrādes jūras piekrastes zonā, saskaņā ar Konvencijas 2.daļas (3) punkta (b)(ii) punktu, šī pielikuma prasības neattiecas. Šādas emisijas ietver:

(a) emisijas, kas radušās, sadedzinot tādas vielas, kas ir tikai un vienīgi jūras dibena derīgo izrakteņu izpētes, ieguves un to apstrādes jūras piekrastes zonā rezultāts, ieskaitot, bet ne tikai ogļūdeņražu sadedzināšanu, urbšanas atlikumu, duļķu un/vai stimulējošo šķidrumu aku rakšanas un pārbaudes procesa dedzināšanu, un uzliesmojumus, kas rodas neparedzētos apstākļos;

(b) izmetes no gāzu un viegli gaistošu savienojumu no urbšanas šķidrumiem un urbšanas atlikumiem;

(c) emisijas, kas saistītas tikai un vienīgi ar jūras dibena derīgo izrakteņu apstrādi un uzglabāšanu; un

(d) emisijas no dīzeļdzinējiem, kas paredzēti tikai un vienīgi piekrastes jūras dibena derīgo izrakteņu izpētei, ieguvei un to apstrādei jūras piekrastes zonā.

(3) Šī pielikuma 18.noteikuma nosacījumi neattiecas uz ogļūdeņražu izmantošanu, kuri tiek ir ražoti un tālāk uz vietas izmantoti kā degviela, ja to apstiprina Administrācija.

 


I papildinājums

SGPN apliecības veidlapa

(8.noteikums)

11.JPG (76834 bytes)

12.JPG (71678 bytes)

13.JPG (103125 bytes)

14.JPG (138939 bytes)

15.JPG (95775 bytes)

 

II papildinājums

Pārbaudes cikli un noslogojuma koeficients

(13.noteikums)

Šādus pārbaudes ciklus un noslogojuma koeficientus pielieto, lai pārbaudītu kuģu dīzeļdzinēju NOx emisijas atbilstību limitiem, kādi ir noteikti saskaņā ar šī pielikuma 13.noteikumu, izmantojot pārbaudes procedūru un aprēķina metodi, kas noteikta NOx Tehniskajā Kodeksā.

.1. Pastāvīgu apgriezienu jūras dzinēju galvenajām enerģētiskām iekārtām, iekļaujot dīzeļelektrisko piedziņu, piemēro E2 pārbaudes ciklu.

.2. Maināma soļa dzenskrūvju enerģētiskajām iekārtām piemēro E2 pārbaudes ciklu.

.3. Galvenajiem un palīgdzinējiem, kuri darbojas pēc dzenskrūves raksturlīknes, piemēro E3 pārbaudes ciklu.

.4. Pastāvīgu apgriezienu palīgdzinējiem ir piemēro D2 pārbaudes ciklu.

.5. Mainīgu apgriezienu, mainīgas slodzes palīgdzinējiem, kuri nav iekļauti iepriekš minētajās daļās, piemēro C1 pārbaudes ciklu.

 

Pārbaudes cikls, kuru piemēro pastāvīgu apgriezienu galvenajām enerģētiskām iekārtām (iekļaujot dīzeļelektrisko piedziņu vai maināma soļa dzenskrūves iekārtas)

E2 pārbaudes cikls

Apgriezieni

100%

100%

100%

100%

Jauda

100%

75%

50%

25%

Noslogojuma koeficients

0.2

0.5

0.15

0.15

 

Pārbaudes cikls, kuru piemēro galvenajiem un palīgdzinējiem, kuri darbojas pēc dzenskrūves raksturlīknes

E3 pārbaudes cikls

Apgriezieni

100%

91%

80%

63%

Jauda

100%

75%

50%

25%

Noslogojuma koeficients

0.2

0.5

0.15

0.15

 

Pārbaudes cikls, kuru piemēro pastāvīgu apgriezienu palīgdzinējiem

D2 pārbaudes cikls

Apgriezieni

100%

100%

100%

100%

100%

Jauda

100%

75%

50%

25%

10%

Noslogojuma koeficients

0.05

0.25

0.3

0.3

0.1

 

Pārbaudes cikls, kuru piemēro mainīgu apgriezienu un mainīgas slodzes palīgdzinējiem

C1 pārbaudes cikls

Apgriezieni

Koeficients

Starpposms

Tukš­gaita

Griezes moments, %

100%

75%

50%

10%

100%

75%

50%

0%

Noslogojuma

koeficients

0.15

0.15

0.15

0.1

0.1

0.1

0.1

0.15

 

III papildinājums

Kritēriji un procedūras SOx emisijas kontroles zonu noteikšanai

(14.noteikums)

1. Mērķis

1.1. Papildinājuma mērķis ir nodrošināt kritērijus un procedūras SOx emisijas kontroles zonu noteikšanai. SOx emisijas kontroles zonu mērķis ir novērst, mazināt un kontrolēt gaisa piesārņojumu ar SOx emisiju no kuģiem un tā kaitīgo ietekmi uz sauszemi un jūras rajoniem.

1.2. Organizācija apstiprina SOx emisijas kontroles zonu, ja ir pierādīta nepieciešamība novērst, mazināt un kontrolēt gaisa piesārņojumu ar SOx emisiju no kuģiem.

2. Kritēriji priekšlikumam SOx emisijas kontroles zonas noteikšanai

2.1. Priekšlikumu Organizācijai par SOx emisijas kontroles zonas noteikšanu drīkst iesniegt tikai 1997.gada Protokola dalībvalstis. Ja divām vai vairāk dalībvalstīm ir kopējas intereses noteiktā zonā, tās noformulē saskaņotu priekšlikumu.

2.2. Priekšlikumā ir jāiekļauj:

.1. skaidrs ierosinātās SOx emisijas kontroles zonas no kuģiem attēlojums, kā arī uzziņas karte, kurā zona ir iezīmēta;

.2. ar SOx emisiju no kuģiem apdraudētās sauszemes un jūras rajona apraksts;

.3. novērtējums, ka SOx emisijas no kuģiem, kas darbojas ierosinātajā zonā, veicina gaisa piesārņojumu ar SOx emisiju, iekļaujot SOx nogulsnēšanos, un vienlaicīgi nelabvēlīgi ietekmē sauszemi un jūras rajonus. Šajā novērtējumā ir iekļauj aprakstu par SOx emisiju ietekmi uz sauszemes un jūras ekosistēmām, dabiskās produktivitātes rajoniem, kritiskajām dzīves vietām, ūdens kvalitāti, cilvēku veselību, kā arī kultūrai un zinātnei nozīmīgiem rajoniem, ja tādi ir. Ir jānorāda šo datu iegūšanas avoti un izmantotā metodoloģija;

.4. nozīmīga informācija attiecībā uz meteoroloģiskajiem apstākļiem SOx emisijas kontroles ierosinātajā zonā un par apdraudētajiem sauszemes un jūras rajoniem, īpaši par valdošajiem vējiem vai topogrāfiskajiem, ģeoloģiskajiem, okeanogrāfiskajiem, morfoloģiskajiem vai citiem apstākļiem, kuri var novest pie vairāk lokalizēta gaisa piesārņojuma vai paaugstinātas paskābināšanas iespējamības;

.5. kuģu satiksmes veids SOx emisijas kontroles ierosinātajā zonā, ieskaitot šīs satiksmes sistēmu un intensitāti; un

.6. apraksts par kontrolpasākumiem, kurus ierosinātāja dalībvalsts vai dalībvalstis ir veikušas, pievēršot uzmanību sauszemes SOx emisijas avotiem, kuri ietekmē apdraudēto zonu, kā arī apsvērumus par iespējamajiem pasākumiem attiecībā uz Konvencijas VI pielikuma 14.noteikuma nosacījumiem.

2.3. SOx emisijas kontroles zonas ģeogrāfiskie limiti tiks balstīti uz attiecīgajiem iepriekšminētajiem kritērijiem, iekļaujot SOx emisiju un nogulsnēšanos no ierosinātajā zonā kuģojošajiem kuģiem, satiksmes veidu un intensitāti, un vēja apstākļus.

2.4. Ierosinājumu noteikt kādu zonu par SOx emisijas kontroles zonu iesniedz Organizācijai saskaņā ar Organizācijas izstrādātajiem noteikumiem un procedūrām.

3. Organizācijas procedūras SOx emisijas kontroles zonas novērtēšanai un noteikšanai

3.1. Organizācija izskata katru priekšlikumu, ko iesniegusi dalībvalsts vai dalībvalstis.

3.2. SOx emisijas kontroles zona tiek noteikta pamatojoties uz šī pielikuma grozījumiem, kas izskatīti, pieņemti un stājušies spēkā saskaņā ar Konvencijas 16.pantu.

3.3. Izvērtējot priekšlikumu, Organizācija ņem vērā kritērijus, kuri tiek iekļauti apstiprināmajā priekšlikumā kā noteikts 2.nodaļā, un relatīvās sēra nogulšņu samazināšanas izmaksas no kuģiem salīdzinājumā ar sauszemes kontroles iespējām. Jāņem vērā arī ekonomiskā ietekme uz starptautiskajā kuģošanā nodarbinātiem kuģiem.

4. SOx emisijas kontroles zonu darbība

4.1. Dalībvalstis, kuras kuģi kuģo noteiktajā zonā, tiek mudinātas iesniegt Organizācijai jebkādus svarīgas ziņas par darbībām zonā.

 

IV papildinājums

Kuģu atkritumu sadedzināšanas iekārtu tipveida apstiprināšana un darbības limiti

(16.noteikums)

(1) Visām kuģu atkritumu sadedzināšanas iekārtām, kas norādīti 16.noteikuma (2) daļā ir jābūt SJO parauga novērtējuma apliecībai. Lai iegūtu šādu apliecību, atkritumu sadedzināšanas iekārtai jābūt konstruētai un būvētai saskaņā ar 16.noteikuma (2) daļā noteiktajiem standartiem. Katram modelim veic noteikta tipa apstiprināšanas pārbaudi rūpnīcā vai atzītā pārbaudes stendā, un Administrācijai uzņemoties atbildību, izmantojot šādus tipveida apstiprināšanas standartus degvielas/naftas nosēdumu specifikācijai, veic pārbaudi, lai noteiktu, vai atkritumu sadedzināšanas iekārta darbojas šī papildinājuma (2) daļā noteikto limitu robežās:

Naftas
nosēdumi, kas sastāv no:

75% naftas nosēdumi no smagās degvielas
5% izlietotā eļļa; un
20% emulģēts ūdens

Cietie atkritumi, kas sastāv no:

50% ēdiena atkritumiem

50% atkritumiem, kas ietver

aptuveni 30% papīru

" 40% kartonu

" 10% eļļainās lupatas

" 20% plastmasu

Maisījumā mitrums būs līdz 50% un 7% nedegošas cietās vielas.

 

(2) Atkritumu sadedzināšanas iekārtas, kas norādītas 16.noteikuma (2) daļā, darbojas šādās robežās:

O2 sadegšanas kamerā:

6-12%

Maksimālais vidējais CO saturs
dūmgāzēs:

200 mg/MJ

Maksimālā vidējā kvēpu emisija:

Bacharach 3 vai

Ringelman 1 (20% necaurredzamība)

(Augstāka kvēpu emisija ir pieļaujama tikai īsus laika periodus, piemēram palaižot)

Nededzinātās sastāvdaļas pelnu atlikumos:

maksimums 10% no svara

Sadegšanas kameras darba temperatūru amplitūda:

850%-1200 °C

 

V papildinājums

Informācija, kas jāiekļauj degvielas piegādes pavaddokumentā

(18.noteikums (3) daļa)

Saņēmēja kuģa vārds un IMO piešķirtais numurs

Osta

Piegādes sākšanas datums

Degvielas piegādātāja nosaukums, adrese un telefona numurs

Produkta nosaukums

Daudzums (metriskās tonnas)

Blīvums pie 15°C (kg/m3)*

Sēra saturs (% m/m) **

Deklarācija, ko paraksta un apstiprina degvielas piegādātāja pārstāvis, apstiprina, ka piegādātā degviela atbilst šī pielikuma 14.noteikuma (1) daļai vai (4) daļas (a) punktam un 18.noteikuma (1) daļai.

__________________________

* Paraksti izlaisti.

* Atsauce uz Organizācijas, kas darbojas Administrācijas vārdā, pilnvarošanas Vadlīnijām, ko Organizācija pieņēmusi ar rezolūciju A.739(18), un atzīto organizāciju, kas darbojas Administrācijas vārdā, apskašu un sertifikācijas funkciju Specifikāciju, ko Organizācija pieņēmusi ar rezolūciju A.789(19). 

* Atsauce uz MSC/Circ.585, Standarti kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmām.

* Atsauce uz rezolūciju MEPC 76(40), Standarta specifikācija atkritumu sadedzināšanai uz kuģa. 

* Atsauce uz rezolūciju A.787(19), Ostas Valsts kontroles procedūras. 

* Degvielai jābūt pārbaudītai saskaņā ar ISO 3675. 

** Degvielai jābūt pārbaudītai saskaņā ar ISO 8754.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 26.09.1997.
Stājas spēkā:
 19.09.2006.
Pieņemšanas vieta: 
Londona
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 83, 30.05.2006.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
1345
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"