Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Preču zīmju līgums

Satura rādītājs

1. pants. Terminu skaidrojumi
2. pants. Zīmes, uz kurām attiecas Līgums
3. pants. Pieteikums
4. pants. Pārstāvība; piegādes adrese
5. pants. Pieteikuma datums
6. pants. Viena reģistrācija attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem
vairākās klasēs
7. pants. Pieteikuma un reģistrācijas sadalīšana
8. pants. Paraksts
9. pants. Preču un/vai pakalpojumu klasifikācija
10. pants. Izmaiņas vārdos (nosaukumos) vai adresēs
11. pants. Īpašumtiesību maiņa
12. pants. Kļūdas labošana
13. pants. Reģistrācijas spēkā esamības ilgums un tās atjaunošana
14. pants. Apsvērumi paredzama noraidījuma gadījumā
15. pants. Pienākums ievērot Parīzes konvenciju
16. pants. Pakalpojumu zīmes
17. pants. Noteikumi
18. pants. Pārskatīšana; protokoli
19. pants. Pievienošanās Līgumam
20. pants. Ratifikāciju un pievienošanos spēkā stāšanās datums
21. pants. Atrunas
22. pants. Pārejas noteikumi
23. pants. Līguma denonsēšana
24. pants. Līguma valodas; parakstīšana
25. pants. Depozitārijs

1. pants

Terminu skaidrojumi

Šā Līguma ietvaros, ja vien nav konkrēti noteikts citādi:

(i) "Iestāde" nozīmē institūciju, kam Līgumslēdzēja puse uzticējusi reģistrēt zīmes;

(ii) "reģistrācija" nozīmē Iestādes veiktu zīmes reģistrāciju;

(iii) "pieteikums" nozīmē reģistrācijas pieteikumu;

(iv) atsauces uz "personu" jāizprot kā atsauces gan uz fizisku, gan juridisku personu;

(v) "īpašnieks" nozīmē personu, kura zīmju reģistrā uzrādīta kā reģistrācijas īpašnieks;

(vi) "zīmju reģistrs" nozīmē datu krājumu, kuru kārto Iestāde un kurš ietver visu reģistrāciju saturu un visas ziņas, kas tajā iekļautas attiecībā uz visām reģistrācijām, neatkarīgi no veida, kādā šie dati tiek glabāti;

(vii) "Parīzes konvencija" nozīmē Parīzes konvenciju par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, kas parakstīta 1883.gada 20.martā Parīzē, ar labojumiem un grozījumiem;

(viii) "Nicas klasifikācija" nozīmē klasifikāciju, kas iedibināta ar Nicas nolīgumu par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju zīmju reģistrācijai, kurš parakstīts 1957.gada 15.jūnijā Nicā, ar labojumiem un grozījumiem;

(ix) "Līgumslēdzēja puse" nozīmē jebkuru valsti vai starpvaldību organizāciju, kas ir šī Līguma dalībniece;

(x) atsauces uz "ratifikācijas instrumentu" jāizprot kā atsauces arī uz pieņemšanas un apstiprināšanas instrumentiem;

(xi) "Organizācija" nozīmē Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju;

(xii) "Ģenerāldirektors" nozīmē Organizācijas ģenerāldirektoru;

(xiii) "Noteikumi" nozīmē šā Līguma Noteikumus, uz kuriem atsaucas 17. pants.

2. pants

Zīmes, uz kurām attiecas Līgums

(1) [Zīmju raksturs] (a) Šo Līgumu piemēro zīmēm, kas sastāv no redzamiem apzīmējumiem, ar nosacījumu, ka attiecībā uz telpiskām zīmēm šis Līgums jāpiemēro vienīgi tām Līgumslēdzējām pusēm, kas šādas zīmes pieņem reģistrācijai.

(b) Šo Līgumu nepiemēro hologrāfiskām zīmēm un zīmēm, kas nesastāv no redzamiem apzīmējumiem, tai skaitā skaņu zīmēm un smaržu zīmēm.

(2) [Zīmju veidi] (a) Šo Līgumu piemēro zīmēm, kas attiecas uz precēm (preču zīmēm) vai uz pakalpojumiem (pakalpojumu zīmēm), vai kas attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem.

(b) Šo Līgumu nepiemēro kolektīvajām zīmēm, sertifikācijas zīmēm un garantijas zīmēm.

3. pants

Pieteikums

(1) [Ziņas vai materiāli, kas iekļaujami pieteikumā vai pievienojami pieteikumam; nodeva] (a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteikums ietvertu visas vai dažas no šādām ziņām vai materiāliem:

(i) lūgumu reģistrēt zīmi;

(ii) pieteicēja vārdu (nosaukumu) un adresi;

(iii) tās valsts nosaukumu, kuras pilsonis ir pieteicējs, ja viņš ir kādas valsts pilsonis, tās valsts nosaukumu, kurā pieteicējam ir pastāvīga dzīvesvieta, ja viņam tāda ir, un tās valsts nosaukumu, kurā pieteicējam ir reāls un darbojošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums, ja viņam tāds ir;

(iv) ja pieteicējs ir juridiska persona, šīs juridiskās personas tiesisko statusu un valsti, un kur tas nepieciešams, teritoriālo vienību šajā valstī, kuras jurisdikcijā minētā juridiskā persona nodibināta;

(v) ja pieteicējam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārdu un adresi,

(vi) ja saskaņā ar 4.(2)(b) pantu ir nepieciešama piegādes adrese, šo adresi;

(vii) ja pieteicējs vēlas izmantot agrāka pieteikuma prioritātes priekšrocības, pieprasījumu par šāda iepriekšējā pieteikuma prioritāti kopā ar ziņām un pierādījumiem šīs prioritātes prasības pamatošanai, kādus var pieprasīt saskaņā ar Parīzes konvencijas 4.pantu;

(viii) ja pieteicējs vēlas izmantot tādas aizsardzības priekšrocības, kas izriet no preču un/vai pakalpojumu izstādīšanas kādā izstādē, attiecīgu pieprasījumu kopā ar ziņām šīs prasības pamatošanai, kādas prasa Līgumslēdzējas puses likumi;

(ix) ja Līgumslēdzējas puses Iestāde lieto rakstu zīmes (burtus un ciparus), kuras tā uzskata par standarta rakstu zīmēm, un ja pieteicējs vēlas, lai zīme tiktu reģistrēta un publicēta, izmantojot šīs standarta rakstu zīmes, - attiecīgu paziņojumu;

(x) ja pieteicējs pretendē uz krāsu kā zīmi raksturojošu pazīmi, attiecīgu paziņojumu, kā arī pieprasītās krāsas nosaukumu vai pieprasīto krāsu nosaukumus un, attiecībā uz katru krāsu, norādi, kuras no zīmes būtiskajām daļām ir šajā krāsā;

(xi) ja zīme ir telpiska, attiecīgu paziņojumu;

(xii) vienu vai vairākus zīmes attēlus;

(xiii) zīmes vai noteiktu tās daļu transliterāciju;

(xiv) zīmes vai noteiktu tās daļu tulkojumu;

(xv) preču un/vai pakalpojumu nosaukumus, attiecībā uz kuriem reģistrācija pieprasīta, sagrupētus saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar tās klasifikācijas klases numuru, pie kuras šī preču vai pakalpojumu grupa pieder, un novietojot minētās klasifikācijas klašu secībā;

(xvi) šā panta (4) punktā noteiktās personas parakstu,

(xvii) paziņojumu par nodomu lietot šo zīmi, kāds nepieciešams saskaņā ar Līgumslēdzējas puses likumiem.

(b) Papildus (a)(xvii) apakšpunktā minētajam paziņojumam par nodomu lietot zīmi vai tā vietā pieteicējs var iesniegt paziņojumu par zīmes faktisko lietojumu un attiecīgus pierādījumus, kādi nepieciešami saskaņā ar Līgumslēdzējas puses likumiem.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz pieteikumu Iestādei tiktu samaksātas nodevas.

(2) [Noformējums] Attiecībā uz prasībām pret pieteikuma noformējumu, neviena Līgumslēdzēja puse nenoraida pieteikumu,

(i) kad pieteikums tiek iesniegts rakstveidā uz papīra, - ja tas, ievērojot arī (3) punkta prasības, iesniegts uz veidlapas, kas atbilst Noteikumos paredzētajai pieteikuma veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un pieteikums tiek šādi nosūtīts, - ja šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (3) punkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai pieteikuma veidlapai.

(3) [Valoda] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pieteikums būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj. Ja Iestāde pieļauj vairāk par vienu valodu, pieteicējam var pieprasīt ievērot jebkuras citas prasības, kuras Iestāde izvirza attiecībā uz valodām, ar nosacījumu, ka nevar prasīt, lai pieteikums būtu sastādīts vairāk kā vienā valodā.

(4) [Paraksts] (a) Paraksts, kas minēts (1)(a)(xvi) punktā, var būt pieteicēja paraksts vai viņa pārstāvja paraksts.

(b) Neatkarīgi no (a) apakšpunkta noteikumiem, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai (1)(a)(xvii) un (1)(b) punktos minētos paziņojumus parakstītu pats pieteicējs, pat ja viņam ir pārstāvis.

(5) [Viens pieteikums attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem vairākās klasēs] Viens un tas pats pieteikums var attiekties uz vairākām precēm un/vai pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai tie pieder vienai vai vairākām Nicas klasifikācijas klasēm.

(6) [Faktiskais lietojums] Ja saskaņā ar (1)(a)(xvii) punktu iesniegts paziņojums par nodomu lietot zīmi, jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai tās likumos noteiktajā termiņā, ņemot vērā Noteikumos paredzēto minimālo termiņu, pieteicējs Iestādei iesniegtu pierādījumus par zīmes faktisko lietojumu, kādi nepieciešami saskaņā ar Līgumslēdzējas puses likumiem.

(7) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt, lai attiecībā uz pieteikumu tiktu izpildītas tādas prasības, kas nav norādītas no (1) līdz (4) punktam un (6) punktā. It īpaši, attiecībā uz pieteikumu visā tā izskatīšanas gaitā nevar pieprasīt:

(i) iesniegt jebkādu apliecību vai izrakstu no komercreģistra;

(ii) norādīt, ka pieteicējs veic rūpniecisku vai tirdzniecisku darbību, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iii) norādīt, ka pieteicēja darbība atbilst precēm un/vai pakalpojumiem, kas iekļauti pieteikumā, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iv) iesniegt pierādījumus par to, ka zīme reģistrēta citas Līgumslēdzējas puses vai Parīzes konvencijas dalībvalsts, kas nav Līgumslēdzēja puse, zīmju reģistrā, izņemot gadījumus, kad pieteicējs pretendē uz Parīzes konvencijas 6. quinquies panta piemērošanu.

(8) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai pieteikuma ekspertīzes gaitā Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru pieteikuma ziņu vai materiālu ticamību.

4. pants

Pārstāvība; piegādes adrese

(1) [Pārstāvji, kuri pielaisti praksei] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai persona, kas iecelta par pārstāvi jebkuras darbības veikšanai Iestādē, būtu pārstāvis, kas pielaists praksei Iestādē.

(2) [Obligātā pārstāvība; piegādes adrese] (a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai persona, kurai nav ne pastāvīgas dzīvesvietas, ne reāla un darbojoša rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmuma tās teritorijā, jebkuras darbības veikšanai Iestādē tiktu pārstāvēta ar pārstāvi.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var, ciktāl tā neprasa pārstāvja starpniecību saskaņā ar (a) apakšpunktu, prasīt, lai personai, kurai nav ne pastāvīgas dzīvesvietas, ne reāla un darbojoša rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmuma tās teritorijā, jebkuras darbības veikšanai Iestādē būtu piegādes adrese šajā teritorijā.

(3) [Pilnvara] (a) Gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj vai pieprasa, lai pieteicējs, īpašnieks vai jebkura cita ieinteresēta persona Iestādē tiktu pārstāvēta ar pārstāvi, tā var prasīt, lai pārstāvis tiktu iecelts ar speciālu paziņojumu (turpmāk - "pilnvara"), kas satur, atkarībā no apstākļiem, pieteicēja, īpašnieka vai citas pārstāvētās personas vārdu un parakstu.

(b) Pilnvara var attiekties uz vienu vai vairākiem pieteikumiem un/vai reģistrācijām, kas identificētas pilnvarā vai arī, ievērojot jebkurus pilnvardevējas personas norādītos izņēmumus, uz visiem esošajiem un turpmākajiem šīs personas pieteikumiem un/vai reģistrācijām.

(c) Pilnvara var aprobežot pārstāvja pilnvarojumu ar noteiktām darbībām. Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pilnvara, saskaņā ar kuru pārstāvim ir tiesības atsaukt pieteikumu vai atteikties no reģistrācijas, ietvertu skaidri izteiktu norādi par to.

(d) Ja Iestādei paziņojumu iesniedz persona, kas sevi šajā paziņojumā norāda kā pārstāvi, bet Iestādes rīcībā šā paziņojuma saņemšanas laikā nav nepieciešamās pilnvaras, Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pilnvara Iestādei tiktu iesniegta Līgumslēdzējas puses noteiktā termiņā, ievērojot Noteikumos paredzēto minimālo termiņu. Jebkura Līgumslēdzēja puse var paredzēt, ka, ja pilnvara Iestādē netiek iesniegta Līgumslēdzējas puses noteiktajā termiņā, minētās personas veiktās darbības nav spēkā.

(e) Attiecībā uz prasībām pret pilnvaras noformējumu un tās saturu, neviena Līgumslēdzēja puse nevar neatzīt pilnvaru,

(i) kad pilnvara tiek iesniegta rakstveidā uz papīra, - ja tā, ievērojot arī (4) punkta prasības, iesniegta uz veidlapas, kas atbilst Noteikumos paredzētajai pilnvaras veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un pilnvara tiek šādi nosūtīta, - ja šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (4) punkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai pilnvaras veidlapai.

(4) [Valoda] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai pilnvara būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(5) [Atsauce uz pilnvaru] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai jebkurš paziņojums, ko pārstāvis iesniedz kādas darbības veikšanai Iestādē, ietvertu atsauci uz pilnvaru, uz kuras pamata pārstāvis rīkojas.

(6) [Citu prasību aizliegums] Attiecībā uz jautājumiem, par kuriem ir runa no (3) līdz (5) punktam, neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt tādu prasību izpildi, kas nav norādītas šajos punktos.

(7) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru ziņu ticamību, kuras ietvertas no (2) līdz (5) punktam norādītajos paziņojumos.

5. pants

Pieteikuma datums

(1) [Pieļaujamās prasības] (a) Ievērojot arī (b) apakšpunkta un (2) punkta noteikumus, Līgumslēdzēja puse par pieteikuma iesniegšanas datumu (pieteikuma datumu) nosaka datumu, kurā Iestāde 3.(3) pantā paredzētajā valodā saņēmusi šādas ziņas un materiālus:

(i) tieši izteiktu vai netiešu norādi, ka tiek pieprasīta zīmes reģistrācija;

(ii) ziņas, kas ļauj identificēt pieteicēju;

(iii) ziņas, kas ir pietiekamas, lai pa pastu sazinātos ar pieteicēju vai viņa pārstāvi, ja tāds ir;

(iv) pietiekami skaidru tās zīmes attēlu, kuras reģistrācija tiek pieprasīta;

(v) to preču un/vai pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem reģistrācija tiek pieprasīta;

(vi) ja piemērojams 3.(1)(a)(xvii) vai 3.(1)(b) pants, 3.(1)(a)(xvii) pantā minēto paziņojumu vai, attiecīgi, 3.(1)(b) pantā minēto paziņojumu un pierādījumus saskaņā ar Līgumslēdzējas puses likumiem, pie tam šiem paziņojumiem, ja to paredz minētie likumi, jābūt pieteicēja paša parakstītiem, pat ja viņam ir pārstāvis.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse par pieteikuma iesniegšanas datumu (pieteikuma datumu) var noteikt datumu, kurā Iestāde saņēmusi tikai dažas, bet ne visas (a) apakšpunktā norādītās ziņas un materiālus, vai saņēmusi tos citā valodā, nevis tajā, kas paredzēta 3.(3) pantā.

(2) [Pieļaujamā papildprasība] (a) Līgumslēdzēja puse var paredzēt, ka pieteikuma datums netiek noteikts, iekams noteiktās nodevas nav samaksātas.

(b) Līgumslēdzēja puse (a) apakšpunktā minēto prasību var piemērot vienīgi tad, ja, pievienojoties Līgumam, tā jau piemēroja šādu prasību.

(3) [Labojumi un termiņi] Sīkākus nosacījumus un termiņus (1) un (2) punkta izpildei nepieciešamo labojumu veikšanai paredz Noteikumi.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar pieprasīt tādu prasību izpildi attiecībā uz pieteikuma datumu, kas nav norādītas (1) un (2) punktā.

6. pants

Viena reģistrācija attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem vairākās klasēs

Ja vienā un tai pašā pieteikumā iekļautas preces un/vai pakalpojumi, kas pieder vairākām Nicas klasifikācijas klasēm, šāda pieteikuma rezultātā tiek veikta viena un tā pati reģistrācija.

7. pants

Pieteikuma un reģistrācijas sadalīšana

(1) [Pieteikuma sadalīšana] (a) Jebkuru pieteikumu, kas ietver vairākas preces un/vai pakalpojumus (turpmāk - "sākotnējais pieteikums"),

(i) vismaz līdz Iestādes lēmuma pieņemšanai attiecībā uz zīmes reģistrāciju,

(ii) jebkuras iebildumu procedūras laikā pret Iestādes lēmumu reģistrēt zīmi,

(iii) jebkuras apelācijas procedūras laikā pret lēmumu attiecībā uz zīmes reģistrāciju,

pieteicējs var sadalīt, vai pēc pieteicēja lūguma to var sadalīt divos vai vairākos pieteikumos (turpmāk - "izdalītie pieteikumi"), sadalot starp tiem sākotnējā pieteikumā ietvertās preces un/vai pakalpojumus. Izdalītie pieteikumi saglabā sākotnējā pieteikuma datumu un prioritātes tiesības, ja tādas ir.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse, ievērojot (a) apakšpunkta noteikumus, ir tiesīga noteikt prasības attiecībā uz pieteikuma sadalīšanu, arī nodevas samaksu.

(2) [Reģistrācijas sadalīšana] Šā panta (1) punkta noteikumus ar nepieciešamajām izmaiņām ( mutatis mutandis ) piemēro arī attiecībā uz reģistrācijas sadalīšanu. Šādu sadalīšanu atļauj

(i) jebkuras procedūras laikā, kad trešās personas Iestādē apstrīd reģistrācijas spēkā esamību,

(ii) jebkuras apelācijas procedūras laikā pret Iestādes lēmumu, kas pieņemts iepriekšējās procedūras gaitā,

ar nosacījumu, ka Līgumslēdzēja puse var neparedzēt reģistrācijas sadalīšanas iespēju, ja tās likumi pieļauj trešajām personām iebilst pret zīmes reģistrāciju, pirms tā veikta.

8. pants

Paraksts

(1) [Sakari sarakstes veidā] Ja paziņojums Līgumslēdzējas puses Iestādei ir rakstveidā uz papīra un tiek prasīts paraksts, Līgumslēdzēja puse

(i) ievērojot arī (iii) apakšpunktu, pieņem pašrocīgu parakstu,

(ii) pašrocīga paraksta vietā ir tiesīga atļaut citus paraksta veidus, tādus kā iespiests paraksts vai paraksta nospiedums, vai zīmoga lietošanu,

(iii) var prasīt, lai pašrocīga paraksta vietā tiktu lietots zīmogs, ja fiziskā persona, kas paraksta paziņojumu, ir tās pilsonis un šīs personas adrese ir tās teritorijā,

(iv) ja tiek lietots zīmogs, var prasīt, lai līdzās zīmoga nospiedumam būtu tās fiziskās personas vārda atšifrējums ar burtiem, kuras zīmogs lietots.

(2) [Sakari ar telefaksa starpniecību] (a) Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, tā uzskata paziņojumu par parakstītu, ja pa telefaksu saņemtajā izdrukā ir redzams paraksta attēls vai zīmoga nospieduma attēls un, kad saskaņā ar (1)(iv) punkta noteikumiem tas tiek prasīts, kopā ar to arī tās fiziskās personas vārda atšifrējums ar burtiem, kuras zīmogs lietots.

(b) Līgumslēdzēja puse, kas minēta (a) apakšpunktā, var pieprasīt, lai dokuments, kura attēls tika nosūtīts pa telefaksu, tiktu iesniegts Iestādei noteiktā termiņā, ievērojot Noteikumos paredzēto minimālo termiņu.

(3) [Sakari ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību] Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību, tā uzskata paziņojumu par parakstītu, ja tas identificē elektroniskā paziņojuma sūtītāju tādā veidā, kā to noteikusi Līgumslēdzēja puse.

(4) [Aizliegums prasīt apliecinājumu] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar pieprasīt, lai paraksts vai citi iepriekšējos punktos minētie pašidentifikācijas līdzekļi tiktu apstiprināti, notariāli apstiprināti, noteikti kā autentiski, legalizēti vai citādi apliecināti, izņemot gadījumus, kad paraksts attiecas uz atteikšanos no reģistrācijas, ja tā paredz Līgumslēdzējas puses likumi.

9. pants

Preču un/vai pakalpojumu klasifikācija

(1) [Preču un/vai pakalpojumu norādīšana] Katrā Iestādes veiktā reģistrācijā un jebkurā publikācijā, kas attiecas uz pieteikumu vai reģistrāciju un kur tiek norādītas preces un/vai pakalpojumi, preces un/vai pakalpojumus apzīmē ar to nosaukumiem, grupējot tos saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm un šīs klasifikācijas klašu secībā, pie tam katru grupu ievadot ar tās klases numuru, pie kuras pieder attiecīgā preču vai pakalpojumu grupa.

(2) [Preces vai pakalpojumi vienā un tajā pašā klasē vai dažādās klasēs] (a) Preces vai pakalpojumus nevar uzskatīt par savstarpēji līdzīgiem, pamatojoties uz to, ka kādā Iestādes veiktā reģistrācijā vai publikācijā tie minēti vienā un tajā pašā Nicas klasifikācijas klasē.

(b) Preces vai pakalpojumus nevar uzskatīt par tādiem, kas nav savstarpēji līdzīgi, pamatojoties uz to, ka kādā Iestādes veiktā reģistrācijā vai publikācijā tie minēti dažādās Nicas klasifikācijas klasēs.

10. pants

Izmaiņas vārdos (nosaukumos) vai adresēs

(1) [Izmaiņas īpašnieka vārdā (nosaukumā) vai adresē] (a) Ja nav mainījies īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, katra Līgumslēdzēja puse pieņem iesniegumu Iestādei par izmaiņu ierakstu tās zīmju reģistrā, ja šāds lūgums izteikts īpašnieka vai viņa pārstāvja parakstītā paziņojumā, norādot attiecīgās reģistrācijas numuru un izmaiņas, kas jāieraksta. Attiecībā uz prasībām pret šāda iesnieguma noformējumu, neviena Līgumslēdzēja puse nenoraida iesniegumu,

(i) kad iesniegums tiek iesniegts rakstveidā uz papīra, - ja tas, ievērojot arī (c) apakšpunkta prasības, iesniegts uz veidlapas, kas atbilst Noteikumos paredzētajai iesnieguma veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un iesniegums tiek šādi nosūtīts, - ja šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (c) apakšpunkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai iesnieguma veidlapai.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts:

(i) īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese,

(ii) ja īpašniekam ir pārstāvis, šī pārstāvja vārds un adrese,

(iii) ja īpašniekam ir piegādes adrese, šī adrese.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(d) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva.

(e) Ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja izmaiņas attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

(2) [Izmaiņas pieteicēja vārdā (nosaukumā) vai adresē] Ja izmaiņas attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu vai pieteikumiem, gan uz reģistrāciju vai reģistrācijām, (1) punktu piemēro ar nepieciešamajām izmaiņām ( mutatis mutandis ), ar noteikumu, ka gadījumā, ja kādam no attiecīgajiem pieteikumam numurs vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa pārstāvim nav zināms, iesniegumā pieteikums jāidentificē, kā paredzēts Noteikumos.

(3) [Izmaiņas pārstāvja vārdā vai adresē, vai piegādes adresē] Šā panta (1) punktu piemēro ar nepieciešamajām izmaiņām ( mutatis mutandis ) jebkuru izmaiņu gadījumā pārstāvja, ja tāds iecelts, vārdā vai adresē, un jebkuru izmaiņu gadījumā piegādes adresē, ja tāda ir.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse attiecībā uz šajā pantā minēto iesniegumu nevar prasīt tādu prasību izpildi, kas nav norādītas no (1) līdz (3) punktam. It īpaši, nevar pieprasīt iesniegt nekādus apliecinājuma dokumentus attiecībā uz šīm izmaiņām.

(5) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru iesnieguma ziņu ticamību.

11. pants

Īpašumtiesību maiņa

(1) [Reģistrācijas īpašumtiesību maiņa] (a) Ja mainījies īpašnieks, katra Līgumslēdzēja puse pieņem iesniegumu Iestādei par izmaiņu ierakstu tās zīmju reģistrā, ja šāds lūgums izteikts īpašnieka vai viņa pārstāvja, vai personas, kas ieguvusi īpašumtiesības (turpmāk - "jaunais īpašnieks"), vai tās pārstāvja parakstītā paziņojumā, norādot attiecīgās reģistrācijas numuru un izmaiņas, kas jāieraksta. Attiecībā uz prasībām pret šāda iesnieguma noformējumu, neviena Līgumslēdzēja puse nenoraida iesniegumu,

(i) kad iesniegums tiek iesniegts rakstveidā uz papīra, - ja tas, ievērojot arī (2)(a) punkta prasības, iesniegts uz veidlapas, kas atbilst Noteikumos paredzētajai iesnieguma veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un iesniegums tiek šādi nosūtīts, - ja šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (2)(a) punkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai iesnieguma veidlapai.

(b) Ja īpašumtiesību maiņa izriet no līguma, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts šis fakts un iesniegumam būtu pievienots, pēc iesniedzējas puses izvēles, viens no šādiem dokumentiem:

(i) līguma kopija, kuras atbilstību līguma oriģinālam var pieprasīt apliecināt notariāli vai citā kompetentā valsts institūcijā;

(ii) izraksts no līguma, kurš parāda īpašumtiesību maiņu un kura pareizību var pieprasīt apliecināt notariāli vai citā kompetentā valsts institūcijā;

(iii) neapliecināta nodošanas apliecība, kura pēc formas un satura atbilst Noteikumos paredzētajai un kuru parakstījuši gan iepriekšējais īpašnieks, gan jaunais īpašnieks;

(iv) neapliecināts nodošanas akts, kurš pēc formas un satura atbilst Noteikumos paredzētajam un kuru parakstījuši gan iepriekšējais īpašnieks, gan jaunais īpašnieks.

(c) Ja īpašumtiesību maiņa izriet no uzņēmumu apvienošanas, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts šis fakts un iesniegumam būtu pievienota kopija no kompetentas institūcijas izdota dokumenta, kurš liecina par uzņēmumu apvienošanu, piemēram, komercreģistra izraksta kopija, un lai šīs kopijas atbilstību dokumenta oriģinālam būtu apliecinājusi tā institūcija, kas šo dokumentu izdevusi, vai notārs, vai cita kompetenta valsts institūcija.

(d) Ja mainījies viens vai vairāki, bet ne visi līdzīpašnieki, un šāda īpašumtiesību maiņa izriet no līguma vai uzņēmumu apvienošanas, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai katrs līdzīpašnieks, attiecībā uz kuru īpašumtiesības nemainās, viņa parakstītā dokumentā sniegtu skaidri izteiktu piekrišanu īpašumtiesību maiņai.

(e) Ja īpašumtiesību maiņa neizriet no līguma vai uzņēmumu apvienošanas, bet tai ir cits pamats, piemēram, likums vai tiesas nolēmums, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts šis fakts un iesniegumam būtu pievienota kopija no dokumenta, kurš liecina par šo maiņu, un lai šīs kopijas atbilstību dokumenta oriģinālam būtu apliecinājusi tā institūcija, kas šo dokumentu izdevusi, vai notārs, vai cita kompetenta valsts institūcija.

(f) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā būtu norādīti:

(i) iepriekšējā īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese;

(ii) jaunā īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese;

(iii) tās valsts nosaukums, kuras pilsonis ir jaunais īpašnieks, ja viņš ir kādas valsts pilsonis, tās valsts nosaukums, kurā jaunajam īpašniekam ir pastāvīga dzīvesvieta, ja viņam tāda ir, vai tās valsts nosaukums, kurā jaunajam īpašniekam ir reāls un darbojošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums, ja viņam tāds ir;

(iv) ja jaunais īpašnieks ir juridiska persona, šīs juridiskās personas tiesiskais statuss un valsts, un kur tas nepieciešams, teritoriālā vienība šajā valstī, kuras jurisdikcijā minētā juridiskā persona nodibināta;

(v) ja iepriekšējam īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;

(vi) ja iepriekšējam īpašniekam ir piegādes adrese, šī adrese;

(vii) ja jaunajam īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;

(viii) ja jaunajam īpašniekam saskaņā ar 4.(2)(b) pantu ir nepieciešama piegādes adrese, šī adrese;

(g) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva.

(h) Ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja īpašumtiesību maiņa attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iepriekšējais un jaunais īpašnieks katrai reģistrācijai ir tie paši un iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

(i) Ja īpašumtiesību maiņa neskar visas preces un/vai pakalpojumus, kas iekļauti bijušā īpašnieka reģistrācijā, un attiecīgie likumi pieļauj ierakstīt šādu maiņu, Iestāde izveido atsevišķu reģistrāciju precēm un/vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem īpašumtiesības mainījušās.

(2) [Valoda; tulkojums] (a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums, nodošanas apliecība vai nodošanas akts, kas minēti (1) punktā, būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(b) Ja dokumenti, kas minēti (1)(b)(i), (1)(b)(ii), (1)(c) un (1)(e) punktos, nav valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumam būtu pievienots nepieciešamā dokumenta tulkojums vai apliecināts tulkojums valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(3) [Pieteikuma īpašumtiesību maiņa] Ja īpašumtiesību maiņa attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu vai pieteikumiem, gan uz reģistrāciju vai reģistrācijām, (1) un (2) punktu piemēro ar nepieciešamajām izmaiņām ( mutatis mutandis ), ar noteikumu, ka gadījumā, ja kādam no attiecīgajiem pieteikumiem numurs vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa pārstāvim nav zināms, iesniegumā pieteikums jāidentificē, kā paredzēts Noteikumos.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar attiecībā uz šajā pantā minēto iesniegumu prasīt tādu prasību izpildi, kas nav norādītas no (1) līdz (3) punktam. It īpaši, nevar pieprasīt:

(i) iesniegt jebkādu apliecību vai izrakstu no komercreģistra, izņemot gadījumu, uz kuru attiecas (1)(c) apakšpunkts;

(ii) norādīt, ka jaunais īpašnieks veic rūpniecisku vai tirdzniecisku darbību, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iii) norādīt, ka jaunā īpašnieka darbība atbilst precēm un/vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas īpašumtiesību maiņa, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus;

(iv) norādīt, ka iepriekšējais īpašnieks pilnībā vai daļēji nodevis jaunajam īpašniekam savu uzņēmumu vai tā nemateriālās vērtības, kā arī iesniegt attiecīgus pierādījumus.

(5) [Pierādījumi]. Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi vai arī papildpierādījumi - tajos gadījumos, uz kuriem attiecas (1)(c) vai (1)(e) punkti, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru ziņu ticamību, kuras ietver iesniegums vai cits šajā pantā minētais dokuments.

12. pants

Kļūdas labošana

(1) [Kļūdas labošana attiecībā uz reģistrāciju] (a) Katra Līgumslēdzēja puse pieņem iesniegumu izdarīt tādas kļūdas labojumu, kas pieļauta pieteikumā vai citā Iestādei paziņotā iesniegumā un atspoguļota tās zīmju reģistrā un/vai kādā publikācijā, ja šāds lūgums izteikts īpašnieka vai viņa pārstāvja parakstītā paziņojumā, norādot attiecīgās reģistrācijas numuru, kļūdu, kas jālabo, un labojumu, kurš jāieraksta. Attiecībā uz prasībām pret šāda iesnieguma noformējumu, neviena Līgumslēdzēja puse nenoraida iesniegumu:

(i) kad iesniegums tiek iesniegts rakstveidā uz papīra, - ja tas, ievērojot arī (c) apakšpunkta prasības, iesniegts uz veidlapas, kas atbilst Noteikumos paredzētajai iesnieguma veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un iesniegums tiek šādi nosūtīts, - ja šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (c) apakšpunkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai iesnieguma veidlapai.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegumā tiktu norādīts:

(i) īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese,

(ii) ja īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese,

(iii) ja īpašniekam ir piegādes adrese, šī adrese.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai iesniegums būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(d) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva.

(e) Ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja labojums attiecas uz vairāk nekā vienu tās pašas personas reģistrāciju, ar noteikumu, ka kļūda un pieprasītais labojums ir tie paši katrai reģistrācijai un iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

(2) [Kļūdas labošana attiecībā uz pieteikumu] Ja kļūda attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu vai pieteikumiem, gan uz reģistrāciju vai reģistrācijām, (1) punktu piemēro ar nepieciešamajām izmaiņām ( mutatis mutandis) , ar noteikumu, ka gadījumā, ja kādam no attiecīgajiem pieteikumiem pieteikuma numurs vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa pārstāvim nav zināms, iesniegumā pieteikums jāidentificē, kā paredzēts Noteikumos.

(3) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar attiecībā uz šajā pantā minēto iesniegumu prasīt tādu prasību izpildi, kas nav norādītas (1) un (2) punktā.

(4) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt, vai norādītā kļūda patiešām ir kļūda.

(5) [Iestādes pieļautās kļūdas] Līgumslēdzējas puses Iestāde savas pieļautās kļūdas labo pēc pašas iniciatīvas ( ex officio ) vai pēc iesnieguma, neņemot par to maksu.

(6) [Nelabojamas kļūdas] Nevienai Līgumslēdzējai pusei nav pienākuma piemērot (1), (2) un (5) punktu kļūdām, kas saskaņā ar tās likumiem nav labojamas.

13. pants

Reģistrācijas spēkā esamības ilgums un tās atjaunošana

(1) [Ziņas vai materiāli, kas iekļaujami iesniegumā vai pievienojami iesniegumam par atjaunošanu; nodeva] (a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai kā priekšnoteikums reģistrācijas atjaunošanai tiktu iesniegts iesniegums un lai šāds iesniegums ietvertu visas vai dažas no šādām ziņām:

(i) norādi, ka tiek pieprasīta reģistrācijas atjaunošana;

(ii) īpašnieka vārdu (nosaukumu) un adresi;

(iii) attiecīgās reģistrācijas numuru;

(iv) pēc Līgumslēdzējas puses izvēles - vai nu tā pieteikuma datumu, no kura izriet attiecīgā reģistrācija, vai šīs reģistrācijas datumu;

(v) ja īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārdu un adresi;

(vi) ja īpašniekam ir piegādes adrese, šo adresi;

(vii) ja Līgumslēdzēja puse pieļauj, ka reģistrācijas atjaunošanu veic tikai attiecībā uz dažām precēm un/vai pakalpojumiem, kas ierakstītas zīmju reģistrā, un tiek pieprasīta šāda atjaunošana, - to reģistrā iekļauto preču un/vai pakalpojumu nosaukumus, attiecībā uz kuriem atjaunošana tiek pieprasīta vai arī to reģistrā iekļauto preču un/vai pakalpojumu nosaukumus, attiecībā uz kuriem atjaunošana netiek pieprasīta, sagrupētus saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar tās klasifikācijas klases numuru, pie kuras šī preču vai pakalpojumu grupa pieder, un novietojot minētās klasifikācijas klašu secībā;

(viii) ja Līgumslēdzēja puse pieļauj, ka reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu var iesniegt persona, kas nav īpašnieks vai viņa pārstāvis, un iesniegumu ir iesniegusi šāda persona, šīs personas vārdu un adresi;

(ix) īpašnieka vai viņa pārstāvja parakstu vai, ja tiek piemērots (viii) apakšpunkts, tajā minētās personas parakstu.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai attiecībā uz reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva. Pēc nodevas samaksas attiecībā uz reģistrācijas sākuma periodu vai attiecībā uz jebkuru atjaunojuma periodu nekāda turpmāka maksa par reģistrācijas uzturēšanu spēkā šajā periodā nevar tikt pieprasīta. Nodevas, kas saistītas ar paziņojuma un/vai pierādījumu par lietošanu iesniegšanu, šā apakšpunkta ietvaros neuzskata par maksu par reģistrācijas uzturēšanu spēkā, un uz tām neattiecas šā apakšpunkta noteikumi.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai reģistrācijas atjaunošanas iesniegums Iestādei tiktu iesniegts un attiecīgā nodeva, kas minēta (b) apakšpunktā, tiktu samaksāta Līgumslēdzējas puses likumos noteiktajā laika periodā, ievērojot Noteikumos paredzētos minimālos laika periodus.

(2) [Noformējums] Attiecībā uz prasībām pret reģistrācijas atjaunošanas iesnieguma noformējumu, neviena Līgumslēdzēja puse nenoraida iesniegumu,

(i) kad iesniegums tiek iesniegts rakstveidā uz papīra, - ja tas, ievērojot arī (3) punkta prasības, iesniegts uz veidlapas, kas atbilst Noteikumos paredzētajai iesnieguma veidlapai,

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu sūtīšanu Iestādei pa telefaksu, un pieteikums tiek šādi nosūtīts, - ja šāda sūtījuma rezultātā saņemtā papīra kopija, ievērojot arī (3) punkta prasības, atbilst (i) apakšpunktā norādītajai iesnieguma veidlapai.

(3) [Valoda] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai reģistrācijas atjaunošanas lūgums būtu valodā vai vienā no valodām, kuras Iestāde pieļauj.

(4) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar attiecībā uz reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu prasīt tādu prasību izpildi, kas nav norādītas no (1) līdz (3) punktam. It īpaši, nevar pieprasīt:

(i) jebkādu attēlu vai citu zīmes identifikāciju;

(ii) iesniegt pierādījumus par to, ka zīme reģistrēta vai ka tās reģistrācija tikusi atjaunota kādas citas Līgumslēdzējas puses zīmju reģistrā;

(iii) iesniegt paziņojumu un/vai pierādījumus attiecībā uz zīmes lietošanu.

(5) [Pierādījumi] Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai reģistrācijas atjaunošanas iesnieguma izskatīšanas gaitā Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru atjaunošanas iesnieguma ziņu vai materiālu ticamību.

(6) [Būtības ekspertīzes aizliegums] Neviena Līgumslēdzējas puses Iestāde reģistrācijas atjaunošanas nolūkiem nevar veikt reģistrācijas ekspertīzi pēc būtības.

(7) [Ilgums] Reģistrācijas sākuma perioda ilgums un katra atjaunojuma perioda ilgums ir 10 gadi.

14. pants

Apsvērumi paredzama noraidījuma gadījumā

Iestāde nevar pilnībā vai daļēji noraidīt pieteikumu vai 10. līdz 13. pantā paredzēto iesniegumu, nedodot, atkarībā no apstākļiem, pieteicējam vai iesnieguma iesniedzējai pusei iespēju saprātīgā termiņā sniegt savus apsvērumus sakarā ar paredzamo noraidījumu.

15. pants

Pienākums ievērot Parīzes konvenciju

Jebkura Līgumslēdzēja puse ievēro Parīzes konvencijas noteikumus, kuri attiecas uz zīmēm.

16. pants

Pakalpojumu zīmes

Jebkura Līgumslēdzēja puse reģistrē pakalpojumu zīmes un šīm zīmēm piemēro Parīzes konvencijas noteikumus, kuri attiecas uz preču zīmēm.

17. pants

Noteikumi

(1) [Saturs] (a) Noteikumi, kas pievienoti šim Līgumam, attiecas uz:

(i) jautājumiem, kurus šis Līgums konkrēti paredz regulēt "kā paredzēts Noteikumos";

(ii) sīkākiem nosacījumiem, kas piemērojami, realizējot šā Līguma normas;

(iii) administratīva rakstura prasībām, jautājumiem vai procedūrām.

(b) Noteikumi ietver arī Starptautiskās paraugveidlapas.

(2) [Pretrunas starp Līgumu un Noteikumiem] Pretrunu gadījumā starp šā Līguma un Noteikumu prasībām piemērojami Līguma noteikumi.

18. pants

Pārskatīšana; protokoli

(1) [Pārskatīšana] Šis Līgums var tikt pārskatīts diplomātiskā konferencē.

(2) [Protokoli] Lai tālāk attīstītu preču zīmju likumdošanas saskaņošanu (harmonizāciju), diplomātiskā konference var pieņemt protokolus, ciktāl šādi protokoli nenonāk pretrunā ar šā Līguma noteikumiem.

19. pants

Pievienošanās Līgumam

(1) [Tiesības kļūt par Līguma dalībniecēm] Līgumu parakstīt un, ievērojot arī šā panta (2) un (3) punkta un 20. panta (1) un (3) punkta noteikumus, kļūt par šā Līguma dalībniecēm var šādi starptautisko attiecību subjekti:

(i) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt šīs valsts pašas Iestādē;

(ii) jebkura starpvaldību organizācija, kam ir Iestāde, kurā var reģistrēt zīmes attiecībā uz to teritoriju, kur ir spēkā starpvaldību organizācijas izveidošanas līgums, visās tās dalībvalstīs vai tajās dalībvalstīs, kuras šādam nolūkam ir norādītas attiecīgā pieteikumā, ar noteikumu, ka visas šīs starpvaldību organizācijas dalībvalstis ir Organizācijas dalībvalstis;

(iii) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt vienīgi ar citas, īpaši noteiktas valsts, kas ir Organizācijas dalībvalsts, Iestādes starpniecību;

(iv) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt vienīgi ar starpvaldību organizācijas, kuras dalībvalsts ir šī valsts, Iestādes starpniecību;

(v) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var reģistrēt vienīgi ar Organizācijas dalībvalstu grupai kopīgas Iestādes starpniecību.

(2) [Ratifikācija vai pievienošanās] Jebkurš (1) punktā minētais starptautisko attiecību subjekts var iesniegt glabāšanai:

(i) ratifikācijas instrumentu, ja tas parakstījis šo Līgumu,

(ii) pievienošanās instrumentu, ja tas nav parakstījis šo Līgumu.

(3) [Iesniegšanas glabāšanai datums] (a) Ņemot vērā arī (b) apakšpunktu, par datumu, kurā ratifikācijas vai pievienošanās instruments iesniegts glabāšanai, uzskata:

(i) šā panta (1)(i) punktā minētajā gadījumā - datumu, kurā attiecīgā valsts iesniegusi savu instrumentu;

(ii) starpvaldību organizācijas gadījumā - datumu, kurā šī starpvaldību organizācija iesniegusi savu instrumentu;

(iii) šā panta (1)(iii) punktā minētajā gadījumā - datumu, ar kuru iestājušies šādi apstākļi: attiecīgā valsts iesniegusi savu instrumentu, un cita, īpaši noteikta valsts iesniegusi savu dokumentu;

(iv) šā panta (1)(iv) punktā minētajā gadījumā - datumu, kurš noteikts šā punkta (a)(ii) apakšpunktā;

(v) šā panta (1)(v) punktā minētajā gadījumā, kad valsts ir valstu grupas locekle, - datumu, ar kuru iesniegti visu valstu - grupas locekļu attiecīgie dokumenti.

(b) Jebkuram valsts ratifikācijas vai pievienošanās instrumentam (šajā apakšpunktā turpmāk - "instruments") var būt pievienots paziņojums, norādot, ka šo instrumentu var uzskatīt par iesniegtu glabāšanai ar nosacījumu, ka savu instrumentu glabāšanai iesniegusi arī viena cita valsts vai viena starpvaldību organizācija, vai arī ka savus instrumentus iesniegušas divas citas valstis, vai arī viena cita valsts un viena starpvaldību organizācija, kuras ir paziņojumā nosauktas un ir tiesīgas kļūt par šā Līguma dalībniecēm. Instruments, kas ietver šādu paziņojumu, uzskatāms par iesniegtu glabāšanai ar dienu, kad iestājušies paziņojumā norādītie apstākļi. Tomēr, ja, iesniedzot kādu paziņojumā norādīto instrumentu, arī tam ir pievienots šāda veida paziņojums, šis instruments jāuzskata par iesniegtu dienā, kad iestājušies pēdējā paziņojumā minētie apstākļi.

(c) Jebkurš paziņojums, kas iesniegts saskaņā ar (b) apakšpunktu, jebkurā laikā var tikt pilnīgi vai daļēji atsaukts. Šāds atsaukums stājas spēkā datumā, kad Ģenerāldirektors saņēmis paziņojumu par atsaukšanu.

20. pants

Ratifikāciju un pievienošanos spēkā stāšanās datums

(1) [Instrumenti, kurus ņem vērā] Šā panta nolūkiem ņem vērā vienīgi tādus ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus, kurus iesnieguši 19.(1) pantā minētie starptautisko attiecību subjekti un kuriem saskaņā ar 19.(3) pantu atzīts datums, kurā tie iesniegti glabāšanai.

(2) [Līguma stāšanās spēkā] Šis Līgums stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad piecas valstis iesniegušas glabāšanai savus ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus.

(3) [Ratifikāciju un pievienošanos stāšanās spēkā pēc Līguma stāšanās spēkā] Jebkuram starptautisko attiecību subjektam, kuru neskar (2) punkts, šis Līgums kļūst saistošs trīs mēnešus pēc datuma, kurā tas iesniedzis glabāšanai savu ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu.

21. pants

Atrunas

(1) [Īpašie zīmju veidi] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija, izmantojot atrunu, var paziņot, ka, neatkarīgi no 2.(1)(a) un 2.(2)(a) panta noteikumiem, jebkuras no 3.(1), 3.(2), 5., 7., 11. un 13. panta prasībām tā nepiemēros asociētajām zīmēm, defensīvajām zīmēm vai atvasinātajām zīmēm. Šādā atrunā norādāmas tās no iepriekšminētajām prasībām, uz kurām šī atruna attiecas.

(2) [Obligātie nosacījumi] Jebkuru atrunu, ko paredz (1) punkts, piesaka paziņojumā, kas pievienots tās valsts vai starpvaldību organizācijas, kas šo atrunu piesaka, Līguma ratifikācijas vai pievienošanās instrumentam.

(3) [Atsaukšana] Jebkuru atrunu, ko paredz (1) punkts, jebkurā laikā var atsaukt.

(4) [Citu atrunu aizliegums] Nav atļautas tādas atrunas attiecībā uz šo Līgumu, kuras neparedz (1) punkts.

22. pants

Pārejas noteikumi

(1) [Viens pieteikums attiecībā uz precēm un pakalpojumiem vairākās klasēs; pieteikuma sadalīšana] (a) Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neatkarīgi no 3.(5) panta noteikumiem, Iestādei pieteikumu var iesniegt vienīgi attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas pieder pie vienas Nicas klasifikācijas klases.

(b) Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, atkāpjoties no 6. panta noteikumiem, ja vienā un tajā pašā pieteikumā iekļautas preces un/vai pakalpojumi, kas pieder pie vairākām Nicas klasifikācijas klasēm, šāda pieteikuma rezultātā tiks veiktas divas vai vairākas reģistrācijas zīmju reģistrā, bet ar noteikumu, ka katra šāda reģistrācija ietvers atsauci uz visām pārējām reģistrācijām, kas veiktas uz minētā pieteikuma pamata.

(c) Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija, kas sniegusi paziņojumu saskaņā ar (a) apakšpunktu, var paziņot, ka, neatkarīgi no 7.(1) panta noteikumiem, neviens pieteikums nevar tikt sadalīts.

(2) [Viena pilnvara attiecībā uz vairāk nekā vienu pieteikumu un/vai reģistrāciju] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neatkarīgi no 4.(3)(b) panta noteikumiem, pilnvara var attiekties tikai uz vienu pieteikumu vai vienu reģistrāciju.

(3) [Aizliegums prasīt paraksta apliecinājumu pilnvarā un pieteikumā] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, atkāpjoties no 8.(4) panta noteikumiem, var tikt pieprasīts, lai paraksts pilnvarā vai pieteicēja paraksts pieteikumā tiktu apstiprināts, notariāli apstiprināts, noteikts kā autentisks, legalizēts vai citādi apliecināts.

(4) [Viens iesniegums attiecībā uz vairāk nekā vienu pieteikumu un/vai reģistrāciju par vārda (nosaukuma) un/vai adreses izmaiņām, īpašumtiesību maiņu vai kļūdu labojumu] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neatkarīgi no 10.(1)(e), 10.(2), 10.(3), 11.(1)(h), 11.(3), 12.(1)(e) un 12.(2) panta noteikumiem, iesniegums par vārda (nosaukuma) un/vai adreses izmaiņu ierakstu, īpašumtiesību maiņas iesniegums un iesniegums par kļūdas labojumu var attiekties tikai uz vienu pieteikumu vai vienu reģistrāciju.

(5) [Paziņojuma un/vai pierādījumu iesniegšana attiecībā uz zīmes lietošanu reģistrācijas atjaunošanas gadījumā] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, atkāpjoties no 13.(4)(iii) panta noteikumiem, reģistrācijas atjaunošanas gadījumā tā prasīs iesniegt paziņojumu un/vai pierādījumus attiecībā uz zīmes lietošanu.

(6) [Būtības ekspertīze reģistrācijas atjaunošanas gadījumā] Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, atkāpjoties no 13.(6) panta noteikumiem, reģistrācijas, kas ietver pakalpojumus, pirmās atjaunošanas gadījumā Iestāde var veikt reģistrācijas ekspertīzi pēc būtības, bet ar noteikumu, ka šī ekspertīze aprobežojas ar to, ka tiek novērstas daudzkārtīgas reģistrācijas uz to pieteikumu pamata, kas iesniegti sešu mēnešu laikā pēc tāda šīs valsts vai organizācijas normatīvā akta spēkā stāšanās, ar kuru pirms šā Līguma spēkā stāšanās ieviesta pakalpojumu zīmju reģistrācijas iespēja.

(7) [Vispārīgie noteikumi] (a) Valsts vai starpvaldību organizācija var sniegt paziņojumu saskaņā ar (1) līdz (6) punktu vienīgi tādā gadījumā, ja laikā, kad tiek iesniegts glabāšanai šā Līguma ratifikācijas vai pievienošanās instruments, tās normatīvo aktu piemērošanas turpināšana bez šāda paziņojuma būtu pretrunā ar šā Līguma attiecīgajiem noteikumiem.

(b) Jebkuru paziņojumu, ko valsts vai starpvaldību organizācija sniedz saskaņā ar (1) līdz (6) punktu, pievieno šīs valsts vai starpvaldību organizācijas Līguma ratifikācijas vai pievienošanās instrumentam.

(c) Jebkurš paziņojums, kas sniegts saskaņā ar (1) līdz (6) punktu, jebkurā laikā var tikt atsaukts.

(8) [Paziņojuma spēka zaudēšana] (a) Ņemot vērā arī (c) apakšpunkta noteikumus, jebkurš kādas valsts, kas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Ģenerālās Asamblejas iedibināto praksi atzīstama par jaunattīstības valsti, vai starpvaldību organizācijas, kur katrs tās dalībnieks ir šāda valsts, saskaņā ar (1) līdz (5) punktu sniegts paziņojums zaudē savu spēku astoņus gadus pēc šā Līguma spēkā stāšanās.

(b) Ņemot vērā arī (c) apakšpunkta noteikumus, jebkurš kādas valsts, uz kuru neattiecas (a) apakšpunkts, vai starpvaldību organizācijas, uz kuru neattiecas (a) apakšpunkts, saskaņā ar (1) līdz (5) punktu sniegts paziņojums zaudē savu spēku sešus gadus pēc šā Līguma spēkā stāšanās.

(c) Ja saskaņā ar (1) līdz (5) punktu sniegts paziņojums pirms 2004. gada 28.oktobra nav atsaukts saskaņā ar (7)(c) punktu vai nav zaudējis savu spēku saskaņā ar (a) vai (b) apakšpunktu, tas zaudē spēku 2004. gada 28.oktobrī.

(9) [Pievienošanās Līgumam] Līdz 1999.gada 31.decembrim jebkura valsts, kas šā Līguma pieņemšanas dienā ir Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības starptautiskās savienības (Parīzes savienības) dalībvalsts, nebūdama Organizācijas dalībvalsts, neatkarīgi no 19.(1)(i) panta noteikumiem var kļūt par šā Līguma dalībvalsti, ja šīs valsts pašas Iestādē var reģistrēt zīmes.

23. pants

Līguma denonsēšana

(1) [Paziņojums] Jebkura Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo Līgumu ar Ģenerāldirektoram adresētu paziņojumu.

(2) [Spēkā stāšanās datums] Līguma denonsēšana stājas spēkā vienu gadu pēc dienas, kad Ģenerāldirektors saņēmis paziņojumu. Tā neskar Līguma piemērošanu jebkuram pieteikumam, kas ir izskatīšanā, vai jebkurai zīmei, kas, minētajam viena gada termiņam beidzoties, ir reģistrēta attiecībā uz Līgumslēdzēju pusi, kas denonsē šo Līgumu, ar noteikumu, ka Līgumslēdzēja puse, kas denonsē Līgumu, var pēc minētā termiņa izbeigšanās pārtraukt piemērot šo Līgumu jebkurai reģistrācijai, sākot ar datumu, kad veicama šīs reģistrācijas atjaunošana.

24. pants

Līguma valodas; parakstīšana

(1) [Oriģinālie teksti, oficiālie teksti] (a) Šis Līgums tiek parakstīts vienā tā eksemplārā angļu, arābu, ķīniešu, franču, krievu un spāņu valodās, kura visi teksti ir vienlīdz autentiski.

(b) Pēc Līgumslēdzējas puses lūguma un pēc konsultācijām ar šo Līgumslēdzēju pusi un jebkuru citu ieinteresēto Līgumslēdzēju pusi, Ģenerāldirektors ievieš oficiālo tekstu valodā, kas nav norādīta (a) apakšpunktā, bet kas ir šīs Līgumslēdzējas puses oficiālā valoda.

(2) [Parakstīšanas termiņš] Šis Līgums ir atvērts parakstīšanai Organizācijas galvenajā mītnē vienu gadu no tā pieņemšanas dienas.

25. pants

Depozitārijs

Šis Līgums tiek nodots glabāšanā Ģenerāldirektoram.

 

 

Preču zīmju līguma noteikumi

Saturs

1.noteikums. Terminu skaidrojumi

2.noteikums. Vārdu un adrešu norādīšanas veids

3.noteikums. Nosacījumi attiecībā uz pieteikumu

4.noteikums. Nosacījumi attiecībā uz pārstāvību

5.noteikums. Nosacījumi attiecībā uz pieteikuma datumu

6.noteikums. Nosacījumi attiecībā uz parakstu

7.noteikums. Pieteikuma identifikācija bez pieteikuma numura

8.noteikums. Nosacījumi attiecībā uz spēkā esamību un atjaunošanu.

Starptautiskie veidlapu paraugi

Veidlapa Nr.1 Zīmes reģistrācijas pieteikums

Veidlapa Nr.2 Pilnvara

Veidlapa Nr.3 Vārda (vārdu) vai adreses (adrešu) maiņas (maiņu)

reģistrācijas iesniegums

Veidlapa Nr.4 Zīmes reģistrācijas (reģistrāciju) vai reģistrācijas pieteikuma

(pieteikumu) īpašumtiesību maiņas iesniegums

Veidlapa Nr.5 Zīmes reģistrācijas (reģistrāciju) vai reģistrācijas pieteikuma

(pieteikumu) nodošanas apliecība

Veidlapa Nr.6 Zīmes reģistrācijas (reģistrāciju) vai reģistrācijas pieteikuma

(pieteikumu) nodošanas akts

Veidlapa Nr.7 Kļūdas (kļūdu) labojuma zīmes reģistrācijā (reģistrācijās) vai

reģistrācijas pieteikumā (pieteikumos) iesniegums

Veidlapa Nr.8 Reģistrācijas atjaunošanas iesniegums

1.noteikums

Terminu skaidrojumi

(1) ["Līgums"; "pants"] (a) Šajos Noteikumos vārds "Līgums" nozīmē Preču zīmju līgumu.

(b) Šajos Noteikumos vārds "pants" attiecas uz norādīto Preču zīmju līguma pantu.

(2) [Līgumā noteiktie terminu skaidrojumi] Terminiem, kas Līguma ietvaros noteikti tā 1.pantā, ir tā pati nozīme šo Noteikumu ietvaros.

2.noteikums

Vārdu un adrešu norādīšanas veids

(1) [Vārdi] (a) Ja jābūt norādītam personas vārdam (nosaukumam), jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt:

(i) ja tā ir fiziska persona, tad lai vārds, kas jānorāda, būtu šīs personas uzvārds vai galvenais vārds un personvārds vai papildvārds vai vārdi, vai lai vārds, kas jānorāda, būtu, pēc šīs personas izvēles, minētās personas parasti lietotais vārds vai vārdi;

(ii) ja tā ir juridiska persona, lai nosaukums, kas jānorāda, būtu juridiskās personas pilns oficiālais nosaukums.

(b) Ja jānorāda pārstāvja, kas ir firma vai sabiedrība, nosaukums, jebkura Līgumslēdzēja puse par nosaukumu pieņem nosaukumu, kādu firma vai sabiedrība parasti izmanto.

(2) [Adreses] (a) Ja jānorāda personas adrese, jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai adrese būtu norādīta tādā veidā, kas apmierina parastās prasības tūlītējai pasta piegādei uz norādīto adresi un jebkurā gadījuma sastāv no visām būtiskajām administratīvajām vienībām līdz mājas numuram, to ieskaitot, ja tāds ir.

(b) Ja paziņojums ar Līgumslēdzējas puses iestādi iesniegts divu vai vairāku personu vārdā ar dažādām adresēm, tad Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai šāds paziņojums norādītu vienu adresi kā adresi sarakstei.

(c) Adreses norāde var ietvert telefona numuru un telefaksa numuru, un, sarakstes vajadzībām, adresi, kas atšķiras no (a) apakšpunktā norādītās adreses.

(d) (a) un (c) apakšpunkti ar nepieciešamajām izmaiņām piemērojami arī attiecībā uz adresi saziņai.

(3) [Rakstības lietošana] Jebkura Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai jebkuras (1) un (2) punktā minētās norādes būtu tādā rakstībā, kādu lieto Iestāde.

3.noteikums

Nosacījumi attiecībā uz pieteikumu

(1) [Standarta rakstu zīmes] Ja, atbilstoši 3.(1)(a)(ix) pantam, pieteikums satur paziņojumu par to, ka pieteicējs vēlas, lai zīme tiktu reģistrēta un publicēta, izmantojot standarta rakstu zīmes, ko lieto Līgumslēdzējas puses Iestāde, tad Iestāde reģistrē un publicē šo zīmi, izmantojot šīs standarta rakstu zīmes.

(2) [Attēlu skaits] (a) Ja pieteikums nesatur paziņojumu par to, ka pieteicējs pretendē uz krāsu kā zīmi raksturojošu pazīmi, Līgumslēdzēja puse nevar pieprasīt vairāk kā:

(i) piecus melnbaltus zīmes attēlus, ja pieteikums nesatur vai, saskaņā ar Līgumslēdzējas puses likumiem, nevar saturēt paziņojumu par to, ka pieteicējs vēlas, lai zīme tiktu reģistrēta un publicēta, izmantojot standarta rakstu zīmes, ko lieto šīs Līgumslēdzējas puses Iestāde;

(ii) vienu melnbaltu zīmes attēlu, ja pieteikums satur paziņojumu par to, ka pieteicējs vēlas, lai zīme tiktu reģistrēta un publicēta, izmantojot standarta rakstu zīmes, ko lieto šīs Līgumslēdzējas puses iestāde.

(b) Ja pieteikums satur paziņojumu par to, ka pieteicējs pretendē uz krāsu kā zīmi raksturojošu pazīmi, Līgumslēdzēja puse nevar pieprasīt vairāk kā piecus melnbaltus zīmes attēlus un piecus krāsainus zīmes attēlus.

(3) [Telpiskas zīmes attēls] (a) Ja, atbilstoši 3.(1)(a)(xi) pantam, pieteikums satur paziņojumu par to, ka zīme ir telpiska, šīs zīmes attēlu veido divdimensiju grafisks vai fotogrāfisks attēls.

(b) Attēls, kas iesniegts saskaņā ar (a) apakšpunktu, var, pēc pieteicēja izvēles, sastāvēt no viena zīmes skata vai vairākiem atšķirīgiem zīmes skatiem.

(c) Ja iestāde uzskata, ka zīmes attēls, ko pieteicējs iesniedzis saskaņā ar (a) apakšpunktu, nepietiekami parāda telpiskās zīmes detaļas, tā var uzaicināt pieteicēju uzaicinājumā norādīt saprātīgā termiņā iesniegt līdz sešiem dažādiem zīmes skatiem vai šīs zīmes vārdisku aprakstu.

(d) Ja iestāde uzskata, ka (c) apakšpunktā minētie zīmes atšķirīgie skati un/vai apraksts tomēr nepietiekami parāda telpiskās zīmes detaļas, tā var uzaicināt [pieteicēju uzaicinājumā norādītā saprātīgā termiņā iesniegt zīmes lietojuma paraugu.

(e) Punkti (2) (a) (i) un (b) tiek piemēroti ar nepieciešamajām izmaiņām (mutatis mutandis).

(4) [Zīmes transliterācija] 3.(1)(a)(xiii) panta ietvaros, ja zīme sastāv no vai satur materiālu citā rakstībā nekā tā, ko lieto Iestāde, vai skaitļus, kas izteikti ar citiem cipariem nekā tie, ko lieto iestāde, var tikt pieprasīta šāda materiāla transliterācija tādā rakstībā un ar tādiem cipariem, kādus lieto Iestāde.

(5) [Zīmes tulkojums] 3.(1)(a)(xiv) panta ietvaros, ja zīme sastāv no vai satur vārdu vai vārdus citā valodā nekā tā valoda vai viena no tām valodām, ko Iestāde pieņēmusi, var tikt pieprasīts šā vārda vai šo vārdu tulkojums šajā valodā vai vienā no šīm valodām.

(6) [Pierādījumu iesniegšanas termiņš par zīmes faktisko lietojumu] 3(6.)pantā minētais termiņš nevar būt īsāks par 6 mēnešiem, skaitot no dienas, kad Līgumslēdzējas puses Iestāde, kur pieteikums ticis iesniegts, ir to akceptējusi. Pieteicējam vai zīmes īpašniekam ir tiesības uz šā termiņa pagarinājumu saskaņā ar šās Līgumslēdzējas puses likumos paredzētajiem nosacījumiem, ikreiz uz vismaz sešu mēnešu periodu, līdz kopējam termiņa pagarinājumam par vismaz divarpus gadiem.

4.noteikums

Nosacījumi attiecībā uz pārstāvību

4.(3)(d) pantā minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad attiecīgās Līgumslēdzējas puses iestāde saņēmusi šajā pantā minēto paziņojumu, un tas nevar būt īsāks par vienu mēnesi, ja tās personas adrese, kuras vārdā šis paziņojums ir nosūtīts, ir šīs Līgumslēdzējas puses teritorijā un īsāks par diviem mēnešiem, ja šīs adrese ir ārpus attiecīgās Līgumslēdzējas puses teritorijas.

5.noteikums

Nosacījumi attiecībā uz pieteikuma datumu

(1) [Procedūra prasību neizpildes gadījumā] Ja pieteikums tā saņemšanas brīdī iestādē neatbilst kādai no prasībām, kas piemērojamas saskaņā ar 5.(1)(a) vai 5.(2)(a) pantu, iestāde nekavējoties uzaicina pieteicēju izpildīt šīs prasības uzaicinājumā norādītā termiņā, kurš ir vismaz viens mēnesis no uzaicinājuma datuma, ja pieteicēja adrese ir attiecīgās Līgumslēdzējas puses teritorijā, vai vismaz divi mēneši, ja pieteicēja adrese ir ārpus attiecīgās Līgumslēdzējas puses teritorijas. Uzaicinājuma prasību izpildes priekšnoteikums var būt īpašas nodevas samaksa. Pat ja iestāde nenosūta minēto uzaicinājumu, tas negroza iepriekšminētās prasības.

(2) [Pieteikuma datums labojumu gadījumā] Ja uzaicinājumā norādītajā termiņā pieteicējs izpilda (1) punktā minētā uzaicinājuma prasības un samaksā visas pieprasītās īpašās nodevas, pieteikuma datums un datums, kad iestāde saņēmusi visas 5.(1)(a) pantā minētās ziņas un materiālus, un, kad tas piemērojams, iestādei samaksāta arī 5.(2)(a)pantā minētā nodeva. Pretējā gadījumā pieteikums tiek uzskatīts par neiesniegtu.

(3) [Saņemšanas datums] Ikviena Līgumslēdzēja puse var brīvi noteikt tos priekšnosacījumus, pie kuriem dokumenta saņemšanu vai nodevas samaksu uzskata par dokumenta saņemšanu Iestādē vai nodevas samaksu iestādei gadījumos, kad dokuments tiek faktiski saņemts vai nodeva ir faktiski samaksāta

(i) iestādes nodaļā vai tās filiālē,

(ii) nacionālajā iestādē, kas rīkojas Līgumslēdzējas puses iestādes vārdā, ja Līgumslēdzēja puse ir 19.(1)(ii) pantā minētā starpvaldību organizācija,

(iii) oficiālā pasta iestādē,

(iv) piegādes dienestā, kas nav oficiālā pasta iestāde, bet kuru noteikusi Līgumslēdzēja puse.

(4) Telefaksa sakaru izmantošana] Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj pieteikuma iesniegšanu ar telefaksa palīdzību, un pieteikums ir iesniegts ar telefaksa palīdzību, telefaksa sūtījuma saņemšanas datums šīs Līgumslēdzējas puses Iestādē tiek atzīs par pieteikumu saņemšanas datumu ar noteikumu, ka minētā Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai šāda pieteikuma oriģināls tiktu Iestādē saņemts termiņā, kurš ir vismaz viens mēnesis no telefaksa sūtījuma saņemšanas dienas minētajā Iestādē.

6.noteikums

Nosacījumi attiecībā uz parakstu

(1) [Juridiskās personas] Ja paziņojums ir parakstīts juridiskas personas vārdā, katra Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai blakus tās fiziskās personas parakstam vai zīmogam, kura paziņojumu parakstījusi vai kuras zīmogs ir lietots, būtu šīs personas uzvārda vai galvenā vārda un personvārda vai papildvārda, vai, pēc šīs personas izvēles, šīs personas parasti lietotā vārda vai vārdu atšifrējums ar burtiem.

(2) [Sakari ar telefaksa starpniecību] Termiņš, kas minēts 8.(2)(b) pantā, nevar būt mazāks paar vienu mēnesi no telefaksa sūtījuma saņemšanas dienas.

(3) [Datums] Katra Līgumslēdzēja puse var prasīt, lai blakus parakstam vai zīmogam būtu datums, kurā notikusi paziņojuma parakstīšana vai apzīmogošana. Ja datums ir prasīts, bet nav norādīts, par parakstīšanas vai apzīmogošanas datumu uzskata datumu, kad paziņojums ar parakstu vai zīmogu saņemts Iestādē, vai, ja Līgumslēdzēja puse to pieļauj, datumu, kas agrāks par minēto saņemšanas datumu.

7.noteikums

Pieteikuma identifikācija bez pieteikuma numura

(1) [Identifikācijas veids] Ja tiek prasīts, lai pieteikums būtu apzīmēts ar tā numuru, bet šis numurs nav vēl piešķirts vai nav zināms pieteicējam vai viņa pārstāvi, pieteikumu uzskata par identificētu, ja ir sniegtas šādas ziņas:

(i) pagaidu pieteikuma numurs, ja tādu iestāde piešķīrusi, vai

(ii) pieteikuma kopija, vai

(iii) zīmes attēls, kuram blakus norādīts datums, kurā, cik pieteicējam vai pārstāvim zināms, pieteikums saņemts iestādē, un pieteicēja vai pārstāvja pieteikumam piešķirtais identifikācijas numurs.

(2) [Citu prasību aizliegums] Neviena Līgumslēdzēja puse nevar prasīt, lai nolūkā identificēt pieteikumu gadījumos, kad pieteikuma numurs vēl nav piešķirts vai nav zināms pieteicējam vai viņa pārstāvim, tiktu izpildītas kādas citas prasības, kas nav minētas (1) punktā.

8.noteikums

Nosacījumi attiecībā uz spēkā esamību un atjaunošanu

(1) 13.(1)(c) panta noteikumu ietvaros termiņš, kura laikā var tikt iesniegts reģistrācijas atjaunošanas lūgums un var tikt samaksāta atjaunošanas nodeva, sākas ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms datuma, kad izdarāma atjaunošana, un beidzas ne agrāk kā sešus mēnešus pēc nodeva tiek samaksāta pēc datuma, kad izdarāma atjaunošana, katra Līgumslēdzēja puse var noteikt papildnodevas samaksu par priekšnoteikumu reģistrācijas atjaunošanai.

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

LAT.GIF

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 27.10.1994.
Stājas spēkā:
 28.12.1999.
Pieņemšanas vieta: 
Ženēva
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 305/307, 17.09.1999.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
1315
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)