Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

 

Pieņemts un apstiprināts

ar Ministru kabineta

2003.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.10

Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā

Līgumslēdzējas puses,

ATGĀDINOT konvenciju Par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību, kas atvērta parakstīšanai 1979. gada 23. jūnijā Bonnā;

ATZĪSTOT sikspārņu nelabvēlīgo aizsardzības statusu Eiropā un areāla valstīs ārpus Eiropas, īpaši nopietnos draudus, ko izraisa to biotopu degradācija, traucējumi uzturēšanās vietās un atsevišķu pesticīdu lietošana;

APZINOTIES to, ka sikspārņus apdraudošie faktori Eiropā un areāla valstīs ārpus Eiropas ietekmē abas gan migrējošās, gan nemigrējošās un uzturēšanās vietas bieži ir kopējas migrējošajām un nemigrējošajām sugām;

ATGĀDINOT, ka konvencijas Par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību dalībvalstu pirmajā konferencē, kas notika 1985. gada oktobrī Bonnā, tika pieņemts lēmums par Eiropas CHIROPTERA (Rhinolophidae un Vespertilonidae) iekļaušanu Konvencijas II pielikumā, norādot, ka konvencijas sekretariātam jāveic nepieciešamie pasākumi, lai izveidotu līgumu šo sugu aizsardzībai;

PĀRLIECĪBĀ par līguma noslēgšanas par šīm sugām lielo ieguldījumu sikspārņu saglabāšanā Eiropā;

Vienojās par sekojošo:

 

I pants

Darbības sfēras un jēdzienu skaidrojums

Šī Līguma mērķiem:

a) ''Konvencija'' nozīmē konvenciju Par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību (Bonna, 1979);

b) ''Sikspārņi'' nozīmē CHIROPTERA (Rhinolophidae un Vespertilionidae) Eiropas populācijas, sastopamas Eiropā un areāla valstīs ārpus Eiropas;

c) ''Areāla valsts'' nozīmē ikvienu valsti (neatkarīgi no tā vai tā ir vai nav Konvencijas Puse), kuras jurisdikcijā atrodas kāda daļa no šajā Līgumā iekļauto sugu areāla;

d) ''Reģionāla ekonomiskās integrācijas organizācija'' nozīmē suverēnu valstu izveidotu organizāciju, uz kuru attiecas šis Līgums un kura ir kompetenta šajā Līgumā ietvertajos jautājumos un kura saskaņā ar tās iekšējo procedūru ir pienācīgi pilnvarota parakstīt, ratificēt, pieņemt, apstiprināt vai pievienoties tam;

e) ''Puses'' nozīmē šī Līguma Puses, ja vien pēc konteksta neizriet citādi;

f) ''Eiropā'' nozīmē Eiropas kontinentā.

 

II pants

Vispārējās prasības

1. Šis Līgums ir LĪGUMS Konvencijas IV panta 3. punkta nozīmē.

2. Šī Līguma prasības neatbrīvo Puses no to saistībām jau pastāvošajās vienošanās, konvencijās un līgumos.

3. Katrai šī Līguma Pusei jānozīmē viena vai vairākas kompetentas institūcijas, kam tiek uzticēta atbildība par šī Līguma prasību realizāciju. Institūcijas vai institūciju nosaukums un adrese jāpaziņo pārējām Pusēm.

4. Pusēm, konsultējoties ar Konvencijas Pusēm, jānosaka šim Līgumam atbilstošs administratīvais un finansiālais atbalsts.

 

III pants

Pamatsaistības

1. Katrai pusei ir jāaizliedz sikspārņu apzināta ķeršana, turēšana vai nogalināšana, izņemot gadījumus, kad tam izdota atbildīgās institūcijas atļauja.

2. Katrai Pusei savas jurisdikcijas ietvaros jānosaka teritorijas, kas ir nozīmīgas sikspārņu saglabāšanas statusam, ieskaitot mītnēm un aizsardzībai. Jāņem vērā nepieciešamie ekonomiskie un sociālie apsvērumi, aizsargājot šīs vietas no izpostījuma vai traucējumiem. Papildus katrai Pusei jācenšas identificēt un aizsargāt svarīgākās sikspārņu barošanās vietas no izpostīšanas vai traucēšanas.

3. Izvēloties biotopus aizsardzībai vispārējos biotopu saglabāšanas nolūkos, katrai Pusei jāpiešķir pienācīga nozīme biotopiem, kas ir nozīmīgi sikspārņiem.

4. Katrai Pusei jāveic atbilstoši pasākumi, lai sekmētu sikspārņu aizsardzību un sekmētu sabiedrības apziņas veidošanos par sikspārņu saglabāšanas nozīmīgumu.

5. Katrai pusei jāuztic attiecīgai komisijai atbildība par konsultāciju sniegšanu sikspārņu aizsardzībai un apsaimniekošanai, īpaši attiecībā par sikspārņiem ēkās. Pusēm jāapmainās ar informāciju par pieredzi šajā jautājumā.

6. Katrai Pusei jāveic papildus pasākumi, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai nosargātu sikspārņu populācijas, kas atzītas par apdraudētām, un par veiktajiem pasākumiem jāsniedz ziņojums VI pantā noteiktajā kartībā.

7. Katrai Pusei jāatbalsta pētījumu programmas, saistītas ar sikspārņu aizsardzību un apsaimniekošanu. Pusēm jāinformē vienai otru par šīm pētījumu programmām un jākoordinē šie pētījumi un aizsardzības programmas.

8. Katrai Pusei, visur kur iespējams, jāņem vērā pesticīdu potenciālā ietekme uz sikspārņiem, kad tiek novērtēts pesticīdu pielietojums, un jācenšas aizstāt sikspārņiem ļoti toksiskās koksni aizsargājošās ķimikālijas ar drošākām alternatīvām.

 

IV pants

Nacionālā ieviešana

1. Katrai Pusei jāpieņem un jāievieš dzīvē tādi likumdošanas un administratīvie pasākumi, kuri varētu būt nepieciešami šī Līguma mērķu sasniegšanai.

2. Šī Līguma prasības nekādā veidā neierobežo Pušu tiesības pieņemt stingrākas prasības attiecībā uz sikspārņu aizsardzību.

 

V pants

Pušu sanāksmes

1. Šī Līguma pusēm ir jānotiek periodiskām sanāksmēm. Apvienotās Karalistes valdībai jāsasauc pirmā Līguma Pušu sanāksme ne vēlāk kā trīs gadus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. Līguma Pusēm ir jāapstiprina sanāksmju norises procedūras kārtība un finansiālā kārtība, ieskaitot budžeta nolikumu un iemaksu apjomus nākošajam finansu periodam. Šāda kārtība jāapstiprina ar divu trešdaļu vairākumu no klātesošajām un balsojušajām Pusēm.

2. Puses savās sanāksmēs var izveidot tādas zinātniskas un citas darba grupas, kādas tās atzīst par nepieciešamām.

3. Ikviena areāla valsts vai reģionāla ekonomiskās integrācijas organizācija, kas nav šī Līguma Puse, Konvencijas sekretariāts, Eiropas Padome kā konvencijas Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību sekretariāts un citas starpvaldību organizācijas var piedalīties Pušu sanāksmē kā novērotāji. Ikviena aģentūra vai grupa, kas ir tehniski kvalificēta sikspārņu aizsardzībā un apsaimniekošanā, var piedalīties Pušu sanāksmē kā novērotāji, ja vien tam piekrīt vismaz viena trešā daļa no klātesošajām Pusēm.

4. Katrai Līguma pusei ir viena balss, izņemot zemāk 5. punktā minētos gadījumus.

5. Reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas kuras ir Līguma Puses tajos jautājumos, kas ir to kompetencē, var izmantot tiesības balsot ar tādu balsu skaitu, kāds ir to dalībvalstu skaits, kas ir Līguma Puses un ir klāt balsošanas laikā. Reģionāla ekonomiskās integrācijas organizācija nevar izmantot savas tiesības balsot, ja dalībvalstis izmanto savas tiesības balsot un otrādi.

 

VI pants

Ziņojumi par ieviešanu

Katrai Pusei ir jāiesniedz katrai Pušu sanāksmei aktuāls ziņojums par Līguma prasību ieviešanu. Tas Pusēm jāizplata ne vēlāk kā 90 dienas pirms kārtējās sanāksmes.

 

VII pants

Grozījums Līgumā

1. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt katrā Pušu sanāksmē.

2. Priekšlikumus grozījumiem var ierosināt katra Puse.

3. Katra ierosinātā grozījuma teksts un tā pamatojums jāpaziņo Depozitārijam vismaz 90 dienas pirms sanāksmes atklāšanas. Depozitārijam jāizplata kopijas tālāk Pusēm.

4. Labojumi jāakceptē ar divu trešdaļu vairākumu no klātesošajām un balsojušajām Pusēm un tiem jāstājas spēkā tām pusēm, kas to akceptējušas, 60 dienas pēc piektā labojuma apstiprināšanas instrumenta noguldīšanas pie Depozitārija. Pēc tam tie Pusei stāsies spēkā 30 dienas pēc labojuma apstiprināšanas instrumenta noguldīšanas Depozitārijam.

 

VIII pants

Atrunas

Šī Līguma nosacījumiem nevar ieviest vispārēja rakstura atrunas. Tomēr areāla valsts vai reģionāla ekonomiskās integrācijas organizācija, kas ir kļuvusi par Pusi saskaņā ar X vai XI pantu, var ieviest specifiskas atrunas attiecībā par katru atsevišķu sikspārņu sugu.

 

IX pants

Strīdu nokārtošana

Jebkurš strīds, kurš var rasties starp Pusēm par šī Līguma interpretāciju vai Līguma nosacījumu skaidrojumu, jāizdiskutē sarunās starp strīdā iesaistītajām Pusēm.

 

X pants

Parakstīšana, ratifikācija, pieņemšana un apstiprināšana

Šis Līgums būs atvērts areāla valstīm un reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām, kas var būt Puses, parakstīšanai:

(a) parakstīšana bez atrunas attiecībā uz ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu;

vai

(b) parakstīšana ar atrunu attiecībā uz ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu, kam seko ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana.

Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenti jānodod glabāšanā Depozitārijam.

Šim Līgumam jāpaliek atvērtam parakstīšanai līdz Līguma spēkā stāšanās brīdim.

 

XI pants

Pievienošanās

Pēc Līguma spēkā stāšanās brīža, šis Līgums būs pieejams, lai pievienotos, areāla valstīm un reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām. Pievienošanās instrumenti jānodod Depozitārijam.

 

XII pants

Spēkā stāšanās

Šis Līgums stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc datuma, kurā piecas areāla valstis kļuvušas par Pusēm, saskaņā ar X pantu. Turpmāk tas stāsies spēkā parakstījušajām vai pievienojušajām valstīm trīsdesmit dienas pēc ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai piekrišanas instrumenta noguldīšanas.

 

XIII pants

Denonsēšana un darbības apturēšana

Jebkura puse jebkurā laikā var denonsēt šo Līgumu ar rakstisku paziņojumu Depozitārijam. Šis denonsējums stāsies spēkā divpadsmit mēnešus pēc tam, kad Depozitārijs to saņēmis. Šim Līgumam jāpaliek spēkā vismaz desmit gadus, pēc tam līdz brīdim, kamēr tajā ir vismaz piecas Puses.

 

XIV pants

Depozitārijs

Šī Līguma oriģināls, autentisks angļu, franču un vācu valodās, glabāsies pie Apvienotās Karalistes valdības, kas būs Depozitārijs un nosūtīs sertificētas kopijas visām valstīm un reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām, kas parakstījušas Līgumu vai noguldījušas ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu.

Depozitārijam jāinformē visas areāla valstis un reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas par parakstīšanu vai ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu noguldīšanu, Līguma spēkā stāšanos, grozījumiem tajā, atrunām un denonsēšanas paziņojumiem.

To apliecinot, šo Līgumu parakstījuši tam atbilstoši pilnvarotie

Izstrādāts Londonā 1991. gada 4. decembrī.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 04.12.1991.
Stājas spēkā:
 31.08.2003.
Pieņemšanas vieta: 
Bonna
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Lielbritānijas valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 5, 10.01.2003.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1294
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)