Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Tulkojums

Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem

Satura rādītājs

Pants

I sadaļa. Pasta maksājumu pakalpojumiem piemērojamie kopīgie principi

I nodaļa. Vispārējie noteikumi

1. Nolīguma darbības joma

2. Definīcijas

3. Operatora izraudzīšanās

4. Dalībvalstu funkcijas

5. Operatoru funkcijas

6. Īpašumtiesības uz pasta maksājumu pakalpojumu naudas līdzekļiem

7. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finansiālo noziegumu novēršana

8. Konfidencialitāte un personas datu izmantošana

9. Tehnoloģiskā neitralitāte

II nodaļa. Vispārējie principi un pakalpojumu kvalitāte

10. Vispārējie principi

11. Pakalpojuma kvalitāte

III nodaļa. Elektroniskās datu apmaiņas principi

12. Sadarbspēja

13. Elektroniskās apmaiņas drošības nodrošināšana

14. Pasta maksājumu rīkojumu virzības izsekošanas sistēma

II sadaļa. Noteikumi, kas regulē pasta maksājumu pakalpojumus

I nodaļa. Pasta maksājumu rīkojumu apstrāde

15. Pasta maksājumu rīkojumu iesniegšana, ievadīšana sistēmā un nosūtīšana

16. Saņēmēja identitātes pārbaude un naudas līdzekļu izsniegšana

17. Maksimālā summa

18. Atmaksāšana

II nodaļa. Pieprasījumi un atbildība

19. Pieprasījumi

20. Izraudzīto operatoru atbildība pret lietotājiem

21. Izraudzīto operatoru savstarpējie pienākumi un atbildība

22. Gadījumi, kad izraudzītie operatori nav atbildīgi

23. Atrunas attiecībā uz atbildību

III nodaļa. Finansiālās attiecības

24. Grāmatvedības un finanšu noteikumi

25. Norēķini un klīrings

III sadaļa. Pārejas noteikumi un noslēguma noteikumi

26. Atrunas kongresā

27. Noslēguma noteikumi

28. Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem stāšanās spēkā un darbības laiks

Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem

Apakšā parakstījušās Pasaules Pasta savienības dalībvalstu valdību attiecīgās pilnvarotās personas, ņemot vērā 22. panta 4. punktu Pasaules Pasta savienības konstitūciju, kas pieņemta Vīnē 1964. gada 10. jūlijā, kopīgi vienojoties un saskaņā ar Konstitūcijas 25. panta 4. punktu ir izstrādājušas Nolīgumu, kas atbilst Konstitūcijā noteiktajiem principiem, kuri paredz drošu un pieejamu tādu pasta maksājumu pakalpojumu īstenošanu, kas pielāgoti iespējami lielam lietotāju skaitam, pamatojoties uz sistēmām, ar kurām nodrošina izraudzīto operatoru tīklu sadarbspēju.

I sadaļa

Pasta maksājumu pakalpojumiem piemērojamie kopīgie principi

I nodaļa

Vispārējie noteikumi

1. pants

Nolīguma darbības joma

1. Ikviena dalībvalsts dara visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka tās teritorijā ir pieejams vismaz viens no turpmāk minētajiem pasta maksājumu pakalpojumiem:

1.1. skaidras naudas pārvedums - sūtītājs iemaksā naudas līdzekļus izraudzītā operatora pakalpojumu pieejamības punktā un lūdz izmaksāt saņēmējam pilnu summu skaidrā naudā, neveicot ieturējumus no šīs summas;

1.2. izmaksājamais naudas pārvedums - sūtītājs pieprasa debetēt viņa kontu, ko pārvalda izraudzītais operators, un lūdz izmaksāt saņēmējam pilnu summu skaidrā naudā, neveicot ieturējumus no šīs summas;

1.3. naudas pārvedums ar iemaksu kontā - sūtītājs iemaksā naudas līdzekļus izraudzītā operatora pakalpojumu pieejamības punktā un lūdz ieskaitīt šos līdzekļus saņēmēja kontā, neveicot no tiem ieturējumus;

1.4. naudas pārvedums no konta uz kontu - sūtītājs pieprasa debetēt viņa kontu, ko pārvalda izraudzītais operators, un lūdz ieskaitīt līdzvērtīgu summu izraudzītā operatora maksātāja pārvaldītajā saņēmēja kontā, neveicot ieturējumus no šīs summas.

1.5. pēcmaksas naudas pārvedums - sūtījuma ar pēcmaksu saņēmējs iesniedz naudas līdzekļus izraudzītā operatora pakalpojumu pieejamības punktā vai pieprasa debetēt viņa kontu un lūdz, lai pilnā summa, kuru norādījis sūtījuma ar pēcmaksu sūtītājs, šim sūtītājam tiktu izmaksāta, neveicot ieturējumus no šīs summas.

1.6. steidzams naudas pārvedums - sūtītājs nodod pasta maksājuma rīkojumu izraudzītā operatora pakalpojumu pieejamības punktā un lūdz, lai maksājums tiktu pārskaitīts trīsdesmit minūšu laikā un tā pilnā summa saņēmējam tiktu izmaksāta, neveicot ieturējumus no šīs summas, pēc saņēmēja pirmā pieprasījuma, jebkurā galamērķa valsts pakalpojumu pieejamības punktā (atbilstoši galamērķa valsts pakalpojumu pieejamības punktu sarakstam).

2. Šā Nolīguma izpildes kārtība noteikta reglamentā.

2. pants

Definīcijas

1. Kompetentā iestāde - uzraugošās dalībvalsts iestāde, kas, pamatojoties uz valsts tiesību aktos piešķirtajām pilnvarām, uzrauga izraudzītā operatora vai šajā pantā minēto personu darbības. Kompetentā iestāde var sazināties ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanā iesaistītajām valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādēm un jo īpaši ar kontroles dienestu un uzraudzības iestādēm.

2. Iemaksa - daļējs avansa maksājums, ko izraudzītais operators izdevējs veic izraudzītajam operatoram maksātājam, lai atvieglinātu izraudzītā operatora maksātāja stāvokli attiecībā uz pieejamajiem skaidras naudas līdzekļiem saistībā ar pasta maksājumu pakalpojumiem.

3. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija - naudas līdzekļu konversija vai pārskaitīšana, kuru, apzinoties, ka šie naudas līdzekļi ir iegūti, izdarot noziedzīgu darbību vai piedaloties šādā darbībā, veic, lai slēptu vai maskētu naudas līdzekļu nelikumīgo izcelsmi vai lai palīdzētu personai, kura piedalījusies šādā darbībā, izvairīties no tās rīcības tiesiskajām sekām; par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju jāuzskata gadījums, kad darbības, kurās gūti legalizējamie naudas līdzekļi, ir sodāmas citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā.

4. Nodalīšana - lietotāju naudas līdzekļu obligāta nošķiršana no izraudzītā operatora naudas līdzekļiem, tādējādi novēršot iespēju, ka lietotāju naudas līdzekļi tiek izmantoti ar pasta maksājumu pakalpojuma operāciju īstenošanu nesaistītiem mērķiem.

5. Klīringa iestāde - daudzpusējos maiņas darījumos klīringa iestāde apstrādā savstarpējos parādus un prasījumus, kas rodas, vienam operatoram sniedzot pakalpojumus citam operatoram. Tās uzdevums ir uzskaitīt starp operatoriem notikušos maiņas darījumus, kas tiek veikti ar norēķinu bankas starpniecību, un veikt nepieciešamos pasākumus norēķinu kļūdu gadījumos.

6. Klīrings - sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams līdz minimumam samazināt veicamo maksājumu skaitu, regulāri aprēķinot debeta un kredīta atlikumu attiecībā uz iesaistītajām pusēm. Klīringam ir divi posmi - divpusējo atlikumu noteikšana un katras organizācijas kopējā stāvokļa noteikšana attiecībā pret visu apvienību, saskaitot šos atlikumus, lai būtu iespējams veikt tikai vienu norēķinu, pamatojoties uz attiecīgās organizācijas parādnieka vai kreditora stāvokli.

7. Saldo norēķinu konts - naudas līdzekļu no dažādiem avotiem apkopojums vienā kontā.

8. Sadarbības konts - žiro konts, kuru abpusēji atvēruši izraudzītie operatori, īstenojot divpusējo sadarbību, un ar kura palīdzību tiek veikti savstarpējie parādu un kredītu norēķini.

9. Noziedzīga darbība - jebkura līdzdalība noziegumā vai likumpārkāpumā vai to sagatavošanā atbilstoši tam, kā noteikts valsts tiesību aktos.

10. Drošības depozīts - summa, ko iemaksā, izmantojot skaidru naudu vai vērtspapīrus, lai garantētu maksājumus, kas tiek veikti starp izraudzītajiem operatoriem.

11. Saņēmējs - fiziska vai juridiska persona, kuru sūtītājs izraudzījies kā naudas pārveduma vai pasta žiro rēķina pārskaitījuma adresātu.

12. Trešās valsts valūta - starpvalūta, ko izmanto tad, ja divas valūtas nav savstarpēji konvertējamas, vai klīringā/norēķinos.

13. Lietotāju uzticamības pārbaude - vispārēja prasība, kas jāievēro izraudzītajiem operatoriem un kas nosaka šādus pienākumus:

- lietotāju identificēšanu;

- informācijas iegūšanu saistībā ar pasta maksājuma rīkojumu;

- pasta maksājumu rīkojumu uzraudzību;

- pārbaudi, vai informācija par lietotājiem ir atjaunināta;

- ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem kompetentajām iestādēm.

14. Elektroniskie dati par pasta maksājumu rīkojumiem - dati par pasta maksājuma rīkojumu izpildi, pieprasījumiem, adrešu maiņu vai labošanu vai atmaksāšanu, kurus no viena izraudzītā operatora ar elektronisku līdzekļu palīdzību pārraida citam izraudzītajam operatoram; šos datus ievada vai nu izraudzītie operatori, vai arī tos automātiski sagatavo šo operatoru informācijas sistēma, un tie norāda pasta maksājuma rīkojuma vai rīkojuma pieprasījuma statusa maiņu.

15. Personas dati - personas informācija, kas nepieciešama, lai identificētu sūtītāju vai saņēmēju.

16. Pasta dati - dati, kas nepieciešami pasta maksājuma rīkojuma virzīšanai un sekošanai tam vai statistikas vajadzībām, kā arī centralizētai klīringa sistēmai.

17. Elektroniskā datu apmaiņa (EDI) - operāciju datu apmaiņa starp datoriem, izmantojot tīklus un ar Pasaules Pasta savienības sistēmu savietojamus standarta formātus.

18. Sūtītājs - fiziska vai juridiska persona, kura pieprasa izraudzītajam operatoram sniegt pasta maksājumu pakalpojumu saskaņā ar Pasaules Pasta savienības aktiem.

19. Terorisma finansēšana - terora aktu, teroristu un teroristu organizāciju finansēšana.

20. Lietotāju naudas līdzekļi - naudas summas, kuras jāizmaksā sūtītāja norādītam saņēmējam saskaņā ar šo Nolīgumu un tā reglamentu un kuras sūtītājs sniedz izraudzītajam operatoram izdevējam skaidrā naudā vai kuras tiek debetētas sūtītāja kontā, kas reģistrēts izraudzītā operatora izdevēja grāmatvedības dokumentos, vai kuras tiek pārskaitītas saņēmējam, izmantojot citu tādu drošu elektronisko bankoperāciju paņēmienu, kuru sūtītājs nodevis izraudzītā operatora izdevēja vai cita finanšu operatora rīcībā.

21. pēcmaksas naudas pārveduma maksājuma rīkojums - darba termins, kuru izmanto, lai apzīmētu pasta maksājuma rīkojumu, kas tiek izsniegts par sūtījuma ar pēcmaksu piegādi, kā to nosaka šā Nolīguma 1. pants.

22. Izmaksāšanas valūta - galamērķa valsts valūta vai galamērķa valsts atļauta trešās valsts valūta, kurā izmaksā pasta maksājuma rīkojumā norādīto summu.

23. Izraudzītais operators izdevējs - izraudzītais operators, kas nosūta pasta maksājuma rīkojumu izraudzītajam operatoram maksātājam saskaņā ar Pasaules Pasta savienības aktiem.

24. Izraudzītais operators maksātājs - izraudzītais operators, kas ir atbildīgs par pasta maksājuma rīkojuma izpildi galamērķa valstī saskaņā ar Pasaules Pasta savienības aktiem.

25. Derīguma termiņš - laika posms, kurā pasta maksājuma rīkojumu var izpildīt vai atcelt.

26. Pakalpojumu pieejamības punkts - fiziska vai virtuāla vieta, kurā lietotājs var iemaksāt naudas līdzekļus vai tos saņemt, pamatojoties uz pasta maksājuma rīkojumu.

27. Atlīdzība - summa, kas izraudzītajam operatoram izdevējam ir jāsamaksā izraudzītajam operatoram maksātājam saistībā ar naudas līdzekļu izmaksāšanu saņēmējam.

28. Atceļamība - iespēja sūtītājam atcelt savu pasta maksājuma rīkojumu (naudas pārvedumu vai pārskaitījumu) līdz naudas līdzekļu izmaksāšanas brīdim vai līdz derīguma termiņa beigām, ja izmaksa nav veikta.

29. Darījuma partnera risks - risks, ka viena puse neizpilda saistības, tādējādi radot zaudējumus vai likviditātes risku.

30. Likviditātes risks - risks, ka norēķinu sistēmas dalībnieks vai darījumu partneris uz laiku nespēj pilnīgi izpildīt savas saistības noteiktajā termiņā.

31. Ziņošana par aizdomīgu darījumu - izraudzītā operatora pienākums saskaņā ar valsts tiesību aktiem un Pasaules Pasta savienības rezolūcijām sniegt kompetentajām valsts iestādēm informāciju par aizdomīgiem darījumiem.

32. Pasta maksājumu rīkojuma izsekošanas sistēma - sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams uzraudzīt pasta maksājuma rīkojuma izpildes gaitu un jebkurā laikā noteikt tā atrašanās vietu un statusu.

33. Cena - summa, kuru sūtītājs maksā izraudzītajam operatoram izdevējam par pasta maksājuma pakalpojumu.

34. Aizdomīgs darījums - vienreizējs vai atkārtots pasta maksājuma rīkojums vai atmaksāšanas pieprasījums attiecībā uz pasta maksājuma rīkojumu, kas saistīts ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

35. Lietotājs - fiziska vai juridiska persona, sūtītājs vai saņēmējs, kas izmanto pasta maksājumu pakalpojumus saskaņā ar šo Nolīgumu.

3. pants

Operatora izraudzīšanās

1. Dalībvalstis pēc tam, kad kongress ir beidzies, sešu mēnešu laikā paziņo Starptautiskajam birojam tās valsts institūcijas nosaukumu un adresi, kura ir atbildīga par pasta maksājumu pakalpojumu pārraudzību. Dalībvalstis pēc tam, kad kongress beidzies, sešu mēnešu laikā Starptautiskajam birojam paziņo arī tā operatora(-u) nosaukumu un adresi, kas(kuri) ir oficiāli izraudzīts(-i), lai sniegtu pasta maksājumu pakalpojumus, izmantojot savu tīklu, un izpildītu savā(-s) teritorijā(-s) pienākumus, kas noteikti Pasaules Pasta savienības aktos. Kongresu starplaikā par pārmaiņām valsts institūciju un oficiāli izraudzīto operatoru jomā Starptautiskajam birojam paziņo, cik drīz vien iespējams.

2. Izraudzītie operatori sniedz pasta maksājumu pakalpojumus saskaņā ar šo Nolīgumu.

4. pants

Dalībvalstu funkcijas

1. Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu pasta maksājumu pakalpojumu nepārtrauktību gadījumā, kad to izraudzītais(-ie) operators(-i) nepilda savus pienākumus, neskarot šā operatora(-u) atbildību pret citiem izraudzītajiem operatoriem, kas noteikta Pasaules Pasta savienības aktos.

2. Ja dalībvalsts izraudzītais(-ie) operators(-i) nepilda savus pienākumus, dalībvalsts ar Starptautiskā biroja starpniecību informē citas šā Nolīguma dalībvalstis:

2.1. par to, ka tā pārtrauc sniegt pasta maksājumu pakalpojumus, sākot ar norādīto datumu, līdz turpmākajam paziņojumam;

2.2. par pasākumiem, ko veic, lai atsāktu tās pakalpojumu sniegšanu, izmantojot citu izraudzīto operatoru.

5. pants

Operatoru funkcijas

1. Izraudzītie operatori ir atbildīgi par pasta maksājumu pakalpojumu izpildi pret citiem operatoriem un lietotājiem.

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem tie ir atbildīgi par dažādiem riska veidiem - darbības risku, likviditātes risku un darījuma partnera risku.

3. Lai sniegtu pasta pakalpojumus, kuru nodrošināšanu izraudzītajiem operatoriem ir uzticējusi attiecīgā dalībvalsts, šie operatori slēdz divpusējus un daudzpusējus nolīgumus ar citiem izraudzītajiem operatoriem, kurus tie ir izraudzījušies.

6. pants

Īpašumtiesības uz pasta maksājumu pakalpojumu naudas līdzekļiem

1. Ikviena naudas summa, kas tiek iesniegta skaidrā naudā vai debetēta kontā pasta maksājuma rīkojuma izpildes nolūkā, pieder sūtītājam līdz brīdim, kad to izmaksā saņēmējam vai ieskaita saņēmēja kontā, izņemot pēcmaksas naudas pārvedumu gadījumos.

2. Sūtītājs var atsaukt pasta maksājuma rīkojumu konkrētā pasta maksājuma rīkojuma derīguma termiņa laikā līdz brīdim, kad naudas summu izmaksā saņēmējam vai ieskaita saņēmēja kontā, izņemot pēcmaksas naudas pārvedumu gadījumos.

3. Ikviena naudas summa, kas tiek iesniegta skaidrā naudā vai debetēta kontā pēcmaksas naudas pārveduma izpildes nolūkā, pieder sūtījuma ar pēcmaksu sūtītājam kopš brīža, kad izdots attiecīgais maksājuma rīkojums. Maksājuma rīkojums pēc tam nav atsaucams.

7. pants

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finansiālo noziegumu novēršana

1. Izraudzītajiem operatoriem ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izpildītu savus pienākumus, kas izriet no valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finansiālo noziegumu apkarošanas jomā.

2. Tiem ir jāinformē savas valsts kompetentās iestādes par aizdomīgiem darījumiem, kā noteikts valsts tiesību aktos.

3. Reglamentā sīki izklāsta izraudzīto operatoru pienākumus lietotāja identifikācijas jomā, pienācīgas rūpības principu un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finansiālo noziegumu novēršanas noteikumu īstenošanas procedūras.

8. pants

8. Konfidencialitāte un personas datu izmantošana

1. Dalībvalstis un to izraudzītie operatori nodrošina personas datu konfidencialitāti un drošību saskaņā ar valsts tiesību aktiem un attiecīgajā gadījumā arī saskaņā ar starptautiskajām saistībām un reglamentu.

2. Personas datus var izmantot tikai tiem nolūkiem, kuriem tie tikuši iegūti saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem un starptautiskajām saistībām.

3. Personas datus sniedz vienīgi tām trešām pusēm, kurām piemērojamie valsts tiesību akti atļauj sniegt šādu informāciju.

4. Izraudzītie operatori informē savus klientus par viņu personas datu izmantošanu un par nolūku, kādā šie personas dati ir iegūti.

5. Dati, kas vajadzīgi pasta maksājuma rīkojuma izpildei, ir konfidenciāli.

6. Izraudzītie operatori vismaz reizi gadā sniedz Pasaules Pasta savienības Starptautiskajam birojam pasta datus statistikas vajadzībām un, iespējams, arī pakalpojuma kvalitātes noteikšanas un centralizēta klīringa vajadzībām. Starptautiskais birojs visu to pasta datu apstrādē, kas attiecas uz personām, ievēro konfidencialitāti.

9. pants

Tehnoloģiska neitralitāte

1. Šajā Nolīgumā noteikto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu apmaiņu veic saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes principu, proti, šo pakalpojumu sniegšana nav atkarīga no konkrētas tehnoloģijas izmantošanas.

2. Pasta maksājumu rīkojumu izpildes procedūras, tostarp maksājuma rīkojuma iesniegšanas, ievadīšanas sistēmā, nosūtīšanas, izmaksāšanas un atmaksāšanas nosacījumi un pieprasījumu apstrādes nosacījumi, kā arī naudas līdzekļu pieejamības saņēmējam termiņš var mainīties atkarībā no maksājuma rīkojuma pārsūtīšanā izmantotās tehnoloģijas.

3. Pasta maksājumu pakalpojumus var sniegt, izmantojot dažādu tehnoloģiju kombināciju.

II nodaļa

Vispārējie principi un pakalpojumu kvalitāte

10. pants

Vispārējie principi

1. Pieejamība ar tīkla starpniecību

1.1. Pasta maksājumu pakalpojumus izraudzītie operatori sniedz, izmantojot savu(-us) tīklu(-us) un/vai kāda cita partnera tīklu, lai nodrošinātu šo pakalpojumu pieejamību iespējami lielam lietotāju skaitam.

1.2. Pasta maksājumu pakalpojumi ir pieejami visiem lietotājiem neatkarīgi no to līgumattiecībām vai komerciālajām attiecībām ar izraudzīto operatoru.

2. Naudas līdzekļu nodalīšana

2.1. Lietotāju naudas līdzekļi tiek nošķirti. Šos naudas līdzekļus un to radītās plūsmas nošķir no citiem operatoru naudas līdzekļiem un plūsmām un jo īpaši no operatoru pašu naudas līdzekļiem.

2.2. Norēķini, kas saistīti ar izraudzīto operatoru savstarpējo atlīdzību, ir nošķirti no norēķiniem, kas saistīti ar lietotāju naudas līdzekļiem.

3. Izdošanas valūta un maksāšanas valūta pasta maksājumu rīkojumu izpildē

3.1. Pasta maksājuma rīkojumā norādīto summu izsaka un izmaksā galamērķa valsts valūtā vai citā valūtā, kuru galamērķa valsts ir atļāvusi izmantot.

4. Nenoraidāmība

4.1. Pasta maksājumu rīkojumu nosūtīšana, izmantojot elektroniskos līdzekļus, ir jāveic saskaņā ar nenoraidāmības principu, proti, izraudzītais operators izdevējs neapšauba šo maksājumu rīkojumu pastāvēšanu un izraudzītais operators maksātājs neatsakās pieņemt maksājumu rīkojumus, ja ziņojums atbilst noteiktiem tehniskajiem standartiem.

4.2. Elektronisko pasta maksājumu rīkojumu nenoraidāmību nodrošina, izmantojot tehniskus līdzekļus, neatkarīgi no tā, kādu sistēmu izmanto izraudzītais operators.

5. Pasta maksājumu rīkojumu izpilde

5.1. Tie pasta maksājumu rīkojumi, kurus izraudzītie operatori pārsūta cits citam, ir jāizpilda saskaņā ar šā Nolīguma un valsts tiesību aktu noteikumiem.

5.2. Izraudzīto operatoru tīklā summai, ko sūtītājs iemaksā izraudzītajam operatoram izdevējam, ir jābūt vienādai ar summu, ko saņēmējam izmaksā izraudzītais operators maksātājs.

5.3. Naudas līdzekļu izmaksāšana saņēmējam nav atkarīga no tā, vai izraudzītais operators maksātājs ir saņēmis atbilstošus naudas līdzekļus no sūtītāja. Tai ir jābūt atkarīgai no tā, vai izraudzītais operators izdevējs ir izpildījis savus ar iemaksām vai sadarbības konta nodrošināšanu saistītos pienākumus pret izraudzīto operatoru maksātāju.

6. Likmju noteikšana

6.1. Izraudzītais operators izdevējs nosaka pasta maksājumu pakalpojumu cenu.

6.2. Šo cenu var papildināt ar maksu par sūtītāja pieprasītiem izvēles vai papildu pakalpojumiem.

7. Atbrīvojums no maksas

7.2. Pasaules pasta konvencijas noteikumus attiecībā uz atbrīvojumu no maksas par pasta sūtījumiem, kuri paredzēti karagūstekņiem un internētajām civilpersonām, piemēro pasta maksājumu pakalpojumiem, ja saņēmējs ir minēto personu kategorijā.

8. Atlīdzība izraudzītajam operatoram maksātājam

8.1. Izraudzītais operators maksātājs saņem atlīdzību no izraudzītā operatora izdevēja par pasta maksājumu rīkojumu izpildi.

9. Izraudzīto operatoru savstarpējo norēķinu intervāli

9.1. Norēķinu biežums starp izraudzītajiem operatoriem par summām, kas sūtītāja vārdā tiek izmaksātas saņēmējam vai ieskaitītas saņēmēja kontā, var atšķirties no to norēķinu biežuma, kas tiek veikti saistībā ar izraudzīto operatoru savstarpējo atlīdzību. Par izmaksātajām vai kontos ieskaitītajām summām ir jānorēķinās ne retāk kā reizi mēnesī.

10. Pienākums informēt lietotājus

10.1. Lietotājiem ir tiesības saņemt šādu informāciju, ko publisko un dara pieejamu visiem sūtītājiem: nosacījumi attiecībā uz pasta maksājumu pakalpojumu sniegšanu, cenas, papildu maksas, valūtas maiņas kursi un apmaiņas kārtība, saistību izpildes nosacījumi un informācijas un pieprasījumu dienestu adrese.

10.2. Jānodrošina tas, ka šī informācija ir pieejama bez maksas.

11. pants

Pakalpojuma kvalitāte

1. Lai varētu identificēt pasta maksājumu pakalpojumus, izraudzītie operatori var nolemt izmantot kopīgu zīmolu.

2. Pasta darbības padome nosaka pakalpojumu kvalitātes mērķus, elementus un standartus attiecībā uz pasta maksājumu rīkojumiem, kurus nosūta elektroniski.

3. Izraudzītajiem operatoriem jāpiemēro minimālais skaits pakalpojumu kvalitātes elementu un standartu attiecībā uz pasta maksājumu rīkojumiem, kurus nosūta elektroniski.

III nodaļa

Elektroniskās datu apmaiņas principi

12. pants

Sadarbspēja

1. Tīkli

1.1. Lai nodrošinātu pasta maksājumu pakalpojumu izpildei nepieciešamo datu apmaiņu starp visiem izraudzītajiem operatoriem un lai uzraudzītu pakalpojuma kvalitāti, izraudzītie operatori izmanto Pasaules Pasta savienības elektroniskās datu apmaiņas sistēmu (EDI) vai citu sistēmu, kas nodrošina pasta maksājumu pakalpojumu sadarbspēju saskaņā ar šo Nolīgumu.

13. pants

Elektroniskās datu apmaiņas drošības nodrošināšana

1. Izraudzītie operatori ir atbildīgi par savu iekārtu pareizu darbību.

2. Ir jāveido droša elektroniskā datu pārraide, lai nodrošinātu pārraidīto datu autentiskumu un integritāti.

3. Izraudzītie operatori veic drošas transakcijas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

14. pants

Pasta maksājumu rīkojumu virzības izsekošanas sistēma

1. Kamēr atbilstošā summa nav izmaksāta saņēmējam vai ieskaitīta saņēmēja kontā, vai, ja nepieciešams, atmaksāta sūtītājam, ar izraudzīto operatoru izmantoto sistēmu palīdzību jābūt iespējamam uzraudzīt maksājuma rīkojuma apstrādi un to, vai sūtītājs ir atsaucis šo maksājuma rīkojumu.

II sadaļa

Noteikumi, kas regulē pasta maksājumu pakalpojumus

I nodaļa

Pasta maksājumu rīkojumu apstrāde

15. pants

Pasta maksājumu rīkojumu iesniegšana, ievadīšana sistēmā un nosūtīšana

1. Pasta maksājumu rīkojumu iesniegšana, ievadīšanas sistēmā un nosūtīšanas nosacījumi ir izklāstīti reglamentā.

2. Pasta maksājumu rīkojumu derīguma termiņu nedrīkst pagarināt, un šis termiņš ir minēts reglamentā.

16. pants

Saņēmēja identitātes pārbaude un naudas līdzekļu izsniegšana

1. Pēc saņēmēja identitātes apstiprināšanas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un pēc saņēmēja sniegtās informācijas pareizības apstiprināšanas izraudzītais operators veic izmaksu skaidrā naudā. Bezskaidras naudas pārvedumu vai pārskaitījumu ieskaita saņēmēja kontā.

2. Naudas līdzekļu izsniegšanas termiņu nosaka divpusējos un daudzpusējos nolīgumos, kas noslēgti starp izraudzītajiem operatoriem.

17. pants

Maksimālā summa

1. Izraudzītie operatori informē Pasaules Pasta savienības Starptautisko biroju par valstu tiesību aktos noteiktajām maksimālajām summām, kuras var nosūtīt vai saņemt.

18. pants

Atmaksāšana

1. Atmaksājamās summas apjoms

1.1. Summā, kas atmaksājama saistībā ar pasta maksājumu pakalpojumiem, ietilpst pilna pasta maksājuma rīkojumā norādītā summa izdevējas valsts valūtā. Atmaksājamā summa ir vienāda ar sūtītāja iemaksāto summu vai summu, kas atskaitīta no sūtītāja konta. Ja izraudzītais operators ir pieļāvis kļūdu, atmaksājamajai summai ir jāpieskaita pasta maksājumu pakalpojuma cena.

1.2. Pēcmaksas naudas pārvedumi netiek atmaksāti.

II nodaļa

Pieprasījumi un atbildība

19. pants

Pieprasījumi

1. Pieprasījumus pieņem sešu mēnešu laikā no nākamās dienas pēc pasta maksājuma rīkojuma pieņemšanas.

2. Izraudzītajiem operatoriem atbilstoši to valstu tiesību aktiem ir tiesības iekasēt maksu no klientiem par pieprasījumu iesniegšanu attiecībā uz pasta maksājumu rīkojumiem.

20. pants

Izraudzīto operatoru atbildība pret lietotājiem

1. Naudas līdzekļu apstrāde

1.1. Izņemot attiecībā uz pēcmaksas naudas pārvedumiem, izraudzītais operators izdevējs ir atbildīgs par summām, kuras sūtītājs iemaksājis skaidrā naudā vai kuras debetētas sūtītāja kontā līdz brīdim, kad

1.1.1. pasta maksājuma rīkojumā norādītā summa ir pilnīgi izmaksāta saņēmējam vai

1.1.2. ieskaitīta saņēmēja kontā vai

1.1.3. kad naudas līdzekļi ir atmaksāti sūtītājam skaidrā naudā vai ieskaitīti viņa kontā.

1.2. Attiecībā uz pēcmaksas naudas pārvedumiem izraudzītais operators izdevējs atbildīgs saņēmēja priekšā par summām, kuras sūtītājs iemaksājis skaidrā naudā vai kuras debetētas sūtītāja kontā līdz brīdim, kad pēcmaksas naudas pārveduma maksājuma rīkojumā norādītā summa ir pilnīgi izmaksāta saņēmējam vai ieskaitīta saņēmēja kontā.

21. pants

Izraudzīto operatoru savstarpējie pienākumi un atbildība

1. Ikviens izraudzītais operators ir atbildīgs par savām kļūdām.

2. Atbildības nosacījumi un apjoms ir minēts reglamentā.

22. pants

Gadījumi, kad izraudzītie operatori nav atbildīgi

1. Izraudzītie operatori nav atbildīgi šādos gadījumos:

1.1. ja pakalpojuma izpilde tiek aizkavēta;

1.2. ja tie nevar atskaitīties par pasta maksājuma rīkojuma izpildi, jo pasta maksājumu pakalpojuma dati ir iznīcināti nepārvaramas varas apstākļos, ja vien izraudzīto operatoru atbildību nevar citādi pierādīt;

1.3. ja kaitējums ir radies sūtītāja vainas vai nolaidības dēļ, it īpaši saistībā ar sūtītāja pienākumu sniegt pareizu informāciju saistībā ar sava pasta maksājuma rīkojuma izpildi, tostarp apliecinājumu, ka nosūtāmie naudas līdzekļi ir gūti no likumīga avota un ka pasta maksājuma rīkojums ir paredzēts likumīgam mērķim;

1.4. ja nosūtītie naudas līdzekļi tiek konfiscēti;

1.5 ja naudas līdzekļi tiek nosūtīti karagūstekņiem vai internētām civilpersonām;

1.6. ja lietotājs nav iesniedzis pieprasījumu šajā Nolīgumā minētajā termiņā;

1.7. ja izdevējā valstī ir beidzies termiņš regresa prasījuma iesniegšanai attiecībā uz pasta maksājumu pakalpojumiem.

23. pants

Atrunas attiecībā uz atbildību

1. Atrunas nedrīkst noteikt attiecībā uz 20.-22. pantā izklāstītajiem noteikumiem par atbildību, izņemot divpusēja nolīguma gadījumā.

III nodaļa

Finansiālās attiecības

24. pants

Grāmatvedības un finanšu noteikumi

1. Grāmatvedības noteikumi

1.1. Izraudzītie operatori ievēro reglamentā noteiktos grāmatvedības noteikumus.

2. Mēneša pārskata un kopējo rēķinu sagatavošana

2.1. Izraudzītais operators maksātājs sagatavo katram izraudzītajam operatoram izdevējam mēneša rēķinu, kurā norādītas summas, kas izmaksātas, pamatojoties uz pasta maksājumu rīkojumiem. Mēneša rēķinus periodiski iekļauj kopējā savstarpējo ieskaitījumu rēķinā, kurā norādītas arī iemaksas un kurš ļauj aprēķināt atlikumu.

3. Iemaksa

3.1. Ja savstarpējos darījumos starp izraudzītajiem operatoriem pastāv neatbilstība, izraudzītais operators izdevējs veic iemaksu izraudzītajam operatoram maksātājam vismaz reizi mēnesī norēķinu perioda sākumā. Ja ar maiņas darījumiem saistīto norēķinu pieaugošā biežuma dēļ šis laika posms sarūk tā, ka kļūst īsāks par vienu nedēļu, operatori var vienoties par minētās iemaksas veikšanas atcelšanu.

4. Saldo norēķinu konts

4.1. Parasti katra izraudzītā operatora rīcībā ir viens saldo norēķinu konts, kas paredzēts lietotāju naudas līdzekļiem. Šos naudas līdzekļus izmanto tikai pasta maksājumu naudas summu izmaksāšanai saņēmējiem vai atmaksāšanai sūtītājiem neizpildītu pasta maksājumu rīkojumu gadījumā.

4.2. Visas izraudzītā operatora izdevēja iemaksas ieskaita izraudzītā operatora maksātāja saldo norēķinu kontā. Šīs iemaksas izmanto tikai maksājumu veikšanai saņēmējiem.

5. Drošības depozīts

5.1. Drošības depozītu var pieprasīt saskaņā ar reglamentā minētajiem nosacījumiem.

25. pants

Norēķini un klīrings

1. Centralizēti norēķini

1.1. Izraudzītie operatori savstarpējos norēķinus var veikt, izmantojot centrālo klīringa iestādi, saskaņā ar reglamentā minētajām procedūrām, un tie ir jāveic no izraudzīto operatoru saldo norēķinu kontiem.

2. Divpusēji norēķini

2.1. Rēķina samaksa, pamatojoties uz kopējā rēķina atlikumu

2.1.1. Izraudzītie operatori, kuri nav centralizētas klīringa sistēmas dalībnieki, norēķinus parasti veic, pamatojoties uz kopējā rēķina atlikumu.

2.2. Sadarbības konts

2.2.1. Ja izraudzītajiem operatoriem ir žironorēķinu iestādes, tad katrs no tiem var atvērt sadarbības kontu, ar kura starpniecību tiks veikti norēķini attiecībā uz to savstarpējiem parādiem un prasījumiem, kas saistīti ar pasta maksājumu pakalpojumiem.

2.2.2. Ja izraudzītajam operatoram maksātājam nav žironorēķinu sistēmas, sadarbības kontu var atvērt citā finanšu iestādē.

2.3. Norēķinos izmantotā valūta

2.3.1. Norēķinus veic galamērķa valsts valūtā vai trešās valsts valūtā, par kuru izraudzītie operatori ir savstarpēji vienojušies.

III sadaļa

Pārejas noteikumi un noslēguma noteikumi

26. pants

Atrunas kongresā

1. Nav atļauts izdarīt nevienu atrunu, kas nav saderīga ar Pasaules Pasta savienības mērķiem un uzdevumiem.

2. Parasti jebkura dalībvalsts, kuras viedoklis atšķiras no citu dalībvalstu viedokļa, cenšas pēc iespējas pielāgoties vairākuma viedoklim. Atrunas izdara tikai tad, ja tās ir noteikti nepieciešamas, un šīs atrunas ir pienācīgi jāpamato.

3. Atrunas attiecībā uz jebkuru šā Nolīguma pantu iesniedz kongresā kā kongresa priekšlikumu, izstrādājot to vienā no Starptautiskā biroja darba valodām saskaņā ar atbilstošiem kongresu reglamenta noteikumiem.

4. Lai priekšlikumi par atrunām stātos spēkā, tie jāapstiprina dalībvalstu attiecīgajam vairākumam, kāds nepieciešams, lai grozītu pantu, uz kuru atruna attiecas.

5. Atrunas piemēro, pamatojoties uz savstarpīguma principu starp dalībvalsti, kas izdara atrunu, un pārējām dalībvalstīm.

6. Šā Nolīguma tekstā izdarāmās atrunas iekļauj tā Noslēguma protokolā, pamatojoties uz kongresa apstiprinātajiem priekšlikumiem.

27. pants

Noslēguma noteikumi

1. Visos gadījumos, kurus Nolīgums skaidri nereglamentē, pēc analoģijas piemēro Konvenciju.

2. Konstitūcijas 4. pants uz šo Nolīgumu neattiecas.

3. Nosacījumi priekšlikumu apstiprināšanai attiecībā uz šo Nolīgumu un reglamentu

3.1. Lai priekšlikumi, kas kongresā iesniegti par Nolīgumu, stātos spēkā, tie jāapstiprina to klātesošo un balsojošo balsstiesīgo dalībvalstu vairākumam, kuras ir Nolīguma puses. Vismaz pusei kongresā pārstāvēto balsstiesīgo dalībvalstu ir jābūt klāt balsošanas laikā.

3.2. Lai priekšlikumi attiecībā uz šā Nolīguma reglamentu stātos spēkā, tie jāapstiprina to balsstiesīgo Pasta darbības padomes locekļu vairākumam, kuri ir klātesoši un piedalās balsošanā, kuriem ir tiesības balsot un kuri ir šo Nolīgumu parakstījuši vai tam pievienojušies.

3.3. Lai priekšlikumi, kas kongresu starplaikā iesniegti par Nolīgumu, stātos spēkā, jāiegūst

3.3.1. divas trešdaļas balsu, balsošanā piedaloties vismaz pusei no balsstiesīgajām dalībvalstīm, kuras ir Nolīguma puses, ja tie ietver jaunu noteikumu iekļaušanu;

3.3.2. balsu vairākums, balsošanā piedaloties vismaz pusei balsstiesīgo dalībvalstu, kuras ir Nolīguma puses, ja tie ietver šā Nolīguma noteikumu grozījumus;

3.3.3. balsu vairākumu, ja tie ietver šā Nolīguma noteikumu interpretāciju.

3.4. Neatkarīgi no 3.3.1. punktā noteiktā jebkura dalībvalsts, kuras tiesību akti vēl nav saderīgi ar ierosināto papildinājumu, var deviņdesmit dienu laikā no tā paziņošanas dienas izstrādāt rakstveida deklarāciju Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram, paziņojot, ka tā nevar pieņemt šo papildinājumu.

28. pants

Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem stāšanās spēkā un darbības laiks

1. Nolīgums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī un ir spēkā līdz brīdim, kad spēkā stājas nākamā kongresa akti.

To apliecinot, līgumslēdzēju valstu valdību pilnvarotās personas ir parakstījušas Nolīgumu vienā eksemplārā, ko deponē Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs nosūta katrai pusei Nolīguma kopiju.

Dohā, 2012. gada 11. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 11.10.2012.
Stājas spēkā:
 28.06.2014.
Zaudē spēku:
 01.01.2018.
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 123, 27.06.2014.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
1225
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)