Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LĒMUMS III / 7
ESPO KONVENCIJAS OTRAIS GROZĪJUMS

Sanāksme,

atsaucoties uz Lēmumu II / 10 par konvencijas pārskatīšanu un Sofijas ministru deklarācijas 19.punktu,

vēloties mainīt konvenciju ar mērķi vairāk stiprināt tās piemērošanu un uzlabotu sinerģijas ar citiem daudzpusējiem vides līgumiem,

augsti novērtējot pušu otrajā sanāksmē izveidotās darba grupas darbu, nelielās grupas par grozījumiem un ietekmes uz vidi novērtējuma darba grupas paveikto,

atzīmējot konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, kas pieņemta Orhūsā, Dānijā, 1998. gada 25. jūnijā, un atsaucoties uz Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu, kas parakstīts Kijevā, Ukrainā, 2003.gada 21.maijā,

arī, atzīmējot Eiropas Kopienas tiesību aktus, piemēram, 1985. gada 27. jūnija Direktīvu 85/337 / EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK un 2003/35/EK,

apzinoties, ka 1.pielikuma papildinājumi stiprinās ietekmes uz vidi novērtējuma nozīmi reģionā,

atzīstot starptautiskās sadarbības priekšrocības pēc iespējas agrāk novērtējot ietekmi uz vidi,

veicinot īstenošanas komitejas darbu kā noderīgu instrumentu turpmākai konvencijas prasību īstenošanai un piemērošanai,

1. apstiprina, ka derīguma termiņš lēmumiem pirms stājas spēkā konvencijas otrais grozījums, tostarp pieņemtais protokols, kuros tiek pārskatītas atbilstības un pasākumi, ko veic Ieviešanas komiteja, netiek skarti pieņemot un stājoties spēkā šiem grozījumiem;

2. arī apliecina, ka katra Puse turpmāk būs tiesīga piedalīties visās darbībās saskaņā ar konvenciju, ieskaitot protokola izveidi, palīgstruktūru izveidi un dalību tajās, kā arī pārskatīt atbilstību, neatkarīgi no tā, vai konvencijas otrais grozījuma ir stājies spēkā attiecībā uz šo pusi, vai arī nav;

3. pieņem šādus konvencijas grozījumus:

(a) 2. pantā pēc 10. punkta iekļauj šādu jaunu punktu:

"11. Ja izcelsmes puse paredzējusi veikt procedūru, lai noteiktu vides ietekmes novērtējuma dokumentu saturu, atbilstīgi jādod iespēja ietekmētajai pusei piedalīties šajā procedūrā.".

(b) 8. pantā pēc vārda "konvencijas" iekļauj frāzi:

"un tās protokoliem, kuriem tās ir puses".

(c) 11. pantā 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu jaunu apakšpunktu:

"c) attiecīgā gadījumā cenšoties saņemt to kompetento iestāžu pakalpojumus, kam ir attiecīgās īpašās zināšanas šīs konvencijas mērķu sasniegšanai, un sadarboties ar šīm iestādēm;".

(d) 11. panta beigās iekļauj divus šādus jaunus apakšpunktus:

"g) attiecīgā gadījumā sagatavojot šīs konvencijas protokolus;

h) izveidojot tādas palīgstruktūras, ko tās uzskata par nepieciešamām, lai īstenotu šo konvenciju.".

(e) 14. panta 4. punktā otro teikumu aizstāj ar šādu jaunu teikumu:

"Tie stājas spēkā attiecībā uz pusēm, kas tos ratificējušas, apstiprinājušas vai atzinušas, deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad depozitārijs ir saņēmis paziņojumu, ka to pieņemšanas laikā vismaz trīs ceturtdaļas pušu tos ir ratificējušas, apstiprinājušas vai atzinušas.".

(f) Pēc 14. panta iekļauj šādu jaunu pantu:

"14.a pants

Atbilstības pārskatīšana

1. Puses pārskata atbilstību šīs konvencijas noteikumiem, pamatojoties uz atbilstības procedūru kā samierinošu un uz palīdzību orientētu procedūru, ko pieņēmusi pušu sanāksme. Pārskatu sagatavo, pamatojoties arī uz regulāriem pušu ziņojumiem. Pušu sanāksmē lemj par tās regulārās ziņošanas biežumu, ko pieprasa puses, un par informāciju, kura iekļaujama minētajos regulārajos ziņojumos.

2. Atbilstības procedūra ir pieejama, lai to piemērotu protokolam, kas pieņemts saskaņā ar šo konvenciju.".

(g) Konvencijas I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

(h) Konvencijas VI pielikumā pēc 2. punkta iekļauj šādu jaunu punktu:

"3. Šā pielikuma 1. un 2. punktu mutatis mutandis piemēro visiem konvencijas protokoliem.".

Pielikums
DARBĪBU SARAKSTS

1. Jēlnaftas pārstrādes uzņēmumi (izņemot smērvielu ražošanu no jēlnaftas) un iekārtas ogļu vai degslānekļa, vismaz 500 tonnu dienā, pārvēršanai gāzē un šķidrumā.

2. a) Termoelektrostacijas un citas sadedzināšanas iekārtas ar siltuma jaudu 300 megavati vai vairāk, un

b) atomelektrostacijas un citi kodolreaktori, arī šādu elektrostaciju un vai reaktoru demontāža vai ekspluatācijas pārtraukšana1 (izņemot zinātniski pētnieciskajam darbam domātas iekārtas skaldmateriālu un bagātinātu kodolmateriālu ražošanai un konversijai, kuru maksimālā jauda nepārsniedz 1 kW vidējās siltumspējas).

3. a) Iekārtas kodoldegvielas ar samazinātu radioaktivitāti atkārtotai pārstrādei;

b) iekārtas, kas paredzētas

- kodoldegvielas ražošanai vai bagātināšanai,

- kodoldegvielas ar samazinātu radioaktivitāti vai augstas aktivitātes radioaktīvo atkritumu pārstrādei,

- kodoldegvielas ar samazinātu radioaktivitāti galīgai apglabāšanai,

- tikai radioaktīvo atkritumu galīgai apglabāšanai vai

- tikai kodoldegvielas ar samazinātu radioaktivitāti vai radioaktīvo atkritumu glabāšanai (plānota ilgāk par 10 gadiem) vietā, kas nav ražošanas vieta.

4. Liela mēroga iekārtas sākotnējai čuguna un tērauda kausēšanai un krāsaino metālu ražošanai.

5. Iekārtas azbesta ieguvei un azbesta un azbestu saturošu produktu apstrādei un pārstrādei, kas saražo vairāk nekā 20 000 tonnu gatavu azbestcementa produktu gadā, kas saražo vairāk nekā 50 tonnu gatavu berzes materiālu gadā vai kas citādi izmanto vairāk nekā 200 tonnu azbesta gadā.

6. Kompleksas ķīmiskās rūpniecības iekārtas.

7. a) automaģistrāļu, ātrgaitas ceļu2, tālsatiksmes dzelzceļa līniju un lidostu3 kam ir 2100 m gari vai garāki galvenie skrejceļi, būve;

b) jauna četru vai vairāk joslu ceļa būve vai esošo divu vai mazāk joslu ceļu joslu pārdalīšana un/vai ceļu paplašināšana tā, lai nodrošinātu četras vai vairāk joslas, ja šāds jauns ceļš vai pārgrupēta un/vai paplašināta ceļa daļa ir 10 km vai vairāk nepārtrauktā garumā.

8. Liela diametra cauruļvadi naftas, gāzes vai ķīmisku vielu transportēšanai.

9. Tirdzniecības ostas un arī iekšējie ūdensceļi un ostas iekšzemes ūdenstransporta satiksmei, kuras var izmantot kuģi, kam kravnesība pārsniedz 1350 tonnas.

10. a) Iekārtas atkritumu sadedzināšanai, ķīmiskai apstrādei vai toksisko un bīstamo atkritumu glabāšanai;

b) iekārtas atkritumu sadedzināšanai vai nebīstamo atkritumu ķīmiskai apstrādei, kuru jauda pārsniedz 100 tonnu dienā.

11. Lieli dambji un mākslīgās ūdenstilpes.

12. Gruntsūdeņu novadīšana vai mākslīgā gruntsūdeņu pievadīšana, ja novadītā vai pievadītā ūdens daudzums gadā ir 10 miljoni kubikmetru vai vairāk.

13. Celulozes, papīra un kartona ražošana, ja ražība ir 200 gaissausu tonnu dienā vai vairāk.

14. Liela mēroga metālu rūdu vai ogļu karjeri, raktuves, ieguves aprīkojums un apstrāde.

15. Ogļūdeņražu ieguve šelfa zonā. Naftas un dabasgāzes ieguve komerciāliem mērķiem, ja iegūtais daudzums pārsniedz 500 tonnas/dienā attiecībā uz naftu un 500 000 kubikmetru/dienā attiecībā uz gāzi.

16. Liela mēroga naftas produktu, naftas ķīmijas produktu un ķīmisku produktu glabātavas.

17. Kailcirtes lielās platībās.

18. a) Iekārtas ūdens resursu pārvietošanai starp upju baseiniem, ja šīs pārvietošanas mērķis ir novērst iespējamo ūdens trūkumu un ja pārvietotā ūdens daudzums pārsniedz 100 miljonus kubikmetru/gadā, un

b) visos pārējos gadījumos - iekārtas ūdens resursu pārvietošanai starp upju baseiniem, ja vairākos gados vidējā novadīšanas baseina plūsma pārsniedz 2000 miljonus kubikmetru/gadā un ja pārvietotā ūdens daudzums pārsniedz 5 procentus no šīs plūsmas.

Abos gadījumos dzeramā ūdens pievadīšana pa caurulēm ir izslēgta.

19. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru jauda lielāka par 150 000 iedzīvotājiem vajadzīgās jaudas ekvivalentu.

20. Iekārtas intensīvai putnu vai cūku audzēšanai ar vairāk nekā

- 85 000 vietām broileriem,

- 60 000 vietām vistām,

- 3000 vietām nobarojamām cūkām (virs 30 kg) vai

- 900 vietām sivēnmātēm.

21. Virszemes elektropārvades līniju būve, kas paredzētas 220 kV vai lielākai voltāžai un kas ir vairāk nekā 15 km garas.

22. Liela mēroga iekārtas vēja enerģijas izmantošanai enerģijas ražošanā (vēja enerģijas ražotnes).

____________________

1. Šajā konvencijā atomelektrostacijas un citus kodolreaktorus vairs neuzskata par šādām iekārtām, ja visa kodoldegviela un pārējie radioaktīvie elementi ir pavisam aizvesti no vietas, kur atrodas attiecīgā iekārta.

2. Šajā konvencijā

- "automaģistrāle" ir mehānisko transportlīdzekļu satiksmei īpaši paredzēts un būvēts ceļš, kas nekalpo īpašumiem tā malā un kam

a) visur, izņemot atsevišķas vietas vai uz laiku, ir atsevišķas brauktuves divvirzienu satiksmei, kuras vienu no otras šķir sadalošā josla, kas nav paredzēta satiksmei, vai kuras izņēmuma kārtā ir atdalītas citādi;

b) nav vienlīmeņa krustojumu ar ceļiem, dzelzceļa vai tramvaja sliežu ceļiem vai gājēju ceļiem un

c) ir īpaša ceļazīme "automaģistrāle",

- "ātrgaitas ceļš" ir ceļš mehānisko transportlīdzekļu satiksmei, uz kura uzbraukšana iespējama tikai no ceļu pārvadiem vai regulējamiem krustojumiem un uz kura ir aizliegta apstāšanās vai stāvēšana uz braucamās daļas.

3. Šajā konvencijā "lidosta" ir lidosta, kas atbilst definīcijai 1944. gada Čikāgas konvencijā, ar ko izveido Starptautisko civilās aviācijas organizāciju (14. pielikums).

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 04.06.2004.
Stājas spēkā:
 21.06.2016.
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 25, 05.02.2016.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1212
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva