Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.
Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes NOLĪGUMS par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Albānijas Republikas Ministru padome (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses"), lai veicinātu pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Termini

1. "Sava valsts" - Līgumslēdzējas Puses valsts teritorija, kurā transporta līdzeklis ir reģistrēts.

2. "Otra valsts" - Līgumslēdzējas Puses valsts teritorija, kurā transporta līdzeklis tiek izmantots veicot pārvadājumus, bet nav tajā reģistrēts.

3. "Pārvadātājs" - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās un saskaņā ar spēkā esošiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

4. "Transporta līdzeklis" -

a) pasažieru pārvadājumos - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk nekā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu ieskaitot, un ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) kravu pārvadājumos - jebkurš, vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts un ko izmanto kravu pārvadājumiem. Šajā Nolīgumā jēdziens "transporta līdzeklis" attiecas arī uz jebkuru ar kravas autotransporta līdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, kā arī uz jebkuru citu autotransporta līdzekļu kombināciju.

5. "Regulāri pārvadājumi" - pasažieru pārvadājumi atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem, kuru laikā pasažieri var iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās. Šie regulārie pārvadājumi organizējami, balstoties uz partnerības principu. Katras valsts kompetentā institūcija izdod pārvadājumu atļaujas tai maršruta daļai, kas atrodas tās teritorijā.

6. "Sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi" - pārvadājumi, kurus veicot iepriekš izveidotas pasažieru grupas atkārtotu turp un atpakaļ braucienu laikā tiek pārvadātas no vienas brauciena sākuma vietas uz vienu brauciena galapunktu.

Katra pasažieru grupa, ko veido pasažieri, kas veikuši braucienu turp, kādā no sekojošiem atpakaļ braucieniem tiek atvesta atpakaļ brauciena sākuma vietā.

7. "Neregulāri pārvadājumi" - pārvadājumi, kas neatbilst ne regulāro pārvadājumu ne sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu definīcijām.

2. pants

Darbības sfēra

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic pārvadātājs, kurš atbilstoši savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām uz otras valsts teritoriju, no tās, vai tranzītā cauri tai.

3. pants

Atbilstība nacionālajiem normatīvajiem aktiem

Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un to transporta līdzekļu apkalpēm jāievēro tur spēkā esošie nacionālie normatīvie akti un noteikumi.

4. pants

Kopējā komisija un kompetentās institūcijas

1. Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu izpildi un piemērošanu, Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas izveido Kopējo komisiju, kurā ietilpst kompetento institūciju izvirzīti pārstāvji.

2. Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma sanāksmēs, kas tiek rīkotas pārmaiņus katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3. Šī Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija;

Albānijas Republikā - Sabiedrisko lietu, transporta un sakaru ministrija.

II. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

5. pants

Atļaujas

Visiem šā Nolīguma 6. pantā minētajiem pasažieru pārvadājumiem ar transporta līdzekļiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām nepieciešama atbilstoša otras valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

6. pants

Regulārie un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi

1. Regulārie un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām iepriekš savstarpēji jāsaskaņo šo valstu kompetentajām institūcijām.

2. Lai saņemtu atļaujas regulāriem un sistemātiskiem turp un atpakaļ pārvadājumiem, pārvadātājiem jāadresē atbilstoši pieteikumi savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta to kopā ar rekomendāciju otras valsts kompetentajai institūcijai.

3. Kopējā komisija:

a) nosaka kārtību un prasības, kas jāizpilda, iesniedzot pieteikumus;

b) nosaka prasības, kādām jāatbilst brauciena sākuma vietai un galapunktam sistemātiskos turp un atpakaļ pārvadājumos.

7. pants

Neregulārie pārvadājumi

Veicot neregulārus pārvadājumus, abu Līgumslēdzēju Pušu valsts teritorijā reģistrētiem pārvadātājiem jāievēro Nolīguma par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (INTERBUS nolīgums) noteikumi.

III. KRAVU PĀRVADĀJUMI

8. pants

Atļauju režīms

1. Pārvadātāji var veikt kravu pārvadājumus starp abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, iepriekš saņemot otras valsts kompetentās institūcijas izdotas atļaujas, ja vien Kopējā komisija nav pieņēmusi citu lēmumu. Kravu tranzīta pārvadājumus cauri tām var veikt bez atļaujām.

2. Pārvadātāji var veikt kravu pārvadājumus starp otras valsts un kādas trešās valsts teritorijām tikai tad, ja viņi iepriekš ir saņēmuši otras valsts kompetentās institūcijas izdotas atļaujas.

3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām. Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transporta līdzeklī, un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

4. Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar savstarpēji saskaņotu atļauju skaitu kravu pārvadājumiem.

9. pants

Pārvadājumi, kuriem atļauja nav nepieciešama

1. Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:

a) kravu pārvadājumiem ar transporta līdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

b) bojātu vai avarējušu transporta līdzekļu pārvadāšanai un tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem;

c) transporta līdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta transporta līdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā transporta līdzekļa atpakaļbraucienam pēc tā salabošanas;

d) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

e) izstādēm un gadatirgiem paredzētu mākslas eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

f) nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikālām vai cirka izrādēm, kino un sporta pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

g) tikko pirkta transporta līdzekļa pirmajam braucienam bez kravas.

2. Kopējā komisija ir tiesīga mainīt šī panta 1. punktā minēto, no atļauju režīma atbrīvoto pārvadājumu sarakstu un vienoties par dokumentiem, kuriem jāatrodas transporta līdzeklī, veicot iepriekš minētos pārvadājumus.

IV. CITI NOTEIKUMI

10. pants

Kabotāža

Pārvadātāji nedrīkst veikt kabotāžas pārvadājumus otras valsts teritorijā.

11. pants

Pārkāpumi

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tā transporta līdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos tiesību aktus vai šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, savas valsts kompetentā institūcija pēc otras valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

a) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

b) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

2. Kompetentajai institūcijai, kas piemērojusi kādu no šīm sankcijām, par to jāziņo otras valsts kompetentajai institūcijai, kas to ierosinājusi.

3. Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz citas tiesiskas sankcijas, ko var piemērot tās valsts tiesas vai administratīvās institūcijas, kurā pārkāpums noticis.

12. pants

Nodokļi

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti transporta līdzekļi, ar kuriem uz laiku tiek iebraukts otras valsts teritorijā, lai veiktu pārvadājumus šī Nolīguma ietvaros, tiek abpusēji atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem par transporta līdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otras valsts teritorijā.

2. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz nodevām par maksas ceļu un tiltu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kuri iekasējami, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

3. Attiecībā uz šī panta 1. punktā minētajiem transporta līdzekļiem no muitas nodokļiem atbrīvojami:

a) transporta līdzekļi;

b) smērvielas un degviela, kas atrodas transporta līdzekļu standarta tvertnēs un saldēšanas iekārtu degvielas tvertnēs;

c) rezerves daļas, ko ieved otras valsts teritorijā bojāta transporta līdzekļa remontam. Nomainītās detaļas ir jāizved vai jāiznīcina kompetentu muitas dienestu uzraudzībā.

13. pants

Bīstamās kravas

Veicot bīstamu kravu starptautiskos pārvadājumus, abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās reģistrētiem pārvadātajiem jāizpilda Eiropas valstu līguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasības.

14. pants

Svars un izmēri

1. Attiecībā uz transporta līdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem trans­porta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas ir spēkā attiecībā uz savas valsts teritorijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem.

2. Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā transporta līdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez tās pārsniedz otras valsts teritorijā maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

Pārvadātājam jāievēro visas šajā atļaujā noteiktās prasības.

15. pants

Starptautiskās saistības

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības vai pienākumus, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, nolīgumiem un noteikumiem, kuri tām ir saistoši.

16. pants

Stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Šis Nolīgums pagaidu kārtībā tiek piemērots no tā parakstīšanas dienas, un tas stājas spēkā datumā, kad pa diplomātiskiem kanāliem ir saņemta pēdējā nota, ar kuru Līgumslēdzējas Puses paziņo viena otrai, ka izpildītas attiecīgās to nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, lai Nolīgums stātos spēkā.

2. Šis Nolīgums paliek spēkā nenoteiktu laiku, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā Nolīguma darbība izbeidzas sešus mēnešus pēc tam, kad otrai Līgumslēdzējai Pusei nosūtīta nota par tā darbības izbeigšanu.

Parakstīts Rīgā 28.03.2006. divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, albāņu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Artis Pabriks

Albānijas Republikas Ministru padomes vārdā
Besniks Mustafajs


 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Albānija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 20.11.2006.
Parakstīts:
 28.03.2006.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 166, 18.10.2006.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
12
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"