Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Madrides Protokols

1. pants

Piederība Madrides Savienībai

Valstis, šī Protokola dalībnieces (turpmāk sauktas "dalībvalstis"), pat ja tās nav 1967. gadā Stokholmā pārskatītā un 1979. gadā pārveidotā Madrides nolīguma "Par zīmju starptautisko reģistrāciju" (turpmāk "Madrides nolīgums") dalībnieces, kā arī 14. panta 1. b) punktā minētās organizācijas - Protokola dalībnieces (turpmāk sauktas "dalīborganizācijas"), tomēr ir tās pašas Savienības locekles, kuras locekles ir Madrides nolīguma valstis. Šajā Protokolā minētais apzīmējums "dalībpuses" attiecināms gan uz dalībvalstīm, gan dalīborganizācijām.

2. pants

Aizsardzības iegūšana ar starptautisko reģistrāciju

1. Kad dalībpuses valsts attiecīgā Iestāde ir saņēmusi preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, vai, kad zīme ir iereģistrēta dalībpuses attiecīgās Iestādes reģistrā, pieteikuma (turpmāk saukta "bāzes pieteikuma") vai reģistrācijas (turpmāk sauktas "bāzes reģistrācijas") īpašnieks, vai pieteicējs, izmantojot Protokola nosacījumus, var nodrošināt savai preču zīmei aizsardzību dalībpušu teritorijā, reģistrējot savu preču zīmi Pasaules Intelektuāla īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā (turpmāk lietoti apzīmējumi "starptautiskā reģistrācija", "starptautiskais reģistrs", "Starptautiskais birojs") ar nosacījumu, ka

i. bāzes pieteikums tiek iesniegts dalībvalsts attiecīgajā Iestādē vai arī dalībvalsts attiecīgā Iestāde ir reģistrējusi preču zīmi; preču zīmes pieteicēja vai tās īpašnieka izcelsmes zeme ir Protokola dalībvalsts; preču zīmes pieteicējs vai īpašnieks ir dalībvalsts iedzīvotājs, preču zīmes īpašnieka vai pieteicēja uzņēmums darbojas dalībvalsts teritorijā;

ii. bāzes pieteikums ir iesniegts dalīborganizācijas attiecīgajā Iestādē vai arī dalīborganizācijas attiecīgā iestāde ir reģistrējusi preču zīmi; preču zīmes pieteicēja vai īpašnieka izcelsmes zeme ir organizācijas dalībvalsts; preču zīmes pieteicējs vai tās īpašnieks ir šīs organizācijas dalībvalsts iedzīvotājs, preču zīmes īpašnieka vai pieteicēja uzņēmums darbojas organizācijas dalībvalsts teritorijā.

2. Preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikums iesniedzams Starptautiskajam birojam ar tās iestādes starpniecību, kurai iesniegts bāzes pieteikums, vai arī, kura veikusi bāzes reģistrāciju (turpmāk- "izcelsmes Iestāde").

3. Protokolā termins "Iestāde" vai "dalībpuses Iestāde " apzīmē iestādi, kuras uzdevums ir veikt preču zīmju reģistrāciju, bet termins "preču zīme" attiecināms gan uz preču, gan pakalpojumu zīmēm.

4. Protokolā ar apzīmējumu "dalībpuses teritorija" apzīmē valsts teritoriju, ja dalībpuse ir valsts, bet ja dalībpuse ir starpvaldību organizācija - teritoriju, kurā ir spēkā šīs starpvaldību organizācijas līgums.

3. pants

Starptautiskais pieteikums

1. Starptautiskās reģistrācijas pieteikums atbilstoši Protokola nosacījumiem iesniedzams uz regulējošos noteikumos paredzētās veidlapas. Zīmes izcelsmes Iestādei jāapliecina, ka visas starptautiskās reģistrācijas pieteikumā ietvertās norādes atbilst tām, kādas dotajā brīdī ietvertas bāzes pieteikumā vai bāzes reģistrācijā. Bez tam, minētai Iestādei jānorāda

i. bāzes pieteikuma datums un numurs - ja starptautiskās reģistrācijas pieteikums balstīts uz bāzes pieteikumu;

ii. bāzes reģistrācijas datums un numurs, kā arī tā pieteikuma datums un numurs, uz kuriem pamatojoties reģistrēta zīme, ja starptautiskās reģistrācijas pieteikums balstīts uz bāzes reģistrāciju.

2. Pieteicējam jānorāda preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem zīmei tiek prasīta aizsardzība, kā arī, ja iespējams, preču klases atbilstoši klasifikācijai, kādu paredz Nicas Vienošanās par starptautisko preču un pakalpojumu klasifikāciju preču zīmju reģistrācijai. Ja pieteicējs nav norādījis preču klases, Starptautiskais birojs noklasificēs preces un pakalpojumus atbilstoši minētajai klasifikācijai. Ja pieteicējs būs noklasificējis preces un pakalpojumus, Starptautiskais birojs sadarbībā ar izcelsmes Iestādi pārbaudīs klasifikācijas pareizību. Ja preču zīmes izcelsmes Iestādes viedoklis nesakrīt ar Starptautiskā biroja viedokli, noteicošais ir Starptautiskā biroja viedoklis.

3. Ja pieteicējs pieprasa uzskatīt krāsu par zīmes distinktivitātes elementu, tad viņam

i. tas jāpaziņo un starptautiskās reģistrācijas pieteikumā jānorāda aizsargājamā krāsa vai krāsu salikums;

ii. starptautiskās reģistrācijas pieteikumam jāpievieno krāsainus preču zīmes attēlus nosūtīšanai Starptautiskajam birojam; nosūtāmo attēlu skaitu nosaka regulējošie noteikumi.

4. Starptautiskais birojs nekavējoties reģistrēs pieteikto preču zīmi atbilstoši 2. panta noteikumiem. Ja preču zīmes izcelsmes Iestāde divu mēnešu laikā no starptautiskās reģistrācijas pieteikuma saņemšanas dienas to nosūta Starptautiskajam birojam, starptautiskās reģistrācijas datums ir tas, kurā starptautiskās reģistrācijas pieteikums saņemts izcelsmes Iestādē. Ja pieteikums netiek saņemts divu mēnešu laikā - starptautiskās reģistrācijas datums ir tas, kurā minētais pieteikums saņemts Starptautiskajā birojā. Starptautiskais birojs nekavējoši nosūta paziņojumu par starptautisko reģistrāciju ieinteresētajām Iestādēm. Starptautiskajā reģistrā ierakstītās preču zīmes tiek publicētas Starptautiskā biroja periodiskajā izdevumā un ietver visas norādes, kuras ietvertas starptautiskās reģistrācijas pieteikumā.

5. Lai piešķirtu publicitāti reģistrā ierakstītajām preču zīmēm, katra Iestāde no Starptautiskā biroja saņem noteiktu skaitu izdevuma brīveksemplāru un noteiktu skaitu izdevuma eksemplāru par pazeminātu cenu, kuru nosaka 10. pantā minētā Asambleja (turpmāk saukta "Asambleja"). Preču zīmju publikācija šajā izdevumā visām dalībpusēm tiek uzskatīta par pietiekošu un nekāda cita papildus publikācija nedrīkst tikt pieprasīta.

3. bis pants

Teritoriālais attiecinājums

Preču zīmes aizsardzība, ko nodrošina starptautiskā reģistrācija, tiek attiecināta tikai uz tām dalībpusēm, kuras norādījis starptautiskās reģistrācijas pieteicējs vai starptautiskās reģistrācijas īpašnieks. Tomēr šāds norādījums nevar tikt attiecināts uz to dalībpusi, kuras attiecīgā Iestāde ir zīmes izcelsmes Iestāde.

3. ter pants

Teritoriālā attiecinājuma pieprasīšana

1. Katrs pieprasījums pēc teritoriālā attiecinājuma uz kādu no dalībpusēm jānorāda starptautiskās reģistrācijas pieteikumā.

2. Teritoriālā attiecinājuma pieprasījums var tikt izteikts arī pēc zīmes starptautiskās reģistrācijas. Šāds lūgums jāiesniedz uz regulējošos noteikumos paredzētās veidlapas. Starptautiskais birojs nekavējoši iereģistrē šo pieprasījumu un nosūta par to paziņojumu ieinteresēto dalībpušu attiecīgajām Iestādēm. Šis ieraksts tiek publicēts Starptautiskā biroja izdevumā. Pieprasītais teritoriālais attiecinājums būs spēkā no brīža, kad pieprasījums ierakstīts starptautiskajā reģistrā; teritoriālais attiecinājums būs spēkā līdz reģistrācijas spēkā esamības termiņa beigām.

4. pants

Starptautiskās reģistrācijas darbība

1. a. Sākot no preču zīmes starptautiskās reģistrācijas dienas vai dienas, kad starptautiskajā reģistrā izdarīts ieraksts atbilstoši 3. un 3.ter panta noteikumiem, preču zīme interesētās dalībpuses teritorijā iegūst tādu pašu aizsardzību kā dalībpuses attiecīgajā Iestādē reģistrētās preču zīmes. Ja uz Starptautisko biroju netiek nosūtīts reģistrācijas atteikums atbilstoši 5.1. un 5.2. panta noteikumiem vai, ja nosūtītais atteikums vēlāk tiek atcelts, preču zīme interesētās dalībpuses teritorijā tiek aizsargāta tāpat kā dalībpuses attiecīgajā Iestādē tieši reģistrētās zīmes.

b. 3. pantā minētās norādes par preču un pakalpojumu klasēm dalībpusēm, nosakot zīmes aizsardzības apjomu, nav saistošas.

2. Visām starptautiskajām reģistrācijām tiek saglabātas prioritātes tiesības Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (tālāk tekstā "Parīzes Konvencija) 4. panta izpratnē, neprasot izpildīt minētā panta "D" punktā noteiktās formalitātes.

4. bis pants

Nacionālās vai reģionālās reģistrācijas aizvietošana

ar starptautisko reģistrāciju

1. Ja kāda preču zīme ir ieguvusi nacionālo vai reģionālo reģistrāciju, kā arī starptautisko reģistrāciju, un abas reģistrācijas ir izdarītas uz vienas un tās pašas personas vārda, starptautisko reģistrāciju var uzskatīt par nacionālās vai reģionālās reģistrācijas aizstājēju, saglabājot iepriekšminēto reģistrāciju tiesības ja:

i. no starptautiskās reģistrācijas izrietošo aizsardzību dalībpuse ieguvusi atbilstoši 3. ter panta 1. un 2. punkta nosacījumiem,

ii. nacionālajā vai reģionālajā reģistrācijā minētās preces ir tās pašas, kuras attiecinātas uz minēto dalībpusi starptautiskajā reģistrācijā,

iii. iepriekšminētais teritoriālais attiecinājums stājas spēkā vēlāk, nekā iegūta nacionālā vai reģionālā reģistrācija.

2. Punktā 1. minētā Iestāde pēc pieprasījuma izdara savā reģistrā ierakstu par starptautisko reģistrāciju.

5. pants

Reģistrācijas atteikums un uz atsevisķām dalībpusēm attiecinātas

starptautiskās reģistrācijas dzēšana (darbības pārtraukšana)

1. Dalībpuses Iestādei, pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, ir tiesības paziņot, ka starptautiskās reģistrācijas teritoriālais attiecinājums, pieprasīts atbilstoši Protokola 3. ter panta 1. un 2. punkta noteikumiem, minētās dalībpuses teritorijā nav spēkā, un nosūtīt Starptautiskajam birojam oficiālu paziņojumu par minētās preču zīmes reģistrācijas atteikumu dalībpuses teritorijā. Atteikuma iemesli var būt tikai tie, kādi Parīzes Konvencijas ietvaros tiek piemēroti reģistrācijas atteikumam dalībpuses attiecīgajā Iestādē tieši pieteiktajām preču zīmēm. Tomēr preču zīmes aizsardzība nevar tikt pilnīgi vai daļēji atteikta tā iemesla dēļ, ka dalībpuses teritorijā spēkā esošā likumdošana paredz reģistrēt tikai noteiktu preču klašu vai preču un pakalpojumu skaitu.

2. a. Iestādei, kura vēlas izmantot reģistrācijas atteikšanas tiesības, jānosūta Starptautiskajam birojam paziņojums par reģistrācijas atteikumu, norādot visus reģistrācijas atteikuma iemeslus, spēkā esošās [nacionālās] likumdošanas noteiktajos termiņos, bet ne vēlāk kā gada laikā kopš dienas, kad Starptautiskais birojs nosūtījis dalībpuses Iestādei paziņojumu par starptautiskās reģistrācijas teritoriālo attiecinājumu (tas neattiecas uz šī punkta b. un c. apakšpunktos minēto).

b. Neraugoties uz a. apakšpunktā paredzēto, katra dalībpuse var paziņot, ka visām Protokola izpratnē veiktajām starptautiskajām reģistrācijām a. apakšpunktā minētais termiņš 1 gads tiek aizstāts ar termiņu - 18 mēneši.

c. Bez tam, šajā paziņojumā var arī noteikt, ka gadījumos, ja reģistrācijas atteikuma iemesls ir trešās personas iebildums, reģistrācijas atteikums Starptautiskajam birojam var tikt nosūtīts arī pēc 18 mēnešu termiņa izbeigšanās. Tādā gadījumā Iestāde varēs nosūtīt atteikumus arī pēc 18 mēnešu termiņa izbeigšans, bet tikai ar noteikumu, ka

i. pirms 18 mēnešu termiņa izbeigšanās Starptautiskais birojs tiek informēts par to, ka iebildumus iespējams iesniegt arī pēc 18 mēnešu termiņa izbeigšanās un, ka

ii. paziņojums par reģistrācijas atteikumu, kura pamatā ir trešās personas iebildums, ir izdarīts ne vēlāk kā 7 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā iebilduma periods; ja iebilduma periods ir īsāks par 7 mēnešiem, paziņojums jāizdara mēneša laikā pēc iebildumu perioda izbeigšanās.

d. Ja visi paziņojumi par b. un c. apakšpunktos norādīto tiek ietverti 14. panta 2. punktā minētajā ratifikācijas instrumentā, tad tie stāsies spēkā līdz ar Protokola spēkā stāšanās dienu attiecībā uz valsti vai starpvaldību organizāciju, kura izdarījusi šos paziņojumus. Iepriekšminētie paziņojumi var tikt izdarīti arī vēlāk - tādā gadījumā tie stāsies spēkā trīs mēnešus no dienas, kad Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Ģenerāldirektors (turpmāk "Ģenerāldirektors") būs saņēmis minēto paziņojumu vai arī jebkurā vēlākā datumā, ja tāds būs norādīts paziņojumā, un tiks attiecināts uz tām starptautiskām reģistrācijām, kuru reģistrācijas datums ir tāds pats un vēlāks par paziņojumā norādīto.

e. Desmit gadus pēc Protokola stāšanās spēkā, Asambleja pārbaudīs, kā darbojas no a. līdz d. apakšpunktos izstrādātie nosacījumi. Pēc tam ar Asmblejas lēmumu minēto apakšpunktu nosacījumi var tikt mainīti.

3. Starptautiskais birojs nekavējoties nosūtīs starptautiskās reģistrācijas īpašniekam paziņojumu par reģistrācijas atteikumu. Minētās preču zīmes īpašniekam ir tādas pašas tiesības iesniegt apelāciju kā to preču zīmju īpašniekiem, kuri dalībpuses Iestādē iesnieguši reģistrācijas pieteikumus bez Starptautiskā biroja starpniecības. Tiklīdz Starptautiskais birojs būs saņēmis šī panta 2. punkta c.i. apakšpunktā minēto informāciju, tā tūlīt tiks paziņota starptautiskās reģistrācijas īpašniekam.

4. Preču zīmes reģistrācijas atteikuma iemeslus Starptautiskais birojs pēc pieprasījuma paziņos interesentiem.

5. Iestāde, kura nenosūtīs Starptautiskajam birojam starptautiskās reģistrācijas provizorisko vai galīgo reģistrācijas atteikumu atbilstoši 1. un 2. punkta noteikumiem, nevarēs izmantot 1. punktā minētās tiesības.

6. Dalībvalsts kompetentās Iestādes preču zīmes reģistrāciju var dzēst (pārtraukt tās darbību) tikai tad, ja preču zīmes īpašnieks savlaicīgi ticis informēts par to, kā aizstāvēt savas tiesības. Paziņojums par reģistrācijas dzēšanu nosūtāms Starptautiskajam birojam.

5. bis pants

Apliecinājumi par tiesībām izmatot preču zīmē atsevišķus elementus

Dokumentiem par tiesībām izmantot preču zīmē noteiktus elementus, proti, ģerboņus, ģerboņa vairogus, portretus, goda zīmes, titulus, citu uzņēmumu nosaukumus, kā arī citu personu vārdus un tamlīdzīgus uzrakstus, nav nepieciešama legalizācija un nekādi citi apliecinājumi, kā vien izcelsmes Iestādes apliecinājums par tiesībām tos izmantot.

5. ter pants

Starptautiskā reģistra ierakstu kopijas; izpēte par agrākām tiesībām;

izraksti no starptautiskā reģistra

1. Starptautiskais birojs pēc interesentu pieprasījuma par regulējošos noteikumos norādīto samaksu izsniegs ieinteresētai personai visu to ierakstu kopijas, kuras par attiecīgo preču zīmi ierakstītas starptautiskajā reģistrā.

2. Starptautiskais birojs par samaksu veic izpēti par starptautiski reģistrētu preču zīmju agrākām tiesībām.

3. Izrakstiem no starptautiskā reģistra, kurus pieprasa kāda no dalībpusēm, nav nepieciešama legalizācija.

6. pants

Starptautiskās reģistrācijas spēkā esamības termiņš.

Starptautiskās reģistrācijas atkarība un patstāvība

1. Starptautiskajā birojā reģistrētas preču zīmes ir spēkā 10 gadus, to darbību iespējams atjaunot atbilstoši 7. panta noteikumiem.

2. Piecus gadus pēc starptautiskās reģistrācijas iegūšanas, starptautiskā reģistrācija kļūst neatkarīga no bāzes pieteikuma vai arī no šī pieteikuma izrietošās reģistrācijas, kā arī no bāzes reģistrācijas.

3. Preču zīmes aizsardzība, ko nodrošina zīmes starptautiskā reģistrācija, neatkarīgi no tā, vai šī reģistrācija ir vai nav tiesību nodošanas objekts, nevar tikt pieprasīta, ja piecu gadu laikā kopš starptautiskās reģistrācijas spēkā stāšanās dienas bāzes pieteikums vai no šī pieteikuma izrietošā reģistrācija, vai arī bāzes reģistrācija - ir atsaukta, ir beidzies tās darbības termiņš, īpašnieks ir atteicies no zīmes reģistrācijas, reģistrācija saņēmusi galīgo noraidījumu, tā ir dzēsta vai arī tās preču saraksts, salīdzinot ar preču sarakstu starptautiskajā reģistrācijā, ierobežots pret visām vai tikai atsevišķām precēm. Aizsardzība nevar tikt pieprasīta arī tad, ja pēc piecu gadu termiņa izbeigšanās sekojošas procedūras, proti,

i. apelācija pret bāzes pieteikuma reģistrācijas atteikumu,

ii. darbības, kas vērstas uz preču zīmes bāzes pieteikuma vai bāzes reģistrācijas atsaukšanu, ierobežošanu un dzēšanu,

iii. iebildums pret bāzes pieteikumu

beidzas ar bāzes reģistrācijas noraidījumu, īpašnieka atteikšanos no zīmes reģistrācijas, zīmes dzēšanu, pieprasījumu atsaukt bāzes pieteikumu vai no tā izrietošo reģistrāciju, bet visas darbības, kas saistītas ar apelācijas vai iebilduma iesniegšanu bijušas uzsāktas pirms piecu gadu termiņa izbeigšanās. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, ja bāzes pieteikums vai no tā izrietošā reģistrācija ir atsaukta, reģistrācija ir noraidīta, bet punktos i., ii. un iii. minētās darbības uzsāktas pirms piecu gadu termiņa izbeigšanās.

4. Izcelsmes Iestāde, kā regulējošos noteikumos paredzēts, nosūta Starptautiskajam birojam lēmumu, kas pieņemts atbilstoši šī panta 3. punkta noteikumiem. Starptautiskais birojs informē ieinteresētās puses un atbilstoši noteikumiem publicē nepieciešmo informāciju. Izcelsmes iestāde vajadzības gadījumā lūdz dzēst starptautisko reģistrāciju un Starptautiskais birojs izpilda šo prasību.

7. pants

Starptautiskās reģistrācijas atjaunošana

1. Jebkura starptautiskā reģistrācija var tikt atjaunota uz 10 gadiem sākot no iepriekšējā perioda izbeigšanās dienas attiecīgi samaksājot pamatnodevu un nepieciešamības gadījumā 8. panta 2. punktā paredzētās papildus nodevas.

2. Atjaunojot reģistrāciju, tajā nedrīkst izdarīt nekādas izmaiņas, salīdzinot ar stāvokli termiņa izbeigšanās brīdī.

3. 6 mēnešus pirms aizsardzības termiņa izbeigšanās Starptautiskais birojs atgādina starptautiskās reģistrācijas īpašniekam un nepieciešamības gadījumā arī tā pilnvarotajam, par precīzu zīmes aizsardzības termiņa izbeigšanās datumu.

4. Samaksājot noteikumos paredzēto speciālo piemaksu, starptautisko reģistrāciju var atjaunot arī vēl sešus mēnešus pēc spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

8. pants

Nodevas par starptautiskās reģistrācijas pieteikumu

un starptautisko reģistrāciju

1. Izcelsmes Iestādei ir tiesības noteikt un pieprasīt no pieteicēja vai starptautiskās reģistrācijas īpašnieka samaksu par starptautiskās reģistrācijas vai starptautiskās reģistrācijas atjaunošanas pieteikuma sagatavošanu.

2. Preču zīmes reģistrācija Starptautiskajā birojā notiek tikai pēc iepriekšējas nodevas samaksas, kuru veido

i. pamatnodeva;

ii. papildnodeva par katru nākošo uz zīmi attiecināto preču vai pakalpojumu klasi, ja to skaits pārsniedz 3;

iii. papildnodeva par katru valsti, kurā atbilstoši 3.ter panta noteikumiem prasīta preču zīmes aizsardzība

3. Ja preču un pakalpojuma klašu skaitu nosaka vai koriģē Starptautiskais birojs, punktā 2. ii. paredzēto papildnodevu var samaksāt vēlāk noteikumos paredzētā termiņā; zīmes reģistrācijas datums šajā gadījumā nemainīsies. Ja līdz minētā termiņa beigām papildnodeva netiek samaksāta vai preču un pakalpojumu klašu saraksts netiek koriģēts atbilstoši samaksātajai summai, tālākā zīmes reģistrācijas procedūra tiek pārtraukta.

9. pants

Ieraksts par starptautiskās reģistrācijas īpašnieka maiņu

Pēc tās personas lūguma, uz kura vārda reģistrēta preču zīme, vai pēc citas ieinteresētās Iestādes vai ieintersētās personas lūguma Starptautiskais birojs izdara reģistrā visus ierakstus par starptautiskās reģistrācijas īpašnieka maiņu, attiecinātu gan uz visām, gan atsevišķām reģistrācijā norādītām dalībpusēm, kā arī attiecinātu uz visām vai arī atsevišķām precēm un pakalpojumiem, ja vien jaunais reģistrācijas īpašnieks ir tiesīgs atbilstoši 2.1. panta noteikumiem iesniegt preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumu.

9. bis pants

Ieraksti starptautiskajā reģistrā

Starptautiskais birojs ieraksta starptautiskajā reģistrā

i. visas izmaiņas, kas saistītas ar starptautiskās reģistrācijas īpašnieka vārda un adreses maiņu

ii. starptautiskās reģistrācijas īpašnieka pilnvaroto un visas ziņas par to

iii. starptautiskās reģistrācijas preču saraksta ierobežojumu, attiecinātu uz visām vai atsevišķam dalībpusēm

iv. reģistrācijas īpašnieka atteikšanos no zīmes aizsardzības kādas dalībpuses teritorijā (renonciation č la protection), īpašnieka lūgumu dzēst preču zīmi (radiation) un tiesas lēmumu par starptautiskās reģistrācijas dzēšanu attiecībā pret visām vai atsevišķām dalībpusēm (invalidation)

v. visas ziņas par tiesībām uz preču zīmi, kādas noteiktas Protokola noteikumos.

9. ter pants

Maksa par ierakstu izdarīšanu

Par visu 9. un 9.bis pantā paredzēto ierakstu izdarīšanu var tikt pieprasīta samaksa.

9. quater pants

Vairāku dalībvalstu kopīgā Iestāde

1. Ja vairākas dalībvalstis piekrīt unificēt savus nacionālos preču zīmju likumus, tās var paziņot Ģenerāldirektoram, ka

i. turpmāk kopīgā Iestāde aizstās katras dalībvalsts nacionālo Iestādi un

ii. turpmāk šo valstu teritorija attiecībā uz iepriekšējos pantos izklāstīto, kā arī 9. quinquies un 9. sexies pantos izklāstīto tiek uzskatīta par vienu valsti.

2. Šāds paziņojums stāsies spēkā trīs mēnešus pēc dienas, kad Ģenerāldirektors par to būs paziņojis citām dalībpusēm.

9. q uinquies pants

Starptautiskās reģistrācijas pārveidošana nacionālās

un reģionālās reģistrācijas pieteikumos

Ja pēc izcelmes Iestādes lūguma atbilstoši 6.4. panta noteikumiem starptautiskā reģistrācija tiek dzēsta attiecībā pret visām vai daļu no starptautiskajā reģistrācijā minētajām precēm un pakalpojumiem, starptautiskās reģistrācijas īpašnieks var iesniegt šīs pašas preču zīmes reģistrācijas pieteikumus tās dalībpuses Iestādē, kurā minētā starptautiskā reģistrācija bijusi spēkā - par šī pieteikuma datumu tiks atzīts dzēstās starptautiskās reģistrācijas datums atbilstoši 3. panta 4. punkta noteikumiem, vai ieraksta par teritoriālio attiecinājumu datums atbilsoši 3. ter panta noteikumiem, bet, ja starptautiskajai reģistrācijai bijusi prioritāte Parīzes Konvencijas izpratnē, tā tiks saglabāta arī reģionālās vai nacionālās reģistrācijas pieteikumā ar nosacījumu, ka

i. reģistrācijas pieteikums dalībpuses Iestādē tiks iesniegts 3 mēnešu laikā pēc starptautiskās reģistrācijas dzēšanas,

ii. preču un pakalpojumu saraksts nacionālās vai reģionālās reģistrācijas pieteikumā nebūs plašāks par to, kāds starptautiskajā reģistrācijā bijis attiecināts uz interesēto dalībpusi,

iii. minētais pieteikums atbildīs visām likuma prasībām, tai skaitā attiecībā uz nodevu samaksu.

9. sexies pants

Madrides nolīguma aizsardzība (saglabāšana)

1. Ja starptautiskās reģistrācijas pieteikuma vai starptautiskās reģistrācijas Izcelsmes zemes iestāde ir tādas valsts iestāde, kas vienlaicīgi ir gan Protokola, gan Madrides nolīguma dalībvalsts, tad šo reģistrācijas pieteikumu vai reģistrāciju attiecinot uz citām valstīm, kuras arī vienlaicīgi ir Protokola un Madrides nolīguma dalībvalstis, Protokola noteikumi nav spēkā.

2. Pēc 10 gadu termiņa izbeigšanās, kopš Protokola stāšanās spēkā, bet ne agrāk kā 5 gadus pēc tam, kad lielākā daļa Madrides nolīguma valstu būs kļuvušas par Protokola dalībvalstīm, ar trīs ceturdaļu balsu vairākumu, Asambleja var 1. punktā izklāstīto atcelt vai sašaurināt tā darbību. Balsojumā var piedalīties tikai tās valstis, kuras ir gan Madrides Protokola gan Madrides nolīguma dalībvalstis.

10 pants

Asambleja

1. a. Dalībpuses ir tās pašas Asamblejas locekles, kuras locekles ir Madrides nolīguma dalībvalstis.

b. Katru dalībpusi Asamblejā pārstāv viens delegāts, kuram savukārt var būt savs vietnieks, padomdevējs un eksperts.

c. Dalībpuse, kura nozīmējusi attiecīgo delegāciju, sedz visus tās izdevumus, izņemot viena delegācijas locekļa ceļa izdevumus un komandējuma naudu, kuru sedz Madrides Savienība.

2. Asambleja, bez funkcijām, kuras tā veic Madrides nolīguma izpratnē, vēl papildus

i. iztirzā visus ar Protokola izmantošanu saistītos jautājumus;

ii. dod Starptautiskajam birojam norādījumus par konferenču sarīkošanu Protokola darbības novērtēšanai, ievērojot to Madrides Savienības valstu piezīmes, kuras nav Protokola dalībpuses;

iii. pieņem un izdara labojumus regulējošajos noteikumos par Protokola piemērošanu;

iv. veic visas tās funkcijas, kuras tai nosaka Protokola noteikumi.

3. a. Katrai dalībpusei Asamblejā ir viena balss. Lemjot jautājumus, kuri attiecas tikai uz Madrides nolīguma valstīm, dalībpusēm, kuras nav nolīguma dalībnieces, nav balstiesību, turpretim, jautājumos, kuri skar vienīgi Protokolu, balstiesības ir vienīgi Protokola dalībpusēm.

b. kvorumu kāda jautājuma izlemšanai veido puse no balstiesīgiem Asamblejas locekļiem

c. raugoties uz b. apakšpunktā izklāstīto, ja kādā sesijā balstiesīgo Asamblejas locekļu ir mazāk par pusi, Asamblejai tomēr ir tiesības pieņemt lēmumus; tomēr šādi lēmumi, izņemot tos, kas attiecas uz procedūras jautājumiem, dalībpusēm kļūst saistoši vienīgi ievērojot zemākizklāstītos nosacījumus. Starptautiskais birojs nosūta Asamblejas lēmumus tiem Asamblejas locekļiem, kuriem dotā lēmuma pieņemšanā ir balstiesības, bet kuri nepiedalījās balsošanā, aicinot triju mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas rakstiski izteikt savu piekrišanu vai nepiekrišanu lēmumam. Ja līdz šī termiņa beigām to locekļu skaits, kuri būs izteikuši savu viedokli, būs vismaz tikpat liels kā to Asamblejas locekļu skaits, kuri nepiedalījās balsojumā, Asamblejas lēmumi dalībpusēm kļūst saistoši, ja vien par tiem būs nobalsojis vairākums.

d. Pantos 5.2.e, 9.sexies 2., 12. un 13. izklātītie noteikumi tiek pieņemti ar divu trešdaļu balsu vairākumu.

e. Atturēšanās netiek uzskatīta par balsošanu.

f. Viens delegāts var pārstāvēt tikai vienu Asmblejas locekli un balsot tikai viena locekļa vārdā.

4. Bez Madrides nolīguma kārtējām un ārkārtas sesijas sanāksmēm, pēc Ģenerāldirektora pieprasījuma vai pēc ceturtdaļas balstiesīgo Asamblejas locekļu pieprasījuma, kuri ir balstiesīgi jautājumā, kuru paredzēts iekļaut dienas kārtībā, Asambleja sanāk uz ārkārtas sesiju. Šādas sesijas dienaskārtību sagatavo Generāldirektors.

11. pants

Starptautiskais birojs

1. Visas darbības, kas saistītas ar preču zīmju starptautisko reģistrāciju un visus Protokolā noteiktos administratīvos pienākumus pilda Starptautiskais birojs.

2.a. Pēc Asamblejas norādījuma Starptautiskais birojs sagatavo konferences Protokola darbības revīzijai.

b. Starptautiskais birojs var konsultēt starpvaldību organizācijas un starptautiskās organizācijas par minēto revīzijas konferenču gatošanu.

c. Ģenerāldirektors un viņa nozīmētās personas piedalās sanāksmēs bez balstiesībām.

3. Starptautiskais birojs pilda visus pienākumus, kurus tam nosaka Madrides Protokols.

12. pants

Finanses

Savienības finanses tiek pārvaldītas pēc tiem pašiem noteikumiem, kuri izklāstīti Madrides nolīguma 12. pantā pieņemot, ka šajā pantā minētās atsauces uz nolīguma 8. pantu uzskatāmas par atsaucēm uz Protokola 8. pantu. Bez tam, atbilstoši Madrides nolīguma 12.panta 6. punkta noteikumiem, dalīborganizācijas, pēc to vienbalsīga lēmuma, pretēji Asamblejas lēmumam, tiek uzskatītas par piederīgām pirmajai kontribūciju klasei, saskaņā ar Parīzes Konvencijas nosacījumiem.

13. pants

Izmaiņas dažos protokola pantos

1. Priekšlikumus par izmaiņām 10., 11. un 12. pantā var iesniegt Protokola dalībpuses vai Ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors nosūta priekšlikumus par izmaiņām visām dalībpusēm vismaz sešus mēnešus pirms to izskatīšanas Asamblejā.

2. Asambleja pieņem visas pirmajā punktā minētās izmaiņas. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamas trīs ceturdaļas balsu, bet par izmaiņām 10. pantā un šī panta 2. punktā pietiek ar četrām piektdaļām balsu.

3. Punktā 1. minētās izmaiņas stājas spēkā mēnesi pēc tam, kad Ģenerāldirektors ir saņēmis rakstisku 3/4 valstu un starpvaldību organizāciju pārstāvju, kuri dotajā brīdī ir Asamblejas locekļi un kuriem ir balstiesības šajā jautājumā, piekrišanu izmaiņu izdarīšanai. Šādi lēmumi par izmaiņu pieņemšanu minētajos pantos ir saistoši valstīm un starpvaldību organizācijām, kuras dotajā brīdī ir Protokola dalībpuses vai kuras vēlāk par tādām kļūs.

14. pants

Iespēja kļūt par Protokola dalībpusi; Protokola stāšanās spēkā

1.a. Jebkura Parīzes Konvencijas dalībvalsts var kļūt par Protokola dalībpusi.

b. Bez tam, jebkura starpvaldību organizācija var kļūt par Protokola dalībpusi, ja ievēroti sekojoši nosacījumi

i. vismaz viena no šajā starpvaldību organizācijā ietilpstošajām valstīm ir Parīzes Konvencijas dalībniece;

ii. Punktā 1. minētajai organizācijai tās teritorijā ir reģionāla Iestāde preču zīmju reģistrēšanai un šī iestāde nav sniegusi 9. quater pantā minēto paziņojumu.

2. Visas 1. punktā minētās valstis un organizācijas var parakstīt Protokolu. Visas 1. punktā minētās valstis un organizācijas, ja tās ir parakstījušas Protokolu, var iesniegt ratifikācijas vai parakstīšanas instrumentu, vai, ja tās nav parakstījušas Protokolu, var iesniegt pievienošanās instrumentu.

3. Punktā 2. minētie instrumenti iesniedzami Ģenerāldirektoram.

4. a. Protokols stājas spēkā trīs mēnešus pēc dienas, kad saņemti 4 ratifikācijas [atzīšanas vai pievienošanās] instrumenti, ar nosacījumu, ka vismaz vienu no tiem ir iesniegusi Madrides nolīguma valsts un vismaz vienu ir iesniegusi valsts, kura nav Madrides nolīguma dalībniece, vai arī to ir iesniegusi 1. b. punktā norādītā organizācija.

b. Attiecībā uz visām citām valstīm un 1. b punktā minētajām organizācijām, Protokols stājas spēkā 3 mēnešus no dienas, kad Ģenerāldirektoram ticis iesniegts šīs valsts vai organizācijas ratifikācijas vai pievienošanās instruments.

5. Jebkura valsts vai 1.b. punktā minētā organizācija, iesniedzot savu ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu, var paziņot, ka aizsardzība, kas iegūta ar starptautisko reģistrāciju Protokola izpratnē pirms Protokols stājies spēkā attiecībā uz šo dalībpusi, uz šīm valstīm vai organizācijām nevar tikt attiecināta.

15. pants

Denonsēšana

1. Protokola darbības laiks nav ierobežots.

2. Dalībpuses var denonsēt Protokolu nosūtot par to paziņojumu Ģenerāldirektoram.

3. Denonsēšana stājas spēkā 1gadu pēc dienas, kad Ģenerāldirektors saņēmis paziņojumu par Protokola denonsēšanu.

4. Šajā pantā izklāstītā denonsēšana iespējama ne agrāk, kā pēc pieciem gadiem no dienas, kopš Protokols stājies spēkā attiecībā uz ieinteresēto dalībpusi.

5. a. Ja starptautiski reģistrēta preču zīme ir spēkā attiecībā uz valsti vai organizāciju, kas denonsē protokolu, tad ar dienu, kad denonsēšana stājas spēkā, minētās preču zīmes īpašnieks var iesniegt šīs valsts vai organizācijas attiecīgajā Iestādē minētās preču zīmes reģistrācijas pieteikumu - par šī pieteikuma datumu tiks uzskatīts zīmes starptautiskās reģistrācijas datums atbilstoši 3. panta 4. punkta noteikumiem vai teritoriālā attiecinājuma ieraksta datums, atbilstoši panta 3. ter panta 2. punkta noteikumiem, bet ja starptautiskajai reģistrācijai bijušas prioritātes tiesības, tās tiks saglabātas ar noteikumu, ka

i. minētais reģistrācijas pieteikums tiks iesniegts 2 gadu laikā kopš denonsēšanas stāšanās spēkā,

ii. reģistrācijas pieteikumā ietverto preču un pakalpojumu saraksts nav plašāks par to, kāds starptautiskajā reģistrācijā bija attiecināts uz valsti vai starpvaldību organizāciju, kas denonsējusi Protokolu, un

iii. minētais pieteikums atbilst visām likuma prasībām, tai skaitā attiecībā uz nodevu samaksu.

b. Apakšpunkta a. nosacījumi piemērojami arī tām starptautiskajām preču zīmju reģistrācijām, kuras ir spēkā to dalībpušu teritorijā, kuras nav Protokolu denonsējošās valstis vai starpvaldību organizācijas un kuru īpašnieki denonsēšanas rezultātā nav vairs tiesīgi iesniegt preču zīmju reģistrācijas pieteikumus atbilstoši 2. panta 1. punkta nosacījumiem.

16. pants

Parakstīšana; valodas; depozitāres funkcijas

1. a. Protokols tiek parakstīts vienā eksemplārā franču, angļu un spāņu valodā un iesniegts Ģenerāldirektoram, tiklīdz pārtraukta tā parakstīšana Madridē. Teksti visās trijās valodās ir identiski.

b. Konsultējoties ar ieinteresētajām valdībām un organizācijām Ģenerāldirektors sagatavo oficiālos tekstus vācu, arābu, ķīniešu, itāļu, japāņu, portugāļu un krievu valodās,vai arī, pēc Asamblejas norādījuma, kādā citā valodā.

2. Protokols atvēts parakstīšanai Madridē līdz 1989. gada 31. decembrim.

3. Ģenerāldirektors nosūta divas, Spānijas valdības pienācīgi apliecinātas, parakstītā Protokola teksta kopijas visām tām valstīm un starpvaldību organizācijām, kurām iespējams kļūt par Protokola dalībpusēm.

4. Ģenerāldirektors reģistrē Protokolu ANO sekretariātā.

5. Ģenerāldirektors rakstiski informē tās Valstis un starpvaldību organizācijas, kuras ir Protokola dalībpuses vai arī var par tādām kļūt, par Protokola parakstīšanas, ratifikācijas instrumentu iesniegšanas, citu dalībpušu pievienošanās un Protokola spēkā stāšanās gaitu, kā arī par izmaiņu spēkā stāšanos, Protokola denonsēšanu, un par visām Protokola izpratnē pieņemtajām deklarācijām.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 27.07.1989.
Stājas spēkā:
 01.01.1995.
Pievienošanās:
 23.08.1994.
Pieņemšanas vieta: 
Madride
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 305/307, 17.09.1999.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
1194
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)