Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
TULKOJUMS

 

EIROPAS NOLĪGUMS

PAR GALVENAJĀM STARPTAUTISKAJĀM

DZELZCEĻA LĪNIJĀM

(AGC)

 

LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

APZINOTIES nepieciešamību atvieglot un attīstīt Eiropā starptautisko dzelzceļa satiksmi;

UZSKATOT, ka sakaru attīstīšanai starp Eiropas valstīm nepieciešams nākotnes dzelzceļa satiksmes prasībām atbilstošu dzelzceļa līniju būvniecības un aprīkošanas koordinēts plāns,

VIENOJĀS par sekojošo:

 

1.pants

 

Līgumslēdzējas Puses pieņem piedāvāto dzelzceļa tīkla plānu (turpmāk - "Starptautiskais dzelzceļa tīkls "E"), kurš aprakstīts šim Nolīgumam pievienotajā I pielikumā, kā svarīgāko dzelzceļa līniju būvniecības un aprīkošanas koordinēto plānu, ko tās nodomājušas pildīt savu valstu nacionālo programmu ietvaros atbilstoši saviem tiesību aktiem.

 

2.pants

 

Starptautiskais dzelzceļa tīkls "E" ir galveno līniju un papildlīniju sistēma. Galvenās līnijas ir "maģistrālās dzelzceļa līnijas", kurās jau ir ļoti liela starptautiska satiksme vai paredzams, ka tā kļūs ļoti liela tuvākajā nākotnē; papildlīnijas ir tās, kuras, papildinot galveno līniju tīklu, nodrošinās ļoti lielu starptautisko dzelzceļa satiksmi tikai attālākā nākotnē.

 

3.pants

 

Starptautiskā dzelzceļa tīkla "E" galvenās līnijas, kas minētas 2.pantā, atbilst šī Nolīguma II pielikumā norādītajiem tehniskajiem parametriem vai arī jāpanāk to atbilstība šī pielikuma noteikumiem, veicot uzlabojumus nacionālo programmu ietvaros.

 

4.pants

 

Šī Nolīguma depozitārijs ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs.

 

5.pants

 

1. Šis Nolīgums ir atklāts parakstīšanai Ženēvā no 1985.gada 1.septembra līdz 1986.gada 1.septembrim valstīm, kuras ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas dalībvalstis, vai arī tām Komisijas darbā ir konsultatīvs statuss saskaņā ar šīs Komisijas kārtības ruļļa 8.punktu.

2. Šīs valstis var kļūt par šī Nolīguma pusēm:

a) parakstot Nolīgumu, pēc kā seko ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana;

b) pievienojoties.

3. Ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana vai pievienošanās tiek veikta, deponējot atbilstošu un attiecīgi noformētu dokumentu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

 

6.pants

 

1. Šis Nolīgums stājas spēkā pēc 90 dienām no dienas, kad astoņu valstu valdības ir deponējušas ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu ar noteikumu, ka viena vai vairākas starptautiskā dzelzceļa tīkla "E" līnijas nepārtraukti savieno vismaz četru valstu, kas deponējušas šādu dokumentu, teritorijas. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, Nolīgums stājas spēkā pēc 90 dienām no dienas, kad tiek deponēts ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, pēc tam kad minētais nosacījums tiek izpildīts.

2. Attiecībā uz katru valsti, kura ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu deponē pēc datuma, kurā saskaņā ar 1.punktu sāk skaitīt 90 dienu termiņu, Nolīgums stājas spēkā pēc 90 dienām no dienas, kad tā deponējusi minēto dokumentu.

 

7.pants

 

Neviens šī Nolīguma noteikums nevar tikt iztulkots kā šķērslis jebkurai Līgumslēdzējai Pusei veikt Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un esošās situācijas ierobežojumiem atbilstošus pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai nodrošinātu savas valsts iekšējo vai ārējo drošību. Šiem pasākumiem jābūt ar pagaidu raksturu, par tiem nekavējoties jāpaziņo depozitārijam, norādot to būtību.

 

8.pants

 

1. Jebkurš divu vai vairāku Līgumslēdzēju Pušu strīds par šī Nolīguma iztulkošanu vai piemērošanu, kad strīdā iesaistītās puses nevar šo strīdu izšķirt sarunu ceļā vai ar citiem līdzekļiem, pēc vienas strīdā iesaistītās Līgumslēdzējas Puses prasības tiek nodots šķīrējtiesai - attiecīgi vienam vai vairākiem šķīrējtiesnešiem, kas izvēlēti, pamatojoties uz strīda Pušu savstarpēju vienošanos. Ja trīs mēnešu laikā no lūguma iesniegšanas par lietas izskatīšanu šķīrējtiesā strīda puses nenonāk pie vienota lēmuma attiecībā uz šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu izvēli, jebkura šī puse var vērsties pie Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra ar lūgumu iecelt vienu šķīrējtiesnesi, kuram strīds tiek nodots izšķiršanai.

2. Šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu, kas iecelti saskaņā ar šī panta 1.punktu, lēmums ir saistošs strīdā iesaistītām Līgumslēdzējām Pusēm.

 

 

9.pants

 

Parakstot šo Nolīgumu vai deponējot ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu, jebkura Līgumslēdzēja Puse var paziņot depozitārijam, ka tai nav saistošs šī Nolīguma 8.pants.

 

10.pants

 

1. Šī Nolīguma pamattekstā var tikt izdarīti grozījumi saskaņā ar jebkuru šajā pantā paredzēto procedūru.

2. a) Pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses lūguma ikvienu tās priekšlikumu par šī Nolīguma pamatteksta grozīšanu izskata Eiropas Ekonomiskās komisijas Dzelzceļa transporta darba grupa.

b) Ja grozījumu atbalsta divas trešdaļas no darba grupas sēdes dalībniekiem, kas piedalījušies balsošanā, un šāds vairākums sastāda divas trešdaļas Līgumslēdzēju Pušu, kas piedalās sēdē un balso, Ģenerālsekretārs nosūta grozījumu akceptēšanai visām Līgumslēdzējām Pusēm.

c) Ja grozījums ar Līgumslēdzēju Pušu divu trešdaļu vairākumu ir pieņemts, Ģenerālsekretārs paziņo par to visām Līgumslēdzējām Pusēm, un grozījums stājas spēkā pēc 12 mēnešiem no šāda paziņojuma dienas. Grozījums stājas spēkā visām Līgumslēdzējām Pusēm, izņemot tās, kuras pirms grozījuma stāšanās spēkā ir paziņojušas, ka tās šo grozījumu nepieņem.

3. Pēc vismaz vienas trešdaļas Līgumslēdzēju Pušu lūguma Ģenerālsekretārs sasauc konferenci, uz kuru tiek uzaicinātas 5.pantā minētās valstis. Šī panta 2.punkta a) un b) apakšpunktā minētā procedūra tiek piemērota attiecībā uz jebkuru grozījumu, kas izvirzīts apspriešanai šādā konferencē.

 

11.pants

 

1. Šī Nolīguma I pielikuma grozījumi var tikt izdarīti saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru.

2. Pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses lūguma ikvienu tās priekšlikumu par šī Nolīguma I pielikuma grozīšanu izskata Eiropas Ekonomiskās komisijas Dzelzceļa transporta darba grupa.

3. Ja grozījumu atbalsta sēdē piedalījušos un balsojušo darba grupas locekļu vairākums, un šāds vairākums ietver sēdē piedalījušos un balsojušo Līgumslēdzēju Pušu vairākumu, Ģenerālsekretārs nosūta grozījumu Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām administrācijām, uz kurām tas attiecas tieši. Par Līgumslēdzējām Pusēm, uz kurām tas attiecas tieši, tiek uzskatītas:

a) gadījumā, ja tiek iekļauta jauna vai mainīta esošā galvenā līnija, - katra Līgumslēdzēja Puse, kuras teritoriju šķērso šāda līnija;

b) gadījumā, ja tiek iekļauta jauna vai mainīta esošā
papildlīnija - katra Līgumslēdzēja Puse, kuras valsts robežojas ar grozījumu pieteikušo valsti un kuras valsts teritorijā atrodas galvenā starptautiskā līnija vai līnijas, kas ir savienota/tas ar jaunu vai mainītu papildlīniju. Šī punkta mērķiem par robežvalstīm uzskatāmas arī divu Līgumslēdzēju Pušu valstis, kuru teritorijās augstākminētajā galvenajā līnijā vai līnijās ir termināļi, kuros paredzēti prāmju pakalpojumi.

4. Jebkurš ierosinātais grozījums, par kuru paziņojums izsūtīts saskaņā ar šī panta 3.punkta noteikumiem, tiek uzskatīts par pieņemtu, ja sešu mēnešu laikā no šāda paziņojuma izsūtīšanas dienas neviena no Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām administrācijām, uz kuru tas attiecas tieši, nav paziņojusi Ģenerālsekretāram par saviem iebildumiem ierosinātajam grozījumam. Ja kādas Līgumslēdzējas Puses valsts administrācija paziņo, ka saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem tās piekrišanai nepieciešama īpaša atļauja vai likumdošanas institūcijas apstiprinājums, kompetentās administrācijas piekrišana šī Nolīguma I pielikuma grozījumam uzskatāma par saņemtu un ierosinātais grozījums par pieņemtu tikai tad, kad šī kompetentā administrācija ir paziņojusi Ģenerālsekretāram par šādas atļaujas vai apstiprinājuma saņemšanu. Ja šāds paziņojums netiek izdarīts 18 mēnešu laikā no dienas, kad minētajai kompetentai administrācijai tika nosūtīts ierosinātais grozījums, vai arī augstākminēto sešu mēnešu laikā Līgumslēdzējas Puses kompetentā administrācija, uz kuru tas attiecas tieši, ir iesniegusi iebildumus ierosinātajam grozījumam, šis grozījums nav uzskatāms par pieņemtu.

5. Ģenerālsekretārs paziņo visām Līgumslēdzējām Pusēm par jebkuru pieņemtu grozījumu, kas visām Līgumslēdzējām Pusēm stājas spēkā pēc trijiem mēnešiem no šāda paziņojuma dienas.

 

12.pants

 

1. Šī Nolīguma II pielikuma grozījumi var tikt izdarīti saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru.

2. Pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses lūguma ikvienu tās priekšlikumu par šī Nolīguma II pielikuma grozīšanu izskata Eiropas Ekonomiskās komisijas Dzelzceļa transporta darba grupa.

3. Ja grozījumu atbalsta sēdē piedalījušos un balsojušo darba grupas locekļu vairākums, un šāds vairākums ietver sēdē piedalījušos un balsojušo Līgumslēdzēju Pušu vairākumu, Ģenerālsekretārs nosūta grozījumu pieņemšanai Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām administrācijām, uz kurām tas attiecas tieši.

4. Grozījums tiek pieņemts, ja sešu mēnešu laikā pēc grozījuma nosūtīšanas par saviem iebildumiem tā pieņemšanai Ģenerālsekretāram ir paziņojušas ne vairāk kā viena trešdaļa Līgumslēdzēju Pušu kompetento administrāciju.

5. Ģenerālsekretārs paziņo visām Līgumslēdzējām Pusēm par katru pieņemto grozījumu, kas stājas spēkā pēc trīs mēnešiem no šāda paziņojuma dienas.

 

13.pants

 

Katra valsts, parakstot, ratificējot, akceptējot vai apstiprinot šo Nolīgumu vai pievienojoties tam, paziņo Ģenerālsekretāram tās savas administrācijas nosaukumu un adresi, kurai saskaņā ar šī Nolīguma 11. un 12.pantu jāsūta ierosinājumi par šī Nolīguma pielikumu grozījumiem.

 

14.pants

 

Jebkura Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo Nolīgumu, nosūtot Ģenerālsekretāram rakstisku paziņojumu. Denonsācija stājas spēkā pēc viena gada no dienas, kad Ģenerālsekretārs saņēmis minēto paziņojumu.

 

15.pants

 

Šī Nolīguma piemērošana var tikt pārtraukta, ja Līgumslēdzēju Pušu skaits kādā 12 sekojošo mēnešu periodā kļūst mazāks par astoņām.

 

TO APSTIPRINOT, apakšā parakstījušies, šim nolūkam pienācīgi pilnvaroti pārstāvji parakstīja šo Nolīgumu.

 

PARAKSTĪTS Ženēvā tūkstoš deviņsimt astoņdesmit piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā vienā eksemplārā angļu, franču un krievu valodā, turklāt visi trīs teksti ir vienlīdz autentiski.


I pielikums

NOZĪMĪGĀKĀS STARPTAUTISKĀS DZELZCEĻA LĪNIJAS

 

 

Nozīmīgāko starptautisko dzelzceļa līniju numerācija

 

1. Maģistrālās dzelzceļa līnijas, kas ietver pamatlīnijas un savienotājlīnijas, tiek sauktas par A kategorijas līnijām un tām ir divciparu numuri; dzelzceļa papildlīnijas tiek sauktas par B klases līnijām un tām ir trīsciparu numuri.

 

2. Ziemeļu-dienvidu virziena dzelzceļa pamatlīnijām ir divciparu nepāra numuri ar pēdējo ciparu 5 un pieaugumu no rietumiem uz austrumiem. Rietumu-austrumu virziena dzelzceļa pamatlīnijām ir divciparu pāra numuri ar pēdējo ciparu 0 un pieaugumu no ziemeļiem uz dienvidiem. Dzelzceļa savienotājlīnijām ir attiecīgi divciparu nepāra un pāra numuri, kas izvietoti starp to dzelzceļa pamatlīniju numuriem, starp kurām tās atrodas.

 

3. B klases dzelzceļa līnijām ir trīsciparu numuri, kuru pirmais cipars sakrīt ar tās tuvākās dzelzceļa pamatlīnijas numuru, kas atrodas uz ziemeļiem no konkrētās B klases līnijas, otrais cipars sakrīt ar tās tuvākās dzelzceļa pamatlīnijas numuru, kas atrodas uz rietumiem no konkrētās B klases līnijas, bet trešais cipars ir kārtas numurs.


DZELZCEĻA LĪNIJU SARAKSTS

 

I. Eiropas līmeņa līniju numerācija

Ziemeļi-Dienvidi

 

E 03 Glāzgova-Stranrara-Larne-Belfāsta-Dublina-Holiheda-Krū-Londona Folkstona-Duvra

 

E 05 Lisabona-Koimbra- Pampilosa-Vilara Formozu-Fuentesa de Onoro-Portu-Medina del Kampo- Burgosa-Iruna-Bordo-Orleāna (Lez Obrē)-Vendome-Parīze

E 07 Parīze- Orleāna (Lez Obrē)-Bordo-Andaja-Iruna-Burgosa-Vendome

Avila -Madride-Aranda de Duero

 

E 09 Parīze -Lille-Kalē

 

E 051 Kalē-Parīze

 

E 053 Madride-Kordoba-Bobadilja-Alhesirasa

 

E 15 Amsterdama-Hāga-Roterdama-Rozendāle-Antverpene-Brisele-Kevī-Fenjī-Olnua-Parīze-Dižona-Liona-Aviņjona-Taraskona-Marseļa Le Krezo

E 23 Dinkerka-Olnua-Tionville-Metza-Fruāra-Tūla-Kilmona-Šalendrē-

Dižona-Vallorba-Lozanna-Briga

 

E 25 Brisele-Arlona-Sterpenika-Kleinbettingena-Luksemburga-Bettamburga-Tionville-Metza-Strasbūra-Milūza-Bāzele-Oltena-Berne-Briga-Domodossola-Ro-Milāna-Dženova

 

E 27 Lježa-Guvī-Truavjerža-Luksemburga

 

E 35 Amsterdama-Utrehta-Arnema-Emmeriha-Duisburga-Diseldorfa-

Ķelne-Mainca-Manheima-Karlsrūe-Bāzele-Oltena-Kjasso-Milāna-

Boloņa- Florence-Roma-Neapole-Salerno-Mesīna

 

E 391 Dņepropetrovska-Lozovaja-Krasnij Liman-Harkova

 

E 43 Ķelne-Limburga-Frankfurte pie Mainas -Heidelberga-Štutgarte-Ulma-Manheima-Augsburga-Minhene-Frailassinga-Zalcburga

 

E 45 Oslo-Kornšo-Gēteborga-Helsingborga-Helsingora-Kopenhāgena-

Nīkebinga-Rodbija-Puttgardena-Hamburga-Hanovere-Vircburga-

Nirnberga-Ingolštatte-Minhene-Kufšteina-Vergla-Insbruka-Brennere-Verona-Boloņa-Ankona-Fodža-Bari

 

E 451 Nirnberga-Passava-Velsa

 

E 51 Gedsera-Rostoka-Berlīne-Halle-Erfurte-Nirnberga-Leipciga

 

E 53 Helsingborga-Hesleholma

 

E 530 Nīkebinga-Gedsera

 

E 55 Stokholma-Hesleholma-Malme-Trelleborga-Zasnitzhāfena-Štrālzunde-Berlīne/Zeddina-Drēzdene-Bad Šandava-Dečina-Prāga

Linca-Zalcburga-Švarcaha Sanveita-Fillaha-Arnoldšteina-Tarvizio-

Udīne-Venēcija-Boloņa

 

E 551 Prāga-Horni Dvorište-Zummerau-Linca-Zelctāle-Sanmihaela

 

E 59 Malme-Īstada-Svinouščje-Šcecina-Poznaņa-Vroclava-Opole-Halupki-Bohumina-Ostrava

 

E 593 Jasinovataja-Kvašino-Uspenskaja-Rostova pie Donas

 

E 595 Samura-Jalama-Baku

 

E 597 Makata-Beineja-Kungrada-Nukusa-Dašovuca-Urganča-Čarževa

 

E 61 Stokholma-Hesleholma-Malme-Trelleborga-Zasnitzhāfena-Štrālzunde-Berlīne-Drēzdene-Bad Šandava-Dečina-Prāga-Kolina-Česka Trebova-Brno-Bržeclava-Kuti-Bratislava

 

E 63 Žilina-Leopoldova-Bratislava-Galanta

 

E 65 Gdiņa-Gdaņska-Varšava-Katovice-Zebžidovice-Petrovice u Karvina-Ostrava-Bržeclava-Bernhardštāle-Vīne-Zemmeringa-Bruka pie Mūras-Klāgenfurte-Villaha-Rozenbaha-Jeseņice-Ļubļana-Ilirska Bistrica-Šapjane-Rijeka

 

E 67 Bruka pie Mūras-Grāca-Špielfeldštrāsa-Šentilja-Maribora-Zidani Mosta

 

E 69 Budapešta-Murakereštūra-Kotoriba-Čakoveca-Središče-Pragersko-Zidani Mosta-Ļubļana-Divača-Kopera

 

E 691 Murakereštūra-Djēkeneša

 

E 693 Gjumri-Erevāna-Hrazdana-Diližana-Ijevana-Gazaka-Barhudarli

 

E 695 Buhāra-Karši-Termiza-Galaba-(Hairatona)

 

E 71 Budapešta-Dombovara-Djēkeneša-Botovo-Koprivņica-Zagreba-

Karlovaca-Oštarije-Rijeka

 

E 73 Ormoža-Murska Sobota-Pukonci-Hodoša-Bajanseņje-Zalageršega-

Boba-Vešprema-Šekešfehervāra

 

E 75 Varšava-Belostoka-Sokolka- Suvalki-Trakiški-Mockava-Šeštokai-

Kauņa-Šauļi-Šarkjai-(Meitene)

 

E 751 Zagreba-Sunja-Volinja-Dobrļina-Bihača-Ripača-Strmica-Knina-Splita -Šibenika

 

E 753 Zagreba-Karlovaca-Oštarije-Gospiča-Knina-Zadara

 

E 771 Subotica-Bogojevo-Erduta-Vinkovci-Striživojna Vrpolje-Slvonski Šamac-Bosanski Šamac-Sarajevo-Čapļina-Metkoviča-Ploče

 

E 773 (Magijarboli-) Belimanastira-Osijeka-Striživojna Vrpolje

 

E 79 Belgrada-Bara

 

E 85 Budapešta-Kelebia-Subotica-Belgrada-Niš Prešovo-Tabanovci--Skopje-Gevgelia-Idomeni-Kraljevo-General Jankovič-Volkovo-Saloniki-Atēnas

 

E 851 Ļvova-Vadula Sireta-Visani-Paskani

 

E 853 Larisa-Volosa

 

E 855 Sofija-Kulata-Promahona-Saloniki

 

E 95 Maskava-Brjanska-Suzemka-Zernovo-Hutor Mihailovskija-Kijeva-

Razdeļnaja-Kučurgana-Benderi-Kišiņeva-Ungeni-Jasi-Paskani-Buzava-Ploešti-Bukareste-Videle-Džurdžiu-Ruse-Gorna-Dimitrovgrada

 

E 951 Sindela-Kornobata

 

E 97 Samsuna-Kalina-Malatja-Jenice-Mersina-Iskenderuna

E 99 Rjazaņa-Kočetovka I-Grjazi-Rostova pie Donas-Krasnodara-

Veseloje-Gantiadi-Poti-Novorosijska


Rietumi-Austrumi

E 10 Ostende-Brisele-Lježa-Āhene-Ķelne-Diseldorfa-Dortmunde-Minstere-Osnabrika-Brēmene-Hamburga-Lībeka-Hanko-Helsinki-Rihimeki-Kuvola-Vainikala-Lužaika-Sanktpēterburga-Maskava

 

E 16 Londona-Harviča-Huka van Holanda-Roterdama-Utrehta

 

E 18 Hamburga-Buhena-Berlīne

 

E 20 Ostende-Brisele-Lježa-Ahena-Ķelne-Duisburga-Dortmunde-Hanovere-

Helmšteda-Marienborna-Berlīne/Seddina-Frankfurte pie Oderas-Kunovice-Poznaņa-Varšava-Terespole-Bresta-Minska-Asinovka-Krasnoje-Smoļenska-Maskava-Ņižņijnovgoroda-Perma-Sverdlovska[*]-Tjumeņa-Omska-Novosibirska-Krasnojarska-Irkutska-Kurgana-Petropavlovska-Vladivostoka

 

E 22 Zēbrige-Brige

 

E 24 Maskava-Rjazaņa-Ruzajevka-Samāra-Ufa-Čeļabinska-Kurgāna-

Presnogorkovskaja-Kokčetava-Akmola-Mointi-Družba-Alašankova

 

E 30 Karlsrūe-Štutgarte-Nirnberga-Plauena-Drēzdene-Gerlica-Zgoržeļeca-Vroclava-Katovice-Krakova-Pržemisla-Medika-Mostiska-Ļvova-Kijeva-Harkova-Kupjanska-Topoļi-Soloveja-Valuiki-Samāra-Orenburga-Iļetska I-Kandagaša

 

E 32 Frankfurte pie Mainas-Hanau-Erfurte-Leipciga-Drēzdene

 

E 40 Havra-Parīze-Leruville-Onville-Metza-Remilli-Forbaha-Sārbrikene-

Ludvigshāfena-Manheima-Frankfurte pie Mainas-Gemindena-Nirnberga-Širndinga-Heba-Pilzene-Prāga-Kolina-Ostrava-Mosti pie Jablonkovas-Čadca-Ziļina

 

E 42 Parīze-Leruville-Nansi-Sāreburga-Redinga-Strasbūra-Kēle-Apenvaiera-Karlsrūe-Štutgarte

 

E 46 Mainca-Frankfurte pie Mainas

 

E 50 Parīze-Dižona -Kuloza-Ženēva-Lozanna-Berne-Cīrihe Le Krezo

-Buhsa-Insbruka-Vergela-Kufšteina (Rozenheima-Frailassinga)-Švarcaha Sanfeita-Zalcburga-Linca-Vīne-Hedješaloma-Budapešta-Miškolca-Nīreģhāza-Zahoni-Čopa-Ļvova-Fastova-Dņepropetrovska-Krasnoarmeiska-Jasinovataja-Debalcevo-Krasnaja Mogila-Gukovo-Ļihaja-Volgograda-Astrahaņa-Aksaraiska II-Atirau-Makata-Kandagaša-Arisa-Almati-Aktogaja

 

E 502 Bišofshāfena-Zelctāle

 

E 52 Bratislava-Galanta-NoveZamki-Sturovo-Šopa-Budapešta-Cegleda-

Šolnoka-Debrecena-Nīreģhāza

 

E 54 Arada-Deva-Teijusa-Vinatori-Brasova-Bukareste

 

E 56 Budapešta-Rakoša-Uišasa-Šolnoka-Lekešhāza-Kurtiča-Arada-

Timišiora-Kraiova-Bukareste

 

E 560 Buzeu-Galati-Giurgilešti-Reni-Etulija-Greceni-Bolgrada-Taraklija-

Basarabeska-Karabuteni-Kimišla-Bendera

 

E 562 Bukareste-Konstance

 

E 592 Beineja-Šetpe-Aktau

 

E 60 Poti-Tbilisi-Gardabani-Beijuka-Kjasika-Baku- Turkmenbaši-

Batumi-Ašhabada-Čardževa-Alata-Buhāra-Taškenta-Salara-Šengeldi-Arisa

E 66 Belgrada-Vršaca-Stamora Moravita-Timišoara

 

E 660 Ruse-Kaspikana

 

E 680 Sofija-Mezdra-Gorna-Kaspikana-Sindela-Varna

 

E 692 Cetinkaja-Karsa-Ahalkalaki

Dogu Kapi-Ahuraijana-Gjumri-Airuma-Sadahlo-Tbilisi

 

E 694 Gjumri-Artašata-Nahičevāna-Džulfa-Karčivāna-Megri-Agbenta-Bartaza-Baku -Astara./

E 696 Taškenta-Havasta-Andižana-(Oša)

 

E 70 Parīze-Dižona -Makona-Amberjē-Kuloza-Modana-Turīna-Ro-

Le Krezo-Milāna-Verona-Trieste-Villa Opičina-Sežana-Ļubļana-Zidani Most-Dobova-Savski Marofa-Zagreba-Striživojna Vrpoļe-Vinkovci-Tovarnika-Šida-Belgrada-Niša-Dimitrovgrada-Dragomana-Sofija-Plovdiva-Dimitrovgrada-Svilengrada-Kapikule-Stambula-Haidarpaša-Ankāra-Kapikeja [-Razi (Irānas Islama Republika)] Nusajbina [-Kamišli (Sīrijas Arābu Republika)]

 

E 700 Liona-Amberjē

 

E 702 Središče-Čakoveca-Varaždina-Koprivņica-Osijeka-Erduta-Bogojevo

 

E 72 Turīna-Dženova

 

E 720 Plovdiva-Zimņica-Karnobata-Burgasa

 

E 74 Eskisehira-Kitahija-Baliksera-Bandirma

 

E 90 Lisabona-Entrokamento-Valensia-de-Alkantara-Madride Barselona-Portboja-Kerbere-Narbonna-Taraskona-Marseļa-Mentona-Ventimilja-Dženova-Piza-Livorno-Roma

 

 

II. Nacionālā līmeņa līniju numerācija*

 

1) Portugāle

 

E 05 (Fuentesa de Onoro- ) Vilāra Formoso-Pampiljosa-Koimbra-Lisabona-Portu

E 90 Lisabona-Entrokamentu-Marvāna- (-Valensija de Alkantara)

 

 

2) Spānija

 

E 05 (Andaja-) Irūna-Burgosa-Medina del Kampo-Fuentesa de Onoro

(-Vilāra Formoso)

 

E 07 (Andaja-) Irūna-Burgosa-Avila -Madride-Aranda de Duero

 

E 053 Madride-Kordoba-Bobadilja-Alhesirasa

 

E 90 (Marvāna-) Valensija de Alkantara-Madride-Barselona-Portboja(-Serbere)

 

 

3) Īrija

 

E 03 (Larne-Belfāsta)-Dublina (-Holiheda)

 

 


4) Apvienotā Karaliste

E 03 Glazgova-Stranrara-Larne-Belfāsta (-Dublina)

Holiheda-Kru-Londona-Folkstona-Duvra

 

E 16 Londona-Harviča (-Huka van Hollanda)

 

 

5) Francija

 

E 05 Parīze-Orleāna (Lez Obrē)-Bordo-Andaja- (-Iruna)-Vendome

E 051 Kalē-Parīze

 

E 07 Parīze- Orleāna (Lez Obrē)-Bordo-Andaja- (-Iruna)-Vendome

 

E 09 Parīze-Lille-Kalē

 

E 15 (Kevī) Fenjī-Olnua-Parīze-Dižona-Liona-Aviņjona-Taraskona-Marseļa-Le Krezo

 

E 23 Dinkerka-Olnua-Tjunvilla-Meca-Fruāra-Tūla-Kulmona-Šalendre-

Dižona (-Vallorba)

 

E 25 (Bettamburga -) Tjunvilla-Meca-Strasbūra-Milūza (-Bāzele)

 

E 40 Havra-Parīze-Leruvilla-Onvilla-Meca-Remiljī-Forbaha (-Sārbrikena)

E 42 Parīze-Leruvilla-Nansī-Sāreburga-Redēna-Starsbūra (-Kēla)

 

E 50 Parīze-Dižona-Kuloza (-Ženēva)-Le Krezo

 

E 70 Parīze- Dižona-Makona-Amberjē-Kuloza-Modana (-Turīna)

Le Krezo

 

E 700 Liona-Amberjē

 

E 90 (Portboja-)Serbera-Narbona-Taraskona-Marseļa-Mentona (Ventimilja)

 

 

6) Nīderlande

 

E 15 Amsterdama-Hāga-Roterdama-Rozendāle (- Antverpene)

E 35 Amsterdama-Utrehta-Arnema (- Emmeriha)

E 16 (Harviča-) Huka van Hollanda-Roterdama-Utrehta

 

 

7) Beļģija

 

E 10 Ostende-Brisele-Lježa (-Āhene)

 

E 15 (Rozendāle-) Antverpene-Brisele-Kevī (-Fenjī)

 

E 25 Brisele-Arlona-Sterpenika (- Klainbettingena)

 

E 27 Lježa-Guvī (-Truavjerža)

 

E 20 Ostende-Brisele-Lježa (Āhene)

 

E 22 Zēbrige-Brige

 

 

8) Luksemburga

 

E 25 (Sterpenika-)Klainbettingena-Luksemburga-Bettamburga (Tunvilla)

 

E 27 (Guvī) Truavjerža-Luksemburga

 

 

9) Vācija

 

E 10 (Lježa-) Āhene-Ķelne-Diseldorfa-Dortmunde-Minstere-Osnabrika-

Brēmene-Hamburga-Lībeka (-Hanko)

 

E 18 Hamburga-Buhene-Berlīne

 

E 20 (Lježa-) Āhene-Ķelne-Duisburga-Dortmunda-Hanovere-Berlīne-

Frankfurte pie Oderas (-Kunovice)

 

E 30 Karlsrūe-Štutgarte-Nirnberga-Plauena-Drēzdene-Gerlica (-Zgorželeca)

 

E 32 Frankfurte pie Mainas-Hanaua-Erfurte-Leipciga-Drēzdene

 

E 35 (Arnema-)Emmeriha-Duisburga-Diseldorfa-Ķelne-Mainca-Manheima-Karlsrūe (-Bāzele)

 

E 40 (Forbaha-) Sārbrikene-Ludvigshāfena-Manheima-Frankfurte pie Mainas-Gemindena-Nirnberga-Širndinga-(-Čeba)

 

E 42 (Strasbūra-) Kēla-Appenvaiera-Karlsrūe-Štutgarte

 

E 43 Ķelne-Limburga-Frankfurte pie Mainas-Haidelberga -Štutgarte-Ulma-Manheima-Augsburga-Minhene-Frailassinga (-Zalcburga)

 

E 45 (Redbija-) Putgardena-Hamburga-Hanovere-Vircburga-Nirnberga-Ingolštate-Minhene-Kufšteina (-Vergla)

 

E 451 Nirnberga-Passau (-Velsa)

 

E 46 Mainca-Frankfurte pie Mainas

 

E 51 (Gedsera-) Rostoka-Berlīne-Halle-Erfurte-Nirnberga-Leipciga

E 55 (Trelleborga-) Zasnichāfena-Štrālzunde-Berlīne/Seddina-Drēzdene-Bad Šandava (-Dečina)

 

E 61 (Trelleborga-) Zasnichāfena-Štrālzunde-Berlīne-Drēzdene-

Bad Šandava (-Dečina)

 

 

10) Šveice

 

E 23 (Dižona-) Vallorba-Lozanna-Briga

 

E 25 (Milūza-) Bāzele-Oltena-Berne-Briga (-Domodossola)

 

E 35 (Karlsrue-) Bāzele-Oltena-Kjasso (-Milāna)

 

E 50 (Kuloza-) Ženēva-Lozanna-Berne-Cīrihe-Buhsa (-Insbruka)

 

 

11) Itālija

 

E 25 (Briga-) Domodossola-Ro-Milāna-Dženova

 

E 35 (Kjasso-) Milāna-Boloņa-Florence-Roma-Neapole-Salerno-Mesīna

 

E 45 (Insbruka-) Brennero-Verona-Boloņa-Ankona-Fodžija-Bari

 

E 55 (Arnoldštaine-) Tarvizio-Udīne-Venēcija-Boloņa

 

E 70 (Modana-) Turīna-Ro-Milāna-Verona-Trieste-Villa Opičina (Sežana)

 

E 72 Turīna-Dženova

 

E 90 (Mentona-) Ventimilja-Dženova-Piza-Livorno-Roma

 

 

12) Norvēģija

 

E 45 Oslo (-Kornšo)

 

 

13) Zviedrija

 

E 45 (Kornšo-) Gēteborga-Helsingborga (-Helsingera)

 

E 53 Helsingborga-Hesleholma

 

E 55 Stokholma-Hesleholma-Malme-Trelleborga (-Zasnichāfena)

 

E 59 Malme-Istada (-Svinouščje)

 

E 61 Stokholma-Hesleholma-Malme-Trelleborga (-Zasnichāfena)

 

 

14) Dānija

 

E 45 (Helsingborga-) Helsingora-Kopenhāgena-Ņūkobinga -Redbija

(-Putgardena)

E 530 Ņūkobinga-Gedsera (-Rostoka)

 

 

15) Austrija

 

E 43 (Frailassinga-) Zalcburga

 

E 45 (Minhene-) Kufšteina-Vergla-Insbruka (-Brennera)

 

E 451 (Nirnberga-Passau-) Velsa

 

E 55 Linca-Zalcburga-Švarcahas Sanfeita-Fillaha-Arnoldšteina (Tarvizio)

 

E 551 (Gorni-Dvorište-) Zummerava-Linca-Zelctāle-Sanmikela

 

E 65 (Bržeclava-) Bernhardštāle-Vīne-Zemeringa-Bruka pie Mūras -

Klāgenfurte-Fillaha-Rozenbaha (-Jesenice)

 

E 67 Bruka pie Mūras-Grāca-Špīlfeldštrāsa (-Šentila)

 

E 50 (Buhsa-) Insbruka-Vergla-Kufšteina (-Rosenheima-Frailassinga)-Švarcahas Sanfeita-Zalcburga-Linca-Vīne (-Hedješaloma)

 

E 502 Bišofshofene-Zelctāla

 

 

16) Polija

 

E 59 (Istade-) Svinouščje-Šcecina-Poznaņa-Vroclava-Opole-Halupki

 

E 65 Gdiņa-Gdaņska-Varšava-Katovice-Zebržidovice

(-Petrovice pie Karvinas)

 

E 20 (Frankfurte pie Oderas-) Kunovice-Poznaņa-Varšava-Terespole

(-Bresta)

 

E 30 (Gerlica-) Zgorželeca-Vroclava-Katovice-Krakova-Pržemisla-Madika(-Mostiska)

 

E 75 Varšava-Belostoka-Sokolka-Suvalki-Trakiški (-Mockava)

 

 

17) Čehijas Republika

 

E 55 (Bad Šandava-) Dečina-Prāga

 

E 551 Prāga-Gorni Dvorište (-Zummerava)

 

E 61 (Bad Šandava-) Dečina-Prāga-Kolina-Česka Trebova-Brno-Bržeclava (-Bratislava)

 

E 65 (Zebžidovice-) Petrovice pie Karvinas-Ostrava-Bržeclava

(-Bernhardštāle)

 

E 40 (Širndinga-) Heba-Pilzene-Prāga-Kolina-Ostrava CD (-Žilina)

 

 

18) Slovākija

 

E 40 (Ostrava CD-) Žilina-Popradas Tatri-Košice-Černa pie Tisas (Čopa)

 

E 52 Bratislava-Galanta-Nove Zamki-Šturovo (-Soba)

 

E 61 (Bržeclava-) Bratislava-Komarno (-Komaroma)

 

E 63 Žilina-Leopoldova-Bratislava-Galanta

 

19) Ungārija

 

E 61 (Komarno-) Komaroma-Budapešta

 

E 69 Budapešta-Murakerestura (-Kotoriba)

 

E 691 Murakerestura-Djekeneša

 

E 71 Budapešta-Dombovara-Djekeneša (-Botovo-Koprivņica)

 

E 73 (Hodoša-) Bajansenje-Zalegeršega-Boba-Vešprema- Šekešfehervara

 

E 85 Budapešta-Kelebija (-Subotica)

 

E 50 (Vīne-) Hedješaloma-Budapešta-Miškolca-Njiredhaza-Zahoņa (Čopa)

 

E 52 (Šturovo-) Soba-Budapešta-Cegleda-Šolnoka-Debrecena-Njiredhaza

 

E 56 Budapešta-Rakoša-Uisasa-Šolnoka-Lekešhaza (-Kurtiča)

 

 

20) Slovēnija

 

E 65 (Rozenbaha-) Jesenice-Ļubļana-Ilirska Bistrica (-Šapjane)

 

E 67 (Špielfeldštrasse-) Sentilja-Maribora-Zidani Mosta

 

E 69 (Cakoveca-) Središče-Pragersko-Zidani Mosta-Ļubļana-Divaca-Kopera

 

E 70 (Villa Opicina-) Sezana-Ļubļana-Zidani Mosta-Dobova (-Savski Marofa)

 

E 73 Ormoža-Murska Sobota-Pučonci (-Hodoša)

 

 

21) Horvātija

 

E 65 (Ilirska Bistrica-) Šapjane-Rijeka

 

E 69 (Murakerestura-) Kotoriba-Čakoveca (-Središče)

 

E 70 (Dobova-) Savski Marofa-Zagreba-Striživoina Vrpolje-Vinkovci-

Tovarnik (-Sida)

 

E 71 (Gejkeneša-) Botovo-Koprivņica-Zagreba-Karlovaca-Oštarije-Rijeka

 

E 751 Zagreba-Sunja-Volinja (Dobrļina-Bihača-Ripača-) Stremica-Knina-

Splita Šibenika

E 771 (Bogojevo-) Erduta-Vinkovci- Striživoina Vrpolje-Slavonski Šamaca

(-Bosanski Šamaca-Sarajeva-Čapļina) Metkoviča-Ploče

 

E 753 Zagreba-Karlovaca-Oštarije-Gospiča-Knina-Zadara

 

E 773 (Madjavboli-) Beli Manastira-Osijeka- Striživoina Vrpolje

 

E 702 (Središče-) Čakoveca-Varaždina-Koprivņica-Osijeka-Erduta

(-Bogojevo)

 

 

22) Bosnija Hercegovina

 

E 751 (Volinja-) Dobrļina-Bihača-Ripača (-Strmica)

 

E 771 (Slavonski Šamaca-) Bosanski Šamaca-Sarajeva-Čapļina (Metkoviča)

 

 

23) Serbija un Melnkalne

 

E 79 Belgrada-Bara

 

E 85 (Kelebia-) Subotica-Belgrada-Niša-Prešova (-Tabanovci)

Kraljevo-General Jankovič (-Volkovo)

E 66 Belgrada-Vršaca (-Stamora Moravita)

 

E 70 (Tovarnika-) Šida-Belgrada-Niša-Dimitrovgrada (-Dragomana)

 

 

24) Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija

 

E 85 (Preševo-) Tabanovci -Skopje-Gevgelija (-Idomeni)

(General Jankovič-) Volkovo

 

25) Grieķija

 

E 85 (Gevgelija-) Idomeni-Saloniki-Atēnas

 

E 853 Larissa-Volosa

 

E 855 (Kulata-) Promašona-Saloniki

 

 

26) Rumānija

 

E 851 (Vadul Sireta-) Visani-Paskani

 

E 95 (Ungeni-) Jasi-Paskani-Buzau-Ploešti-Bukareste-Videle-Džurdžu

(-Ruse)

 

E 54 Arada-Deva-Teijusa-Vinatori-Brasova-Bukareste

 

E 56 (Lekešhāza-) Kurtiča-Arada-Timišoara-Krajova-Bukareste

 

E 560 Buzau-Galati (-Reni-Benderi)

 

E 562 Bukareste-Konstance

 

E 66 (Vršaca-) Stamora Moravita-Timišoara

 

 

27) Bulgārija

 

E 95 (Džurdžu-) Ruse-Gorna -Dimitrovgrada

 

E 951 Sindela-Karnobata

 

E 660 Ruse-Kaspičana

 

E 680 Sofija-Mezdra-Gorna-Kaspičana-Sindela-Varna

 

 

E 70 (Dimitrovgrada-) Dragomana-Sofija-Plovdiva-Dimitrovgrada -

Svilengrada (-Kapikule)

 

E 720 Plovdiva-Zimnica-Karnobata-Burgasa

 

E 855 Sofija-Kulata (-Promašona)

 

 

28) Somija

 

E 10 Hanko-Helsinki-Rihimjaki-Kuvola-Vainikkala (-Lužaika)

 

 

29) Baltkrievija

 

E 20 (Terespole-) Bresta-Minska-Asinovka (-Krasnoje)

 

 

30) Ukraina

 

E 30 Kijeva-Harkova-Kupjanska-Topoļi (-Soloveja)

 

E 391 Dņepropetrovska-Lozovaja-Krasnij Ļimana-Harkova

 

E 40 (Černa pie Tisas-) Čopa- Ļvova

 

E 50 Fastova-Dņepropetrovska-Krasnoarmeiska-Jasinovataja-Debalcevo-Krasnaja Mogila (-Gukovo)

 

E 593 Jasinovataja-Kvašino (-Uspenskaja)

 

E 851 Ļvova-Vadul Sireta (-Viskani)

 

E 95 Kučurgana-Razdeļnaja-Kijeva-Hutor Mihailovskija-Zernovo (Suzemka)

 

 

31) Moldovas Republika 

 

E 95 (Jasi-) Ungeni-Kišiņeva-Benderi (-Kučurgana)

 

E 560 (Galati-) Džurdžiulešti-(Reni)-Etulija-Greceni-(Bolgrada)-Taraklija-

Basarabeska-(Karabuteni)-Kimišļa-Benderi

 

 

32) Krievijas Federācija

 

E 10 (Vainikkala-) Lužaika-Sanktpēterburga-Maskava

 

E 20 (Asinovka-) Krasnoje-Smoļenska-Maskava-Ņižņijnovgoroda-Perma-Sverdlovska*-Tjumeņa Omska-Novosibirska Kurgāna (Petropavlovska)-Krasnojarska-Irkutska-Vladivostoka

 

E 24 Maskava-Rjazaņa-Ruzajevka-Samara-Ufa-Čeļabinska-Kurgāna

 

E 30 (Topoļi-) Soloveja-Valuiki-Samara-Orenburga (-Iletska I)

 

E 50 (Krasnaja Mogila-) Gukovo-Ļihaja-Volgograda-Astrahaņa

(-Aksaraiska II)

 

E 95 (Zernovo-) Suzemka-Brjanska-Maskava

 

E 99 Rjazaņa-Kočetovaka I-Grjazi-Krasnodara-Veseloje (-Gantiadi) Novorossijska

E 593 (Kvašino-) Uspenska-Rostova pie Donas

 

 

33) Turcija

 

E 692 Cetinkaja-Karsa-Dogu Kapi (-Akurjana) (-Ahalkalaki)

 

E 70 (Svilengrada-) Kapikule-Stambula-Haidarpaša-Ankara-

Kapikoja [-Razi (Irānas Islama Republika)]

Nusajbina [-Kamišli (Sīrijas Arābu Republika)]

 

E 74 Eskisehira-Kutahija-Baliksera-Bandirma

 

E 97 Samsuna-Kalina-Malatija-Jenice-Mersina-Iskanderuna

 

34) Lietuva

 

E 75 (Trakiški-) Mockava-Šeštokai-Kauņa-Šauļi-Šarki (-Meitene)

 

 

35) Armēnija

 

E 692 (Sadahlo-) Airuma-Gjumri-Ahurjana (-Dogu Kapi)

Gjurmi-Jerasha (-Velidaga)

 

E 693 Gjumri-Erevāna-Hrazdana-Diližana-Ijevana-Hazaka (-Barhudarli)

 

E 694 Gjumri-Artašata-(Nahičevāna-Karčivāna)-Megri-Agbenta (-Bartaza)

 

 

36) Azerbaidžāna

 

E 595 (Samura-) Jalama-Baku

 

E 60 (Gardabani-) Beijuka-Kjasika-Baku (-Turkmenbaši)

 

E 694 Astara-Baku-Džulfa-Nahičevāna (-Artašata)

 

37) Gruzija

 

E 99 (Veseloje-) Gantiadi-Poti

 

E 60 Batumi -Tbilisi-Gardabani (-Beijuka-Kjasika) Poti

 

E 692 (Airuma-) Sadahlo -Tbilisi -(Karsa-) Ahalkalaki

 

38) Kazahstāna

 

E 20 (Kurgāna-) Petropavlovska (-Omska)

 

E 24 (Kurgāna-) Presņegorkovskaja-Kokčetava-Akmola-Mointi-Družba

(-Alašankova)

 

E 30 (Orenburga-) Iletska I-Kandagaša

 

E 50 (Astrahaņa-) Aksaraiska II-Atirau-Makata-Kandagaša-Arisa-Almati-

Aktogaja

 

E 60 (Salara-) Čengeldi-Arisa

 

E 597 Makata-Beineja (-Kungrada)

 

E 592 Beineja-Šetpe-Aktau

 

39) Turkmenistāna

 

E 60 Turkmenbaši-Ašhabada-Čardževa (-Alata)

 

E 695 (Termisa)-(Karši)

 

E 597 (Nukusa-) Dašovuza (-Urganča-) Čardževa

 

40) Uzbekistāna

 

 

E 60 (Čardževa-) Buhāra-Taškenta-Salara (-Šengeldi)

 

E 696 Taškenta-Havasta-Andižana (-Oša)

 

E 695 Buhāra-Karši-Termiza-Galaba (-Hairatona)

 

E 597 (Beineja-) Kungrada-Nukusa-(Dašovuza)-Urganča (-Čardževa)

II pielikums

GALVENO STARPTAUTISKO DZELZCEĻA LĪNIJU

TEHNISKIE PARAMETRI

 

 

Iepriekšējas piezīmes

 

Parametri norādīti 1.tabulā. Tabulas A ailē minētās vērtības jāuzskata par svarīgiem mērķiem, kas jāsasniedz saskaņā ar dzelzceļu attīstības nacionālajiem plāniem. Jebkuras novirzes no šīm vērtībām jāuzskata par izņēmumiem.

 

Līnijas iedalītas divās pamatkategorijās:

a) esošās līnijas, kas nepieciešamības gadījumā var tikt modernizētas; nereti ir grūti, bet dažkārt pat neiespējami mainīt to raksturojumus, piemēram - ģeometriskos raksturojumus, tāpēc prasībām attiecībā uz šādām līnijām jābūt mazāk stingrām;

b) jaunas līnijas, kuras tiks būvētas; ievērojot dažus ekonomiska rakstura ierobežojumus, šo līniju raksturojumus, to skaitā ģeometriskos, var izvēlēties brīvi; šīs līnijas jāiedala divās apakškategorijās:

i) līnijas, kas tiks izmantotas tikai pasažieru pārvadājumiem (izslēdzot kravu pārvadājumus);

ii) līnijas kopīgiem vai jauktajiem pārvadājumiem, kas paredzētas gan pasažieru, gan kravu pārvadāšanai.

 

Piedāvājamie parametri nekādā veidā nekavē tehnisko progresu. Tie izsaka minimālās prasības. Dzelzceļa tīkls, ja tas to uzskata par nepieciešamu, var izvēlēties augstākus parametrus.

1.tabulā norādītās specifikācijas attiecīgajos gadījumos pēc analoģijas jāattiecina arī uz pārvadājumiem ar dzelzceļa prāmjiem, kas ir dzelzceļu tīkla sastāvdaļas.

 


1.tabula

Svarīgāko starptautisko dzelzceļa līniju

INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU PARAMETRI

 

 

A
Esošās līnijas,
kas atbilst infrastruktūrai izvirzītām prasībām, un līnijas, kas modernizējamas un rekonstruējamas

B
Jaunās līnijas

B1
Paredzētas tikai pasažieru pārvadājumiem

B2
Paredzētas kravu un pasažieru pārvadājumiem

1.

Sliežu ceļu skaits

-

2

2

2.

Ritošā sastāva iekraušanas gabarīti

UIC*/ B

UIC C1

UIC C1

3.

Minimālais attālums starp sliežu ceļu asīm

4,0 m

4,2 m

4,2 m

4.

Minimālais aprēķinātais ātrums

160 km/h

300 km/h

250 km/h

5.

Atļautā ass slodze:

lokomotīvēm

(≤ 200 km/h)

motorvagoniem un elektrovilcieniem

(≤ 300 km/h)

vagoniem
vagoniem ≤ 100 km/h

≤ 120 km/h

≤ 140 km/h

 

 

22,5 t

 


17 t

16 t
20 t

20 t

18 t

 

 

-

 


17 t

-
-

-

-

 

 

22,5 t

 


17 t

16 t
22,5 t

20 t

18 t

6.

Atļautā slodze uz garummetru

8 t

-

8 t

7.

Testa vilciens
(tiltu aprēķiniem)

UIC 71

-

UIC 71

8.

Maksimālais slīpums

-

35 mm/m

12,5 mm/m

9.

Minimālais peronu garums lielajās stacijās

400 m

400 m

400 m

10.

Apdzīšanas ceļu minimālais derīgais garums

750 m

-

750 m

11.

Viena līmeņa šķērsojumi

neviens

neviens

neviens

 

1.Sliežu ceļu skaits

Nozīmīgajām starptautiskajām līnijām jābūt ar augstu caurlaides spēju un jānodrošina precīza kustības grafika ievērošana.

Principā abas šīs prasības var tikt ievērotas tikai līnijās, kurām ir ne mazāk par diviem sliežu ceļiem.

 

2.Ritošā sastāva iekraušanas gabarīti

Nozīmē minimālos gabarītus, kas jāievēro nozīmīgajās starptautiskajās līnijās.

Salīdzinoši lielāku gabarītu pielietošana jaunajās līnijās parasti neprasa ievērojamus kapitālieguldījumus, tāpēc tika izvēlēts UIC C1 gabarīts.

C1 gabarīts, cita starpā, pieļauj:

Eiropas autoceļu gabarītam (augstums 4 m un platums 2,50 m) atbilstošu kravas autotransporta līdzekļu un autotransporta līdzekļu sastāvu (kravas automobilis ar piekabi, sakabināts transporta līdzeklis, vilcējs un puspiekabe) pārvadāšanu īpašos dzelzceļa vagonos-platformās, kuru kravas laukums atrodas 60 cm augstumā no sliežu līmeņa;

parasto automobiļu puspiekabju (platums 2,50 m un augstums 4 m) pārvadāšanu vagonos-platformās ar kabatām, kas aprīkoti ar parastajiem ratiņiem;

ISO konteineru (platums 2,44 m, augstums 2,90 m) pārvadāšanu uz parastajām dzelzceļa platformām;

noņemamo virsbūvju (platums 2,50 m) pārvadāšanu uz parastajām dzelzceļa platformām;

Esošajās līnijās, kas izvietotas kalnu rajonos (piemēram, Centrālajā masīvā, Pireneju, Alpu, Jura, Apenīnu, Karpatu kalnos u.tml.), ir daudzi tuneļi, kuru gabarīti atbilst tehniskās vienības iekraušanas gabarītam vai nedaudz pārsniedz augstuma gabarītu pa ceļa ass līniju. Praktiski visos gadījumos to palielināšana līdz UIC C1 gabarītam no ekonomiskā un finansiālā viedokļa nav iespējama.

Tāpēc esošajās līnijās tika izvēlēts UIC B gabarīts, kurš, cita starpā, pieļauj:

ISO konteineru (platums 2,44 m un augstums 2,90 m) pārvadāšanu uz konteineru pārvadājumiem paredzētām dzelzceļa platformām, kuru kravas laukums novietots 1,18 m augstumā no sliežu līmeņa;

noņemamo virsbūvju (platums 2,50 m un augstums 2,60 m) pārvadāšanu uz parastajām dzelzceļa platformām (kravas laukums novietots 1,246 m augstumā no sliežu līmeņa);

puspiekabju pārvadāšanu speciālos vagonos-platformās ar kabatām.

 

Vairumam esošo nozīmīgo starptautisko līniju ir vismaz UIC B gabarīts. Šāda gabarīta nodrošināšana līnijām, kuras šim standartam neatbilst, parasti neprasa lielus kapitālieguldījumus.

 

3.Minimālais attālums starp sliežu ceļu asīm

Tas ir minimālais attālums starp divām sliežu ceļu asīm nozīmīgākajās starptautiskajās līnijās ārpus dzelzceļa stacijām.

Starpasu attāluma palielināšana starp diviem sliežu ceļiem dod šādas priekšrocības:

satiekoties diviem pretējos virzienos braucošiem vilcieniem, proporcionāli ātruma palielinājumam samazinās aerodinamiskais spiediens;

pazeminās ierobežojumu līmenis lielgabarīta kravu pārvadājumiem;

rodas iespējas sliežu ceļu remonta un uzturēšanas darbos izmantot jaudīgas mehanizētas iekārtas.

Esošajās starptautiskajās līnijās attālums starp divu sliežu ceļu asīm ārpus dzelzceļa stacijām svārstās no 3,5 m līdz 4 m. Veicot pilnīgu dzelzceļa sliežu ceļu nomaiņu, jācenšas palielināt starpasu attālumu vismaz līdz 4 metriem.

Jaunās līnijās lielāka starpasu attāluma izvēle parasti nav saistīta ar lieliem kapitālieguldījumiem, jebkurā gadījumā tas attiecas uz lielumu līdz 4,2 m un sliežu ceļiem ārpus tuneļiem.

Šajā sakarībā tika izvēlēta minimālā bāze 4,2 m, kas ir pietiekama vilcienu kustībai ar ātrumu līdz 300 km/h (piemēram, jaunajā Parīzes dienvidaustrumu virziena ātrgaitas līnijā Parīze-Liona).

 

4.Minimālais aprēķinātais ātrums

Minimālais aprēķinātais ātrums nosaka trases ģeometrisko raksturojumu (pagriezienu un līkņu rādiuss), drošības ierīču (bremzēšanas ceļš) un ritošā sastāva bremzēšanas koeficientu izvēli.

Esošajās līnijās maksimālais ātrums atkarīgs no līkņu rādiusa. Kustība ar rekomendējamo minimālo aprēķināto ātrumu (160 km/h) parasti notiek taisnos iecirkņos vai iecirkņos ar lielu līknes rādiusu. Atsevišķos gadījumos trasi un signalizāciju iespējams uzlabot ar mērķi panākt ātrumu atsevišķos iecirkņos 160 km/h bez sevišķi lieliem kapitālieguldījumiem.

Jaunās līnijās iespējams pieņemt ievērojami lielāku aprēķināto ātrumu. Izvēlētie aprēķinātie ātrumi atbilst ātrumiem nesen izbūvētajās jaunajās līnijās, kā arī līnijās, kas tiek būvētas vai projektētas.

Aprēķinātais ātrums atšķiras no komercātruma. Komercātrums ir veiktā attāluma no vilciena brauciena sākuma punkta līdz galapunktam attiecība pret braucienam patērēto laiku, ieskaitot starppieturās patērēto laiku.

 

5.Atļautā ass slodze

Nozīmē atļauto ass slodzi, kas jāiztur nozīmīgajām starptautiskajām līnijām.

Nozīmīgajām starptautiskajām līnijām jāiztur pašu mūsdienīgāko esošo un nākotnes ritošā sastāva līdzekļu kustība, to skaitā:

lokomotīves ar ass slodzi 22,5 t; līnijās, kur normālos apstākļos atļautā ass slodze ir 20 t, atļauta tādu lokomotīvju kustība, kurām ass slodze ir nedaudz lielāka, jo lokomotīves asu skaita attiecība pret kopējo asu skaitu parasti ir visai maza, un dzelzceļa sliežu ceļš lokomotīves piekares iespaidā nodilst mazāk nekā vagona piekares iespaidā;

motorvagoni un elektrovilcieni, kuriem ass slodze ir 17 t (atbilst Francijas nacionālās dzelzceļa kompānijas ātrvilciena TGV ass slodzei);

dzelzceļa vagoni, kuriem ass slodze ir 16 t (parastā esošo vagonu parkā un to vagonu parkā, kas tiks nodoti ekspluatācijā nākotnē, nav un nebūs vagonu, kuru ass slodze piekrautā stāvoklī pārsniegtu 16 t);

vagoni, kuriem ass slodze ir 20 t, kas atbilst UIC C klases slodzei; jaunajās jauktas vai kombinētas satiksmes līnijās atbilstoši nesenajiem UIC lēmumiem pieņemta vagona ass slodze - 22,5 t pie ātruma 100 km/h. UIC noteikumi nosaka ass slodzes ierobežojumu līdz 20 t pie ātruma 120 km/h un līdz 18 t pie ātruma 140 km/h.

Saskaņā ar UIC noteikumiem minētās ass slodzes pieļaujamas, ja riteņu diametrs nav mazāks par 840 mm.

 

6.Atļautā slodze uz garummetru

Starptautiskās līnijās pieļaujamā slodze uz dzelzceļa ritošā sastāva garuma metru (starp buferu galiem) ir 8 t un atbilst UIC kategorijai C4.

 

7.Testa vilciens tiltu aprēķiniem

Domāts "testa vilciens" ar minimālo svaru, kas jāizmanto nozīmīgo starptautisko līniju tiltu aprēķinos.

Jaunās līnijās, kas paredzētas jauktiem vai kombinētiem pārvadājumiem, tiek izmantots testa vilciens UIC 71.

Jaunās līnijās, kas paredzētas pasažieru pārvadājumiem, starptautiskais standarts nav noteikts.

 

 

8.Maksimālais slīpums

Slīpums, kas lielāks par maksimālo, galvenajās starptautiskajās līnijās nav pieļaujams.

Esošajās līnijās jau ir faktiskais slīpums, to praktiski nav iespējams mainīt.

Jaunās līnijās, kas paredzētas pasažieru satiksmei, pieņemts, ka maksimālais slīpums ir 35 mm/m (norma, ko piemēro jaunajā Parīzes dienvidaustrumu virziena ātrgaitas līnijā Parīze-Liona).

Jaunās līnijās, kas paredzētas jauktai vai kombinētai satiksmei, pieņemts, ka maksimālais slīpums ir 12,5 mm/m. Tas ir lielākais no tiem, kas dažādās valstīs tiek plānots pašlaik.

Slīpums atkarīgs no nogāzes garuma; jo garāka nogāze, jo mazāks slīpums un otrādi.

 

9.Minimālais peronu garums lielajās stacijās

Pieņemtais garums 400 m atbilst UIC noteiktajam garumam. Pie šāda perona, cita starpā, var apstāties:

vilciens, kas sastāv no lokomotīves un 13 vagoniem, kuru garums ir 27,5 m, vai vilciens, kas sastāv no lokomotīves un 14 vagoniem, kuru garums ir 26,4 m;

vilciens, kas sastāv no diviem ātrvilcieniem TGV, kādi kursē Parīzes dienvidaustrumu virziena līnijā.

Lielajās stacijās peronu izbūve, kas garāki par 400 m, nav lietderīga divu iemeslu dēļ:

palielinās attālums, kas pasažierim būs jāveic kājām, īpaši strupceļa dzelzceļa stacijās;

pārāk lieli kapitālieguldījumi, īpaši, veicot esošo strupceļa dzelzceļa staciju rekonstrukciju.

 

10.Minimālais derīgais apdzīšanas ceļu garums

Nozīmīgās starptautiskajās dzelzceļa līnijās minimālajam derīgajam apdzīšanas ceļu garumam ir nozīme tikai attiecībā uz preču vilcieniem.

Pieņemtais garums 750 m atbilst UIC noteiktajam garumam. Tas pieļauj preču vilcienu, kuru masa, kas pārsniedz 5000 t, kustību un stāvēšanu saskaņā ar kategoriju C4 (8 bruto tonnas uz garummetru); turklāt, vilciens ar bruto masu 1500 t, kas stāv uz apdzīšanas ceļiem ar garumu 750 m, rada nedaudz lielāku kā 2 tonnu slodzi uz garummetru.

 

11.Viena līmeņa šķērsojumi.

Jaunas starptautiskās līnijas jābūvē tā, lai tām nebūtu viena līmeņa šķērsojumu ar autoceļiem.

Esošajās galvenajās starptautiskajās līnijās jāparedz pakāpeniska dzelzceļa pārbrauktuvju nomaiņa ar divu līmeņu šķērsojumiem, izņemot gadījumus, kad šāda nomaiņa fiziski nav iespējama.

 


[*] Jekaterinburga

* Turpmāk minētajā pilsētu sarakstā stacijas, kuru nosaukumi iekļauti iekavās, atrodas citās līnijās vai ārpus konkrētās valsts robežām

* Jekaterinburga

*/ Starptautiskā dzelzceļu savienība (International Union of Railways)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 31.05.1985.
Stājas spēkā:
 16.08.2006.
Pievienošanās:
 18.05.2006.
Pieņemšanas vieta: 
Ženēva
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Ir
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 53 (3421), 31.03.2006.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Deklarācija
1191
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva