Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

 

Budapeštas līgums par mikroorganismu deponēšanas starptautisko atzīšanu patentu izskatīšanas procedūras vajadzībām

Pieņemts Budapeštā 1977. gada 28. aprīlī, grozīts 1980. gada 26. septembrī

Ievadnoteikumi

1. pants

Savienības izveidošana

Valstis, kas ir Līguma dalībnieces (turpmāk - dalībvalstis), izveido Savienību mikroorganismu depozītu starptautiskai atzīšanai patentēšanas procedūrā.

2. pants

Definīcijas

Šajā Līgumā un Reglamentā:

(i) atsauces uz "patentu" saprot kā atsauces uz izgudrojumu patentiem, autorapliecībām, racionalizācijas priekšlikumu apliecībām, lietderīgo modeļu apliecībām, papildpatentiem vai papildapliecībām, papildautorapliecībām un racionalizācijas priekšlikumu papildapliecībām;

(ii) "mikroorganismu depozīts" atkarībā no konteksta ir šādas darbības, kas ir veiktas saskaņā ar Līgumu un Reglamentu: mikroorganismu nosūtīšana starptautiskai deponēšanas iestādei (depozitārijam), kas tos saņem un akceptē, vai šādu mikroorganismu glabāšana starptautiskajā depozitārijā, vai minētā nosūtīšana un glabāšana;

(iii) "patentēšanas procedūra" ir administratīva procedūra vai tiesas procedūra attiecībā uz patenta pieteikumu vai patentu;

(iv) "publicēšana patentēšanas procedūras ietvaros" ir patenta pieteikuma vai patenta oficiāla publikācija vai oficiāla publiskošana;

(v) "starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija" ir organizācija, kas ir iesniegusi 9. panta (1) daļā minēto deklarāciju;

(vi) "rūpnieciskā īpašuma iestāde" ir dalībvalsts institūcija vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija, kuras kompetencē ir patentu piešķiršana;

(vii) "depozitārijs" ir institūcija, kas pieņem, akceptē un glabā mikroorganismus un izsniedz to paraugus;

(viii) "starptautisks depozitārijs" ir depozitārijs, kam ir piešķirts starptautiskā depozitārija statuss saskaņā ar 7. panta noteikumiem;

(ix) "deponētājs" ir fiziska vai juridiska persona, kas nosūta mikroorganismus starptautiskajam depozitārijam, kas tos saņem un akceptē, kā arī šādu personu tiesību pārņēmējs;

(x) "Savienība" ir 1. pantā minētā Savienība;

(xi) "Asambleja" ir 10. pantā minētā Asambleja;

(xii) "Organizācija" ir Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija;

(xiii) "Starptautiskais birojs" ir Organizācijas Starptautiskais birojs un līdz pastāvēšanas beigām Vienotais starptautiskais birojs intelektuālā īpašuma aizsardzībai (BIRPI);

(xiv) "Ģenerāldirektors" ir Organizācijas ģenerāldirektors;

(xv) "Reglaments" ir 12. pantā minētais Reglaments.

 

I nodaļa

Materiālās normas

3. pants

Mikroorganismu depozīta atzīšana un tiesiskais spēks

(1) (a) Dalībvalstis, kas atļauj vai prasa mikroorganismu deponēšanu patentēšanas procedūras ietvaros, atzīst šim nolūkam mikroorganismu deponēšanu jebkurā starptautiskā depozitārijā. Šāda atzīšana ietver starptautiskā depozitārija norādītā deponēšanas fakta un datuma atzīšanu, kā arī to, ka izsniegtais paraugs ir deponētā mikroorganisma paraugs.

(b) Dalībvalsts var prasīt (a) punktā minētā depozīta saņemšanas izziņas kopiju, ko izsniedz starptautiskais depozitārijs.

(2) Ciktāl kādas prasības ir noteiktas Līgumā un Reglamentā, neviena dalībvalsts nevar prasīt, lai tiktu izpildītas atšķirīgas prasības vai papildu prasības.

4. pants

Jauns depozīts

(1) (a) Ja starptautiskais depozitārijs nevar kādu iemeslu dēļ izsniegt deponētā mikroorganisma paraugu, īpaši,

(i) ja konkrētais mikroorganisms vairs nav dzīvs, vai

(ii) ja parauga izsniegšana ir saistīta ar sūtīšanu uz ārvalstīm, bet sūtīšana vai parauga saņemšana šajās valstīs ir aizliegta saskaņā ar eksporta vai importa ierobežojumiem;

(iii) tas, tiklīdz apzinājis savu nespēju izsniegt paraugu, paziņo to deponētājam, norādot iemeslu, un deponētājam saskaņā ar (2) daļas un šīs daļas noteikumiem ir tiesības izveidot jaunu sākotnēji deponētā mikroorganisma depozītu.

(b) Jauno depozītu iesniedz tam pašam starptautiskajam depozitārijam, kurā bija iesniegts sākotnējais depozīts, ar nosacījumu, ka

(i) to izveido citā starptautiskā depozitārijā, ja institūcijai, kurā bija deponēts sākotnējais mikroorganisms, vairs nav starptautiskā depozitārija statuss pilnībā vai attiecībā uz mikroorganisma veidu, kuram pieder deponētais mikroorganisms, vai ja starptautiskais depozitārijs, kurā bija deponēts sākotnējais mikroorganisms, ir galīgi vai uz laiku pārtraucis veikt funkcijas attiecībā uz deponētajiem mikroorganismiem;

(ii) to var izveidot citā starptautiskā depozitārijā (a) punkta (ii) apakšpunktā noteiktajā gadījumā.

(c) Jaunajam depozītam pievieno deponētāja parakstītu paziņojumu, ka jaunais deponētais mikroorganisms ir tas pats, kas bija sākotnēji deponēts. Ja deponētāja paziņojums tiek apstrīdēts, pierādīšanas pienākumu nosaka piemērojamais likums.

(d) Saskaņā ar (a) līdz (c) un (e) punktu jauno depozītu uzskata par izveidotu sākotnējā depozīta datumā, ja visi iepriekšējie paziņojumi par sākotnēji deponētā mikroorganisma dzīvotspēju norādīja, ka mikroorganisms ir dzīvs, un ja jaunais depozīts ir izveidots trīs mēnešu laikā pēc dienas, kurā deponētājs ir saņēmis (a) punktā minēto paziņojumu.

(e) Ja piemēro (b) punkta (i) apakšpunktu un ja deponētājs nav saņēmis (a) punktā minēto paziņojumu sešu mēnešu laikā pēc dienas, kurā Starptautiskais birojs ir publicējis paziņojumu par (b) punkta (i) apakšpunktā minēto funkciju izbeigšanu, ierobežošanu vai pārtraukšanu, (a) punktā noteikto trīs mēnešu termiņu skaita no minētās publikācijas dienas.

(2) Šā panta (1) daļas (a) punktā minēto tiesību nav, ja deponētais mikroorganisms ir pārsūtīts uz citu starptautisko depozitāriju laikā, kad minētais depozitārijs bija spējīgs izsniegt šī mikroorganisma paraugu.

5. pants

Eksporta un importa ierobežojumi

Katra dalībvalsts atzīst par ļoti vēlamu, ka gadījumos, kad noteiktu mikroorganismu veidu eksports no kādas teritorijas vai imports šajā teritorijā ir ierobežots, šādu ierobežojumu piemērot deponētajiem mikroorganismiem vai mikroorganismiem, kas tiek sūtīti deponēšanai saskaņā ar Līgumu, tikai tad, ja šādi ierobežojumi ir nepieciešami nacionālās drošības, vides drošības vai veselības drošības dēļ.

6. pants

Starptautiskā depozitārija statuss

(1) Lai iegūtu starptautiskā depozitārija statusu, depozītu institūcijai jāatrodas dalībvalsts teritorijā un par to jābūt valsts garantijai, ka minētā institūcija atbilst (2) daļā noteiktajām prasībām un turpinās tāda būt. Minēto garantiju var sniegt arī starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija; šādā gadījumā depozītu institūcijai jāatrodas minētās organizācijas dalībvalsts teritorijā.

(2) Depozītu institūcija kā starptautiskais depozitārijs:

(i) darbojas ilgstoši;

(ii) tam ir Reglamentā noteiktie nepieciešamie darbinieki un telpas, lai tas varētu veikt Līgumā noteiktos zinātniskos un administratīvos uzdevumus;

(iii) ir objektīvs un taisnīgs;

(iv) piemēro vienādus deponēšanas nosacījumus visiem deponētājiem;

(v) pieņem deponēšanai noteikta veida mikroorganismus, pārbauda to dzīvotspēju un glabā tos saskaņā ar Reglamenta noteikumiem;

(vi) izsniedz deponētājam izziņu par depozīta saņemšanu, paziņojumu par dzīvotspēju saskaņā ar Reglamenta noteikumiem;

(vii) attiecībā uz deponētajiem mikroorganismiem ievēro konfidencialitāti saskaņā ar Reglamenta noteikumiem;

(viii) izsniedz deponēto mikroorganismu paraugus saskaņā ar Reglamentā noteikto procedūru un noteiktajiem apstākļiem.

(3) Reglaments paredz pasākumus, kas jāveic:

(i) ja starptautiskais depozitārijs galīgi vai īslaicīgi pārtrauc savu funkciju veikšanu attiecībā uz deponētajiem mikroorganismiem vai ja tas atsakās pieņemt kādu mikroorganisma veidu, kas tam būtu jāpieņem saskaņā ar sniegtajām garantijām;

(ii) gadījumā, kad starptautiskās depozītu institūcijas starptautiskā depozitārija statuss tiek ierobežots vai izbeigts.

7. pants

Starptautiskā depozitārija statusa iegūšana

(1) (a) Depozītu institūcija starptautiskā depozitārija statusu iegūst, dalībvalstij, kuras teritorijā atrodas depozītu institūcija, nosūtot Ģenerāldirektoram rakstisku paziņojumu un deklarāciju par garantiju, ka minētā institūcija atbilst 6. panta (2) daļas nosacījumiem un turpinās tāda būt. Minēto statusu var iegūt arī, ja rakstisku paziņojumu un garantijas deklarāciju Ģenerāldirektoram nosūta starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija.

(b) Paziņojums satur Reglamentā noteikto informāciju par depozītu institūciju, un tajā var norādīt dienu, kurā stāsies spēkā starptautiskā depozitārija statuss.

(2) (a) Ja Ģenerāldirektors konstatē, ka paziņojums satur prasīto deklarāciju un visas nepieciešamās ziņas, Starptautiskais birojs to nekavējoties publicē.

(b) Starptautiskā depozitārija statuss tiek iegūts no paziņojuma publicēšanas dienas, vai, ja paziņojumā ir norādīta (1) daļas (b) punktā minētā diena un tā ir vēlāk par publicēšanas dienu, tad statuss stājas spēkā šajā minētajā dienā.

(3) Sīkāk (1) un (2) daļā minētā procedūra ir noteikta Reglamentā.

8. pants

Starptautiskā depozitārija statusa izbeigšana un ierobežošana

(1) (a) Dalībvalsts vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija var lūgt, lai Asambleja izbeidz vai attiecībā uz noteiktiem mikroorganismu veidiem ierobežo starptautiskā depozitārija statusu, pamatojoties uz to, ka depozitārijs vairs neatbilst 6. pantā noteiktajiem nosacījumiem. Tomēr dalībvalsts vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija nevar iesniegt šādu lūgumu attiecībā uz starptautisko depozitāriju, par kuru tā ir sniegusi 7. panta (1) daļas (a) punktā minēto deklarāciju.

(b) Pirms (a) punktā minētā lūguma iesniegšanas dalībvalsts vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija ar Ģenerāldirektora starpniecību paziņo iecerētā lūguma iemeslus dalībvalstij vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijai, kas ir sniegusi 7. panta (1) daļā minēto deklarāciju, lai šī valsts vai organizācija var sešu mēnešu laikā no minētā paziņojuma saņemšanas veikt attiecīgus pasākumus, kas ļautu izvairīties no iecerētā lūguma iesniegšanas.

(c) Ja Asambleja konstatē, ka lūgums ir labi pamatots, tā lemj par starptautiskā depozitārija statusa izbeigšanu vai ierobežošanu attiecībā uz noteiktiem mikroorganismu veidiem (a) punktā minētajai depozītu institūcijai. Asambleja lēmumu pieņem, ja par to nobalso divas trešdaļas balsojušo.

(2) (a) Dalībvalsts vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija, kas ir sniegusi 7. panta (1) daļas (a) punktā minēto deklarāciju, var šo deklarāciju atsaukt pilnībā vai tikai attiecībā uz noteiktiem mikroorganismu veidiem, paziņojot to Ģenerāldirektoram, un jebkurā gadījumā dara to, kolīdz garantijas vairs nav piemērojamas, un tādā apjomā, kādā šīs garantijas vairs nav piemērojamas.

(b) Šāds paziņojums no Reglamentā noteiktās dienas izbeidz starptautiskā depozitārija statusu pilnībā vai ierobežo attiecībā uz noteiktiem mikroorganismu veidiem.

(3) Reglaments detalizēti nosaka (1) un (2) punkta procedūru.

9. pants

Starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijas

(1) (a) Starpvalstu organizācija, kurai vairākas valstis ir uzticējušas pienākumu piešķirt reģionālos patentus un kuras dalībvalstis ir Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības Starptautiskās (Parīzes) Savienības locekles, var iesniegt Ģenerāldirektoram deklarāciju, ka tā uzņemas 3. panta (1) daļas (a) punktā minēto atzīšanas pienākumu, pienākumu attiecībā uz 3. panta (2) daļas nosacījumiem un visus Līgumā un Reglamentā minētos noteikumus, kas piemērojami starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijām. Ja iepriekšējā teikumā minētā deklarācija ir iesniegta pirms Līguma stāšanās spēkā saskaņā ar 16. panta (1) daļu, tā stājas spēkā vienlaikus ar Līgumu. Ja deklarācija iesniegta pēc Līguma stāšanās spēkā, tā stājas spēkā trīs mēnešus pēc iesniegšanas, ja deklarācijā nav noteikts vēlāks datums. Pēdējā gadījumā deklarācija stājas spēkā dienā, kas tajā norādīta.

(b) Minētajai organizācijai ir 3. panta (1) daļas (b) punktā noteiktās tiesības.

(2) Ja Līguma vai Reglamenta noteikumi, kas skar starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijas, tiek grozīti vai pārskatīti, starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija var atsaukt savu (1) punktā minēto deklarāciju ar Ģenerāldirektoram adresētu paziņojumu. Atsaukums stājas spēkā:

(i) ja paziņojums ir saņemts pirms dienas, kurā grozījumi stājas spēkā, tad šajā dienā;

(ii) ja paziņojums ir saņemts pēc (i) apakšpunktā minētās dienas, tad dienā, kas ir norādīta paziņojumā, vai šāda norādījuma trūkuma gadījumā trīs mēnešus pēc dienas, kad paziņojums ir saņemts.

(3) Papildus (2) daļā minētajam gadījumam ikviena starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija var atsaukt savu (1) daļas (a) punktā minēto deklarāciju, nosūtot Ģenerāldirektoram adresētu paziņojumu. Atsaukums stājas spēkā divus gadus pēc dienas, kurā Ģenerāldirektors ir saņēmis paziņojumu. Paziņojumu par atsaukumu saskaņā ar šo daļu nevar saņemt piecu gadu laikā kopš dienas, kurā stājas spēkā deklarācija.

(4) Šā panta (2) vai (3) daļā minētais starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijas atsaukums, paziņojums par kuru saskaņā ar 7. panta (1) daļu ir piešķīris depozītu institūcijai starptautiskā depozitārija statusu, izbeidz šo statusu vienu gadu pēc dienas, kurā Ģenerāldirektors ir saņēmis paziņojumu par atsaukumu.

(5) Šā panta (1) daļas (a) punktā minētā deklarācija, (2) vai (3) daļā minētais paziņojums par atsaukumu, 6. panta (1) daļas otrajā teikumā minētās garantijas un 7. panta (1) daļas (a) punktā minētajā deklarācijā iekļautās garantijas, saskaņā ar 8. panta (1) daļu iesniegtais lūgums un 8. panta (2) daļā minētais paziņojums par atsaukumu satur īpašu iepriekšēju tādas starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijas augstākās vadības institūcijas apstiprinājumu, kuras locekles ir visas dalībvalstis un kurā lēmumus pieņem šo valstu valdību oficiāli pārstāvji.

II nodaļa

Administratīvie noteikumi

10. pants

Asambleja

(1) (a) Asambleju veido dalībvalstis.

(b) Katru dalībvalsti pārstāv viens delegāts, kuram var būt aizvietotāji, padomdevēji un eksperti.

(c) Katru starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizāciju Asamblejas sanāksmēs, komitejās un Asamblejas izveidotajās darba grupās pārstāv īpaši novērotāji.

(d) Katru valsti, kas nav Savienības locekle, bet kas ir Organizācijas, Starptautiskās (Parīzes) rūpnieciskā īpašuma aizsardzības savienības un kādas patentu jomā specializētas starpvalstu organizācijas, kas nav 2. panta (v) punktā minētās starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija, locekle, Asamblejas sanāksmēs, komiteju sanāksmēs vai Asamblejas izveidoto darba grupu sanāksmēs var pārstāvēt novērotāji.

(2) (a) Asambleja:

(i) nodarbojas ar Savienības uzturēšanu un attīstīšanu, kā arī ar Līguma īstenošanu;

(ii) realizē tiesības un izpilda uzdevumus, ko tai īpaši uzliek vai kas tai noteikti Līgumā;

(iii) dod norādījumus Ģenerāldirektoram par pārskatīšanas konferenču sagatavošanu;

(iv) pārbauda un apstiprina ar Savienību saistītos Ģenerāldirektora ziņojumus un darbības, un dod viņam nepieciešamos norādījumus lietās, kas ir Savienības kompetences ietvaros;

(v) nodibina tādas komitejas un darba grupas, kādas tā uzskata par piemērotām, lai atvieglotu Savienības darbu;

(vi) saskaņā ar (1) daļas (d) punktu nosaka, kuras valstis, kas nav dalībvalstis, kuras starpvalstu organizācijas, kas nav starptautiskās rūpnieciskā īpašuma organizācijas saskaņā ar 2. panta (v) punktu, un kuras nevalstiskās organizācijas var pielaist Asamblejas sanāksmēs kā novērotājas, kā arī nosaka, kādā apjomā starptautiskos depozitārijus var pielaist sanāksmēs kā novērotājus;

(vii) veic jebkuru piemērotu darbību, kas veicina Savienības mērķu sasniegšanu;

(viii) veic citas funkcijas, kas ir piemērotas Līguma ietvaros.

(b) Lietās, kuras interesē arī citas Organizācijas administrētās Savienības, Asambleja pieņem lēmumus pēc Organizācijas Koordinācijas komitejas viedokļa uzklausīšanas.

(3) Katrs delegāts var pārstāvēt tikai vienu valsti un balsot tikai šīs valsts vārdā.

(4) Katrai dalībvalstij ir viena balss.

(5) (a) Puse dalībvalstu veido kvorumu.

(b) Kvoruma trūkuma dēļ Asambleja var pieņemt lēmumus, izņemot tādus, kas attiecas uz pašas Asamblejas procedūru, un visi šādi lēmumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad kvorums un nepieciešamais vairākums balsu ir iegūts ar balsošanu sarakstes ceļā, ko nosaka Reglaments.

(6) (a) Saskaņā ar 8. panta (1) daļas (c) punktu, 12. panta (4) daļu un 14. panta (2) daļas (b) punktu Asamblejas lēmumi tiek pieņemti ar nodoto balsu vairākumu.

(b) Atturēšanos neuzskata par balsojumu.

(7) (a) Asambleja sanāk kārtējās sesijās reizi divos kalendārajos gados pēc Ģenerāldirektora sasaukuma, vēlams vienlaikus un vienuviet ar Organizācijas Ģenerālo Asambleju.

(b) Asambleja sanāk ārkārtas sesijā pēc Ģenerāldirektora sasaukuma pēc viņa paša iniciatīvas vai pēc vienas ceturtdaļas dalībvalstu pieprasījuma

(8) Asambleja pieņem savus procedūras noteikumus.

11. pants

Starptautiskais birojs

(1) Starptautiskais birojs:

(i) veic Savienības administratīvos pienākumus, īpaši tādus, kas tam tieši uzlikti saskaņā ar Līgumu un Reglamentu vai ko tam uzliek Asambleja;

(ii) gatavo un nodrošina Līguma pārskatīšanas konferences, Asambleju, komitejas un Asamblejas nodibinātās darba grupas, kā arī katru sanāksmi, ko sasauc Ģenerāldirektors un kas nodarbojas ar Savienības lietām.

(2) Ģenerāldirektors ir arī Savienības izpilddirektors un pārstāv Savienību.

(3) Ģenerāldirektors sasauc sanāksmes, kas nodarbojas ar Savienības lietām.

(4) (a) Ģenerāldirektors un tā nozīmētais darbinieks bez balsstiesībām piedalās visās Asamblejas, komiteju un darba grupu sanāksmēs, kā arī citās sanāksmēs, ko sasauc Ģenerāldirektors un kas nodarbojas ar Savienības lietām.

(b) Ģenerāldirektors vai tā nozīmētais darbinieks ex officio ir Asamblejas, komiteju, darba grupu un citu (a) punktā minēto sanāksmju sekretārs.

(5) (a) Ģenerāldirektors saskaņā ar Asamblejas norādījumiem veic Līguma pārskatīšanas konferenču sagatavošanu.

(b) Ģenerāldirektors var konsultēties ar starpvalstu un starptautiskām nevalstiskām organizācijām par Līguma pārskatīšanas konferenču sagatavošanu.

(c) Ģenerāldirektors un tā nozīmētās personas bez balsstiesībām piedalās Līguma pārskatīšanas konferenču diskusijās.

(d) Ģenerāldirektors vai tā nozīmētais darbinieks ex officio ir Līguma pārskatīšanas konferences sekretārs.

12. pants

Reglaments

(1) Reglaments satur noteikumus par:

(i) jautājumiem, kuros Līgums īpaši atsaucas uz Reglamentu vai par kuriem ir īpaši teikts, ka tos nosaka vai noteiks Reglaments;

(ii) administratīvajām prasībām, nosacījumiem vai procedūru;

(iii) sīkāku detalizāciju, kas ir noderīga Līguma izpildei.

(2) Reglamentu pieņem vienlaikus ar Līgumu kā tā pielikumu.

(3) Reglamentu var grozīt Asambleja.

(4) (a) Ievērojot (b) punktu, Reglamenta grozījumus pieņem ar divām trešdaļām nodoto balsu.

(b) Grozījumus, kas attiecas uz deponēto mikroorganismu paraugu izsniegšanu, ko veic Starptautiskais depozitārijs, pieņem ar visu dalībvalstu vienbalsīgu piekrišanu.

(5) Līguma un Reglamenta noteikumu pretrunu gadījumā priekšroka ir Līguma noteikumiem.

III nodaļa

Līguma pārskatīšana un grozīšana

13. pants

Līguma pārskatīšana

(1) Līgumu var pārskatīt dalībvalstu konferences.

(2) Par Līguma pārskatīšanas konferences sasaukšanu lemj Asambleja.

(3) Līguma 10. un 11. pantu var grozīt Līguma pārskatīšanas konference vai tos var grozīt saskaņā ar 14. pantu.

14. pants

Līguma atsevišķu noteikumu grozījumi

(1) (a) Saskaņā ar šo pantu priekšlikumus 10. un 11. panta grozījumiem var izteikt ikviena dalībvalsts vai Ģenerāldirektors.

(b) Šādus priekšlikumus Ģenerāldirektors paziņo dalībvalstīm vismaz sešus mēnešus pirms to izskatīšanas Asamblejā.

(2) (a) Grozījumus, kas minēti (1) daļā, pieņem Asambleja.

(b) Šā Līguma 10. panta grozījumus pieņem ar četrām piektdaļām nodoto balsu; 11. panta grozījumus pieņem ar trim ceturtdaļām nodoto balsu.

(3) (a) Grozījumi, kas minēti (1) daļā, stājas spēkā vienu mēnesi pēc tam, kad Ģenerāldirektors saņem rakstiskus paziņojumus par piekrišanu grozījumiem no trim ceturtdaļām Asamblejas dalībvalstu skaita, kāds ir šo grozījumu pieņemšanas laikā, un kuru tās veic saskaņā ar savām atbilstošajām konstitucionālajām procedūrām.

(b) Visi minēto pantu grozījumi, kuru pieņemšanai ir saņemta minētā piekrišana, ir saistoši visām šo grozījumu spēkā stāšanās laikā esošajām Asamblejas dalībvalstīm ar noteikumu, ka grozījumi, kas paredz dalībvalstu finansiālo saistību palielināšanos, ir saistoši tikai tām valstīm, kas ir paziņojušas par piekrišanu šādiem grozījumiem.

(c) Grozījumi, kas pieņemti saskaņā ar (a) punktā minētajiem noteikumiem, ir saistoši visām valstīm, kas kļūst par Asamblejas loceklēm pēc šo grozījumu stāšanās spēkā saskaņā ar (a) punkta noteikumiem.

 

IV nodaļa

Noslēguma noteikumi

15. pants

Kļūšana par Līguma dalībnieci

(1) Ikviena Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības starptautiskās (Parīzes) Savienības dalībvalsts kļūst par Līguma dalībnieci:

(i) parakstot Līgumu un iesniedzot ratifikācijas dokumentu; vai

(ii) iesniedzot pievienošanās dokumentu.

Ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus iesniedz Ģenerāldirektoram.

16. pants

Līguma stāšanās spēkā

(1) Līgums stājas spēkā attiecībā uz pirmajām piecām valstīm, kas ir iesniegušas ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus, trīs mēnešus pēc dienas, kad tiek iesniegts piektais ratifikācijas vai pievienošanās dokuments.

(2) Līgums stājas spēkā attiecībā uz jebkuru citu valsti trīs mēnešus pēc dienas, kurā šī valsts iesniedz ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu, ja spēkā stāšanās diena nav norādīta ratifikācijas vai pievienošanās dokumentā. Pēdējā gadījumā Līgums attiecībā uz šo valsti stājas spēkā norādītajā dienā.

17. pants

Līguma denonsēšana

(1) Katra dalībvalsts var denonsēt Līgumu, iesniedzot Ģenerāldirektoram adresētu paziņojumu.

(2) Denonsēšana stājas spēkā divus gadus pēc tam, kad Ģenerāldirektors ir saņēmis minēto paziņojumu.

(3) Tiesības denonsēt Līgumu saskaņā ar (1) daļu dalībvalsts nevar izlietot pirms piecu gadu termiņa beigām no dienas, kad tā ir kļuvusi par Līguma dalībnieci.

(4) Līguma denonsēšana, ko veic dalībvalsts, kas ir iesniegusi 7. panta (1) daļā minēto deklarāciju, kuras rezultātā depozītu institūcija ir ieguvusi starptautiskā depozitārija statusu, nozīmē šī statusa izbeigšanu vienu gadu pēc dienas, kurā Ģenerāldirektors ir saņēmis (1) daļā minēto paziņojumu.

18. pants

Līguma parakstīšana un valodas

(1) (a) Līgumu paraksta vienā oriģināleksemplārā angļu un franču valodā, abi teksti ir vienlīdzīgi autentiski.

(b) Oficiālos tekstus apstiprina Ģenerāldirektors pēc konsultēšanās ar ieinteresētajām valdībām un divu mēnešu laikā no dienas, kad līgums ir parakstīts, apstiprina tekstu arī tajās valodās, kurās ir parakstīta Konvencija par Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju.

(c) Līguma oficiālos tekstus apstiprina Ģenerāldirektors pēc konsultēšanās ar ieinteresētajām valdībām arābu, vācu, itāliešu, japāņu un portugāļu valodā, kā arī citās Asamblejas noteiktās valodās.

(2) Līgums ir atvērts parakstīšanai Budapeštā līdz 1977. gada 31. decembrim.

19. pants

Līguma glabāšana; eksemplāru nosūtīšana;

Līguma reģistrēšana

(1) Līguma oriģināls pēc parakstīšanas perioda beigām glabājas pie Ģenerāldirektora.

(2) Ģenerāldirektors sertificē un nosūta Līguma un tam pievienotā Reglamenta divus eksemplārus visām 15. panta (1) daļā minētajām valstīm, 9. panta (1) daļas (a) punktā minētajām starpvalstu organizācijām, kuras var iesniegt 9. panta (1) daļas (a) punktā minēto deklarāciju, bet pēc lūguma arī citu valstu valdībām.

(3) Ģenerāldirektors Līgumu reģistrē Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātā.

(4) Ģenerāldirektors sertificē un pārsūta Līguma un tam pievienotā Reglamenta grozījumu divus eksemplārus dalībvalstīm, starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijām un pēc lūguma citu valstu valdībām un starptautiskajām organizācijām, kas var iesniegt 9. panta (1) daļas (a) punktā minēto deklarāciju.

20. pants

Paziņojumi

Ģenerāldirektors paziņo dalībvalstīm, starptautiskajām rūpnieciskā īpašuma organizācijām un valstīm, kas nav Savienības locekles, bet ir Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības Starptautiskās (Parīzes) savienības locekles:

(i) parakstīšanas faktu saskaņā ar 18. pantu;

(ii) ratifikācijas vai pievienošanās dokumenta iesniegšanu saskaņā ar 15. panta (2) daļu;

(iii) 9. panta (1) daļas (a) punktā minēto deklarāciju un 9. panta (2) vai (3) daļā minēto paziņojumu par atsaukumu;

(iv) dienu, kurā Līgums stājas spēkā saskaņā ar 16. panta (1) daļu;

(v) visus 7. un 8. pantā minētos paziņojumus un 8. pantā minētos lēmumus;

(vi) Līguma grozījumu apstiprināšanu saskaņā ar 14. panta (3) daļu;

(vii) Reglamenta grozījumus;

(viii) datumus, kuros stājas spēkā Līguma vai Reglamenta grozījumi;

(ix) saskaņā ar 17. pantu saņemtos denonsēšanas dokumentus.

 

 

Budapeštas līguma par mikroorganismu depozītu starptautisku atzīšanu patentēšanas procedūrā

Reglaments

1. noteikums

Lietotie saīsinājumi un vārda "paraksts" iztulkošana

1.1 "Līgums"

Šajā Reglamentā vārds "Līgums" nozīmē Budapeštas līgumu par mikroorganismu depozītu starptautisku atzīšanu patentēšanas procedūrā.

 

1.2 "Pants"

Šajā Reglamentā vārds "pants" nozīmē atsauci uz noteiktu Līguma pantu.

 

1.3 "Paraksts"

Šajā Reglamentā visos gadījumos, kad tiek lietots vārds "paraksts", tas nozīmē, ka gadījumā, ja starptautiskais depozitārijs atrodas tādas valsts teritorijā, kuras likums nosaka spiedoga lietošanu paraksta vietā, minētais vārds šī depozitārija vajadzībām nozīmē "spiedogu".

2. noteikums

Starptautiskie depozitāriji

2.1 Juridiskais statuss

Starptautiskais depozitārijs var būt valsts aģentūra, arī publiska institūcija, kas ir saistīta ar citu publisku administrāciju, nevis centrālo valdību, vai privāta institūcija.

 

2.2 Darbinieki un aprīkojums

Līguma 6. panta (2) daļas (ii) punktā minētie nosacījumi citstarp nozīmē, ka:

(i) starptautiskā depozitārija darbiniekiem un aprīkojumam jābūt tādam, kas spēj glabāt deponētos mikroorganismus apstākļos, kas nodrošina to dzīvotspēju un nepiesārņošanos;

(ii) starptautiskajam depozitārijam mikroorganismu glabāšanā jāievēro drošības pasākumi, kas padara deponēto mikroorganismu zaudēšanas risku minimālu.

 

2.3 Paraugu izsniegšana

Līguma 6. panta (2) daļas (viii) punktā minētie nosacījumi citstarp nozīmē, ka starptautiskajam depozitārijam jāizsniedz deponēto mikroorganismu paraugi ātri un piemērotā veidā.

3. noteikums

Starptautiskā depozitārija statusa iegūšana

3.1 Paziņojums

(a) Līguma 7. panta (1) daļā minēto paziņojumu nosūta Ģenerāldirektoram pa diplomātiskiem kanāliem, ja to dara dalībvalsts; to nosūta izpilddirektors, ja to dara starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija.

(b) Paziņojumā iekļauj:

(i) depozitārija nosaukumu un adresi;

(ii) detalizētas ziņas par depozitārija spēju nodrošināt 6. panta (2) daļā minētos nosacījumus, arī ziņas par tā juridisko statusu, zinātnisko stāvokli, darbiniekiem un aprīkojumu;

(iii) ziņas par to, kāda veida mikroorganismus (nosaucot šos veidus) depozitārijs ir gatavs pieņemt deponēšanai;

(iv) ziņas par maksu lielumu, ko minētais depozitārijs prasīs par mikroorganismu glabāšanu, dzīvotspējas izziņas un paraugu izsniegšanu, ja tam piešķirs starptautiskā depozitārija statusu;

(v) ziņas par minētā depozitārija oficiālo valodu vai valodām;

(vi) ja nepieciešams, 7. panta (1) daļas (b) punktā minēto datumu.

 

3.2 Paziņojuma lietvedība

Ja paziņojums atbilst 7. panta (1) daļas un 3. noteikuma 1. punkta prasībām, Ģenerāldirektors nekavējoties to paziņo visām dalībvalstīm un starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijām, un Starptautiskais birojs to nekavējoties publicē.

 

3.3 Akceptētā mikroorganismu veidu saraksta papildināšana

Dalībvalsts vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija, kas ir sniegusi 7. panta (1) daļā minēto paziņojumu, jebkurā laikā pēc tā sniegšanas dienas var iesniegt Ģenerāldirektoram garantijas attiecībā uz citiem norādītajiem mikroorganismu veidiem, par kuriem vēl šādas garantijas nav sniegtas. Šādā gadījumā 7. pantu un 3. noteikuma 1. un 2. punktu ar attiecīgām izmaiņām piemēro attiecībā uz papildu mikroorganismu veidiem.

4. noteikums

Starptautiskā depozitārija statusa izbeigšana vai ierobežošana

4.1 Lūgums; lūguma lietvedība

(a) Līguma 8. panta (1) daļas (a) punktā minēto lūgumu nosūta Ģenerāldirektoram 3. noteikuma 1. punkta (a) daļā noteiktajā kārtībā.

(b) Lūgumā:

(i) norāda starptautiskā depozitārija nosaukumu un adresi;

(ii) norāda konkrētos mikroorganismu veidus, ja lūgums attiecas tikai uz atsevišķiem mikroorganismu veidiem;

(iii) detalizēti sniedz ziņas par faktiem, uz kuriem lūgums tiek pamatots.

(c) Ja lūgums atbilst (a) un (b) punkta prasībām, Ģenerāldirektors to nekavējoties izziņo visām dalībvalstīm un starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijām.

(d) Asambleja saskaņā ar (e) punktu lūgumu izskata ne agrāk par sešiem mēnešiem un ne vēlāk par astoņiem mēnešiem pēc lūguma izziņošanas.

(e) Ja pēc Ģenerāldirektora ieskata (d) punktā noteiktā termiņa ievērošana var apdraudēt esošo un potenciālo deponētāju intereses, viņš var sasaukt Asambleju agrāk par (d) punktā noteiktā sešu mēnešu termiņa beigām.

(f) Ja Asambleja nolemj izbeigt vai ierobežot starptautiskā depozitārija statusu attiecībā uz noteiktiem mikroorganismu veidiem, minētais lēmums stājas spēkā trīs mēnešus pēc tā pieņemšanas dienas.

 

4.2 Paziņojums; Spēkā stāšanās datums; Paziņojuma lietvedība

(a) Līguma 8. panta (2) daļas (a) punktā minēto paziņojumu iesniedz Ģenerāldirektoram 3. noteikuma 1. punkta (a) daļā noteiktajā kārtībā.

(b) Paziņojumā:

(i) norāda starptautiskā depozitārija nosaukumu un adresi;

(ii) nosauc mikroorganismu veidus, uz kuriem paziņojums attiecas;

(iii) norāda vēlāku spēkā stāšanās datumu, ja dalībvalsts vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija vēlas, lai 8. panta (2) daļas (b) punktā minētā statusa maiņa notiek vēlāk nekā trīs mēnešus pēc paziņojuma iesniegšanas dienas.

(c) Gadījumā, kad piemēro (b) punkta (iii) daļu, 8. panta (2) daļas (b) punktā minētā statusa maiņa stājas spēkā paziņojumā norādītajā dienā, kā minēts šajā daļā; citos gadījumos spēkā stāšanās diena ir pēc trīs mēnešu termiņa beigām no paziņojuma iesniegšanas dienas.

(d) Ģenerāldirektors nekavējoties izsūta visām dalībvalstīm un starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijām visus saskaņā ar 8. panta (2) daļu saņemtos paziņojumus un to spēkā stāšanās datumus saskaņā ar (c) punktu. Starptautiskais birojs nekavējoties publicē atbilstošu ziņu.

 

4.3 Sekas attiecībā uz depozītiem

Starptautiskā depozitārija statusa izbeigšanas vai ierobežošanas gadījumā saskaņā ar 8. panta (1) daļu, 8. panta (2) daļu, 9. panta (4) daļu vai 17. panta (4) daļu, piemēro 5. noteikuma 1. punktu ar attiecīgām izmaiņām.

5. noteikums

Starptautiskā depozitārija saistību nepildīšana

5.1 Funkciju pildīšanas pātraukšana attiecībā uz deponētajiem mikroorganismiem

(a) Ja starptautiskais depozitārijs īslaicīgi vai galīgi pārtrauc pildīt pienākumus attiecībā uz deponētajiem mikroorganismiem, ko tam uzliek Līgums un šis Reglaments, dalībvalsts vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija, kas par šo depozitāriju ir sniegusi 6. panta (1) daļā minētās garantijas:

(i) nodrošina pēc iespējas pilnīgi, lai visu šādu mikroorganismu paraugi tiek nekavējoties un bez bojājumiem vai piesārņošanas pārvietoti no minētā depozitārija ("nespējīgais depozitārijs") uz citu starptautisko depozitāriju ("aizvietotājdepozitārijs");

(ii) nodrošina pēc iespējas pilnīgi, lai visi pasta sūtījumi vai citas saziņas sūtījumi nespējīgajam depozitārijam, kā arī visas lietas un cita atbilstošā informācija, kas ir šīs institūcijas rīcībā attiecībā uz minētajiem mikroorganismiem, nekavējoties tiktu nogādāta aizvietotājdepozitārijam;

(iii) nodrošina pēc iespējas pilnīgi, lai nespējīgais depozitārijs nekavējoties paziņo ieinteresētajiem deponētājiem par savu funkciju pildīšanas pārtraukšanu un veikto mikroorganismu paraugu pārvietošanu;

(iv) nekavējoties informē Ģenerāldirektoru par šādu faktu un par pārtraukšanas apjomu, kā arī par pasākumiem, kurus ir veikusi minētā dalībvalsts vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija saskaņā ar (i) līdz (iii) punktu.

(b) Ģenerāldirektors nekavējoties informē dalībvalstis un starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijas, kā arī rūpnieciskā īpašuma iestādes par saņemtajiem paziņojumiem saskaņā ar (a) daļas (iv) punktu; Starptautiskais birojs nekavējoties publicē Ģenerāldirektora informāciju un saņemtos paziņojumus.

(c) Saskaņā ar piemērojamo patentēšanas procedūru var prasīt, lai deponētājs tūlīt pēc 7. noteikuma 5. punktā minētās izziņas saņemšanas nosūta šo izziņu ar aizvietotājdepozitārija piešķirto numuru jaunam depozītam tām rūpnieciskā īpašuma iestādēm, kurās ir bijis iesniegts patenta pieteikums ar atsauci uz sākotnējo depozītu.

(d) Aizvietotājdepozitārijs saglabā piemērotā veidā depozīta saņemšanas numuru, kuru tam piešķīris nespējīgais depozitārijs kopā ar jaunu saņemšanas numuru.

(e) Papildus (a) punkta (i) daļā noteiktajai pārvietošanai nespējīgais depozitārijs pēc deponētāja lūguma pārsūta, ciktāl tas ir iespējams, tajā deponētā mikroorgansima paraugu kopā ar visas korespondences vai cita veida saziņas sūtījumu kopijām, kā arī visu lietu kopijām un citu atbilstošo informāciju, kas minēta (a) punkta (ii) daļā, jebkuram deponētāja norādītam starptautiskajam depozitārijam, kas nav aizvietotājdepozitārijs, ar nosacījumu, ka deponētājs sedz nespējīgam depozitārijam šīs pārsūtīšanas izmaksas. Deponētājs maksā minētā parauga glabāšanas maksu paša norādītajam depozitārijam.

(f) Pēc ikviena ieinteresētā deponētāja lūguma nespējīgais depozitārijs saglabā, ciktāl tas iespējams, tajā deponēto mikroorganismu paraugus.

 

5.2 Atteikums pieņemt noteikta veida mikroorganismus

(a) Ja starptautiskais depozitārijs atsakās pieņemt depozītā kāda veida mikroorganismus, kurus tam vajadzēja pieņemt saskaņā ar iesniegtajām garantijām, dalībvalsts vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija, kas attiecībā uz šo depozitāriju bija sniegusi 7. panta (a) daļas (1) punktā minēto deklarāciju, nekavējoties par to informē Ģenerāldirektoru, paskaidrojot attiecīgos faktus un pasākumus, kas ir veikti.

(b) Ģenerāldirektors nekavējoties informē citas dalībvalstis un starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijas par (a) punktā minētā paziņojuma saņemšanu; Starptautiskais birojs nekavējoties publicē Ģenerāldirektora informāciju un saņemto paziņojumu.

6. noteikums

Sākotnējā vai jaunā depozīta izveidošana

6.1 Sākotnējais depozīts

(a) Mikroorganismu, kuru deponētājs nosūta starptautiskajam depozitārijam, izņemot gadījumu, kad piemēro 6. noteikuma 2. punktu, pavada rakstisks deponētāja parakstīts paziņojums, kas satur:

(i) norādi, ka depozīts ir izveidots saskaņā ar Līgumu, un apņemšanos neatsaukt depozītu 9. noteikuma 1. punktā noteiktajā laika periodā;

(ii) deponētāja vārdu un adresi;

(iii) sīkas ziņas par mikroorganisma audzēšanas apstākļiem, par tā glabāšanas apstākļiem un par tā dzīvotspējas noteikšanas apstākļiem, kā arī gadījumā, ja deponē mikroorganismu maisījumu, ziņas par maisījuma sastāvdaļām un vismaz vienas metodes norādi, ar kuru var pārbaudīt šo sastāvdaļu klātbūtni;

(iv) deponētāja piešķirto mikroorganisma identifikatoru (numuru, simbolus u.tml.);

(v) norādes par mikroorganisma īpašībām, kas var būt veselībai vai videi bīstamas, vai norādi, ka deponētājam šādas īpašības nav zināmas.

(b) Ļoti vēlams, lai (a) punktā minētais rakstiskais paziņojums saturētu deponētā mikroorganisma zinātnisku aprakstu un/vai iespējamo taksonomisko piederību.

 

6.2 Jaunais depozīts

(a) Saskaņā ar (b) punktu gadījumā, ja tiek veidots 4. pantā minētais jaunais depozīts, mikroorganismu, kuru deponētājs nosūta starptautiskajam depozitārijam, pavada iepriekšējā depozīta saņemšanas izziņas kopija, jaunākā izziņa par mikroorganisma dzīvotspēju, kurš veidoja iepriekšējo depozītu, ar norādi, ka mikroorganisms ir dzīvs, kā arī deponētāja parakstīts rakstisks paziņojums, kas satur:

(i) 6. noteikuma 1. punkta (a) daļas (i) līdz (v) punktā minētās norādes;

(ii) deklarāciju, kas satur 4. panta (1) daļas (a) punktā minēto pamatojumu jauna depozīta izveidošanai, paziņojumu, ka jaunā depozīta mikroorganisms ir tas pats, kas bija deponēts iepriekš, un datuma norādi, kurā deponētājs ir saņēmis 4. panta (1) daļas (a) punktā minēto pamatojumu, vai, attiecīgā gadījumā, 4. panta (1) daļas (e) punktā minētās publikācijas datuma norādi;

(iii) jaunāko zinātnisko aprakstu un/vai iespējamo taksonomisko piederību, kas tika iesniegta starptautiskajam depozitārijam, kurā tika izveidots sākotnējais depozīts, ja pirms tam sākotnējam depozītam bija sniegts zinātniskais apraksts un iespējamā taksonomiskā iedaļa.

(b) Ja jauno depozītu izveido starptautiskajā depozitārijā, kurā bija izveidots sāktonējais depozīts, (a) punkta (i) daļu nepiemēro.

(c) Šī noteikuma punkta (a) un (b) daļas un 7. noteikuma 4. punkta izpratnē "sākotnējais depozīts" nozīmē:

(i) jaunāko no depozītiem, ja pirms tā ir bijuši izveidoti viens vai vairāki jauni depozīti;

(ii) oriģinālo (sākotnējo) depozītu, ja pirms tā nav bijis izveidots neviens jauns depozīts.

 

6.3 Starptautiskā depozitārija prasības

(a) Starptautiskais depozitārijs var prasīt:

(i) lai mikroorganismu deponē tādā formā un daudzumos, kādi nepieciešami Līguma un šī Reglamenta uzdevumu nodrošināšanai;

(ii) lai deponētājs pilnībā izpilda minētās institūcijas prasības, kas nepieciešamas tās administratīvo funkciju veikšanai;

(iii) lai 6. noteikuma 1. punkta (a) daļā vai 6. noteikuma 2. punkta (a) daļā minēto rakstisko paziņojumu iesniedz depozitārija norādītajā valodā vai valodās, kas nozīmē to, ka tas jāiesniedz vismaz 3. noteikuma 1. punkta (b) daļas (v) punktā minētajā oficiālajā valodā vai oficiālajās valodās;

(iv) lai samaksā 12. notaikuma 1. punkta (a) daļas (i) punktā minēto maksu par glabāšanu; un

(v) lai tiktāl, ciktāl atļauj piemērojamais likums, deponētājs noslēdz līgumu ar šo depozitāriju, kurā definē deponētāja un depozitārija atbildību.

(b) Starptautiskais depozitārijs savas prasības un to grozījumus paziņo Starptautiskajam birojam.

 

6.4 Akceptēšanas procedūra

(a) Starptautiskais birojs noraida mikroorganisma akceptēšanu un nekavējoties rakstiski par to paziņo deponētājam, norādot noraidījuma pamatus:

(i) ja mikroorganisms neietilpst tajā mikroorganismu veidā, par kuru ir sniegtas 3. noteikuma 1. punkta (b) daļas (iii) punktā vai 3. noteikuma 3. punktā minētās garantijas;

(ii) ja mikroorganisma īpašības ir tik specifiskas, ka starptautiskais depozitārijs tehniski nespēj veikt Līgumā un šajā Reglamentā paredzētos uzdevumus attiecībā uz šo mikroorganismu;

(iii) ja depozīts ir saņemts tādā stāvoklī, kas skaidri norāda, ka mikroorganisma depozītā nav, vai kas zinātnisku iemeslu dēļ neļauj mikroorganismu akceptēt.

(b) Saskaņā ar (a) daļu starptautiskais depozitārijs mikroorganismu akceptē, ja ir izpildītas visas 6. noteikuma 1. punkta (a) daļas vai 6. noteikuma 2. punkta (a) daļas un 6. noteikuma 3. punkta (a) daļas prasības. Ja kāda no prasībām nav izpildīta, starptautiskais depozitārijs nekavējoties par to rakstiski paziņo deponētājam un uzaicina novērst trūkumus.

(c) Ja mikroorganisms ir akceptēts kā sākotnējais vai jaunais depozīts, attiecīgi šī sākotnējā vai jaunā depozīta datums ir datums, kurā mikroorganisms ir saņemts starptautiskajā depozitārijā.

(d) Starptautiskais depozitārijs pēc deponētāja lūguma un gadījumā, kad ir izpildītas visas (b) punktā minētās prasības, uzskata, ka mikroorganisms, kas ir saņemts pirms starptautiskā depozitārija statusa iegūšanas dienas, ir saņemts datumā, kurā depozitārijs iegūst minēto statusu.

7. noteikums

Izziņa par saņemšanu

7.1 Izziņas izsniegšana

Starptautiskais depozitārijs deponētājam izsniedz izziņu par katru tajā deponēto mikroorganismu, kurā apliecina mikroorganisma saņemšanas un akceptēšanas faktu.

 

7.2 Forma; valodas; paraksts

(a) Šī noteikuma 1. punktā minēto izziņu sastāda tā sauktajā "starptautiskajā formā", kuras paraugu Asamblejas norādītajās valodās apstiprina Ģenerāldirektors.

(b) Vārdus vai burtus, kas izziņā ir rakstīti citā alfabētā nevis ar latīņu alfabēta zīmēm, attēlo arī transliterācijā ar latīņu alfabēta zīmēm.

(c) Izziņu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas pārstāvēt starptautisko depozitāriju, vai citas personas, kurām ir iepriekšminēto personu attiecīgs pilnvarojums.

 

7.3 Izziņas saturs, ja ir sākotnējais depozīts

Šī noteikuma 1. punktā minētā un sākotnējā depozīta gadījumā izsniegtā izziņa satur norādi, ka to ir izsniegusi depozītu institūcija, kurai ir starptautiskā depozitārija statuss, un ka tā ir izsniegta saskaņā ar Līgumu, un šī izziņa satur vismaz šādas norādes:

(i) starptautiskā depozitārija nosaukumu un adresi;

(ii) deponētāja vārdu (nosaukumu) un adresi;

(iii) sākotnējā depozīta datumu saskaņā ar 6. noteikuma 4. punkta (c) daļu;

(iv) deponētāja mikroorganismam piešķirtos identifikatorus (numuru, simbolus u.tml.);

(v) starptautiskā depozitārija sākotnējam depozītam piešķirto numuru;

(vi) ja 6. noteikuma 1. punkta (a) daļā minētais rakstiskais paziņojums satur mikroorganisma zinātnisku aprakstu un/vai iespējamo taksonomisko piederību, atsauci uz šo faktu.

 

7.4 Izziņas saturs, ja ir jauns depozīts

Šī noteikuma 1. punktā minētā un 4. pantā paredzētā jaunā depozīta gadījumā izsniegtajai izziņai tiek pievienota sāktonējā depozīta saņemšanas izziņas kopija (6. noteikuma 2. punkta (c) daļas izpratnē) un jaunākā paziņojuma kopija par mikroorganisma dzīvotspēju, kas ir bijis iepriekšējā depozīta objekts (6. noteikuma 2. punkta (c) daļas izpratnē), norādot, ka mikroorganisms ir dzīvs, un šī izziņa satur vismaz šādas norādes:

(i) starptautiskā depozitārija nosaukumu un adresi;

(ii) deponētāja vārdu (nosaukumu) un adresi;

(iii) jaunā depozīta datumu saskaņā ar 6. noteikuma 4. punkta (c) daļu;

(iv) deponētāja mikroorganismam piešķirtos identifikatorus (numuru, simbolus u.tml.);

(v) starptautiskā depozitārija jaunajam depozītam piešķirto numuru;

(vi) saskaņā ar 6. noteikuma 2. punkta (a) daļas (ii) punktu deponētāja norādīto pamatojumu un atbilstošo datumu;

(vii) ja tiek piemērots 6. noteikuma 2. punkta (a) daļas (iii) punkts, norādi uz faktu, ka deponētājs ir sniedzis zinātnisku aprakstu un/vai iespējamo taksonomisko piederību;

(viii) iepriekšējam depozītam piešķirto numuru (6. noteikuma 2. punkta (c) daļas izpratnē)).

 

7.5 Izziņas saturs depozīta pārvietošanas gadījumā

Starptautiskais depozitārijs, uz kuru ir pārvietoti mikroorganismu paraugi saskaņā ar 5. noteikuma 1. punkta (a) daļas (i) punktu, izsniedz deponētājam izziņu par katru pārvietoto depozīta paraugu, kurā norāda, ka to ir izsniegusi institūcija, kurai ir starptautiskā depozitārija statuss saskaņā ar Līgumu, un kas satur vismaz:

(i) starptautiskā depozitārija nosaukumu un adresi;

(ii) deponētāja vārdu (nosaukumu) un adresi;

(iii) datumu, kurā starptautiskais depozitārijs ir saņēmis pārvietoto paraugu (pārvietošanas datums);

(iv) deponētāja mikroorganismam piešķirtos identifikatorus (numuru, simbolus u.tml.);

(v) starptautiskā depozitārija depozītam piešķirto numuru;

(vi) starptautiskā depozitārija nosaukumu un adresi, no kura depozīta paraugs ir pārvietots;

(vii) tā starptautiskā depozitārija depozītam piešķirto numuru, no kura depozīta paraugs ir pārvietots;

(viii) ja 6. noteikuma 1. punkta (a) daļā vai 6. noteikuma 2. punkta (a) daļā minētais rakstiskais paziņojums, kas satur mikroorganisma zinātnisku aprakstu un/vai iespējamo taksonomisko iedaļu, vai ja šāds zinātniskais apraksts un/vai iespējamā taksonomiskā iedaļa bija norādīta vai grozīta saskaņā ar 8. noteikuma 1. punktu vēlākā datumā, atsauci uz šo faktu.

 

7.6 Zinātniskā apraksta un/vai iespējamās taksonomiskās iedaļas paziņošana

Pēc ikvienas personas lūguma, kurai ir tiesības saņemt deponētā mikroorganisma paraugu saskaņā ar 11. noteikuma 1. punktu, 11. noteikuma 2. punktu vai 11. noteikuma 3. punktu, starptautiskais depozitārijs paziņo jaunāko zinātnisko aprakstu un/vai iespējamo taksonomisko iedaļu saskaņā ar 6. noteikuma 1. punkta (b) daļu, 6. noteikuma 2. punkta (a) daļas (iii) punktu vai 8. noteikuma 1. punkta (b) daļas (iii) punktu.

8. noteikums

Zinātniskā apraksta un/vai iespējamās taksonomiskās iedaļas vēlāka norāde vai grozījumi

8.1 Paziņošana

(a) Ja, deponējot mikroorganismu, tā zinātniskais apraksts un/vai iespējamā taksonomiskā iedaļa netika norādīta, deponētājs to var norādīt vēlāk vai, ja bija norādīta, grozīt šo aprakstu un/vai iedaļu.

(b) Vēlāku norādi vai grozījumus iesniedz rakstiski, tos paraksta deponētājs, tie tiek adresēti starptautiskajam depozitārijam, un tie satur:

(i) deponētāja vārdu (nosaukumu) un adresi;

(ii) depozitārija piešķirto numuru;

(iii) mikroorganisma zinātnisku aprakstu un/vai iespējamo taksonomisko iedaļu;

(iv) grozījumu gadījumā, pēdējo iepriekšējo aprakstu un/vai iespējamo taksonomisko iedaļu.

 

8.2 Novērtēšana

Starptautiskais depozitārijs pēc deponētāja lūguma, kurš ir iesniedzis 8. noteikuma 1. punktā minēto paziņojumu, nosūta tam novērtējumu, kas satur 8. noteikuma 1. punkta (b) daļas (i) līdz (iv) punktā minētās ziņas un datuma norādi, kad ir saņemts minētais paziņojums.

9. noteikums

Mikroorganismu glabāšana

9.1 Glabāšanas ilgums

Starptautiskais depozitārijs tajā deponētos mikroorganismus glabā ar nepieciešamo rūpību, kas ļauj tos uzturēt dzīvus un nepiesārņotus vismaz piecus gadus pēc pēdējā lūguma saņemšanas par deponētā mikroorganisma parauga izsniegšanu, bet ne mazāk kā 30 gadus no deponēšanas datuma.

 

9.2 Slepenība

Starptautiskais depozitārijs nevienai personai nesniedz informāciju par to, vai tajā ir deponēts kāds mikroorganisms saskaņā ar Līgumu. Informāciju nesniedz nevienam ne par vienu no deponētajiem mikroorganismiem, izņemot institūcijām, fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir tiesīgas saņemt minēto mikroorganismu paraugus saskaņā ar 11. noteikumu un saskaņā ar šajā noteikumā minētajiem nosacījumiem.

10. noteikums

Dzīvotspējas pārbaude un paziņojums

10.1 Pārbaudes pienākums

Starptautiskais depozitārijs pārbauda katra tajā deponētā mikroorganisma dzīvotspēju:

(i) tūlīt pēc depozīta saņemšanas saskaņā ar 6. noteikumu vai pārvietošanas saskaņā ar 5. noteikuma 1. punktu;

(ii) ik pēc saprātīga laika posma, kas ir atkarīgs no mikroorganisma veida un glabāšanas apstākļiem, kā arī jebkurā laikā, ja tas nepieciešams tehnisku iemeslu dēļ;

(iii) jebkurā laikā pēc deponētāja lūguma.

 

10.2 Izziņa par dzīvotspēju

(a) Starptautiskais depozitārijs izsniedz izziņu par deponētā mikroorganisma dzīvotspēju:

(i) deponētājam tūlīt pēc katra 6. noteikumā minētā depozīta saņemšanas vai pēc 5. noteikuma 1. punktā minētās pārvietošanas;

(ii) deponētājam pēc tā lūguma jebkurā laikā pēc deponēšanas vai pārvietošanas;

(iii) rūpnieciskā īpašuma iestādei, citām institūcijām, fiziskām vai juridiskām personām, kas nav deponētājs, bet kurām tiek izsniegti deponēto mikroorganismu paraugi saskaņā ar 11. noteikumu pēc to lūguma un vienlaikus ar parauga izsniegšanu vai jebkurā laikā pēc parauga izsniegšanas.

(b) Izziņā par dzīvotspēju norāda, vai mikroorganisms vēl ir dzīvs vai ne, un tā satur:

(i) starptautiskā depozitārija nosaukumu un adresi, kas izsniedz izziņu;

(ii) deponētāja vārdu (nosaukumu) un adresi;

(iii) 7. noteikuma 3. punkta (iii) daļā minēto datumu vai, ja ir izveidots jauns depozīts vai ir notikusi depozīta pārvietošana, jaunāko no datumiem, kas minēti 7. noteikuma 4. punkta (iii) daļā un 7. noteikuma 5. punkta (iii) daļā;

(iv) minētā depozitārija piešķirto numuru;

(v) pārbaudes datumu, par kuru izziņa tiek izsniegta;

(vi) informāciju par apstākļiem, kādos ir veikta dzīvotspējas pārbaude, ja to prasa persona, kurai dzīvotspējas izziņa tiek izsniegta, un informāciju gadījumā, ja pārbaudes rezultāts ir negatīvs.

(c) Šī noteikuma (a) daļas (ii) un (iii) punktā minētajos gadījumos izziņa par dzīvotspēju satur jaunākās pārbaudes rezultātus.

(d) Izziņas formai, valodām un parakstam ar attiecīgām izmaiņām piemēro 7. noteikuma 2. punkta prasības.

(e) Šī noteikuma (a) daļas (i) gadījumā vai, ja lūgumu iesniedz rūpnieciskā īpašuma iestāde, izziņa par dzīvotspēju ir bezmaksas. Citos gadījumos personai, kas lūdz izziņu par dzīvotspēju, jāmaksā 12. noteikuma 1. punkta (a) daļas (iii) punktā noteiktā maksa pirms lūguma iesniegšanas vai vienlaikus ar lūguma iesniegšanu.

11. noteikums

Paraugu izsniegšana

11.1 Paraugu izsniegšana ieinteresētajām rūpnieciskā īpašuma iestādēm

Starptautiskais depozitārijs pēc dalībvalsts rūpnieciskā īpašuma iestādes vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijas lūguma izsniedz deponētā mikroorganisma paraugu, ja minētajam lūgumam ir pievienota deklarācija, kas apliecina, ka:

(i) šajā iestādē ir iesniegts pieteikums patenta piešķiršanai, kurā ir atsauce uz deponēto mikroorganismu un kura izgudrojuma objekts ir saistīts ar minēto mikroorganismu vai tā izmantošanu;

(ii) minētais pieteikums vēl ir lietvedības stadijā vai par to jau ir pieņemts lēmums piešķirt patentu;

(iii) paraugs ir nepieciešams patentēšanas procedūrā šajā dalībvalstī vai šajā organizācijā, vai šīs organizācijas dalībvalstī;

(iv) minēto paraugu un informāciju, kas to pavada vai kuru var iegūt no parauga, izmantos vienīgi minētajai patentēšanas procedūrai.

 

11.2 Paraugu izsniegšana deponētājam un deponētāja pilnvarotai personai

Starptautiskais depozitārijs izsniedz deponēta mikroorganisma paraugu:

(i) deponētājam pēc viņa lūguma;

(ii) ikvienai institūcijai, fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk - "pilnvarotai personai") pēc tās lūguma, ja lūgumam ir pievienota deponētāja deklarācija ar pilnvarojumu izsniegt prasīto paraugu.

 

11.3 Paraugu izsniegšana juridiski tiesīgām personām

(a) Starptautiskais depozitārijs izsniedz deponētā mikroorganisma paraugu ikvienai institūcijai un fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk - "apstiprinātā persona") pēc tās lūguma ar nosacījumu, ka lūgums ir noformēts uz veidlapas, kuras saturu ir apstiprinājusi Asambleja, un ka rūpnieciskā īpašuma iestāde uz šīs veidlapas apliecina:

(i) ka pieteikums patenta piešķiršanai, kurā ir atsauce uz mikroorganisma depozītu, ir iesniegts šajā iestādē un ka izgudrojuma objekts ir saistīts ar šo mikroorganismu vai tā izmantošanu;

(ii) ka šī iestāde ir veikusi patentēšanas procedūrā paredzēto publikāciju, izņemot gadījumu, kuram piemēro (iii) punkta frāzes otro daļu;

(iii) ka apstiprinātajai personai ir tiesības saņemt mikroorganisma paraugu saskaņā ar likumu, kas nosaka patentēšanas procedūru šajā iestādē, vai ka, ja minētais likums paredz noteikumu, ka šīs tiesības ir atkarīgas no zināmu nosacījumu izpildes, tad šie nosacījumi ir faktiski izpildīti, vai ka apstiprinātā persona ir parakstījusi šai iestādei adresēto veidlapu, kas nozīmē to, ka nosacījumus par mikroorganisma parauga izsniegšanu apstiprinātajai personai saskaņā ar likumu, kas nosaka patentēšanas procedūru šajā iestādē, uzskata par izpildītiem; ja apstiprinātajai personai saskaņā ar minēto likumu ir minētās tiesības pirms patentēšanas procedūrā paredzētās publikācijas un ja publikācija vēl nav notikusi, apliecinājumā tas skaidri jānorāda, kā arī jānorāda likuma norma, kas attiecas uz šo gadījumu, kā arī jānorāda tiesas nolēmums, ja tāds ir.

(b) Rūpnieciskā īpašuma iestāde laiku pa laikam var nosūtīt starptautiskajam depozitārijam šī depozitārija piešķirto depozītu numuru sarakstus, attiecībā uz kuriem šī iestāde ir piešķīrusi un publicējusi patentus. Starptautiskais depozitārijs pēc ikvienas institūcijas vai fiziskas vai juridiskas personas ( turpmāk - "prasītājpersona") lūguma izsniedz tai mikroorganismu paraugus, ja depozitārijs ir saņēmis iepriekšminēto piešķiršanas numuru sarakstus. Šajos gadījumos minētajai iestādei neprasa 11. noteikuma 3. punkta (a) daļā minēto apliecinājumu.

 

11.4 Kopējie noteikumi

(a) Ikviens 11. noteikuma 1. punktā, 11. noteikuma 2. punktā un 11. noteikuma 3. punktā minētais lūgums, deklarācija, apliecinājums vai nosūtītais saraksts

(i) jāsastāda angļu, franču, krievu vai spāņu valodā, ja tas ir adresēts starptautiskajam depozitārijam, kura oficiālā valoda ir angļu, franču, krievu vai spāņu valoda vai minētās ir viena no oficiālajām valodām, proti, ja minētais dokuments jāsastāda krieviski vai spāniski, to var iesniegt angliski vai franciski, un šajā gadījumā Starptautiskais birojs pēc šajā Reglamentā minētās ieinteresētās personas vai starptautiskā depozitārija lūguma nekavējoties bez maksas sastāda apliecinātu tulkojumu krieviski vai spāniski;

(ii) citos gadījumos minētais dokuments jāsastāda angliski vai franciski, bet tas var būt starptautiskā depozitārija oficiālajā valodā vai vienā no tā oficiālajām valodām.

(b) Neraugoties uz (a) daļā noteikto, ja 11. noteikuma 1. punktā minēto lūgumu sastāda rūpnieciskā īpašuma iestāde, kuras oficiālā valoda ir krievu vai spāņu valoda, šo lūgumu var sastādīt attiecīgi krievu vai spāņu valodā, un Starptautiskais birojs pēc tās iestādes vai starptautiskā depozitārija lūguma, kurš ir saņēmis šo lūgumu, nekavējoties bez maksas sastāda tā apliecinātu tulkojumu angliski vai franciski.

(c) Ikviens 11. noteikuma 1. punktā, 11. noteikuma 2. punktā un 11. noteikuma 3. punktā minētais lūgums, deklarācija, apliecinājums vai nosūtītais saraksts jāsastāda rakstiski, tam jābūt parakstītam un tajā jābūt norādītam sastādīšanas datumam.

(d) Ikviens 11. noteikuma 1. punktā, 11. noteikuma 2. punktā un 11. noteikuma 3. punkta (a) daļā minētais lūgums, deklarācija, apliecinājums satur šādas ziņas:

(i) attiecīgi lūgumu izteikušās rūpnieciskā īpašuma iestādes, pilnvarotās personas vai apstiprinātās personas vārdu (nosaukumu) un adresi;

(ii) depozītam piešķirtais numurs;

(iii) 11. noteikuma 1. punkta gadījumā pieteikuma vai patenta datumu un numuru, kurā ir atsauce uz depozītu;

(iv) 11. noteikuma 3. punkta (a) daļas gadījumā, (iii) punktā minētās norādes un tās rūpnieciskā īpašuma iestādes nosaukumu un adresi, kas ir sniegusi minētajā noteikumā paredzēto apstiprinājumu.

(e) 11. noteikuma 3. punkta (b) daļā minētais lūgums satur šādas ziņas:

(i) prasītājpersonas vārdu (nosaukumu) un adresi;

(ii) depozītam piešķirto numuru.

(f) Konteineru, kas satur izsniedzamo paraugu, marķē starptautiskais depozitārijs, norādot piešķirto numuru, un to pavada 7. noteikumā minētās izziņas kopija, norādes par mikroorganisma īpašībām vai par īpašībām, kas ir veselībai vai videi bīstamas vai var kļūt bīstamas, un pēc lūguma norādi par apstākļiem, kuros starptautiskais depozitārijs mikroorgansimu uztur un glabā.

(g) Starptautiskais depozitārijs, kas ir izsniedzis paraugu citai ieinteresētajai personai nevis deponētājam, par to nekavējoties rakstiski informē deponētāju, norādot datumu, kurā paraugs ir izsniegts, rūpnieciskā īpašuma iestādes, pilnvarotās personas, apstiprinātās personas vai prasītājpersonas vārdu (nosaukumu) un adresi, kurai paraugs ir izsniegts. Minētajam paziņojumam pievieno attiecīgās personas lūguma un tam pievienotās saskaņā ar 11. noteikuma 1. punktu vai 11. noteikuma 2. punkta (ii) daļu iesniegtās deklarācijas, kā arī 11. noteikuma 3. punktā minētās prasītājpersonas parakstītu ikvienas veidlapas vai lūguma kopiju.

(h) Saskaņā ar 11. noteikuma 1. punktu paraugus izsniedz bez maksas. Par paraugu izsniegšanu saskaņā ar 11. noteikuma 2. punktu vai 11. panta 3. punktu 12. noteikuma 1. punkta (a) daļas (iv) punktā minēto maksu veic attiecīgi deponētājs, pilnvarotā persona, apstiprinātā persona vai prasītājpersona, un šī maksa jāveic pirms attiecīgā lūguma iesniegšanas vai vienlaikus ar to.

 

11.5 Izmaiņas 11. noteikuma 1. punktā un 11. noteikuma 3. punktā, tos piemērojot starptautiskajiem pieteikumiem

Ja pieteikums ir starptautiskais pieteikums saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu, 11. noteikuma 1. punkta (i) daļā un 11. noteikuma 3. punkta (a) daļas (i) punktā minētā pieteikuma iesniegšana rūpnieciskā īpašuma iestādei nozīmē tās dalībvalsts norādīšanu starptautiskajā pieteikumā, kurai rūpnieciskā īpašuma iestāde ir "norādītā iestāde" minētā Līguma izpratnē, un 11. noteikuma 3. punkta (a) daļas (ii) punktā prasītais publikācijas apliecinājums ir pēc šīs rūpnieciskā īpašuma iestādes izvēles vai nu starptautiskās publikācijas apliecinājums vai minētās rūpnieciskā īpašuma iestādes publikācijas apliecinājums.

12. noteikums

Maksas

12.1 Veidi un apmēri

(a) Katrs starptautiskais depozitārijs par Līgumā un šajā Reglamentā noteikto procedūru veikšanu var prasīt maksu:

(i) par glabāšanu;

(ii) par 8. noteikuma 2. punktā minēto novērtēšanu;

(iii) par dzīvotspējas izziņas izsniegšanu saskaņā ar 10. noteikuma 2. punkta (e) daļas pirmo teikumu;

(iv) par paraugu izsniegšanu saskaņā ar 11. noteikuma 4. punkta (h) daļas pirmo teikumu;

(v) par informācijas sniegšanu saskaņā ar 7. noteikuma 6. punktu.

Maksa par glabāšanu attiecas uz visu mikroorganisma glabāšanas laiku saskaņā ar 9. noteikuma 1. punktu.

(b) Maksu apmēri nav atkarīgi no deponētāja pilsonības vai pastāvīgās atrašanās vietas vai no tās institūcijas, fiziskās vai juridiskās personas pilsonības vai pastāvīgās atrašanās vietas, kas lūdz izziņu par dzīvotspēju vai parauga izsniegšanu.

 

12.2 Apmēru izmaiņas

(a) Visas izmaiņas maksu apmēros, ko prasa starptautiskais depozitārijs, tā dalībvalsts vai starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācija, kas ir sniegusi 7. panta (1) daļā minēto deklarāciju par minēto depozitāriju, paziņo Ģenerāldirektoram. Šie paziņojumi saskaņā ar (c) daļu var saturēt norādi par dienu, kad jaunās maksas sāks piemērot.

(b) Ģenerāldirektors nekavējoties informē visas dalībvalstis un starpvalstu rūpnieciskā īpašuma organizācijas par (a) daļā minētajiem saņemtajiem paziņojumiem un par to spēkā stāšanās datumu saskaņā ar (c) daļu; Starptautiskais birojs nekavējoties publicē Ģenerāldirektora paziņojumus un tos paziņojumus, kurus Ģenerāldirektors ir saņēmis.

(c) Jebkuru jaunu maksu piemēro no dienas, kas minēta (a) daļā ar nosacījumu, ka tās izmaiņas, kas paredz maksu apmēra palielināšanos, vai ja minētā diena nav norādīta, jaunās maksas piemēro no trīsdesmitās dienas pēc Starptautiskā biroja publikācijas par minētajām izmaiņām.

12bis. Noteikums

Termiņu aprēķins

12bis.1 Gados izteiktie termiņi

Ja termiņš ir izteikts kā viens gads vai zināms gadu skaits, termiņu sāk skaitīt no dienas, kas seko dienai, kurā ir noticis attiecīgais notikums, un termiņš izbeidzas attiecīgā sekojošā gada tāda paša nosaukuma mēnesī un tā paša numura dienā, kādi ir mēnesim un dienai, kurā ir noticis attiecīgais notikums, ar nosacījumu, ka gadījumā, ja attiecīgajam sekojošajam mēnesim nav tāda paša numura dienas, termiņš beidzas šī mēneša pēdējā dienā.

 

12bis.2 Mēnešos izteiktie termiņi

Ja termiņš ir izteikts kā viens mēnesis vai zināms mēnešu skaits, termiņu sāk skaitīt no dienas, kas seko dienai, kurā ir noticis attiecīgais notikums, un termiņš beidzas attiecīgā sekojošā mēneša tāda paša numura dienā, kāds ir dienai, kurā ir noticis attiecīgais notikums, ar nosacījumu, ka gadījumā, ja attiecīgajam sekojošajam mēnesim nav tāda paša numura dienas, termiņš beidzas šī mēneša pēdējā dienā.

 

12bis.3 Dienās izteiktie termiņi

Ja termiņš ir izteikts kā zināms dienu skaits, termiņu sāk skaitīt no dienas, kas seko dienai, kurā ir noticis attiecīgais notikums, un termiņš beidzas dienā, kurā beidzas termiņa dienu skaits.

13. noteikums

Starptautiskā biroja publikācija

13.1 Publikācijas forma

Līgumā un šajā Reglamentā minētās Starptautiskā biroja publikācijas notiek Parīzes konvencijā par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību minētajā Starptautiskā biroja ikmēneša izdevumā vai elektroniskā formā.

 

13.2 Saturs

(a) Vismaz reizi gadā, vēlams gada pirmajā ceturksnī, tiek publicēts jaunākais starptautisko depozitāriju saraksts, norādot, kāda veida mikroorganismus katrs depozitārijs pieņem un kādas maksas tiek prasītas.

(b) Pilna informācija tiek publicēta vienu reizi, tiklīdz ir noticis kāds no šādiem faktiem:

(i) starptautiskā depozitārija statusa iegūšana, izbeigšana vai ierobežošana, kā arī pasākumi, kas tiek veikti sakarā ar šādu izbeigšanu vai ierobežošanu;

(ii) 3. noteikuma 3. punktā minētā papildināšana;

(iii) starptautiskā depozitārija funkciju pārtraukšana, atteikšanās pieņemt noteikta veida mikroorganismus, kā arī pasākumi, kas tiek veikti sakarā ar šādu pārtraukšanu vai atteikšanos;

(iv) izmaiņas starptautiskā depozitārija prasītajās maksās;

(v) prasības, kas paziņotas saskaņā ar 6. noteikuma 3. punkta (b) daļu, kā arī to grozījumi.

14. noteikums

Delegāciju izmaksas

14.1 Izmaksu segšana

Katras delegācijas izmaksas, kas piedalās Asamblejas sesijās un komiteju, darba grupu vai citu pasākumu sesijās, kas izskata Savienības kompetencē esošus jautājumus, sedz tā dalībvalsts vai organizācija, kas minēto delegāciju ir nozīmējusi.

15. noteikums

Kvoruma trūkums Asamblejā

15.1 Balsošana sarakstes ceļā

(a) Līguma 10. panta (5) daļas (b) punktā minētajā gadījumā Ģenerāldirektors katru Asamblejas lēmumu (izņemot lēmumus par pašas Asamblejas procedūru) nosūta dalībvalstīm, kas nav bijušas pārstāvētas šī lēmuma pieņemšanas sesijā, un uzaicina tās iesniegt savu balsi vai atturēšanos rakstiski triju mēnešu laikā no šī lēmuma nosūtīšanas dienas.

(b) Ja pēc minētā termiņa beigām šādi nobalsojušo vai atturējušos dalībvalstu skaits sasniedz tādu dalībvalstu skaitu, kāds trūka kvoruma sasniegšanai dienā, kad lēmums tika pieņemts, šis lēmums stājas spēkā ar nosacījumu, ka tajā pašā laikā ir iegūts nepieciešamais balsu vairākums.

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 28.04.1977.
Stājas spēkā:
 29.12.1994.
Pievienošanās:
 29.09.1994.
Pieņemšanas vieta: 
Budapešta
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 53, 04.04.2003.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1091
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)