Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

 

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts, pildot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu

 

(78/164/Euratom)

TĀ KĀ Beļģijas Karaliste, Dānijas Karaliste, Itālijas Republika, Īrija, Luksemburgas Lielhercogiste, Nīderlandes Karaliste un Vācijas Federatīvā Republika (še turpmāk "valstis") ir parakstījušas Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu (še turpmāk "līgums"), kas bija pieejams parakstīšanai Londonā, Maskavā un Vašingtonā 1968.gada 1.jūlijā un stājās spēkā 1970.gada 5.martā;

ŅEMOT VĒRĀ, ka, ievērojot līguma IV panta 1.punktu, līgumā nekas nav interpretējams tā, ka skar visu līgumslēdzēju pušu neatņemamās tiesības attīstīt kodolenerģijas pētniecību, ražošanu un izmantošanu mierīgiem nolūkiem bez diskriminācijas un atbilstīgi līguma I un II pantam;

ŅEMOT VĒRĀ, ka saskaņā ar līguma IV panta 2.punktu visas līgumslēdzējas puses apņemas atvieglot iespējami pilnīgāko iekārtu, materiālu un zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņu un piedalīties tajā, lai kodolenerģiju izmantotu mierīgiem nolūkiem;

ŅEMOT VĒRĀ arī to, ka saskaņā ar tā paša punkta noteikumiem līgumslēdzējas puses, uz ko tas attiecas, atsevišķi vai kopā sadarbojas arī ar citām valstīm vai starptautiskām organizācijām, lai turpinātu izstrādāt kodolenerģijas lietojumus mierīgiem nolūkiem, īpaši to valstu teritorijā, kurām nav kodolieroču un kuras ir līgumslēdzējas puses;

TĀ KĀ līguma III panta 1.punktā ir paredzēts, ka visas valstis, kam nav kodolieroču un kas ir līgumslēdzējas puses, apņemas akceptēt garantijas, kuras noteiktas apspriežamā un noslēdzamā līgumā ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru (še turpmāk "aģentūra") saskaņā ar aģentūras statūtiem (še turpmāk "statūti") un aģentūras garantiju sistēmu, kuras vienīgais nolūks ir pārbaudīt to saistību izpildi, kuras uzliek šis līgums, un novērst kodolenerģijas novirzīšanu no mierīgiem lietojumiem uz kodolieročiem vai citām kodolsprādzien­ierīcēm;

TĀ KĀ III panta 4.punktā paredzēts, ka valstis, kam nav kodolieroču un kas ir līgumslēdzējas puses, slēdz līgumus ar aģentūru, lai izpildītu minētā panta prasības atsevišķi vai kopā ar citām valstīm saskaņā ar statūtiem;

TĀ KĀ valstis ir Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) (še turpmāk "Kopiena") dalībvalstis un ir piešķīrušas regulējošas, izpildu un tiesu pilnvaras iestādēm, kas ir kopīgas Eiropas Kopienām, un šīs iestādes tās patstāvīgi realizē savas kompetences jomā, un tās var tieši stāties spēkā dalībvalstu tiesību sistēmā;

TĀ KĀ šajā iestāžu sistēmā Kopienas īpašais uzdevums ir ar attiecīgām garantijām nodrošināt to, ka kodolmateriālus nenovirza mērķiem, kas nav mērķi, kuriem tie paredzēti, un no līguma spēkā stāšanās brīža valstu teritorijā tai ar Euratom Līgumā noteikto garantiju sistēmu nodrošināt to, ka valstu teritorijā izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu mierīgā kodoldarbībā nenovirza kodolieročiem vai citām kodol­sprādzienierīcēm;

TĀ KĀ šīs garantijas ietver paziņošanu Kopienai par kodoliekārtu galvenajiem tehniskajiem raksturlielumiem, uzskaites dokumentu kārtošanu un iesniegšanu, kas Kopienā ļauj uzskaitīt kodolmateriālus kopumā, inspicēšanu, kuru veic Kopienas amatpersonas, un sankciju sistēmu;

TĀ KĀ Kopienas uzdevums ir dibināt attiecības ar citām valstīm un starptautiskām organizācijām, kas var veicināt kodolenerģijas izmantošanu mierīgiem nolūkiem, un tā ir skaidri pilnvarota uzņemties īpašas garantiju saistības līgumā ar trešo valsti vai starptautisku organizāciju;

TĀ KĀ aģentūras starptautisko garantiju sistēma, kas minēta līgumā, ietver īpaši noteikumus par projekta informācijas iesniegšanu aģentūrai, uzskaites kārtošanu, ziņojumu iesniegšanu par visu kodolmateriālu, uz kuru attiecas aģentūrai dotās garantijas, inspekcijas, ko veic aģentūras inspektori, prasības valsts kodolmateriāla uzskaites un kontroles sistēmas izveidei un uzturēšanai un pasākumus, kuri attiecas uz nenovirzīšanas pārbaudi;

TĀ KĀ aģentūrai saskaņā ar saviem statūtos noteiktajiem pienākumiem un savām attiecībām ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālo Asambleju un Drošības Padomi jāpārliecina starptautiskā sabiedrība par to, ka saskaņā ar līgumu piemēro efektīvas garantijas;

NORĀDOT, ka valstis, kas līguma parakstīšanas brīdī ir bijušas Kopienas dalībvalstis, parakstot darījušas zināmu to, ka garantijas, kuras paredzētas līguma III panta 1.punktā, jānoteic pārbaužu līgumā starp Kopienu, valstīm un aģentūru un jāformulē tā, lai neskar valstu un Kopienas tiesības un pienākumus;

TĀ KĀ aģentūras augstākā valde (še turpmāk "valde") ir apstiprinājusi pilnīgu noteikumu struktūras un satura paraugu līgumiem starp aģentūru un valstīm, kas saskaņā ar līgumu jāizmanto par pamatu sarunām par garantiju līgumiem starp aģentūru un valstīm, kurām nav kodolieroču un kuras ir līgumslēdzējas puses;

TĀ KĀ saskaņā ar statūtu III panta A) punkta 5.apakšpunktu aģentūra ir pilnvarota pēc līgumslēdzēju pušu pieprasījuma piemērot garantijas jebkuras divpusējas vai daudzpusējas vienošanās gadījumā vai pēc kādas valsts pieprasījuma jebkurām šīs valsts darbībām atom­enerģētikas jomā;

TĀ KĀ aģentūras, Kopienas un valstu interesēs ir novērst nevajadzīgu garantijas pasākumu pārklāšanos,

AĢENTŪRA, KOPIENA UN VALSTIS IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

 

I DAĻA

PAMATVIENOŠANĀS

1.pants

Ievērojot līguma III panta 1.punktu, valstis vienojas par to, ka saskaņā ar šā līguma noteikumiem tās akceptē garantijas, kas attiecas uz visu izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu visās mierīgās kodoldarbībās savā teritorijā un savā jurisdikcijā vai kodoldarbībās, kuras to kontrolē notiek citur, ar vienīgo nolūku, lai pārbaudītu, vai šādu materiālu nenovirza kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm.

GARANTIJU PIEMĒROŠANA

2.pants

Aģentūrai ir tiesības un pienākums nodrošināt to, ka garantijas saskaņā ar šā līguma noteikumiem piemēro visam izejmateriālam vai īpašajam skaldmateriālam visās mierīgās kodoldarbībās valstu teritorijā to jurisdikcijā vai kodoldarbībās, kuras to kontrolē notiek citur, ar vienīgo nolūku, lai pārbaudītu, vai šādu materiālu nenovirza kodolieročiem vai citām kodolsprādzien­ierīcēm.

3.pants

a) Kopiena apņemas, piemērojot savas garantijas par izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu visās mierīgās kodoldarbībās valstu teritorijā, sadarboties ar aģentūru saskaņā ar šā līguma noteikumiem, lai konstatētu, ka šādu izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu nenovirza kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm.

b) aģentūra piemēro savas garantijas saskaņā ar šā līguma noteikumiem tā, lai tā var pārbaudīt un konstatēt, ka kodolmateriāls no mierīgiem lietojumiem nav novirzīts kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm, un saskaņā ar Kopienas garantiju sistēmas secinājumiem. Aģentūras pārbaudē cita starpā iekļauj neatkarīgus mērījumus un novērojumus, ko aģentūra izdara saskaņā ar procedūrām, kuras noteiktas šajā līgumā. Aģentūra savā pārbaudē pienācīgi ņem vērā Kopienas garantiju sistēmas efektivitāti saskaņā ar šā līguma noteikumiem.

SADARBĪBA STARP AĢENTŪRU, KOPIENU UN VALSTĪM

4.pants

Aģentūra, Kopiena un valstis sadarbojas, ciktāl šajā līgumā paredzēto garantiju realizācijas veicināšana attiecas uz katru līgumslēdzēju pusi, un novērš nevajadzīgu garantijas darbību pārklāšanos.

GARANTIJU REALIZĀCIJA

5.pants

Šajā līgumā paredzētās garantijas realizē tā, lai:

a) novērstu ekonomikas un tehnikas attīstības kavēšanu Kopienā vai starptautiskās sadarbības kavēšanu mierīgo kodoldarbību jomā, ieskaitot kodolmateriāla starptautisko apmaiņu;

b) novērstu neadekvātu iejaukšanos mierīgajās kodoldarbībās Kopienā un īpaši iekārtu darbībā; un

c) konsekventi ievērotu piesardzīgas vadības praksi, kas vajadzīga, lai kodoldarbības veiktu ekonomiski un droši.

6.pants

a) Aģentūra veic visus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu komerciālos un rūpnieciskos noslēpumus un citu konfidenciālo informāciju, ko tā iegūst, pildot šo līgumu.

b) i) Aģentūra nepublicē vai nepaziņo nevienai valstij, organizācijai vai personai informāciju, ko tā iegūst saistībā ar šā līguma izpildi, izņemot gadījumu, kad specifisku informāciju, kura attiecas uz tā izpildi, drīkst sniegt valdei un tiem aģentūras štata locekļiem, kam šāda informācija vajadzīga viņu oficiālo pienākumu izpildei saistībā ar garantijām, bet tikai tādā mērā, kādā tas vajadzīgs, lai aģentūra izpildītu savus pienākumus šā līguma izpildē.

ii) Informācijas kopsavilkumu par kodolmateriālu, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, drīkst publicēt ar valdes lēmumu, ja tieši ieinteresētās valstis vai Kopiena, ciktāl tas attiecas uz katru no līgumslēdzējām pusēm atsevišķi, tam piekrīt.

7.pants

a) Realizējot garantijas saskaņā ar šo līgumu, pilnīgi ievēro tehnikas attīstību jomā, uz ko attiecas garantijas, un dara visu, lai nodrošinātu optimālu izmaksu lietderību un tās kodolmateriāla plūsmas efektīvas garantēšanas principa piemērošanu, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, izmantojot līdzekļus un citas metodes noteiktos stratēģiskos punktos tādā mērā, kādā tagadējā vai vēlāka laika tehnoloģija ļauj.

b) Lai nodrošinātu optimālu izmaksu lietderību, izmanto tādus līdzekļus kā:

i) norobežojumu kā līdzekli materiālu bilances noteikšanai uzskaites nolūkos;

ii) statistikas metodes un paraugu ņemšanu izlases kārtā kodolmateriāla plūsmas vērtēšanai; un

iii) pārbaudes procedūru koncentrēšanu uz tām kodoldegvielas cikla stadijām, kas saistītas ar tā kodolmateriāla ražošanu, pārstrādi, lietošanu vai glabāšanu, no kura varētu viegli izgatavot kodolieročus vai citas kodolsprādzienierīces, un pārbaudes procedūru samazināšanu līdz minimumam attiecībā uz kodolmateriālu, ar nosacījumu, ka tas netraucē izpildīt šo līgumu.

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA AĢENTŪRAI

8.pants

a) Lai nodrošinātu efektīvu garantiju realizēšanu saskaņā ar šo līgumu, Kopiena saskaņā ar šā līguma noteikumiem sniedz aģentūrai informāciju par kodolmateriālu, uz ko attiecas šādas garantijas, un par to iekārtu funkcijām, kurām ir nozīme garantiju realizēšanā attiecībā uz šādu materiālu.

b) i) Aģentūra pieprasa tikai obligāto informācijas un datu daudzumu, kas vajadzīgs, lai tā izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo līgumu.

ii) Informācija, kas attiecas uz iekārtām, ir obligātā informācija, kura vajadzīga, lai saskaņā ar šo līgumu realizētu garantijas attiecībā uz kodolmateriālu.

c) Pēc Kopienas lūguma aģentūra ir gatava Kopienas telpās izskatīt projekta informāciju, ko Kopiena uzskata par īpaši konfidenciālu. Šāda informācija nav fiziski jāpārraida uz aģentūru, ja tā paliek viegli pieejama turpmākai aģentūras izskatīšanai Kopienas telpās.

AĢENTŪRAS INSPEKTORI

9.pants

a) i) Aģentūra nodrošina Kopienas un valstu piekrišanu aģentūras inspektoru norīkošanai uz valstīm.

ii) Ja Kopiena norīkošanas priekšlikuma brīdī vai pēc norīkošanas iebilst pret norīkojumu, tad aģentūra dod priekšlikumu Kopienai un valstīm par alternatīvu norīkojumu/alternatīviem norīkojumiem.

iii) Ja tādēļ, ka Kopiena atkārtoti atsakās akceptēt aģentūras inspektoru norīkojumu, inspekcijas, kas jāveic saskaņā ar šo līgumu, tiek traucētas, tad šādu atteikumu izskata valde pēc aģentūras ģenerāldirektora (še turpmāk "ģenerāldirektors") ierosinājuma, lai pieņemtu attiecīgu lēmumu.

b) Kopiena un attiecīgās valstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka aģentūras inspektori var efektīvi pildīt savas funkcijas saskaņā ar šo līgumu.

c) Aģentūras inspektoru apmeklējumi un darbības jāsaskaņo tā, lai:

i) līdz minimumam samazinātu iespējamās neērtības un traucējumus Kopienai, valstīm un inspicējamām mierīgajām kodoldarbībām; un

ii) nodrošinātu rūpniecisko noslēpumu vai jebkuras citas tādas konfidenciālas informācijas aizsardzību, ko iegūst aģentūras inspektori.

PRIVILĒĢIJAS UN NEAIZSKARAMĪBA

10.pants

Visas valstis aģentūrai, arī tās īpašumam, līdzekļiem un aktīviem, tās inspektoriem un citām amatpersonām, kas pilda savas funkcijas saskaņā ar šo līgumu, piemēro attiecīgos noteikumus, kuri ir līgumā attiecībā uz Starptautiskās atomenerģijas aģentūras privilēģijām un neaizskaramību.

KODOLMATERIĀLA PATĒRIŅŠ VAI ATŠĶAIDĪJUMS

11.pants

Saskaņā ar šo līgumu garantijas, kas attiecas uz kodolmateriālu, beidzas, kad Kopiena un aģentūra konstatē, ka materiāls ir patērēts vai atšķaidīts tā, ka vairs nav lietojams nevienai kodoldarbībai, uz kuru attiecas garantijas, vai ir kļuvis faktiski neatgūstams.

KODOLMATERIĀLA NODOŠANA ĀRPUS VALSTĪM

12.pants

Kopiena saskaņā ar šā līguma noteikumiem paziņo aģentūrai par tā kodolmateriāla nodošanu ārpus valstīm, uz kuru attiecas garantijas. Garantijas, kas saskaņā ar šo līgumu attiecas uz kodolmateriālu, beidzas, kad saņēmējvalsts par to ir uzņēmusies atbildību, kas paredzēta šajā līgumā. Aģentūra uzskaita katru nodošanas gadījumu un pēc vajadzības garantiju atkārtoto piemērošanu nodotajam kodolmateriālam.

NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ KODOLMATERIĀLU, KAS IZMANTOJAMS AR KODOLENERĢIJU NESAISTĪTĀS DARBĪBĀS

13.pants

Ja kodolmateriāls, uz ko saskaņā ar šo līgumu attiecas garantijas, jāizmanto tādās ar kodolenerģiju nesaistītās darbībās kā sakausējumu vai keramikas ražošanā, tad Kopiena pirms šādas materiāla izmantošanas vienojas ar aģentūru par apstākļiem, kādos var izbeigt garantijas, kuras saskaņā ar šo līgumu attiecas uz šādu materiālu.

GARANTIJU NEPIEMĒROŠANA KODOLMATERIĀLAM, KAS IZMANTOJAMS DARBĪBĀS, KURAS NAV MIERĪGAS DARBĪBAS

14.pants

Ja valsts plāno īstenot virzību uz tāda kodolmateriāla izmantošanu, kam saskaņā ar šo līgumu jāpiemēro garantijas, tādā kodoldarbībā, kurai saskaņā ar šo līgumu nav jāpiemēro garantijas, tad piemēro šādas procedūras:

a) Kopiena un valsts informē aģentūru par darbību, un valsts izskaidro:

i) ka kodolmateriāla izmantošana neparedzētā militārā darbībā nav pretrunā tam, ka valsts var būt apņēmusies kodolmateriālu izmantot tikai mierīgā kodoldarbībā, uz ko arī attiecas aģentūras garantijas; un

ii) ka garantiju nepiemērošanas periodā saskaņā ar šo līgumu kodolmateriālu neizmanto kodolieroču vai citu kodolsprādzien­ierīču ražošanai;

b) aģentūra un Kopiena vienojas par to, ka šajā līgumā paredzētās garantijas nepiemēro tikai laikā, kad kodolmateriālu izmanto šādā darbībā. Vienojoties pēc iespējas nosaka periodu vai apstākļus, kuros šādas garantijas nepiemēro. Jebkurā gadījumā šajā līgumā paredzētās garantijas atkal piemēro, tiklīdz kodolmateriāls atgriežas mierīgā kodoldarbībā. Aģentūru pastāvīgi informē par šāda materiāla kopējo daudzumu attiecīgajā valstī vai attiecīgajās valstīs un sastāvu, kā arī par jebkuru šāda materiāla nodošanu no attiecīgās valsts vai attiecīgajām valstīm; un

c) katra vienošanās jāsaskaņo ar aģentūru. Šāds saskaņojums jādod pēc iespējas ātri, un tam jāattiecas tikai uz tādiem jautājumiem kā, cita starpā, laika, procedūras un ziņošanas noteikumiem, bet tajā neietver nekādu apstiprinājumu vai konfidenciālu informāciju par militāro darbību vai to neattiecina uz kodolmateriāla izmantošanu tajā.

FINANSĒJUMS

15.pants

Aģentūra, Kopiena un valstis sedz izdevumus, kas katrai no tām rodas, pildot pienākumus saskaņā ar šo līgumu. Tomēr, ja Kopienai, valstīm vai personām to kompetences robežās rodas ārkārtas izdevumi kāda īpaša aģentūras pieprasījuma dēļ, tad aģentūra šādus izdevumus atmaksā ar noteikumu, ka tā iepriekš piekritusi atmaksāt. Jebkurā gadījumā aģentūra sedz jebkuras tās inspektoru pieprasītas papildu mērīšanas vai paraugu ņemšanas izmaksas.

TREŠO PERSONU ATBILDĪBA PAR KODOLKAITĒJUMU

16.pants

Kopiena un valstis nodrošina to, ka jebkura aizsardzība, ieskaitot jebkuru apdrošināšanu vai citu finansiālu nodrošinājumu pret kodolkaitējumu, ko rada trešās personas, un kura var būt pieejama saskaņā ar to normatīvajiem aktiem, aģentūrai un tās amatpersonām šā līguma izpildes nolūkā ir piemērojama tāpat kā šādu aizsardzību piemēro attiecīgo valstu pilsoņiem.

STARPTAUTISKĀ ATBILDĪBA

17.pants

Jebkuru Kopienas vai kādas valsts prasību pret aģentūru vai aģentūras prasību pret Kopienu vai kādu valsti, kas attiecas uz kaitējumu, kurš radies, realizējot garantijas saskaņā ar šo līgumu, un kurš nav kaitējums, kas radies no kodolincidenta, risina saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ NENOVIRZĪŠANAS PĀRBAUDI

18.pants

Ja valde pēc ģenerāldirektora ziņojuma nolemj, ka Kopienas vai valsts rīcība, ciktāl tas attiecas uz katru pusi atsevišķi, ir būtiska un steidzama, lai nodrošinātu pārbaudi, vai kodolmateriālu, uz ko saskaņā ar šo līgumu attiecas garantijas, nenovirza kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm, valde var aicināt Kopienu vai valsti bez kavēšanās rīkoties pēc vajadzības neatkarīgi no tā, vai ir izmantotas procedūras domstarpību atrisināšanai, ievērojot 22.pantu.

19.pants

Ja valde, izskatot attiecīgo informāciju, ko tai paziņojis ģenerāldirektors, secina, ka aģentūra nespēj apstiprināt, ka kodolmateriāls, kam saskaņā ar šo līgumu piemērojamas garantijas, nav novirzīts kodolieročiem vai citām kodol­sprādzieniekārtām, tad tā var sagatavot ziņojumus, kuri paredzēti statūtu XII panta C) punktā, un pēc vajadzības veikt arī pārē­jos pasākumus, kas paredzēti minētajā punktā. Tādā gadījumā valde ņem vērā to, kādā mērā piemērotie garantiju pasākumi ir pārliecinoši, un piedāvā Kopienai vai valstij, ciktāl tas attiecas uz katru līgumslēdzēju pusi atsevišķi, visas pieņemamās iespējas sniegt valdei visus vajadzīgos pierādījumus tam, ka piemērotie garantiju pasākumi ir pārliecinoši.

LĪGUMA INTERPRETĀCIJA, PIEMĒROŠANA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANA

20.pants

Pēc aģentūras, Kopienas vai kādas valsts pieprasījuma apspriež jebkuru jautājumu, kas izriet no šā līguma interpretācijas vai piemērošanas.

21.pants

Kopienai un valstīm ir tiesības pieprasīt jebkuru jautājumu, kas izriet no šā līguma interpretācijas vai piemērošanas, izskatīt valdē. Valde uzaicina Kopienu un attiecīgo valsti piedalīties jebkura tāda jautājuma apspriešanā valdē.

22.pants

Jebkuras domstarpības, kas rodas, interpretējot vai piemērojot šo līgumu, izņemot domstarpības, kuras attiecas uz valdes secinājumu saskaņā ar 19.pantu vai valdes rīcību, ievērojot šādu secinājumu, un kas nav atrisinātas sarunās vai pēc citas procedūras, par kuru aģentūra, Kopiena un valstis vienojušās, pēc pieprasījuma, ko kāda no tām iesniedz, domstarpības izskata šķīrējtiesas tribunāls piecu šķīrējtiesnešu sastāvā. Divus šķīrējtiesnešus izraugās Kopiena un valstis un divus - aģentūra, un šie četri šķīrējtiesneši ievēlē piekto, kurš ir priekšsēdētājs.

Ja 30 dienās pēc tam, kad ir pieprasīta izskatīšana šķīrējtiesā, Kopiena un valstis vai aģentūra nav izraudzījusies katra divus šķīrējtiesnešus, tad Kopiena vai aģentūra var pieprasīt, lai šos šķīrējtiesnešus norīko Starptautiskās tiesas priekšsēdētājs. Tādu pašu procedūru piemēro, ja trīsdesmit dienās pēc ceturtā šķīrējtiesneša iecelšanas vai norīkošanas nav ievēlēts piektais šķīrējtiesnesis.

Šķīrējtiesas tribunāla locekļu vairākums veido kvorumu, un visu lēmumu pieņemšanai ir vajadzīgs vismaz triju šķīrējtiesnešu labvēlīgs balsojums. Šķīrējtiesas procesu nosaka tribunāls. Tribunāla lēmumi ir aģentūrai, Kopienai un attiecīgajām valstīm saistoši.

PIEVIENOŠANĀS

23.pants

a) Šis līgums stājas spēkā attiecībā uz valstīm, kam nav kodolieroču, kas ir līgumslēdzējas puses un kas kļūst par Kopienas dalībvalstīm:

i) attiecīgajai valstij paziņojot aģentūrai, ka tās procedūras, kas attiecas uz šā līguma stāšanos spēkā, ir izpildītas; un

ii) Kopienai paziņojot aģentūrai, ka tā ir gatava piemērot savas garantijas, kas attiecas uz šo valsti šā līguma nozīmē.

b) Ja attiecīgā valsts ir noslēgusi citus līgumus ar aģentūru par aģentūras garantiju piemērošanu, tad, attiecībā uz šo valsti stājoties spēkā šim līgumam, aģentūras garantiju piemērošanu saskaņā ar šādiem līgumiem pārtrauc uz šā līguma spēkā esamības laiku; tomēr saskaņā ar minētajiem līgumiem turpina piemērot šīs valsts saistības neizmantot elementus, uz ko šie līgumi attiecas tā, ka turpinās šo elementu izmantošana kādam militāram nolūkam.

LĪGUMA GROZĪŠANA

24.pants

a) Aģentūra, Kopiena un valstis, ja kāda no tām to pieprasa, apspriež šā līguma grozīšanu.

b) Visiem grozījumiem vajadzīga aģentūras, Kopienas un valstu vienošanās.

c) Ģenerāldirektors nekavējoties informē visas aģentūras dalībvalstis par jebkuru šā līguma grozījumu.

STĀŠANĀS SPĒKĀ UN TERMIŅŠ

25.pants

a) Šis līgums stājas spēkā dienā, kad aģentūra no Kopienas un valstīm saņem rakstisku paziņojumu par to, ka to prasības, lai līgums stātos spēkā, ir izpildītas. Generāldirektors nekavējoties informē visas aģentūras dalībvalstis par šā līguma stāšanos spēkā.

b) Šis līgums paliek spēkā, kamēr valstis ir līgumslēdzējas puses.

PROTOKOLS

26.pants

Protokols, kas pievienots šim līgumam, ir tā neatņemama sastāvdaļa. Termins "līgums" šajā dokumentā ir līgums kopā ar protokolu.

II DAĻA

IEVADS

27.pants

Šīs līguma daļas mērķis ir pēc vajadzības noteikt procedūras, kas jāpiemēro, realizējot I daļas garantiju noteikumus.

GARANTIJU MĒRĶIS

28.pants

Šajā līgumā noteikto garantiju procedūru mērķis ir laikus atklāt ievērojamu kodolmateriāla daudzumu novirzīšanu no mierīgām kodoldarbībām kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai vai nezināmiem nolūkiem un atturēt no šādas novirzīšanas ar to, ka pastāv ātras atklāšanas iespējamība.

29.pants

Lai sasniegtu 28.pantā noteikto mērķi, par būtiskas nozīmes garantiju pasākumu izmanto materiāla uzskaiti, kuras nozīmīgi papildu pasākumi ir norobežošana un uzraudzība.

30.pants

Aģentūras pārbaudes darbību tehniskais noslēgums ir paziņojums par noteiktā periodā nereģistrētā materiāla daudzumu katrā materiālu bilances zonā un paziņoto daudzumu pareizības robežām.

KOPIENAS GARANTIJU SISTĒMA

31.pants

Ievērojot 3.pantu, aģentūra, veicot pārbaudes darbības, pilnīgi izmanto Kopienas garantiju sistēmu.

32.pants

Kopienas kodolmateriāla uzskaites un kontroles sistēma saskaņā ar šo līgumu pamatojas uz materiālu bilances zonu struktūru. Kopiena, piemērojot savas garantijas, izmanto un, ciktāl vajadzīgs, paredz tādus lietderīgus un papildu vienošanās noteiktus pasākumus kā:

a) mērīšanas sistēmu, saņemtā, saražotā, nosūtītā, zudušā vai citādi no uzskaites noņemtā kodolmateriāla daudzumu un uzskaitē esošā kodolmateriāla daudzumu noteikšanai;

b) mērījumu pareizības un precizitātes novērtēšanu un mērījumu neprecizitātes novērtēšanu;

c) procedūras starpību konstatēšanai, pārskatīšanai un novērtēšanai nosūtītāju/saņēmēju mērījumos;

d) procedūras fiziskā kodolmateriāla daudzuma uzskaitei;

e) procedūras nemērītu daudzumu un nemērītu zudumu uzkrājumu novērtēšanai;

f) uzskaites un ziņojumu sistēmu, kas katrā materiālu bilances zonā rāda kodolmateriāla daudzumu un izmaiņas šajā daudzumā, to skaitā saņemto kodolmateriālu un kodolmateriāla nodošanu no materiālu bilances zonas;

g) noteikumus, ar ko nodrošina uzskaites procedūru un pasākumu pareizu izpildi; un

h) procedūras ziņojumu sniegšanai aģentūrai saskaņā ar 59. - 65. un 67. - 69. pantu.

33. pants

Garantijas saskaņā ar šo līgumu nepiemēro materiālam ieguves vai rūdas pārstrādes darbībās.

34. pants

a) Ja kādu materiālu, kas satur urānu vai toriju, kurš nav sasniedzis c) punktā aprakstīto kodoldegvielas cikla stadiju, tieši vai netieši eksportē uz valsti, kam nav kodolieroču un kas nav šā līguma puse, Kopiena informē aģentūru par tā daudzumu, sastāvu un galamērķi, ja materiālu neeksportē īpašiem nolūkiem, kuri nav saistīti ar kodoldarbību.

b) Ja valstīs importē kādu materiālu, kas satur urānu vai toriju, kurš nav sasniedzis c) punktā aprakstīto kodoldegvielas cikla stadiju, tad Kopiena informē aģentūru par tā daudzumu un sastāvu, ja materiālu neimportē īpašiem nolūkiem, kuri nav saistīti ar kodoldarbību.

c) Ja kādu kodolmateriālu, kura sastāvs un tīrība ir piemērota degvielas ražošanai vai bagātināšanai ar izotopiem, izņem no iekārtas vai procesa, kurā tas ražots, vai ja šādu kodolmateriālu vai kādu citu kodolmateriālu, kas ražots vēlākā kodoldegvielas cikla stadijā, importē valstīs, tad uz šo kodolmateriālu attiecas pārējās garantiju procedūras, kuras noteiktas šajā līgumā.

GARANTIJU IZBEIGŠANA

35.pants

a) Garantijas attiecībā uz kodolmateriālu saskaņā ar šo līgumu beidzas ar nosacījumiem, kas izklāstīti 11.pantā. Ja minētā panta nosacījumi nav izpildīti, bet Kopiena uzskata, ka kodolmateriāla atgūšana, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, no atliekām pašlaik nav realizējama vai vēlama, tad aģentūra un Kopiena apspriež attiecīgo garantiju pasākumu piemērošanu.

b) Garantijas, kas saskaņā ar šo līgumu attiecas uz kodolmateriālu, beidzas saskaņā ar 13.panta nosacījumiem, ja aģentūra un Kopiena vienojas par to, ka šāds kodolmateriāls ir faktiski neatgūstams.

ATBRĪVOJUMI NO GARANTIJĀM

36.pants

Pēc Kopienas pieprasījuma aģentūra kodolmateriālu no garantijām, kas uz to attiecas saskaņā ar šo līgumu, atbrīvo:

a) īpašo skaldmateriālu, ja to lieto gramu vai mazākos daudzumos par devēja elementu instrumentos;

b) kodolmateriālu, ja to lieto ar kodol­enerģiju nesaistītās darbībās saskaņā ar 13. pantu un šāds kodolmateriāls ir atgūstams; un

c) plutoniju, ja plutonija-238 izotopu koncentrācija pārsniedz 80 %.

37.pants

Pēc Kopienas pieprasījuma aģentūra atbrīvo no garantijām, kas saskaņā ar šo līgumu attiecas uz kodolmateriālu, uz kuru citādi šīs garantijas attiektos, ar noteikumu, ka kopējais kodolmateriāla daudzums, ko saskaņā ar šo pantu atbrīvo no garantijām valstīs, nekad nedrīkst pārsniegt:

a) pavisam vienu kilogramu īpašā skaldmateriāla, kas var sastāvēt no vienas šādas sastāvdaļas vai vairākām šādām sastāvdaļām:

i) plutonija;

ii) urāna, kura bagātinājums ir 0,2 (20 %) vai lielāks, tā masu reizinot ar bagātinājumu; un

iii) urāna, kura bagātinājums ir 0,2 (20 %) vai mazāks un pārsniedz dabīgā urāna izotopu saturu, tā masu reizinot ar pieckārtīgu bagātinājuma kvadrātu;

b) pavisam 10 tonnām dabīgā urāna un noplicinātā urāna, kura bagātinājums pārsniedz 0,005 (0,5 %);

c) 20 tonnām noplicinātā urāna, kura bagātinājums ir 0,005 (0,5 %) vai mazāks; un

d) 20 tonnām torija;

vai tādiem lielākiem daudzumiem, kādus valde var noteikt vienotai piemērošanai.

38.pants

Ja atbrīvots kodolmateriāls jāpārstrādā vai jāglabā kopā ar kodolmateriālu, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, tad jāparedz šādu garantiju atkārtota piemērošana tam.

PAPILDU VIENOŠANĀS

39.pants

Kopiena papildus vienojas ar aģentūru, tik sīki nosakot, kā jāpiemēro šajā līgumā noteiktās procedūras, cik tas vajadzīgs, lai aģentūra var efektīvi un profesionāli izpildīt savus pienākumus saskaņā ar šo līgumu. Papildu vienošanās var paplašināt vai mainīt, aģentūrai un Kopienai vienojoties, bez grozījumiem šajā līgumā.

40.pants

Papildu vienošanās stājas spēkā vienlaikus ar šā līguma stāšanos spēkā vai iespējami drīz pēc tā stāšanās spēkā. Aģentūra, Kopiena un valstis dara visu iespējamo, lai panāktu to stāšanos spēkā 90 dienās pēc šā līguma stāšanās spēkā; par šā perioda pagarināšanu aģentūrai, Kopienai un valstīm jāvienojas. Kopiena nekavējoties sniedz aģentūrai informāciju, kas vajadzīga, lai izpildītu papildu vienošanās. Šim līgumam stājoties spēkā, aģentūrai ir tiesības piemērot tajā noteiktās procedūras, kas attiecas uz kodolmateriālu, kurš uzskaitīts, kā paredzēts 41.pantā, pat tad, ja papildu vienošanās vēl nav stājušās spēkā.

UZSKAITE

41.pants

Pamatojoties uz sākuma ziņojumu, kas minēts 62.pantā, aģentūra valstīs ievieš vienotu visa tā kodolmateriāla uzskaiti, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, neatkarīgi no tā izcelsmes un turpina šo uzskaiti, pamatojoties uz turpmākajiem ziņojumiem un savu pārbaudes darbību rezultātiem. Uzskaites eksemplārus dara pieejamus Kopienai ar intervāliem, par kuriem jāvienojas.

PROJEKTA INFORMĀCIJA

Vispārīgi noteikumi

42.pants

Ievērojot 8.pantu, projekta informāciju, kas attiecas uz esošajām iekārtām, Kopiena aģentūrai sniedz, apspriežot papildu vienošanās. Termiņus projekta informācijas sniegšanai par jaunām iekārtām nosaka papildu vienošanās un šādu informāciju sniedz iespējami drīz līdz kodolmateriāla ievadīšanai jaunajā iekārtā.

43.pants

Projekta informācijā, kas jāsniedz aģentūrai, par katru iekārtu pēc vajadzības jāiekļauj:

a) iekārtas identifikācija, norādot tās vispārīgo raksturu, nolūku, nominālo jaudu un ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī nosaukumu un adresi, kuru var izmantot ikdienas darba nolūkos;

b) iekārtas vispārīgā izkārtojuma apraksts, cik pamatoti iespējams, norādot kodolmateriāla formu, atrašanās vietu un plūsmu, kā arī to nozīmīgo iekārtas elementu vispārīgo shēmu, kuros izmanto, ražo vai pārstrādā kodolmateriālu;

c) to iekārtas funkciju apraksts, kas attiecas uz materiāla uzskaiti, norobežojumu un uzraudzību; un

d) iekārtā izmantoto un ierosināto kodolmateriāla uzskaites un kontroles procedūru apraksts ar īpašu norādi uz materiāla bilances zonām, kuras noteicis operators, plūsmas mērīšanas un fiziskā daudzuma noteikšanas procedūru apraksts.

44.pants

Aģentūrai sniedz arī citu informāciju, kurai ir nozīme garantiju piemērošanai saskaņā ar šo līgumu, attiecībā uz katru iekārtu, ja tā noteikts papildu vienošanās. Kopiena sniedz aģentūrai papildu informāciju par veselības aizsardzības un drošības procedūrām, kuras jāievēro aģentūrai un tās inspektoriem iekārtā.

45.pants

Kopiena sniedz aģentūrai projekta informāciju, kas attiecas uz modifikāciju, kurai ir nozīme attiecībā uz garantijām saskaņā ar šo līgumu, izskatīšanai, un Kopiena laikus informē aģentūru par jebkurām izmaiņām informācijā, ko tā sniegusi aģentūrai saskaņā ar 44. pantu, lai vajadzības gadījumā var pielāgot garantiju procedūras, kuras jāpiemēro saskaņā ar šo līgumu.

46.pants

Projekta informācijas izskatīšanas nolūks

Aģentūrai sniegto projekta informāciju izmanto šādiem nolūkiem:

a) lai tik sīki noteiktu tās iekārtu un kodolmateriāla funkcijas, kas ir nozīmīgas garantiju piemērošanai kodolmateriālam, ka pietiekami atvieglo pārbaudi;

b) lai noteiktu materiālu bilances zonas, kas jāizmanto uzskaites nolūkiem saskaņā ar šo līgumu, un lai noteiktu stratēģiskos punktus, kuri ir kritiskie mērījumu punkti un kuri jāizmanto kodolmateriāla plūsmas un daudzuma noteikšanai; nosakot šādas materiālu bilances zonas, cita starpā izmanto šādus kritērijus:

i) materiālu bilances zonas lielumu attiecina pret pareizību, ar kādu materiālu bilanci var noteikt;

ii) nosakot materiālu bilances zonu, izmanto iespēju ar norobežojuma un uzraudzības palīdzību nodrošināt plūsmas mērījumu pilnīgumu, tādējādi vienkāršojot garantiju pie mērošanu un koncentrējot mērīšanu kritiskajos mērījumu punktos;

iii) pēc Kopienas vai attiecīgās valsts pieprasījuma var izveidot īpašu materiālu bilances zonu ap procesa stadiju, kas sais­tīta ar komerciāli konfidenciālu informāciju;

c) lai noteiktu nominālos termiņus un procedūras kodolmateriāla fiziskā daudzuma noteikšanai uzskaites nolūkos saskaņā ar šo līgumu;

d) lai noteiktu dokumentācijas un ziņojumu prasības un dokumentācijas novērtēšanas procedūras;

e) lai noteiktu prasības un procedūras kodolmateriāla daudzuma un atrašanās vietas pārbaudei; un

f) lai izraudzītos piemērotas norobežošanas un uzraudzības metožu un paņēmienu kombinācijas un stratēģiskos punktus to piemērošanai.

Projekta informācijas izskatīšanas rezultātus pēc aģentūras un Kopienas vienošanās iekļauj papildu vienošanās.

47.pants

Projekta informācijas atkārtota izskatīšana

Projekta informāciju atkārtoti izskata saskaņā ar izmaiņām darbības apstākļos, garantiju pasākumu tehnoloģijas attīstību vai pieredzi pārbaudes procedūru piemērošanā, lai modificētu darbību, ko veic, ievērojot 46. pantu.

48.pants

Projekta informācijas pārbaude

Aģentūra sadarbībā ar Kopienu un attiecīgo valsti var nosūtīt inspektorus uz iekārtām, lai pārbaudītu projekta informāciju, kas 46.pantā noteiktajos nolūkos aģentūrai sniegta, ievērojot 42. - 45.pantu.

INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ KODOLMATERIĀLU ĀRPUS IEKĀRTĀM

49.pants

Ja kodolmateriāks parasti jālieto ārpus iekārtām, tad Kopiena pēc vajadzības sniedz aģentūrai šādu informāciju:

a) kodolmateriāla izmantošanas vispārīgu aprakstu, tā atrašanās vietu un lietotāja nosaukumu un adresi ikdienas darba nolūkos; un

b) izmantoto un ierosināto kodolmateriāla uzskaites un kontroles procedūru vispārīgu aprakstu, kas noteikts papildu vienošanās.

Kopiena laikus informē aģentūru par jebkuru izmaiņu informācijā, kura sniegta saskaņā ar šo pantu.

50.pants

Informāciju, kas aģentūrai sniegta, ievērojot 49.pantu, drīkst, ciktāl vajadzīgs, izmantot 46. panta b) - f) punktā noteiktajos nolūkos.

DOKUMENTĀCIJAS SISTĒMA

Vispārīgi noteikumi

51.pants

Kopiena vienojas par dokumentāciju, kas jākārto attiecībā uz katru materiālu bilances zonu. Kārtojamo dokumentāciju apraksta papildu vienošanās.

52.pants

Kopiena veic pasākumus, lai aģentūras inspektoriem atvieglotu dokumentācijas izskatīšanu, īpaši, ja dokumentācija nav kārtota angļu, franču, krievu vai spāņu valodā.

53.pants

Šo dokumentāciju glabā vismaz piecus gadus.

54.pants

Dokumentācija pēc vajadzības sastāv no:

a) tā kodolmateriāla uzskaites dokumentiem, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu; un

b) ekspluatācijas dokumentiem, kas attiecas uz iekārtām, kurās ir šāds kodolmateriāls.

55.pants

Mērījumu sistēma, uz ko pamatojas dokumentācija, kuru izmanto ziņojumu sagatavošanai, atbilst jaunākajiem starptautiskajiem standartiem vai pēc kvalitātes ir līdzvērtīga šādiem standartiem.

Uzskaites dokumenti

56.pants

Uzskaites dokumentos par katru materiālu bilances zonu uzrāda:

a) visas kodolmateriālu daudzuma izmaiņas, lai jebkurā laikā var noteikt reģistrēto kodolmateriālu daudzumu;

b) visus mērījumu rezultātus, ko izmanto, lai noteiktu fizisko kodolmateriālu daudzumu; un

c) visus pielāgojumus un korekcijas, kas izdarītas atkarībā no kodolmateriālu daudzumu izmaiņām, reģistrētajiem kodolmateriālu daudzumiem un fiziskajiem kodolmateriālu daudzumiem.

57.pants

Dokumentos visas daudzumu izmaiņas un fiziskos daudzumus norāda attiecībā uz katru kodolmateriāla partiju, identificējot materiālu, partijas datus un empīriskos datus. Šajos uzskaites datos atsevišķi norāda urāna, torija un plutonija daudzumu katrā kodolmateriāla partijā. Turklāt katru daudzuma izmaiņu datē un pēc vajadzības norāda nosūtāmā materiāla bilances zonu un saņemamā materiāla bilances zonu vai saņēmēju.

58.pants

Ekspluatācijas dokumenti

Ekspluatācijas dokumentos par katru materiālu bilances zonu pēc vajadzības uzrāda:

a) tos ekspluatācijas datus, pēc kuriem noteic izmaiņas kodolmateriāla daudzumos un sastāvā;

b) kameru un instrumentu kalibrēšanas un paraugu ņemšanas un analīžu datus, kvalitātes kontroles mērījumu procedūras un iegūtos izlases veida un sistemātiskās kļūdas vērtējumus;

c) to secīgo darbību aprakstu, kuras izpilda, lai sagatavotos fiziskā kodolmateriālu daudzuma uzskaitei un to veiktu pareizi un pilnīgi; un

d) to darbību aprakstu, kuras izpilda, lai noskaidrotu visu nejaušo vai neizmērīto zudumu cēloni un apmēru, ja tādi zudumi būtu radušies.

ZIŅOŠANAS SISTĒMA

Vispārīgi noteikumi

59.pants

Kopiena sniedz aģentūrai ziņojumus, kas 60. - 65. un 67. - 69.pantā noteikti attiecībā uz kodolmateriālu, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu.

60.pants

Ziņojumus sagatavo angļu, franču, krievu un spāņu valodā, izņemot gadījumu, kad ar papildu vienošanos noteikts citādi.

61.pants

Ziņojumi pamatojas uz dokumentāciju, ko kārto saskaņā ar 51. - 58.pantu, un pēc vajadzības sastāv no uzskaites ziņojumiem un īpašajiem ziņojumiem.

Uzskaites ziņojumi

62.pants

Kopiena sniedz aģentūrai sākuma ziņojumu par visu kodolmateriālu, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu. Sākuma ziņojumu aģentūrai nosūta 30 dienās pēc tā kalendārā mēneša pēdējās dienas, kurā šis līgums stājas spēkā, un tajā uzrāda stāvokli minētā mēneša pēdējā dienā.

63.pants

Kopiena par katru materiālu bilances zonu sniedz aģentūrai šādus uzskaites ziņojumus:

a) kodolmateriālu daudzuma izmaiņu ziņojumus, kuros uzrāda visas kodolmateriāla daudzuma izmaiņas. Ziņojumus nosūta pēc iespējas agri un vēlākais termiņos, kas noteikti papildu vienošanās; un

b) materiālu bilances ziņojumus, kuros uzrāda materiāla bilanci, kas pamatojas uz fizisko kodolmateriāla daudzumu, kas faktiski ir materiālu bilances zonā. Ziņojumus nosūta pēc iespējas agri un vēlākais termiņos, kas noteikti papildu vienošanās.

Ziņojumi pamatojas uz datiem, kas pieejami ziņošanas dienā, un vēlāk tos pēc vajadzības var koriģēt.

64.pants

Daudzuma izmaiņu ziņojumos norāda kodolmateriāla identifikāciju un katras partijas datus, daudzuma izmaiņu dienu un pēc vajadzības nosūtāmā materiāla bilances zonu un saņemamā materiāla bilances zonu vai saņēmēju. Šiem ziņojumiem pievieno īsas piezīmes, kurās:

a) pamatojoties uz ekspluatācijas datiem, kas iekļauti ekspluatācijas dokumentos, kuri paredzēti saskaņā ar 58. panta a) punktu, izskaidro daudzuma izmaiņas; un

b) kā noteikts papildu vienošanās, apraksta paredzamo darbības programmu, īpaši fiziskā daudzuma noteikšanu.

65.pants

Kopiena ziņo par katru daudzuma izmaiņu, pielāgojumu un korekciju periodiski ar konsolidētu sarakstu vai atsevišķi. Ziņojot daudzuma izmaiņas izsaka partijās. Kā noteikts papildu vienošanās, mazas kodolmateriāla daudzuma izmaiņas, piemēram, analītisko paraugu nodošanu, var apvienot vienā partijā un par tām ziņot kā par vienu daudzuma izmaiņu.

66.pants

Aģentūra sniedz Kopienai attiecīgo personu lietošanai pusgada paziņojumus par tā kodolmateriāla reģistrēto daudzumu, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, katrā materiālu bilances zonā, pamatojoties uz daudzuma izmaiņu ziņojumiem par periodu, uz kuru attiecas katrs šāds paziņojums.

67.pants

Ja aģentūra un Kopiena nevienojas citādi, tad materiālu bilances ziņojumos jāiekļauj šādi ieraksti:

a) fiziskais sākuma daudzums;

b) daudzuma izmaiņas (vispirms pieaugumi, pēc tam samazinājumi);

c) beigu reģistrēto kodolmateriālu daudzums;

d) nosūtīto/saņemto kodolmateriālu starpība;

e) pielāgotais reģistrēto kodolmateriālu daudzums;

f) beigu fiziskais kodolmateriālu daudzums; un

g) nereģistrētais kodolmateriāls.

Paziņojumu par fizisko daudzumu, kurā atsevisķi uzskaita visas partijas un katrai partijai norāda kodolmateriāla identifikācijas un partijas datus, pievieno katram materiālu bilances ziņojumam.

68.pants

Īpašie ziņojumi

Kopiena nekavējoties sagatavo īpašus ziņojumus:

a) ja kāds neparasts gadījums vai neparasti apstākļi dod pamatu Kopienai domāt par notikušu vai iespējamu kodolmateriāla zudumu, kas pārsniedz robežas, kuras šim nolūkam noteiktas papildu vienošanās; vai,

b) ja norobežojums ir negaidīti izmainījies tā, ka neatbilst papildu vienošanās noteiktajam tādā mērā, ka ir bijis iespējams neatļauti izņemt kodolmateriālu.

69.pants

Ziņojumu apstiprināšana un skaidrošana

Pēc aģentūras lūguma Kopiena tai sniedz jebkura ziņojuma apstiprinājumus vai skaidrojumus, ciktāl tiem ir nozīme garantiju nolūkā saskaņā ar šo līgumu.

INSPEKCIJAS

70.pants

Vispārīgi noteikumi

Aģentūrai ir tiesības inspicēt, kā paredzēts šajā līgumā.

Inspekciju nolūks

71.pants

Aģentūra var izdarīt īpašas inspekcijas, lai:

a) pārbaudītu informāciju, kas iekļauta sākuma ziņojumā par kodolmateriālu, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, un identificētu un pārbaudītu izmaiņas stāvoklī, kas radušās no sākuma ziņojuma dienas līdz dienai, kad stājas spēkā papildu vienošanās par attiecīgo iekārtu; un

b) identificētu un, ja iespējams, pārbaudītu tā kodolmateriāla daudzumu un sastāvu, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šā līguma 93. un 96.pantu, līdz tā nodošanai valstīm vai izvešanai no valstīm, izņemot nodošanu Kopienā.

72.pants

Aģentūra var izdarīt regulāras inspekcijas, lai:

a) pārbaudītu, vai ziņojumi atbilst dokumentācijai;

b) pārbaudītu visa tā kodolmateriāla atrašanās vietu, identitāti, daudzumu un sastāvu, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu; un

c) pārbaudītu informāciju par iespējamiem kodolmateriāla nereģistrēšanas, nosūtīto/saņemto kodolmateriālu starpības un kodolmateriāla registrācijas neprecizitāšu cēloņiem.

73.pants

Saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas 77. pantā, aģentūra var izdarīt speciālas inspekcijas:

a) lai pārbaudītu informāciju, kas iekļauta īpašajos ziņojumos; vai

b) ja aģentūra uzskata, ka Kopienas sniegtā informācija, ieskaitot Kopienas skaidrojumus, un regulārās inspekcijās iegūtā informācija nav pietiekama, lai aģentūra izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo līgumu.

Inspekciju uzskata par speciālu, ja to izdara papildus regulārajai inspekciju jaudai, kas paredzēta šajā līgumā, vai ja tā ir saistīta ar piekļūšanu informācijai vai atrašanās vietām papildus piekļūsanai, kura 76.pantā noteikta īpašajām un regulārajām inspekcijām, vai abos gadījumos kopā.

Inspekciju apjoms

74.pants

Aģentūra 71. - 73.panta nozīmē drīkst:

a) izskatīt dokumentāciju, ko kārto, ievērojot 51. - 58.pantu;

b) izdarīt neatkarīgus visa tā kodolmateriāla mērījumus, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu;

c) pārbaudīt instrumentu un citu mērīšanas un kontroles iekārtu darbību un kalibrējumu;

d) piemērot un izmantot uzraudzības un norobežošanas pasākumus; un

e) izmantot citas objektīvas metodes, kuru tehniskā pamatotība ir pierādīta.

75.pants

Aģentūrai 74. panta piemērošanas jomā dod iespēju:

a) novērot, vai paraugus kritiskajos mērījumu punktos materiālu bilances uzskaitei ņem saskaņā ar procedūrām, kas dod reprezentatīvus paraugus, novērot paraugu apstrādi un analīzi un saņemt šādu paraugu dublikātus;

b) novērot, vai kodolmateriāla mērījumi kritiskajos mērījumu punktos materiālu bilances uzskaitei ir reprezentatīvi, un novērot iesaistīto instrumentu un iekārtu kalibrēšanu;

c) vienoties ar Kopienu un, ciktāl vajadzīgs, ar attiecīgo valsti par to, ka pēc vajadzības:

i) izdara papildu mērījumus un ņem papildu paraugus aģentūras lietošanai;

ii) analizē aģentūras standarta analītiskos paraugus;

iii) instrumentu un citu iekārtu kalibrēšanā izmanto piemērotus absolūtos standartus; un

iv) izdara citu kalibrēšanu;

d) vienoties par aģentūras iekārtu lietošanu neatkarīgiem mērījumiem un uzraudzībai, kā arī par šādu iekārtu uzstādīšanu, ja par to ir vienošanās un tā ir noteikts ar papildu vienošanos;

e) lietot aģentūras plombas un citas identifikācijas un norobežojuma manipulāciju indikatorierīces, ja par to ir vienošanās un tā ir noteikts ar papildu vienošanos; un

f) vienoties ar Kopienu vai attiecīgo valsti par aģentūras lietošanai paņemto parau­gu nosūtīšanu.

Piekļūšana inspicēšanas nolūkā

76.pants

a) Nolūkos, kas noteikti 71.panta a) punktā, un līdz stratēģisko punktu noteikšanai ar papildu vienošanos aģentūras inspektoriem nodrošina piekļūšanu jebkurai atrašanās vietai, par ko sākuma ziņojums vai kādas inspekcijas, kuras izdarītas saistībā ar to, liecina, ka tajā ir kodolmateriāls, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu.

b) Nolūkos, kas noteikti 71.panta b) punktā, aģentūras inspektoriem nodrošina piekļūšanu jebkurai atrašanās vietai, par kuru aģentūrai paziņots saskaņā ar 92.panta d) punkta iii) apakšpunktu vai 95.panta d) punkta iii) apakšpunktu.

c) Nolūkos, kas noteikti 72.pantā, inspektoriem nodrošina piekļūšanu tikai stratēģiskajiem punktiem, kuri noteikti ar papildu vienošanos, un dokumentācijai, ko kārto, ievērojot 51. - 58.pantu.

d) ja Kopiena secina, ka kādu neparastu apstākļu dēļ jāpaplašina aģentūras piekļūšanas ierobežojumi, tad Kopiena nekavējoties vienojas ar aģentūru par to, kā nodrošināt aģentūras pienākumu izpildi saskaņā ar šiem ierobežojumiem. Ģenerāldirektors par katru šādu vienošanos ziņo valdei.

77.pants

Ja ir apstākļi, kuros 73.pantā noteiktajos nolūkos var būt jāizdara speciālas inspekcijas, tad Kopiena un aģentūra nekavējoties apspriežas. Pēc šādas apspriešanās aģentūra var:

a) izdarīt inspekcijas papildus šajā līgumā paredzēto regulāro inspekciju jaudai; un

b) saskaņojot ar Kopienu, piekļūt informācijai vai atrašanās vietām, kas nav noteiktas 76.pantā. Visas domstarpības risina saskaņā ar 21. un 22.pantu. Ja Kopienas vai kādas valsts rīcība, ciktāl tā attiecas uz katru pusi atsevišķi, ir būtiska un steidzama, tad piemēro 18.pantu.

Regulāro inspekciju biežums un intensitāte

78.pants

Piemērojot optimālu grafiku, nodrošina regulāro inspekciju minimālo skaitu, intensitāti un ilgumu, efektīvi realizējot garantiju procedūras, kas noteiktas šajā līgumā, un optimālu un ļoti ekonomisku inspekcijas resursu izlietojumu saskaņā ar šo līgumu.

79.pants

Aģentūra var veikt vienu regulāro inspekciju gadā attiecībā uz iekārtām un materiālu bilances zonām ārpus iekārtām ar kodolmateriāla saturu vai gada caurlaidi atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka, nepārsniedzot piecus efektīvos kilogramus.

80.pants

Regulāro inspekciju skaitu, intensitāti, ilgumu, grafiku un režīmu attiecībā uz iekārtām ar kodolmateriāla saturu vai gada caurlaidi, kas pārsniedz piecus efektīvos kilogramus, nosaka, pamatojoties uz to, ka maksimālajā vai ierobežojošā gadījumā inspekcijas režīms nav intensīvāks par nepieciešamo, lai pietiekami nodrošinātu nepārtrauktu informāciju par kodolmateriāla plūsmu un daudzumu, un regulāro inspekciju maksimālo jaudu attiecībā uz šādām iekārtām nosaka šādi:

a) attiecībā uz reaktoriem un slēgtas glabāšanas iekārtām regulāro inspekciju maksimālo summu gadā nosaka, atvēlot katrai šādai iekārtai vienu sesto daļu inspekcijas cilvēkgada;

b) attiecībā uz iekārtām, kas nav reaktori vai slēgtas glabāšanas iekārtas, kurās izmanto plutoniju vai urānu, kas bagātināts vairāk nekā 5 %, regulāro inspekciju maksimālo summu gadā nosaka, atvēlot katrai šādai iekārtai 30 × √E inspekcijas cilvēkdienu gadā, kur E ir kodolmateriāla daudzums vai gada caurlaide efektīvajos kilogramos atkarībā no tā, kura vērtība ir lielākā. Katrai šādai iekārtai noteiktais maksimums tomēr nedrīkst būt mazāks par 1,5 inspekcijas cilvēkgadiem; un

c) attiecībā uz iekārtām, uz ko neattiecas a) vai b) punkts, regulāro inspekciju maksimālo summu gadā nosaka, atvēlot katrai šādai iekārtai vienu trešo daļu inspekcijas cilvēkgada plus 0,4 x E inspekcijas cilvēkdienu gadā, kur E ir kodolmateriāla daudzums vai gada caurlaide efektīvajos kilogramos atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka.

Šā līguma līgumslēdzējas puses var vienoties par šajā pantā noteiktās maksimālās inspekcijas jaudas grozīšanu, ja valde noteic, ka šāds grozījums ir pamatots.

81.pants

Saskaņā ar 78. - 80.pantu starp kritērijiem, ko izmanto, lai noteiktu regulāro inspekciju faktisko skaitu, intensitāti, ilgumu, grafiku un režīmu attiecībā uz jebkuru iekārtu, ir:

a) kodolmateriāla forma, īpaši berams kodolmateriāls vai kodolmateriāls, kas sastāv no vairākām atsevišķām vienībām; tā ķīmiskais sastāvs un attiecībā uz urānu liels vai mazs bagātinājums; un tā pieejamība;

b) Kopienas garantiju efektivitāte, ieskaitot to, kādā mērā iekārtu operatori ir funkcionāli neatkarīgi no Kopienas garantijām; mērs, kādā Kopiena ir realizējusi 32.pantā noteiktos pasākumus; ātrums, ar kādu aģentūrai sniedz ziņojumus; to saderība ar aģentūras neatkarīgo pārbaudi; un nereģistrētā kodolmateriāla daudzums un pareizība saskaņā ar aģentūras pārbaudīto;

c) kodoldegvielas cikla raksturojums valstīs, īpaši to iekārtu skaits un veids, kurās ir kodolmateriāls, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, šādu iekārtu raksturlielumi, kuri attiecas uz garantijām saskaņā ar šo līgumu, īpaši norobežojuma pakāpe; mērs, kādā šādu iekārtu konstrukcija atvieglo kodolmateriāla daudzuma un plūsmas pārbaudi; un mērs, kādā var korelēt informāciju no dažādām materiālu bilances zonām;

d) starptautiskā savstarpējā atkarība, īpaši tas, kādā mērā kodolmateriālu saņem no citām valstīm vai sūta uz tām lietošanai vai pārstrādei; jebkuras aģentūras pārbaudes darbības, kas ar to saistās; un tas, kādā mērā kodoldarbības katrā valstī ir saistītas ar kodoldarbībām citās valstīs; un

e) tehniski jauninājumi garantiju jomā, to skaitā statistikas metožu un izlases kārtas paraugu ņemšanas izmantošana kodolmateriāla plūsmas vērtēšanā.

82.pants

Aģentūra un Kopiena apspriežas, ja pēdējā uzskata, ka inspekciju jauda tiek realizēta, to pienācīgi nekoncentrējot uz konkrētām iekārtām.

Paziņojums par inspekcijām

83.pants

Pirms aģentūras inspektoru ierašanās iekārtās vai materiālu bilances zonās ārpus iekārtām aģentūra par to paziņo Kopienai un attiecīgajām valstīm šādi:

a) par īpašām inspekcijām, ievērojot 71.panta b) punktu, vismaz 24 stundas iepriekš; par inspekcijām, ievērojot 71.panta a) punktu, un darbībām, kas paredzētas 48.pantā, vismaz vienu nedēļu iepriekš;

b) par speciālām inspekcijām, ievērojot 73.pantu, iespējami drīz pēc aģentūras un Kopienas apspriedes, kas paredzēta 77.pantā, saprotot, ka paziņojums par ierašanos parasti ir apspriedes sastāvdaļa; un

c) par regulārām inspekcijām, ievērojot 72.pantu, vismaz 24 stundas iepriekš attiecībā uz iekārtām, kas minētas 80.panta b) punktā, un slēgtām glabāšanas iekārtām, kurās ir plutonijs vai urāns, kas bagātināts līdz vairāk nekā 5 %, un vienu nedēļu iepriekš visos pārējos gadījumos.

Šādā paziņojumā par inspekcijām iekļauj aģentūras inspektoru vārdus un norāda apmeklējamās iekārtas un materiālu bilances zonas ārpus iekārtām, kā arī apmeklējuma periodu. Ja aģentūras inspektoriem jāierodas no vietām, kas ir ārpus valstīm, tad aģentūra iepriekš paziņo laiku un vietu, kurā inspektori ieradīsies šajās valstīs.

84.pants

Neatkarīgi no 83.panta noteikumiem aģentūra papildu pasākuma veidā bez iepriekšēja paziņojuma, ievērojot 80.pantu, var izdarīt daļu regulāro inspekciju saskaņā ar principu par paraugu ņemšanu izlases kārtā. Izdarot jebkuru nepaziņotu inspekciju, aģentūra pilnībā ņem vērā jebkuru darbības programmu, ko tai iesniedz, ievērojot 64.panta b) punktu. Bez tam, ja vien iespējams, un pamatojoties uz darbības programmu, tā periodiski konsultē Kopienu un attiecīgo valsti par savu paziņoto un nepaziņoto inspekciju vispārīgo programmu, norādot vispārīgos periodus, kuros paredzamas inspekcijas. Izdarot jebkuru nepaziņotu inspekciju, aģentūra dara visu iespējamo, lai Kopienai un attiecīgajai valstij, kā arī iekārtu operatoriem līdz minimumam samazinātu visas faktiskās grūtības, ievērojot attiecīgos 44. un 89.panta noteikumus. Līdzīgi Kopiena un attiecīgā valsts dara visu iespējamo, lai aģentūras inspektoriem atvieglotu viņu uzdevuma izpildi.

Aģentūras inspektoru norīkošana

85.pants

Aģentūras inspektoru norīkošanai izmanto šādas procedūras:

a) ģenerālirektors rakstveidā informē Kopienu un valstis par tā aģentūras inspektora vārdu, kvalifikāciju, valstspiederību, kategoriju un citiem iespējami nozīmīgiem datiem, kuru viņš izvirza norīkošanai par aģentūras inspektoru valstīs;

b) Kopiena 30 dienās pēc šāda priekšlikuma saņemšanas informē ģenerāldirektoru par to, vai tā pieņem šo priekšlikumu;

c) ģenerāldirektors par vienu no inspektoriem valstīs var norīkot jebkuru amatpersonu, kuru Kopiena un valstis ir akceptējušas, un par šādiem norīkojumiem viņš informē Kopienu un valstis; un

d) ģenerāldirektors pēc Kopienas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas nekavējoties informē Kopienu un valstis par to, ka atceļ kādas amatpersonas norīkojumu par aģentūras inspektoru valstīs.

Tomēr attiecībā uz aģentūras inspektoriem, kas vajadzīgi darbībām, kuras paredzētas 48. pantā, un, lai izdarītu īpašas inspekcijas, ievērojot 71.panta a) punktu, norīkošanas procedūras, ja iespējams, izpilda 30 dienās pēc šā līguma stāšanās spēkā. Ja šāda norīkošana izrādās neiespējama šajā termiņā, tad aģentūras inspektorus šādiem nolūkiem norīko uz laiku.

86.pants

Valstis vajadzības gadījumā saskaņā ar 85.pantu norīkotajam inspektoram pēc iespējas ātri piešķir vai atjaunina attiecīgās vīzas.

Aģentūras inspektoru rīcība un apmeklējumi

87.pants

Aģentūras inspektori, pildot savas funkcijas saskaņā ar 48. un 71. - 75.pantu, veic savas darbības tā, lai netraucētu vai nekavētu iekārtu būvi, ievadi ekspluatācijā vai darbību vai neietekmētu to drošumu. Jo īpaši aģentūras inspektori nedarbina nevienu iekārtu paši vai neliek to darbināt iekārtas personālam. Ja aģentūras inspektori uzskata, ka, ievērojot 74. un 75.pantu, operatoram iekārtā jāizdara konkrētas darbības, tad viņi to pieprasa.

88.pants

Ja aģentūras inspektoriem ir vajadzīgi valstī pieejami pakalpojumi, to skaitā iekārtu lietošana, lai izpildītu inspekcijas, tad attiecīgā valsts un Kopiena aģentūras inspektoriem atvieglo šādu pakalpojumu pieejamību un šādu iekārtu lietošanu.

89.pants

Kopienai un attiecīgajām valstīm ir tiesības norīkot savus inspektorus un savus pārstāvjus aģentūras inspektoru pavadīšanai, kad tie izdara inspekcijas, ja tas nekavē vai citādi netraucē viņu funkciju pildīšanu.

PAZIŅOJUMS PAR AĢENTŪRAS PĀRBAUDES DARBĪBĀM

90.pants

Aģentūra ieinteresēto pušu vajadzībā informē Kopienu par:

a) inspekciju rezultātiem ar tādiem intervāliem, kādi jānosaka ar papildu vienošanos; un

b) secinājumiem, ko tā izdarījusi no pārbaudes darbībām.

KODOLMATERIĀLA NODOŠANA VALSTĪM VAI NO TĀM

91.pants

Vispārīgi noteikumi

Par kodolmateriālu, uz ko attiecas garantijas vai uz ko jāattiecas garantijām saskaņā ar šo līgumu un ko nodod valstīm vai izved no tām šā līguma nozīmē, atbild Kopiena un attiecīgā valsts:

a) nododot valstīm - no brīža, kad šāda atbildība beidzas valstij, no kuras kodolmateriālu nodod, un vēlākais ar brīdi, kad kodolmateriāls sasniedz galamērķi; un

b) izvedot no valstīm - līdz brīdim, kad saņēmējai valstij rodas šāda atbildība, un vēlākais ar brīdi, kad kodolmateriāls sasniedz galamērķi.

Atbildības pārejas brīdi noteic saskaņā ar attiecīgu vienošanos starp Kopienu un attiecīgo valsti, no vienas puses, un valsti, kurai vai no kuras kodolmateriālu nodod, no otras puses. Ne Kopienai, ne kādai valstij nav šādas atbildības par kodolmateriālu tikai tā fakta dēļ, ka kodolmateriāls ir tranzītā valsts teritorijā vai virs tās, vai ka to ved ar kuģi, kuram ir kādas valsts karogs, vai ar kādas valsts lidaparātu.

Kodolmateriāla izvešana no valsts

92.pants

a) Kopiena informē aģentūru par jebkuru plānotu kodolmateriāla izvešanu no valstīm, ja uz šo kodolmateriālu attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu un ja sūtījums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu vai attiecībā uz iekārtām, no kurām parasti nodod ievērojamus daudzumus tajā pašā valstī tādos sūtījumos, no kuriem katrs nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu, ja tā noteikts ar papildu vienošanos.

b) Šādu paziņojumu, ievērojot ar papildu vienošanos noteikto termiņu, aģentūrai sniedz, kad ir noslēgta vienošanās par nodošanu.

c) Aģentūra un Kopiena var vienoties par dažādām iepriekšējas paziņošanas procedūrām.

d) Paziņojumā norāda:

i) nododamā (izvedamā) kodolmateriāla identifikāciju un, ja iespējams, paredzamo daudzumu un sastāvu, kā arī materiālu bilances zonu, no kuras kodolmateriālu nodod;

ii) kodolmateriāla galamērķa valsti;

iii) kodolmateriāla nosūtīšanas un sūtījuma gatavošanas dienas un vietas;

iv) aptuvenas kodolmateriāla nosūtīšanas un saņemšanas dienas; un

v) kurā nodošanas brīdī saņēmēja valsts uzņemas atbildību par kodolmateriālu šā līguma nozīmē un iespējamo dienu, kad šis brīdis iestājas.

93.pants

Paziņojums, kas minēts 92.pantā, ir tāds, ka ļauj aģentūrai pēc vajadzības izdarīt īpašu inspekciju, lai identificētu un, ja iespējams, pārbaudītu kodolmateriāla daudzumu un sastāvu pirms tā izvešanas no valstīm, izņemot gadījumus, kad nodod Kopienā, un, ja aģentūra vēlas vai Kopiena pieprasa, noplombētu kodolmateriālu, kad tas ir sagatavots nosūtīšanai. Tomēr kodolmateriāla nodošanu neatliek neatkarīgi no aģentūras veiktajām vai apsvērtajām darbībām, ievērojot šādu paziņojumu.

94.pants

Ja saņēmējā valstī uz kodolmateriālu neattiecas aģentūras garantijas, tad Kopiena veic pasākumus, lai aģentūra trijos mēnešos pēc tam, kad saņēmēja valsts ir akceptējusi atbildību par kodolmateriālu, saņem nodošanas apstiprinājumu no saņēmējas valsts.

Kodolmateriāla nodošana valstīm

95.pants

a) Kopiena paziņo aģentūrai par jebkuru plānotu kodolmateriāla nodošanu valstīm, ja uz šo kodolmateriālu jāattiecas garantijām saskaņā ar šo līgumu un ja sūtījums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu vai attiecībā uz iekārtām, no kurām parasti nodod ievērojamus daudzumus no tās pašas valsts tādos sūtījumos, no kuriem katrs nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu, ja tā noteikts ar papildu vienošanos.

b) aģentūrai par to paziņo pēc iespējas agrāk pirms paredzamās kodolmateriāla pienākšanas un jebkurā gadījumā termiņos, kas noteikti ar pagaidu vienošanos.

c) aģentūra un Kopiena var vienoties par dažādām iepriekšējas paziņošanas procedūrām.

d) paziņojumā norāda:

i) kodolmateriāla identifikāciju un, ja iespējams, paredzamo daudzumu un sastāvu;

ii) kurā nodošanas brīdī Kopiena un attiecīgā valsts uzņemas atbildību par kodolmateriālu šā līguma nozīmē un iespējamo dienu, kad šo brīdi sasniedz; un

iii) paredzamo kodolmateriāla pienākšanas dienu, paredzamo izsaiņošanas vietu un dienu.

96.pants

Paziņojums, kas minēts 95. pantā, ir tāds, ka ļauj aģentūrai pēc vajadzības izdarīt īpašu inspekciju, lai identificētu un, ja iespējams, sūtījuma izsaiņošanas brīdī pārbaudītu valstīm nododamā kodolmateriāla daudzumu un sastāvu, izņemot gadījumus, kad nodod Kopienā. Tomēr neviena darbība, ko aģentūra veic vai apsver, ievērojot šādu paziņojumu, nedrīkst kavēt izsai­ņošanu.

97.pants

Īpašie ziņojumi

Kopiena sagatavo īpašu ziņojumu, kas paredzēts 68.pantā, ja kāds neparasts gadījums vai neparasts apstāklis, ieskaitot to, ka kodolmateriāla nodošana valstīm vai no tām ievērojami kavējas, dod pamatu Kopienai domāt par notikušu vai iespējamu kodolmateriāla zudumu, kas radies nododot.

DEFINĪCIJAS

98.pants

Šajā līgumā:

1. A. "Kopiena" ir:

a) juridiska persona, kas izveidota ar Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) dibināšanas līgumu un kas ir šā līguma līgumslēdzēja puse; un

b) teritorijas, uz ko attiecas Euratom līgums;

B. "Valstis" ir valstis, kam nav kodolieroču un kas ir dalībvalstis Kopienā, kura ir šā līguma līgumslēdzēja puse;

2. A. "Pielāgojums" ir ieraksts uzskaites dokumentā vai ziņojumā, ar ko norāda nosūtītā/saņemtā kodolmateriāla starpību vai nereģistrēto kodolmateriālu;

B. "Gada caurlaide" 79. un 80.panta nozīmē ir kodolmateriāla daudzums, ko gadā nodod no iekārtas, kura darbojas ar nominālo jaudu;

C. "Partija" ir kodolmateriāla daudzums, kuru izmanto par vienību uzskaites nolūkos kritiskā mērījumu punktā un kura sastāvu un daudzumu nosaka vienotā specifikāciju vai mērījumu kompleksā. Kodolmateriāls var būt berams vai vairākās atsevišķās vienībās;

D. "Partijas dati" ir katra kodolmateriāla elementa kopējā masa un attiecībā uz plutoniju un urānu, pēc vajadzības, izotopiskais sastāvs. Uzskaites vienības ir šādas:

a) grami sastāvā esoša plutonija;

b) grami kopējā urāna un grami izolēta urāna-235 plus urāna-233 urānam, kas bagātināts ar šiem izotopiem; un

c) kilogrami sastāvā esoša torija, dabīgā urāna vai noplicināta urāna.

Ziņošanas nolūkos atsevišķo partijas vienību masas saskaita kopā un noapaļo līdz tuvākajai vienībai;

E. "Reģistrētais kodolmateriāla daudzums" materiālu bilances zonā ir attiecīgās materiāla bilances zonas jaunākā kodolmateriāla fiziskā daudzuma un visu to kodolmateriāla daudzuma izmaiņu algebriskā summa, kas notikušas pēc šā fiziskā kodolmateriāla daudzuma reģistrācijas;

F. "Korekcija" ir ieraksts uzskaites dokumentā vai ziņojumā, ar ko labo konstatētu kļūdu vai atspoguļo uzskaitē vai ziņojumā iepriekš ierakstīta daudzuma uzlabotu mērījumu. Katrā korekcijā jānorāda ieraksts, uz kuru tā attiecas;

G. "Efektīvais kilograms" ir īpaša vienība, ko izmanto kodolmateriāla drošības kontrolē. Daudzumu efektīvajos kilogramos noteic šādi:

a) plutonijam pēc tā masas kilogramos;

b) urānam, kura bagātinājums ir 0,01 (1 %) un lielāks, pēc tā masas kilogramos, ko reizina ar tā bagātinājumu kvadrātā;

c) urānam, kura bagātinājums ir mazāks par 0,01 (1 %) un lielāks par 0,005 (0,5 %), pēc tā masas kilogramos, ko reizina ar 0,0001; un

d) noplicinātam urānam, kura bagātinājums ir 0,005 (0,5 %) vai mazāks, un torijam pēc tā masas kilogramos, ko reizina ar 0,00005;

H. Bagātinājums ir urāna-223 un urāna-235 izotopu apvienotās masas attiecība pret kopējo attiecīgo urānu;

I. "Iekārta" ir:

a) reaktors, kritiskā iekārta, pārveidošanas iekārta, ražošanas iekārta, pārstrādes iekārta, izotopu separācijas iekārta vai atsevišķa glabāšanas iekārta; vai

b) jebkura atrašanās vieta, kur parasti kodolmateriālu lieto tādos daudzumos, kas pārsniedz vienu efektīvo kilogramu;

J. "Kodolmateriāla daudzuma izmaiņa" ir kodolmateriāla daudzuma pieaugums vai samazinājums partiju izteiksmē materiāla bilances zonā; šāda izmaiņa ir saistīta ar vienu no še turpmāk minētajiem:

a) pieaugumiem:

i) importu;

ii) iekšēju saņemšanu: kodolmateriāla saņemšanu valstu iekšienē; kodolmateriāla saņemšanu no citām materiālu bilances zonām; kodolmateriāla saņemšanu no darbības, uz ko neattiecas garantijas (kas nav mierīga darbība); kodolmateriāla saņemšanu garantiju sākumā;

iii) kodolražošanu: īpaša skaldmateriāla ražošanu reaktorā; un

iv) atbrīvojuma atcelšanu: garantiju atkārtotu piemērošanu kodolmateriālam, kas iepriekš no tām atbrīvots, ņemot vērā tā lietojumu vai daudzumu;

b) samazinājumiem:

i) eksportu;

ii) iekšēju nosūtīšanu: nosūtīšanu valstu iekšienē uz citām materiālu bilances zonām vai darbībai, uz ko neattiecas garantijas (kas nav mierīga darbība);

iii) kodolmateriāla zudumu: kodolmateriāla zudumu, kas rodas, to pārveidojot citā elementā vai izotopā (citos elementos vai izotopos) kodolreakcijās;

iv) izmērīto un izņemto materiālu: kodolmateriālu, kas ir izmērīts vai novērtēts, pamatojoties uz mērījumiem, un iznīcināts tā, ka vairs nav derīgs turpmākai lietošanai par kodolmateriālu;

v) aizturētos atkritumus: kodolmateriālu, ko iegūst pārstrādē vai avārijā un kas uz laiku uzskatāms par neatgūstamu, bet ko glabā;

vi) atbrīvojumu: kodolmateriāla atbrīvojumu no garantijām tā lietojuma vai daudzuma dēļ; un

vii) citu zudumu: piemēram, nejaušu zudumu (tas ir, neatgūstamu un neparedzētu kodolmateriāla zudumu, kas rodas avārijā) vai zādzību;

K. "Kritiskais mērījumu punkts" ir vieta, kur kodolmateriāls parādās tādā formā, ka to var izmērīt, lai noteiktu materiāla plūsmu vai daudzumu. Pie kritiskajiem mērījumu punktiem pieder ievades un izvades (ieskaitot izņemšanas mērījumus), un glabāšanas dati materiāla bilances zonās, bet še minētie nav vienīgie kritiskie mērījumu punkti;

L. "Inspekcijas cilvēkgads" 80. panta nozīmē ir 300 inspekcijas cilvēkdienas, pieņemot, ka cilvēkdiena ir diena, kurā viens inspektors jebkurā laikā var piekļūt iekārtai tik ilgu laiku, kas kopā nepārsniedz astoņas stundas;

M. "Materiālu bilances zona" ir zona iekārtā vai ārpus tās, kur:

a) var noteikt katru kodolmateriāla daudzumu, ko nodod katrā materiāla bilances zonā vai no tās; un

b) kodolmateriāla fizisko daudzumu katrā materiālu bilances zonā pēc vajadzības var noteikt saskaņā ar noteiktām procedūrām, lai aģentūras garantiju nolūkos var noteikt materiālu bilanci;

N. "Nereģistrētais kodolmateriāls" ir starpība starp fizisko kodolmateriāla daudzumu un reģistrēto kodolmateriāla daudzumu;

O. "Kodolmateriāls" ir jebkurš izejmateriāls vai jebkurš īpašais skaldmateriāls, kas definēts statūtu XX pantā. Termins "izejmateriāls" nav interpretējams tā, ka tas attiecas uz rūdu vai rūdas atlikumu. Jebkura noteikšana, ko valde izdara saskaņā ar statūtu XX pantu pēc šā līguma stāšanās spēkā un ar ko papildina materiālus, kurus uzskata par izejmateriāliem vai īpašiem skaldmateriāliem, saskaņā ar šo līgumu ir spēkā tikai tad, ja Kopiena un valstis to akceptē;

P. "Fiziskais kodolmateriāla daudzums" ir visu izmērīto vai aprēķināto, attiecīgajā laikā materiāla bilances zonā pieejamo kodolmateriāla partiju daudzumu summa, ko iegūst saskaņā ar noteiktām procedūrām;

Q. "Nosūtītā/saņemtā kodolmateriāla starpība" ir starpība starp to kodolmateriāla daudzumu partijā, kas norādīts nosūtīšanas materiāla bilances zonā un izmērīts saņemšanas materiāla bilances zonā;

R. "Empīriskie dati" ir dati, kas reģistrēti mērīšanas vai kalibrēšanas laikā vai ko izmanto, lai iegūtu empīriskas attiecības, pēc kurām identificē kodolmateriālu un sniedz partijas datus. Empīriskajos datos var ietilpt, piemēram, savienojumu masa, pārveidošanas koeficienti elementa masas noteikšanai, blīvums, elementa koncentrācija, izo topu attiecības, tilpuma un manometra rādījumu attiecība un saražotā plutonija un saražotās enerģijas attiecība;

S. "Stratēģiskais punkts" ir vieta, ko izvēlas, izskatot projekta informāciju un kur standarta nosacījumos un, savienojot ar informāciju no visiem "stratēģiskajiem punktiem" kopā, iegūst un pārbauda informāciju, kura ir nepieciešama un pietiekama garantiju izpildei; stratēģiskajā punktā var ietilpt jebkura vieta, kur izdara kritiskos mērījumus, kuri attiecas uz materiālu bilances uzskaiti, un kur izpilda norobežošanas un uzraudzības pasākumus.

 

PROTOKOLS

1.pants

Ar šo protokolu pastiprina dažus līguma noteikumus un īpaši noteic nosacījumus un līdzekļus, saskaņā ar ko sadarbojas, šajā līgumā paredzētās garantijas piemērojot tā, lai novērstu nevajadzīgu Kopienas garantijas pasākumu pārklāšanos.

2.pants

Kopiena vāc informāciju par iekārtām un kodolmateriālu ārpus iekārtām, kas jā­sniedz aģentūrai saskaņā ar līgumu, pamatojoties uz orientējošu anketu, par kuru ir vienošanās un kura ir papildu vienošanās pielikumā.

3.pants

Aģentūra un Kopiena kopīgi izskata projekta informāciju, kas paredzēta līguma 46. panta a) - f) punktā, un rezultātus, par kuriem vienojas, iekļauj papildu vienošanās. Projekta informācijas pārbaudi, kas paredzēta līguma 48. pantā, aģentūra izdara sadarbībā ar Kopienu.

4.pants

Sniedzot aģentūrai šā protokola 2. pantā minēto informāciju, Kopiena arī pārraida informāciju par inspekcijas metodēm, ko tā ieteic izmantot, un priekšlikumus pilnībā, to skaitā inspekciju jaudas aplēses regulārajām inspekcijas darbībām, pievienošanai pie papildu vienošanās par iekārtām un materiālu bilances zonām ārpus iekārtām.

5.pants

Pievienojumus pie pagaidu vienošanās Kopiena sagatavo kopīgi ar aģentūru.

6.pants

Kopiena savāc operatoru ziņojumus, veic centralizētu uzskaiti, pamatojoties uz šiem ziņojumiem, un pēc tam tehniski un uzskaites jomā kontrolē un analizē saņemto informāciju.

7.pants

Beidzot šā protokola 6. pantā minēto uzdevumu izpildi, Kopiena reizi mēnesī sagatavo un iesniedz aģentūrai daudzuma izmaiņu ziņojumus tādos termiņos, kādi noteikti ar papildu vienošanos.

8.pants

Bez tam atkarībā no fiziskā daudzuma noteikšanas biežuma, kāds noteikts ar papildu vienošanos, Kopiena pārraida aģentūrai materiālu bilances ziņojumus un fizisko daudzumu sarakstus.

9.pants

Šā protokola 7. un 8.pantā minēto ziņojumu veidlapu un formātu saskaņā ar vienošanos starp aģentūru un Kopienu nosaka ar papildu vienošanos.

10.pants

Kopienas un aģentūras regulārās inspekcijas darbības, to skaitā līguma 84.pantā minētās inspekcijas, šā līguma nolūkos koordinē, ievērojot šā protokola 11. - 23.panta noteikumus.

11. pants

Saskaņā ar līguma 79. un 80.pantu, nosakot aģentūras inspekciju faktisko skaitu, intensitāti, ilgumu, grafiku un režīmu katrai iekārtai, ņem vērā Kopienas veikto inspekciju jaudu tās starptautiskajā garantiju sistēmā, ievērojot šā protokola noteikumus.

12.pants

Inspekcijas jaudu saskaņā ar līgumu katrai iekārtai nosaka pēc līguma 81. panta kritērijiem. Šādus kritērijus īsteno ar noteikumiem un metodēm, kas noteiktas ar papildu vienošanos un kas izmantotas, lai aprēķinātu inspekcijas jaudu konkrētos piemēros, kuri pievienoti pie papildu vienošanās. Šos noteikumus un metodes periodiski pārskata, ievērojot līguma 7.pantu, lai ņemtu vērā jauninājumus tehnikas attīstībā garantiju jomā un iegūto pieredzi.

13.pants

Šādu inspekcijas jaudu, ko izsaka ar pieņemtiem faktiski piemērojamās inspekcijas jaudas aprēķiniem, nosaka ar papildu vienošanos un attiecīgiem pārbaudes metožu un Kopienas un aģentūras veicamo inspekciju apjomu aprakstiem. Normālas ekspluatācijas apstākļos un ar še turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem šī inspekcijas jauda nodrošina faktiski maksimālo inspekcijas jaudu iekārtā saskaņā ar līgumu:

a) nepārtrauktu derīgumu informācijai par Kopienas garantijām, kuras paredzētas līguma 32.pantā, kā noteikts ar papildu vienošanos;

b) nepārtrauktu derīgumu informācijai, ko aģentūrai sniedz saskaņā ar šā protokola 2.pantu;

c) Kopienas ziņojumu nepārtrauktu sniegšanu, ievērojot līguma 60., 61., 63. - 65. un 67. - 69.pantu, kā noteikts ar papildu vienošanos;

d) nepārtrauktu inspekciju saskaņošanas piemērošanu, ievērojot šā protokola 10. - 23.pantu, kā noteikts ar papildu vienošanos; un

e) Kopienas inspekciju jaudas piemērošanu iekārtai, kā noteikts ar papildu vienošanos, ievērojot šo pantu.

14.pants

a) Saskaņā ar šā protokola 13.panta nosacījumiem aģentūras inspekcijas izdara vienlaikus ar Kopienas inspekcijas darbībām. Aģentūras inspektori piedalās dažu Kopienas inspekciju izpildē.

b) Saskaņā ar a) punkta noteikumiem, ja aģentūras inspektori var sasniegt aģentūras regulāro inspekciju mērķus, kas noteikti līgumā, tad aģentūras inspektori līguma 74. un 75.panta noteikumus izpilda, novērojot Kopienas inspektoru inspekcijas darbības. Tomēr:

i) ja aģentūras inspektoriem jāveic inspekcijas darbības, ko nevar izdarīt ar Kopienas inspektoru darbību novērošanu, un šādas darbības ir paredzamas, tad tās nosaka ar papildu vienošanos; un

ii) inspekcijas gaitā aģentūras inspektori var veikt inspekcijas darbības, kas nav Kopienas inspektoru darbību novērošana, ja viņi to uzskata par būtisku un steidzamu un ja aģentūra citādi nevarētu sasniegt savu regulāro inspekciju mērķus, un tas nav bijis iepriekš paredzams.

15.pants

Kopienas inspekciju vispārīgo grafiku un plānu saskaņā ar līgumu Kopiena sastāda sadarbībā ar aģentūru.

16.pants

Par aģentūras inspektoru klātbūtni dažu Kopienas inspekciju izpildē aģentūra iepriekš vienojas ar Kopienu attiecībā uz katru iekārtu veidu un tādā mērā, kāds vajadzīgs attiecībā uz atsevišķām iekārtām.

17.pants

Lai dotu iespēju aģentūrai lemt par savu klātbūtni konkrētā Kopienas inspekcijā, pamatojoties uz statistikas paraugu ņemšanas prasībām, Kopiena aģentūrai iepriekš paziņo to vienību skaitu, veidu un saturu, kas jāinspicē saskaņā ar informāciju, kuru Kopienai sniedz iekārtas operators.

18.pants

Par tehniskajām procedūrām vispār attiecībā uz katra veida iekārtām, ciktāl tas vajadzīgs atsevišķām iekārtām, aģentūra un Kopiena vienojas iepriekš, īpaši attiecībā uz:

a) metožu noteikšanu statistikas paraugu ņemšanai izlases kārtā; un

b) standartu pārbaudi un identifikāciju.

19.pants

Saskaņošanas pasākumi, kas attiecas uz katra veida iekārtām saskaņā ar papildu vienošanos, ir pamats saskaņošanas pasākumiem, kuri jānosaka pievienojumā par katru iekārtu.

20.pants

Īpašās saskaņošanas darbības jautājumos, kas noteikti pievienojumos par iekārtu, ievērojot šā protokola 19.pantu, uzņemas Kopienas un aģentūras amatpersonas, kuras šim nolūkam norīkotas.

21.pants

Kopiena pārraida aģentūrai savu darba dokumentāciju par šīm inspekcijām, kurās piedalījušies aģentūras inspektori, un inspekciju ziņojumus par visām pārējām Kopienas inspekcijām, kas izdarītas saskaņā ar līgumu.

22.pants

Kodolmateriāla paraugus aģentūrai ņem no tām pašām izlases kārtā izraudzītajām partijām, no kurām Kopienai, un reizē ar paraugiem Kopienai, izņemot gadījumu, kad mazākās faktiskās aģentūras inspekcijas jaudas uzturēšanai vai samazināšanai līdz tai aģentūrai paraugi jāņem neatkarīgi saskaņā ar iepriekšēju vienošanos un, kā noteikts ar papildu vienošanos.

23.pants

Cik bieži iekārtu operatoriem jānoteic un garantiju nolūkos jāpārbauda fiziskie daudzumi, nosaka saskaņā ar papildu vienošanās pamatnostādnēm. Ja saskaņā ar līgumu papildu darbības attiecībā uz fiziskajiem daudzumiem uzskatāmas par būtiskām, tad tās apspriež sadarbības komitejā, kas paredzēta šā protokola 25.pantā, un vienojas par izpildi.

24.pants

Ja aģentūra savu īpašo inspekciju mērķus, kas noteikti līgumā, var sasniegt ar Kopienas inspektoru inspicēšanas darbību novērošanu, tad tā to dara.

25.pants

a) Lai atvieglotu līguma un šā protokola piemērošanu, izveido sadarbības komiteju, kas sastāv no Kopienas un aģentūras pārstāvjiem.

b) Komiteja sanāk vismaz vienreiz gadā:

i) lai pārskatītu īpaši šajā protokolā paredzēto saskaņošanas pasākumu, to skaitā pieņemto inspekciju jaudas aprēķinu, efektivitāti;

ii) lai izskatītu garantiju metožu un paņēmienu attīstību; un

iii) lai izskatītu visus jautājumus, kas tai adresēti periodiskajās sanāksmēs, kuras minētas c) punktā.

c) Komiteja periodiski sanāk zemākā līmenī, lai konkrēti un vajadzīgā līmenī apspriestu atsevišķas iekārtas, šajā protokolā paredzēto saskaņošanas pasākumu efektivitāti, arī saskaņā ar tehnikas un ekspluatācijas attīstību, atjauninātu pieņemto inspekcijas jaudu aprēķinus attiecībā uz izmaiņām caurlaides, daudzuma un iekārtas darbības programmās, kā arī inspekcijas procedūru piemērošanu dažādu veidu regulāro inspekciju darbībās un statistikas paraugu ņemšanas prasības vispār. Visus neatrisinātos jautājumus nodod sanāksmēm, kas minētas b) punktā.

d) Ja, neskarot steidzamas darbības, kas varētu būt vajadzīgas saskaņā ar līgumu, piemērojot šā protokola 13.pantu, rodas problēmas, īpaši tad, ja aģentūra ir uzskatījusi, ka minētā panta nosacījumi nav izpildīti, tad komiteja iespējami drīz sanāk piemērotajā līmenī, lai novērtētu stāvokli un apspriestu veicamos pasākumus. Ja problēmu nevar atrisināt, tad komiteja var dot attiecīgus priekšlikumus līgumslēdzējām pusēm, īpaši par regulāro inspekcijas darbību inspekcijas jaudu aprēķinu modificēšanu.

e) Komiteja pēc vajadzības izstrādā priekšlikumus, kas attiecas uz jautājumiem, kuros vajadzīga līgumslēdzēju pušu vienošanās.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 The European Atomic Energy Community (EURATOM)
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 21.02.1977.
Stājas spēkā:
 01.10.2008.
Pievienošanās:
 03.05.2007.
Pieņemšanas vieta: 
Vīne
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 83, 24.05.2007.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1089
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)