Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas valdes lēmums Nr.454/5

Rīgā 2000. gada 3.augusta

Par "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo  izsoļu noteikumu" apstiprināšanu

Latvijas Bankas valde n o l e m j:

1. Apstiprināt "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsoļu noteikumus" (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas valdes 1997. gada 20. novembra lēmumu Nr. 286/5 "Par "Noteikumu Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsolēm Latvijas Bankā" apstiprināšanu".

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2000. gada 8. septembri.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece M. Raubiško

 

Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsoļu noteikumu

"Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsoļu noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) nosaka vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsoļu kārtību Latvijas Bankā. Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz likumu "Par Latvijas Banku" un saskaņā ar "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumiem".

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Vērtspapīru pirkšana ar atpārdošanu (reverse repo) - darījums, kurā vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsoles (tālāk tekstā - izsole) dalībnieks pērk vērtspapīrus no Latvijas Bankas un, termiņam beidzoties, atpārdod tos Latvijas Bankai par fiksētu cenu (tālāk tekstā - arī reverse repo darījums un reverse repo ).

1.2. Izsoles dalībnieks (tālāk tekstā - dalībnieks) - Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle), kā arī ārvalstu banka, starptautiska valūtas, finanšu vai kredīta institūcija, kurai Latvijas Bankā ir naudas konts norēķiniem latos un kura piedalās Latvijas Bankas organizētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā (tālāk tekstā - VNS).

1.3. Reverse repo termiņš - Latvijas Bankas noteiktais reverse repo darījuma dienu skaits no vērtspapīru pirkšanas dienas līdz to atpārdošanas dienai, neieskaitot atpārdošanas dienu.

1.4. Citu terminu lietojums atbilst "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumu" terminu lietojumam.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Latvijas Banka izsolēs pārdod ar atpirkšanu dalībniekiem vērtspapīrus, kuri ir tās īpašumā, nav apgrūtināti, ir reģistrēti VNS un kuru dzēšanas termiņš vismaz par divām darbadienām pārsniedz vērtspapīru atpirkšanas datumu. Vērtspapīrus pārdod pēc pārdošanas procentu likmēm, kuras izsolei noteicis Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs.

2.2. Izsolēs piedalās dalībnieki, kuri ar Latvijas Banku noslēguši līgumu "Par piedalīšanos Latvijas Bankas organizētajās vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsolēs" (1. pielikums).

2.3. Izsoles organizē reverse repo izsoles komisija (tālāk tekstā - izsoles komisija), kuras sastāvu apstiprina Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Izsoles notiek Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Tirgus operāciju daļā (tālāk tekstā - Tirgus operāciju daļa).

2.4. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs katrai izsolei nosaka maksimālo vērtspapīru atpārdošanas procentu likmi, par kuru augstāk reverse repo darījumi netiks veikti, kopējo vērtspapīru pārdošanas apjomu un reverse repo termiņus, kā arī piedāvāto vērtspapīru kodus un apjomus. Katram reverse repo termiņam tiek organizēta atsevišķa izsole.

2.5. Dalībnieks piedalās izsolē ar pieteikumu, kurā norāda reverse repo darījuma apjomu, reverse repo termiņu un vērtspapīru atpārdošanas procentu likmi. Reverse repo darījumos lieto "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos" noteikto vērtspapīru cenu aprēķināšanas metodiku.

2.6. Latvijas Banka pārdod vērtspapīrus tādā apjomā, lai šo vērtspapīru vērtība, kāda tā būs vērtspapīru atpārdošanas dienā saskaņā ar vērtspapīru pirkšanas dienā spēkā esošo Latvijas Bankas noteikto attiecīgo vērtspapīru diskonta/peļņas likmi, noapaļojot vērtspapīru apjomu uz augšu līdz to pilnai nominālvērtībai, segtu vērtspapīru atpārdošanas summu.

2.7. Fiksētā ienākuma samaksas dienā dalībnieks , kurš reverse repo darījumā pircis vērtspapīrus, pārskaita fiksētā ienākuma summu Latvijas Bankai.

2.8. Visi izsolei iesniegtie pieteikumi ir galīgi un neatsaucami.

2.9. Izsoles notiek secīgi, sākot ar tuvākajiem reverse repo termiņiem.

2.10. Minimālais reverse repo darījuma apjoms ir 10 000 latu. Reverse repo darījuma apjoma solis ir 1 000 latu. Viens izsoles procentu likmes solis ir 0.01 procentu punkts.

2.11. Izsole notiek, ja uz to pieteicies vismaz viens dalībnieks.

2.12. Ja šie noteikumi tiek grozīti, par veiktajiem grozījumiem Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem ne vēlāk kā piecas dienas pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.

3. IZSOLE UN NORĒĶINI

3.1. Izsoles dienā līdz plkst. 10.00 Latvijas Banka ar elektronisko informācijas sistēmu Reuters un Telerate starpniecību paziņo dalībniekiem izsolē piedāvāto vērtspapīru kodus un apjomus, reverse repo termiņu un vērtspapīru pārdošanas procentu likmes. Latvijas Bankas piedāvātie vērtspapīri tiek sakārtoti, sākot ar tuvāko dzēšanas termiņu.

3.2. Lai piedalītos izsolē, dalībnieki izsoles dienā līdz plkst. 11.00 Tirgus operāciju daļai iesniedz pieteikumu vērtspapīru pirkšanai ar atpārdošanu (reverse repo) (2. pielikums).

3.3. Ja rodas ar S.W.I.F.T. pieslēgumu saistītas tehniskas problēmas, izsoles komisijai ir tiesības pagarināt izsoles pieteikumu pieņemšanas laiku, sagatavojot par to protokolu. Ja minētās problēmas rodas dalībniekam, izsoles komisija par to jāinformē izsoles dienā līdz plkst. 11.00.

3.4. Dalībnieku pieteikumus viena reverse repo termiņa ietvaros sakārto piedāvāto vērtspapīru atpārdošanas procentu likmju augošā secībā līdz izsoles maksimālajai vērtspapīru atpārdošanas procentu likmei. Pieteikumus izsolē apmierina, sākot ar zemāko piedāvāto vērtspapīru atpārdošanas procentu likmi, Latvijas Bankas noteiktā izsoles apjoma robežās.

3.5. Ja pieteikumu nav iespējams apmierināt pilnībā, to apmierina neizsolītā atlikuma robežās. Ja neizsolītais atlikums ir mazāks par minimālo darījuma apjomu, pieteikums netiek apmierināts.

3.6. Ja ir vairāki pieteikumi ar vienādām vērtspapīru atpārdošanas procentu likmēm, kurus nevar apmierināt pilnībā, tos apmierina proporcionāli pieteikumā pieprasītajam darījuma apjomam. Ja tas nav iespējams, pieteikumus apmierina iesniegšanas secībā, ievērojot atlikušo izsoles apjomu, minimālo reverse repo darījuma apjomu un reverse repo darījuma apjoma soli.

3.7. Izsoles dienā pēc plkst. 11.00 izsoles komisija aprēķina izsoles rezultātus un nosūta dalībniekiem apstiprinājumu par vērtspapīru pirkšanu ar atpārdošanu no Latvijas Bankas (3. pielikums).

3.8. Pamatojoties uz saņemto apstiprinājumu par vērtspapīru pirkšanu ar atpārdošanu no Latvijas Bankas, dalībnieks izsoles dienā līdz plkst. 13.00 veic naudas pārvedumu no sava naudas konta Latvijas Bankā uz Latvijas Bankas naudas kontu. Pēc naudas pārveduma saņemšanas Latvijas Banka noraksta vērtspapīrus no Latvijas Bankas vērtspapīru konta un ieskaita tos dalībnieka vērtspapīru kontā.

3.9. Ja dalībnieks līdz plkst. 13.00 nav veicis naudas pārvedumu uz Latvijas Bankas naudas kontu, Latvijas Banka anulē attiecīgā dalībnieka izsoles rezultātus, nosūtot dalībniekam paziņojumu par reverse repo darījuma anulēšanu (4. pielikums).

3.10. Ar elektronisko informācijas sistēmu Reuters , Telerate un Internet starpniecību Latvijas Banka paziņo izsoles rezultātus (5. pielikums).

4. VĒRTSPAPĪRU ATPĀRDOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Dalībnieks atpārdošanas dienā līdz plkst. 10.00 attiecīgajā dalībnieka vērtspapīru kontā nodrošina atpārdodamos vērtspapīrus. Atpārdodamo vērtspapīru kodiem un apjomiem jāsakrīt ar nopirkto vērtspapīru kodiem un apjomiem.

4.2. Pamatojoties uz izsoles rezultātiem, Latvijas Banka atpārdošanas dienā plkst. 10.00 noraksta atpārdodamos vērtspapīrus no dalībnieka vērtspapīru konta un ieskaita tos Latvijas Bankas vērtspapīru kontā.

4.3. Ja dalībnieks attiecīgajā dalībnieka vērtspapīru kontā nodrošina atpārdodamos vērtspapīrus atpārdošanas dienā pēc plkst. 10.00, tad 4.2. punktā minēto vērtspapīru pārvedumu Latvijas Banka veic pēc attiecīgo vērtspapīru ieskaitīšanas dalībnieka vērtspapīru kontā.

4.4. Pēc vērtspapīru ieskaitīšanas Latvijas Bankas vērtspapīru kontā Latvijas Banka veic naudas pārvedumu no sava naudas konta uz attiecīgā dalībnieka naudas kontu Latvijas Bankā.

4.5. Ja reverse repo termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai svētku diena, attiecīgo vērtspapīru atpārdošana tiek veikta pirmajā darbadienā pēc brīvdienas vai svētku dienas. Par šīm dienām tiek aprēķināti procenti.

5. ATBILDĪBA PAR SAISTĪBU NEIZPILDI

5.1. Ja dalībnieks veic reverse repo darījumu ar Latvijas Banku, bet izsoles dienā līdz plkst. 13.00 nav samaksājis Latvijas Bankai vērtspapīru pirkšanai nepieciešamos naudas līdzekļus, Latvijas Banka aprēķina līgumsodu par līguma noteikumu neievērošanu 2% apmērā no vērtspapīru pirkšanas summas.

5.2. Ja dalībnieka vērtspapīru kontā vērtspapīru atpārdošanas dienā līdz plkst. 10.00 nav pietiekama atpārdodamo vērtspapīru apjoma, Latvijas Banka aprēķina līgumsodu par līguma noteikumu neievērošanu 1% apmērā no vērtspapīru atpārdošanai nepieciešamās summas.

5.3. Ja dalībnieks līdz vērtspapīru atpārdošanas dienas beigām nav nodrošinājis pietiekamu atpārdodamo vērtspapīru apjomu, Latvijas Banka aprēķina līgumsodu par līguma noteikumu neievērošanu 2% apmērā no vērtspapīru atpārdošanai nepieciešamās summas, un šā līgumsoda samaksa neatbrīvo dalībnieku no 2.7. un 5.4. punkta prasību izpildes.

5.4. Par 2.7. punktā minētās fiksētā ienākuma summas samaksas termiņa neievērošanu dalībnieks maksā līgumsodu Latvijas Bankai 0.5% apmērā no fiksētā ienākuma summas par katru kavēto dienu.

5.5. Latvijas Banka par aprēķinātajiem līgumsodiem informē dalībnieku, izmantojot S.W.I.F.T. Aprēķināto līgumsodu dalībnieks samaksā nākamajā norēķinu dienā pēc paziņojuma saņemšanas no Latvijas Bankas.

 

 

1. pielikums

Rīgā ...... gada ........ . ........

LĪGUMS

Nr. ...................

PAR PIEDALĪŠANOS LATVIJAS BANKAS

ORGANIZĒTAJĀS VĒRTSPAPĪRU PIRKŠANAS

AR ATPĀRDOŠANU (REVERSE REPO) IZSOLĒS

 

Latvijas Banka, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", ........ ........................................ personā, no vienas puses, un

(amats, vārds, uzvārds)
................................................................................ (tālāk tekstā - dalībnieks),
dalībnieka nosaukums)
kas darbojas saskaņā ar Statūtiem, ....................................................................

personā, no otras puses (tālāk tekstā - puses), noslēdz šādu līgumu.

1. Šis līgums sniedz iespēju dalībniekam piedalīties Latvijas Bankas organizētajās vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsolēs saskaņā ar "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsoļu noteikumiem" (tālāk tekstā - noteikumi).

2. Šā līguma ietvaros puses darbojas saskaņā ar noteikumiem.

3. Puses apņemas noteiktajā kārtībā veikt naudas un vērtspapīru norēķinus vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) darījumos un aprēķināto līgumsodu maksājumus.

4. Ja dalībnieks nepilda saistības, neievēro noteikumus un šo līgumu, Latvijas Bankai ir tiesības pārtraukt noteikumos minētos darījumus uz laiku līdz sešiem mēnešiem, saglabājot iepriekš noslēgto darījumu saistības.

5. Jebkuri līguma grozījumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tie veikti rakstiski un tos ar parakstu apstiprinājušas abas puses.

6. Visus strīdus puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.

7. Puses nav atbildīgas par jebkādu kavēšanos vai neizpildītām saistībām, ja cēlonis bijusi nepārvarama vara.

8. Līgums stājas spēkā ar .................................................... Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties vai arī:

8.1. septiņas dienas pēc Latvijas Bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas;

8.2. pēc dalībnieka rakstiska paziņojuma saņemšanas, ja dalībnieks nokārtojis visas saistības, kas radušās pret Latvijas Banku šā līguma darbības rezultātā.

9. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei.

10. Pušu juridiskās adreses

10.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050

(amats, vārds, uzvārds)
Tālr. 702 2300, fakss 702 2420
10.2. Dalībnieks: ....................................................................
....................................................................
Pušu paraksti:
Pušu paraksti
Latvijas Banka Dalībnieks
................................................... ...................................................
(paraksts) (paraksts)
................................................... ...................................................
(vards, uzvārds) (vards, uzvārds)
................................................... ...................................................
(amats) (amats)
Z.v. Z.v.
................................................... ...................................................

 

 

2. pielikums

PIETEIKUMS VĒRTSPAPĪRU PIRKŠANAI

AR ATPĀRDOŠANU (REVERSE REPO)

MT502 Order to Buy or Sell ziņojumu dalībnieks nosūta Latvijas Bankai, lai piedalītos Latvijas Bankas organizētajā vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsolē.

(datums) (datums)
Nosaukums Lauks Apzīmējums Paskaidrojums
(Qualifier)
Sender Dalībnieka BIC
Message Type 502
Receiver Latvijas Bankas BIC
Message Text
Sequence A General Information
Start of Block :16R: GENL
Sender's Reference :20C: SEME Transakcijas references numurs
Function of the Message :23G: - - - - - NEWM - jauns pieteikums
Indicator :22F: TRTR TRAD - reverse repo izsoles
darījums
End of Block :16S: GENL
Sequence B Order Detail
Start of Block :16R: ORDRDET
Place of Trade :94B: TRAD LBAUCT/OTCO/RVREPOnnn
- Latvijas Bankas organizētā
reverse repo izsole;
nnn - reverse repo termiņš
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 1)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: DEAL PRCT/atpārdošanas procentu
likme - atpārdošanas gada
procentu likme
End of Block :16S: PRIC
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 2)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: LIMI PRCT/atpārdošanas procentu
likme - atpārdošanas gada
procentu likme, identiska
Order 1 norādītajai
End of Block :16S: PRIC
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Indicator :22H: BUSE BUYI - vērtspapīru pirkšana
Indicator :22H: PAYM APMT - par samaksu
Date/Time :98A: EXPI yyyymmdd - pieteikums derīgs
tikai reverse repo izsoles dienā;
izsoles datums
Repetitive Subsequence B2 Trading Parties (Order 1)
Start of Block :16R: TRADPRTY
Party :95P: SELL Latvijas Bankas BIC
End of Block :16S: TRADPRTY
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Quantity of Financial :36B: ORDR FAMT/apjoms latos - izsolē
Instruments pieprasītais reverse repo
darījuma apjoms
Identification of Financial :35B: - - - - - ISIN LV0000000000
Instruments - visi izsolē piedāvātie vērtspapīri
End of Block :16S: ORDRDET
End of Message/Trailer
3. pielikums
APSTIPRINĀJUMS PAR VĒRTSPAPĪRU PIRKŠANU
AR ATPĀRDOŠANU NO LATVIJAS BANKAS
MT599 Free Format Message ziņojumu Latvijas Banka nosūta katram izsoles dalībniekam, apstiprinot, ka dalībnieks no Latvijas Bankas nopircis ar atpārdošanu vērtspapīrus.
Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender LACBLV2X
Message Type 599
Receiver Dalībnieka BIC
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: Attiecīgā izsoles pieteikuma transakcijas references numurs
Narrative :79: Reverse repo izsoles rezultātu
apstiprinājums
End of Message/Trailer

 

 

4. pielikums

paziņojums par Reverse rEPO

DARĪJUMA ANULĒŠANU

MT599 Free Format Message Latvijas Banka nosūta dalībniekam, ja Latvijas Banka anulē dalībnieka reverse repo darījumu.

Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender Latvijas Bankas BIC
Message Type 599
Receiver Dalībnieka BIC
Message Text
Sender's Reference :20: Transakcijas references numurs
Receiver Related Reference :21: Anulētā pieteikuma transakcijas references
numurs
Narrative :79: Reverse repo darījuma anulēšanas iemesls

 

 

5. pielikums

LATVIJAS BANKAS ORGANIZĒTĀS

VĒRTSPAPĪRU PIRKŠANAS AR ATPĀRDOŠANU

(REVERSE REPO) IZSOLES REZULTĀTU KOPSAVILKUMS

Izsole Nr. .................

Izsoles datums.................

Izsoles dalībnieku skaits .................

Latvijas Bankas piedāvātais vērtspapīru apjoms, Ls .................

Dalībnieku nopirkto vērtspapīru apjoms, Ls .................

Izsoles vidējā svērtā atpārdošanas procentu likme .................%

End of Message/Trailer
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsoļu noteikumu" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 454/5Pieņemts: 03.08.2000.Stājas spēkā: 08.09.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 296/297, 22.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
9971
08.09.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"