Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr.936 Rīgā 2000.gada 22.decembrī

Par kontroles kārtību kokmateriālu izvešanai caur jūras ostām muitas procedūras - izvešana (eksports) piemērošanā, pielietojot vienkāršoto deklarēšanu

1. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 4.3.2.nodaļā noteiktās prasības, apstiprinu "Kontroles kārtību kokmateriālu izvešanai caur jūras ostām muitas procedūras - izvešana (eksports) piemērošanā, pielietojot vienkāršoto deklarēšanu".

2. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Rīkojums stājas spēkā 30.dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora v.i. A.Krastiņš

 

 

Kontroles kārtība kokmateriālu izvešanai caur jūras ostām muitas procedūras - izvešana (eksports) piemērošanā, pielietojot vienkāršoto deklarēšanu

1. Lai saņemtu atļauju vienkāršotās deklarēšanas piemērošanai (turpmāk - atļauja) precēm, kas minētas Latvijas kombinētās nomenklatūras IX nodaļas 44.grupas "Koksne un koksnes izstrādājumi; kokogles" 4403., 4407.preču pozīcijā un 440110. - 440122. preču subpozīcijā (turpmāk - kokmateriāli), preču eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz iesniegumu tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās (reģionālās) iestādes muitā (turpmāk - uzraudzības muitas iestāde), kuras pārraudzībā atrodas muitas punkts, kur veiks vienkāršoto deklarēšanu preču izvešanai (eksportam).

2. Iesniegumā norāda:

2.1. pamatojumu vienkāršotās deklarēšanas nepieciešamībai;

2.2. iepriekšējā gada laikā izvesto kokmateriālu apjomu (m3);

2.3. muitas iestādi (-es), caur kuru kokmateriālus izvedīs;

2.4. muitas iestādi (-es), kurā kokmateriālus deklarēs.

3. Uzraudzības muitas iestāde, kas izsniedz atļauju (1.pielikums), ja nepieciešams, var pieprasīt citām Valsts ieņēmumu dienesta struktūrām papildu ziņas par kokmateriālu eksportētāja uzņēmējdarbību.

4. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas uzraudzības muitas iestāde 15 dienu laikā, pamatojoties uz pieņemto lēmumu, kokmateriālu eksportētājam vai tā pilnvarotam pārstāvim izsniedz atļauju ar derīguma termiņu līdz vienam gadam, ja:

4.1. kokmateriālu eksportētāja amatpersonas, kurām ir paraksta tiesības uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), pēdējo divu gadu laikā pirms atļaujas izsniegšanas nav izdarījušas krimināli sodāmus pārkāpumus muitas lietās;

4.2. kokmateriālu eksportētāja amatpersonas, kurām ir paraksta tiesības uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), pēdējā gada laikā pirms atļaujas izsniegšanas nav izdarījušas atkārtotus administratīvus pārkāpumus muitas lietās;

4.3. kokmateriāli tiek deklarēti izvešanai (eksportam) ne retāk kā četras reizes mēneša laikā vai ne retāk kā divdesmit četras reizes pēdējo sešu mēnešu laikā.

5. Ja atļauja netiek izsniegta, pamatojoties uz pieņemto lēmumu, uzraudzības muitas iestāde piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju par atteikuma iemeslu.

6. Atļaujā norāda:

6.1. uzraudzības muitas iestādes nosaukumu un klasifikatora kodu;

6.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, reģistrācijas apliecības numuru, juridisko adresi;

6.3. muitas iestādes(-žu) nosaukumu un klasifikatora kodu(-s), kurā atļauts izmantot vienkāršoto deklarāciju;

6.4. atļaujas derīguma termiņu;

6.5. deklarējamo kokmateriālu kodus - vismaz sešas zīmes saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru;

6.6. apkopojošās muitas deklarācijas iesniegšanas termiņu. Uzraudzības muitas iestādes noteiktais apkopojošās muitas deklarācijas iesniegšanas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi pēc vienkāršotās deklarācijas pieņemšanas;

6.7. 18.punktā noteiktā pārskata iesniegšanas termiņu.

7. Uzraudzības muitas iestāde atļauju anulē, ja:

7.1. piemērojot vienkāršotās deklarēšanas kārtību, netiek izpildīts kāds no 4.punktā minētajiem nosacījumiem;

7.2. sniegtas nepatiesas ziņas 18.punktā noteiktajā pārskatā;

7.3. izdarīti atkārtoti atļaujā noteikto nosacījumu pārkāpumi.

8. Ja uzraudzības muitas iestāde anulē atļauju vienkāršotās deklarēšanas piemērošanai kokmateriālu izvešanai (eksportam), turpmāk piemēro muitas procedūru - izvešana (eksports) saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 2.nodaļā noteikto kārtību.

9. Ievedot kokmateriālus brīvajā zonā, kokmateriālu transporta pavadzīmi - rēķinu, līdz apkopojošās muitas deklarācijas iesniegšanai uzskatīt par vienkāršoto deklarāciju.

10. Kokmateriālu uzskaiti brīvajā zonā nodrošina brīvās zonas administrācija, reģistrējot katru veikto darījumu ar kokmateriāliem.

Pēc muitas amatpersonas pirmā pieprasījuma brīvās zonas administrācija vai tās pilnvarotais pārstāvis sniedz pārskatu par veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem brīvajā zonā.

11. Muitas kontroles zonā kokmateriālus atļauts ievest ar kokmateriālu transporta pavadzīmi - rēķinu.

12. Kokmateriālu uzskaiti muitas kontroles zonā nodrošina kokmateriālu eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, reģistrējot katru veikto darījumu ar kokmateriāliem.

Pēc muitas amatpersonas pirmā pieprasījuma kokmateriālu eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis sniedz pārskatu par veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem muitas kontroles zonā.

13. Izvedot (eksportējot) kokmateriālus no muitas kontroles zonas, kravas nosūtīšanas uzdevumu (iekraušanas rīkojumu), uzskatīt par vienkāršoto muitas deklarāciju, ja tajā norādītas vismaz šādas ziņas:

13.1. nosūtītājs;

13.2. deklarētājs/pārstāvis;

13.3. saņēmēja valsts;

13.4. kokmateriālu nosaukums un apraksts;

13.5. kokmateriālu kods - vismaz sešas zīmes, saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru;

13.6. kokmateriālu apjoms (m3).

14. Pirms kokmateriālu iekraušanas kuģī kokmateriālu eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis muitas amatpersonai iesniedz kravas nosūtīšanas uzdevumu, kurā uzrādītās ziņas par kokmateriālu apjomu un atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam apstiprinājis licencēts kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas eksperts ar zīmogu, parakstu un datumu.

15. Muitas amatpersona kravas nosūtīšanas uzdevuma visus eksemplārus apstiprina ar muitas iestādes zīmogu. Kravas nosūtīšanas uzdevumu reģistrē, norādot vismaz šādas ziņas:

15.1. kokmateriālu eksportētājs;

15.2. kravas nosūtīšanas uzdevuma iesniegšanas datums un numurs;

15.3. kokmateriālu apjoms (m3);

15.4. kuģa nosaukums.

16. Viens kravas nosūtīšanas uzdevuma eksemplārs paliek muitas iestādē.

17. Jebkura neatbilstība vai izmaiņas kravas nosūtīšanas uzdevumā jāsaskaņo ar muitas iestādi. Neatbilstību vai izmaiņas norādītajās ziņās par kokmateriālu apjomu un atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam apstiprina licencēts kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas eksperts ar zīmogu, parakstu un datumu.

18. Kokmateriālu eksportētājs vai tā pilnvarotā persona, vai brīvās zonas administrācija muitas iestādes noteiktajā kārtībā un termiņā, bet ne retāk kā reizi mēnesī iesniedz pārskatu (2.pielikums) muitas iestādei par muitas kontroles zonā vai brīvajā zonā ievestajiem, eksportētajiem un atpakaļizvestajiem kokmateriāliem.

19. Kokmateriālu eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis uzraudzības muitas iestādes atļaujā noteiktajā termiņā iesniedz apkopojošo muitas deklarāciju.

20. Apkopojošā muitas deklarācija kopā ar vienkāršoto muitas deklarāciju veido vienotu un nedalāmu muitas dokumentu.

21. Apkopojošā muitas deklarācija satur visas izvešanas (eksporta) deklarācijā norādāmās ziņas saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem VAD aizpildīšanai, kas apstiprināti ar VID 1999.gada 30.septembra rīkojumu Nr.563 "Par Metodiskajiem norādījumiem VAD aizpildīšanai".

22. Licencētam kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas ekspertam apkopojošajā muitas deklarācijā uzrādītās ziņas par kokmateriālu apjomu un atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam nav jāapstiprina.

23. Apkopojošajā muitas deklarācijā preces vērtību norāda latos. Visi nepieciešamie aprēķini konkrētajā nedēļā (no pirmdienas līdz svētdienai ieskaitot) jāveic, piemērojot iepriekšējās ceturtdienas Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu.

24. Preču eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis kopā ar apkopojošo muitas deklarāciju, piemērojot muitas procedūru - izvešana (eksports), iesniedz dokumentus saskaņā ar VID 2000.gada 17.februāra rīkojumu Nr.126 "Par muitas iestādē iesniedzamo vai uzrādāmo dokumentu sarakstu".

1.pielikums

1936.GIF (76018 BYTES)

2.pielikums

2936.GIF (56307 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kontroles kārtību kokmateriālu izvešanai caur jūras ostām muitas procedūras - izvešana (eksports) .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 936Pieņemts: 22.12.2000.Stājas spēkā: 02.02.2001.Zaudē spēku: 18.06.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 1, 03.01.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
996
02.02.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"