Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas valdes

Lēmums Nr. 454/4 Rīgā 2000. gada 3.augustā

Par "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumu" apstiprināšanu

Latvijas Bankas valde n o l e m j:

1. Apstiprināt "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumus" (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas valdes 1997. gada 4. decembra lēmumu Nr. 289/8 "Par "Latvijas Bankas organizēto Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumu" apstiprināšanu".

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2000. gada 8. septembri.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece M. Raubiško

 

 

Latvijas Bankas organizēto

vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu

noteikumi

"Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) nosaka Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru otrreizējā tirgus vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas izsoļu kārtību. Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz likumu "Par Latvijas Banku" un saskaņā ar "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumiem".

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoles (tālāk tekstā - izsole) - izsoļu veidā veikti vērtspapīru pirkšanas vai pārdošanas darījumi ar Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas (tālāk tekstā - VNS) dalībnieku īpašumā esošiem VNS vērtspapīru kontos grāmatotiem vērtspapīriem.

1.2. Izsoļu dalībnieks (tālāk tekstā - dalībnieks) - Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle), kā arī ārvalstu banka, starptautiska valūtas, finanšu vai kredīta institūcija, kurai Latvijas Bankā ir naudas konts norēķiniem latos un kura piedalās VNS.

1.3. Citu terminu lietojums atbilst "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumu" terminu lietojumam.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Izsoles organizē vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoles komisija (tālāk tekstā - izsoles komisija), kuras sastāvu apstiprina Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Izsoles notiek Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Tirgus operāciju daļā.

2.2. Izsolēs piedalās dalībnieki, kuri ar Latvijas Banku ir noslēguši līgumu "Par piedalīšanos Latvijas Bankas organizētajās vērtspapīru otrreizējā tirgus izsolēs" (1. pielikums).

2.3. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs katrai izsolei nosaka:

2.3.1. izsoles laiku. Izsole var notikt vienu vai vairākas reizes dienā;

2.3.2. pērkamo vai pārdodamo vērtspapīru apjomu;

2.3.3. minimālo pirkšanas diskonta/peļņas likmi, par kuru zemāk Latvijas Banka vērtspapīrus nepirks, vai maksimālo pārdošanas diskonta/peļņas likmi, par kuru augstāk Latvijas Banka vērtspapīrus nepārdos.

2.4. Latvijas Banka katras emisijas vērtspapīriem rīko savu pirkšanas vai pārdošanas izsoli.

2.5. Dalībnieki piedalās izsolēs ar pieteikumiem, katrā pieteikumā norādot tikai vienu vērtspapīru kodu, nominālvērtību apjomu un diskonta/peļņas likmi. Izsolēs lieto "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos" noteikto vērtspapīru cenu aprēķināšanas metodiku.

2.6. Izsoles diskonta/peļņas likmes solis ir 0.01 procentu punkts.

2.7. Izsole notiek, ja uz to pieteicies vismaz viens dalībnieks.

2.8. Visi izsolei iesniegtie pieteikumi ir galīgi un neatsaucami.

2.9. Ja šie noteikumi tiek grozīti, par veiktajiem grozījumiem Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem ne vēlāk kā piecas dienas pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.

3. IZSOLE UN NORĒĶINI

3.1. Latvijas Banka ne vēlāk kā 60 minūtes pirms izsoles nosūta dalībniekiem paziņojumu par vērtspapīru izsoli (2. pielikums) un ar informācijas sistēmu Reuters un Telerate starpniecību publiski paziņo izsolē pērkamo vai pārdodamo vērtspapīru kodus un izsoles laiku.

3.2. Lai piedalītos izsolē, dalībnieki nosūta Latvijas Bankai vērtspapīru pārdošanas pieteikumu (3. pielikums) vai vērtspapīru pirkšanas pieteikumu (4. pielikums).

3.3. Izsolē piedalās pieteikumi, kuri saņemti Latvijas Bankā līdz izsoles sākumam.

3.4. Dalībnieku pieteiktās diskonta/peļņas likmes sakārto šādā secībā: ja Latvijas Banka vērtspapīrus pērk - sākot ar lielāko likmi, ja pārdod - sākot ar mazāko likmi. Pieteikumus katrai vērtspapīru emisijai apmierina Latvijas Bankas noteiktā apjoma un noteiktās minimālās vai maksimālās diskonta/peļņas likmes ietvaros.

3.5. Ja dalībnieku pieteiktais vienas emisijas vērtspapīru apjoms pārsniedz Latvijas Bankas pieprasījumu vai piedāvājumu un ir vairāki pieteikumi ar vienādām diskonta/peļņas likmēm, turklāt pieteikumus nevar apmierināt pilnīgi, tos apmierina proporcionāli pieteikumos norādītajam vērtspapīru nominālvērtību apjomam, bet, ja tas nav iespējams, - pieteikumu iesniegšanas secībā.

3.6. Izsoles komisija pēc katras izsoles aprēķina izsoles rezultātus un 60 minūšu laikā nosūta dalībniekiem paziņojumu par izsoles rezultātiem (5. pielikums).

3.7. Ja dalībnieks pārdod vērtspapīrus Latvijas Bankai, pēc izsoles Latvijas Banka noraksta vērtspapīrus no dalībnieka vērtspapīru konta un ieskaita tos Latvijas Bankas vērtspapīru kontā. Latvijas Banka veic naudas pārvedumu uz attiecīgā dalībnieka naudas kontu Latvijas Bankā. Ja dalībnieka vērtspapīru kontā nav pietiekama vērtspapīru apjoma, dalībnieka vērtspapīru pārdošanas pieteikums tiek anulēts.

3.8. Ja dalībnieks pērk vērtspapīrus no Latvijas Bankas, pēc izsoles noslēguma dalībnieks veic naudas pārvedumu uz Latvijas Bankas naudas kontu līdz plkst. 15.30. Pēc naudas pārveduma saņemšanas Latvijas Banka noraksta vērtspapīrus no Latvijas Bankas vērtspapīru konta un ieskaita tos dalībnieka vērtspapīru kontā. Ja dalībnieks līdz plkst. 15.30. nav veicis naudas pārvedumu uz Latvijas Bankas naudas kontu, dalībnieka vērtspapīru pirkšanas pieteikums tiek anulēts.

3.9. 3.7. un 3.8. punktā minētajos izsoles pieteikuma anulēšanas gadījumos Latvijas Banka nosūta dalībniekam paziņojumu par pieteikuma anulēšanu (6. pielikums).

3.10. Pēc katras izsoles ar elektronisko informācijas sistēmu Reuters , Telerate un Internet starpniecību Latvijas Banka publiski paziņo izsoles rezultātus (7. pielikums). Ja līdz izsoles dienas beigām kāds pieteikums ir anulēts, Latvijas Banka šādi paziņo arī attiecīgās izsoles pārrēķinātos rezultātus.

4. ATBILDĪBA PAR SAISTĪBU NEIZPILDI

4.1. Ja dalībnieks pārdod vērtspapīrus Latvijas Bankai, bet vērtspapīru kontā nav pietiekama vērtspapīru apjoma 3.7. punktā minētā vērtspapīru pārveduma veikšanai, Latvijas Banka aprēķina līgumsodu par līguma noteikumu neievērošanu 2% apmērā no vērtspapīru pārdošanas summas.

4.2. Ja dalībnieks pērk vērtspapīrus no Latvijas Bankas, bet līdz norēķinu dienas beigām nav samaksājis Latvijas Bankai vērtspapīru pirkšanai nepieciešamos naudas līdzekļus, Latvijas Banka aprēķina līgumsodu par līguma noteikumu neievērošanu 2% apmērā no vērtspapīru pirkšanas summas.

4.3. Latvijas Banka par aprēķinātajiem līgumsodiem informē dalībnieku, izmantojot S.W.I.F.T. Aprēķināto līgumsodu dalībnieks samaksā nākamajā norēķinu dienā pēc paziņojuma saņemšanas no Latvijas Bankas.

 

 

1. pielikums

Rīgā ...... gada ..... . .........

LĪGUMS

Nr.

PAR PIEDALĪŠANOS LATVIJAS BANKAS ORGANIZĒTAJĀS

VĒRTSPAPĪRU OTRREIZĒJĀ TIRGUS IZSOLĒS

 

Latvijas Banka, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku",   ........................................................................... personā, no vienas puses, un

(amats, vārds, uzvards)
...................................................... (tālāk tekstā - dalībnieks),
(dalībnieka nosaukums)
kas darbojas saskaņā ar Statūtiem, ......................................................
(amats, vārds, uzvārds)

personā, no otras puses (tālāk tekstā - puses), noslēdz šādu līgumu.

1. Šis līgums sniedz iespēju dalībniekam piedalīties Latvijas Bankas organizētajās vērtspapīru otrreizējā tirgus izsolēs saskaņā ar "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumiem" (tālāk tekstā - noteikumi).

2. Šā līguma ietvaros puses darbojas saskaņā ar noteikumiem.

3. Puses apņemas noteiktajā kārtībā veikt vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu naudas un vērtspapīru norēķinus un aprēķināto līgumsodu maksājumus.

4. Ja dalībnieks nepilda saistības, neievēro noteikumus un šo līgumu, Latvijas Bankai ir tiesības pārtraukt noteikumos minētos darījumus uz laiku līdz sešiem mēnešiem, saglabājot iepriekš noslēgto darījumu saistības.

5. Jebkuri līguma grozījumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tie veikti rakstiski un tos ar parakstu apstiprinājušas abas puses.

6. Visus strīdus puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.

7. Puses nav atbildīgas par jebkādu kavēšanos vai neizpildītām saistībām, ja cēlonis bijusi nepārvarama vara.

8. Līgums stājas spēkā ar ....................................................... Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties vai arī:

8.1. septiņas dienas pēc Latvijas Bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas;

8.2. pēc dalībnieka rakstiska paziņojuma saņemšanas, ja dalībnieks nokārtojis visas saistības, kas radušās pret Latvijas Banku šā līguma darbības rezultātā.

9. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei.

10. Pušu juridiskās adreses

10.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050

Tālr. 702 2300, fakss 702 2420
10.2. Dalībnieks: ................................................
..........................................
Pušu paraksti
Latvijas Banka Dalībnieks
.......................................... ..........................................
(paraksts) (paraksts)
.................................... ..........................................
(vards, uzvārds) (vards, uzvārds)
.......................................... ..........................................
(amats) (amats)
Z.v. Z.v.
.................................... ....................................
(datums) (datums)

 

 

2. pielikums

Paziņojums par vērtspapīru

IZSOLI

MT599 Free Format Message Latvijas Banka nosūta ne vēlāk kā 60 minūtes pirms izsoles.

Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender Latvijas Bankas BIC
Message Type 599
Receiver Dalībnieka BIC
Message Text
Sender's Reference :20: Transakcijas references numurs
:79: Informācija par vērtspapīru izsoli
End of Message/Trailer
 
3. pielikums

VĒRTSPAPĪRU PĀRDOŠANAS

PIETEIKUMS

3.1. PARĀDZĪMJU PĀRDOŠANAS PIETEIKUMS

MT502 Order to Buy or Sell ziņojumu dalībnieks nosūta Latvijas Bankai, lai pārdotu parādzīmes Latvijas Bankas organizētajā vērtspapīru otrreizējā tirgus izsolē.

Nosaukums Lauks Apzīmējums Paskaidrojums
(Qualifier)
Sender Dalībnieka BIC
Message Type 502
Receiver Latvijas Bankas BIC
Message Text
Sequence A General Information
Start of Block :16R: GENL
Sender's Reference :20C: SEME Transakcijas references numurs
Function of the Message :23G: - - - - - - NEWM - jauns pieteikums
Indicator :22F: TRTR TRAD - izsole
End of Block :16S: GENL
Sequence B Order Detail
Start of Block :16R: ORDRDET
Place of Trade :94B: TRAD LBAUCT/OTCO/TBILL -
Latvijas Bankas organizētā
vērtspapīru izsole
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 1)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: DEAL DISC/diskonta likme -
gada diskonta likme
End of Block :16S: PRIC
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 2)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: LIMI DISC/diskonta likme - gada
diskonta likme, identiska
Order 1 norādītajai
End of Block :16S: PRIC
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Indicator :22H: BUSE SELL - parādzīmju pārdošana
Indicator :22H: PAYM APMT - par samaksu
Date/Time :98A: EXPI yyyymmdd - pieteikums derīgs
tikai izsoles dienā; izsoles datums
Repetitive Subsequence B2 Trading Parties (Order 1)
Start of Block :16R: TRADPRTY
Party :95P: BUYR Latvijas Bankas BIC
End of Block :16S: TRADPRTY
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Quantity of Financial :36B: ORDR FAMT/nominālvērtība latos -
Instruments izsolē pārdodamais parādzīmju
apjoms
Identification of Financial :35B: - - - - - Vērtspapīru kods
Instruments
End of Block :16S: ORDRDET
End of Message/Trailer

 

3.2. OBLIGĀCIJU PĀRDOŠANAS PIETEIKUMS

MT502 Order to Buy or Sell ziņojumu dalībnieks nosūta Latvijas Bankai, lai pārdotu obligācijas Latvijas Bankas organizētajā vērtspapīru otrreizējā tirgus izsolē.

Nosaukums Lauks Apzīmējums Paskaidrojums
(Qualifier)
Sender Dalībnieka BIC
Sender Dalībnieka BIC
Message Type 502
Receiver Latvijas Bankas BIC
Message Text
Sequence A General Information
Start of Block :16R: GENL
Sender's Reference :20C: SEME Transakcijas references numurs
Function of the Message :23G: - - - - - NEWM - jauns pieteikums
Indicator :22F: TRTR TRAD - izsole
End of Block :16S: GENL
Sequence B Order Detail
Start of Block :16R: ORDRDET
Place of Trade :94B: TRAD LBAUCT/OTCO/TBOND -
Latvijas Bankas organizētā
vērtspapīru izsole
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 1)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: DEAL YIEL/peļņas likme -
gada peļņas likme
End of Block :16S: PRIC
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 2)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: LIMI YIEL/peļņas likme - gada peļņas
likme, identiska Order 1 norādītajai
End of Block :16S: PRIC
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Indicator :22H: BUSE SELL - obligāciju pārdošana
Indicator :22H: PAYM APMT - par samaksu
Date/Time :98A: EXPI yyyymmdd - pieteikums derīgs
tikai izsoles dienā; izsoles datums
Repetitive Subsequence B2 Trading Parties (Order 1)
Start of Block :16R: TRADPRTY
Party :95P: BUYR Latvijas Bankas BIC
End of Block :16S: TRADPRTY
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Quantity of Financial :36B: ORDR FAMT/nominālvērtība latos -
Instruments izsolē pārdodamais obligāciju apjoms
Identification of Financial :35B: - - - - - Vērtspapīru kods
Instruments
End of Block :16S: ORDRDET
End of Message/Trailer

 

4. pielikums

VĒRTSPAPĪRU PIRKŠANAS PIETEIKUMS

4.1. PARĀDZĪMJU PIRKŠANAS PIETEIKUMS

MT502 Order to Buy or Sell ziņojumu dalībnieks nosūta Latvijas Bankai, lai nopirktu parādzīmes Latvijas Bankas organizētajā vērtspapīru otrreizējā tirgus izsolē.

Nosaukums Lauks Apzīmējums Paskaidrojums
(Qualifier)
Sender Dalībnieka BIC
Message Type 502
Receiver Latvijas Bankas BIC
Message Text
Sequence A General Information
Start of Block :16R: GENL
Sender's Reference :20C: SEME Transakcijas references numurs
Function of the Message :23G: - - - - - NEWM - jauns pieteikums
Indicator :22F: TRTR TRAD - izsole
End of Block :16S: GENL
Sequence B Order Detail
Start of Block :16R: ORDRDET
Place of Trade :94B: TRAD LBAUCT/OTCO/TBILL -
Latvijas Bankas organizētā
vērtspapīru izsole
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 1)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: DEAL DISC/diskonta likme - gada
diskonta likme
End of Block :16S: PRIC
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 2)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: LIMI DISC/diskonta likme - gada
diskonta likme, identiska
Order 1 norādītajai
End of Block :16S: PRIC
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Indicator :22H: BUSE BUYI - parādzīmju pirkšana
Indicator :22H: PAYM APMT - par samaksu
Date/Time :98A: EXPI yyyymmdd - pieteikums derīgs
tikai izsoles dienā; izsoles datums
Repetitive Subsequence B2 Trading Parties (Order 1)
Start of Block :16R: TRADPRTY
Party :95P: SELL Latvijas Bankas BIC
End of Block :16S: TRADPRTY
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Quantity of Financial :36B: ORDR FAMT/nominālvērtība latos -
Instruments izsolē pērkamais parādzīmju
apjoms
Identification of Financial :35B: - - - - - Vērtspapīru kods
Instruments
End of Block :16S: ORDRDET
End of Message/Trailer

 

4.2. OBLIGĀCIJU PIRKŠANAS PIETEIKUMS

MT502 Order to Buy or Sell ziņojumu dalībnieks nosūta Latvijas Bankai, lai nopirktu obligācijas Latvijas Bankas organizētajā vērtspapīru otrreizējā tirgus izsolē.

Nosaukums Lauks Apzīmējums Paskaidrojums
(Qualifier)
Sender Dalībnieka BIC
Message Type 502
Receiver Latvijas Bankas BIC
Message Text
Sequence A General Information
Start of Block :16R: GENL
Sender's Reference :20C: SEME Transakcijas references numurs
Function of the Message :23G: - - - - - NEWM - jauns pieteikums
Indicator :22F: TRTR TRAD - izsole
End of Block :16S: GENL
Sequence B Order Detail
Start of Block :16R: ORDRDET
Place of Trade :94B: TRAD LBAUCT/OTCO/TBOND -
Latvijas Bankas organizētā
vērtspapīru izsole
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 1)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: DEAL YIEL/peļņas likme - gada peļņas
likme
End of Block :16S: PRIC
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 2)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: LIMI YIEL/peļņas likme - gada peļņas
likme, identiska
Order 1 norādītajai
End of Block :16S: PRIC
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Indicator :22H: BUSE BUYI - obligāciju pirkšana
Indicator :22H: PAYM APMT - par samaksu
Date/Time :98A: EXPI yyyymmdd - pieteikums derīgs
tikai izsoles dienā; izsoles datums
Repetitive Subsequence B2 Trading Parties (Order 1)
Start of Block :16R: TRADPRTY
Party :95P: SELL Latvijas Bankas BIC
End of Block :16S: TRADPRTY
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Quantity of Financial :36B: ORDR FAMT/nominālvērtība latos -
Instruments izsolē pērkamais obligāciju apjoms
Identification of Financial :35B: - - - -- Vērtspapīru kods
Instruments
End of Block :16S: ORDRDET
End of Message/Trailer

 

5. pielikums

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES

REZULTĀTIEM

MT599 Free Format Message ziņojumu Latvijas Banka nosūta Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoles dalībniekiem.

Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender Latvijas Bankas BIC
Message Type 599
Receiver Dalībnieka BIC
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: Pieteikuma transakcijas references numurs
Narrative :79: Informācija par izsoles rezultātiem
End of Message/Trailer
 
6. pielikums
paziņojums par PIETEIKUMA
ANULĒŠANU
MT599 Free Format Message Latvijas Banka nosūta dalībniekam, ja Latvijas Banka anulē dalībnieka pieteikumu.
Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender Latvijas Bankas BIC
Message Type 599
Receiver Dalībnieka BIC
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: Pieteikuma transakcijas references numurs
Narrative :79: Pieteikuma anulēšanas iemesls
End of Message/Trailer

 

 

7. pielikums

VĒRTSPAPĪRU OTRREIZĒJĀ TIRGUS IZSOLES

REZULTĀTU KOPSAVILKUMS

Izsoles numurs:

Izsoles datums:

Vērtspapīra kods:

Dalībnieku skaits............

Latvijas Bankas pieprasītais/piedāvātais vērtspapīru apjoms, Ls ............

Dalībnieku pieteiktais vērtspapīru apjoms, Ls ............

Latvijas Bankas nopirkto/pārdoto vērtspapīru apjoms, Ls ............

Izsoles vidējā svērtā peļņas / diskonta likme ............%

Cita informācija* ..................

* Iekļauj pārskatā tikai pieteikuma anulēšanas gadījumā.

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumu" apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 454/4Pieņemts: 03.08.2000.Stājas spēkā: 08.09.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 292/295, 18.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
9914
08.09.2000
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"