Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1052

Rīgā 2004.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 29.§)
Par Galvojuma līgumu starp Latvijas Republiku un Ziemeļu Investīciju banku attiecībā uz vides investīciju projektu aizdevumiem un galvojumiem par vides investīciju projektu aizdevumiem saskaņā ar Statūtu 7. un 9.pantu, kuri pievienoti Līgumam par Ziemeļu Investīciju banku, kas parakstīts 2004.gada 11.februārī starp Dānijas Karalisti, Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Islandes Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Norvēģijas Karalisti un Zviedrijas Karalisti
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Galvojuma līgums starp Latvijas Republiku un Ziemeļu Investīciju banku attiecībā uz vides investīciju projektu aizdevumiem un galvojumiem par vides investīciju projektu aizdevumiem saskaņā ar Statūtu 7. un 9.pantu, kuri pievienoti Līgumam par Ziemeļu Investīciju banku, kas parakstīts 2004.gada 11.februārī starp Dānijas Karalisti, Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Islandes Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Norvēģijas Karalisti un Zviedrijas Karalisti (turpmāk — līgums), ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Līgums stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pieņemts un apstiprināts ar
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1052
Galvojuma līgums starp Latvijas Republiku un Ziemeļu Investīciju Banku

TĀ KĀ Ziemeļu Investīciju banka (“Banka”) izsniedz aizdevumus (“Vides investīciju aizdevumi”) un dod galvojumus aizdevumiem vides investīciju projektu realizācijai (“Vides investīciju aizdevumu galvojumi”) ārpus Bankas Dalībvalstīm saskaņā ar Bankas Statūtu 7. un 9. pantu;

TĀ KĀ Latvijas Republika (“Galvotājs”) ir nolēmusi izsniegt galvojumu (“Galvojums”) par labu Bankai attiecībā uz tās izsniegtajiem Vides investīciju aizdevumiem un Vides investīciju galvojumiem;

TĀ KĀ Dānijas Karaliste, Igaunijas Republika, Somijas Republika, Islandes Republika, Lietuvas Republika, Norvēģijas Karaliste un Zviedrijas Karaliste (“Pārējie galvotāji” vai kopā ar Galvotāju — “Galvotāji”) ir nolēmuši izsniegt attiecīgos galvojumus par labu Bankai;

TĀPĒC TAGAD apakšā parakstījušies līdzēji ir noslēguši šādu galvojuma līgumu (“Galvojuma līgums”):

1. pants

Galvojuma apjoms

1. 1. Galvojums sedz visus aizdevumus, ko Banka apzīmē kā Vides investīciju aizdevumus, un visus galvojumus, ko Banka apzīmē kā Vides investīciju galvojumus saskaņā ar Bankas Statūtu 9. pantu. Galvojums sedz visus konkrētā brīdī neatmaksātos Vides investīciju aizdevumus un visus konkrētā brīdī spēkā esošos Vides investīciju galvojumus.

1.2. Galvotājs garantē pēc pieprasījuma un solidāri ar Pārējiem galvotājiem Bankai pienācīgu un precīzu katra aizņēmēja finansiālo saistību izpildi saskaņā ar attiecīgo Vides investīciju aizdevumu, ieskaitot nokavējuma procentus, juridisko pakalpojumu un citas izmaksas saistībā ar Bankas prasību īstenošanu pret aizņēmēju, kā arī Bankas finansiālās saistības saskaņā ar Vides investīciju galvojumiem ievērojot šādus noteikumus:

(i) Galvotāju atbildības kopsummas limits ir Bankas nenomaksāto prasību kopsumma attiecībā uz Vides investīciju aizdevumiem konkrētā brīdī, plus kopsumma, ko Banka garantējusi saskaņā ar konkrētā brīdī spēkā esošajiem Vides investīciju galvojumiem;

(ii) Galvotāja atbildības kopsumma nepārsniedz EUR 3 176 275 no Galvotāju kopējās atbildības kopsummas, proti, EUR 300 miljonus.1 Galvotāja atbildība tiek secīgi samazināta ar maksājumiem, ko Galvotājs veic Bankai saskaņā ar šo Galvojuma līgumu.

2. pants

Galvojuma izpilde

2.1. Banka var pieprasīt saistību izpildi saskaņā ar Galvojuma līgumu, ja aizņēmējs daļēji vai pilnībā nav izpildījis saistības, kas garantētas saskaņā ar Galvojuma līguma 1. pantu, vai ja Banka ir saņēmusi maksājuma pieprasījumu saskaņā ar kādu Vides investīciju galvojumu.

2.2. Banka var arī pieprasīt saistību izpildi saskaņā ar Galvojuma līgumu, ja aizņēmēja izdarītais maksājums nav Bankas brīvā rīcībā.

2.3. Banka nedrīkst pieprasīt maksājumu saskaņā Galvojuma līgumu, vienlaikus nepieprasot maksājumu no Pārējiem galvotājiem.

2.4. Galvotājs maksājumu veic divu mēnešu laikā pēc Bankas pieprasījuma.

2.5. Ja aizņēmējs neizpilda savas saistības, kas izriet no Vides investīciju aizdevuma vai ja Banka saņem maksājuma pieprasījumu pēc Vides investīciju galvojuma (skat. 2.1. un 2.2. pantu), Banka veic visus iespējamos pasākumus, lai iekasētu saņemamās summas.

2.6. Vides investīciju aizdevumu un Vides investīciju galvojumu administrēšana gadījumos, kad Galvotājs ir veicis maksājumu Bankai pēc šī Galvojuma līguma, notiek saskaņā ar 5. panta noteikumiem.

2.7. Galvojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad galvotā summa ir pilnībā iemaksāta vai visi Vides investīciju aizdevumi ir pilnībā atmaksāti un visi Vides investīciju galvojumi ir beigušies vai cita iemesla rezultātā vairs nav spēkā.

3. pants

Vides investīciju aizdevumu administrēšana

3.1. Banka katra gada 31. decembrī un 31. augustā iesniedz atskaiti Galvotājam par summām, kas nav atmaksātas no izsniegtajiem Vides investīciju aizdevumiem, un galvotajām summām, kas izriet no Vides investīciju galvojumiem. Atskaitē jāietver īss Bankas novērtējums par aizņēmēju spēju atmaksāt aizdevumu, informācija par jebkuru lūgumu atlikt atmaksāšanu vai mainīt pamatsummas un/vai procentu maksājumu grafiku un par šādu lūgumu statusu, kā arī informācija par nokavētiem maksājumiem (neskaitot tehniska rakstura kavējumus).

3.2. Turklāt Banka bez nepamatotas kavēšanās informē Galvotāju par jebkuriem apstākļiem, kas pēc Bankas uzskata var negatīvi ietekmēt aizņēmēja spēju maksāt procentus vai veikt jebkura Vides investīciju aizdevuma pamatsummas atmaksāšanu, vai par jebkuru notikumu vai apstākļiem, kas var radīt Bankai saistību veikt maksājumu par Vides investīciju galvojumu.

3.3. Turklāt Banka iesniedz Galvotājam jebkuru tā pieprasītu informāciju par Vides investīciju aizdevumiem un Vides investīciju galvojumiem.

3.4. Banka administrē katru Vides investīciju aizdevumu un Vides investīciju galvojumu saskaņā ar vispārēji pieņemtajiem banku darbības principiem.

3.5. Galvotāja pienākumus un saistības nekādā veidā neietekmēs šī panta noteikumu neievērošana no Bankas puses.

4. pants

Cesija

4.1. Banka bez Galvotāja iepriekšējas piekrišanas nedrīkst cedēt vai ieķīlāt savas tiesības pēc Galvojuma līguma.

5. pants

Tiesību nodošana

5.1. Tādā apmērā, kā Galvotājs ir veicis maksājumu Bankai saskaņā ar Galvojuma līgumu, Galvotājs iegūst visas attiecīgās Bankas tiesības, ieskaitot tiesības uz jebkuru nodrošinājumu par Vides investīciju aizdevumu vai Vides investīciju galvojumu atkarībā no konkrētā gadījuma.

5.2. Ja Galvotājs uzņemas jebkuras no Bankas tiesībām augstāk aprakstītajā veidā, Banka pēc pieprasījuma iesniedz Galvotājam visu dokumentu apliecinātas kopijas par attiecīgajiem Vides investīciju aizdevumiem un Vides investīciju galvojumiem.

5.3. Ja Galvotājs ir uzņēmies Bankas tiesības, Banka pēc Galvotāja pieprasījuma noslēdz līgumu ar Galvotāju par maksājumu administrēšanu un iekasēšanu pēc attiecīgajiem Vides investīciju aizdevumiem vai atkarībā no konkrētā gadījuma — pēc Vides investīciju galvojumiem.

6. pants

Paziņojumi

6.1. Paziņojumi saistībā ar šo Galvojuma līgumu tiek nosūtīti Galvotājam un/vai Bankai atkarībā no konkrētā gadījuma uz šādām adresēm:

Galvotājam:

Bankai:

Finanšu ministrija

Ziemeļu Investīciju banka

P.O. Box 249,

Smilšu iela 1,

Fabianikatu 34

Rīga, LV-1919

FIN-00171 Helsinki

Latvija

Somija

Fakss: +371 7 095503

Fakss: + 358 9 622 1504

7. pants

Strīdu izšķiršana

7.1. Ikviens strīds, domstarpība vai prasība, kas rodas no vai attiecas uz šī Līguma interpretāciju, piemērošanu vai izpildi, ieskaitot tā pastāvēšanu, spēkā esamību vai izbeigšanu, un kas netiek atrisināts sarunās vai citā savstarpēji saskaņotā strīdu risināšanas veidā 60 dienu laikā, tiek izšķirts galīgi un saistoši šķīrējtiesā saskaņā ar tiem Pastāvīgās šķīrējtiesas izvēles darbības noteikumiem, strīdiem, kuros iesaistītās starptautiskas organizācijas un valstis, kas ir spēkā no šī Līguma spēkā stāšanās datuma.

7.2. Šķīrējtiesnešu skaits būs trīs. Katrs līdzējs, kā detalizēti izklāstīts 7.1. pantā minētajos šķīrējtiesas noteikumos, iecels vienu šķīrējtiesnesi, un abi šādi ieceltie šķīrējtiesneši iecels trešo šķīrējtiesnesi, kurš darbosies kā šķīrējtiesas priekšsēdētājs. Ja šādā veidā šķīrējtiesnesi iecelt neizdodas, iecelšanu veic Starptautiskās tiesas priekšsēdētājs.

7.3. Šķīrējtiesas procesa valoda ir angļu valoda.

8. pants

Stāšanās spēkā

8.1. Šis galvojums stājas spēkā, kad

(i) spēkā ir stājies 2004. gada 11. februārī parakstītais Līgums par Ziemeļu Investīciju banku un;

(ii) visi Galvojuma līgumi ar Pārējiem galvotājiem ir pienācīgi parakstīti un noformēti.

Galvojuma līgums parakstīts angļu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens ir Galvotājam, bet otrs — Bankai.

Parakstīts Helsinkos, 2004.gada 17.decembrī.

LATVIJAS REPUBLIKAS

ZIEMEĻU INVESTĪCIJU BANKAS

valdības vārdā

vārdā

1      

Dānija

EUR

70,112,698

(apt. 23,37 %)

Igaunija

EUR

2,189,894

(apt. 0,73 %)

Somija

EUR

51,377,349

(apt. 17,13 %)

Islande

EUR

3,186,941

(apt. 1,06 %)

Latvija

EUR

3,176,275

(apt. 1,06 %)

Lietuva

EUR

4,911,939

(apt. 1,64 %)

Norvēģija

EUR

61,324,467

(apt. 20,44 %)

Zviedrija

EUR

103,720,437

(apt. 34,57 %)

300,000,000

(100 %)

GUARANTEE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE NORDIC INVESTMENT BANK

relating to Environmental Investment Loans and Environmental Investment Guarantees in accordance with Sections 7 and 9 of the Statutes attached to the Agreement concerning Nordic Investment Bank, signed 11 February 2004 between the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden

WHEREAS Nordic Investment Bank (the “Bank”) makes loans (“Environmental Investment Loans”) and issues loan guarantees (“Environmental Investment Guarantees”) for environmental investments in the neighbouring region of the Member countries of the Bank pursuant to Sections 7 and 9 of the Statutes of the Bank;

WHEREAS the Republic of Latvia (the “Guarantor”) has, decided to issue a guarantee (the “Guarantee”) in favour of the Bank in relation to Environmental Investment Loans and Environmental Investment Guarantees;

WHEREAS the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Republic of Lithuania, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden (the “Other Guarantors” or, together with the Guarantor the “Guarantors”) have decided to issue corresponding guarantees in favour of the Bank;

NOW THEREFORE the undersigned parties have entered into the following guarantee agreement (the “Guarantee Agreement”):

Article 1

Scope of the Guarantee

1.1 The Guarantee shall cover all loans designated by the Bank as Environmental Investment Loans and all guarantees designated by the Bank as Environmental Investment Guarantees in accordance with Section 9 of the Statutes of the Bank. The Guarantee shall cover all Environmental Investment Loans, which are outstanding from time to time and all Environmental Investment Guarantees in force from time to time.

1.2. The Guarantor guarantees on demand and jointly and severally with the Other Guarantors, to the Bank the due and punctual observance and performance of each borrower of its financial obligations under the relevant Environmental Investment Loan, including default interest and legal fees and other costs in connection with enforcing the Bank’s claims against the borrower, as well as the Bank’s financial obligations under the Environmental Investment Guarantees on the following terms:

(i) The aggregate amount of the liability of the Guarantors shall be limited to the aggregate amount of the Bank’s outstanding claims in relation to Environmental Investment Loans from time to time, plus the aggregate amount guaranteed by the Bank under the Environmental Investment Guarantees in force from time to time;

(ii) The aggregate amount of the liability of the Guarantor shall not exceed EUR 3,176,275 of the aggregate amount of the total liability of the Guarantors, i.e. EUR 300 million.1 The liability of the Guarantor shall be successively decreased by the payments made by the Guarantor to the Bank under this Guarantee Agreement.

Article 2

Performance of the Guarantee

2.1 The Bank may demand performance under this Guarantee Agreement if the borrower has failed to perform all or part of the obligations guaranteed under Article 1 above or if the Bank has received a demand for payment under an Environmental Investment Guarantee.

2.2 The Bank may also demand performance under this Guarantee Agreement if a payment made by the borrower is not at the free disposal of the Bank.

2.3 The Bank may not demand payment under this Guarantee Agreement without simultaneously demanding payment by the Other Guarantors.

2.4 The payment by the Guarantor shall be made within two months from the Bank’s demand.

2.5 Should the borrower fail to meet its obligations under Environmental Investment Loan, or should the Bank receive a demand for payment under an Environmental Investment Guarantee (see 2.1 and 2.2 above), the Bank shall make its best efforts to recover the due and payable amounts.

2.6 The administration of Environmental Investment Loans and Environmental Investment Guarantees in cases in which the Guarantor has made a payment to the Bank under this Guarantee Agreement shall be subject to the provisions in Article 5 below.

2.7 This Guarantee Agreement shall remain in force until the aggregate amount guaranteed has been paid in full, or all Environmental Investment Loans have been repaid in full and all Environmental Investment Guarantees have lapsed or for some other reason ceased to be in force.

Article 3

The administration of Environmental Investment Loans

3.1 The Bank shall as of 31 December and 31 August each year report to the Guarantor the amounts outstanding under the Environmental Investment Loans and the amounts guaranteed under the Environmental Investment Guarantees. The report shall include a short assessment by the Bank of the borrowers’ ability to repay the Loan, information on any requests for deferring or rescheduling of a payment of principal and/or interest and the status of such requests as well as information on delayed payments (excluding technical delays).

3.2 The Bank shall, in addition to the above, without unreasonable delay inform the Guarantor of any circumstance which in the opinion of the Bank may adversely affect the borrower’s ability to pay interest on, or make repayments of, principal on any Environmental Investment Loan, or of any occurrence or circumstance which may cause an obligation for the Bank to make a payment under an Environmental Investment Guarantee.

3.3 The Bank shall, in addition to the above, furnish the Guarantor with any requested information regarding Environmental Investment Loans and Environmental Investment Guarantees.

3.4 The Bank shall administer each Environmental Investment Loan and Environmental Investment Guarantee in accordance with generally accepted banking principles.

3.5 The obligations and liabilities of the Guarantor shall in no way whatsoever be affected by any failure on the Bank’s behalf in complying with the provisions of this Article.

Article 4

Assignment

4.1 The Bank shall not without the prior consent of the Guarantor assign or pledge its rights under this Guarantee Agreement.

Article 5

Transfer of rights

5.1 To the extent the Guarantor has made a payment to the Bank under this Guarantee Agreement, the Guarantor shall acquire all corresponding rights of the Bank, including the right to any security for such Environmental Investment Loan or Environmental Investment Guarantee, as the case may be.

5.2 Should the Guarantor assume any of the Bank’s rights in the manner described above, the Bank shall on request furnish the Guarantor with certified copies of all documents concerning the appropriate Environmental Investment Loans and Environmental Investment Guarantees.

5.3 If the Guarantor has assumed the rights of the Bank, the Bank shall at the request of the Guarantor enter into an agreement with the Guarantor regarding the administration and collection of payments under the appropriate Environmental Investment Loans or, as the case may be, Environmental Investment Guarantees.

Article 6

Notices

6.1 Notices in connection with this Guarantee Agreement shall be sent to the Guarantor and/or the Bank, as the case may be under the following addresses:

The Guarantor:

The Bank:

Ministry of Finance

Nordic Investment Bank

P.O. Box 249,

Smilsu street 1,

Fabianinkatu 34

Riga LV-1919

FIN-00171 Helsinki

Latvia

Finland

Fax: +371 7 095503

Fax: +358 9 622 1504

Article 7

Dispute resolution

7.1 Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the interpretation, application or performance of this Agreement, including its existence, validity or termination, which is not settled by negotiation or other agreed mode of settlement within 60 days, shall be settled by final and binding arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration involving International Organizations and States, as in effect on the date of this Agreement.

7.2 The number of arbitrators shall be three. Each party shall, as set out in detail in the arbitration rules referred to in Article 7.1, appoint one arbitrator and the two so appointed arbitrators shall appoint the third arbitrator who shall act as the presiding arbitrator of the tribunal. In case of failure to appoint (an) arbitrator(s) in the afore described manner, the appointing authority shall be the President of the International Court of Justice.

7.3 The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

Article 8

Entry into Force

8.1 This Guarantee shall enter into force when

(i) the Agreement concerning NIB, signed 11 February 2004 has entered into force and;

(ii) all Guarantee Agreements with the Other Guarantors have been duly signed and executed.

This Guarantee Agreement has been signed in English in two counterparts, one for Guarantor and one for the Bank.

Done in Helsinki on 17 December 2004

For and on behalf of the Government of

For and on behalf of

THE REPUBLIC

THE NORDIC

OF LATVIA

INVESTMENT BANK

1      

 Denmark

EUR

70,112,698

(app. 23,37 %)

Estonia

EUR

2,189,894

(app. 0,73 %)

Finland

EUR

51,377,349

(app. 17,13 %)

Iceland

EUR

3,186,941

(app. 1,06 %)

Latvia

EUR

3,176,275

(app. 1,06 %)

Lithuania

EUR

4,911,939

(app. 1,64 %)

Norway

EUR

61,324,467

(app. 20,44 %)

Sweden

EUR

103,720,437

(app. 34,57 %)

300,000,000

(100 %)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1052Pieņemts: 21.12.2004.Stājas spēkā: 28.12.2004.Zaudē spēku: 16.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 27.12.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
98518
28.12.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva