Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2005. gada 20. oktobra likumu: Par valsts budžetu 2006.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2005.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2005.gadam ieņēmumos 2 708 127 067 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2005.gadam izdevumos 2 850 986 299 latu apmērā un tīrajos aizdevumos — - 1 672 032 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 178 916 593 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 115 982 953 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 30 251 596 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 929 929 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei 829 354 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 21 155 326 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 12 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pašvaldību pasākumiem 3 405 561 lata apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 436 543 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 33 646 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 390 418 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

6.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, kas paredz kārtību, kādā nosaka rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

8.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 114 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2005.gadā var sniegt valsts galvojumus 54 840 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

9.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 43 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 29 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 14 000 000 latu apmērā.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 76,74 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 17,69 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,30 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,27 procenti.

11.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir divi procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

12.pants. Apstiprināt izdevumus pro­grammai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2005.gadā 155 016 330 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

13.pants. Budžeta izpildītājiem finanšu ministra noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi. Tāmēs paredzēt izdevumus, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

14.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

15.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

16.pants. Visi Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

17.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm triju nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniegt Finanšu ministrijai investīciju projektu ieviešanas plānus atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajai veidlapai. Ja investīciju projektam ir vairāki apakšprojekti vai tā īstenošana notiek dažādās vietās, investīciju projekta ieviešanas plānu iesniedz par katru sastāvdaļu, norādot apakšprojekta īstenošanas vietu. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes triju nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniedz Finanšu ministrijai arī šā likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto investīciju projektu ieviešanas plānus un apstiprinājumus par pārējo līdzfinansējuma avotu pieejamību atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajai veidlapai.

18.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm triju mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniegt Finanšu ministrijai projekta realizācijas gala ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajai veidlapai. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes triju mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniedz Finanšu ministrijai arī šā likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto projektu realizācijas gala ziņojumus par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajai veidlapai.

19.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

20.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

21.pants. Noteikt, ka programmas 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei”, 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

22.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 194 230 590 lati.

23.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem — 73 procentu apmērā un valsts budžetam — 27 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 26 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 18 lati mēnesī.

24.pants. (1) Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 6 166 390 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

(2) Atļaut finanšu ministram dzēst no Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumus 832 262 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un atbilstoši samazināt Pārtikas un veterinārā dienesta aizņēmuma saistības attiecībā uz Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirto aizdevumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2005. likumu, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

25.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 16 000 000 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

26.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

27.pants. Reorganizācijas rezultātā izveidoto valsts budžeta iestāžu (valsts aģentūru) darbība līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2005.gadam”, tiek finansēta, izmantojot maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atvērto norēķinu kontu Valsts kasē.

28.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas valsts budžeta finansētām institūcijām.

29.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” valsts akciju sabiedrība “Latvenergo” papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividendes 1 097 397 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ““Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku”.

30.pants. Ministru kabinetam, saņemot no Eiropas Komisijas lēmumu par individuālā atbalsta projekta atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, līdz 2005.gada 1.jūlijam ir tiesības pagarināt samaksas termiņu tiem akciju sabiedrības “Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca” valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nokavēto nodokļu maksājumiem, kuri izveidojušies līdz 2003.gada 1.novembrim, neaprēķinot likumā “Par nodokļiem un nodevām” un konkrētajos nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu, kā arī dzēst iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu, kas šiem nodokļu maksājumiem aprēķināta līdz tā mēneša pirmajam datumam, kurā tiek pieņemts lēmums par samaksas termiņa pagarināšanu, un soda naudu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) uzņēmējsabiedrība ražo augstas tehnoloģijas produktus, un šīs uzņēmējsabiedrības neto apgrozījumā Ministru kabineta noteikto atbalstāmo produktu apgrozījuma īpatsvars pirmstaksācijas periodā ir vairāk nekā 75 procenti;

2) uzņēmējsabiedrības parādu saistības 2004.gada 31.decembrī nepārsniedz tās aktīvus. Nosakot uzņēmējsabiedrības parādu saistības, netiek ņemtas vērā saskaņā ar šo pantu dzēšamās summas;

3) attiecībā uz pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu maksājumu termiņa pagarinājumu un nokavējuma naudas dzēšanu ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa maksājumiem;

4) kārtējie nodokļu maksājumi no 2005.gada 1.janvāra veikti pilnā apmērā un likumos noteiktajos termiņos.

31.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto un finansēto projektu īstenošanai ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

32.pants. (Izslēgts ar 30.08.2005. likumu, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

33.pants. (Izslēgts ar 30.08.2005. likumu, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

34.pants. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammās 03.12.00 “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” un 05.12.00 “Zinātnes konkurētspējas veicināšana” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

35.pants. Finanšu ministrijai pēc tam, kad pārņemtas valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” saistības, kas izriet no 2001.gada 26.novembra līguma starp valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka” un Eiropas Padomes Attīstības banku par 7 019 240 eiro un 9 591 610 ASV dolāru aizdevumu un no 2001.gada 26.novembra līguma starp valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka” un Ziemeļu Investīciju banku par 7 019 240 eiro un 9 591 610 ASV dolāru aizdevumu, un kad valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka” atmaksājusi saistības valsts budžetā, pārskaitīt finanšu līdzekļus 20 000 000 latu apmērā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitāla palielināšanai.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

36.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas programmā 11.00.00 “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana” 986 797 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” Valsts kasē.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

37.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pro­grammā 12.00.00 “Atbalsts novadiem” paredzēto apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

38.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

(30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 20.decembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 24.decembrī
Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
1. pielikums
Valsts konsolidētais budžets 2005.gadam

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
2. pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
3. pielikums
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
4. pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
5. pielikums
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
6. pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
7. pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu  daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
8. pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
9. pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
10. pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
11. pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
12. pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
13. pielikums
Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
14. pielikums
Valsts nozīmes pasākumu veikšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
15. pielikums
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
16. pielikums
Valsts izsniedzamie galvojumi 2005.gadam
Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
17. pielikums
Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2005.gadam

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

Likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam”
18. pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

(Pielikums 30.08.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2005.)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valsts budžetu 2005.gadam Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.2004.Stājas spēkā: 01.01.2005.Zaudē spēku: 01.01.2006.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 24.12.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 10.02.2005.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
98465
{"selected":{"value":"17.09.2005","content":"<font class='s-1'>17.09.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.09.2005","iso_value":"2005\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2005","iso_value":"2005\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2005.-16.09.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.09.2005
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)