Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1023

Rīgā 2004.gada 14.decembrī (prot. Nr.72 41.§)
Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta otrās daļas 6.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 159.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. kuģis — jebkura veida jūras kuģis, kas darbojas jūrā (arī kuģis ar zemūdens spārniem, kuģis uz gaisa spilveniem, zemūdens kuģis un peldošs kuģis);

2.2. atpūtas kuģis — jebkura veida kuģis, kas paredzēts sportam vai izklaidei (neatkarīgi no dzinēja veida);

2.3. zvejas kuģis — jebkurš kuģis, kas aprīkots vai ko lieto rūpnieciskai zivju vai citu dzīvo jūras resursu zvejai;

2.4. kuģu radītie atkritumi — visi atkritumi (arī piesārņotie ūdeņi un kravu pārpalikumi, izņemot kravu pārpalikumus, kas rodas kuģa ekspluatācijā un uz ko attiecas MARPOL 73/78 I, IV un V pielikums) un ar kuģa kravu saistītie atkritumi, kas noteikti MARPOL 73/78 V pielikuma īstenošanas vadlīnijās. Kuģu radītie atkritumi uzskatāmi par atkritumiem Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē;

2.5. kravu pārpalikumi — jebkuru kravas materiālu atliekas (arī iekraušanas vai izkraušanas pārpalikumi un noplūdes), kas paliek uz kuģa, kravas tilpnēs vai tvertnēs pēc kuģa izkraušanas un tīrīšanas. Kravu pārpalikumi uzskatāmi par atkritumiem Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē;

2.6. MARPOL 73/78 — 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem, kurā grozījumi izdarīti ar 1978.gada protokolu;

2.7. ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas — jebkuras stacionāras, peldošas vai pārvietojamas iekārtas, kuras var uzņemt kuģu radītos atkritumus un kravu pārpalikumus.

3. Noteikumi attiecas uz visiem kuģiem (arī uz zvejas kuģiem un atpūtas kuģiem neatkarīgi no to karoga), kas piestāj vai atrodas jebkurā ostā, izņemot kara kuģus, kara flotes palīgkuģus vai citus kuģus, kuri atrodas kādas valsts īpašumā vai lietojumā un kurus minētā valsts attiecīgajā laikposmā izmanto tikai valsts nekomerciāliem nolūkiem."

2. Svītrot 7.punktā vārdus "kas saņēmušas licenci kuģu radīto atkritumu uzņemšanai un pārstrādei ostās".

3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Kuģa kapteinis (izņemot zvejas kuģus un atpūtas kuģus, kuri drīkst pārvadāt ne vairāk kā 12 pasažierus) aizpilda kuģa atkritumu deklarāciju (1.pielikums) un nosūta tajā esošo informāciju ostas pārvaldei vienā no šādiem termiņiem:

8.1. vismaz 24 stundas pirms kuģa ienākšanas ostā, ja osta ir zināma;

8.2. tiklīdz piestāšanas osta kļūst zināma, ja minētā informācija ir pieejama mazāk nekā 24 stundas pirms piestāšanas ostā;

8.3. kuģim izejot no iepriekšējās ostas, ja reisa ilgums ir mazāks par 24 stundām."

4. Izteikt 9.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kuģa kapteinis pēc kuģa ienākšanas ostā iesniedz kuģa atkritumu deklarāciju ostas pārvaldē, kura nekavējoties nosūta deklarācijas kopiju Valsts vides dienestam."

5. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Pirms ostas atstāšanas kuģis nodod ostas atkritumu pieņemšanas iekārtās:

10.1. kuģa radītos atkritumus;

10.2. kravu pārpalikumus saskaņā ar MARPOL 73/78 prasībām."

6. Svītrot 11.punktu.

7. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Kuģus, kuri ir iesaistīti regulārā satiksmē un bieži un regulāri piestāj ostās, ostas pārvalde pēc saskaņošanas ar Valsts vides dienestu var atbrīvot no šo noteikumu 8.punktā un 10.1.apakšpunktā minēto prasību izpildes, ja ir nodrošināta šo kuģu radīto atkritumu nodošana un obligāto maksu samaksa ostās, kuras atrodas kuģa maršrutā."

8. Izteikt 13.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13. Lai kuģi, kas ir iesaistīts regulārā satiksmē un bieži un regulāri piestāj ostās, atbrīvotu no šo noteikumu 8.punktā un 10.1.apakšpunktā minēto prasību izpildes, kuģa kapteinis, kuģa īpašnieks vai kuģa operators iesniedz iesniegumu ostas pārvaldē. Iesniegumā norāda:".

9. Papildināt noteikumus ar 13.1punktu šādā redakcijā:

"13.1 Kuģis drīkst doties uz nākamo ostu, nenododot kuģa radītos atkritumus, ja saskaņā ar kuģa atkritumu deklarāciju atkritumu uzkrāšanas tilpņu ietilpība ir pietiekama, lai visus uzkrātos un plānotajā reisā uzkrājamos atkritumus uzglabātu līdz galamērķa ostai. Ja ostas pārvaldei ir informācija, ka plānotajā galamērķa ostā nav atbilstošu ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu vai galamērķa osta nav zināma, ostas pārvalde pieprasa, lai kuģis pirms izbraukšanas no ostas nodod atkritumus."

10. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas un apsaimniekošanas izmaksas sedz ostā ienākošie kuģi, maksājot sanitāro maksu. Kuģi (izņemot zvejas kuģus un atpūtas kuģus, kuri drīkst pārvadāt ne vairāk kā 12 pasažierus) maksā sanitāro maksu neatkarīgi no tā, vai tie izmanto ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas vai neizmanto."

11. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ostas pārvaldei ir tiesības atbrīvot no sanitārās maksas kuģi, kurš veic regulārus un īstermiņa reisus un kura kapteinis, kuģa īpašnieks vai kuģa operators var pierādīt, ka kuģa radītie atkritumi tiek nodoti citā kuģa maršrutā esošajā ostā un par to tiek maksāta sanitārā maksa."

12. Izteikt 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Ostas pārvaldes pienākums ir informēt ostas lietotājus par sanitārās maksas apmēru, aprēķināšanas kārtību un izmantošanu arī tādā gadījumā, ja sanitārā maksa ir iekļauta kopējā ostas maksā.

20. Ostas pārvalde informē Valsts vides dienestu par kuģiem, kuriem ir samazināts sanitārās maksas apmērs vai kuri ir atbrīvoti no sanitārās maksas. Valsts vides dienests reizi gadā informē Eiropas Komisiju un Baltijas jūras vides aizsardzības komisiju (turpmāk — Helsinku komisija) par kuģiem, kuri ir atbrīvoti no šo noteikumu 8., 10. un 14.punktā minēto prasību izpildes."

13. Svītrot 21.punktu.

14. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ņemot vērā ostas lietotāju operatīvās vajadzības, ostas lielumu, ģeogrāfisko izvietojumu un to kuģu veidu, kuri piestāj ostā, ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas ir atbilstošas, ja tās spēj no kuģiem, kuri parasti izmanto attiecīgo ostu, pieņemt attiecīgā veida un daudzuma kuģu radītos atkritumus un kravu pārpalikumus. Ja ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas attiecīgajam kuģim nav piemērotas, kuģa kapteinis aizpilda un iesniedz ostas pārvaldē un Valsts vides dienestā ziņojumu (2.pielikums). Valsts vides dienests iesniedz Eiropas Komisijai saņemtos ziņojumus par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu neatbilstību."

15. Aizstāt 27.punktā vārdus "MARPOL konvencijas" ar vārdiem "MARPOL 73/78 ".

16. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Kuģa kapteinis nodrošina, lai kuģa atkritumu reģistrācijas žurnālā, naftas operāciju žurnālā vai kravas operāciju žurnālā ieraksti par kuģu radīto atkritumu un kravu pārpalikumu nodošanu ostā tiktu izdarīti atbilstoši MARPOL 73/78 prasībām. Ja uz kuģi neattiecas MARPOL 73/78 prasības par kuģu radīto atkritumu reģistrācijas žurnālu, naftas operāciju žurnālu vai kravas operāciju žurnālu, minētos ierakstus izdara kuģa žurnālā."

17. Aizstāt 31. un 32.punktā vārdus "Jūras vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienests" (attiecīgā locījumā).

18. Izteikt 33., 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

"33. Šo noteikumu prasību ievērošanu attiecībā uz kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu kontrolē Valsts vides dienests. Valsts vides dienests pirmām kārtām pārbauda kuģus, kuri nav izpildījuši šo noteikumu 8.punktā minētās prasības vai par kuriem ir saņemta informācija, ka tie nav ievērojuši citas šajos noteikumos noteiktās prasības. Šo noteikumu ievērošanu var kontrolēt ostu valsts kontroles ietvaros. Kontrolē vismaz 25 % kuģu, kuri ienākuši ostā konkrētajā kalendāra gadā.

34. Ja kuģis izbraucis jūrā, nenododot ostā kuģa radītos atkritumus vai kravu pārpalikumus, Valsts vides dienests informē par to ostas kapteini un ostas pārvaldi nākamajā ostā, kurā kuģis paredzējis piestāt. Nākamajā ostā, kurā kuģis piestāj, kuģu un ostu kontroles inspektori aiztur kuģi līdz brīdim, kamēr tiek izvērtēta kuģa radīto atkritumu deklarācijā sniegtā informācija un šajos noteikumos noteikto prasību piemērošana attiecīgajam kuģim."

35. Ja saņemta informācija, ka kuģis šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav nodevis kuģa radītos atkritumus ostā, kuģu un ostu kontroles inspektori aiztur kuģi līdz brīdim, kamēr pabeidz izvērtējumu par atkritumu nodošanas atbilstību šiem noteikumiem un kamēr nav nodoti kuģa radītie atkritumi atbilstoši šo noteikumu prasībām."

19. Papildināt 36.punkta trešo teikumu aiz vārdiem "par kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu" ar vārdiem "un ievērojot katras ostas vajadzības pēc ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām".

20. Aizstāt 37.punktā vārdus "attiecīgo reģionālo vides pārvaldi un Jūras vides pārvaldi" ar vārdiem "Valsts vides dienestu".

21. Izteikt 40.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1.1. ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas un to nepieciešamības izvērtējums, ņemot vērā to kuģu vajadzības, kādi parasti piestāj ostā;".

22. Papildināt noteikumus ar 40.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1.4. kuģu radīto atkritumu un kravu pārpalikumu nodošanas kārtība;".

23. Svītrot 43.punktu.

24. Papildināt noteikumus ar 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Līdz 2004.gada 31.decembrim šajos noteikumos Valsts vides dienestam noteiktās funkcijas pilda Jūras vides pārvalde."

25. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/59/EK (2000.gada 27.novembris) par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai."

26. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.455

27. Svītrot 4.pielikumā vārdus "Licences numurs".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1023Pieņemts: 14.12.2004.Stājas spēkā: 23.12.2004.Zaudē spēku: 01.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 22.12.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
98296
23.12.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)