Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Aizstāt 2.panta otrajā un trešajā daļā, 27.panta pirmajā un otrajā daļā un 45.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt 2.panta otrās daļas 2.punktā vārdu "telekomunikācijas" ar vārdiem "elektroniskie sakari".

4. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmējs" ar vārdu "komersants".

5. 7.pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Komisija ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona.";

aizstāt sestajā daļā vārdu "nošķirta" ar vārdu "sava".

6. 10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "noteiktos uzdevumus" ar vārdiem "noteiktās funkcijas";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "sniedzējam" ar vārdiem "vai lietotājam";

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Komisija likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā var pilnvarot pašvaldību veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju valsts regulējamās nozarēs, ja attiecīgā pašvaldība tam piekrīt.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "attiecīgā pašvaldība" ar vārdiem "attiecīgās pašvaldības regulators";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Regulators nosaka kvalitātes prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai."

7. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Regulatora atbildība

(1) Regulators ir atbildīgs par savas darbības likumību.

(2) Zaudējumus, kas radušies regulatora prettiesiska lēmuma vai prettiesiska administratīvā akta dēļ, atlīdzina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

8. Aizstāt 16.panta otrajā un trešajā daļā, 23.panta pirmajā daļā, 30.panta ceturtajā daļā un 31.panta otrajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

9. Papildināt 16.panta ceturto daļu pēc vārda "anulēšanu" ar vārdu "(atcelšanu)".

10. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Licencē norāda sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu, licences darbības zonu kā ģeogrāfisku teritoriju, licences grozīšanas un anulēšanas (atcelšanas) iespējas, kā arī īpašos nosacījumus, kurus paredz regulējamās nozares speciālie normatīvie akti."

11. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Licences nosacījumu grozīšana, licences anulēšana (atcelšana) un darbības apturēšana

(1) Pamatotu ierosinājumu grozīt izsniegtās licences nosacījumus vai anulēt (atcelt) licenci sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatoram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Regulators groza izsniegtās licences nosacījumus, ja:

1) ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas attiecas uz regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu;

2) citādi nav iespējams nodrošināt ekonomiski pamatotu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu licences darbības zonā;

3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis pamatotu ierosinājumu.

(3) Regulators, informējot attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai attiecīgo pašvaldību, anulē (atceļ) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegto licenci, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

1) neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus;

2) neievēro vai pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

3) atzīts par likvidējamu;

4) iesniedzis pamatotu ierosinājumu;

5) 12 mēnešu laikā no licences izsniegšanas dienas nav sācis sniegt sabiedriskos pakalpojumus (ja licencē nav noteikts sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sākuma termiņš).

(4) Par licences nosacījumu grozīšanu regulators rakstveidā brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz 30 dienas iepriekš. Šā panta otrās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā regulators nosaka brīdināšanas termiņu.

(5) Par licences anulēšanu (atcelšanu) regulators rakstveidā brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz trīs mēnešus iepriekš. Šā panta trešās daļas 3., 4. un 5.punktā noteiktajā gadījumā, kā arī anulējot (atceļot) licenci saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, regulators nosaka brīdināšanas termiņu.

(6) Ja licence tiek anulēta (atcelta), sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neatmaksā saskaņā ar šā likuma 30.pantu samaksāto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

(7) Regulators aptur izsniegtās licences darbību, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus vai normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

(8) Administratīvā procesa likumā noteiktais tiesiska administratīvā akta atcelšanas termiņa ierobežojums netiek piemērots, izdarot grozījumus licencē vai licenci anulējot (atceļot) saskaņā ar šo likumu."

12. Aizstāt 19.panta ceturtajā daļā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu".

13. Papildināt 21.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pieteikuma iesniegšana tiesā par tāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, ar kuru apstiprināts tarifs, neaptur komisijas izdota administratīvā akta darbību."

14. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā un 32.panta otrajā daļā vārdu "saņēmējs" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "lietotājs" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

15. Aizstāt 25.panta otrajā daļā vārdus "uzņēmējdarbību, kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic brīvas konkurences un tirgus apstākļos" ar vārdiem "cita veida komercdarbību".

16. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam. Minētā uzskaite ir nodalīta no kopējās komercdarbības grāmatvedības uzskaites."

17. 27.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"27.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja cita veida darbība";

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus "brīvas konkurences apstākļos".

18. 28.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiks anulēta (atcelta) licence;";

aizstāt otrajā daļā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu", vārdus "uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības)" - ar vārdu "komersantus".

19. 31.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā

"31.pants. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme un maksāšanas kārtība";

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitli "katru gadu līdz 1.oktobrim";

aizstāt otrajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "kalendārajā";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, nosaka Ministru kabinets."

20. 33.panta pirmajā daļā:

izslēgt vārdu "rakstveidā";

aizstāt vārdus "tam pieejamos" ar vārdiem "tā rīcībā esošos".

21. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdus "ne vēlāk kā divas nedēļas" ar vārdiem "mēneša laikā".

22. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Regulatora lēmumu pieņemšana un izpilde

(1) Regulators lietā par strīda izšķiršanu pieņem lēmumu un nosaka tā izpildes kārtību un termiņus. Šādu regulatora lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta lietas dalībniekiem.

(2) Regulatora lēmumu lietā par strīda izšķiršanu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās.

(3) Regulatora lēmuma izpilde tiek nodrošināta lēmumā noteiktajā kārtībā un termiņos."

23. Aizstāt 36.panta pirmajā daļā vārdus "sabiedrisko pakalpojumu regulatora padome (turpmāk - padome)" ar vārdu "padome".

24. Izteikt 38.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Padomes locekļa komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus, ciktāl tie nav noteikti šajā likumā, nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"."

25. Aizstāt 42.panta ceturtajā daļā vārdus "visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes" ar vārdiem "padomes noteiktajā kārtībā".

26. 44.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "izstrādā" ar vārdu "apstiprina";

izslēgt trešo daļu.

27. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

"46.pants. Padomes locekļu un izpildinstitūcijas darbinieku atalgojums

Padome nosaka priekšsēdētāja un padomes locekļu algu, kā arī izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu gadskārtējā valsts budžetā atalgojumam paredzētās apropriācijas ietvaros."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 2.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 21.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.12.2004.Stājas spēkā: 04.01.2005.Tēma: Enerģētika; Patērētāju tiesības; Valsts iestādes, civildienests; Konkurences tiesības; Bankas, finanses, budžets; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 21.12.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 27.01.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
98239
04.01.2005
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)