Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas valdes lēmums Nr.453/8

Rīgā 2000. gada 27. jūlijā

Par "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoļu noteikumu" apstiprināšanu

Latvijas Bankas valde n o l e m j:

1. Apstiprināt "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoļu noteikumus" (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas valdes 1997. gada 2. oktobra lēmumu Nr. 280/2 "Par "Noteikumu Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsolēm Latvijas Bankā" apstiprināšanu".

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2000. gada 8. septembri.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs I. Rimšēvičs

 

 

Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoļu noteikumi

"Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoļu noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) nosaka vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoļu kārtību Latvijas Bankā. Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz likumu "Par Latvijas Banku" un saskaņā ar "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumiem".

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Vērtspapīru pārdošana ar atpirkšanu (repo) - darījums, kurā vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoles (tālāk tekstā - izsole) dalībnieks pārdod vērtspapīrus Latvijas Bankai un, termiņam beidzoties, atpērk tos no Latvijas Bankas par fiksētu cenu (tālāk tekstā - arī repo darījums un repo ).

1.2. Izsoles dalībnieks (tālāk tekstā - dalībnieks) - Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle), kā arī ārvalstu banka, starptautiska valūtas, finanšu vai kredīta institūcija, kurai Latvijas Bankā ir naudas konts norēķiniem latos un kura piedalās Latvijas Bankas organizētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā (tālāk tekstā - VNS).

1.3. Repo termiņš - Latvijas Bankas noteiktais repo darījuma dienu skaits no vērtspapīru pārdošanas dienas līdz to atpirkšanas dienai, neieskaitot atpirkšanas dienu.

1.4. Repo konts - Latvijas Bankas vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) darījumu konts VNS, kurā uz attiecīgā darījuma termiņu grāmato Latvijas Bankai pārdotos vērtspapīrus. Repo kontā esošos vērtspapīrus Latvijas Banka nevar izmantot citos darījumos.

1.5. Radniecīgais uzņēmums - uzņēmums, kuru emitents kontrolē vai arī kurā emitentam tieši vai netieši pieder vairāk nekā 50% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, kā arī emitenta mātesuzņēmums un mātesuzņēmuma citi meitasuzņēmumi.

1.6. Citu terminu lietojums atbilst "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumu" terminu lietojumam.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Latvijas Banka izsolēs pērk ar atpārdošanu no dalībniekiem vērtspapīrus, kuri ir to īpašumā, nav apgrūtināti, ir reģistrēti VNS un kuru dzēšanas termiņš vismaz par divām darbadienām pārsniedz vērtspapīru atpārdošanas datumu. Vērtspapīrus pērk pēc pirkšanas procentu likmēm, kuras izsolei noteicis Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs.

2.2. Izsolēs piedalās dalībnieki, kuri ar Latvijas Banku noslēguši līgumu "Par piedalīšanos Latvijas Bankas organizētajās vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsolēs" (1. pielikums).

2.3. Izsoles organizē izsoles komisija, kuras sastāvu apstiprina Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Izsoles notiek Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Tirgus operāciju daļā (tālāk tekstā - Tirgus operāciju daļa).

2.4. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs katrai izsolei nosaka minimālo vērtspapīru atpirkšanas procentu likmi, par kuru zemāk repo darījumi netiks veikti, kopējo vērtspapīru pirkšanas apjomu un repo termiņus. Katram repo termiņam tiek organizēta atsevišķa izsole.

2.5. Dalībnieks piedalās izsolē ar pieteikumu, kurā norāda repo darījuma apjomu, termiņu un vērtspapīru atpirkšanas procentu likmi, pārdodamo vērtspapīru kodus un apjomus. Repo darījumos lieto "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos" noteikto vērtspapīru cenu aprēķināšanas metodiku.

2.6. Latvijas Banka pērk vērtspapīrus tādā apjomā, lai šo vērtspapīru vērtība, kāda tā būs vērtspapīru atpirkšanas dienā saskaņā ar vērtspapīru pārdošanas dienā spēkā esošo Latvijas Bankas noteikto attiecīgo vērtspapīru diskonta/peļņas likmi, noapaļojot vērtspapīru apjomu uz augšu līdz to pilnai nominālvērtībai, segtu vērtspapīru atpirkšanas summu.

2.7. Fiksētā ienākuma samaksas dienā Latvijas Banka pārskaita fiksētā ienākuma summu dalībniekam, no kura tā pirkusi vērtspapīrus repo darījumā.

2.8. Latvijas Banka izvēlas vērtspapīrus dalībnieku pieteikumos norādītajā kārtībā un apjomā.

2.9. Visi izsolei iesniegtie pieteikumi ir galīgi un neatsaucami.

2.10. Izsoles notiek secīgi, sākot ar tuvākajiem repo termiņiem.

2.11. Minimālais repo darījuma apjoms ir 10 000 latu. Repo darījuma apjoma solis ir 1 000 latu. Viens izsoles procentu likmes solis ir 0.01 procentu punkts.

2.12. Izsole notiek, ja uz to pieteicies vismaz viens dalībnieks.

2.13. Latvijas Banka no dalībnieka nepērk šā dalībnieka vai tā radniecīgo uzņēmumu emitētus vērtspapīrus.

2.14. Ja šie noteikumi tiek grozīti, par veiktajiem grozījumiem Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem ne vēlāk kā piecas dienas pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.

3. IZSOLE UN NORĒĶINI

3.1. Izsoles dienā līdz plkst. 10.00 par izsoļu organizēšanu Latvijas Banka paziņo dalībniekiem ar elektronisko informācijas sistēmu Reuters un Telerate starpniecību.

3.2. Lai piedalītos izsolē, dalībnieki izsoles dienā līdz plkst. 11.00 Tirgus operāciju daļai iesniedz pieteikumu vērtspapīru pārdošanai ar atpirkšanu (repo) (2. pielikums).

3.3. Ja rodas ar S.W.I.F.T. pieslēgumu saistītas tehniskas problēmas, izsoles komisijai ir tiesības pagarināt izsoles pieteikumu pieņemšanas laiku, sagatavojot par to protokolu. Ja minētās problēmas rodas dalībniekam, izsoles komisija par to jāinformē izsoles dienā līdz plkst. 11.00.

3.4. Dalībnieku pieteikumus viena termiņa ietvaros sakārto piedāvāto vērtspapīru atpirkšanas procentu likmju dilstošā secībā līdz izsoles minimālajai vērtspapīru atpirkšanas procentu likmei. Pieteikumus izsolē apmierina, sākot ar augstāko piedāvāto vērtspapīru atpirkšanas procentu likmi, Latvijas Bankas noteiktā izsoles apjoma robežās.

3.5. Ja pieteikumu nav iespējams apmierināt pilnībā, to apmierina neizsolītā atlikuma robežās. Ja neizsolītais atlikums ir mazāks par minimālo darījuma apjomu, neizsolītais atlikums netiek izsniegts.

3.6. Ja ir vairāki pieteikumi ar vienādām vērtspapīru atpirkšanas procentu likmēm, kurus nevar apmierināt pilnībā, tos apmierina proporcionāli pieteikumā pieprasītajam vērtspapīru apjomam. Ja tas nav iespējams, pieteikumus apmierina iesniegšanas secībā, ievērojot atlikušo izsoles apjomu, minimālo repo darījuma apjomu un darījuma apjoma soli.

3.7. Izsoles dienā pēc plkst. 11.00 izsoles komisija aprēķina izsoles rezultātus un nosūta dalībniekiem apstiprinājumu par vērtspapīru pārdošanu ar atpirkšanu Latvijas Bankai (3. pielikums).

3.8. Pamatojoties uz izsoles rezultātiem, Latvijas Banka noraksta vērtspapīrus no dalībnieka vērtspapīru konta, ieskaita tos Latvijas Bankas repo kontā un veic naudas pārvedumu uz dalībnieka naudas kontu.

3.9. Ja dalībnieka pieteikumā norādītajam repo darījuma apjomam nav pietiekama vērtspapīru seguma, Latvijas Banka anulē attiecīgā dalībnieka izsoles rezultātus, nosūtot dalībniekam paziņojumu par repo darījuma anulēšanu (4. pielikums).

3.10. Ar elektronisko informācijas sistēmu Reuters , Telerate un Internet starpniecību Latvijas Banka paziņo izsoles rezultātus (5. pielikums).

4. VĒRTSPAPĪRU ATPIRKŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Atpirkšanas dienā līdz plkst. 10.00 dalībnieki par katru noslēgto repo darījumu veic atsevišķu naudas pārvedumu uz Latvijas Bankas naudas kontu.

4.2. Pēc naudas pārveduma saņemšanas Latvijas Bankas naudas kontā Latvijas Banka noraksta vērtspapīrus no repo konta un ieskaita tos dalībnieka vērtspapīru kontā.

4.3. Ja dalībnieks vērtspapīru atpirkšanas dienā nav samaksājis Latvijas Bankai pārdoto vērtspapīru atpirkšanai nepieciešamos naudas līdzekļus, Latvijas Banka noraksta attiecīgos vērtspapīrus no repo konta un ieskaita savā vērtspapīru kontā.

4.4. Ja repo termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai svētku diena, attiecīgo vērtspapīru atpirkšanu dalībnieks veic pirmajā darbadienā pēc brīvdienas vai svētku dienas. Par šīm dienām tiek aprēķināti procenti.

5. ATBILDĪBA PAR SAISTĪBU NEIZPILDI

5.1. Ja dalībnieks veic repo darījumu ar Latvijas Banku, bet nenodrošina pietiekamu vērtspapīru segumu izsolē iegūtajai summai, Latvijas Banka aprēķina līgumsodu par līguma noteikumu neievērošanu 2% apmērā no vērtspapīru pārdošanas summas.

5.2. Ja dalībnieks vērtspapīru atpirkšanas dienā līdz plkst. 10.00 nav samaksājis Latvijas Bankai pārdoto vērtspapīru atpirkšanai nepieciešamos naudas līdzekļus, Latvijas Banka aprēķina līgumsodu par līguma noteikumu neievērošanu 1% apmērā no vērtspapīru atpirkšanai nepieciešamās summas.

5.3. Ja dalībnieks līdz vērtspapīru atpirkšanas dienas beigām nav samaksājis Latvijas Bankai pārdoto vērtspapīru atpirkšanai nepieciešamos naudas līdzekļus, Latvijas Banka aprēķina līgumsodu par līguma noteikumu neievērošanu 2% apmērā no vērtspapīru atpirkšanai nepieciešamās summas.

5.4. Latvijas Banka par aprēķinātajiem līgumsodiem informē dalībnieku, izmantojot S.W.I.F.T. Aprēķināto līgumsodu dalībnieks samaksā nākamajā norēķinu dienā pēc paziņojuma saņemšanas no Latvijas Bankas.

 

1. pielikums

Rīgā ..... gada ...... ............

LĪGUMS

Nr. ............

 

PAR PIEDALĪŠANOS LATVIJAS BANKAS ORGANIZĒTAJĀS

VĒRTSPAPĪRU PĀRDOŠANAS AR ATPIRKŠANU (REPO) IZSOLĒS

 

Latvijas Banka, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", ................................................................................ personā, no vienas

(amats, vārds, uzvārds)

puses, un ........................................................................ (tālāk tekstā - dalībnieks),

(dalībnieka nosaukums)

kas darbojas saskaņā ar Statūtiem, ........................................................................

(amats, vārds, uzvārds)

personā, no otras puses (tālāk tekstā - puses), noslēdz šādu līgumu.

1. Šis līgums sniedz iespēju dalībniekam piedalīties Latvijas Bankas organizētajās vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsolēs saskaņā ar "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoļu noteikumiem" (tālāk tekstā - noteikumi).

2. Šā līguma ietvaros puses darbojas saskaņā ar noteikumiem.

3. Puses apņemas noteiktajā kārtībā veikt naudas un vērtspapīru norēķinus vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) darījumos un aprēķināto līgumsodu maksājumus.

4. Ja dalībnieks nepilda saistības, neievēro noteikumus un šo līgumu, Latvijas Bankai ir tiesības pārtraukt noteikumos minētos darījumus uz laiku līdz sešiem mēnešiem, saglabājot iepriekš noslēgto darījumu saistības.

5. Jebkuri līguma grozījumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tie veikti rakstiski un tos ar parakstu apstiprinājušas abas puses.

6. Visus strīdus puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.

7. Puses nav atbildīgas par jebkādu kavēšanos vai neizpildītām saistībām, ja cēlonis bijusi nepārvarama vara.

8. Līgums stājas spēkā ar ............................................................. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties vai arī:

8.1. septiņas dienas pēc Latvijas Bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas;

8.2. pēc dalībnieka rakstiska paziņojuma saņemšanas, ja dalībnieks nokārtojis visas saistības, kas radušās pret Latvijas Banku šā līguma darbības rezultātā.

9. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei.

10. Pušu juridiskās adreses

10.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050

Tālr. 702 2300, fakss 702 2420
10.2. Dalībnieks: ............................................................
............................................................
Pušu paraksti:
Latvijas Banka Dalībnieks
................................................ ................................................
(paraksts) (paraksts)
................................................ ................................................
(vards, uzvārds) (vards, uzvārds)
................................................ ................................................
(amats) (amats)
Z.v. Z.v.
................................................ ................................................

 

 

 

2. pielikums

PIETEIKUMS VĒRTSPAPĪRU PĀRDOŠANAI

AR ATPIRKŠANU (REPO)

MT502 Order to Buy or Sell ziņojumu dalībnieks nosūta Latvijas Bankai, lai piedalītos Latvijas Bankas organizētajā vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) .

(datums) (datums)
Nosaukums Lauks Apzīmējums Paskaidrojums
(Qualifier)
Sender Dalībnieka BIC
Message Type 502
Receiver Latvijas Bankas BIC
Message Text
Sequence A General Information
Start of Block :16R: GENL
Sender's Reference :20C: SEME Transakcijas references numurs
Function of the Message :23G: - - - - - - NEWM - jauns pieteikums
Indicator :22F: TRTR TRAD - repo izsoles darījums
End of Block :16S: GENL
Sequence B Order Detail
Start of Block :16R: ORDRDET
Place of Trade :94B: TRAD LBAUCT/OTCO/REPOnnn -
Latvijas Bankas organizētā repo
izsole; nnn - repo termiņš
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 1)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: DEAL PRCT/atpirkšanas procentu likme
- atpirkšanas gada procentu likme
End of Block :16S: PRIC
Repetitive Subsequence B1 Price (Order 2)
Start of Block :16R: PRIC
Price :90A: LIMI PRCT/atpirkšanas procentu likme
- atpirkšanas gada procentu likme,
identiska Order 1 norādītajai
End of Block :16S: PRIC
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Indicator :22H: BUSE SELL - vērtspapīru pārdošana
Indicator :22H: PAYM APMT - par samaksu
Date/Time :98A: EXPI yyyymmdd - pieteikums derīgs
tikai repo izsoles dienā;
izsoles datums
Repetitive Subsequence B2 Trading Parties (Order 1)
Start of Block :16R: TRADPRTY
Party :95P: BUYR Latvijas Bankas BIC
End of Block :16S: TRADPRTY
Sequence B Order Detail (turpinājums)
Quantity of Financial :36B: ORDR FAMT/apjoms latos - izsolē
Instruments pieprasītais repo darījuma apjoms
Identification of Financial :35B: - - - - - ISIN xxxxxxxxxxxx
Instruments ssssss, xxxxxxxxxxxx ssssss, ..,
xxxxxxxxxxxx ssssss
xxxxxxxxxxxx - vērtspapīru kods
ssssss - vērtspapīru nominālvērtība
End of Block :16S: ORDRDET
End of Message/Trailer

3. pielikums

APSTIPRINĀJUMS PAR VĒRTSPAPĪRU PĀRDOŠANU AR ATPIRKŠANU LATVIJAS BANKAI

MT599 Free Format Message ziņojumu Latvijas Banka nosūta izsoles dalībniekiem, apstiprinot vērtspapīru pārdošanu ar atpirkšanu Latvijas Bankai.
Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender LACBLV2X
Message Type 599
Receiver Dalībnieka BIC
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: Attiecīgā izsoles pieteikuma transakcijas
references numurs
Narrative :79: Repo izsoles rezultātu apstiprinājums
End of Message/Trailer
 
 

4. pielikums

PAZIŅOJUMS PAR REPO DARĪJUMA ANULĒŠANU

MT599 Free Format Message Latvijas Banka nosūta dalībniekam, ja Latvijas Banka anulē dalībnieka repo darījumu.
Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender Latvijas Bankas BIC
Message Type 599
Receiver Dalībnieka BIC
Message Text
Sender's Reference :20: Transakcijas references numurs
Receiver Related Reference :21: Anulētā pieteikuma transakcijas references
numurs

End of Message/Trailer

 

 

5. pielikums

LATVIJAS BANKAS ORGANIZĒTĀS

VĒRTSPAPĪRU PĀRDOŠANAS AR ATPIRKŠANU (REPO)

IZSOLES REZULTĀTU KOPSAVILKUMS

 

Izsole Nr.............

Izsoles datums............

Izsoles dalībnieku skaits............

Izsoles dalībnieku piedāvātais vērtspapīru apjoms, Ls............

Latvijas Bankas nopirkto vērtspapīru apjoms, Ls ............

Izsoles vidējā svērtā atpirkšanas procentu likme ............%

Narrative :79: Repo darījuma anulēšanas iemesls
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoļu noteikumu" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 453/8Pieņemts: 27.07.2000.Stājas spēkā: 08.09.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 289, 15.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
9792
08.09.2000
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"