Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas valdības un Austrijas Republikas federālās valdības Protokols par Latvijas Republikas valdības un Austrijas Republikas federālās valdības Līguma par personu, kas nelegāli ieceļojušas vai nelegāli uzturas, atpakaļuzņemšanu (Atpakaļuzņemšanas līguma) īstenošanas kārtību

Pamatojoties uz Austrijas Republikas Federālās valdības un Latvijas Republikas valdības Līguma par personu, kas nelegāli ieceļojušas vai nelegāli uzturas, atpakaļuzņemšanu (turpmāk - Atpakaļuzņemšanas līgums) 12. pantu, Austrijas Republikas Federālā valdība un Latvijas Republikas valdība ir vienojušās par sekojošo:

I.

Pie 1. panta

(1) Personas pašreizējā vai bijusī pilsonība var tikt pierādīta ar:

- pilsonības apliecībām;

- visu veidu pasēm (pilsoņu pases, grupas pases, diplomātiskās pases, dienesta pases, pagaidu pases);

- personas apliecībām;

- karaklausības apliecībām un militārā dienesta apliecībām;

- oficiālu iestāžu izsniegtiem dokumentiem, no kuriem izriet pilsonība;

- jūrnieku grāmatiņām un jūrnieku apliecībām;

- iestāžu izziņām, kas satur viennozīmīgus izteikumus.

(2) Ja tiek sniegti šī panta pirmajā daļā minētie pierādījumi, pilsonība tiek saistoši atzīta bez papildus pārbaudes.

(3) Pietiekams pamats uzskatīt, ka personai ir pilsonība, tiek pieņemts, pamatojoties uz:

- šī panta pirmajā daļā nosaukto dokumentu kopijām;

- autovadītāju apliecībām;

- dzimšanas apliecībām;

- minēto dokumentu kopijām;

- liecinieku liecībām;

- personas pašas liecībām;

- valodu, kādā runā persona.

(4) Gadījumos, kad ir pietiekams pamats to uzskatīt, personas pilsonība Līgumslēdzēju Pušu starpā uzskatāma par konstatētu, ciktāl Līgumslēdzēja Puse, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, nav to atspēkojusi.

(5) Šī panta pirmajā un trešajā daļā minētie dokumenti arī tad ir uzskatāmi par pierādījumu vai pietiekamu pamatu uzskatīt, ka personai ir pilsonība, ja tie kļuvuši nederīgi to derīguma termiņa notecēšanas dēļ.

(6) Ja Līgumslēdzēja Puse, kas pieprasījusi personas atpakaļuzņemšanu, uzņem personu atpakaļ, pamatojoties uz to, ka vēlāk ticis konstatēts, ka tai nav otras Līgumslēdzējas Puses pilsonības, visi šīs personas dokumenti nododami atpakaļ pirmajai Līgumslēdzējai Pusei.

II.

Pie 2. panta pirmās daļas

Pieprasījumam konstatēt pilsonību papildus personas datiem nepieciešamības gadījumā jāsatur šādas ziņas:

- pilsonības noteikšanai nepieciešamo informāciju;

- ar atpakaļuzņemamās personas piekrišanu - norādes uz iespējamu nepieciešamību pēc īpašas palīdzības, kopšanas vai uzraudzības slimības vai vecuma dēļ;

- citi atsevišķos personu atpakaļuzņemšanas gadījumos nepieciešamie aizsardzības vai drošības pasākumi.

III.

Pie 4. panta pirmās daļas

(1) Atpakaļuzņemšanas pieprasījumam jāsatur norādes uz pierādījumiem vai faktiem un dokumentiem, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka persona ir uzturējusies vai šķērsojusi tranzītā Līgumslēdzējas Puses, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, valsts teritoriju un, ciktāl iespējams, šādas ziņas:

- atpakaļuzņemamās personas dati (vārds, uzvārds, iepriekšējie uzvārdi, pseidonīmi, dzimšanas datums un vieta, dzimums, pilsonība, pēdējā dzīvesvieta izcelsmes valstī);

- personas dokumenti (it īpaši - veids, numurs, izsniegšanas vieta, datums un izsniedzējiestāde, derīguma termiņš);

- prettiesiskās ieceļošanas datums, vieta un veids;

- ziņas par prettiesisko uzturēšanos;

- ziņas par atpakaļuzņemamās personas ieceļošanu organizētas nelegālas ieceļošanas akcijas rezultātā Atpakaļuzņemšanas līguma 4.panta otrās daļas 2. un 3.punktā paredzētajos gadījumos;

- ar atpakaļuzņemamās personas piekrišanu - norādes uz iespējamu nepieciešamību pēc īpašas palīdzības, kopšanas vai uzraudzības slimības vai vecuma dēļ;

- citi atsevišķos personu atpakaļuzņemšanas gadījumos nepieciešamie aizsardzības vai drošības pasākumi un eskortēšanas gadījumā - ziņas par eskortēšanu īstenojošajām personām;

- atpakaļuzņemamās personas valodas zināšanas, it īpaši nepieciešamība pieaicināt tulku;

- paredzētās atpakaļnodošanas laiks un vieta.

(2) Uzturēšanās Līgumslēdzējas Puses, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, valsts teritorijā vai tās šķērsošana tranzītā tiek pierādīta ar:

- derīgu vai mazāk nekā pirms gada notecējušu Līgumslēdzējas Puses, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, vīzu vai uzturēšanās atļauju;

- Līgumslēdzējas Puses, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, valsts robežas šķērsošanas atzīmi, ieceļojot vai izceļojot, arī tad, ja tā s atrodas viltotā ceļošanas dokumentā;

- aviobiļetēm, izziņām un rēķiniem, kas viennozīmīgi pierāda personas uzturēšanos Līgumslēdzējas Puses, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, valsts teritorijā;

- citām Līgumslēdzējas Puses, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, atzīmēm ceļošanas dokumentos, kas norāda uz uzturēšanos tās valsts teritorijā.

Līgumslēdzējas Puses saistoši bez papildus pārbaudes atzīst šādā veidā veiktus pierādījumus.

(3) Pietiekamu pamatu uzskatīt, ka persona ir uzturējusies Līgumslēdzējas Puses, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, valsts teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā, dod:

- vairāk nekā pirms gada notecējusi Līgumslēdzējas Puses, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, vīza vai uzturēšanās atļauja;

- braukšanas biļetes un citi dokumenti, kas norāda uz uzturēšanos Līgumslēdzējas Puses, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, valsts teritorijā;

- oficiālu iestāžu protokolēti liecinieku izteikumi;

- oficiālu iestāžu protokolēti pašas personas izteikumi.

Šādi pamatojumi Līgumslēdzēju Pušu starpā tiek atzīti par pietiekamiem, kamēr Līgumslēdzēja Puse, kam pieprasīta personas atpakaļuzņemšana, nav pierādījusi pretējo.

(4) Kompetentās institūcijas, kas atbild par atpakaļuzņemšanas pieprasījumu iesniegšanu un apstrādi, ir:

- no Latvijas Puses:

Iekšlietu ministrija,

Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvalde

Adrese: Raiņa bulvāris 5

Rīga, LV-1533

Tālrunis: +371 / 721 91 76

+371 / 721 97 50

Telefakss: +371 / 721 93 01,

- no Austrijas Puses:

Federālā iekšlietu ministrija,

III/16 nodaļa

Adrese: A-1014 Wien, Postfach 100

Tālrunis: +43 / 1 / 53126 / 4621

Telefakss: +43 / 1 / 53126 / 4648

IV.

Pie 6. panta

(1) Personas atpakaļuzņemšana notiek Līgumslēdzēju Pušu starpā saskaņotā vietā saskaņotajā laikā.

(2) Gadījumā, ja tiesisku vai faktisku šķēršļu dēļ atpakaļuzņemšanas termiņš tiek pagarināts, Līgumslēdzēja Puse, kas pieprasījusi personas atpakaļuzņemšanu, nekavējoties paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par šo šķēršļu izbeigšanos, norādot personas atpakaļuzņemšanas vietu un laiku.

(3) Veiktā atpakaļuzņemšana tiek protokolēta.

V.

Pie 7. panta

Ja Līgumslēdzēja Puse, kas pieprasījusi personas atpakaļuzņemšanu, uzņem personu atpakaļ, pamatojoties uz to, ka vēlāk ticis konstatēts, ka nav pastāvējis atpakaļuzņemšanas pienākums, visi šīs personas dokumenti nododami atpakaļ šai Līgumslēdzējai Pusei.

VI.

Pie 8. panta

(1) Tranzīta pieprasījumam iespēju robežās jāsatur šādas ziņas:

- tranzītā nosūtāmās personas dati (vārds, uzvārds, iepriekšējie uzvārdi, pseidonīmi, dzimšanas datums un vieta, dzimums, pilsonība, pēdējā dzīves vieta izcelsmes valstī);

- personas dokumenti (veids, numurs, derīguma termiņš);

- paziņojums, ka ir izpildīti Atpakaļuzņemšanas līguma 8. panta pirmajā daļā minētie priekšnoteikumi un nav zināmi atteikuma iemesli, kas paredzēti Atpakaļuzņemšanas līguma 8. panta otrajā daļā;

- ar eskortējamās personas piekrišanu - norādes uz īpašas palīdzības, kopšanas vai aprūpes nepieciešamību, kas saistīta ar slimību vai vecumu;

- citi atsevišķos gadījumos nepieciešamie aizsardzības vai drošības pasākumi, eskortēšanas gadījumā - eskortu īstenojošo personu dati;

- tranzīta datums, laiks un vieta, kā arī tālākais tranzīta maršruts.

(2) Līgumslēdzēja Puse, kam pieprasīts personas tranzīts, bez kavēšanās rakstiski informē otru Līgumslēdzēju Pusi par personas uzņemšanu tranzītam, norādot datumu, laiku un vietu, vai par uzņemšanas atteikumu un tā pamatojumu.

(3) Veiktā nodošana tranzītam vai tranzīta uzraudzība pārsēšanās laikā lidostā tiek protokolēta.

(4) Kompetentās institūcijas, kas atbild par tranzīta pieprasījumu iesniegšanu un apstrādi, ir:

- no Latvijas Puses:

Iekšlietu ministrija,

Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvalde

Adrese: Raiņa bulvāris 5

Rīga, LV-1533

Tālrunis: +371 / 721 91 76

+371 / 721 97 50

Telefakss: +371 / 721 93 01,

- no Austrijas Puses:

Federālā iekšlietu ministrija,

III/16 nodaļa

Adrese: A-1014 Wien, Postfach 100

Tālrunis: +43 / 1 / 53126 / 4621

Telefakss: +43 / 1 / 53126 / 4648

VII.

Pie 10. panta

Izmaksas Līgumslēdzējas Puses, kam pieprasīta personas uzņemšana, Iekšlietu ministrijai tiek pārskaitītas 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

VIII.

Ekspertu sarunas

Abu Līgumslēdzēju Pušu eksperti pēc vajadzības notur sarunas, īpaši par Atpakaļuzņemšanas līguma un šī Protokola piemērošanu, kā arī par iespējamajām šīs vienošanās izmaiņām. Sarunu laiks un vieta tiek noteikta, savstarpēji vienojoties.

IX.

Noslēguma noteikumi

(1) Šis Protokols stājas spēkā vienlaicīgi ar Atpakaļuzņemšanas Līgumu. Abpusēji vienojoties, tas katrā laikā var tikt grozīts.

(2) Atpakaļuzņemšanas Līguma atcelšanas gadījumā vienlaicīgi ar to zaudē spēku arī šis Protokols.

Parakstīts Rīgā, 2000.gada 8.jūnijā divos oriģināleksemplāros latviešu un vācu valodā, pie kam abi teksti ir vienlīdz autentiski.

Latvijas Republikas Austrijas Republikas

Valdības vārdā Federālās Valdības vārdā

Mareks Segliņš Anton Kozusnik

Iekšlietu ministrs Ārkārtējais un

pilnvarotais vēstnieks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas valdības un Austrijas Republikas federālās valdības Protokols par Latvijas Republikas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Veids: starptautisks dokuments Pieņemts: 08.06.2000.Stājas spēkā: 01.09.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 283/285, 09.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
9656
01.09.2000
195
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"