Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Notariāta likumā

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 Ministru kabinets, izvērtējis Latvijas Zvērinātu notāru padomes izteikto viedokli, nosaka zvērinātu notāru amata vietas, izveido jaunas un likvidē esošās amata vietas, ņemot vērā pārmaiņas tiesu iekārtā, iedzīvotāju skaitā, attiecīgās apdzīvotās vietas saimnieciskajā dzīvē, notariālo lietu piekritībā un notāru vecuma struktūrā."

3. 9.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā vārdus "universitātes tipa" ar vārdiem "pēc akreditētas studiju programmas apguves";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ieguvušas darba pieredzi, strādājot kādā no šādiem amatiem:

a) vismaz divus gadus - zvērināta notāra palīga amatā,

b) vismaz trīs gadus - tiesneša amatā,

c) vismaz piecus gadus - zvērināta advokāta amatā, zvērināta tiesu izpildītāja amatā, tiesneša palīga amatā, zvērināta advokāta palīga amatā, pagasttiesas vai bāriņtiesas priekšsēdētāja vai locekļa amatā, kuru pienākumi pielīdzināmi notariālo darbību izpildei,

d) vismaz septiņus gadus - citā juridiskās specialitātes amatā.";

izslēgt otro daļu.

4. Izteikt 10.panta 7.punktu šādā redakcijā:

"7) kuras izslēgtas no zvērinātu advokātu vai viņu palīgu skaita, atlaistas no prokurora amata vai atceltas no zvērināta tiesu izpildītāja, viņa palīga amata, zvērināta notāra, viņa palīga amata vai tiesneša amata;".

5. Izteikt 11.1 un 11.2 pantu šādā redakcijā:

"11.1 Ja zvērināta notāra amata vieta ir vakanta, tieslietu ministrs uzaicina praktizējošos zvērinātus notārus divu nedēļu laikā pieteikties uz šo amata vietu.

Ja uz vienu amata vietu pretendē vairāki zvērināti notāri, priekšrocības tikt pārceltam ir tam zvērinātam notāram, kuram ir ilgāka prakse amatā un kuram pēdējo divu prakses gadu laikā nav piemērots disciplinārsods. Ja vairāki zvērināti notāri atbilst šiem kritērijiem, Latvijas Zvērinātu notāru padome dod motivētu atzinumu par pieņemamāko kandidātu.

Ja šādu pretendentu nav, tieslietu ministrs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" uzaicinājumu personām, kas nokārtojušas zvērināta notāra eksāmenu, mēneša laikā pieteikties uz vakanto notāra vietu.

Priekšrocības tikt apstiprinātam amatā ir zvērināta notāra palīgam.

Izvēloties atbilstošāko zvērināta notāra amata pretendentu, ņem vērā zvērināta notāra eksāmenā iegūto vērtējumu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes motivēto atzinumu.

Ja vakanto zvērināta notāra amata vietu nav iespējams aizpildīt norādītajā veidā, tieslietu ministrs laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina zvērinātu notāru eksāmenu.

11.2 Persona, kura vēlas kļūt par zvērinātu notāru:

1) iesniedz Latvijas Zvērinātu notāru padomei iesniegumu un dokumentus, kas apliecina tās atbilstību šā likuma 9.panta prasībām un to, ka personas uzņemšanai zvērinātu notāru skaitā nav neviena no šā likuma 10.panta 2. - 9.punktā minētajiem šķēršļiem;

2) Latvijas Zvērinātu notāru padomes noteiktajā kārtībā uzrāda atsauksmes par savu profesionālo darbību un morālajām īpašībām, kā arī derīgu zvērināta notāra eksāmena apliecību."

6. Izslēgt 11.4 pantā vārdus "un nosūta apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem pēc pretendentu darbavietas kopā ar uzaicinājumu divu nedēļu laikā sniegt atsauksmi par šīm personām".

7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19. Tieslietu ministrs pēc Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšlikuma apstiprina zvērinātu notāru eksāmena kārtību, eksāmena komisijas sastāvu un eksāmena jautājumus.

Zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanai nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu un maksu par eksāmenu nosaka Ministru kabinets."

8. Izslēgt 25.pantā vārdus "arī zvērināta notāra kandidāta".

9. Aizstāt 29.panta trešajā daļā vārdus "apdrošināšanas summu" ar vārdiem "apdrošinājuma summu" un vārdus "tieslietu ministrs, saskaņojot ar finansu ministru un Latvijas Zvērinātu notāru padomi" - ar vārdiem "Ministru kabinets".

10. Izteikt 39.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Par atteikšanos pildīt amata pienākumus zvērināts notārs triju dienu laikā iesniedz rakstveida atteikumu, kurā norāda tā pamatojumu un pārsūdzības kārtību."

11. Izslēgt 42.pantā vārdus "bet paši akti vai apliecinājumi paliek spēkā".

12. Papildināt 61.pantu pēc vārda "miris" ar vārdu "pārcelts".

13. 63.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "Jaunieceltam zvērinātam notāram" ar vārdiem "vai tuvākās apkaimes apdzīvotā vietā praktizējošam zvērinātam notāram";

papildināt otro daļu pēc vārda "miris" ar vārdu "pārcelts".

14. Papildināt 73.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) valsts nodevas summai un visām pārējām par veikto aktu vai apliecinājumu iekasētajām summām."

15. 75.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "uzvārds" ar vārdiem "personas kods";

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Ziņas par dzīvesvietu aktā vai apliecinājumā ieraksta pēc personu mutvārdu deklarācijas.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu un izslēgt tajā vārdus "un dzīvesvietu".

16. Aizstāt 147.panta 3.punktā vārdus "universitātes tipa" ar vārdiem "pēc akreditētas studiju programmas apguves".

17. Izteikt 154.pantu šādā redakcijā:

"154. Tieslietu ministrs var atbrīvot no amata zvērināta notāra palīgu, ja viņš bez attaisnojoša iemesla atkārtoti pēc šā likuma 11.1 pantā noteiktā uzaicinājuma nav pieteicies uz vakanto zvērināta notāra vietu."

18. Izslēgt sesto nodaļu.

19. Izteikt 163.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"163. Par katru amata darbību (65. un 66.pants), ko izpilda zvērināti notāri, viņiem ir tiesība neatkarīgi no valsts nodevām ņemt atlīdzību."

20. Izteikt 165.pantu šādā redakcijā:

"165. Zvērinātu notāru atlīdzības taksi nosaka Ministru kabinets.

Taksi nosaka, ievērojot akta vai apliecinājuma vērtību (darījuma summu) un ar aktu vai apliecinājumu saistīto zvērināta notāra atbildību, sociālo līdzsvaru sabiedrībā un akta vai apliecinājuma taisīšanai nepieciešamo laiku."

21. Izteikt 173.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Darbnespējas vai citos svarīgos gadījumos zvērinātam notāram var piešķirt ilgāku atvaļinājumu, taču ne vairāk kā septiņus mēnešus gadā, bet bērna kopšanai - līdz 18 mēnešiem."

22. 176.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "ilgstoši" ar vārdiem "vairāk nekā četrus mēnešus";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja zvērināts notārs vai zvērināta notāra palīgs aizstāj citā vietā praktizējošu zvērinātu notāru, viņam ir pienākums tieslietu ministra rīkojumā noteiktās nedēļas dienās pildīt zvērināta notāra pienākumus aizstātā zvērināta notāra prakses vietā."

23. Izteikt 181.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Disciplinārlietu komisiju zvērinātu notāru disciplinārlietu izskatīšanai un atzinumu sniegšanai uz trim gadiem ievēlē zvērinātu notāru kopsapulce. Disciplinārlietu komisijas locekļu skaitu nosaka zvērinātu notāru kopsapulce."

24. Izteikt 184.pantu šādā redakcijā:

"184. Latvijas Zvērinātu notāru padome disciplinārlietās pieņemtos lēmumus nosūta tieslietu ministram."

25. Aizstāt 185.pantā vārdus "par soda uzlikšanu" ar vārdiem "disciplinārlietā".

26. Izteikt 188.pantu šādā redakcijā:

"188. Tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes paziņo Latvijas Zvērinātu notāru padomei un tieslietu ministram par visām sūdzībām un prasībām, kuras ierosinātas saistībā ar zvērinātiem notāriem, kā arī piesūta Latvijas Zvērinātu notāru padomei un tieslietu ministram šo sūdzību un prasību lietās taisīto galīgo spriedumu norakstus."

27. Izslēgt 207.pantu.

28. Aizstāt 211.panta 5. un 6.punktā vārdu "noziegums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "noziedzīgs nodarījums" (attiecīgā locījumā).

29. 212.pantā:

aizstāt skaitli "181" ar skaitli "189";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Tieslietu ministra lēmuma par zvērināta notāra pārcelšanu vai atcelšanu pārsūdzēšana neaptur tā darbību.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

30. Izteikt 213.pantu šādā redakcijā:

"213. Tieslietu ministrs zvērinātu notāru var atstādināt no amata, ja:

1) pret viņu uzsākta kriminālvajāšana par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) pret viņu ierosināta disciplinārlieta;

3) apturēta apdrošināšanas līguma darbība."

31. Papildināt 217.pantu pēc vārdiem "Latvijas Zvērinātu notāru padome" ar vārdiem "disciplinārlietu komisija, iekšējās kontroles komisija".

32. 230.pantā:

izslēgt 5.punktā vārdus "un zvērinātu notāru kandidātu";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) uzrauga un kontrolē zvērinātu notāru un zvērinātu notāru palīgu darbību, izskata par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, kā arī uzliek viņiem disciplinārsodus;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) izveido zvērinātu notāru amata darbību iekšējās kontroles pastāvīgu komisiju un nosaka tās darbības kārtību;";

papildināt pantu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) tieslietu ministra noteiktajā kārtībā reizi pusgadā sniedz viņam pārskatu par zvērinātu notāru veiktajām darbībām;

10) veic citus pienākumus, kas noteikti normatīvajos aktos vai ko uzdevusi Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija."

33. Aizstāt 241.pantā vārdus "valsts finansu inspekcijai" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei".

34. Papildināt likumu ar 241.1 pantu šādā redakcijā:

"241.1 Ja zvērināta notāra amata pienākumu pildīšana ir īpaši nepieciešama attiecīgā apdzīvotā vietā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pieejamu notariālo palīdzību, zvērināta notāra prakses uzturēšanai var piešķirt finansējumu no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

35. Izteikt 287.pantu šādā redakcijā:

"287. Pēdējās gribas rīkojuma akts ar zvērināta notāra uzrakstu par tā stāšanos likumīgā spēkā tiek pievienots notariālā akta par pēdējās gribas rīkojuma stāšanos likumīgā spēkā mantojuma apliecības oriģinālam, bet mantiniekiem vai testamenta izpildītājam izsniedz notariālā akta izrakstus."

36. Izteikt 306.pantu šādā redakcijā:

"306. Ja uzaicinājumā noteiktajā termiņā mantinieks nav pieteicies vai arī ir atteicies no mantojuma, zvērināts notārs taisa ar valsts nodevu neapmaksājamo notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu. Notariālā akta izrakstu nosūta Finanšu ministrijai.

Aktā par mantojuma lietas izbeigšanu norāda:

1) mantojuma atstājēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, - dzimšanas laiku un vietu);

2) mantojuma atklāšanās dienu;

3) ieinteresēto personu, kura lūgusi uzaicināt mantiniekus;

4) mantojuma izsludināšanas dienu;

5) mantojamās mantas sastāvu, ja tāds ir norādīts;

6) pieteiktās kreditoru pretenzijas;

7) konstatējumu, ka mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies, mantojamā manta atzīstama par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.

Šajā pantā minētais akts ir pamats mantas reģistrācijai uz valsts vārda, kā arī mantojumā ietilpstošā nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā."

37. Pārejas noteikumos:

izslēgt 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.aprīlim ir spēkā Tieslietu ministrijas 1998.gada 17.februāra ieteikumi "Atlīdzības takse par zvērinātu notāru sniegto juridisko palīdzību" un Finanšu ministrijas 1995.gada 13.februāra noteikumi "Par Zvērinātu notāru profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumiem".

8. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 6.1 pantā un 19.pantā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 28.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 12.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 26.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Notariāta likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.10.2004.Stājas spēkā: 26.11.2004.Tēma: Tiesu vara; Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzība; Nekustamais īpašums, būvniecība; Mantojuma tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 12.11.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 09.12.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
96382
26.11.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)