Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu pēc vārdiem "jūras drošības" ar vārdiem "un aizsardzības".

2. Papildināt 2.panta pirmo daļu pēc vārdiem "(turpmāk - Latvijas ūdeņi)" ar vārdiem "ostām, ostu iekārtām".

3. Papildināt 4.panta otro daļu pēc vārdiem "Jūras vides pārvalde" ar vārdiem "Drošības policija, Valsts robežsardze".

4. 5.pantā:

papildināt 2.punktu pēc vārdiem "starptautisko organizāciju" ar vārdiem "kā arī Eiropas Savienības";

izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) izsniedz speciālo atļauju (licenci) komersantam, kas kuģa īpašnieka vārdā komplektē kuģa apkalpi un iekārto personas darbā uz kuģiem;

10) izsniedz speciālo atļauju (licenci) komersantam, kas veic kuģa drošības aprīkojuma pārbaudes;";

izslēgt 11.punktu;

papildināt pantu ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

"121) nodrošina jūrnieku apmācības un kompetences novērtēšanas vadību, kontroli un uzraudzību atbilstoši 1978.gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos noteiktajām prasībām;

122) nodrošina jūrnieku apmācības, kompetences novērtēšanas, profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu izsniegšanas, kā arī to apstiprināšanas nepārtrauktu uzraudzību, izmantojot kvalitātes standartu sistēmas;".

5. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) izmeklē un analizē jūras negadījumus, kā arī veic jūrnieku profesionālās kompetences novērtēšanu, ja noticis pārkāpums, kas saistīts ar profesionālo pienākumu nepienācīgu izpildi vai neizpildi;";

izteikt pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) izvērtē un saskaņo jūrnieku profesionālās izglītības programmu atbilstību starptautiskajiem tiesību aktiem, organizē jūrnieku kvalifikācijas pārbaudes un izsniedz profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus darbam uz kuģiem;";

papildināt pirmās daļas 22.punktu pēc vārdiem "(atzīto organizāciju)" ar vārdiem "un atzīto aizsardzības organizāciju";

izteikt pirmās daļas 23.punktu šādā redakcijā:

"23) veic atbildīgās organizācijas funkcijas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa (turpmāk - ISPS kodekss) prasību ieviešanai un kontrolei;";

papildināt pirmo daļu ar 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"24) saskaņo kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības personāla apmācības programmu atbilstību ISPS kodeksa prasībām;

25) uzrauga, lai kuģu īpašnieki, kā arī komersanti, kas kuģa īpašnieka vārdā komplektē apkalpi un iekārto personas darbā uz kuģiem, atbilstu 1978.gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos noteiktajām prasībām.";

papildināt otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "kuģošanas drošību" ar vārdiem "kuģu un ostas iekārtu aizsardzību";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Jūras drošības inspektorāta" ar vārdiem "Kuģošanas drošības inspekcijas";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "Avāriju izmeklēšanas nodaļas" ar vārdiem "Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas".

6. Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla darbības nodrošināšanas kārtību."

7. 11.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "drošības prasības" ar vārdiem "drošības prasību piemērošanu";

izteikt otrās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) kuģa sistēmām un aprīkojumu;";

papildināt otro daļu ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26) kuģa radio un navigācijas aprīkojuma drošību.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets var noteikt drošības un aizsardzības prasību piemērošanu Latvijas kuģiem, uz kuriem, ievērojot to tilpību, garumu, kuģa tipu, uzbūvēšanas gadu un kuģošanas rajonu, neattiecas šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktās prasības."

8. 12.panta trešajā daļā:

papildināt ievaddaļu pēc vārdiem "satiksmes ministrs var noteikt" ar vārdiem "starptautisko normatīvo aktu piemērošanas";

papildināt 6.punktu ar vārdiem "un atzīto aizsardzības organizāciju uzraudzību un sertifikāciju";

izslēgt 7.punktu.

9. 13.panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdus "nepieciešams starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktais kuģu sertifikāts, to" ar vārdiem "nepieciešami starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktie kuģu sertifikāti, tos";

papildināt daļu ar vārdiem "un atzītā aizsardzības organizācija".

10. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kuģa drošības aprīkojuma pārbaudes veikšanai Satiksmes ministrija izsniedz speciālo atļauju (licenci) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

11. 17.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"17.pants. Kuģu un ostu kontroles inspektori";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "kuģu kontroles";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kuģu un ostu kontroles inspektoru funkcijas un tiesības nosaka Ministru kabinets."

12. 18.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"18.pants. Klasifikācijas sabiedrības (atzītās organizācijas) un atzītās aizsardzības organizācijas";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "(atzīto organizāciju)" ar vārdiem "un atzīto aizsardzības organizāciju";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Atzītās aizsardzības organizācijas ir komercsabiedrības, kuras veic ISPS kodeksā paredzētās funkcijas."

13. 19.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Latvijas Jūras administrācija veic vispārēju ISM kodeksa un ISPS kodeksa prasību ievērošanas uzraudzību.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Latvijas Jūras administrācija sadarbībā ar Drošības policiju, Valsts robežsardzi, Krasta apsardzi un citām Latvijas Republikas institūcijām atbilstoši to darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem veic pasākumus, lai nodrošinātu ISPS kodeksā un citos normatīvajos aktos noteiktās kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības prasību izpildi.

(5) Ministru kabinets nosaka starptautiskajos normatīvajos aktos noteikto kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildes kārtību un uzraudzību."

14. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Kuģa žurnāli

(1) Uz visiem Latvijas kuģiem ir jābūt kuģa žurnālam, kura paraugu, reģistrācijas, aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka satiksmes ministrs.

(2) Uz Latvijas kuģiem, kuri piedalās starptautiskajā kuģošanā, ir jābūt starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktā parauga naftas operāciju žurnālam, atkritumu uzskaites žurnālam, GMDSS žurnālam, kā arī citiem starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentu un sertifikātu oriģināliem. Ja kuģis pārvadā kaitīgās šķidrās vielas lejamkravas, jābūt arī kravas operāciju žurnālam.

(3) Uz Latvijas kuģiem, kuru tilpība ir 500 BT vai lielāka un kuru galvenā dzinēja kopējā jauda ir 750 kW vai lielāka, ir jābūt mašīnas žurnālam, kura paraugu, reģistrācijas, aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību, ņemot vērā kuģa tipu un tā aprīkojumu, nosaka Latvijas Jūras administrācija.

(4) Uz Latvijas kuģiem, kuru tilpība ir mazāka par 500 BT un kuru galvenā dzinēja kopējā jauda ir mazāka par 750 kW, mašīnas žurnāls nav obligāts un ierakstus par kuģa mehānismu darbību izdara kuģa žurnālā.

(5) Kuģa žurnālus Latvijā reģistrē Latvijas ostu kapteiņi, bet ārvalstīs - Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, izdarot par to ierakstu Kuģa žurnālu reģistrācijas grāmatā un reģistrējamos kuģu žurnālos."

15. 23.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "un kuģošanas drošību" ar vārdiem "kā arī kuģošanas drošību un aizsardzību";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Uz kuģa nedrīkst strādāt persona, kura nav apmācīta un kurai nav attiecīgo darba pienākumu pildīšanai nepieciešamās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta atbilstoši normatīvo aktu un starptautisko tiesību aktu prasībām."

16. 24.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "drošību" ar vārdiem "un aizsardzību" un pēc vārda "jūrā" - ar vārdiem "un ostā";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem" ar vārdiem "profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Satiksmes ministrijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci). Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā notiek to komersantu licencēšana un viņiem izsniegtās speciālās atļaujas (licences) noteikumu izpildes uzraudzība, kuri kuģa īpašnieka vārdā iekārto personas darbā uz kuģiem.

(6) Ministru kabinets nosaka kuģu īpašnieku un komersantu tiesības, pienākumus un atbildību, tiem iekārtojot personas darbā uz kuģiem.

(7) Par personu iekārtošanu darbā uz kuģiem netiek pieprasīta un saņemta atlīdzība."

17. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Jūrnieku sagatavošana

(1) Jūrnieku profesionālās izglītības programmu atbilstību starptautisko normatīvo aktu prasībām, kā arī jūrnieku profesionālās izglītības īstenošanu uzrauga Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un kritērijiem.

(2) Jūrnieku sertificēšanu veic Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un kritērijiem.

(3) Satiksmes ministrs ir tiesīgs noteikt STCW un citu Latvijai saistošu starptautisko normatīvo aktu piemērošanas procedūras un kārtību.

(4) Ministru kabinets var izdot noteikumus par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu."

18. 27.pantā:

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka jūrnieku grāmatiņu noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas, apmaiņas, anulēšanas, aizturēšanas un uzskaites kārtību un jūrnieku grāmatiņā iekļaujamo informāciju."

19. Aizstāt 29.panta pirmajā daļā vārdus "kompetences sertifikātu" ar vārdiem "kvalifikāciju apliecinošu dokumentu".

20. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa. Kuģošanas drošība un aizsardzība ostās".

21. Aizstāt 33.panta pirmās daļas pēdējā teikumā vārdus "izdod satiksmes ministrs" ar vārdiem "var izdot Ministru kabinets".

22. 34.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "Satiksmes ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets";

izslēgt ceturtās daļas pēdējo teikumu.

23. Aizstāt 36.panta trešajā daļā vārdus "satiksmes ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets".

24. 38.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "noteikt prasības" ar vārdiem "noteikt starptautisko normatīvo aktu piemērošanas kārtību";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets var izdot noteikumus par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās."

25. Aizstāt 43.panta otrajā daļā vārdus "satiksmes ministrs nosaka" ar vārdiem "Ministru kabinets var noteikt".

26. 45.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Koordinācijas centrs (MRCC) saņem kuģa aizsardzības trauksmes signālu.";

izslēgt otro daļu.

27. Aizstāt 46.panta trešajā un sestajā daļā vārdu "lidaparāti" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "gaisakuģi" (attiecīgā locījumā).

28. Izteikt 51.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kuģa kapteinis nodrošina to, ka pirms kuģa iziešanas no ostas kuģa un kuģa kravas radītie atkritumi tiek nodoti attiecīgās ostas atkritumu pieņemšanas iekārtās saskaņā ar starptautisko normatīvo aktu prasībām."

29. Aizstāt 53.panta trešajā daļā vārdu "lidaparātiem" ar vārdu "gaisakuģiem".

30. Izslēgt 56.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "zemūdens cauruļvadu un komunikāciju līniju apsekošana".

31. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 26.panta jaunā redakcija stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā.

7. Grozījumi šā likuma 27.pantā (par panta trešās daļas otrā teikuma izslēgšanu un ceturtās daļas izteikšanu jaunā redakcijā) stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

8. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.panta ceturtajā daļā un 24.panta piektajā un sestajā daļā minētos noteikumus.

9. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā minētos noteikumus.

10. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 7.panta trešajā daļā, 16.panta otrajā daļā, 19.panta piektajā daļā un 27.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 28.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 12.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 26.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.10.2004.Stājas spēkā: 26.11.2004.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 12.11.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 09.12.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
96379
26.11.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)