Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pārtikas aprite - visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam (primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana);";

izslēgt 11.punktā vārdus "(izņemot svešķermeņus - tādus kā kukaiņu daļas, dzīvnieku mati u.c. -, pārtikas piedevas un apstrādes palīglīdzekļus)";

papildināt pantu ar 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"15) trešās valstis - valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis;

16) primārā ražošana - primāro produktu audzēšana vai ražošana, ražas novākšana, dzīvnieku audzēšana pirms nokaušanas, slaukšana, medības, zveja un savvaļas produktu vākšana;

17) augu valsts izcelsmes produktu pirmapstrāde - produktu sagatavošana līdz realizācijai (transportēšana līdz pirmapstrādes vietai, tīrīšana, kaltēšana, šķirošana, fasēšana, uzglabāšana, transportēšana līdz realizācijas vietai), nemainot produktu fizisko struktūru;

18) pārtikas preču marķējums - informācija (vārds, teksts, norāde, preču zīme, firmas zīme, attēls vai simbols), kas attiecas uz pārtikas preci un ir norādīta uz iepakojuma, pavaddokumentos, uz etiķetes vai uzlīmes, vai aptveres;

19) vietējais tirgus - Latvijā ražotu produktu pārdošana patērēšanai Latvijā;

20) tiešā tirdzniecība - savu ražojumu pārdošana:

a) tieši patērētājam bez tirgotāja starpniecības, arī uzņēmumiem izmantošanai sabiedriskajā ēdināšanā,

b) fasētu un marķētu produktu pārdošana, ja produkta pamatražošanas ciklu, ieskaitot fasēšanu un marķēšanu, veicis viens ražotājs;

21) pārtikas ražošana mājas apstākļos - izplatīšanai vietējā tirgū un tiešajā tirdzniecībā paredzētu pārtikas produktu ražošana, pārstrāde, apstrāde telpās vai teritorijā, kas tiek izmantota arī ražotāja un viņa ģimenes sadzīves vajadzībām."

2. 4.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei ražotāja dzīvesvietā (mājas apstākļos ražota pārtika) un tās izplatīšanai vietējā tirgū vai tiešā tirdzniecībā, kā arī higiēnas prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei nosaka Ministru kabinets.";

izslēgt septīto daļu;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets nosaka vispārīgās prasības diētiskās pārtikas nekaitīgumam un kvalitātei, kā arī kārtību, kādā novērtē diētiskās pārtikas atbilstību noteiktajām prasībām.";

papildināt pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:

"(101) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Pārtikas centrs reģistrē uztura bagātinātājus un diētisko pārtiku, izveido un uztur attiecīgos reģistrus un datu bāzes, izsniedz atļaujas ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai un izplatīšanai tirgū un dabīgā minerālūdens izplatīšanai, kā arī izvērtē mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām."

3. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārda "iesaiņošanu" ar vārdiem "(izņemot pārtikas ražošanu mājas apstākļos)".

4. Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā minētās labas higiēnas prakses vadlīnijas neattiecas uz primāro ražošanu un augu valsts izcelsmes produktu pirmapstrādi."

5. 8.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pārtikas uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par savā uzņēmumā pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālo kvalifikāciju. Šīm personām izvirzāmās prasības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas kārtību un uzraudzību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pārtikas uzņēmums sniedz nepieciešamo atbalstu un nodrošina, lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu veikt tā kontroli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(9) Pārtikas uzņēmumam ir tiesības pieprasīt, lai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors paņem paralēlu paraugu šā likuma 23.panta 2. un 4.punktā minētajiem objektiem šā parauga neatkarīgas testēšanas veikšanai."

6. Izteikt 19.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Veselības ministrijas Valsts sanitārā inspekcija kontrolē dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam."

7. 20.pantā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Pārtikas centrs ir Veselības ministrijas padotībā esoša institūcija.";

papildināt pantu ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos izvērtēt diētiskās pārtikas un uztura bagātinātāju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10) izveidot, aktualizēt un uzturēt 4.panta 10.1 daļā minētos reģistrus un datu bāzes;

11) nodrošināt Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes darbu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek segtas izmaksas, un izmaksu apjomu par Latvijas Pārtikas centra veikto dokumentu ekspertīzi uztura bagātinātāju reģistrēšanai, par diētiskās pārtikas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, par mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, par dokumentu ekspertīzi ģenētiski modificēto organismu ierobežotas izmantošanas, izplatīšanas tirgū atļauju izsniegšanai, jaunās pārtikas izplatīšanas tirgū atļauju izsniegšanai, par atļauju izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai."

8. 21.pantā:

izslēgt otrās daļas 3.punkta otro teikumu;

papildināt panta otro daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) uzraudzīt un kontrolēt Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu pārtikas aprites jomā, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju Eiropas Savienības institūcijām."

9. Aizstāt 21.1 panta sestajā daļā vārdu "valstī" ar vārdiem "no trešajām valstīm".

10. 22.pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Veicot plānveida vai ārpuskārtas kontroli, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām savas kompetences ietvaros, uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības:";

izteikt otrās daļas 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"saskaņā ar normatīvajiem aktiem ņemt šā likuma 23.panta 2. un 4.punktā minēto objektu paraugus un nosūtīt tos pārbaudei uz attiecīgi akreditētu vai pilnvarotu laboratoriju.";

papildināt otro daļu ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:

"31) veikt pārrunas ar pārtikas uzņēmuma vadītāju vai pārtikas uzņēmumā nodarbinātajām fiziskajām personām par jautājumiem, kas skar pārtikas aprites posmu, kurā attiecīgā persona ir iesaistīta;

32) nolasīt pārtikas uzņēmuma mērinstrumentu rādījumus, kā arī, izmantojot kontroles aprīkojumu, veikt mērījumus;".

11. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Valsts uzraudzībai un kontrolei tiek pakļautas:

1) pārtikas uzņēmumu telpas, teritorija, pārtikas apritē iesaistīto transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu stāvoklis un to izmantošana;

2) izejmateriāli, sastāvdaļas, tehnoloģiskie palīglīdzekļi, dzeramais ūdens un citi produkti, kurus izmanto pārtikas produktu sagatavošanā un ražošanā; pusfabrikāti un gatavie produkti, kā arī materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

3) pārtikas produktu apstrādes metodes;

4) tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi;

5) tīrīšanas un dezinfekcijas procesi;

6) pārtikas uzņēmumu pārtikas nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas;

7) pārtikas produktu marķēšana un ar marķējumu saistītā reklamēšana."

12. Pārejas noteikumu 3.punktā:

izteikt 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5) līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības references laboratorijām un references laboratoriju pilnvarošanas kārtību;";

izteikt 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8) līdz 2005.gada 31.martam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei mājas apstākļos;";

izslēgt 9.apakšpunktu;

izteikt 12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12) Līdz 2005.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālajai kvalifikācijai un nosaka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas kārtību un uzraudzību."

13. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1989.gada 14.jūnija direktīvas 89/397/EEK par pārtikas produktu oficiālo kontroli, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 20.marta direktīvas 2000/13/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu etiķetēm, pasniegšanas veidu un reklāmu."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.303 "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 21.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 10.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.10.2004.Stājas spēkā: 24.11.2004.Tēma: Patērētāju tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 10.11.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 09.12.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
96224
24.11.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)