Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"

Izdarīt likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietošanas un aizsardzības noteikumus reglamentē arī citi normatīvie akti.";

papildināt ceturto daļu ar vārdiem "tajā skaitā arī Eiropas Kopienas teritorijā, ievērojot tajā noteikto preču zīmju reģistrācijas kārtību".

2. 4.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komercdarbībā var lietot nereģistrētas preču zīmes. Preču zīmju aizsardzību bez to reģistrācijas vai ārpus tās regulē šā panta septītās daļas, šā likuma 8.panta, 9.panta trešās daļas 4.punkta un 28.panta astotās daļas noteikumi, kā arī citi normatīvie akti.";

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(5) Izņēmuma tiesības uz preču zīmi var nodrošināt ar Latvijas Republikas Patentu valdē (turpmāk - Patentu valde) veiktu preču zīmes reģistrāciju vai reģistrāciju, kas veikta saskaņā ar preču zīmju starptautiskās reģistrācijas noteikumiem un attiecas uz Latviju, kā arī ar reģistrāciju, kas veikta saskaņā ar Eiropas Kopienas preču zīmju reģistrācijas kārtību.";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "bet nevar būt par liettiesisko prasību objektu" ar vārdiem "bet nevar būt par īpašuma prasības objektu".

3. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Preču zīmes īpašnieks nav tiesīgs aizliegt lietot preču zīmi saistībā ar precēm, kuras saimnieciskajā apritē Eiropas Ekonomikas zonā ar šo preču zīmi iekļāvis pats preču zīmes īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu."

4. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) kas paredzēti lauksaimniecības un pārtikas produktu apzīmēšanai un ietver attiecībā uz tiem pašiem lauksaimniecības vai pārtikas produktiem aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai sastāv no šādas aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ja produktiem, kuriem pieteikta preču zīmes reģistrācija, nav attiecīgās izcelsmes vai ja pieteiktā apzīmējuma izmantošana saistībā ar šiem produktiem ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfisko norāžu un izcelsmes nosaukumu aizsardzību."

5. Izteikt 7.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Latvijā spēkā esošas preču zīmes, kuras reģistrētas pēc nacionālās vai starptautiskās reģistrācijas procedūras vai kā Eiropas Kopienas preču zīmes (turpmāk - Kopienas preču zīme) saskaņā ar Padomes 1993.gada 20.decembra regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (turpmāk - Padomes regula Nr. 40/94), ja to reģistrācijas pieteikuma datums ir agrāks par apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikuma datumu, ņemot vērā arī zīmēm piešķirto prioritāti;".

6. 9.pantā:

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citām rūpnieciskā īpašuma tiesībām, arī tiesībām, kas saistītas ar nereģistrētu preču zīmi vai citu apzīmējumu, kas lietots preču vai pakalpojumu atšķiršanai, arī domēna vārdu, ja nereģistrētā preču zīme, cits minētais apzīmējums vai domēna vārds pirms reģistrētās preču zīmes pieteikuma datuma (vai attiecīgi prioritātes datuma) godprātīgi lietots Latvijā komercdarbībā saistībā ar identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem tik ilgi un tādā apjomā, ka reģistrētās preču zīmes lietošana var maldināt patērētājus par attiecīgo preču vai pakalpojumu izcelsmi.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "citā Parīzes savienības dalībvalstī" ar vārdiem "kādā no Parīzes savienības dalībvalstīm".

7. 10.pantā:

izteikt sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pieteikuma veidlapu un citas preču zīmes reģistrācijas procedūrai nepieciešamās veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(7) Pieteikumu iesniedz un visa preču zīmes reģistrācijas procedūras lietvedība un sarakste notiek latviešu valodā. Dokumentus svešvalodās drīkst iesniegt, ja tiem pievienots noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

(8) Pieteikumā var iekļaut pieteiktā apzīmējuma aprakstu, svešvalodā veidota vārdiska apzīmējuma tulkojumu, attiecīgas norādes, ja apzīmējuma raksturīga īpašība ir telpiskums, krāsas tonis vai krāsu salikums vai ja tas ir skaņas signāls, kā arī citus paskaidrojumus attiecībā uz apzīmējuma raksturu. Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos šādus paskaidrojumus var pieprasīt Patentu valde. Paskaidrojumi iesniedzami Patentu valdes noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi.";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pilnvarots pārstāvis."

8. 12.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Triju mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Patentu valde veic pieteikuma iepriekšējo izskatīšanu, pārbaudot tā atbilstību šā likuma 10.panta prasībām un nosakot pieteikuma datumu (formālo prasību pārbaude). Ja pieteicējam saskaņā ar šā likuma 11.panta noteikumiem ir tiesības uz prioritāti, Patentu valde nosaka arī prioritātes datumu.

(2) Ja pieteikums neatbilst vai tikai daļēji atbilst šā likuma 10.panta prasībām, Patentu valde pieteicējam paziņo par to rakstveidā, pamatojot neatbilstību un nosakot triju mēnešu termiņu atbildes sniegšanai (trūkumu novēršanai). Paziņojuma nosūtīšanas brīdī pieteikuma iepriekšējās izskatīšanas termiņa skaitījumu aptur, un tas turpinās ar dienu, kad Patentu valdes noteiktajā termiņā saņemta pieteicēja atbilde vai izbeidzies tās sniegšanai noteiktais termiņš.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "pieteikumu uzskata par neiesniegtu" ar vārdiem "un pieteicējam paziņo par to rakstveidā";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "pieteikumu noraida" ar vārdiem "un pieteicējam paziņo par to rakstveidā";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja pieteikums atbilst šā likuma 10.panta prasībām (arī tad, ja sākotnēji konstatētie trūkumi ir novērsti), Patentu valde pieņem lēmumu par pieteikuma pieņemšanu ekspertīzei (pieteikuma akceptu) un pieteicējam nosūta par to rakstveida paziņojumu.";

izslēgt septīto daļu.

9. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Triju mēnešu laikā no dienas, kad pieteikums pieņemts ekspertīzei, Patentu valde pārbauda pieteiktā apzīmējuma atbilstību šā likuma 3., 6. un 8.panta prasībām. Patentu valde ir tiesīga ekspertīzes gaitā pieprasīt no pieteicēja papildu materiālus un dokumentus, kas nepieciešami ekspertīzes veikšanai, nosakot to iesniegšanai triju mēnešu termiņu. Pieprasījuma nosūtīšanas brīdī ekspertīzes termiņa skaitījumu aptur, un tas turpinās ar dienu, kad Patentu valdes noteiktajā termiņā saņemta pieteicēja atbilde vai izbeidzies tās sniegšanai noteiktais termiņš.";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Patentu valde par to" ar vārdu "rakstveidā";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja ekspertīzes rezultāts ir pozitīvs, Patentu valde pieņem lēmumu par preču zīmes reģistrāciju. Lēmumam pievieno uzaicinājumu samaksāt nodevu par preču zīmes reģistrāciju un publikāciju.";

izslēgt astoto daļu.

10. 14.pantā:

izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Grozījumus un precizējumus pieteikumā, izņemot acīmredzamu kļūdu labojumus un nepieciešamos grozījumus attiecībā uz pieteicēja vai pārstāvja vārdu (nosaukumu) un adresi, pieteicējs pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs iesniegt līdz dienai, kad Patentu valdē tiek pieņemts lēmums par pieteikuma akceptu.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "pieteikumu uzskata par atsauktu" ar vārdiem "un pieteicējam paziņo par to rakstveidā".

11. 15.pantā:

aizstāt vārdus "izdalītais pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nodalītais pieteikums" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja triju mēnešu laikā no dienas, kad Patentu valde saņēmusi lūgumu par pieteikuma sadalīšanu, pieteicējs nav iesniedzis noteiktos dokumentus un materiālus attiecībā uz nodalīto pieteikumu vai nav samaksājis noteikto nodevu, lūgumu par pieteikuma sadalīšanu uzskata par atsauktu un pieteicējam paziņo par to rakstveidā.";

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Pēc tam, kad ziņas ir sagatavotas reģistrācijai un publikācijai, lūgumu par pieteikuma sadalīšanu nevar atsaukt."

12. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

"17.1 pants. Apelācija par Patentu valdes lēmumu un tās virzība

(1) Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (preču zīmes īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašuma tiesību pārņēmējs, licenciāts) nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts attiecībā uz pieteikuma iepriekšējās izskatīšanas vai preču zīmes ekspertīzes rezultātiem, vai lēmumam, kas pieņemts citā ar preču zīmes reģistrāciju saistītā procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, samaksājot attiecīgu nodevu, iesniegt Patentu valdei motivētu rakstveida apelāciju. Apelācijas iesniegšana aptur Patentu valdes lēmuma izpildi.

(2) Patentu valde nekavējoties atceļ vai groza attiecīgo lēmumu, ciktāl tā atzīst iesniegto apelāciju par pamatotu.

(3) Ja lēmuma atcelšana vai grozīšana var skart trešās personas tiesības vai tiesiskās intereses vai ja divu nedēļu laikā pēc apelācijas iesniegšanas lēmums nav atcelts vai grozīts šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā, Patentu valde apelāciju nodod izskatīšanai Patentu valdes Apelācijas padomei (turpmāk - Apelācijas padome).

(4) Ja Patentu valdes lēmums saskaņā ar šā panta otro daļu ir atcelts vai grozīts un tas apmierina apelācijas iesniedzēju, viņš atsauc apelāciju. Par apelācijas iesniegšanu samaksātā nodeva atmaksājama Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā.

(5) Ja lēmuma grozījumi apelācijas iesniedzēju neapmierina, viņš par to triju mēnešu laikā no grozītā lēmuma saņemšanas dienas paziņo Patentu valdei, kas apelāciju nekavējoties nodod Apelācijas padomei.

(6) Līdz izskatīšanai Apelācijas padomē apelācijas iesniedzējs ir tiesīgs iesniegto apelāciju precizēt vai papildināt."

13. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Apelāciju un iebildumu izskatīšana

(1) Saskaņā ar šā likuma 17.1 panta noteikumiem iesniegtās apelācijas un saskaņā ar 18.panta noteikumiem iesniegtos iebildumus izskata Apelācijas padome, kas izveidota atbilstoši Patentu likuma noteikumiem.

(2) Apelāciju izskata triju mēnešu laikā no dienas, kad tā saņemta Patentu valdē. Ja Patentu valdes lēmums ir grozīts šā likuma 17.1 panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā, bet apelācija nav atsaukta, to izskata ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no 17.1 panta piektajā daļā paredzētā paziņojuma saņemšanas dienas.

(3) Iebildumu izskata triju mēnešu laikā no apstrīdētās preču zīmes īpašnieka atbildes saņemšanas dienas vai no dienas, kad izbeidzas atbildes iesniegšanas termiņš. Ja iesniegts iebildums, kas pamatots ar šā likuma 7.panta noteikumiem, un apstrīdētajai preču zīmei pretstatīta agrāka preču zīme, kura vēl nav reģistrēta, pēc iebilduma iesniedzēja lūguma iebilduma izskatīšanu var atlikt, līdz pretstatītā preču zīme tiek reģistrēta un publicēta. Ja pirms iebilduma izskatīšanas iesniegta prasība tiesā par iebildumā pretstatītās preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu vai par šīs preču zīmes reģistrācijas atcelšanu un ja no šīs reģistrācijas spēkā esamības var būt atkarīgs iebilduma izskatīšanas rezultāts, Apelācijas padomes lietvedību iebilduma lietā aptur līdz prasības izspriešanai.

(4) Uz Apelācijas padomes sēdi, kurā izskata apelāciju par Patentu valdes lēmumu, uzaicina apelācijas iesniedzēju vai viņa pārstāvi un, ja Apelācijas padomes lēmums var skart trešo personu, - arī šo personu vai tās pārstāvi. Uz Apelācijas padomes sēdi, kurā izskata iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju, uzaicina iebilduma iesniedzēju vai viņa pārstāvi un apstrīdētās preču zīmes īpašnieku vai viņa pārstāvi. Visas ieinteresētās puses ir tiesīgas iesniegt nepieciešamos dokumentus un materiālus un sniegt mutvārdu paskaidrojumus.

(5) Saskaņā ar apelācijas izskatīšanas rezultātiem Apelācijas padome pieņem lēmumu par apelācijas pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai par tās noraidīšanu, turklāt ar šo lēmumu attiecīgo Patentu valdes lēmumu var atcelt, grozīt vai atstāt spēkā. Ja apelācija iesniegta par Patentu valdes lēmumu attiecībā uz ekspertīzes rezultātiem (13.panta septītā daļa), preču zīmi var atzīt par reģistrējamu pilnībā vai ar šā likuma 13.panta piektajā un sestajā daļā minētajiem ierobežojumiem vai arī atstāt spēkā lēmumu par reģistrācijas atteikumu. Ja sakarā ar apelāciju atklājušies jauni lietas apstākļi, Apelācijas padome var pieņemt lēmumu par pieteikuma atkārtotu izskatīšanu (atkārtotu ekspertīzi).

(6) Saskaņā ar iebilduma izskatīšanas rezultātiem Apelācijas padome pieņem lēmumu par iebilduma pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai par tā noraidīšanu, turklāt apstrīdēto preču zīmes reģistrāciju ar šo lēmumu var atzīt par spēkā neesošu ar reģistrācijas dienu, atzīt par spēkā esošu ar šā likuma 13.panta piektajā un sestajā daļā minētajiem ierobežojumiem vai atzīt par spēkā esošu atbilstoši reģistrācijai.

(7) Ja iebildums pilnībā vai daļēji pamatots ar agrāku preču zīmi (7.panta otrā daļa), pēc kuras reģistrācijas pagājuši ne mazāk kā pieci gadi, apstrīdētās preču zīmes īpašnieks ir tiesīgs pieprasīt, lai iebilduma iesniedzējs iesniedz acīmredzamus un pietiekamus pierādījumus par šīs agrākās preču zīmes faktisku izmantošanu atbilstoši šā likuma 23.panta noteikumiem. Apelācijas padome šādus iebilduma pamatojumus neņem vērā, ja pēc minētā pieprasījuma attiecīgie pierādījumi nav iesniegti vai ja šādu pierādījumu nav attiecībā uz pēdējiem pieciem gadiem pirms iebilduma izskatīšanas. Ja pretstatītā agrākā preču zīme tikusi izmantota tikai saistībā ar daļu no precēm vai pakalpojumiem, kuriem tā reģistrēta, Apelācijas padome izskata minētos iebilduma pamatojumus tikai attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par kuriem iesniegti acīmredzami un pietiekami pierādījumi.

(8) Apelācijas padome pieņem lēmumu, citām personām klāt neesot. Lēmuma rezolutīvo daļu paziņo sēdes noslēgumā, bet motivētu rakstveida lēmumu mēneša laikā nosūta šā panta ceturtajā daļā minētajām personām, kurām triju mēnešu laikā no lēmuma noraksta saņemšanas dienas ir tiesības šo lēmumu pārsūdzēt tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā aptur Apelācijas padomes lēmuma izpildi.

(9) Neatkarīgi no pieteikuma iesniegšanas par Apelācijas padomes lēmumu ieinteresētā persona var noteiktā kārtībā tiesā apstrīdēt reģistrēto preču zīmi (atbilstoši šā likuma 31. vai 32.panta noteikumiem). Ja prasība iesniegta, pirms izskatīta administratīvā lieta par Apelācijas padomes lēmumu, administratīvo tiesvedību aptur līdz prasības izspriešanai."

14. Aizstāt 20.pantā vārdus "izdalītā reģistrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nodalītā reģistrācija" (attiecīgā locījumā).

15. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Termiņus, kas paredzēti preču zīmes reģistrācijas procedūras noteikumos, izņemot termiņus, kuri noteikti šā likuma 11.panta pirmajā un trešajā daļā, 18.panta pirmajā daļā, 19.panta astotajā daļā, 21.pantā un 39.panta piektajā daļā, attiecīgi Patentu valde vai Apelācijas padome var pagarināt uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk par trim mēnešiem, ja šāds lūgums Patentu valdē saņemts pirms attiecīgā termiņa izbeigšanās un samaksāta termiņa pagarināšanas nodeva."

16. 23.pantā:

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdus "19.panta sestās daļas" ar skaitli un vārdiem "19.panta septītās daļas";

izslēgt sestajā daļā vārdus "tad, piemērojot šā panta trešajā daļā minētos zīmju izmantošanas noteikumus".

17. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja citai personai tiek nodots uzņēmums vai tā daļa, tiesības uz preču zīmēm, kas tieši saistītas ar šā uzņēmuma vai tā daļas darbību, uzskatāmas par nodotām līdz ar uzņēmumu vai tā daļu, ja citādi nav noteikts, pusēm vienojoties, vai ja lietas apstākļi acīmredzami nenosaka citādi."

18. Papildināt likumu ar 25.1 pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. Preču zīme maksātnespējas procesā un preču zīme kā ķīlas tiesības priekšmets

(1) Ja reģistrēta preču zīme ir iesaistīta maksātnespējas procesā, kā arī tad, ja tā ar tiesas lēmumu apķīlāta, Patentu valde saskaņā ar tiesas lēmumu izdara attiecīgu atzīmi Reģistrā. Ziņas par izdarīto atzīmi rakstveidā paziņo iesniedzējam un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

(2) Ja attiecībā uz reģistrētu preču zīmi ir nodibināta ķīlas tiesība un Patentu valde ir saņēmusi no ieinteresētās personas iesniegumu par ķīlas tiesības ierakstīšanu, dokumentu, kas apliecina ķīlas tiesību, kā arī dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu par grozījumu izdarīšanu Reģistrā, Patentu valde izdara attiecīgu grozījumu Reģistrā. Ziņas par izdarīto atzīmi rakstveidā paziņo iesniedzējam un preču zīmes īpašniekam un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā."

19. 26.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ziņas par reģistrētas preču zīmes licences līgumu pēc licenciāra vai licenciāta attiecīga iesnieguma, reģistrā iekļaujamo ziņu apliecinoša dokumenta un noteiktās nodevas saņemšanas Patentu valde iekļauj Reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta abiem paziņojumu par Reģistrā izdarīto ierakstu. Šādā kārtībā Reģistrā iekļauj un publicē arī ziņas par licences līguma darbības izbeigšanos un grozījumiem licences noteikumos.";

izslēgt astotajā daļā vārdus "šā panta sestajā daļā paredzētās".

20. 28.pantā:

papildināt ceturtās daļas 1.punktu pēc vārdiem "nelikumīgas izmantošanas pārtraukšana" ar vārdiem "un nelikumīgas izmantošanas aizliegums";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiesas spriedumā var noteikt pasākumus preču zīmes pārkāpumu turpmākai novēršanai, arī pienākumu iznīcināt preci ar nelikumīgo marķējumu vai atdot to preču zīmes īpašniekam, tā tiesību pārņēmējam vai licenciātam, ja viņš tam piekrīt, vai nodot to izmantošanai labdarības nolūkiem, ja var nodrošināt, ka prece neatgriežas saimnieciskajā apritē un neizraisa turpmāku kaitējumu tiesīgajai pusei. Kad to attaisno lietas apstākļi, spriedumā var noteikt arī pienākumu iznīcināt rīkus un materiālus, kas lietoti vai paredzēti galvenokārt pretlikumīgo izstrādājumu izgatavošanai, ja to īpašnieks zināja vai viņam no lietas apstākļiem bija acīmredzams, ka šie rīki un materiāli lietoti vai paredzēti prettiesisku darbību veikšanai. Pēc prasītāja lūguma tiesa šajās lietās var piemērot likumā noteiktos prasības nodrošināšanas līdzekļus arī gadījumos, kad prasībai nav mantiska rakstura (nav prasīta zaudējumu atlīdzība).";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Neatkarīgi no šā likuma 27.panta un šā panta noteikumiem prasības par reģistrētu, kā arī nereģistrētu preču zīmju pārkāpumiem, arī šā likuma 4.panta devītajā daļā paredzētajos gadījumos, var pamatot arī ar citu normatīvo aktu noteikumiem."

21. Izteikt 31.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Persona, kuras celtā prasība par preču zīmes atzīšanu par spēkā neesošu tiesā apmierināta, iesniedz Patentu valdei tiesas sprieduma norakstu. Patentu valde izdara Reģistrā ierakstu par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu vai grozījumiem reģistrācijas ziņās, publicē attiecīgu paziņojumu Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī paziņo par to iesniedzējam un preču zīmes īpašniekam (bijušajam īpašniekam)."

22. Izteikt 32.panta septītās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Persona, kuras celtā prasība par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu tiesā apmierināta, iesniedz Patentu valdei tiesas sprieduma norakstu. Patentu valde izdara Reģistrā ierakstu par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu vai grozījumiem reģistrācijas ziņās ar spriedumā norādīto dienu, publicē attiecīgu paziņojumu Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī paziņo par to iesniedzējam un preču zīmes īpašniekam (bijušajam īpašniekam)."

23. Aizstāt 33.panta nosaukumā vārdu "svītrošana" ar vārdu "izslēgšana" un otrajā daļā vārdu "svītro" - ar vārdu "izslēdz".

24. Izslēgt 37.panta otro daļu.

25. 39.pantā:

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdus "13.panta astotajā daļā" ar skaitli un vārdiem "17.1 panta pirmajā daļā";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Apelācijas (atbildes uz iebildumu) virzība Patentu valdē notiek šā likuma 17.1 panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā paredzētajā kārtībā. Ciktāl citādu kārtību neparedz preču zīmju starptautiskās reģistrācijas noteikumi, saistībā ar starptautiski reģistrētajām preču zīmēm iesniegtas apelācijas un iebildumus Apelācijas padome izskata saskaņā ar šā likuma 18. un 19.panta noteikumiem un - kolektīvās zīmes gadījumā - arī ņemot vērā 36.panta pirmās daļas noteikumus."

26. Papildināt likumu ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII1 nodaļa

Kopienas preču zīme

39.1 pants. Patentu valdes darbības saistībā ar Kopienas preču zīmes reģistrācijas procedūru

(1) Eiropas Savienības dalībvalsts centrālā rūpnieciskā īpašuma biroja funkcijas, kas paredzētas Padomes regulā Nr. 40/94, Latvijā īsteno Patentu valde. Kopienas preču zīmi var pieteikt reģistrācijai ar Patentu valdes starpniecību.

(2) Patentu valde veic Padomes regulas Nr. 40/94 82.panta 2.punktā paredzēto Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) lēmumu autentiskuma apliecināšanu to piespiedu izpildei Latvijā.

39.2 pants. Kopienas preču zīmes reģistrācijas tiesiskais spēks Latvijā

(1) Izņēmuma tiesības uz preču zīmi Latvijā nodrošina arī Kopienas preču zīmes reģistrācija. Kopienas preču zīmes aizsardzības apjomu nosaka Padomes regula Nr. 40/94.

(2) Ja Kopienas preču zīmei saskaņā ar Padomes regulas Nr. 40/94 34. vai 35.pantu ir piešķirta senioritāte (īpaša veida prioritāte), pamatojoties uz atbilstošu agrāku preču zīmi, kas reģistrēta Latvijā vai reģistrēta starptautiski un attiecas uz Latviju, tad uz šādu Kopienas preču zīmi, nosakot tās prioritāti Latvijā, attiecina Latvijā reģistrētās preču zīmes pieteikuma datumu un prioritātes datumu vai attiecīgo starptautiski reģistrētās preču zīmes prioritāti (39.panta trešā daļa). Kopienas preču zīmei piešķirtā senioritāte saglabājas, ja attiecīgā Latvijas preču zīmes reģistrācija vai preču zīmes starptautiskā reģistrācija, kas attiecas uz Latviju, tiek dzēsta pēc preču zīmes īpašnieka iniciatīvas (atteikšanās no reģistrācijas) vai sakarā ar tās spēkā esamības termiņa izbeigšanos (izslēgšana no Reģistra).

(3) Preču zīmes reģistrāciju, kas bijusi par pamatu Kopienas preču zīmes senioritātei, var atzīt par spēkā neesošu vai atcelt arī pēc tam, kad beidzies šīs reģistrācijas spēkā esamības termiņš vai reģistrācija dzēsta pēc preču zīmes īpašnieka iniciatīvas, ar nosacījumu, ka attiecīgie pamatojumi preču zīmes reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu vai atcelšanai pastāvēja šīs reģistrācijas spēkā esamības laikā.

39.3 pants. Kopienas preču zīmes aizsardzības papildu noteikumi

(1) Iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju (18.pants) un prasību par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu (31.pants) bez šā likuma 7., 8. un 9.pantā paredzētajām agrākām tiesībām var pamatot arī ar agrāku identisku vai līdzīgu Kopienas preču zīmi, kam ir laba reputācija Eiropas Kopienā un kas reģistrēta precēm vai pakalpojumiem, kuri nav līdzīgi tām precēm un pakalpojumiem, kam reģistrēta vēlākā (apstrīdētā) preču zīme, bet ar nosacījumu, ka vēlākās preču zīmes lietošana bez pienācīga attaisnojuma saistībā ar precēm vai pakalpojumiem dod iespēju negodīgi izmantot Kopienas preču zīmes atšķirtspēju vai reputāciju vai nodarīt tām kaitējumu vai ka šādu vēlākās preču zīmes lietošanu patērētāji var uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm vai pakalpojumiem un minētās Kopienas preču zīmes īpašnieku un šāda lietošana var kaitēt Kopienas preču zīmes īpašnieka interesēm. Šādu iebildumu un šādu prasību var iesniegt Kopienas preču zīmes īpašnieks (viņa tiesību pārņēmējs) vai viņa pārstāvis.

(2) Kopienas preču zīmes nelikumīgas izmantošanas gadījumā piemērojami šā likuma 27. un 28.panta noteikumi, Civilprocesa likuma un citu normatīvo aktu noteikumi, ciktāl Padomes regulā Nr. 40/94 nav noteikts citādi.

(3) Ja, pamatojoties uz tiesībām, kas izriet no Kopienas preču zīmes reģistrācijas, tiek apstrīdēta vēlākas preču zīmes reģistrācija, kas veikta, ievērojot šajā likumā noteikto preču zīmju reģistrācijas kārtību vai saskaņā ar starptautiskās reģistrācijas noteikumiem un attiecas uz Latviju, vai tiek apstrīdēta šādas vēlākas preču zīmes lietošana, ņem vērā šā likuma 29.panta noteikumus par tiesību ierobežojumiem samierināšanās dēļ.

39.4 pants. Kopienas preču zīmes izmantošanas papildu noteikumi

(1) Ja, pamatojoties uz agrāku Kopienas preču zīmi, iesniegts iebildums pret preču zīmes reģistrāciju (18.pants) un apstrīdētās preču zīmes īpašnieks izmanto tiesības pieprasīt pierādījumus par agrākas preču zīmes izmantošanu (19.panta septītā daļa), jāievēro Padomes regulas Nr. 40/94 15.panta noteikumi.

(2) Atbilstoši Padomes regulas Nr. 40/94 159.a panta 5.punkta un 106.panta 1.punkta noteikumiem agrāku labticīgi iegūtu tiesību īpašnieks Latvijā var aizliegt lietot Kopienas preču zīmi, kas reģistrēta vai pieteikta reģistrācijai pirms 2004.gada 1.maija.

(3) Ja Kopienas preču zīme saskaņā ar Padomes regulas Nr. 40/94 21.panta noteikumiem ir iesaistīta maksātnespējas procesā Latvijā, nepieciešamās atzīmes Kopienas preču zīmju reģistrā vai, ja Kopienas preču zīme vēl nav reģistrēta, tās pieteikuma materiālos var lūgt izdarīt Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (preču zīmes un dizainparaugi) uz tiesas lēmuma pamata.

39.5 pants. Kopienas preču zīmes pārveide par preču zīmes pieteikumu Latvijā

(1) Ja no Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) ir saņemts saskaņā ar Padomes regulas Nr. 40/94 109.panta 3.punkta noteikumiem Patentu valdei pārsūtīts iesniegums par Kopienas preču zīmes reģistrācijas vai pieteikuma pārveidi par preču zīmes pieteikumu Latvijā (iesniegums par konversiju), Patentu valde nekavējoties uzaicina šā iesnieguma iesniedzēju triju mēnešu laikā izpildīt Padomes regulas Nr. 40/94 110.panta 3.punktā noteiktās darbības un samaksāt šā likuma 10.panta devītajā daļā noteikto nodevu.

(2) Ja iesniedzējs noteiktajā laikā nesamaksā noteikto nodevu (papildnodevu), iesniegumu par konversiju uzskata par neiesniegtu un iesniedzējam paziņo par to rakstveidā.

(3) Uzsākot iesnieguma par konversiju izskatīšanu, Patentu valde vispirms pārbauda, vai konversijas īstenošanai nav šķēršļu, kas paredzēti Padomes regulas Nr. 40/94 108.panta 2.punktā. Saskaņā ar Padomes regulas Nr. 40/94 110.panta 1.punktu Patentu valde var pieprasīt no Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) nepieciešamo papildinformāciju par apstākļiem, kuri attiecas uz minētajiem šķēršļiem konversijas īstenošanai. Ja saskaņā ar Padomes regulas Nr. 40/94 108.panta 2.punkta noteikumiem konversija nav pieļaujama, iesniegumu par konversiju noraida un pieteicējam paziņo par to rakstveidā.

(4) Ja konversijas īstenošanai nav šķēršļu, kuri minēti Padomes regulas Nr. 40/94 108.panta 2.punktā, iesniegumu par konversiju uzskata par preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Latvijā. Šāda pieteikuma izskatīšanai piemēro šajā likumā paredzēto pieteikuma iepriekšējās izskatīšanas un preču zīmes ekspertīzes kārtību, kā arī citus preču zīmes reģistrācijas procedūras noteikumus, ņemot vērā Padomes regulas Nr. 40/94 110.panta 2.punkta prasību.

(5) Preču zīmes reģistrācijas pieteikums, kura pamatā ir iesniegums par konversiju, saglabā attiecīgajai Kopienas preču zīmei (Kopienas preču zīmes pieteikumam) noteikto pieteikuma datumu un prioritātes datumu (ja piešķirta prioritāte), kā arī senioritātes datumu, ja senioritāte piešķirta attiecībā uz Latviju."

27. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"5. Ministru kabinets līdz 2004.gada 15.decembrim apstiprina preču zīmes reģistrācijas pieteikuma veidlapas paraugu un citu preču zīmes reģistrācijas procedūrai nepieciešamo veidlapu paraugus.

6. Ja Kopienas preču zīme ir reģistrēta vai pieteikta reģistrācijai pirms 2004.gada 1.maija, tās prioritāti Latvijā nosaka ar 2004.gada 1.maiju.

7. Ja Kopienas preču zīme reģistrēta pirms 2004.gada 1.maija, šā likuma 29.panta pirmajā daļā minēto piecu gadu laikposmu skaita no 2004.gada 1.maija.

8. Ja šā likuma 39.4 panta pirmajā daļā paredzētais iebildums ir pamatots ar agrāku Kopienas preču zīmi, kas reģistrēta pirms 2004.gada 1.maija, Padomes regulas Nr. 40/94 15.panta 1.punktā minēto piecu gadu laikposmu skaita no 2004.gada 1.maija.

9. Ja atbilstoši šā likuma 39.5 panta ceturtajai daļai preču zīmes reģistrācijas pieteikuma pamatā ir iesniegums par konversiju, bet attiecīgā Kopienas preču zīme ir reģistrēta vai pieteikta reģistrācijai pirms 2004.gada 1.maija, par šāda pieteikuma datumu Latvijā uzskata 2004.gada 1.maiju un Kopienas preču zīmei piešķirto prioritāti neņem vērā."

28. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1988.gada 21.decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK dalībvalstu preču zīmju likumu tuvināšanai."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.260 "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 13.nr.).

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 21.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 10.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 11.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.10.2004.Stājas spēkā: 11.11.2004.Zaudē spēku: 06.03.2020.Tēma: Intelektuālais īpašumsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 10.11.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 09.12.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
96221
11.11.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)