Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 76/7

Rīgā 2000. gada 13. jūlijā

Par grozījumiem "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumos"

Latvijas Bankas padome n o l e m j:

1. Veikt ar Latvijas Bankas padomes 1999. gada 11. marta lēmumu Nr. 54/5 apstiprinātajos "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumos" šādus grozījumus.

1.1. Izteikt 1.1. punktu šādā redakcijā: "Noteikumi ir sagatavoti, pamatojoties uz "Kredītiestāžu likumu" un ievērojot šādas Eiropas Kopienas (tālāk tekstā - EK) direktīvas: Nr. 92/30/EEC "Par kredītiestāžu konsolidēto uzraudzību", Nr. 89/299/EEC "Par kredītiestāžu pašu kapitālu", Nr. 89/647/EEC "Par kredītiestāžu maksātspējas rādītāju", Nr. 93/6/EEC "Par kredītiestāžu un investīciju sabiedrību kapitāla pietiekamību" ar grozījumu Nr. 98/31/EC, Nr. 92/121/EEC "Par kredītiestāžu lielo riska darījumu pārraudzību un kontroli" un Nr. 89/646/EEC "Par kredītiestāžu darbības uzsākšanu un veikšanu regulējošo likumu, normatīvo un administratīvo dokumentu koordinēšanu"."

1.2. Papildināt 2.2. punktu aiz vārdiem "ar citu personu" ar vārdiem "vai citām personām".

1.3. Izteikt 3.8.3. punktu šādā redakcijā: "regulējošo prasību raksturojošo rādītāju aprēķini, pamatojoties uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem vai konsolidācijas grupas uzņēmumu finanšu pārskatu rādītājiem."

1.4. Aizstāt 5.2.1. punktā vārdus "4.1.-4.10. punkta prasībām" ar vārdiem "4. punkta prasībām".

1.5. Aizstāt 5.2.2. punktā vārdus "5.1. un 5.2. punkta prasībām" ar vārdiem "5. punkta prasībām".

1.6. Attiecīgi mainot nākamo punktu numerāciju, iekļaut jaunu 5.6. punktu šādā redakcijā: "Ja konsolidācijas grupas līdzdalība kredītiestādē, finanšu iestādē vai palīguzņēmumā, kas nav konsolidācijas grupas meitasuzņēmums vai kopuzņēmums, tieši vai netieši aptver 20 un vairāk procentu no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju (daļu) skaita, šī līdzdalība konsolidētajos finanšu pārskatos jāuzrāda, lietojot pašu kapitāla metodi atbilstoši "Norādījumu par banku konsolidētajiem gada pārskatiem" 6. punkta prasībām."

1.7. Izteikt 5.7. punktu šādā redakcijā: "Līdzdalība tādā uzņēmumā, kurš nav kredītiestāde, finanšu iestāde vai palīguzņēmums vai ir apdrošināšanas sabiedrība un kurā konsolidācijas grupas uzņēmumiem tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju (daļu) skaita, konsolidētajos finanšu pārskatos jāuzrāda, lietojot pašu kapitāla metodi atbilstoši "Norādījumu par banku konsolidētajiem gada pārskatiem" 6. punkta prasībām."

1.8. Izteikt 5.8. punktu šādā redakcijā: "Ja pastāv "Norādījumu par banku konsolidētajiem gada pārskatiem" 3.15. punktā minētie iemesli, 5.6. un 5.7. punktā minētā līdzdalība konsolidētajos finanšu pārskatos jāuzrāda saskaņā ar "Norādījumu par kredītiestāžu gada pārskatiem" 10. daļas prasībām."

1.9. Izteikt 5.9. punktu šādā redakcijā: "Konsolidācijas grupas atbildīgajai bankai par stāvokli pārskata gada 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī jāsagatavo grupas konsolidētais bilances pārskats atbilstoši UPDK 0620087 veidlapai (2. pielikums) un konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins atbilstoši UPDK 0620088 veidlapai (3. pielikums) un jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei attiecīgi līdz pārskata gada 15. maijam, 15. augustam, 15. novembrim un pārskata gadam sekojošā gada 15. februārim."

1.10. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. KONSOLIDĀCIJAS GRUPAS PAŠU KAPITĀLS UN KAPITĀLA PIETIEKAMĪBA

6.1. Konsolidācijas grupas pašu kapitāls jāaprēķina saskaņā ar "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 10. punkta prasībām, pamatojoties uz konsolidācijas grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti atbilstoši 5. punkta prasībām.

6.2. Aprēķinot konsolidācijas grupas pašu kapitālu, papildus jāievēro šādas prasības:

6.2.1. konsolidācijas grupas pirmā līmeņa kapitāls jāpalielina par šādu negatīvu elementu (pasīva posteņi) vai jāsamazina par šādu pozitīvu elementu (aktīva posteņi) vērtību:

6.2.1.1. nemateriālā vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar "Norādījumu par banku konsolidētajiem gada pārskatiem" 4.3.-4.7. un 5.2.1. punktu;

6.2.1.2. mazākuma līdzdalības daļa, kas noteikta saskaņā ar "Norādījumu par banku konsolidētajiem gada pārskatiem" 4.2.3. punktu un kas atbilst pirmā līmeņa kapitāla elementiem;

6.2.2. konsolidācijas grupas otrā līmeņa kapitāls jāpapildina ar mazākuma līdzdalības daļu, kas noteikta saskaņā ar "Norādījumu par banku konsolidētajiem gada pārskatiem" 4.2.3. punktu un kas atbilst otrā līmeņa kapitāla elementiem.

6.3. Konsolidācijas grupas kapitāla pietiekamību aprēķina saskaņā ar "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumiem", pamatojoties uz konsolidācijas grupas uzņēmumu finanšu pārskatu rādītājiem, ņemot vērā šo rādītāju korekcijas, kuras jāveic, sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus atbilstoši 5. punkta prasībām, un papildus ievērojot šādas prasības:

6.3.1. konsolidācijas grupas kapitāla pietiekamības aprēķināšanas nolūkā konsolidācijas grupas uzņēmumu bilances un ārpusbilances posteņi jāsadala bankas portfelī un tirdzniecības portfelī;

6.3.2. konsolidācijas grupas bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība jāaprēķina, pamatojoties uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem, saskaņā ar "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 4. punkta prasībām;

6.3.3. konsolidācijas grupas tirdzniecības portfeļa pozīcijas riska un preču riska kapitāla prasība un bankas portfeļa un tirdzniecības portfeļa ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība jāaprēķina kā šo risku kapitāla prasību, kas aprēķinātas katram konsolidācijas grupas uzņēmumam, kopsumma;

6.3.4. konsolidācijas grupas tirdzniecības portfeļa norēķinu riska kapitāla prasība un darījumu partnera riska kapitāla prasība jāaprēķina, pamatojoties uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem, saskaņā ar "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 9. punkta prasībām.

6.4. Konsolidācijas grupas atbildīgajai bankai jāaprēķina un jāievēro pozīcijas, preču, norēķinu un darījumu partnera riska kapitāla prasība saskaņā ar "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 6.-9. punkta nosacījumiem, ja "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 3.6. punktā noteiktie kritēriji ir pārsniegti, pamatojoties gan uz konsolidācijas grupas atbildīgās bankas individuālajiem finanšu pārskatiem, gan uz konsolidācijas grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Ja "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 3.6. punktā noteiktie kritēriji ir pārsniegti, pamatojoties uz konsolidācijas grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem, bet nav pārsniegti, pamatojoties uz konsolidācijas grupas atbildīgās bankas individuālajiem finanšu pārskatiem, konsolidācijas grupas atbildīgā banka var iesniegt Latvijas Bankai lūgumu atbrīvot to no pienākuma aprēķināt un ievērot pozīcijas, preču, norēķinu un darījumu partnera riska kapitāla prasību, pamatojoties uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

6.5. Ja kāda konsolidācijas grupas uzņēmuma tirdzniecības portfelis nepārsniedz "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 3.6. punktā noteiktos kritērijus vai tas nepakļaujas EK direktīvas Nr. 93/6/EEC (ar grozījumu) vai līdzvērtīgām prasībām, šāda uzņēmuma tirdzniecības portfeļa posteņi konsolidācijas grupas kapitāla pietiekamības aprēķināšanas nolūkā nav jāiekļauj aprēķinā saskaņā ar 6.3.3. un 6.3.4. punkta prasībām, bet jāiekļauj konsolidācijas grupas bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasības aprēķinā saskaņā ar 6.3.2. punkta prasībām.

6.6. Konsolidācijas grupas atbildīgajai bankai jāsagatavo "Konsolidācijas grupas kapitāla pietiekamības aprēķins" (UPDK 0620110 veidlapa; 4. pielikums) par stāvokli pārskata gada 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī un jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei attiecīgi līdz pārskata gada 15. maijam, 15. augustam, 15. novembrim un pārskata gadam sekojošā gada 15. februārim."

1.11. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. KONSOLIDĀCIJAS GRUPAS RISKA DARĪJUMI

7.1. Par konsolidācijas grupas riska darījumiem uzskatāmi tie konsolidācijas grupas uzņēmumu konsolidētās bilances un ārpusbilances posteņos uzrādītie darījumi, kuri ir norādīti "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumu" 3.1. punktā. Konsolidācijas grupas lielie riska darījumi ir riska darījumi, kuri pārsniedz desmit procentu no konsolidācijas grupas pašu kapitāla.

7.2. Konsolidācijas grupas riska darījumu ierobežojumus aprēķina saskaņā ar "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumu" 3. punkta prasībām, pamatojoties uz konsolidācijas grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti atbilstoši 5. punkta prasībām.

7.3. Nosakot konsolidācijas grupas riska darījumu kopsummu ar vienu klientu (savstarpēji saistītu klientu grupu):

7.3.1. bankas grupas atbildīgās bankas vai finanšu pārvaldītājsabiedrības atbildīgās bankas mātesuzņēmuma (finanšu pārvaldītājsabiedrības) un to meitasuzņēmumu darījumi ar šo klientu jāiekļauj pilnā apmērā;

7.3.2. konsolidācijas grupas kopuzņēmumu darījumi ar šo klientu jāiekļauj proporcionāli konsolidācijas grupas uzņēmumu daļai kopuzņēmumā.

7.4. Ja konsolidācijas grupas sastāvā ir vismaz viens uzņēmums, kurš pakļauts EK direktīvas Nr. 93/6/EEC (ar grozījumu) vai līdzvērtīgām prasībām un kurš pārsniedz "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 3.6. punktā noteiktos kritērijus, konsolidācijas grupas bankas portfeļa riska darījumi un tirdzniecības portfeļa riska darījumi jānovērtē atsevišķi saskaņā ar "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumu" 3. punkta prasībām.

7.5. Ja kāda konsolidācijas grupas uzņēmuma tirdzniecības portfelis nepārsniedz "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 3.6. punktā noteiktos kritērijus vai tas nav pakļauts EK direktīvas Nr. 93/6/EEC (ar grozījumu) vai līdzvērtīgām prasībām, šāda uzņēmuma tirdzniecības portfeļa posteņi riska darījumu ierobežojumu aprēķina nolūkā jāiekļauj konsolidācijas grupas bankas portfelī.

7.6. Ja konsolidācijas grupas sastāvā ietilpst tikai tādi uzņēmumi, kuri nepārsniedz "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 3.6. punktā noteiktos kritērijus vai tie nav pakļauti EK direktīvas Nr. 93/6/EEC (ar grozījumu) vai līdzvērtīgām prasībām, konsolidācijas grupas atbildīgajai bankai jāsagatavo "Konsolidācijas grupas saīsināts lielo riska darījumu pārskats" (UPDK 0620111 veidlapa; 5. pielikums) saskaņā ar "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumu" 4.3.-4.8. punkta prasībām.

7.7. Ja konsolidācijas grupas sastāvā ir vismaz viens uzņēmums, kurš pakļauts EK direktīvas Nr. 93/6/EEC (ar grozījumu) vai līdzvērtīgām prasībām un kurš pārsniedz "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 3.6. punktā noteiktos kritērijus, konsolidācijas grupas atbildīgajai bankai jāsagatavo "Konsolidācijas grupas paplašināts lielo riska darījumu pārskats" (UPDK 0620112 veidlapa; 6. pielikums) saskaņā ar "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumu" 4.3.-4.9. punkta prasībām.

7.8. 7.6. un 7.7. punktā minētie pārskati jāsagatavo par stāvokli pārskata gada 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī un jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei attiecīgi līdz pārskata gada 15. maijam, 15. augustam, 15. novembrim un pārskata gadam sekojošā gada 15. februārim."

1.12. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. KONSOLIDĀCIJAS GRUPAS IEGULDĪJUMI

8.1. Par konsolidācijas grupas ieguldījumiem jāuzskata līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā, ieguldījumi subordinētajā kapitālā un ieguldījumi kustamajā un nekustamajā īpašumā, ko veikuši konsolidācijas grupas uzņēmumi, kuru finanšu pārskatu rādītāji iekļauti konsolidētajos finanšu pārskatos atbilstoši 5.2. punkta prasībām.

8.2. Konsolidācijas grupas atbildīgajai bankai, pamatojoties uz "Pārskatu par kredītiestādes ieguldījumiem sagatavošanas noteikumiem", jāsagatavo:

8.2.1. "Konsolidācijas grupas pārskats par būtisku līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā" (UPDK 0620113 veidlapa; 7. pielikums), iekļaujot tajā konsolidācijas grupas uzņēmumu būtisku līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā, izņemot "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumu" 3.3.1.-3.3.3. punktā minēto līdzdalību;

8.2.2. "Konsolidācijas grupas pārskats par ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā un līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā" (UPDK 0620114 veidlapa; 8. pielikums), iekļaujot tajā konsolidācijas grupas uzņēmumu ieguldījumus kustamajā un nekustamajā īpašumā, izņemot "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumu" 3.3.4.-3.3.5. punktā minētos ieguldījumus, un konsolidācijas grupas uzņēmumu būtisku līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā, kā arī līdzdalību, kas nav būtiska, izņemot "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumu" 3.3.1.-3.3.3. punktā minēto līdzdalību;

8.2.3. "Konsolidācijas grupas pārskats par ieguldījumiem kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā" (UPDK 0620115 veidlapa; 9. pielikums);

8.2.4. "Konsolidācijas grupas pārskats par pārņemto līdzdalību un līdzdalību palīguzņēmumu pamatkapitālā" (UPDK 0620116 veidlapa; 10. pielikums).

8.3. 8.2. punktā minētie pārskati jāsagatavo saskaņā ar "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumu" 4.1.-4.4. punkta prasībām, papildus ievērojot šādas prasības:

8.3.1. pārskati par konsolidācijas grupas ieguldījumiem jāsagatavo, pamatojoties uz konsolidācijas grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar 5. punkta prasībām. Konsolidācijas grupa šajos pārskatos neiekļauj finanšu pārvaldītājsabiedrības (grupas atbildīgās bankas mātesuzņēmuma) finanšu pārskatu rādītājus;

8.3.2. bankas grupas atbildīgās bankas un tās meitasuzņēmumu ieguldījumi jāiekļauj pilnā apmērā;

8.3.3. konsolidācijas grupas kopuzņēmumu ieguldījumi jāiekļauj proporcionāli konsolidācijas grupas uzņēmumu daļai kopuzņēmumā;

8.3.4. konsolidācijas grupas pašu kapitāla apmērs jānosaka atbilstoši 6.1.-6.2. punkta prasībām kā konsolidācijas grupas pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla kopsumma, no kuras atskaitīts konsolidācijas grupas pašu kapitāla samazinājums.

8.4. Pārskati par konsolidācijas grupas ieguldījumiem jāsagatavo par stāvokli pārskata gada 30. jūnijā un 31. decembrī un jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei attiecīgi līdz pārskata gada 15. augustam un pārskata gadam sekojošā gada 15. februārim."

1.13. Aizstāt 2. pielikumu (UPDK 0620087 veidlapa) ar šīs veidlapas jauno redakciju.

1.14. Aizstāt 4. pielikumu (UPDK 0620089 veidlapa) ar jaunu 4. pielikumu (UPDK 0620110 veidlapa).

1.15. Iekļaut jaunus pielikumus:

1.15.1. 5. pielikums "Konsolidācijas grupas saīsināts lielo riska darījumu pārskats" (UPDK 0620111 veidlapa);

1.15.2. 6. pielikums "Konsolidācijas grupas paplašināts lielo riska darījumu pārskats" (UPDK 0620112 veidlapa);

1.15.3. 7. pielikums "Konsolidācijas grupas pārskats par būtisku līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā" (UPDK 0620113 veidlapa);

1.15.4. 8. pielikums "Konsolidācijas grupas pārskats par ieguldījumiem kustamajā un nekustamajā īpašumā un līdzdalību uzņēmumu pamatkapitālā" (UPDK 0620114 veidlapa);

1.15.5. 9. pielikums "Konsolidācijas grupas pārskats par ieguldījumiem kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā" (UPDK 0620115 veidlapa);

1.15.6. 10. pielikums "Konsolidācijas grupas pārskats par pārņemto līdzdalību un līdzdalību palīguzņēmumu pamatkapitālā" (UPDK 0620116 veidlapa).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2000. gada 1. augustu.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

217.GIF (169065 BYTES)

227.GIF (182353 BYTES)

417.GIF (220985
BYTES)

427.GIF (48476 BYTES)

437.GIF (188742
BYTES)

447.GIF (113918 BYTES)

457.GIF (182214
BYTES)

467.GIF (193074 BYTES)

477.GIF (96393
BYTES)

487.GIF (145690 BYTES)

497.GIF (184959
BYTES)

4107.GIF (169058 BYTES)

4117.GIF (164042 BYTES)

4127.GIF (177750
BYTES)

4137.GIF (78002 BYTES)

4147.GIF (176543 BYTES)

4157.GIF (31965
BYTES)

4167.GIF (154346 BYTES)

4177.GIF (89040 BYTES)

4187.GIF (124541
BYTES)

4197.GIF (162447 BYTES)

4207.GIF (188178 BYTES)

4217.GIF (173824
BYTES)

4227.GIF (153691 BYTES)

4237.GIF (95443 BYTES)

4247.GIF (72312
BYTES)

87.GIF (104261 BYTES)

57.GIF (61909
BYTES)

67.GIF (66405 BYTES)

77.GIF (51968
BYTES)

97.GIF (55684 BYTES)

107.GIF (53806
BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumos" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 76/7Pieņemts: 13.07.2000.Stājas spēkā: 01.08.2000.Zaudē spēku: 21.12.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 281/282, 08.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
9609
01.08.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"