Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padome

Lēmums Nr. 76/6 Rīgā 2000. gada 13. jūlijā

Par "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā

Latvijas Bankas padome n o l e m j:

1. Apstiprināt "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumus" jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas padomes 1999. gada 17. novembra lēmumu Nr. 65/6 "Par "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumiem"".

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2000. gada 8. septembri.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

 

Latvijas bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumi

"Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) reglamentē naudas konta dienas pārsnieguma limitu piešķiršanas un lombarda kredītu izsniegšanas kārtību Latvijas Bankā. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumiem".

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Banka - Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle), kā arī ārvalstu banka, starptautiska valūtas, finanšu vai kredīta institūcija, kurai Latvijas Bankā ir konts norēķiniem latos un kura piedalās Latvijas Bankas organizētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā.

1.2. Naudas konta dienas pārsnieguma limits (tālāk tekstā - dienas pārsnieguma limits) - bankai pret vērtspapīru ķīlu piešķirts limits, kura apjomā norēķinu dienas laikā Latvijas Banka pieļauj bankas naudas konta debeta atlikumu.

1.3. Lombarda kredīts - bankai pret tās īpašumā esošu un neapgrūtinātu vērtspapīru ķīlu izsniegts Latvijas Bankas īstermiņa kredīts.

1.4. Automātiskais lombarda kredīts - bankai uz nakti izsniegts lombarda kredīts tāda naudas konta debeta atlikuma likvidēšanai, kas radies starpbanku norēķinu rezultātā.

1.5. Pieprasījuma lombarda kredīts - pēc bankas pieprasījuma uz noteiktu termiņu, kas nepārsniedz 30 dienu pēc kārtas, izsniegts lombarda kredīts.

1.6. Kredīta termiņš - dienu skaits, uz kādu Latvijas Bankas izsniegtais lombarda kredīts ir bankas rīcībā.

1.7. Kredīta atmaksas diena - nākamā norēķinu diena pēc lombarda kredīta termiņa (tālāk tekstā - arī kredīta atmaksas datums).

1.8. Radniecīgais uzņēmums - uzņēmums, kuru kontrolē banka vai arī kurā bankai tieši vai netieši pieder vairāk nekā 50% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, kā arī bankas mātesuzņēmums un mātesuzņēmuma citi meitasuzņēmumi.

1.9. Citu terminu lietojums atbilst "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumu" terminu lietojumam.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Latvijas Banka piešķir bankām dienas pārsnieguma limitu, lai dotu iespēju norēķinu dienas laikā izmantot naudas konta pārsniegumu, kā arī izsniedz automātiskos un pieprasījuma lombarda kredītus.

2.2. Lai saņemtu dienas pārsnieguma limitu un automātiskos lombarda kredītus, banka ar Latvijas Banku slēdz līgumu par automātisko lombarda kredītu piešķiršanu (1. pielikums).

2.3. Lai saņemtu pieprasījuma lombarda kredītus, banka ar Latvijas Banku slēdz līgumu par pieprasījuma lombarda kredītu piešķiršanu (2. pielikums).

2.4. Lombarda kredīta un dienas pārsnieguma limita maiņas pieprasījumi jāiesniedz Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Tirgus operāciju daļai (tālāk tekstā - Tirgus operāciju daļa).

2.5. Latvijas Banka ņem ķīlā vērtspapīrus, kuri reģistrēti VNS un kuru dzēšanas termiņš vismaz par divām darbadienām pārsniedz kredīta termiņu vai vismaz par trim darbadienām - dienu, kad vērtspapīri tiek ieķīlāti dienas pārsnieguma limita nodrošinājumam.

2.6. Latvijas Banka piešķir dienas pārsnieguma limitu vai izsniedz lombarda kredītu 80% apmērā no ieķīlājamo vērtspapīru nominālvērtību kopsummas, noapaļojot vērtspapīru apjomu uz augšu līdz pilnai nominālvērtībai.

2.7. Latvijas Banka no bankas nepieņem ķīlā šīs bankas vai tās radniecīgo uzņēmumu emitētus vērtspapīrus.

2.8. Par šajos noteikumos veiktajiem grozījumiem Latvijas Banka rakstiski paziņo bankām ne vēlāk kā piecas dienas pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.

3. DIENAS PĀRSNIEGUMA LIMITA MAIŅA

3.1. Latvijas Banka piešķir bankai dienas pārsnieguma limitu pret bankas dienas pārsnieguma limita ķīlu kontā grāmatotu vērtspapīru ķīlu.

3.2. Latvijas Banka maina bankas dienas pārsnieguma limitu saskaņā ar bankas pieprasījumu vai bez īpaša bankas pieprasījuma saskaņā ar 3.9. punkta nosacījumiem. Minimālais bankas pieprasītās dienas pārsnieguma limita maiņas apjoms ir 100 000 latu.

3.3. Ja banka vēlas palielināt dienas pārsnieguma limitu, tā nosūta Tirgus operāciju daļai dienas pārsnieguma limita maiņas pieprasījumu (3. pielikums), norādot tajā dienas pārsnieguma limita palielinājuma nodrošināšanai ieķīlājamo vērtspapīru kodus un apjomus.

3.4. Ja dienas pārsnieguma limita maiņas pieprasījums sagatavots saskaņā ar noteikumiem un norādītie vērtspapīri bankas vērtspapīru kontā grāmatoti pietiekamā apjomā, Latvijas Banka pieprasījumu izpilda, ieķīlā attiecīgos vērtspapīrus, pārvedot tos no bankas vērtspapīru konta uz bankas dienas pārsnieguma limita ķīlu kontu, palielina bankas dienas pārsnieguma limitu un nosūta bankai dienas pārsnieguma limita maiņas apstiprinājumu (4.1. pielikums). Dienas pārsnieguma limita maiņas apstiprinājumā Latvijas Banka norāda ieķīlāto vērtspapīru kodus un apjomus un noteikto jauno dienas pārsnieguma limitu.

3.5. Ja dienas pārsnieguma limita maiņas pieprasījums nav sagatavots saskaņā ar noteikumiem vai tajā norādītie vērtspapīri bankas vērtspapīru kontā nav grāmatoti pietiekamā apjomā, Latvijas Banka pieprasījumu noraida, nosūtot bankai dienas pārsnieguma limita maiņas noraidījumu (4.2. pielikums).

3.6. Ja banka vēlas samazināt dienas pārsnieguma limitu, tā nosūta Tirgus operāciju daļai dienas pārsnieguma limita maiņas pieprasījumu (3. pielikums), norādot to vērtspapīru kodus un apjomus, kurus vēlas atbrīvot dienas pārsnieguma limita samazinājuma rezultātā.

3.7. Ja dienas pārsnieguma limita maiņas pieprasījums sagatavots saskaņā ar noteikumiem, tajā norādītie vērtspapīri bankas dienas pārsnieguma limita ķīlu kontā grāmatoti pietiekamā apjomā un pēc šo vērtspapīru atbrīvošanas dienas pārsnieguma limita ķīlu kontā atlikusī vērtspapīru ķīla būs pietiekama bankas jau izmantotā naudas konta dienas pārsnieguma nodrošināšanai, Latvijas Banka pieprasījumu izpilda, atbrīvo vērtspapīru ķīlu, pārvedot attiecīgos vērtspapīrus no bankas dienas pārsnieguma limita ķīlu konta uz bankas vērtspapīru kontu, nosaka atlikušajai vērtspapīru ķīlai atbilstošu dienas pārsnieguma limitu un nosūta bankai dienas pārsnieguma limita maiņas apstiprinājumu (4.1. pielikums). Dienas pārsnieguma limita maiņas apstiprinājumā Latvijas Banka norāda atbrīvoto vērtspapīru kodus un apjomus un noteikto jauno dienas pārsnieguma limitu.

3.8. Ja dienas pārsnieguma limita maiņas pieprasījums nav sagatavots saskaņā ar noteikumiem, tajā norādītie vērtspapīri bankas dienas pārsnieguma limita ķīlu kontā nav grāmatoti pietiekamā apjomā vai pēc šo vērtspapīru atbrīvošanas dienas pārsnieguma limita ķīlu kontā atlikusī vērtspapīru ķīla nebūs pietiekama bankas jau izmantotā naudas konta dienas pārsnieguma nodrošināšanai, Latvijas Banka pieprasījumu noraida un nosūta bankai dienas pārsnieguma limita maiņas noraidījumu (4.2. pielikums).

3.9. Katras norēķinu dienas beigās Latvijas Banka:

3.9.1. pārbauda banku dienas pārsnieguma limita ķīlu kontos esošo vērtspapīru ķīlu atbilstību 2.5. punkta nosacījumiem un bez banku īpaša pieprasījuma atbrīvo, pārvedot uz banku vērtspapīru kontiem, tos vērtspapīrus, kuriem līdz dzēšanas termiņam atlikušas mazāk nekā trīs darbadienas;

3.9.2. nosaka dienas pārsnieguma limitus nākamajai norēķinu dienai;

3.9.3. nosūta bankai dienas pārsnieguma limita maiņas apstiprinājumu (4.1. pielikums), norādot tajā atbrīvoto vērtspapīru kodus un apjomus un noteikto jauno dienas pārsnieguma limitu.

4. LOMBARDA KREDĪTU IZSNIEGŠANA

4.1. Ja norēķinu dienas beigās naudas kontā ir debeta atlikums, Latvijas Banka pēc plkst. 15.30 bez speciāla bankas pieprasījuma izsniedz automātisko lombarda kredītu attiecīgā debeta atlikuma apjomā, vienlaicīgi pārvedot tā nodrošināšanai nepieciešamo vērtspapīru ķīlu no bankas dienas pārsnieguma limita ķīlu konta uz bankas ķīlu kontu, un nosūta bankai lombarda kredīta izsniegšanas apstiprinājumu (6. pielikums). Latvijas Banka ķīlai izvēlas vērtspapīrus ar vistuvākajiem dzēšanas termiņiem.

4.2. Lai saņemtu pieprasījuma lombarda kredītu, banka ne vēlāk kā vēlamajā kredīta saņemšanas dienā līdz plkst. 14.00 iesniedz Tirgus operāciju daļai lombarda kredīta pieprasījumu (5. pielikums), tajā norādot kredīta termiņu, apjomu un kredīta nodrošināšanai ieķīlājamo vērtspapīru kodus un apjomus.

4.3. Minimālais pieprasījuma lombarda kredīta apjoms ir 100 000 latu. Maksimālais pieprasījuma lombarda kredīta termiņš ir 30 dienu pēc kārtas.

4.4. Ja lombarda kredīta pieprasījums sagatavots saskaņā ar noteikumiem un tajā norādītā vērtspapīru ķīla bankas vērtspapīru kontā reģistrēta pietiekamā apjomā, Latvijas Banka pieprasījumu izpilda, izsniedzot pieprasījuma lombarda kredītu, un nosūta bankai lombarda kredīta izsniegšanas apstiprinājumu (6. pielikums).

4.5. Izsniedzot pieprasījuma lombarda kredītu, Latvijas Banka ieķīlā lombarda kredīta pieprasījumā minētos vērtspapīrus, pārvedot tos no bankas vērtspapīru konta uz bankas ķīlu kontu, un ieskaita kredīta summu bankas naudas kontā.

4.6. Ja lombarda kredīta pieprasījums nav sagatavots saskaņā ar noteikumiem vai tajā norādītie vērtspapīri bankas vērtspapīru kontā nav reģistrēti pietiekamā apjomā, Latvijas Banka pieprasījuma lombarda kredītu neizsniedz.

5. LOMBARDA KREDĪTA UN PROCENTU SAMAKSAS KĀRTĪBA

5.1. Kredīta atmaksas dienā līdz plkst. 10.00 banka atmaksā Latvijas Bankai lombarda kredītu, veicot naudas pārvedumu lombarda kredīta un procentu kopsummas apjomā.

5.2. Pēc automātiskā lombarda kredīta un procentu kopsummas saņemšanas Latvijas Banka:

5.2.1. atbrīvo vērtspapīru ķīlu, pārvedot no bankas ķīlu konta uz bankas dienas pārsnieguma limita ķīlu kontu vērtspapīrus, kuriem līdz dzēšanas termiņam atlikušas ne mazāk kā trīs darbadienas. Tos vērtspapīrus, kuriem līdz dzēšanas termiņam atlikušas mazāk nekā trīs darbadienas, Latvijas Banka pārved no bankas ķīlu konta uz bankas vērtspapīru kontu;

5.2.2. nosaka jaunu dienas pārsnieguma limitu;

5.2.3. nosūta bankai dienas pārsnieguma limita maiņas apstiprinājumu (4.1. pielikums), norādot tajā automātiskā lombarda kredīta atmaksas rezultātā atbrīvoto vērtspapīru kodus un apjomus un noteikto jauno dienas pārsnieguma limitu.

5.3. Pēc pieprasījuma lombarda kredīta atmaksas naudas pārveduma saņemšanas Latvijas Banka atbrīvo vērtspapīru ķīlu, pārvedot to no bankas ķīlu konta uz bankas vērtspapīru kontu.

5.4. Bankai ir tiesības pieprasījuma lombarda kredītu atmaksāt pirms termiņa. Kredīta atmaksai pirms termiņa vēlamajā kredīta atmaksas dienā līdz plkst. 14.00 bankai jāiesniedz Tirgus operāciju daļai pieprasījuma lombarda kredīta pirmstermiņa atmaksas pieteikums (7. pielikums) un jāveic naudas pārvedums uz Latvijas Banku lombarda kredīta un procentu kopsummas apjomā. Pēc naudas pārveduma saņemšanas Latvijas Banka atbrīvo vērtspapīru ķīlu, pārvedot to no bankas ķīlu konta uz bankas vērtspapīru kontu, un nosūta bankai lombarda kredīta pirmstermiņa atmaksas apstiprinājumu (8. pielikums).

5.5. Ja banka līdz kredīta atmaksas dienas beigām nav samaksājusi Latvijas Bankai automātiskā vai pieprasījuma lombarda kredīta un procentu kopsummu, Latvijas Banka pārņem valdījumā vērtspapīru ķīlu, norakstot attiecīgos vērtspapīrus no bankas ķīlu konta un ieskaitot tos savā vērtspapīru kontā. Latvijas Banka sagaida ieķīlāto vērtspapīru dzēšanu vai ir tiesīga pārdot tos par brīvu cenu bez izsoles vai tiesas starpniecības. Latvijas Bankas prasījums tiek segts ar ieķīlāto vērtspapīru dzēšanas vai pārdošanas ieņēmumiem, starpību ieskaitot bankas naudas kontā.

 

6. ATBILDĪBA PAR SAISTĪBU NEIZPILDI

6.1. Ja banka kredīta atmaksas dienā līdz plkst. 10.00 nav samaksājusi Latvijas Bankai pieprasījuma lombarda kredīta un procentu kopsummu, Latvijas Banka aprēķina līgumsodu par līguma noteikumu neievērošanu 1% apmērā no attiecīgā kredīta summas.

6.2. Ja banka līdz kredīta atmaksas dienas beigām nav samaksājusi Latvijas Bankai automātiskā vai pieprasījuma lombarda kredīta un procentu kopsummu, Latvijas Banka aprēķina līgumsodu par līguma noteikumu neievērošanu 2% apmērā no attiecīgā kredīta summas un pārņem valdījumā attiecīgo vērtspapīru ķīlu 5.5. punktā noteiktajā kārtībā.

6.3. Latvijas Banka par aprēķinātajiem līgumsodiem informē banku, izmantojot S.W.I.F.T. Aprēķināto līgumsodu banka samaksā nākamajā norēķinu dienā pēc paziņojuma saņemšanas no Latvijas Bankas.

 

1. pielikums

Rīgā . gada

LĪGUMS

Nr.

PAR AUTOMĀTISKO LOMBARDA KREDĪTU PIEŠĶIRŠANU

Latvijas Banka, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", personā, no

(amats, vārds, uzvārds)

vienas puses, un

             &n (bankas nosaukums)

(tālāk tekstā - banka), kas darbojas saskaņā ar Statūtiem,

             &n (amats, vārds, uzvārds)

personā, no otras puses (tālāk tekstā - puses), noslēdz šādu līgumu.

1. Šis līgums sniedz iespēju bankai saņemt Latvijas Bankas piešķirto naudas konta dienas pārsnieguma limitu un Latvijas Bankas izsniegto automātisko lombarda kredītu saskaņā ar "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumiem" (tālāk tekstā - noteikumi).

2. Šā līguma ietvaros puses darbojas saskaņā ar noteikumiem.

3. Puses apņemas noteiktajā kārtībā veikt naudas un vērtspapīru pārvedumus naudas konta dienas pārsnieguma limita maiņas, automātisko lombarda kredītu piešķiršanas un atmaksas gadījumos un aprēķināto līgumsodu maksājumus.

4. Ja banka nepilda saistības, neievēro noteikumus un šo līgumu, Latvijas Bankai ir tiesības pārtraukt noteikumos minētos darījumus uz laiku līdz sešiem mēnešiem, saglabājot iepriekš noslēgto darījumu saistības.

5. Ja līdz kredīta atmaksas dienas beigām banka nav samaksājusi Latvijas Bankai automātiskā lombarda kredīta un procentu kopsummu, banka pilnvaro Latvijas Banku saņemt ieķīlāto vērtspapīru dzēšanas ieņēmumus vai pārdot ieķīlātos vērtspapīrus par brīvu cenu bez izsoles vai tiesas starpniecības.

6. Jebkuri līguma grozījumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tie veikti rakstiski un tos ar parakstu apstiprinājušas abas puses.

7. Visus strīdus puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.

8. Puses nav atbildīgas par jebkādu kavēšanos vai neizpildītām saistībām, ja cēlonis bijusi nepārvarama vara.

9. Līgums stājas spēkā ar . Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties vai arī:

9.1. septiņas dienas pēc Latvijas Bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas;

9.2. pēc bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas, ja banka nokārtojusi visas saistības, kas radušās pret Latvijas Banku šā līguma darbības rezultātā.

10. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei.

11. Pušu juridiskās adreses

11.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050

Tālr. 702 2300, fakss 702 2420

11.2. Banka:

Pušu paraksti:

Latvijas Banka Banka
(paraksts) (paraksts)
(vārds, uzvārds) (vārds, uzvārds)
(amats) (amats)
Z.v. Z.v.
(datums) (datums)

 

2. pielikums

Rīgā . gada

LĪGUMS

Nr.

PAR PIEPRASĪJUMA LOMBARDA KREDĪTU PIEŠĶIRŠANU

Latvijas Banka, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", personā, no vienas puses, un

             &n (amats, vārds, uzvārds)

(tālāk tekstā - banka),

             &n (bankas nosaukums)

kas darbojas saskaņā ar Statūtiem,

             &n (amats, vārds, uzvārds)

personā, no otras puses (tālāk tekstā - puses), noslēdz šādu līgumu.

1. Šis līgums sniedz iespēju bankai saņemt Latvijas Bankas izsniegto pieprasījuma lombarda kredītu saskaņā ar "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumiem" (tālāk tekstā - noteikumi).

2. Šā līguma ietvaros puses darbojas saskaņā ar noteikumiem.

3. Puses apņemas noteiktajā kārtībā veikt naudas un vērtspapīru pārvedumus pieprasījuma lombarda kredītu piešķiršanas un atmaksas gadījumos un aprēķināto līgumsodu maksājumus.

4. Ja banka nepilda saistības, neievēro noteikumus un šo līgumu, Latvijas Bankai ir tiesības pārtraukt noteikumos minētos darījumus uz laiku līdz sešiem mēnešiem, saglabājot iepriekš noslēgto darījumu saistības.

5. Ja līdz kredīta atmaksas dienas beigām banka nav samaksājusi Latvijas Bankai pieprasījuma lombarda kredīta un procentu kopsummu, banka pilnvaro Latvijas Banku saņemt ieķīlāto vērtspapīru dzēšanas ieņēmumus vai pārdot ieķīlātos vērtspapīrus par brīvu cenu bez izsoles vai tiesas starpniecības.

6. Jebkuri līguma grozījumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tie veikti rakstiski un tos ar parakstu apstiprinājušas abas puses.

7. Visus strīdus puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.

8. Puses nav atbildīgas par jebkādu kavēšanos vai neizpildītām saistībām, ja cēlonis bijusi nepārvarama vara.

9. Līgums stājas spēkā ar . Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties vai arī:

9.1. septiņas dienas pēc Latvijas Bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas;

9.2. pēc bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas, ja banka nokārtojusi visas saistības, kas radušās pret Latvijas Banku šā līguma darbības rezultātā.

10. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei.

11. Pušu juridiskās adreses

11.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050

Tālr. 702 2300, fakss 702 2420

11.2. Banka:

Pušu paraksti:

 

Latvijas Banka Banka
(paraksts) (paraksts)
(vārds, uzvārds) (vārds, uzvārds)
(amats) (amats)
Z.v. Z.v.
(datums) (datums)

 

3. pielikums

DIENAS PĀRSNIEGUMA

LIMITA MAIŅAS PIEPRASĪJUMS

MT399 Free Format ziņojumu banka nosūta Latvijas Bankai, lai palielinātu vai samazinātu naudas konta dienas pārsnieguma limitu.

Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender Bankas BIC
Message Type 399
Receiver LACBLV2X
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: Pieprasījuma veids: /pledge/ - vērtspapīru
ieķīlāšana1 /release/ - vērtspapīru ķīlas
atbrīvošana2
Narrative :79: //ISIN xxxxxxxxxxxx ssssss3
xxxxxxxxxxxx - vērtspapīru kods
ssssss - vērtspapīru nominālvērtība
End of Message/Trailer

1 Tiek norādīts, ja banka vēlas palielināt naudas konta dienas pārsnieguma limitu.

2 Tiek norādīts, ja banka vēlas samazināt naudas konta dienas pārsnieguma limitu.

3 Tiek norādīts katram pieprasījumā iekļautajam vērtspapīram.

 

 

4.1. pielikums

DIENAS PĀRSNIEGUMA LIMITA

MAIŅAS APSTIPRINĀJUMS

MT399 Free Format ziņojumu Latvijas Banka nosūta bankai, lai apstiprinātu naudas konta dienas pārsnieguma limita maiņu saskaņā ar bankas pieprasījumu, atmaksājot automātiskos lombarda kredītus vai pārvērtējot naudas konta dienas pārsnieguma limita ķīlu kontā ieķīlātos vērtspapīrus.

Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender Bankas BIC
Message Type 399
Receiver LACBLV2X
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: Saistītā ziņojuma transakcijas references
numurs
Narrative :79: /ACCEPT/ - naudas konta dienas
pārsnieguma limita maiņas apstiprinājums
//ISIN xxxxxxxxxxxx ssssss1
//AMOUNT/zzzzzz
xxxxxxxxxxxx - vērtspapīru kods
ssssss - vērtspapīru nominālvērtība
zzzzzz - jaunais naudas konta dienas
pārsnieguma limits
End of Message/Trailer

1 Tiek norādīts katram pieprasījumā iekļautajam vērtspapīram.

 

 

4.2. pielikums

DIENAS PĀRSNIEGUMA

LIMITA MAIŅAS NORAIDĪJUMS

MT399 Free Format ziņojumu Latvijas Banka nosūta bankai, lai noraidītu bankas pieprasīto naudas konta dienas pārsnieguma limita maiņu.

Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender Bankas BIC kods
Message Type 399
Receiver LACBLV2X
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: Saistītā ziņojuma transakcijas references
numurs
Narrative :79: /REJECT/ //Noraidījuma iemesls vārdiem
End of Message/Trailer

 

 

5. pielikums

LOMBARDA KREDĪTA PIEPRASĪJUMS

MT320 Fixed Loan/Deposit Confirmation ziņojumu banka nosūta Latvijas Bankai, lai saņemtu pieprasījuma lombarda kredītu.

Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender Bankas BIC
Message Type 320
Receiver LACBLV2X
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: NEW - jauns darījums
Code/Common Reference :22: NEW/ssssss0000ssssss - jauns darījums
ssssss - bankas BIC vai Latvijas Bankas
BIC (bez valsts koda)
Date Contract Agreed/Amended :30: yymmdd - lombarda kredīta pieprasījuma
iesniegšanas datums
Maturity Date of Deposit :31C: yymmdd - kredīta atmaksas datums
Value Date of Deposit, Currency :32R: yymmddLVL un kredīta summa
Code, Contract Amount yymmdd - lombarda kredīta saņemšanas datums
Next Interest Due Date, Currency :34P: yymmddLVL0,00 - maksājamo procentu
Code, Interest Amount summa; precīza procentu summa tiks
norādīta Latvijas Bankas apstiprinājumā
yymmdd - procentu samaksas datums
Interest Field :37B: 0,00/
Account with Institution :57A: LACBLV2X - lombarda kredīta summa
(Sequence A) tiek ieskaitīta bankas naudas kontā
Latvijas Bankā
Sender to Receiver Information :72: /LOMBARD/
//ISIN xxxxxxxxxxxx
ssssss1 xxxxxxxxxxxx - vērtspapīru kods
ssssss - vērtspapīru nominālvērtība
Account with Institution :57A: LACBLV2X - lombarda kredīta summa
(Sequence B) un procenti tiks samaksāti Latvijas Bankai
End of Message/Trailer

1 Tiek norādīts katram pieprasījumā iekļautajam vērtspapīram.

 

 

6. pielikums

LOMBARDA KREDĪTA IZSNIEGŠANAS

APSTIPRINĀJUMS

MT320 Fixed Loan/Deposit Confirmation ziņojumu Latvijas Banka nosūta bankai, lai apstiprinātu pieprasījuma vai automātiskā lombarda kredīta izsniegšanu.

Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender LACBLV2X
Message Type 320
Receiver Bankas BIC
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: NEW - jauns darījums
Code/Common Reference :22: NEW/ssssss0000ssssss - jauns darījums
sssssss - bankas BIC vai Latvijas Bankas
BIC (bez valsts koda)
Date Contract Agreed/Amended :30: yymmdd - apstiprinājuma datums
Maturity Date of Deposit :31C: yymmdd - kredīta atmaksas datums
Value Date of Deposit, Currency :32P: yymmddLVL un lombarda kredīta summa
Code, Contract Amount yymmdd - lombarda kredīta izsniegšanas datums
Next Interest Due Date, Currency :34R: yymmddLVL0,00 - maksājamo procentu summa
Code, Interest Amount yymmdd - procentu samaksas datums
Interest Field :37B: 0,00/
Account with Institution :57A: LACBLV2X - lombarda kredīta summa
(Sequence A) tiek ieskaitīta bankas naudas kontā
Latvijas Bankā
Sender to Receiver Information :72: /LOMBARD/
//ISIN xxxxxxxxxxxx
ssssss1 xxxxxxxxxxxx - vērtspapīru kods
ssssss - vērtspapīru nominālvērtība
Account with Institution :57A: LACBLV2X - lombarda kredīta summa
(Sequence B) un procenti tiks samaksāti Latvijas Bankai
End of Message/Trailer

1 Tiek norādīts katram pieprasījumā iekļautajam vērtspapīram.

 

7. pielikums

PIEPRASĪJUMA LOMBARDA KREDĪTA PIRMSTERMIŅA

ATMAKSAS PIETEIKUMS

MT324 Liquidation Notice for Fixed Loan/Deposit ziņojumu banka nosūta Latvijas Bankai, lai atmaksātu pieprasījuma lombarda kredītu pirms termiņa.

Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender Bankas BIC
Message Type 324
Receiver LACBLV2X
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: Attiecīgā lombarda kredīta pieprasījuma
transakcijas references numurs
Code/Common Reference :22: MATURITY/ssssss0000ssssss -
pieprasījuma lombarda kredīta
pirmstermiņa atmaksas pieteikums
ssssss - bankas BIC vai Latvijas Bankas
BIC (bez valsts koda)
Date Contract Agreed/Amended :30: yymmdd - lombarda kredīta pieprasījuma
iesniegšanas datums
Date of Deposit, Currency Code, :32R: yymmddLVL un lombarda kredīta summa
Contract Amount yymmdd - lombarda kredīta saņemšanas
datums
Date of Deposit, Currency :34P: yymmddLVL0,00 - maksājamo procentu summa
Code, Total Amount yymmdd - procentu samaksas datums
Interest Field :37B: 0,00/
Sender to Receiver Information :72: /LOMBARD/
Value Date, Currency Code, :32P: yymmddLVL un lombarda kredīta
Amount Transferred (Sequence B) pamatsummas un procentu kopsumma
Account with Institution :57A: LACBLV2X - lombarda kredīta summa
(Sequence B) un procenti tiks samaksāti Latvijas Bankai
End of Message/Trailer

 

 

8. pielikums

PIEPRASĪJUMA LOMBARDA KREDĪTA PIRMSTERMIŅA

ATMAKSAS APSTIPRINĀJUMS

MT324 Liquidation Notice for Fixed Loan/Deposit ziņojumu Latvijas Banka nosūta bankai, lai apstiprinātu pieprasījuma lombarda kredīta pirmstermiņa atmaksu.

Nosaukums Lauks Paskaidrojums
Sender LACBLV2X
Message Type 324
Receiver Bankas BIC
Message Text
Transaction Reference Number :20: Transakcijas references numurs
Related Reference :21: Attiecīgā lombarda kredīta izsniegšanas
apstiprinājuma transakcijas references numurs
Code/Common Reference :22: MATURITY/ssssss0000ssssss -
pieprasījuma lombarda kredīta
pirmstermiņa atmaksas apstiprinājums
ssssss - bankas BIC vai Latvijas Bankas
BIC (bez valsts koda)
Date Contract Agreed/Amended :30: yymmdd - lombarda kredīta pieprasījuma
iesniegšanas datums
Date of Deposit, Currency Code, :32P: yymmddLVL un lombarda kredīta summa
Contract Amount yymmdd - lombarda kredīta saņemšanas datums
Date of Deposit, Currency :34R: yymmddLVL0,00 - maksājamo procentu summa
Code, Total Amount yymmdd - procentu samaksas datums
Interest Field :37B: 0,00/
Sender to Receiver Information :72: /LOMBARD/
Value Date, Currency Code, :32R: yymmddLVL un lombarda kredīta
Amount Transferred (Sequence B) pamatsummas un procentu kopsumma
Account with Institution :57A: LACBLV2X - lombarda kredīta summa
(Sequence B) un procenti tiks samaksāti Latvijas Bankai
End of Message/Trailer
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 76/6Pieņemts: 13.07.2000.Stājas spēkā: 08.09.2000.Zaudē spēku: 24.03.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 278/280, 04.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
9586
08.09.2000
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"