Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumus Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 251

Rīgā 2000.gada 1.augustā (prot. Nr. 34, 1.§)

Noteikumi par sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību gada pārskatiem

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par grāmatvedību" 13.panta ceturtās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību (turpmāk - organizācija) gada pārskata struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Par katru pārskata gadu organizācija sagatavo gada pārskatu, kas sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma.

3. Gada pārskatam jāsniedz skaidrs priekšstats par organizācijas darbības rezultātiem statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī par tās saimnieciskajiem darījumiem un finansiālo stāvokli.

4. Gada pārskatā lietojama Latvijas Republikas naudas vienība - lats un skaitļi noapaļojami līdz veseliem skaitļiem. Gada pārskatu sagatavo valsts valodā.

5. Bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 1. un 2.pielikumā norādītajām shēmām un ievērojot šādus nosacījumus:

5.1. posteņus atspoguļo katru atsevišķi shēmās norādītajā secībā;

5.2. katram postenim norāda attiecīgos iepriekšējā gada pārskata datus;

5.3. posteņus, kuros nav skaitļu, norāda tikai tad, ja iepriekšējā gada pārskatā ir bijis attiecīgs postenis ar summu;

5.4. shēmās ar arābu cipariem apzīmētos posteņus var sadalīt sīkāk, var tos apvienot vai pievienot jaunus posteņus, ja šādas korekcijas rada lielāku skaidrību;

5.5. posteņos norāda attiecīgās kopsummas. Ja nepieciešamas ziņas par šo kopsummu sastāvdaļām, sīkāku sadalījumu ietver gada pārskata ziņojumā;

5.6. posteņos norādītos skaitļus pamato ar ierakstiem attaisnojuma dokumentos, grāmatvedības reģistros un kopsavilkumos, kā arī ar pārskata gada slēguma inventarizācijas rezultātiem.

II. Bilances sagatavošana

6. Bilance ir finansu pārskats, kurā norāda organizācijas līdzekļu un to avotu atlikumus pārskata perioda pēdējā dienā (turpmāk - bilances datums). Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to avotus - bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances pasīva kopsummu.

7. Bilances aktīvā norāda organizācijas pirktos, kā arī ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citā veidā saņemtos ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus.

8. Par ilgtermiņa ieguldījumiem uzskata līdzekļus, kas paredzēti ilgai lietošanai (ilgāk par vienu gadu) vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.

9. Postenī "Nemateriālie ieguldījumi" norāda datorprogrammu un citu nemateriālo ieguldījumu atlikušo vērtību.

10. Postenī "Nekustamais īpašums" norāda zemesgabalu sākotnējo vērtību, kā arī ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu atlikušo vērtību, ja tādi ir.

11. Postenī "Pārējie pamatlīdzekļi" norāda transportlīdzekļu un pārējo pamatlīdzekļu atlikušo vērtību.

12. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina, no to sākotnējās vērtības atskaitot visus vērtības norakstījumus, arī pārskata gadā un iepriekšējos gados iegrāmatotās ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas.

13. Nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem sākotnējo vērtību nosaka, pamatojoties uz:

13.1. naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti vai pašu izveidoti;

13.2. ieņēmumos iegrāmatoto summu, ja tie ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā.

14. Nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem, kas faktiski bija iegūti iepriekšējos pārskata gados, bet kam sākotnējā vērtība tajā laikā nebija noteikta, sākotnējo vērtību var noteikt pārskata periodā.

15. Šo noteikumu 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības noteikšanā izmanto vienu no šādiem pamatojumiem:

15.1. naudas summu, kas par attiecīgajiem nemateriālajiem ieguldījumiem vai pamatlīdzekļiem bija samaksāta to iegādes vai izveidošanas laikā;

15.2. summu, kas bija iegrāmatota ieņēmumos, saņemot attiecīgos nemateriālos ieguldījumus vai pamatlīdzekļus kā ziedojumu vai dāvinājumu;

15.3. līdzīgu nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu pašreizējo tirgus cenu.

16. Ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas aprēķina, vienmērīgi sadalot pa gadiem derīgās lietošanas laikā norakstāmās summas, kas atbilst attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību sākotnējai vērtībai. Nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību derīgās lietošanas laiku gados nosaka organizācijas vadītājs.

17. Postenī "Akcijas un daļas" norāda organizācijas ieguldījumus uzņēmējsabiedrību, kā arī tās dibināto viena īpašnieka uzņēmumu pamatkapitālā, pamatojoties uz samaksātās naudas summu vai, ja organizācija veikusi mantisku ieguldījumu, attiecīgā ieguldījuma novērtējumu. Ziedojumā vai dāvinājumā saņemtās akcijas un daļas bilancē norāda, pamatojoties uz naudas summu, kas iegrāmatota ieņēmumos. Izņēmuma gadījumos, ja akciju vai daļu biržas vai tirgus cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji ieņēmumos iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda minētās akcijas vai daļas biržas vai tirgus cenu. Starpību noraksta izdevumos.

18. Postenī "Ilgtermiņa aizdevumi" norāda organizācijas aizdoto naudu, kuras atdošanas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī nomnieka parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām atdotu pamatlīdzekli.

19. Krājumus un vērtspapīrus bilancē norāda, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti, vai ieņēmumos iegrāmatoto naudas summu, ja tie ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo krājumu vai vērtspapīru veidu tirgus vai biržas cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda zemāko vērtību. Starpību noraksta izdevumos.

20. Postenī "Debitori" norāda naudas summas, kuras organizācijai pienākas saņemt no citām personām. Ja debitoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu pārskata gada pēdējā dienā. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto novērtējuma palielinājumu latos (turpmāk - pozitīvā starpība) iegrāmato ieņēmumos, bet novērtējuma samazinājumu latos (turpmāk - negatīvā starpība) noraksta izdevumos.

21. Postenī "Nauda" norāda organizācijas kasē esošās skaidrās naudas apmēru, kā arī tās kontos kredītiestādēs esošās bezskaidrās naudas apmēru latos un ārvalstu valūtā, kas pārrēķināta latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu pārskata gada pēdējā dienā. Pēc ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato ieņēmumos, bet negatīvo starpību noraksta izdevumos.

22. Bilances pasīvā norāda organizācijas fondus, kā arī ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādus. Par īstermiņa kreditoru parādiem uzskata tos parādus, kas maksājami gada laikā pēc bilances datuma. Parādus, kas maksājami vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma, uzskata par ilgtermiņa kreditoru parādiem.

23. Ja kreditoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summa bilancē pārrēķināma latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu pārskata gada pēdējā dienā. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato izdevumos, bet negatīvo starpību - ieņēmumos.

24. Organizācija var veidot vienu neierobežotai lietošanai paredzētu fondu - rezerves fondu vai, pamatojoties uz organizācijas statūtiem vai vadības institūcijas lēmumiem, šī fonda līdzekļus pārdalīt ierobežotai lietošanai paredzētajos fondos - mērķfondos un pamatfondā, lai sniegtu skaidru priekšstatu par fonda līdzekļiem vai lai izpildītu līdzekļu devēju nosacījumus. Pamatfondu parasti attiecina uz organizācijas ilgtermiņa ieguldījumiem.

25. Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuros ietvertas arī nodokļu un sociālo maksājumu summas, ieskaita rezerves fondā. Papildus 2000.gadā rezerves fondā ieskaita arī iepriekšējos pārskata gados faktiski iegūto mantojumu, īpašumu vai ieņēmumu atlikumu vērtības kopsummu saskaņā ar 2000.gadā iegrāmatoto un bilances aktīvā norādīto attiecīgo mantojumu, īpašumu vai ieņēmumu atlikumu vērtību.

26. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem noraksta no rezerves fonda līdzekļiem to atlikuma apmērā. Ar rezerves fonda līdzekļiem nesegto izdevumu summu norāda bilances postenī "Rezerves fonds" kā negatīvu skaitli.

27. Organizācijas līdzekļus un saistības, kas attiecas uz ierobežotai lietošanai paredzētajiem fondiem, grāmatvedības analītiskās uzskaites reģistros ieraksta un uzskaita atsevišķi, lai:

27.1. būtu iespējams noteikt, kuri ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites objekti vai apgrozāmo līdzekļu un saistību veidi attiecas uz katru fondu;

27.2. pārskata periodā radušos ieņēmumus un izdevumus varētu sadalīt pa tiem fondiem, uz kuriem tie attiecas.

28. Ieņēmumus, kas radušies no ierobežotai lietošanai paredzētajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas vai likvidācijas, kā arī saistību kārtošanas rezultātā, analītiskās uzskaites reģistros ieraksta kā šī fonda atlikumu palielinājumu. Izdevumus un zaudējumus, kas radušies pēc ierobežotai lietošanai paredzētā fonda līdzekļu izlietošanas vai šajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas, pārdošanas vai likvidācijas, kā arī pēc saistību kārtošanas, analītiskās uzskaites reģistros ieraksta kā fonda atlikumu samazinājumu.

29. Postenī "Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm" norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos procentu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir nokavēts (turpmāk - nokavētie procentu maksājumi).

30. Postenī "Citi aizņēmumi" norāda organizācijas ilgtermiņa aizņēmumus no citām personām, kā arī organizācijas parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām paņemtu pamatlīdzekli.

31. Postenī "Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm" norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš būs gada laikā pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos nokavētos procentu maksājumus.

32. Postenī "Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda organizācijas saistību kopsummu attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

33. Postenī "Pārējie kreditori" norāda organizācijas saistības attiecībā pret citām personām par īstermiņa aizņēmumiem, saņemtajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saistības attiecībā pret darbiniekiem par to kontos kredītiestādēs neieskaitītajām vai no organizācijas kases neizmaksātajām algām, atlīdzībām vai citiem maksājumiem.

III. Ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošana

34. Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir finansu pārskats, kurā norāda organizācijas ieņēmumus, izdevumus un to starpību noteiktā pārskata periodā. Ieņēmumu un izdevumu pārskatā ietver visus ieņēmumus un visus izdevumus, izņemot pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru un krājumu iegādes izdevumus, kā arī ar naudas aizdevumiem, avansa maksājumiem vai parādu atmaksāšanu saistītos izdevumus.

35. Ieņēmumus un izdevumus ārvalstu valūtā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norāda, pārrēķinātus latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu šo ieņēmumu saņemšanas vai izdevumu veikšanas dienā.

36. Postenī "Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas" norāda saskaņā ar organizācijas statūtiem pārskata gadā no organizācijas biedriem un to kandidātiem iekasēto biedru naudu, iestāšanās naudu un citus organizācijas kasē saņemtos tās biedru vai biedru kandidātu, locekļu vai dalībnieku obligātos gadskārtējos naudas maksājumus.

37. Postenī "Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi" norāda no citām personām pārskata gadā organizācijas kasē vai tās kontā kredītiestādē saņemtos naudas ziedojumus vai dāvinājumus, kā arī no šīm personām saņemtos mantiskos ziedojumus vai dāvinājumus, kuri novērtēti naudā, pamatojoties uz ziedojumu vai dāvinājumu apliecinošos dokumentos norādīto summu.

38. Postenī "No valsts budžeta un pašvaldību budžetiem saņemtās dotācijas" norāda pārskata gadā organizācijas kontā kredītiestādē saņemtos naudas asignējumus.

39. Postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" norāda summu, kas aprēķināta, no pārskata gadā saņemtajiem produkcijas vai preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem atskaitot tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides un šos ieņēmumus samazinošas pircēju pretenziju summas, ja tādas ir, kā arī pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu, ja tie ir ieskaitīti minēto ieņēmumu kopsummā. Ja organizācija pārskata gadā ir pārdevusi produkciju vai preces vai sniegusi pakalpojumus uz kredīta vai nosakot atliktu samaksas termiņu, šo ieņēmumu kopsummā ietver arī tos ieņēmumus, kas līdz bilances datumam vēl nav samaksāti.

40. Postenī "Citi ieņēmumi" norāda saņemtās dividendes, apdrošināšanas atlīdzību, atmaksātos parādus, kompensāciju, naudas ieņēmumus no pamatlīdzekļu, citu ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas un citus naudas ienākumus no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti likumos vai citos normatīvajos aktos. Šajā postenī norāda arī ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un pēc ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību, kā arī pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto negatīvo starpību.

41. Postenī "Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai" norāda faktisko līdzekļu izlietojumu organizācijas statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem pārskata gadā.

42. Organizācijas statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem pārskata gadā patērētos pirktos materiālus, preces un citus krājumus novērtē, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem samaksāta, bet ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos krājumus novērtē, pamatojoties uz summu, kas iegrāmatota ieņēmumos. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgu veidu krājumu atlikumi iepriekšējos gados novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, tos novērtē, pamatojoties uz pārskata gada sākumā grāmatvedības uzskaitē esošo novērtējumu.

43. Administratīvo un saimnieciskās darbības izdevumu posteņos sadalījumā pa izdevumu veidiem norāda organizācijas vadīšanas, uzturēšanas, reklāmas un citus ar organizācijas pašu vajadzībām vai ar organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītus izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu. Ja organizācija pārskata gadā ir saņēmusi pakalpojumus uz kredīta vai ar atliktu samaksas termiņu, šo izdevumu posteņos ietver arī tos izdevumus, kas līdz bilances datumam vēl nav samaksāti.

44. Postenī "Materiālu izdevumi" norāda organizācijas pašu vajadzībām pārskata gadā patērētos pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus. To novērtēšanā attiecīgi piemēro šo noteikumu 42.punktā noteikto kārtību.

45. Postenī "Algas" norāda organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas pirms nodokļu vai citu likumos paredzētu maksājumu atskaitīšanas (turpmāk - bruto summas).

46. Postenī "Sociālās apdrošināšanas maksājumi" norāda organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos maksājumus darbiniekiem darba nespējas gadījumos bruto summās, naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus.

47. Postenī "Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana" norāda pārskata gadā aprēķināto organizācijas īpašumā esošo vai nomā ar izpirkuma tiesībām paņemto pamatlīdzekļu nolietojuma summu, kā arī nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma summu.

48. Postenī "Citi izdevumi" norāda organizācijas izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomas, apkures, apgaismošanas, kancelejas, pasta, telefona, komandējumu, reklāmas izdevumus un citus kārtējos izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus un izdevumus vai zaudējumus, kas radušies pēc pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas vai likvidācijas. Šajā postenī norāda arī ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un pēc ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas iegūto negatīvo starpību, kā arī pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo vērtspapīru atlikumi pārskata gada beigās novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, šajā postenī norāda izdevumos norakstīto starpību.

49. Ieņēmumu un izdevumu pārskata nodokļu posteņos sadalījumā pa nodokļu veidiem norāda pārskata gadā aprēķinātās nodokļu maksājumu summas.

50. Postenī "Ieņēmumu un izdevumu starpība" norāda pārskata gada ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem - kā pozitīvu skaitli - vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem - kā negatīvu skaitli.

IV. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošana

51. Ziedojumu un dāvinājumu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 3.pielikumā norādīto shēmu.

52. Postenī "Atlikumi pārskata gada sākumā" norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un šādā veidā iegūtās mantas atlikuma vērtības kopsummu pārskata gada sākumā.

53. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā sniedzamas šādas ziņas par ziedojumu un dāvinājumu devējiem (ja tie ir zināmi):

53.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistra kods;

53.2. ārvalsts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

53.3. fiziskās personas - iekšzemes nodokļu maksātāja (rezidenta) - nodokļu maksātāja reģistra kods (personas kods);

53.4. fiziskās personas - ārvalstu nodokļu maksātāja (nerezidenta) - vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods un valsts nosaukums.

54. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu summu norāda sadalījumā pa ziedojumu un dāvinājumu veidiem:

54.1. nauda;

54.2. manta.

55. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu summu norāda arī atkarībā no ziedojumu un dāvinājumu izlietošanas nosacījumiem, ņemot vērā šādu sadalījumu:

55.1. neierobežotai lietošanai;

55.2. ierobežotai lietošanai;

55.3. noteiktam mērķim.

56. Postenī "Atlikumi pārskata gada beigās" norāda skaitli, kas aprēķināts, postenī "Atlikumi pārskata gada sākumā" norādītajam skaitlim pieskaitot postenī "Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma" norādīto skaitli un atņemot postenī "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma" norādīto skaitli.

57. Ja ziedojuma vai dāvinājuma devējs ir līgumsabiedrība vai cita uz līguma vai norunas pamata izveidota fizisko vai juridisko personu grupa bez juridiskās personas tiesībām, neatkarīgi no tā, vai šī personu grupa ir vai nav reģistrējusies kā nodokļu maksātāja, to norāda postenī "Citi ziedotāji".

V. Ziņojums

58. Ziņojumā norāda vispārīgu informāciju par organizāciju, tās mērķiem un uzdevumiem, saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa analīzi un skaidrojumus par noteiktiem bilances vai ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem, kā arī citu informāciju, kuras saturu un apjomu nosaka organizācijas vadītājs.

59. Vispārīgajā informācijā par organizāciju ietveramas šādas ziņas:

59.1. organizācijas nosaukums un juridiskā adrese;

59.2. reģistrācijas numurs un datums;

59.3. ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem - vārds un uzvārds, kā arī amatā stāšanās datums;

59.4. izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm;

59.5. organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas.

60. Skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem sniedzamas šādas ziņas:

60.1. šo noteikumu 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums;

60.2. informācija par fondiem:

60.2.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

60.2.2. fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem - no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem;

60.2.3. fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem - pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums;

60.3. informācija par nodokļiem un nodevām:

60.3.1. pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem;

60.3.2. saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides - par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm;

60.3.3. dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām pa nodokļu veidiem - pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju;

60.4. detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par organizācijas dotajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības, norādot aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par šo faktu ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu;

60.5. ja organizācijas vadītāji ir saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, - algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti;

60.6. saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma.

61. Organizācija var nesniegt šo noteikumu 60.2.apakšpunktā noteikto informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar organizācijas statūtiem vai vadības institūciju lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu.

VI. Gada pārskata pārbaude un iesniegšana

62. Organizācijas gada pārskatu obligāti pārbauda organizācijas revīzijas institūcija.

63. Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.martam organizācija iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc organizācijas atrašanās vietas) un sabiedrisko organizāciju reģistru institūcijā gada pārskata norakstu, ko apstiprinājusi organizācijas vadība. Minēto dokumentu var iesniegt elektroniskā veidā un pievienot rakstisku apliecinājumu par tā atbilstību dokumenta oriģinālam.

64. Organizācijas vadītājs ir atbildīgs par organizācijas gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu.

VII. Noslēguma jautājums

65. Atbilstoši šiem noteikumiem sagatavojami un iesniedzami organizāciju gada pārskati par 2000.gadu un nākamajiem pārskata gadiem. Bilancē, kā arī ieņēmumu un izdevumu pārskatā par 2000.gadu katram postenim norādāmi tikai pārskata gada dati.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 1.augusta
noteikumiem Nr.251

Bilances shēma

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi.

II. Pamatlīdzekļi.

1. Nekustamais īpašums.

2. Pārējie pamatlīdzekļi.

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi.

1. Akcijas un daļas.

2. Ilgtermiņa aizdevumi.

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi.

1. Materiāli.

2. Preces.

II. Debitori.

III. Vērtspapīri.

IV. Nauda.

 

Pasīvs

I. Fondi.

1. Pamatfonds.

2. Mērķfondi.

3. Rezerves fonds.

II. Ilgtermiņa kreditori.

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

2. Citi aizņēmumi.

III. Īstermiņa kreditori.

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

3. Pārējie kreditori.

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 1.augusta
noteikumiem Nr.251

Ieņēmumu un izdevumu pārskata shēma

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.

III. No valsts budžeta un pašvaldību budžetiem saņemtās dotācijas.

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

V. Citi ieņēmumi.

VI. Ieņēmumi kopā.

VII. Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai.

VIII. Administratīvie un saimnieciskās darbības izdevumi.

1. Materiālu izdevumi.

2. Algas.

3. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.

4. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.

5. Citi izdevumi.

IX. Nodokļi.

1. Uzņēmumu ienākuma nodoklis.

2. Nekustamā īpašuma nodoklis.

X. Izdevumi kopā.

XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 1.augusta
noteikumiem Nr.251

Ziedojumu un dāvinājumu pārskata shēma

I. Atlikumi pārskata gada sākumā.

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.

1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

2. Ārvalstu juridiskās personas.

3. Fiziskās personas (rezidenti).

4. Fiziskās personas (nerezidenti).

5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

6. Citi ziedotāji.

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.

1. Neierobežotai lietošanai paredzēto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums.

2. Ierobežotai lietošanai paredzēto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums.

3. Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums.

IV. Atlikumi pārskata gada beigās.

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību gada pārskatiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 251Pieņemts: 01.08.2000.Stājas spēkā: 05.08.2000.Zaudē spēku: 07.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 278/280, 04.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
9487
05.08.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"