Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"

 

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2., 3., 4. un 5.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2004.gadam ieņēmumos 2 038 405 317 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2004.gadam izdevumos 2 199 616 175 latu apmērā un tīrajos aizdevumos -7 155 693 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 155 678 175 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 105 238 839 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 26 509 908 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 356 286 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 859 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 14 458 441 lata apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 16 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pašvaldību pasākumiem 1 889 827 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 402 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 484 072 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu."

2. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, kas paredz kārtību, kādā nosaka rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi."

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 29 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 20 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 9 000 000 latu apmērā."

4. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2004.gadā 123 898 051 lata apmērā saskaņā ar 18.pielikumu."

5. Izteikt 25. un 26.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 5 791 252 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas programmas "Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 6 908 326 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai."

6. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Noteikt, ka programmas 04.00.00 "Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei", 06.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei", 04.00.00 "Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei", 08.00.00 "Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai" izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei."

7. Izslēgt 30.pantu.

8. Papildināt likumu ar 32., 33., 34., 35., 36. un 37.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Atļaut finanšu ministram 2004.gada Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 40.00.00 "Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma" līdzekļu atlikumus uz 2004.gada 31.augustu un 2003.gada Finanšu ministrijas valsts speciālā budžeta programmas 01.00.00 "Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma" līdzekļu atlikumus uz 2003.gada 31.decembri pārskaitīt uz Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kontiem.

33.pants. Slēgt ar 2004.gada 1.janvāri valsts pamatbudžetā iekļauto speciālo budžetu 2003.gadā neizlietoto līdzekļu atlikumu uzskaites kontus.

34.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumiem Nr.95 "Kārtība, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 40.nr.; 2003, 18., 85.nr.; 2004, 97.nr.) valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo" valsts pamatbudžeta ieņēmumos papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt dividendes 2 833 293 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ""Nykomb Synergetics Technology Holding AB" pret Latvijas Republiku" .

35.pants. Atļaut finanšu ministram dzēst likvidētās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts budžeta iestādes Tehniskā vienība aizņēmuma saistības uz 2004.gada 22.novembri 99 110,39 eiro apmērā. Turpmāk saņemtos naudas līdzekļus no Lauku attīstības projekta īstenošanai izsniegtajiem kredītiem gada procenta likmes uzcenojuma 0,5% apmērā ieskaitīt valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos un Valsts kasei nodrošināt šo finanšu līdzekļu analītisko uzskaiti.

36.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas valsts budžeta finansētām institūcijām.

37.pants. Atļaut finanšu ministram 2003.gada Kultūras ministrijas valsts speciālā budžeta programmas 05.00.00 "Kultūrkapitāla fonds" līdzekļu atlikumus uz 2003.gada 31.decembri pārskaitīt publiskā nodibinājuma "Valsts Kultūrkapitāla fonds" kontā Valsts kasē."

9. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

17. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

18. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

19. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

20. Izteikt 13.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

21. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

22. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

23. Izteikt 16.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

24. Izteikt 18.pielikumu šā likuma 16.pielikumā dotajā redakcijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 26.augustā.

 

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2004.gada 16.septembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004. gada 17. septembri

 

Pielikumi

ZIP 1.2 mb

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.08.2004.Stājas spēkā: 17.09.2004.Zaudē spēku: 01.01.2005.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 16.09.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
93674
17.09.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)