Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.740

Rīgā 2004.gada 24.augustā (prot. Nr.50 27.§)
Noteikumi par stipendijām
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo daļu un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem:

1.1. augstākās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās;

1.2. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās;

1.3. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši pašvaldību finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās.

(Grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.272)

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais un šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem - no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2.1 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kuras izglītības ieguvi finansē no valsts budžeta līdzekļiem un kura izglītības ieguves laikā saņem normatīvajos aktos paredzēto dienesta atalgojumu un uzturdevas kompensāciju, stipendiju nepiešķir.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1611 redakcijā)

II. Kārtība, kādā stipendiju saņem augstākās izglītības programmās studējošie

3. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais, kurš:

3.1. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus;

3.2. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu;

3.3. (svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067).

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr.94; punkta redakcija, kas stājās spēkā ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.511, atzīta par spēkā neesošu no 01.08.2011. ar Satversmes tiesas 06.05.2011. spriedumu)

3.1 (Svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067.)

4. No augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda var piešķirt:

4.1. stipendiju studiju programmas apguvei:

4.1.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā — 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);

4.1.2. doktora studiju programmas studentam — 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā);

4.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas apmēru;

4.3. paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr.94 redakcijā)

5. Augstākās izglītības iestāde apstiprina stipendiju piešķiršanas nolikumu un izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj augstākās izglītības iestādes administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvjus.

6. Augstākās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot:

6.1. katrai pilna laika bakalaura studiju programmas vietai, profesionālās augstākās izglītības programmas vietai, maģistra studiju programmas vietai un rezidenta medicīnā studiju vietai - 102 latus gadā;

6.2. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai - 696 latus gadā;

6.3. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajā izglītības tematiskajā jomā - 720 latu gadā;

6.4. katram pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam - četrus latus gadā stipendijas izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā.

7. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda apmēra.

8. Studējošajiem minimālās mēneša stipendijas nosaka šādā apmērā:

8.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā - 70 latu mēnesī;

8.2. doktora studiju programmas studentam:

8.2.1. studiju programmas apguvei - 80 latu mēnesī;

8.2.2. zinātniskā grāda ieguvei - 60 latu mēnesī.

9. Lai varētu saņemt šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, studējošais iesniedz augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisijā šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu stipendijas saņemšanai (pielikums);

9.2. (svītrots ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr.654);

9.3. dokumentus, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības pretendēt uz stipendiju saskaņā ar šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. vai 3.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr.94 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.511, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

9.1 (Svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067.)

10. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un imatrikulācijas:

10.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai iestājpārbaudījumu rezultātus un zinātniskās darbības rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos un citus rādītājus);

10.2. sagrupē iesniegumus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda līdzekļus. Informācija par apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem ir atklāta.

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr.94; MK 02.10.2007. noteikumiem Nr.654)

11. Ja, ņemot vērā studējošo skaitu, kas pretendē uz šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, stipendijām nepieciešamais līdzekļu apmērs pārsniedz izglītības iestādes stipendiju fonda līdzekļu apmēru, augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju piešķir atbilstoši šo noteikumu 3.punktā noteiktajā secībā minētajiem kritērijiem.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.511 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

11.1 Augstākās izglītības iestāde stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar augstākās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.654 redakcijā)

11.2 Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, augstākās izglītības iestāde stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.511 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

12. Lai saņemtu stipendiju zinātniskā grāda ieguvei (turpmāk - kredītam pielīdzinātā stipendija), pretendents noslēdz līgumu ar augstākās izglītības iestādi. Līgumā norāda:

12.1. augstākās izglītības iestādes saistības studiju, pētniecības darba un radošā darba nodrošinājumam;

12.2. pretendenta saistības promocijas darbu izstrādei un zinātniskā grāda ieguvei, paredzot, ka saistības izpildāmas piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas;

12.3. termiņa pagarinājuma nosacījumus;

12.4. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību;

12.5. informācijas apmaiņas kārtību.

13. Ja piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā doktora studiju programmā studējošais neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā kredītam pielīdzināto stipendiju Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktajā kārtībā.

14. Izglītības un zinātnes ministrs ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.martam ar rīkojumu apstiprina nākamā saimnieciskā gada izglītības tematisko jomu sarakstu doktora studiju programmām, kurās studējošais var pretendēt uz kredītam pielīdzināto stipendiju.

15. Šo noteikumu 3.punktā minētajai personai grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16. Šo noteikumu 15.punktā minēto stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

17. Augstākās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā.

18. Augstākās izglītības iestāde semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja tā konstatē, ka persona, kurai piešķirta stipendija:

18.1. sniegusi nepatiesu informāciju;

18.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

18.3. pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

18.4. (svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067).

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr.94 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr. 654)

19. Augstākās izglītības iestādē stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Stipendijas izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina studijas.

III. Kārtība, kādā stipendiju saņem profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.272)

20. Izglītojamais, kas profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju.

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr.272 redakcijā)

21. Profesionālās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot katram izglītojamam vidēji ne mazāk kā 10 latu mēnesī.

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr.272 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.511, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

22. Izglītojamam minimālo ikmēneša stipendiju nosaka septiņu latu apmērā.

(Grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.272)

23. Profesionālās izglītības iestādē piešķir izglītojamam paaugstinātu stipendiju, ja persona:

23.1. ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;

23.2. ir pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis.

24. Profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda var piešķirt:

24.1. vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda apmēra;

24.2. paaugstinātu stipendiju par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē.

25. Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 50 latu.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.654 redakcijā)

25.1 Eiropas Sociālā fonda finansēto programmu un projektu ietvaros papildus stipendijai no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem var noteikt mērķstipendiju no projektu finanšu līdzekļiem.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.654 redakcijā)

26. Profesionālās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā:

26.1. uzsākot mācību gadu un turpmāk reizi mēnesī;

26.2. reizi mēnesī prakses laikā;

26.3. dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.

27. Profesionālās izglītības iestāde apstiprina stipendiju piešķiršanas nolikumu un izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes administrācijas, pedagoģiskā personāla un klātienē izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus. Profesionālās izglītības iestāde stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu.

(Grozīts ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr. 654)

28. Ja diviem vai vairākiem izglītojamajiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

28.1. invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī izglītojamam no trūcīgas ģimenes;

28.2. izglītojamam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu.

29. Profesionālās izglītības iestādes izglītojamai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30. Ja profesionālās izglītības iestādes izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.

IV. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumus Nr.182 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 88.nr.).

32. Noteikumu 6.4.apakšpunkts, 15. un 16.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

33. Kredītam pielīdzinātā stipendija, kas piešķirta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izmaksājama atbilstoši izglītības iestādes un pretendenta noslēgtajam līgumam par stipendijas piešķiršanu un ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktās prasības.

34. Finansējumu stipendijām piešķir no attiecīgajam gadam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
Pielikums
Ministra kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.740
Iesniegums stipendijas saņemšanai

(Pielikums MK 01.02.2005. noteikumu Nr.94 redakcijā)

1.PNG (23785 bytes)

2.PNG (55509 bytes)

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 740Pieņemts: 24.08.2004.Stājas spēkā: 02.09.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 01.09.2004.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
93004
{"selected":{"value":"01.08.2011","content":"<font class='s-1'>01.08.2011.-17.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2016","iso_value":"2016\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2016.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2016","iso_value":"2016\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2016.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2011","iso_value":"2011\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2011","iso_value":"2011\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2011.-17.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2009","iso_value":"2009\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2007","iso_value":"2007\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2007.-09.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-05.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2006","iso_value":"2006\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2005","iso_value":"2005\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2005.-30.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2004","iso_value":"2004\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2004.-10.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.08.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva