Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2000.gada 29.maija lēmumu Nr.183
(protokols Nr.8;1 §)

Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu un LR likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu.

1.Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus, ar nodevām apliekamos objektus un likmes Ventspils pilsētā.

2.Ventspils pilsētas dome nosaka pašvaldības nodevas par sekojošiem nodevu objektiem:

2.1.Par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu:

Nodevas likme(Ls)
2.1.1.izziņa par Dzimtsarakstu reģistrāciju (no arhīva) - Ls 3,-
2.1.2. par domes lēmuma izrakstu dzīvojamo telpu maiņas gadījumos:
2.1.2.1.fiziskām personām - Ls 5,-
2.1.3.par domes lēmumu un rīkojumu apliecinātām kopijām un izrakstiem no Domes arhīva:
2.1.3.1. fiziskām personām - Ls 0,50
2.1.3.2. juridiskām personām - Ls 3,-
2.1.4. par nekustāmā īpašuma apliecinošiem dokumentiem:
2.1.4.1.par lēmumiem un to apliecinātām kopijām par zemes gabalu piešķiršanu lietošanā, īpašumā vai zemes robežu plāna apstiprināšanu:
2.1.4.1.1.fiziskām personām - Ls 5,-
2.1.4.1.2.juridiskām personām - Ls 25,-
2.1.4.2.par izziņu un pielikumu par nekustāmā īpašuma piederību:
2.1.4.2.1.fiziskām personām - Ls 2,-
2.1.4.2.2.juridiskām personām - Ls 5,-
2.1.4.3.par izziņu par zemes komisijas lēmuma spēkā esamību
- Ls 2,-
2.1.5.par domes rīkojuma par adreses noteikšanu nekustāmam īpašumam:
2.1.5.1.par vienu adresi - Ls 5,-
2.1.6.par paziņojumu "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi":
2.1.6.1.fiziskām personām - Ls 2,-
2.1.6.2.juridiskām personām - Ls 5,-
2.1.7.par pieņemšanas komisijas aktu par objekta nodošanu:
2.1.7.1.fiziskām personām, izņemot, par 2.1.7.1.1.punktā minētiem objektiem
- Ls 20,-
2.1.7.1.1.ēku un telpu remontiem, inženierkomunikāciju izbūvei, labiekārtošanas darbu izbūvei
- Ls 10,-
2.1.7.2.juridiskām personām, izņemot par 2.1.7.2.1.,
2.1.7.2.2.punktos minētiem objektiem - Ls 50,-
2.1.7.2.1.ēku un telpu pārbūvei, remontiem, t.sk., fasāžu remontiem
- Ls 20,-
2.1.7.2.2.inženierkomunikāciju izbūvei - Ls 30,-
2.1.8.par izziņu par ēku esošo stāvokli:
2.1.8.1.fiziskām personām - Ls 3,-
2.1.8.2.juridiskām personām - Ls 10,-
2.1.9. par agrāk pieņemtā būvobjekta pieņemšanas komisijas akta kopiju:
2.1.9.1.fiziskām personām - Ls 3,-
2.1.9.2.juridiskām personām - Ls 10,-
2.1.10.par dokumentu darbu izpildei pilsētas teritorijā:
2.1.10.1.fiziskām personām - Ls 3,-
2.1.10.2.juridiskām personām - Ls 6,-
No pašvaldības nodevu samaksas atbrīvo valsts pārvaldes institūcijas, kā arī no nodevu samaksas, kas uzskaitītas punktos 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10. atbrīvo:
* nestrādājošos pensionārus un 1.,2.grupas invalīdus;
* pašvaldības uzņēmumus ( uzņēmējsabiedrības) un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu pastāvīgo funkciju veikšanai;
* iestādes , kuras tiek finansētas no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta.
2.2.Par tiesībām veikt tirdzniecību:
2.2.1. publiskās vietās:
2.2.1.1.ar saldējumu no speciālām iekārtām - Ls 0,50
2.2.1.2.ar laikrakstiem - Ls 0,30
2.2.1.3.ar eglītēm - Ls 1,50
2.2.1.4.ar pašaudzētiem ziediem - Ls 1,-
2.2.1.5.ar iepirktiem ziediem - Ls 3,-
2.2.1.6.ar pašizgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem
- Ls 1,-
2.2.1.7.ar kvasu un alu no cisternām (mucām) - Ls 3,-
2.2.1.8.ar grāmatām - Ls 3,-
2.2.2.izbraukuma tirdzniecības vietās (masu pasākumos):
2.2.2.1.ar pārtikas precēm:
2.2.2.1.1.pašu ražoto lauksaimniecības produkciju - Ls 1,-
2.2.2.1.2.rūpnieciski ražotām - Ls 3,-
2.2.2.1.3.rūpnieciski ražotām ( arī alu) - Ls 5,-
2.2.2.1.4.tabakas izstrādājumiem - Ls 5,-
2.2.2.1.5.alkoholiskajiem dzērieniem - Ls 15,-
2.2.2.2.ar nepārtikas precēm:
2.2.2.2.1. pašu ražotām - Ls 1,-
2.2.2.2.2.rūpnieciski ražotām - Ls 3,-
2.2.2.2.3.importētām precēm - Ls 5,-
2.2.2.2.4.lietotām personiskām mantām - Ls 1,-
2.2.2.2.5.loterijas biļetēm - Ls 5,-
No nodevu samaksas, kas uzskaitītas punktos 2.2.1. un 2.2.2. atbrīvo:
* nestrādājošos pensionārus un 1. , 2.grupas invalīdus;
Atļauju tirdzniecībai izsniedz domes Ekonomikas nodaļa.
2.3.Par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās:
2.3.1.nodevas likmi aprēķina saskaņā ar pielikumā Nr.1 noteikto kārtību, izņemot
2.3.1.1.par katru izvietojamās reklāmas vienību Saeimas un pašvaldību vēlēšanu kampaņas laikā vienreizējā nodeva
- Ls 0,50
2.3.1.2.par visa veida īslaicīgu pasākumu reklamējošo elementu kompleksu vienreizējā nodeva
- Ls 30,-
* No nodevu samaksas, kas uzskaitītas punktā 2.3. atbrīvo juridiskas personas, ja to izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.
Atļauju izsniedz domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa.
2.4.Par pašvaldības simbolikas, Ventspils pilsētas karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu :
2.4.1.izgatavojot nozīmītes, vimpeļus, suvenīrus, uzlīmes u.c. preces līdz 1000 vienībām:
2.4.1.1.fiziskām personām par 1 vienību - Ls 0,05
2.4.1.2.juridiskām personām par 1 vienību - Ls 0,30
2.4.2.izgatavojot nozīmītes, vimpeļus, suvenīrus, uzlīmes u.c. preces virs 1000 vienībām:
2.4.2.1.fiziskām personām par 1 vienību - Ls 0,04
2.4.2.2.juridiskām personām par 1 vienību - Ls 0,25
No nodevu samaksas, kas uzskaitītas punktā 2.4. atbrīvo:
* pašvaldības uzņēmumus, ( uzņēmējsabiedrības) un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu pastāvīgo funkciju veikšanai:
* iestādes, kuras tiek finansētas no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta.
Atļauju izsniedz Domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa.
2.5.Par būvatļaujas saņemšanu:
2.5.1. Fiziskām personām:
2.5.1.1.individuālo dzīvojamo ēku, dārza mājiņu jaunbūvēm, individuālo dzīvojamo ēku rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai
- Ls 30,-
2.5.1.2.saimniecības ēku, garāžu, u.c. palīgceltņu jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un dārza mājiņu rekonstrukcijai, renovācijai
- Ls 15,-
2.5.1.3.dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu
- Ls 5,-
2.5.1.4.dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu
- Ls 10,-
2.5.1.5.ēku fasāžu remontam ar vai bez fasāžu krāsošanas, izņemot gadījumus, kad tiek veikta logu un durvju nomaiņa, nepārveidojot to esošo veidolu
- Ls 10,-
2.5.1.6.inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai
- Ls 10,-
2.5.1.7.teritoriju labiekārtošanai, žoga izbūvei un rekonstrukcijai
- Ls 5,-
2.5.1.8.stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju izgatavošanai
- Ls 4,-
2.5.2. Juridiskām personām:
2.5.2.1.jebkāda veida būvniecībai, izņemot punktos 2.5.2.2., 2.5.2.3., 2.5.2.4., 2.5.2.5., 2.5.2.6., 2.5.2.7., 2.5.2.8. minētai būvniecībai
- Ls 80,-
2.5.2.2.ēku fasāžu remontam ar vai bez fasāžu krāsošanas, t.sk., logu un durvju bloku nomaiņai
- Ls 35,-
2.5.2.3.inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai
- Ls 35,-
2.5.2.4.dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu
- Ls 15,-
2.5.2.5.dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu
- Ls 20,-
2.5.2.6.teritoriju labiekārtošanai - Ls 35,-
2.5.2.7.žogu izbūvei, rekonstrukcijai - Ls 15,-
2.5.2.8.stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju izgatavošanai
- Ls 14,-
2.5.3.par būvatļaujas pagarināšanu:
2.5.3.1.fiziskām personām - Ls 3,-
2.5.3.2.juridiskām personām - Ls 6,-
Punktos 2.5.1.8. un 2.5.2.8. minētos gadījumos par pozitīvu pašvaldības atzinuma saņemšanu būvprojektēšanai, saņemot būvatļauju, pašvaldības nodeva netiek iekasēta.
40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami pēc pozitīva pašvaldības atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušie 60%
- saņemot būvatļauju.Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.
No nodevu samaksas, kas uzskaitītas punktā 2.5. atbrīvo:
* nestrādājošos pensionārus un 1. , 2.grupas invalīdus ;
* pašvaldības uzņēmumus ( uzņēmējsabiedrības) un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu pastāvīgo funkciju veikšanai;
* iestādes, kuras tiek finansētas no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta ;
* valsts pārvaldes institūcijas.
Pašvaldības atzinumu būvprojektēšanai izsniedz Domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, bet būvatļauju - Domes būvinspekcija.
2.6.Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās:
2.6.1.par katru maksas atrakcijas vietu, izņemot punktā 2.6.2.
- Ls 10,-
2.6.2.par katru maksas bērnu atrakcijas vietu Atļauju izsniedz domes Ekonomikas nodaļa. - Ls 5,-
2.7.Par dzīvnieku turēšanu :
2.7.1.par suni gadā - Ls 6,-
2.7.2.par kaķi gadā               - Ls 2,-

Pašvaldības nodevas maksā un izlieto saskaņā ar  Ventspils pilsētas domes 1996.gada 24.oktobra lēmumu Nr.457 apstiprinātajiem "Suņu un kaķu turēšanas noteikumiem Ventspils pilsētā".

No ikgadējās suņu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvoti redzes invalīdi, 1.grupas invalīdi, nestrādājošie pensionāri un privātmāju īpašnieki.

3.Noteikt, ka:

3.1.pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.

3.2.pašvaldības nodeva maksājama līdz pakalpojumu vai atļaujas saņemšanai, izņemot 2.3.punktā - līdz reklāmas vai cita informatīva materiāla uzstādīšanai dabā. 2.3.punktā noteikto pašvaldības nodevu var sadalīt mēneša, ceturkšņa, pusgada vai gada maksājumos.

3.3.pašvaldības nodeva maksājama Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžetā un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu.

4.Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksam un Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām.

5.Administratīvo pārraudzību, kontroli par šo noteikumu punktu 2.2., 2.3., 2.4., 2.6. un 2.7. ievērošanu veic Ventspils pilsētas domes Administratīvā inspekcija un Pašvaldības (municipālā) policija, par punktā 2.5. minēto - Domes būvinspekcija.

Domes priekšsēdētājs A.Lembergs

Pašvaldības nodevas (PN) apjoma aprēķina formula par reklāmas izvietošanu publiskās vietās

VENT1COPY.JPG (59395 BYTES)

Ventspils pilsētas zemes vērtību zonējums

(zonu numuri un robežas)

VP.JPG (34499 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi Nr.12 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā" (Pielikums) Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 29.05.2000.Stājas spēkā: 29.05.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 259/261, 14.07.2000.
9019
29.05.2000
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)