Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komercreģistrā ieraksta likumā noteiktās ziņas un glabā likumā noteiktos dokumentus par komersantu un komercdarbību."

2. 8.pantā:

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) personālsabiedrības biedru tiesības pārstāvēt personālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi, norādot katra pārstāvēttiesīgā personālsabiedrības biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;";

izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ja personālsabiedrība nodibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai, - laiks, uz kādu tā nodibināta, vai mērķis;";

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi;";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Papildus šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētajām ziņām komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, norāde uz šā likuma 34.panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas, kā arī prokūrista tiesības pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi vai kopīgi ar vienu vai vairākiem valdes locekļiem vai personālsabiedrības biedriem;

2) to personu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

3) ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) reorganizāciju;

4) ziņas par administratora iecelšanu, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu un darbības vietu, bet, ja ārvalsts komersanta administrators ir juridiskā persona, - firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, iepriekš minēto informāciju par administratora pārstāvjiem maksātnespējas procesā, kā arī ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas procesu, norādot tiesas spriedumu par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmumu par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmumu par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

5) ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) darbības izbeigšanu un likvidāciju, kā arī par likvidatora iecelšanu, norādot likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, bet, ja ārvalsts komersanta likvidators ir juridiskā persona, - firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

6) ziņas par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, norādot valdošo un atkarīgo firmu, reģistrācijas numuru un līguma noslēgšanas datumu;

7) individuālā komersanta aizbildņa vai aizgādņa vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta;

8) katra ieraksta izdarīšanas datums."

3. Aizstāt 10.panta trešajā un piektajā daļā, kā arī 11.panta otrajā daļā vārdus "triju dienu laikā" ar vārdiem "triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas)".

4. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komercnoslēpuma statusu komersants var piešķirt tādām saimnieciska, tehniska vai zinātniska rakstura lietām un rakstveidā vai citādā veidā fiksētām vai nefiksētām ziņām, kuras atbilst visām šādām pazīmēm:

1) tās ietilpst komersanta uzņēmumā vai ir tieši ar to saistītas;

2) tās nav vispārpieejamas trešajām personām;

3) tām ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība;

4) to nonākšana citu personu rīcībā var radīt zaudējumus komersantam;

5) attiecībā uz tām komersants ir veicis konkrētai situācijai atbilstošus saprātīgus komercnoslēpuma saglabāšanas pasākumus."

5. Izslēgt 20.panta pirmajā daļā vārdus "ja pārejas līgumā nav noteikts citādi".

6. Aizstāt 25.panta trešās daļas 2.punktā vārdu "dibināt" ar vārdu "atvērt".

7. 29.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Firmā nedrīkst ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Preču zīmju vai to daļu izmantošanu firmā regulē preču zīmes regulējošie normatīvie akti."

8. Izslēgt 30.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus "ja dibināšanas līgumā nav noteikts citādi".

9. Papildināt 34.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kapitālsabiedrības statūtos var noteikt, ka prokūrists pārstāv kapitālsabiedrību kopā ar vienu vai vairākiem valdes locekļiem. Personālsabiedrības līgumā var noteikt, ka prokūrists pārstāv personālsabiedrību kopā ar vienu vai vairākiem personālsabiedrības biedriem."

10. Papildināt 53.panta otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "arī uz tādiem darījumiem ar" ar vārdu "noteiktām".

11. Izteikt 57.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja nav nolīgts citādi, komercaģenta līgums tiek uzteikts kalendāra mēneša beigās."

12. 59.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"59.pants. Tiesības uz izlīdzinājumu vai zaudējumu atlīdzību";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ar jauna klienta piesaistīšanu šā panta pirmās daļas 1. un 2.punkta izpratnē saprotams arī tāds darījuma attiecību apjoma būtisks pieaugums ar principāla esošajiem klientiem, kas saimnieciskajā ziņā atbilst jauna klienta piesaistīšanai.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Komercaģentam ir tiesības uz atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies komercaģenta līguma izbeigšanās dēļ, it īpaši uz atlīdzību par neatpelnītajiem izdevumiem un ieguldījumiem, kurus komercaģents, pildot komercaģenta līgumu, ir taisījis pēc principāla ierosinājuma.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "izlīdzinājumu" ar vārdiem "vai zaudējumu atlīdzību";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Puses pirms komercaģenta līguma izbeigšanās nevar vienoties par atteikšanos no šajā pantā noteiktajām tiesībām prasīt izlīdzinājumu vai zaudējumu atlīdzību. Izlīdzinājuma vai zaudējumu atlīdzības prasījums noilgst viena gada laikā pēc komercaģenta līguma izbeigšanās."

13. Izteikt 78.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikumā sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā norāda šā likuma 8.pantā minētās ziņas."

14. Izslēgt 91.panta trešo daļu.

15. Izteikt 140.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrības dibinātājs ir fiziskā vai juridiskā persona vai arī personālsabiedrība, kura veikusi sabiedrības dibināšanas darbības vai kuras vārdā dibināšanas darbības veiktas."

16. Izslēgt 143.panta otrās daļas otro teikumu.

17. 144.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

izslēgt trešās daļas otro teikumu.

18. 145.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"145.pants. Sabiedrības pārvaldes institūciju veidošana un revidenta iecelšana";

papildināt pirmo daļu pēc vārda "attiecināmi" ar vārdu "arī";

aizstāt otrajā daļā vārdus "revidenta ievēlēšanu" ar vārdiem "revidenta iecelšanu".

19. Izteikt 146.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms pilnā apmērā un apmaksājams vismaz 50 procentu apmērā. Pārējā daļa apmaksājama viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā."

20. Izslēgt 147.panta trešo daļu, ceturtās daļas pirmo teikumu un piekto daļu.

21. 149.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikumā sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā norāda šā likuma 8.pantā minētās ziņas.";

papildināt trešo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) revidenta rakstveida piekrišanu būt par revidentu."

22. 153.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "līdz sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā" ar vārdiem "līdz pieteikuma iesniegšanai komercreģistra iestādei";

izslēgt sesto daļu.

23. 154.panta otrajā daļā:

izslēgt vārdus "bet pamatkapitāla palielināšanas gadījumā - dalībnieki";

izteikt pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā atzinumu paraksta visi dibinātāji."

24. 161.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Dividendes nosaka ar dalībnieku sapulces lēmumu.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "aprēķināt" ar vārdiem "noteikt, aprēķināt" un izslēgt vārdu "apmaksāto";

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdu "aprēķināmas" ar vārdiem "nosakāmas un aprēķināmas".

25. 164.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pēc tās ierakstīšanas komercreģistrā" ar vārdiem "pēc tās nodibināšanas" un vārdus "iegūst mantu, kuras vērtība pārsniedz" - ar vārdiem "iegūst mantu, par kuru atlīdzība pārsniedz";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad manta iegūta sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros par parasto vērtību, bezatlīdzības darījumā, izsolē, biržas darījumā vai saskaņā ar tiesas nolēmumu."

26. Izteikt 168.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"168.pants. Atbildība par sabiedrības institūcijas locekļu, prokūristu un komercpilnvarnieku ietekmēšanu".

27. Izteikt 169.panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Valdes un padomes loceklis neatbild par sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā dalībnieku sapulces likumīga lēmuma ietvaros."

28. Papildināt 174.panta ceturto daļu pirms skaitļa un vārda "273.panta" ar skaitli un vārdu "214. un".

29. 175.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "iesniegto gada pārskatu" ar vārdiem "priekšlikumus par peļņas izlietošanu";

papildināt otrās daļas ievaddaļu ar vārdu "arī";

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) priekšlikumus par sabiedrības darbības uzlabošanu, ja tas ir nepieciešams."

30. 182.panta trešajā daļā:

izslēgt vārdu "parakstītā";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad sabiedrība tiek likvidēta."

31. Izslēgt 186.panta otrajā daļā vārdus "un tās visas ir vārda daļas."

32. 187.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "apliecina valdes pilnvarots valdes loceklis" ar vārdiem "apliecina valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis";

papildināt sesto daļu ar vārdiem "kuru paraksta arī dalībnieks (bijušais dalībnieks), kura tiesību apjoms ieraksta izdarīšanas rezultātā tiek mainīts, vai arī dalībnieku reģistra eksemplāram pievieno citus pierādījumus, kas apliecina daļu pāreju";

aizstāt astotajā daļā vārdus "valdes pilnvarotas personas apliecinātu" ar vārdiem "valdes priekšsēdētāja vai valdes pilnvarota valdes locekļa apliecinātu".

33. 188.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt daļu (izņemot pārdošanu) dalībnieks var tikai ar dalībnieku lēmumā izteiktu piekrišanu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sabiedrības statūtos var paredzēt daļu atsavināšanas kārtību, kas atšķiras no šā panta trešās daļas, kā arī šā likuma 189.panta pirmās daļas noteikumiem. Ierobežot dalībnieka tiesības pārdot viņam piederošu daļu var tikai ar attiecīgā dalībnieka nepārprotamu rakstveida piekrišanu.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Daļas ieguvējs paziņo par daļas iegūšanu sabiedrībai, iesniedzot atsavinātāja un ieguvēja kopīgu pieteikumu vai darījuma aktu. Par to tiek izdarīts ieraksts dalībnieku reģistrā saskaņā ar šā likuma 187.panta noteikumiem."

34. 189.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja sabiedrības dalībnieks pārdod sev piederošu daļu, pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par pārdošanu iesniegts valdei. Dalībnieks var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesībām pirms noteiktā termiņa beigām.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valdei ir pienākums pēc paziņojuma par daļas pārdošanu saņemšanas nekavējoties to darīt zināmu katram dalībniekam."

35. Papildināt 192.panta pirmo daļu ar 7. - 11.punktu šādā redakcijā:

"7) samazinot pamatkapitālu, izņemot daļas no apgrozības un tās dzēšot;

8) iegūstot citu uzņēmumu vai tā daļu;

9) bezatlīdzības darījuma rezultātā;

10) piedzenot savus prasījumus no trešajām personām;

11) reorganizācijas rezultātā, izmaksājot atlīdzību noteiktajos gadījumos."

36. Papildināt 193.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā attiecīgi piemērojami šā likuma 188.panta pirmās, otrās un ceturtās daļas noteikumi, kā arī 189.panta pirmās daļas noteikumi."

37. Izslēgt 196.panta otrajā daļā vārdus "vai šā likuma 215.pantā minētajos gadījumos - ne mazāk par divām trešdaļām balsu no visiem dalībniekiem".

38. 202.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pēc jauno ziņu ierakstīšanas dalībnieku reģistrā valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu.";

izteikt otrās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) ja pamatkapitāls tiek palielināts ar jau izdarītu naudas ieguldījumu, - bankas izziņu vai citu dokumentu par daļas apmaksu, izņemot gadījumus, kad pamatkapitālu palielina šā likuma 197.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā;

6) mantiskā ieguldījuma izdarīšanas gadījumā - dokumentus, kas apliecina ieguldījuma vērtību. Ja mantiskais ieguldījums ir nodots sabiedrībai, - dokumentus, kas apliecina tā nodošanu sabiedrībai."

39. Izteikt 210.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) lēmuma pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, kā arī koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu;".

40. 213.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iestājušies šā likuma 219.pantā minētie apstākļi;";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja valde nesasauc dalībnieku sapulci mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, sapulci sasauc padome vai komercreģistra iestāde."

41. 214.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Paziņojumā norāda:

1) sabiedrības firmu un juridisko adresi;

2) sapulces norises vietu un laiku;

3) sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce);

4) institūciju, kura sasauc sapulci;

5) statūtu noteikumus par dalībnieku pārstāvju piedalīšanos sapulcē (ja statūti šādus noteikumus paredz);

6) darba kārtību;

7) vietu un laiku, kur un kad dalībnieki var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja dalībnieku sapulces darba kārtībā ir jautājums par grozījumu izdarīšanu statūtos, tad dalībniekiem nosūtāmajam paziņojumam pievieno lēmuma projektu par statūtu grozījumiem, īpaši norādot:

1) statūtu noteikumus, kurus paredzēts grozīt, papildināt vai atcelt;

2) statūtu jauno noteikumu redakciju, ja statūti tiek papildināti ar jauniem noteikumiem.

(4) Dalībniekiem ir tiesības saņemt lēmuma projektu bez maksas vismaz 14 dienas pirms sapulces."

42. Izteikt 218.pantu šādā redakcijā:

"218.pants. Lēmuma pieņemšana par svarīgiem jautājumiem

(1) Lēmums par grozījumu izdarīšanu statūtos, sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu, sabiedrības reorganizāciju un koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk par divām trešdaļām sapulcē pārstāvēto balsu, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

(2) Piesakot statūtu grozījumus komercreģistra iestādei, pievieno dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par grozījumu izdarīšanu statūtos un valdes parakstītu pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā."

43. Izteikt 219.pantu šādā redakcijā:

"219.pants. Dalībnieku sapulces sasaukšana, ja sabiedrībai ir zaudējumi vai maksātnespējas pazīmes

Ja sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no sabiedrības pamatkapitāla vai arī sabiedrībai ir konstatētas vai draud iestāties maksātnespējas pazīmes, valde par to ziņo padomei (ja tāda ir izveidota) un sasauc dalībnieku sapulci, kurā sniedz paskaidrojumus."

44. Papildināt 220.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Padomes locekļus ievēlē ar vienkāršu klātesošo dalībnieku balsu vairākumu, ja statūtos nav paredzēts, ka padomes locekļu ievēlēšanai piemērojami šā likuma 296.panta ceturtās, piektās un sestās daļas noteikumi.

(4) Šā likuma 296.panta devītā daļa piemērojama, ja sabiedrības statūtos noteikts, ka padomes ievēlēšana notiek saskaņā ar šā likuma 296.panta ceturtās, piektās un sestās daļas noteikumiem."

45. 221.pantā:

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "visu veidu komercdarbību" ar vārdiem "vai atņemtas tiesības ieņemt amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās";

izslēgt vienpadsmito daļu.

46. Izslēgt 223.panta pirmās daļas trešo teikumu, otrās daļas otro teikumu un trešajā daļā vārdus "vai kopīgi ar prokūristu".

47. 224.pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "kā arī nosaka izmaiņas pārstāvības tiesībās (223.pants)";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai."

48. 229.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "Vārda";

izslēgt otro daļu.

49. Izslēgt 231.panta trešo daļu.

50. Aizstāt 234.panta otrajā daļā vārdus "valdes pilnvarota persona" ar vārdiem "valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis".

51. 236.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "valdes pilnvarota persona" ar vārdiem "valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis";

aizstāt trešajā daļā vārdus "valdes pilnvarotas personas" ar vārdiem "valdes priekšsēdētāja vai valdes pilnvarota valdes locekļa".

52. Izslēgt 237.panta pirmās daļas otro teikumu.

53. 238.panta otrajā daļā:

izslēgt vārdus "valdes, padomes vai";

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja statūtos paredzētas pirmpirkuma tiesības, tad to izmantošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par akciju pārdošanu iesniegts valdei.";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Akcionārs var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesībām pirms noteiktā termiņa beigām."

54. 240.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "kuras saskaņā ar statūtiem var piederēt tikai sabiedrības darbiniekiem";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sabiedrība savas akcijas iegūst reorganizācijas rezultātā, izmaksājot atlīdzību likumā noteiktajos gadījumos;";

izslēgt pirmās daļas 10.punktu;

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus "8. un 10.punktā" ar skaitli un vārdiem "un 8.punktā".

55. Izteikt 242.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrībai piederošās akcijas, kuras iegūtas šā likuma 240.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā gadījumā, valde sešu mēnešu laikā piedāvā sabiedrības darbiniekiem un valdes locekļiem."

56. Papildināt 255.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem "Personāla akcijas" ar vārdiem "nododamas bez atlīdzības, un tās".

57. Izslēgt 259.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā - arī no".

58. Izslēgt 261.panta ceturto daļu.

59. Izteikt 271.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no sabiedrības pamatkapitāla vai arī sabiedrībai ir konstatētas vai draud iestāties maksātnespējas pazīmes, valde par to ziņo padomei un sasauc akcionāru sapulci, kurā sniedz paskaidrojumus. Akcionāru sapulce lemj par sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju, reorganizāciju, pamatkapitāla izmaiņām vai pieņem citu lēmumu par sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu."

60. 273.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja akcionāru sapulcē paredzēts grozīt sabiedrības statūtus, paziņojumam, kuru nosūta akcionāriem, pievieno lēmuma projektu par grozījumiem sabiedrības statūtos, norādot, kurus statūtu punktus ierosināts atzīt par spēku zaudējušiem vai grozīt, un šo punktu jauno redakciju.";

izslēgt sesto daļu.

61. Izteikt 276.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) padomes, revidenta, sabiedrības kontroliera vai likvidatora atsaukšana, ievērojot nosacījumu, ka padomes vai likvidatora atsaukšanas gadījumā tajā pašā sapulcē tiek ievēlēta jauna padome vai likvidators;".

62. Aizstāt 280.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "viņš ir padomes vai valdes loceklis vai likvidators" ar vārdiem "viņš ir padomes vai valdes loceklis, likvidators, revidents vai sabiedrības kontrolieris".

63. 282.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minētās personas priekšlikuma sapulce ievēlē balsu skaitītājus.

(3) Pēc akcionāru sapulces atklāšanas balsstiesīgie akcionāri ievēlē sapulces vadītāju.";

papildināt piekto daļu pirms vārda "divus" ar vārdu "vismaz".

64. 284.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "reorganizāciju" ar vārdiem "koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, sabiedrības iekļaušanu, piekrišanu iekļaušanai";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Piesakot statūtu grozījumus komercreģistra iestādei, pievieno akcionāru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par grozījumu izdarīšanu statūtos un valdes parakstītu pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā."

65. Papildināt 286.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akcionāru sapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu neskar trešo personu tiesības, kas iegūtas labā ticībā."

66. 292.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izskatīt sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un sastādīt ziņojumu (174.pants);";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Padome sniedz akcionāru sapulcei paskaidrojumus par savu ziņojumu (175.pants), ja to pieprasa vismaz viens akcionārs."

67. 295.pantā:

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "publiskā apgrozījumā" ar vārdiem "publiskā apgrozībā".

68. 296.pantā:

papildināt piektās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "visiem akcionāriem balsojot vienlaicīgi";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Padomes loceklis var jebkurā laikā atstāt padomes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai."

69. Izslēgt 303.panta pirmās daļas trešo teikumu, otrās daļas otro teikumu un trešajā daļā vārdus "vai kopīgi ar prokūristu".

70. 304.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valdes sastāvā var būt viens vai vairāki valdes locekļi. Ja sabiedrības akcijas atrodas publiskā apgrozībā, minimālais valdes locekļu skaits ir trīs.";

izslēgt piekto daļu.

71. Izteikt 306.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai."

72. Aizstāt 307.pantā vārdu "uzņēmējreģistra" ar vārdu "komercreģistra".

73. Aizstāt 314.panta trešajā daļā vārdu "pārkāpumus" ar vārdu "trūkumus".

74. 320.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumā ieraksta šā likuma 8.pantā minētās ziņas par likvidatoru, kā arī kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu.";

izslēgt pirmās daļas 2.punktu.

75. Izteikt 349.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pēc ieraksta izdarīšanas par reorganizāciju komercreģistrā pievienotā sabiedrība tiek izslēgta no komercreģistra."

76. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības statūtu un personālsabiedrības līgumu atbilstību šā likuma prasībām, kas attiecas uz nosacījumu, ka valdes locekļi vai personālsabiedrības biedri nav ierobežoti savās pārstāvības tiesībās ar prokūristu, līdz 2005.gada 1.jūnijam kapitālsabiedrība iesniedz komercreģistra iestādei attiecīgus grozījumus statūtos, ja tajos noteikts, ka viens vai vairāki valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt kapitālsabiedrību tikai kopīgi ar prokūristu, vai personālsabiedrība piesaka komercreģistra iestādei pārstāvības modeļa maiņu, ja personālsabiedrības līgumā ir noteikts, ka viens vai vairāki sabiedrības biedri ir tiesīgi pārstāvēt personālsabiedrību tikai kopīgi ar prokūristu. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības līgumā, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūnijam spēkā ir kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības līgumā noteiktais pārstāvības modelis."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 7.maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Komerclikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.04.2004.Stājas spēkā: 21.05.2004.Tēma: Komerctiesības; Maksātnespēja; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 07.05.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
88258
21.05.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)