Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.398

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 34.§)
Kārtība, kādā veicamas darbības ar kodolmateriāliem, ar tiem saistītajiem materiāliem un aprīkojumu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību26.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicamas darbības ar kodolmateriāliem, ar tiem saistītajiem materiāliem un aprīkojumu, kā arī kodolmateriālu, ar to saistīto materiālu un aprīkojuma uzskaites un kontroles sistēmas uzturēšanas kārtību.

2. Kodolmateriālu, ar tiem saistīto materiālu un aprīkojuma kontroli veic Radiācijas drošības centrs (turpmāk — centrs) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Starptautisko atomenerģijas aģentūru. Kontroles sistēma ietver:

2.1. uzskaites sistēmas analīzi un kontroli, arī pārbaudes, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas atbilstību situācijai operatora kontrolētajā zonā;

2.2. citas darbības, kas vērstas uz valsts saistību izpildes nodrošināšanu atbilstoši 1968.gada 1.jūlija Līgumam par kodolieroču neizplatīšanu, Latvijas Republikas valdības un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras 1993.gada 21.decembra Nolīgumam par garantiju piemērošanu saskaņā ar Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu un tā 2001.gada 12.jūlija papildu protokolu (turpmāk — papildu protokols).

3. Operators norīko darbinieku, kas ir atbildīgs par kodolmateriāla un ar to saistīto materiālu un aprīkojuma glabāšanu, uzskaiti un kontroli, un informē par to centru.

II. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēma

4. Operators uztur kodolmateriālu uzskaites sistēmu un sniedz informāciju par kodolmateriāliem Eiropas Komisijai saskaņā ar Komisijas 1976.gada 19.oktobra Regulu (Euratom) Nr. 3227/76, kas attiecas uz Euratom drošības kontroles noteikumu piemērošanu.

5. Operators ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc informācijas sniegšanas Eiropas Komisijai nosūta centram visu to dokumentu kopijas, kuri tiek sūtīti Eiropas Komisijai pa pastu vai ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem.

6. Operators 15 dienas pirms dokumentu nosūtīšanas Eiropas Komisijai iesniedz tos centram izvērtēšanai, ja:

6.1. operatora rīcībā esošais kopējais kodolmateriāla daudzums ir mazāks nekā 100 efektīvie grami. Efektīvais grams ir kodolmateriāla daudzuma mērvienība, kas atbilst:

6.1.1. plutonijam — tā masai gramos;

6.1.2. urānam, kura bagātinājums ir 0,01 (1 %) un lielāks, — tā masas (gramos) reizinājumam ar urāna bagātinājumu kvadrātā;

6.1.3. urānam, kura bagātinājums ir mazāks par 0,01 (1 %), bet lielāks par 0,005 (0,5 %), — tā masas (gramos) reizinājumam ar 0,0001;

6.1.4. vājinātam urānam, kura bagātinājums ir 0,005 (0,5 %) un mazāks, — tā masas (gramos) reizinājumam ar 0,00005;

6.1.5. torijam — tā masas (gramos) reizinājumam ar 0,00005;

6.2. kodolmateriāls tiek izmantots tikai ar kodolenerģijas iegūšanu nesaistītās darbībās vai speciālais skaldmateriāls tiek izmantots tikai kā mērinstrumenta sensora sastāvdaļa;

6.3. kodolmateriāls praktiski nav reģenerējams izmantošanai kodoldegvielas ciklā;

6.4. kopējais speciālā skaldmateriāla daudzums ir mazāks nekā viens efektīvais grams vai operatora izmantotā plutonija sastāvā ir vairāk nekā 80 % plutonija-238 pēc masas.

7. Centrs 10 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas pārbauda operatora sniegto informāciju un, ja nepieciešams, nosūta operatoram paziņojumu par nepieciešamajiem labojumiem dokumentos.

III. Ar kodolmateriāliem saistīto materiālu un aprīkojuma uzskaites un kontroles sistēma

8. Ar kodolmateriāliem saistīto materiālu un aprīkojuma uzskaites sistēmu nodrošina operators.

9. Ar kodolmateriāliem saistīto materiālu un aprīkojuma uzskaites sistēma ietver:

9.1. paziņojumus;

9.2. uzskaites un ekspluatācijas ierakstus;

9.3. uzskaites ziņojumus.

10. Operators iesniedz centrā paziņojumus un uzskaites ziņojumus saskaņā ar papildu protokola prasībām.

11. Operators, kas veic papildu protokola 1.pielikumā minētās darbības, iesniedz centrā paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

12. Operators, kura rīcībā ir papildu protokola 2.pielikumā minētie materiāli vai aprīkojums, iesniedz centrā paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

13. Katru gadu līdz 31.janvārim operators par iepriekšējo kalendāra gadu iesniedz Centrā aktualizētu šo noteikumu 11. un 12.punktā minēto informāciju. Ja iepriekš sniegtā informācija nav mainījusies, par to sniedz paziņojumu.

14. Pēc centra pieprasījuma operators 10 dienu laikā iesniedz papildu informāciju vai paziņojumā sniegtās informācijas skaidrojumu, ja tas nepieciešams papildu protokola prasību piemērošanai.

15. Pēc operatora pamatota pieprasījuma centrs var pagarināt šajā nodaļā noteikto paziņojumu iesniegšanas termiņu līdz 10 dienām.

16. Ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma uzskaites un ekspluatācijas ierakstā operators norāda šādu informāciju:

16.1. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzums (skaits vai masa), veids un precīza atrašanās vieta;

16.2. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma izmantošanas veids;

16.3. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzuma maiņa, tās konstatēšanas datums un skaidrojums, lai attiecīgo maiņu jebkurā brīdī varētu pārbaudīt;

16.4. ja ar kodolmateriālu saistītais materiāls un aprīkojums tiek nosūtīts vai saņemts, — ziņas par saņēmēju vai nosūtītāju.

17. Operators iesniedz centrā ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma uzskaites ziņojumu 20 dienas pēc darbību ar attiecīgo materiālu un aprīkojuma uzsākšanas, norādot šādu informāciju:

17.1. laikposms, par kuru sniegts uzskaites ziņojums;

17.2. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma identifikācija;

17.3. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzums (skaits vai masa);

17.4. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma precīza atrašanās vieta;

17.5. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma izmantošanas veids.

18. Operators iesniedz Centrā ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzuma maiņas uzskaites ziņojumu ne vēlāk kā 15 dienas pēc tā mēneša beigām, kurā notikusi ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzuma maiņa vai par to kļuvis zināms:

18.1. ja tiek veikta ar kodolmateriālu saistītā materiāla vai aprīkojuma ražošana, uzskaites ziņojumam izmanto šo noteikumu 1.pielikumā minēto paziņojumu;

18.2. ja ar kodolmateriālu saistītais materiāls vai aprīkojums saņemts vai attiecīgais materiāls vai aprīkojums nodots citam operatoram, paziņojumā norāda šādu informāciju:

18.2.1. laikposms, par kuru sniegts uzskaites ziņojums;

18.2.2. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma identifikācija;

18.2.3. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzuma maiņas lielums (skaits vai masa), daudzuma maiņas datums un iemesls;

18.2.4. ziņas par operatoru, kuram nodots vai no kura saņemts ar kodolmateriālu saistītais materiāls un aprīkojums;

18.2.5. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma paredzētā izmantošana.

19. Uzskaites un ekspluatācijas ierakstus apkopo uzskaites grāmatā. Uzskaites grāmatu glabā 25 gadus pēc pēdējā uzskaites ieraksta veikšanas. Grāmatā reģistrē arī uzskaites ziņojumus.

20. Operators iesniedz centrā paziņojumu par paredzēto papildu protokola 2.pielikumā minēto ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma eksportu (importu) (3.pielikums) ne vēlāk kā 15 dienas pirms attiecīgā materiāla un aprīkojuma sagatavošanas nosūtīšanai vai saņemšanai un 30 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām.

21. Pēc centra pieprasījuma operators 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz centrā paziņojumu par papildu protokola 2.pielikumā minēto ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma importu (3.pielikums).

22. Paziņojumu par paredzēto eksportu vai importu aizpilda divos eksemplāros. Operators otro eksemplāru pēc tā reģistrēšanas centrā glabā kopā ar uzskaites grāmatu.

23. Operators nekavējoties ziņo centram, ja mainījies paziņojumā par eksportu vai importu minētais ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma sūtījuma sagatavošanas, nosūtīšanas vai izpakošanas datums.

24. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja katru gadu līdz 31.janvārim iesniedz centrā informāciju par gada laikā izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) papildu protokola 2.pielikumā noteiktā ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma eksportam, importam un tranzītam.

IV. Informācijas pārbaude

25. Operators nodrošina centra, Eiropas Atomenerģijas kopienas Garantiju pārvaldes un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem iespēju pārbaudīt sniegto informāciju, kā arī pārliecināties par nedeklarēta kodolmateriāla neesamību operatora pārvaldītajā teritorijā.

26. Centrs sniedz Eiropas Komisijai un Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai informāciju par materiālu un aprīkojumu, kas saistīts ar kodolmateriālu, saskaņā ar papildu protokola 2.panta prasībām, kā arī nodrošina pieeju pārbaužu veikšanai saskaņā ar papildu protokola 4. un 5.panta prasībām.

27. Centrs paziņo operatoram par pārbaudi vismaz divas stundas iepriekš (izņemot ārkārtējus apstākļus), norāda pārbaudes veidu un paredzētās pārbaudes darbības.

28. Centra inspektori pavada Eiropas Atomenerģijas kopienas Garantiju pārvaldes un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektorus pārbaudēs operatora kontrolētajā zonā.

29. Centrs informē operatoru par pārbaudes rezultātiem 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas.

V. Noslēguma jautājumi

30. Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai centrā ir iesniegts kāds šajos noteikumos minētais paziņojums, nākamajā paziņojumā sniedz norādi uz iepriekšējo paziņojumu. Nepieciešamo informāciju, kas nav sniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, iesniedz divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

31. Operators līdz 2004.gada 1.jūlijam iesniedz centrā pirmo uzskaites ziņojumu par papildu protokola 2.pielikumā minēto ar kodolmateriālu saistīto materiālu un aprīkojumu.

32. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.398
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.398

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.398

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicamas darbības ar kodolmateriāliem, ar tiem saistītajiem materiāliem un aprīkojumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 398Pieņemts: 22.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 30.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
87877
01.05.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)