Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā

Izdarīt Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Padomes regulā Nr. 659/1999, Komisijas regulās Nr. 68/2001, Nr. 70/2001, Nr. 2204/2002 un citās uz Padomes regulas Nr. 994/98 pamata izdotajās Komisijas regulās lietotajiem terminiem.

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

1) atbalsta intensitāte - subsīdijas ekvivalents, reizināts ar simtu un dalīts ar kopējām atbalstāmā projekta izmaksām;

2) atbalsta sniedzējs - valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas normu izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu;

3) subsīdijas ekvivalents - naudas izteiksmē aprēķināts atbalsta saņēmēja ieguvums no atbalsta, kura aprēķināšanai kārtējā gadā izmanto Eiropas Komisijas noteikto atsauces likmi."

2. Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Likuma mērķis ir noteikt Latvijas nacionālās kompetences jautājumus komercdarbības atbalsta kontroles jomā. Likums nosaka pieļaujamos atbalsta mērķus, atbalstāmās izmaksas un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kā arī komercdarbībai sniegtā atbalsta nacionālās kontroles procedūras, lai mazinātu atbalsta negatīvo ietekmi uz konkurenci un nepieļautu iespēju gūt ekonomiskas priekšrocības, saņemot nelikumīgu atbalstu.

(2) Likums negarantē tiesības saņemt atbalstu komercdarbībai."

3. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Likuma normas neattiecas uz gadījumiem, kad atbalsts plānots vai tiek sniegts darbībām ar zvejniecības produktiem, kā arī ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā."

4. 4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Eiropas līgumā" ar vārdiem "Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "šā likuma II nodaļas prasībām ir pieņemts Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums" ar vārdiem "Padomes regulas Nr. 659/1999 prasībām ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums" un vārdus "atbilst normatīvo aktu prasībām" - ar vārdiem "atbilst izvirzītajām prasībām".

5. Aizstāt 5.panta 1.punktā, 6.panta pirmajā daļā, 7.pantā un 8.panta trešajā daļā vārdus "Eiropas Kopienas līdzekļiem" ar vārdiem "Eiropas Savienības līdzekļiem".

6. Aizstāt 5.panta 4.punktā vārdus "Latvijas iekšējā tirgū vai konkurenci Eiropas Savienības dalībvalstīs" ar vārdiem "Eiropas Savienības iekšējā tirgū".

7. 8.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Valsts atbalsta uzraudzības komisijā" ar vārdiem "Eiropas Komisijas";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi netiek piemēroti, ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 68/2001, Nr. 70/2001, Nr. 2204/2002 un citu uz Padomes regulas Nr. 994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem."

8. Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts atbalsta uzraudzības komisijas" ar vārdiem "Eiropas Komisijas".

9. Izteikt II nodaļu šādā redakcijā:

"II nodaļa. Atbalsta uzraudzības noteikumi

10.pants. Atbalsta uzraudzības institūcijas

(1) Eiropas Komisija veic komercdarbībai sniegtā un plānotā atbalsta uzraudzību saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 88.panta nosacījumiem, kā arī citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

(2) Finanšu ministrija:

1) veic plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu pieteikumu sākotnējo izvērtēšanu. Šis nosacījums attiecas arī uz plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos;

2) ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai pieteikumus par plānotajām atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem, kā arī par plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos;

3) ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 68/2001, Nr. 70/2001, Nr. 2204/2002 un citu uz Padomes regulas Nr. 994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem;

4) gatavo ikgadējo pārskatu par komercdarbībai sniegto atbalstu.

11.pants. Plānotā atbalsta sākotnējā izvērtēšana

(1) Ikvienu plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, kā arī ikvienu plānoto grozījumu esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos pirms tā īstenošanas uzsākšanas iesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā.

(2) Iesniedzot atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu sākotnējai izvērtēšanai, tam pievieno dokumentus vai to kopijas, kas apliecina pieteikumā atspoguļotās informācijas patiesumu. Pieteikumu iesniedz papīra formātā un elektroniski.

(3) Ja iesniegtajā pieteikumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas, Finanšu ministrija pieprasa no atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta iesniedzēja papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta iesniedzējs sniedz ne vēlāk kā 20 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

(4) Finanšu ministrija 20 dienu laikā pēc pieteikuma un pieprasītās informācijas saņemšanas informē atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta iesniedzēju par iesniegtās atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību izvirzītajām prasībām.

(5) Finanšu ministrija ir tiesīga nepieņemt un neizskatīt sākotnējai izvērtēšanai iesniegto atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu, ja tas nav sagatavots noteiktā formā un neietver visu nepieciešamo informāciju.

(6) Projekti, kurus īsteno atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātai atbalsta programmai, nav jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā, izņemot gadījumus, kad sākotnējās izvērtēšanas nepieciešamība izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, šā likuma, atbalsta programmas vai Eiropas Komisijas lēmuma.

(7) Finanšu ministrija konkrētu atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu izvērtēšanai var pieaicināt nozaru speciālistus vai citus ekspertus.

12.pants. Atbalsta iepriekšēja pieteikšana Eiropas Komisijā

Ja atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikums sagatavots atbilstoši izvirzītajām prasībām, Finanšu ministrija 20 dienu laikā pēc pieteikuma un nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas nosūta to papīra formātā un elektroniski Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību.

13.pants. Atbrīvojums no atbalsta iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā

(1) Atbalsts, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 68/2001, Nr. 70/2001, Nr. 2204/2002 un citu uz Padomes regulas Nr. 994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem, ir atbrīvots no iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā.

(2) Šā likuma 11.panta nosacījumus par plānotā atbalsta sākotnējo izvērtēšanu Finanšu ministrijā piemēro tad, ja atbalsts ir atbrīvots no iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā, lai pārliecinātos par tā atbilstību šā panta pirmajā daļā minēto Komisijas regulu nosacījumiem.

(3) Finanšu ministrija 20 dienu laikā pēc tam, kad saņēmusi atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu un nepieciešamo papildu informāciju, kas pamato atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību šā panta pirmajā daļā minēto Komisijas regulu nosacījumiem, papīra formātā un elektroniski ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu.

14.pants. Informācijas sniegšanas ierobežojumi

Finanšu ministrijas darbiniekiem un pieaicinātajiem nozaru speciālistiem vai ekspertiem ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas, kas iegūtas, izvērtējot atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus."

10. Izslēgt III nodaļu.

11. Aizstāt 22.panta ceturtajā daļā vārdus un skaitli "Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas asociācijas komiteja saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu" ar vārdiem "Eiropas Komisija".

12. Aizstāt 23.panta ceturtajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 1.panta 10.punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 70/2001 1.pielikumā".

13. Izslēgt 25.panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus "kā arī 29.panta otrajā vai trešajā daļā".

14. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Atbalsts reģionālās attīstības lielo ieguldījumu projektiem

(1) Ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas pārsniedz 50 miljonu eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo valūtas maiņas kursu projekta iesniegšanas dienā, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti konkrētajam projektam nosaka šādi:

1) ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas ir no 50 līdz 100 miljoniem eiro ekvivalents latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo maiņas kursu projekta pieteikuma iesniegšanas dienā, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte šai projekta daļai ir 50 procenti no Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktās maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes konkrētajai teritorijai;

2) ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas pārsniedz 100 miljonu eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo valūtas maiņas kursu projekta pieteikuma iesniegšanas dienā, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte šai projekta daļai ir 34 procenti no Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktās maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes konkrētajai teritorijai.

(2) Ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas pārsniedz 50 miljonu eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo valūtas maiņas kursu projekta pieteikuma iesniegšanas dienā, pirms atbalsta sniegšanas katru projekta pieteikumu iesniedz Finanšu ministrijā izvērtēšanai, vai ir ievēroti šā panta pirmās daļas nosacījumi. Šis nosacījums attiecas arī uz projektiem, kurus īsteno atbilstoši Eiropas Komisijā apstiprinātai atbalsta programmai."

15. Izslēgt 29. un 30.pantu.

16. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. Mazajām un vidējām komercsabiedrībām pieļaujamais atbalsts

(1) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus citiem šajā likumā, Komisijas regulā Nr. 70/2001 un citās uz Padomes regulas Nr. 994/98 pamata izdotajās Komisijas regulās noteiktajiem atbalsta pasākumiem var apstiprināt atbalstu jaunu normatīvu ieviešanai vides aizsardzībā.

(2) Pēc jauno vides aizsardzībai noteikto normatīvu pieņemšanas mazajām un vidējām komercsabiedrībām var apstiprināt atbalstu ieguldījumiem līdz 15 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām, lai ieviestu jaunos normatīvus."

17. Izslēgt 37.panta trešo daļu.

18. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Vispārīgie noteikumi atbalstam atsevišķās nozarēs

(1) Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz komercsabiedrībām, kuras darbojas tērauda rūpniecībā, mākslīgo šķiedru ražošanā, autotransporta līdzekļu ražošanā, kuģu būves un remonta, kā arī transporta nozarē.

(2) Ikvienu individuālo atbalstu šā panta pirmajā daļā noteiktajās nozarēs, izņemot atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 68/2001, Nr. 70/2001, Nr. 2204/2002 un citu uz Padomes regulas Nr. 994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem, var sniegt, ja ir izpildīts viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1) ir saņemts Finanšu ministrijas atzinums, ka plānotais atbalsts nav papildus piesakāms Eiropas Komisijā;

2) ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.panta otrās vai trešās daļas prasībām."

19. Papildināt 43.pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) apmācībai;

5) nodarbinātības veicināšanai."

20. Papildināt 44. un 45.pantu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) apmācībai;

6) nodarbinātības veicināšanai."

21. 46.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atbalstu autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem un pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem var sniegt, ievērojot Padomes regulas Nr. 1191/69 (ar grozījumiem 1893/91), Nr. 1192/69, Nr. 1107/70 (ar grozījumiem 3578/92, 2255/96, 543/97 un papildinājumiem 1658/82) un Nr. 1101/89 nosacījumus.";

izslēgt piekto daļu.

22. 47.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "Atbalsta sniedzējs ir atbrīvots no šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktās prasības par iepriekšēju pieteikšanu, ja" ar vārdiem "Atbalsta sniedzējam nav jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts, ja" un vārdus "oficiālo maiņas kursu" - ar vārdiem "valūtas maiņas kursu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Komisijā apstiprināto" ar vārdiem "Eiropas Komisijas apstiprinātu".

23. Aizstāt 48.panta otrajā daļā vārdu "Komisiju" ar vārdiem "Finanšu ministriju".

24. Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XI nodaļa. Nosacījumi valsts un pašvaldību institūciju finansiālajām attiecībām ar komercsabiedrībām".

25. 49.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzņēmumu reģistrs katru gadu līdz 1.martam iesniedz Finanšu ministrijai informāciju par komercsabiedrībām, kas atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, un norāda šo komercsabiedrību neto apgrozījumu, bet kredītiestādēm - bilances kopsummu.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju, Finanšu ministrija katru gadu līdz 25.martam atjaunotu informāciju par šā panta pirmajā daļā minētajām komercsabiedrībām nosūta papīra formātā un elektroniski Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību."

26. 50.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "Komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finanšu ministrija" (attiecīgā locījumā);

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Finanšu ministrija katru gadu līdz 1.septembrim informāciju par valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojumu nosūta papīra formātā un elektroniski Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību."

27. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

"51.pants. Prasības rūpniecības nozares komercsabiedrībām

(1) Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša rūpniecības nozares komercsabiedrība, kuras neto apgrozījums iepriekšējā pārskata gadā pārsniedzis 250 miljonu eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu, katru gadu ne vēlāk kā līdz 15.augustam iesniedz Finanšu ministrijai:

1) gada pārskatu;

2) akcionāru vai dalībnieku sapulču protokolus;

3) informāciju par piešķirtajām subsīdijām, kredītiem un galvojumiem, ietverot to piešķiršanas nosacījumus.

(2) Finanšu ministrija katru gadu līdz 1.septembrim šā panta pirmajā daļā minēto informāciju nosūta papīra formātā un elektroniski Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību."

28. 52.pantā:

izteikt 1. - 3.punktu šādā redakcijā:

"1) komercsabiedrībām, kas pilda normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas un vienlaikus veic arī komercdarbību, ja šo komercsabiedrību iepriekšējo divu gadu vidējais apgrozījums ir mazāks par 40 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu;

2) komercsabiedrībām, kas pilda tikai normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas;

3) valsts vai pašvaldības kontrolē esošām kredītiestādēm, ja to iepriekšējo divu gadu vidējā bilances kopsumma ir mazāka par 800 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu;";

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Latvijas Banku."

29. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Atbalstu autopārvadājumiem un dzelzceļa pārvadājumiem, kura īstenošana saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem uzsākta līdz 2004.gada 30.aprīlim, var turpināt sniegt ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim, ja šāds atbalsts ir pieteikts Eiropas Komisijā līdz 2004.gada 31.augustam.

8. Līdz laikam, kad tiks izdota Komisijas regula, kura nosaka Padomes regulas Nr. 659/1999 piemērošanas kārtību, piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi Nr.315 "Noteikumi par atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumu izskatīšanas kārtību, termiņu un pieteikuma veidlapu paraugiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

30. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Padomes un Komisijas regulām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Padomes un Komisijas regulām

Likumā iekļautas atsauces uz šādām Padomes un Komisijas regulām:

1) Padomes 1969.gada 26.jūnija regula (EEK) Nr. 1191/69 par dalībvalstu darbību tādu pienākumu sakarā, kuri izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena, kas attiecas uz pārvadājumiem pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 156, 28.06.1969.);

2) Padomes 1969.gada 26.jūnija regula (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu kontu izlīdzināšanai (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 156, 28.06.1969.);

3) Padomes 1970.gada 4.jūnija regula (EEK) Nr. 1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 130, 15.06.1970.);

4) Padomes 1982.gada 10.jūnija regula (EEK) Nr. 1658/82, kas ar noteikumiem par kombinēto transportu papildina regulu (EEK) Nr. 1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 184, 29.06.1982.);

5) Padomes 1989.gada 27.aprīļa regula (EEK) Nr. 1101/89 par strukturāliem uzlabojumiem iekšzemes ūdensceļu transportā (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 116, 28.04.1989.);

6) Padomes 1991.gada 20.jūnija regula (EEK) Nr. 1893/91, ar ko groza regulu (EEK) Nr. 1191/69 par dalībvalstu rīcību sakarā ar to pienākumiem, kas izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 169, 29.06.1991.);

7) Padomes 1992.gada 7.decembra regula (EEK) Nr. 3578/92, ar ko groza regulu (EEK) Nr. 1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 364, 12.12.1992.);

8) Padomes 1996.gada 19.novembra regula (EK) Nr. 2255/96, ar ko groza regulu (EEK) Nr. 1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 304, 27.11.1996.);

9) Padomes 1997.gada 17.marta regula (EK) Nr. 543/97, ar ko groza regulu (EEK) Nr. 1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 84, 26.03.1997.);

10) Padomes 1998.gada 7.maija regula (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93.pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo palīdzību (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 142, 14.05.1998.);

11) Padomes 1999.gada 22.marta regula (EK) Nr. 659/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 93.panta piemērošanai (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 83, 27.03.1999.);

12) Komisijas 2001.gada 12.janvāra regula (EK) Nr. 68/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu mācību palīdzībai (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 10, 13.01.2001.);

13) Komisijas 2001.gada 12.janvāra regula (EK) Nr. 69/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis palīdzībai (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 10, 13.01.2001.);

14) Komisijas 2001.gada 12.janvāra regula (EK) Nr. 70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 10, 13.01.2001.);

15) Komisijas regula (EK) Nr. 2204/2002 (2002.gada 12.decembris) par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 337, 13.12.2002.)."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 1.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 01.07.2014.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 20.04.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 9, 13.05.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
87244
01.05.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)