Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.221

Rīgā 2000.gada 4.jūlijā (prot. Nr.30 20.§)
Kārtība, kādā nokavētajiem valsts budžetā ieskaitāmajiem nodokļu maksājumiem samazināma iepriekš aprēķinātā nokavējuma nauda un kādā atceļams lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" pārejas noteikumu 24. un 25.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Finansu ministrija:

1.1. samazina nokavējuma naudu tiem nodokļu maksātājiem, kuri samaksājuši nokavētā valsts budžetā ieskaitāmā nodokļu maksājuma, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma pamatparādu un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu;

1.2. atceļ lēmumu par nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanu un iepriekš aprēķinātās nokavējuma naudas samazināšanu, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai no budžeta finansējamā iestāde nepilda saistības.

2. Lēmumu par nokavējuma naudas samazināšanu un lēmumu par nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanas atcelšanu Finansu ministrija pieņem, pamatojoties uz finansu ministra izveidotas starpministriju komisijas (turpmāk — komisija) ieteikumu.

3. Komisijas sastāvu un komisijas nolikumu apstiprina finansu ministrs. Komisijas sastāvā ir Ekonomikas ministrijas, Finansu ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Privatizācijas aģentūras pārstāvji.

II. Kārtība, kādā nokavētajiem nodokļu maksājumiem samazināma iepriekš aprēķinātā nokavējuma nauda

4. Finansu ministrija izskata jautājumu par nokavējuma naudas samazināšanas iespējām, ja nodokļu maksātājs iesniedz Finansu ministrijā iesniegumu, kurā norāda:

4.1. nodokļu maksātāja raksturojumu (reģistrētais pamatkapitāls, īpašnieki, vadība, darbinieku skaits);

4.2. visus nokavētos nodokļu maksājumus;

4.3. parāda rašanās iemeslus, kā arī ekonomiskos un organizatoriskos pasākumus, kas veikti, lai samaksātu nodokļu parādus un nepieļautu to palielināšanos.

5. Iesniegumam pievieno:

5.1. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību (kopiju);

5.2. iepriekšējā gada pārskatu un revidenta atzinumu par gada pārskata pārbaudi (kopijas) (no budžeta finansējamās iestādes iesniedz iepriekšējā gada pārskatu par iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildi (kopiju));

5.3. kārtējā gada iepriekšējā ceturkšņa bilanci (no budžeta finansējamās iestādes iesniedz iepriekšējā ceturkšņa pārskatu par ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildi);

5.4. kārtējā gada iepriekšējā ceturkšņa peļņas un zaudējumu aprēķinu;

5.5. debitoru un kreditoru sarakstu, norādot attiecīgās naudas summas;

5.6. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes vai Lielo nodokļu maksātāju pārvaldes izsniegtu izziņu, kurā pa nodokļu veidiem norādīti visi nokavētie nodokļu maksājumi (pamatparāds, pamatparāda palielinājuma nauda, nokavējuma nauda) uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu, kā arī nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparāds, pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda uz 1999.gada 1.oktobri, ar minēto pamatparādu saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu (1.pielikums);

5.7. attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmumu, kas apstiprina, ka attiecīgā pašvaldība piekrīt samazināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saistīto nokavējuma naudu.

6. Pēc iesnieguma un visu šo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu saņemšanas Finansu ministrija 30 dienu laikā sagatavo jautājumu izskatīšanai komisijā.

7. Ja iesniegtā informācija lēmuma pieņemšanai nav pietiekama, jautājuma izskatīšana tiek atlikta un Finansu ministrija pēc komisijas ieteikuma pieprasa iesniedzējam papildu informāciju.

8. Finansu ministrija, pamatojoties uz komisijas ieteikumu, pieņem lēmumu, kurā norādītās konkrētās pamatparāda un pamatparāda palielinājuma naudas summas (pa nodokļu veidiem) nodokļu maksātājam jāsamaksā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 90 dienas, un nosūta šo lēmumu nodokļu maksātājam izpildei, kā arī attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei vai Lielo nodokļu maksātāju pārvaldei kontrolei.

9. Desmit dienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa beigām attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde vai Lielo nodokļu maksātāju pārvalde iesniedz Finansu ministrijā izziņu, kurā norādīts, kā nodokļu maksātājs ir izpildījis lēmumā noteiktās saistības (2.pielikums).

10. Finansu ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 9.punktā minēto izziņu:

10.1. samazina iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu līdz 100 procentiem, ja nodokļu maksātājs lēmumā noteiktās saistības ir izpildījis;

10.2. samazina iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā ir samaksājis vairāk nekā 50 procentus no lēmumā noteiktā nokavētā valsts budžetā ieskaitāmā nodokļu maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 1999.gada 1.oktobrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu.

11. Finansu ministrija informē komisiju un Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu maksātājiem, kuriem samazināta iepriekš aprēķinātā nokavējuma nauda.

III. Nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu (kuru samaksas termiņš ir pagarināts ar Finansu ministrijas lēmumu) saistību izpildes uzraudzība

12. Valsts ieņēmumu dienests kontrolē to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) saistību rakstu izpildi, kuriem nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu samaksas termiņš ir pagarināts ar Finansu ministrijas lēmumiem, kas pieņemti līdz 1999.gada 31.decembrim.

13. Valsts ieņēmumu dienests par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Finansu ministrijā saistību rakstam atbilstošu izziņu, kurā norādīts, kā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kuram nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu samaksas termiņš ir pagarināts, pilda saistības — maksā nokavētos nodokļu maksājumus.

14. Komisija reizi ceturksnī izskata saistību rakstu izpildes rezultātus.

15. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) neveic maksājumus saskaņā ar saistību rakstiem, komisija izskata jautājumu par lēmuma par nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarināšanu un nokavējuma naudas samazināšanu atcelšanu.

16. Finansu ministrija, pamatojoties uz komisijas ieteikumu, atceļ lēmumu par nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarināšanu un nokavējuma naudas samazināšanu. Par lēmuma atcelšanu Finansu ministrija 10 dienu laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, privatizācijas veicējam un attiecīgajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai).

IV. Noslēguma jautājumi

17. Finansu ministrija, pamatojoties uz komisijas ieteikumu, pieņem lēmumu par iepriekš aprēķinātās nokavējuma naudas samazināšanu līdz 100 procentiem, ja nodokļu maksātājs ir izpildījis saistības, kas noteiktas Finansu ministrijas ieteikuma lēmumā, kurš pieņemts līdz 1999.gada 31.decembrim.

18. Ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu samaksas termiņš ir pagarināts ar Finansu ministrijas lēmumu un šī pagarinājuma laikā tiek veikta valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizācija, Finansu ministrija pēc kapitalizēto nodokļu maksājumu pamatparādu dzēšanas atceļ lēmumu par nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarināšanu un nokavējuma naudas samazināšanu vai pēc precizēta saistību raksta saņemšanas izdara minētajā lēmumā attiecīgus grozījumus.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.130 "Kārtība, kādā nokavētajiem valsts budžetā ieskaitāmajiem nodokļu maksājumiem samazināma iepriekš aprēķinātā nokavējuma nauda un kādā atceļams lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 125./126.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.221

Finansu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.221
Finansu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nokavētajiem valsts budžetā ieskaitāmajiem nodokļu maksājumiem samazināma iepriekš .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 221Pieņemts: 04.07.2000.Stājas spēkā: 08.07.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252/254, 07.07.2000.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
8724
08.07.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"