Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.219

Rīgā 2000.gada 4.jūlijā (prot. Nr.30, 9.§)

Kārtība, kādā organizējami un veicami pasažieru starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem, atklājami, grozāmi un slēdzami maršruti un izsniedzamas starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 30.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējami un veicami pasažieru starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem, atklājami, grozāmi un slēdzami maršruti un izsniedzamas starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas.

2. Pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem Latvijas teritorijā var veikt Latvijā vai citās valstīs reģistrēti pārvadātāji, kas saskaņā ar Latvijas vai attiecīgo valstu normatīvajiem aktiem ir saņēmuši speciālu atļauju (licenci) pasažieru starptautiskajiem komercpārvadājumiem.

3. Satiksmes ministrs apstiprina starptautisko pārvadājumu atļauju paraugus pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem.

4. Satiksmes ministrs izveido pasažieru starptautisko pārvadājumu konsultatīvo padomi (turpmāk - padome), kuras uzdevums ir sniegt Satiksmes ministrijai atzinumus par pārvadātāju un to iesniegto pieteikumu atbilstību šo noteikumu 20., 22. un 23.punktā noteiktajām prasībām un priekšlikumus par šo noteikumu 46.punktā minētajiem nosacījumiem.

5. Satiksmes ministrs nosaka starptautiskajos pārvadājumos izmantojamo autobusu tehniskās prasības atbilstoši starptautiskajiem līgumiem.

II. Pasažieru regulāro starptautisko pārvadājumu organizēšana un veikšana

6. Pasažieru regulārie starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem (turpmāk - regulārie pārvadājumi) ir pasažieru starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem noteiktos maršrutos ar apstiprinātu regularitāti, kustības sarakstiem, braukšanas tarifiem un pieturvietām pasažieru apmaiņai.

7. Pasažieru speciālie regulārie starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem (turpmāk - speciālie pārvadājumi) ir regulārie pārvadājumi, kas paredzēti tikai noteiktu kategoriju pasažieru (piemēram, strādnieku, skolēnu, studentu, karavīru un viņu ģimeņu) pārvadāšanai. Speciālo pārvadājumu organizēšanai un veikšanai piemēro tādus pašus nosacījumus kā regulārajiem pārvadājumiem, izņemot šo noteikumu 10.punktā minēto nosacījumu.

8. Regulāros pārvadājumus Latvijas teritorijā veic:

8.1. šķērsojot Latvijas teritoriju:

8.1.1. bez pieturvietām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai;

8.1.2. ar vienu vai vairākām pieturvietām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

8.1.3. ar vienu vai vairākām pieturvietām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai ar tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

8.2. ar maršruta sākumpunktu vai galapunktu Latvijas teritorijā:

8.2.1. bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

8.2.2. ar tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus.

9. Regulāros pārvadājumus var veikt, pamatojoties uz atļaujām pārvadājumu veikšanai noteiktā maršrutā, kuras izsniedz Satiksmes ministrija un citu valstu institūcijas, kas starptautiskajos līgumos pilnvarotas pārvadājumu atļauju izsniegšanai un citai ar starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem saistītai darbībai (turpmāk - kompetentās institūcijas), un autobusu kustības sarakstiem, kurus apstiprinājušas minētās institūcijas.

10. Autobusu kustības sarakstā katras valsts robežas šķērsošanai paredz 20 minūtes, izņemot gadījumus, ja starptautiskajos līgumos vai kompetento institūciju prasībās ir noteikts citādi.

11. Pasažieri iekāpt un izkāpt Latvijas teritorijā atbilstoši autobusu kustības sarakstam var autoostās vai citās ar attiecīgo pašvaldību saskaņotās vietās.

12. Latvijā reģistrēts pārvadātājs autobusa priekšējā stikla apakšējā stūrī (pretējā pusē vadītājam) novieto informācijas zīmi (izmēri - 600 x 200 mm), kurā ietver šādu informāciju (melni burti uz balta fona):

12.1. maršruta kods, ko piešķīrusi maršruta sākumpunkta vai galapunkta valsts kompetentā institūcija;

12.2. maršruta nosaukums maršruta sākumpunkta valsts un galapunkta valsts oficiālajā valodā.

13. Latvijā reģistrētie pārvadātāji līdz katra mēneša beigām iesniedz Satiksmes ministrijā pārskatu par iepriekšējā mēnesī katrā maršrutā veiktajiem reisiem. Pārskatā norāda maršruta sākumpunkta valstī un galapunkta valstī reģistrētos pārvadātājus, kuri saskaņā ar vienošanos veic reisus vienā un tajā pašā maršrutā (turpmāk - partneruzņēmumi), kā arī veikto reisu skaitu. Pārskata paraugu apstiprina satiksmes ministrs.

14. Biļešu iegādes un nodošanas, vietu rezervēšanas, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas kārtību, braukšanas maksu, kā arī braukšanas maksas atlaižu nosacījumus attiecīgajā maršrutā nosaka pārvadātājs saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un sadarbībā ar partneruzņēmumiem. Biļešu pārdošanas un nodošanas kārtību autoostu kasēs nosaka vienošanās starp pārvadātāju un autoostu.

15. Regulāros pārvadājumus pēc kompetento institūciju vienošanās organizē un veic vienpusēji vai divpusēji. Vienpusējos pārvadājumos reisus veic maršruta sākumpunkta valstī vai galapunkta valstī reģistrēts pārvadātājs. Divpusējos pārvadājumos reisus veic maršruta sākumpunkta valstī un galapunkta valstī reģistrēti pārvadātāji.

16. Divpusējos regulāros pārvadājumus organizē un veic, ievērojot paritātes principu - partneruzņēmumi saņem atļaujas vienāda reisu skaita veikšanai un veic pārvadājumus vienādā apjomā.

17. Pēc maršruta sākumpunkta valsts un galapunkta valsts kompetento institūciju vienošanās divpusējos regulāros pārvadājumus var veikt, neievērojot paritātes principu. Minētajā gadījumā jāievēro nosacījums, ka Latvijā reģistrētais pārvadātājs vai pārvadātāju grupa veic vismaz vienu ceturto daļu no maršrutā veikto reisu kopējā skaita.

18. Ja konkrēta maršruta partneruzņēmumi ir viena koncerna sabiedrības, nosakot divpusējo pārvadājumu organizēšanu un veikšanu pēc paritātes principa, vienas koncerna sabiedrības veiktie reisi uzskatāmi par tās koncerna sabiedrības veiktajiem reisiem, kurai ir izšķirošā ietekme koncernā. Izšķirošās ietekmes attiecības nosaka attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Pasažieru regulāro starptautisko maršrutu atklāšana un grozīšana, kā arī atļauju izsniegšana pārvadājumu veikšanai jaunā vai grozītā maršrutā

19. Atļauju pasažieru pārvadājumu veikšanai jaunā maršrutā izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Atļauju pārvadājumu veikšanai grozītā maršrutā izsniedz ar tādu pašu derīguma termiņu kā iepriekš izdotajai atļaujai. Grozīts maršruts ir maršruts, kurā mainītas pieturvietas, robežas šķērsošanas vietas, atiešanas vai pienākšanas laiks vai reisu veikšanas dienas.

20. Atļauju pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai izsniedz, ja:

20.1. pārvadātājs var nodrošināt pieteikumā minēto pakalpojumu sniegšanu ar tā īpašumā esošajiem vai attiecīgajos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā citu personu īpašumā esošajiem autotransporta līdzekļiem;

20.2. Latvijas vai citu valstu kontroles institūcijas pārvadātājam iepriekš nav sastādījušas protokolu (aktu) par pasažieru regulāro pārvadājumu atļaujās minēto nosacījumu un Latvijas vai starptautisko normatīvo aktu prasību pārvadājumu veikšanai pārkāpšanu vai transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas režīma neievērošanu;

20.3. pieteikumā minētie pasažieru regulārie pārvadājumi pēc būtības (piemēram, maršruts, pieturvietas, reisu veikšanas dienas, braukšanas laiki) ir atšķirīgi no esošā maršruta un tieši neapdraud esošā maršruta pastāvēšanu, izņemot gadījumu, ja pieprasījuma iesniedzējs ir arī pārvadātājs esošajā maršrutā. Nedrīkst atteikt atļaujas izsniegšanu, pamatojoties tikai uz to, ka pārvadātājs piedāvā zemākas cenas nekā citi pārvadātāji vai ka attiecīgajā maršrutā (vai tā posmā) jau darbojas citi pārvadātāji.

21. Ja robežšķērsošanas apstākļu vai citu iemeslu dēļ nav iespējams atļauju pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai izsniegt visiem pretendentiem, Satiksmes ministrija var vienoties ar citu valstu kompetentajām institūcijām par noteiktu pārvadājumu apjomu (piemēram, maršrutu un reisu skaitu) starp Latviju un attiecīgo valsti.

22. Lai saņemtu atļauju pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai starptautiskajā maršrutā, Latvijā reģistrēts pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā:

22.1. pieteikumu uz satiksmes ministra apstiprinātas veidlapas;

22.2. autobusu kustības sarakstu;

22.3. braukšanas maksas tabulu;

22.4. speciālas atļaujas (licences) pasažieru starptautiskajiem komercpārvadājumiem kopiju;

22.5. maršruta shēmu;

22.6. līgumu vai vienošanos ar maršruta apkalpošanā iesaistītajiem pārvadātājiem un autobusu kustības sarakstā minētajām autoostām;

22.7. autobusu vadītāju darba laika un atpūtas laika grafiku;

22.8. kārtību, kādā paredzēta biļešu iegāde un nodošana, vietu rezervēšana, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana, kā arī braukšanas maksas atlaižu piešķiršanas nosacījumi;

22.9. informāciju par to, vai pieteikuma iesniedzējs atrodas izšķirošās ietekmes attiecībās ar maršruta apkalpošanā iesaistītajiem partneruzņēmumiem.

23. Lai saņemtu atļauju pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai grozītā maršrutā vai reisā, Latvijā reģistrēts pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā:

23.1. pieteikumu uz satiksmes ministra apstiprinātas veidlapas;

23.2. autobusu kustības sarakstu;

23.3. citu šo noteikumu 22.punktā minēto informāciju, ja tā mainījusies grozījumu dēļ.

24. Pieteikumā minēto informāciju pieteikuma iesniedzējs nevar grozīt laikposmā no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz attiecīgo atļauju saņemšanai, izņemot gadījumus, ja to pieprasa kompetentā institūcija. Kompetentās institūcijas ierosinātos grozījumus izdara ar pārvadātāja piekrišanu, un tos izskata šo noteikumu 27.punktā noteiktajā kārtībā.

25. Ja pieteikums nav atbilstoši noformēts vai tam nav pievienota šo noteikumu 22.punktā minētā informācija, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas informē par to pieteikuma iesniedzēju.

26. Satiksmes ministrija divu mēnešu laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas vai no dienas, kad saņemta visa šo noteikumu 22.punktā minētā informācija, pieņem attiecīgu lēmumu vai rakstiski informē pieteikuma iesniedzēju, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks.

27. Lai pieņemtu attiecīgu lēmumu, Satiksmes ministrija:

27.1. izvērtē pieteikumā minētās informācijas atbilstību starptautisko līgumu un šo noteikumu prasībām;

27.2. ja autobusu kustības sarakstā paredzēti iekšzemes pārvadājumi, izvērtē autobusu kustības sarakstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē iekšzemes maršrutu atklāšanu;

27.3. nosūta pieteikumu padomei, un tā sniedz atzinumu par pārvadātāju un tā piedāvāto pakalpojumu atbilstoši šo noteikumu 20., 22. un 23.punktam.

28. Satiksmes ministrija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

28.1. uzsākt maršruta atklāšanas vai grozīšanas procesu;

28.2. norādot iemeslu, lūgt padomi atkārtoti izskatīt pieteikumu;

28.3. ieteikt pieteikuma iesniedzējam grozīt autobusu kustības sarakstu, par ko informē pieteikuma iesniedzēju 10 darbdienu laikā;

28.4. neuzsākt maršruta atklāšanas vai grozīšanas procesu, par ko informē pieteikuma iesniedzēju 10 darbdienu laikā.

29. Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par maršruta atklāšanas vai grozīšanas procesa uzsākšanu:

29.1. piešķir maršrutam un reisiem kodus;

29.2. apstiprina autobusu kustības sarakstu un izsniedz pieteikuma iesniedzējam atļaujas kopiju;

29.3. nosūta attiecīgajos starptautiskajos līgumos paredzēto informāciju tās valsts kompetentajai institūcijai, kurā atrodas maršruta galapunkts.

30. Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemtas maršruta galapunkta valsts izsniegtās atļaujas vai cits akcepts, nosūta attiecīgajos starptautiskajos līgumos paredzēto informāciju to valstu kompetentajām institūcijām, kuru teritoriju šķērso attiecīgais maršruts.

31. Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemtas visu to valstu atļaujas, kuru teritoriju šķērso attiecīgais maršruts:

31.1. izsniedz pieteikuma iesniedzējam apstiprināta autobusu kustības saraksta un visu atļauju oriģinālus;

31.2. nosūta maršruta galapunkta valsts kompetentajai institūcijai pieteikuma iesniedzēja partneruzņēmumam paredzēto atļauju oriģinālus;

31.3. informē valsts robežkontroles un autotransporta kontroles dienestus, kā arī attiecīgās autoostas Latvijas teritorijā par autobusu kustības sarakstiem un izsniegtajām atļaujām.

32. Pārvadātāji uzsāk pārvadājumus jaunajā vai grozītajā maršrutā trīs mēnešu laikā pēc atļaujas oriģināla saņemšanas un informē par to Satiksmes ministriju vismaz 15 dienas pirms pārvadājumu uzsākšanas. Satiksmes ministrija pēc pārvadātāja pamatota lūguma var atļaut pārvadājumu uzsākšanu citā termiņā, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc atļaujas oriģināla saņemšanas.

33. Lai saņemtu atļauju pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai esošā maršrutā, pārvadātājs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms attiecīgās atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz Satiksmes ministrijā šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.3., 22.4., 22.5., 22.6. un 22.7.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī šo noteikumu 22.8. un 22.9.apakšpunktā minēto informāciju, ja tā ir mainījusies.

IV. Pasažieru regulāro starptautisko maršrutu slēgšana, atļauju anulēšana un pārvadājumu pārtraukšana

34. Maršruts ir slēgts, ja ir izbeigti pārvadājumi visos attiecīgā maršruta reisos.

35. Satiksmes ministrija var anulēt atļauju pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai, ja:

35.1. pārvadātājs pārkāpj konvenciju, starptautisko līgumu, šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības un par to attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktie kontroles dienesti ir sastādījuši protokolu (aktu) vai ir saņemta attiecīga informācija no citu valstu kompetentajām institūcijām;

35.2. pārvadātājs ir pārkāpis normatīvo aktu prasības, veicot pasažieru pārvadājumus citas valsts teritorijā, un par to ir saņemta attiecīga informācija no citu valstu kompetentajām institūcijām;

35.3. pārvadātājs nav uzsācis pārvadājumus maršrutā vai reisā atbilstoši šo noteikumu 32.punkta prasībām un par to attiecīgie kontroles dienesti ir sastādījuši protokolu (aktu);

35.4. pārvadātājs nepilda atļaujā pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai minētos nosacījumus un par to attiecīgie kontroles dienesti ir sastādījuši protokolu (aktu);

35.5. pārvadātājs pieteikumos vai pārskatos ir sniedzis nepatiesu informāciju;

35.6. pārvadātājs trīs mēnešus pēc kārtas nav veicis vairāk kā 15 % no autobusu kustības sarakstā paredzētajiem reisiem;

35.7. Satiksmes ministrija vismaz trīs mēnešus iepriekš ir saņēmusi pārvadātāja pieteikumu par maršruta slēgšanu vai pārvadājumu izbeigšanu reisā. Pieteikumā norāda pārvadājumu izbeigšanas datumu un iemeslu.

36. Ar Satiksmes ministrijas piekrišanu pārvadātājs var pārtraukt pasažieru pārvadājumus maršrutā vai reisā uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem. Iesniegumu pārvadājumu pārtraukšanai iesniedz Satiksmes ministrijā vismaz vienu mēnesi iepriekš. Iesniegumā norāda pārvadājumu pārtraukšanas datumu un iemeslu.

V. Atļauju izmantošanas nosacījumi pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai

37. Atļaujas pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai nedrīkst nodot citiem pārvadātājiem.

38. Pasažieru pārvadāšanai vienā reisā drīkst izmantot tikai vienu transportlīdzekli.

39. Lai saņemtu atļaujas papildu autobusu izmantošanai esošajos reisos vai papildu reisu veikšanai noteiktās dienās, kad gaidāma liela pasažieru plūsma, pārvadātājs vismaz mēnesi iepriekš iesniedz Satiksmes ministrijā attiecīgu pieteikumu.

40. Veicot pārvadājumus, attiecīgās pārvadājumu atļaujas oriģināls atrodas autobusā, un to uzrāda kontroles un robežkontroles dienestiem.

41. Ja atļaujas pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai tiek anulētas, kā arī ja tiek grozīts vai slēgts maršruts, bet atļauju derīguma termiņš nav beidzies, atļaujas nodod Satiksmes ministrijā.

VI. Pasažieru neregulāro starptautisko pārvadājumu organizēšana un veikšana

42. Neregulārie starptautiskie pārvadājumi ir:

42.1. pārvadājumi "ar slēgtām durvīm", kurus veic ar vienu un to pašu transportlīdzekli, visa brauciena laikā pārvadājot vienu un to pašu pasažieru grupu un atvedot to atpakaļ nemainīgā sastāvā uz pārvadātāja reģistrācijas valsti;

42.2. turpbrauciena un atpakaļbrauciena pārvadājumi, kuru laikā iepriekš nokomplektētas pasažieru grupas vairākos secīgos braucienos tiek pārvadātas no vienas un tās pašas brauciena sākuma vietas uz vienu un to pašu brauciena beigu vietu. Vienas grupas pasažierus, kuri ir veikuši turpbraucienu, kādā no nākamajiem braucieniem atved atpakaļ uz brauciena sākuma vietu. Turpbrauciena un atpakaļbrauciena pārvadājumu pirmo atpakaļbraucienu un pēdējo turpbraucienu veic bez pasažieriem;

42.3. pārējie pārvadājumi, kuriem nav regulāru pārvadājumu pazīmju.

43. Atļaujas pasažieru neregulāro starptautisko pārvadājumu veikšanai ir nepieciešamas, ja tas paredzēts starptautiskajos līgumos, kas noslēgti ar attiecīgo valsti.

44. Satiksmes ministrija vienojas ar citu valstu kompetentajām institūcijām par pasažieru neregulāro starptautisko pārvadājumu atļauju veidiem un kvotām, kā arī apmaina atļaujas atbilstoši starptautiskajiem līgumiem.

45. Satiksmes ministrija vai tās pilnvarota institūcija izsniedz atļaujas pasažieru neregulāro starptautisko pārvadājumu veikšanai citu valstu teritorijā atbilstoši starptautiskajiem līgumiem.

46. Ja atļauju skaits pasažieru neregulāro starptautisko pārvadājumu veikšanai kādas valsts teritorijā ir mazāks nekā pieprasījums pēc attiecīgajiem pārvadājumiem, satiksmes ministrs nosaka kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas, ievērojot šādus nosacījumus:

46.1. priekšrocības atļauju saņemšanai ir pārvadātājiem, kuri var dokumentāri pamatot nepieciešamību braucieniem uz attiecīgo valsti;

46.2. atļaujas braucieniem uz attiecīgo valsti neizsniedz, ja pārvadātājs nav izmantojis iepriekš izsniegtās atļaujas braucieniem uz šo valsti.

47. Atļaujas pasažieru neregulāro starptautisko pārvadājumu veikšanai nedrīkst nodot citiem pārvadātājiem. Pārvadājuma veikšanas laikā attiecīgajai atļaujai jābūt autobusā.

48. Veicot pasažieru neregulāros starptautiskos pārvadājumus, uzņemt vai izlaist pasažierus citu valstu teritorijā var tikai ar attiecīgās valsts kompetentās institūcijas īpašu atļauju.

VII. Noslēguma jautājumi

49. Pirms šo noteikumu stāšanās spēkā izsniegtās atļaujas pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam.

50. Pārvadātāji līdz 2000.gada 1.septembrim iesniedz Satiksmes ministrijā šo noteikumu 22.8. un 22.9.apakšpunktā minēto informāciju par katru maršrutu, kura apkalpošanai atļaujas izsniegtas pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā organizējami un veicami pasažieru starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem, atklājami, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 219Pieņemts: 04.07.2000.Stājas spēkā: 08.07.2000.Zaudē spēku: 23.08.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252/254, 07.07.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
8722
08.07.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"