Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.148

Rīgā 2004.gada 18.martā (prot. Nr.14, 10.§)

Noteikumi par prasībām pārtikas ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem, kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās un kontrolei pakļauto preču sarakstu

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka prasības pārtikas ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem, kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās, kā arī kontrolei pakļauto pārtikas preču sarakstu.

2. Latvijas Republikā atļauts ievest robežkontrolei pakļauto preču sarakstā (1.pielikums) minētās pārtikas preces.

3. Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija (turpmāk - Sanitārā robežinspekcija):

3.1. kontrolē pārtikas preču atbilstību normatīvajos aktos par pārtikas kvalitāti, marķējumu un pārtikas piesārņojumu noteiktajām prasībām;

3.2. noformē pārtikas preču robežkontroles sertifikātu (turpmāk - sertifikāts), kas apliecina Latvijas Republikā ievestās pārtikas, no Latvijas Republikas izvestās, kā arī tranzītpārvadājumos vestās pārtikas kontroles rezultātus un pavada kravu līdz gala saņēmējam (2.pielikums).

4. Sanitārā robežinspekcija neveic pārtikas preču kontroli šādos gadījumos:

4.1. pārtikas preces ir daļa no ceļotāja personiskās bagāžas (kuras svars nepārsniedz 10 kg), un tās ir paredzētas personiskajam patēriņam;

4.2. privātpersona starptautiskā pasta sūtījumā nosūta pārtikas preces (kuru svars nepārsniedz 1 kg un kuras nav paredzētas komerciāliem mērķiem) citai privātpersonai.

5. Kontrolei pakļauta krava ir viena veida pārtikas preču kopums, ko ved ar vienu transportlīdzekli.

6. Kravas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, vai kravas pārvadātājs (turpmāk - pārstāvis) šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura robežkontroles punktā, brīvajā zonā, brīvajā noliktavā vai muitas noliktavā uzrāda kravu kontrolei. Pārstāvis ir atbildīgs par pārtikas preču atbilstību normatīvajos aktos par pārtikas kvalitāti, marķējumu un pārtikas piesārņojumu noteiktajām prasībām.

7. Sanitārā robežinspekcija pārtikas preču kontroli veic:

7.1. ievedot pārtikas preces Latvijas Republikā;

7.2. ievedot un izvedot tās no brīvajām zonām, brīvajām noliktavām un muitas noliktavām;

7.3. uzglabāšanas laikā brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās;

7.4. šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzīta satiksmē:

7.4.1. ja pārkāptas transportēšanas prasības;

7.4.2. ja ir aizdomas par kravas dokumenta viltojumu;

7.4.3. ja krava ir inficēta ar augu karantīnas organismiem un ir iespējama infekcijas tālāka izplatīšanās;

7.5. izvedot pārtikas preces no Latvijas Republikas, ja to pieprasa saņēmējvalsts vai ja tas ir noteikts normatīvajos aktos par pārtikas preču kvalitāti un klasifikāciju.

8. Pārtikas preču kontroles laikā Sanitārā robežinspekcija pārbauda kravas dokumentus, identificē kravu (preces) un veic kravas fizisko pārbaudi, kā arī pārtikas kvalitātes un klasifikācijas pārbaudi, ja to paredz normatīvie akti par kvalitātes un klasifikācijas novērtēšanu.

9. Pārtikas preces atļauts ievest un uzglabāt brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanu un reģistrēšanu noteiktajām prasībām ir reģistrētas un atzītas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Pārstāvis par pārtikas preču ievešanu brīvajā zonā, brīvajā noliktavā vai muitas noliktavā vismaz stundu pirms kravas ievešanas paziņo tam Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktam, kurš uzrauga attiecīgo teritoriju.

10. Lai nepieļautu pārtikas preču piesārņojumu, vienā transportlīdzeklī vai konteinerā vienlaikus pārvadājot pārtikas un nepārtikas preces vai dažādas pārtikas preces, tās nodala atbilstoši normatīvajos aktos par pārtikas apriti un uzraudzību noteiktajām prasībām.

11. Kravas dokumentu kontrole ir pārtikas pavaddokumentu pārbaude. Sanitārā robežinspekcija kravas dokumentu kontroles laikā pārliecinās, vai pavaddokumenti un tajos norādītā informācija atbilst normatīvajos aktos par pārtikas kvalitāti, marķējumu un pārtikas piesārņojumu noteiktajām prasībām.

12. Kravas (preču) identificēšana ir kravas nodrošinājuma (plombas, zīmoga) un preču marķējuma pārbaude, kā arī vizuāla kravas apskate. Kravu identificē, lai pārliecinātos par tās atbilstību šādām prasībām:

12.1. pavaddokumentos norādītā informācija ir patiesa;

12.2. nodrošinājumi ir neskarti, un uz tiem esošā informācija sakrīt ar pavaddokumentos norādīto informāciju;

12.3. transportlīdzeklis, kurā pārvadā pārtiku, atbilst normatīvajos aktos par pārtikas apriti noteiktajām higiēnas prasībām;

12.4. pārtikas preču marķējums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām marķējuma un patērētāju tiesību aizsardzības prasībām, un marķējumā ir norādīta vismaz šāda informācija:

12.4.1. pārtikai, kura paredzēta izplatīšanai Latvijā, - nosaukums, izcelsmes valsts, ražotāja nosaukums un adrese, ražošanas datums, derīguma termiņš, uzglabāšanas (transportēšanas) prasības, piedevas un sastāvdaļas un to daudzums (arī ģenētiski modificētās sastāvdaļas). Pārtikai, kas saskaņā ar pavaddokumentiem paredzēta izmantošanai izstādēs, konkursos, pētījumos vai ievesta paraugiem, informācija norādāma latviešu, angļu, krievu vai vācu valodā;

12.4.2. pārtikai, kuras galamērķis ir ārpus Latvijas Republikas, - nosaukums, ražotājvalsts, derīguma termiņš un pārvadāšanas noteikumi;

12.5. ir ievēroti ražotāja noteiktie pārtikas pārvadāšanas un uzglabāšanas režīmi;

12.6. nav redzamu pārtikas bojājumu pazīmju.

13. Kravas fizisko kontroli veic, ja paraugu pārbaudēs ir atklāta vai iepriekšējā sūtījumā konstatēta neatbilstība normatīvajos aktos par pārtikas piesārņojumu noteiktajām prasībām vai Sanitārajai robežinspekcijai ir aizdomas par pārtikas piesārņojumu. Kravas fiziskā kontrole ir pārtikas nekaitīguma un kvalitātes pārbaude, kas ietver:

13.1. paraugu ņemšanu turpmāku izmeklējumu veikšanai;

13.2. organoleptisko novērtēšanu;

13.3. preces temperatūras mērīšanu;

13.4. laboratorisko izmeklējumu veikšanu.

14. Sertifikātu veido triju paškopējošu lapu komplekts: pirmā lapa (oriģināls), otrā lapa (pirmā kopija) un trešā lapa (otrā kopija).

15. Pārstāvis sertifikāta pirmajā daļā "Kravas apraksts" pieprasīto informāciju, izmantojot elektroniskos datu pārraides līdzekļus vai faksu, vismaz stundu pirms kravas plānotās uzrādīšanas kontrolei nosūta uz to Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktu, caur kuru paredzēts kravu ievest valstī. Informāciju sniedz latviešu valodā.

16. Sertifikāta pirmo daļu "Kravas apraksts" aizpilda Sanitārās robežinspekcijas amatpersona, pamatojoties uz kravas pārstāvja iesniegto informāciju. Pārstāvis ir atbildīgs par sertifikāta pirmajā daļā "Kravas apraksts" norādīto ziņu patiesumu un pievienoto dokumentu autentiskumu. Pārstāvis ir atbildīgs arī par pārtikas uzrādīšanu kontroles veikšanai.

17. Sertifikāta otro daļu "Kravas kontroles rezultāti" Sanitārās robežinspekcijas amatpersona aizpilda pēc pārtikas preču kontroles veikšanas. Pārbaudes rezultātus Sanitārās robežinspekcijas amatpersona ieraksta sertifikātā, piešķir sertifikātam numuru un apliecina ierakstus ar parakstu, personīgo spiedogu un Sanitārās robežinspekcijas kontroles punkta zīmogu.

18. Pēc sertifikāta aizpildīšanas:

18.1. sertifikāta oriģinālu Sanitārā robežinspekcija iesniedz kontroles punkta muitas iestādē. To pievieno iestādē uzglabājamā vienotā administratīvā dokumenta eksemplāram vai citiem muitas dokumentiem un glabā atbilstoši minēto dokumentu glabāšanas noteikumiem;

18.2. sertifikāta pirmo kopiju Sanitārā robežinspekcija izsniedz pārstāvim:

18.2.1. ja krava paredzēta realizēšanai Latvijas Republikas teritorijā, sertifikāta pirmo kopiju pievieno kravas pavaddokumentiem (līdz kravas galamērķa sasniegšanai);

18.2.2. ja kravu paredzēts uzglabāt brīvajā zonā, brīvajā noliktavā vai muitas noliktavā, pārstāvis sertifikāta pirmo kopiju iesniedz tajā Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktā, kurš uzrauga attiecīgo teritoriju;

18.3. sertifikāta otro kopiju un eksportētājvalsts izsniegto preču pavaddokumentu kopijas uzglabā Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktā trīs gadus.

19. Pēc kravas kontroles pabeigšanas Sanitārā robežinspekcija aizpilda sertifikāta otro daļu un muitas amatpersona atbilstoši otrajā daļā norādītajam lēmumam piemēro kravai attiecīgo muitas režīmu.

20. Ja Latvijas Republikā ieved šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 12., 13., 18. un 27.punktā minētos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, uz pārtikas kontroli papildus šo noteikumu prasībām attiecas normatīvajos aktos par pārtikas veterināro kontroli noteiktās prasības.

21. Ar 2004.gada 1.maiju šos noteikumus nepiemēro pārtikas precēm, kuras ieved Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pārtikas preces, kuras ieved no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, Sanitārā robežinspekcija kontrolē saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu.

22. Noteikumu 2. un 20.punkts un 1.pielikums zaudē spēku ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 2.aprīli.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 18.marta noteikumiem Nr.148

Robežkontrolei pakļauto pārtikas preču saraksts

Nr.

Apraksts

Kods

p.k.

1.

Gaļa un pārtikas gaļas subprodukti

02.grupa

2.

Zivis, vēžveidīgie, moluski un pārējie ūdens bezmugurkaulnieki

03.grupa

3.

Piens un piena produkti, putnu olas, dabiskais medus, citur

04.grupa

neminēti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti

4.

Dzīvnieku (izņemot zivis) zarnas, svaigas, atdzesētas, saldētas,

0504

sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas, pūšļi un kuņģi, veseli

vai to gabali

5.

Pārtikas dārzeņi un daži sakņaugi un bumbuļaugi

07.grupa

6.

Pārtikas augļi un rieksti, citrusaugļu un ķirbjaugu mizas

08.grupa

7.

Kafija, tēja, mate un garšvielas

09.grupa

8.

Graudaugu kultūras

10.grupa

9.

Miltrūpniecības produkcija, iesals, ciete, inulīns, kviešu lipeklis

11.grupa

10.

Eļļas augu sēklas un augļi, dažādi graudi, sēklas un augļi, augi,

EX 12.grupa

kas izmantojami pārtikā vai pārtikas ražošanā

11.

Sveķi, sveķainas vielas un pārējās augu izcelsmes sulas un

EX 13.grupa

ekstrakti, kas izmantojami pārtikas ražošanā

12.

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas, to sašķelšanās produkti;

15.grupa

sagatavoti pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski

13.

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, molusku vai pārējo ūdens

16.grupa

bezmugurkaulnieku izstrādājumi

14.

Cukurs un konditorejas izstrādājumi no cukura

17.grupa

15.

Kakao un kakao izstrādājumi

18.grupa

16.

Graudaugu, miltu, cietes vai piena izstrādājumi, miltu

19.grupa

konditorejas izstrādājumi

17.

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi

20.grupa

18.

Jaukti pārtikas produkti

21.grupa

19.

Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni un etiķis

22.grupa

20.

Sāls izmantošanai pārtikā vai pārtikas ražošanā

EX 2501 00

21.

Neorganiskās ķīmijas produkti, kas izmantojami pārtikas ražošanā

EX 28.grupa

22.

Organiskie ķīmiskie savienojumi, kas izmantojami pārtikā vai

EX 29.grupa

pārtikas ražošanā

23.

Mikroorganismu kultūras pārtikas ražošanai

EX 3002 90 50 0

24.

Krāsvielas, kas izmantojamas pārtikā vai pārtikas ražošanā

EX 32.grupa

25.

Ēteriskās eļļas, kas izmantojamas pārtikā vai pārtikas ražošanā

EX 3301

26.

Smaržīgu vielu maisījumi un maisījumi (arī spirta šķīdumi), kas

3302 10

izgatavoti uz vienas šīs vielas vai vairāku vielu pamata un izmantojami

par izejvielām pārtikas rūpniecībā, pārējie preparāti, kas izgatavoti

uz smaržīgu vielu pamata un izmantojami dzērienu ražošanā

27.

Olbaltumvielas, modificētas cietes un fermenti, kas izmantojami

EX 35.grupa

pārtikā vai pārtikas ražošanā

28.

Ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un

EX 3824

preparāti (arī dabisko produktu maisījumi), kas citur nav minēti

un kas izmantojami pārtikas ražošanā

29.

Algīnskābe, tās sāļi un esteri, kas izmantojami pārtikas ražošanā

3913 10 00 0

30.

Dabiskie sveķi, kas izmantojami pārtikas ražošanā

4001 30 00 0

Zemkopības ministrs M.Roze

148-2001.PNG (101084 bytes)

148-2002.PNG (116762 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par prasībām pārtikas ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 148Pieņemts: 18.03.2004.Stājas spēkā: 02.04.2004.Zaudē spēku: 21.12.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51, 01.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
86397
02.04.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)