Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt pirmās nodaļas "Vispārīgie noteikumi" otro daļu un 1.panta otro daļu pēc vārda "filiāles" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas ekonomisko interešu grupas" (attiecīgā locījumā) un pēc vārdiem "sabiedriskās organizācijas, to apvienības" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "biedrības un nodibinājumi" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.2 pantu šādā redakcijā:

"2.2 pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri sabiedrisko organizāciju un to apvienību pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrāciju veic saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", ievērojot Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā noteiktos termiņus."

3. Papildināt likumu ar 2.10 pantu šādā redakcijā:

"2.10 pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra vešana

Biedrību un nodibinājumu reģistru saskaņā ar šo likumu, Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs."

4. Papildināt likumu ar 2.11 pantu šādā redakcijā:

"2.11 pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra vešana

Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistru saskaņā ar normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs."

5. Papildināt 4.panta 12.punktu pēc vārdiem "sabiedrisko organizāciju reģistru" ar vārdiem "biedrību un nodibinājumu reģistru" un pēc vārda "komercreģistru" - ar vārdiem "Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistru".

6. 9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "sniedz visu nepieciešamo informāciju par jebkuru reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un koncernu" ar vārdiem "sniedz visu nepieciešamo informāciju no reģistriem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā neminētajām juridiskajām un fiziskajām personām ir tiesības pēc valsts nodevas samaksāšanas saņemt šā panta pirmajā daļā minēto informāciju. Par izrakstu no reģistriem un šo reģistru lietās esošu dokumentu izrakstu, kopiju un izziņu izsniegšanu, kā arī par iepazīšanos ar reģistrācijas lietu ņemama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "pārstāvniecībām" ar vārdiem "Eiropas ekonomisko interešu grupām" un pēc vārdiem "to apvienībām" - ar vārdiem "biedrībām un nodibinājumiem".

7. Papildināt likumu ar jaunu piekto nodaļu šādā redakcijā:

"Piektā nodaļa
Biedrību un nodibinājumu reģistra vešana

18.1 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana biedrību un nodibinājumu reģistra vešanai

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

1) iesniegti visi likumā paredzētie dokumenti;

2) iesniegtie dokumenti pēc formas atbilst likuma prasībām;

3) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā vai grozījumi biedrību un nodibinājumu reģistram iesniegtajos dokumentos, atbilst likuma prasībām;

4) nav biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu.

Ja konstatē šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētos trūkumus un šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu ir jāpieņem lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, ja biedrību un nodibinājumu reģistrā pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no citiem sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumiem.

Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis vai no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām un šie trūkumi nav novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta.

18.2 pants. Ierakstu izdarīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

Ierakstus biedrību un nodibinājumu reģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus par aizlieguma atzīmes ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

18.3 pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstu uzglabāšana un reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

18.4 pants. Kļūdas labošana biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos

Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz biedrības vai nodibinājuma juridisko adresi, norādot:

1) kāda kļūda biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatēta;

2) kā biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja biedrība vai nodibinājums noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos.

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatējusi biedrība vai nodibinājums."

8. Uzskatīt līdzšinējo piekto nodaļu par sesto nodaļu.

9. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Atbildība

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu vai dokumentu par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), komersantiem vai Eiropas ekonomisko interešu grupām neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai Uzņēmumu reģistra amatpersonu likumīgo lēmumu neizpildīšanu noteiktajā termiņā, vai nepilnīgu izpildīšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, Uzņēmumu reģistra atbildīgā amatpersona ierosina vainīgās personas saukt pie likumā noteiktās atbildības.

Par Biedrību un nodibinājumu likumā noteikto ziņu un dokumentu neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā, par ziņu nesniegšanu pēc Uzņēmumu reģistra amatpersonu pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā, kā arī par nepatiesu ziņu sniegšanu par biedrībām vai nodibinājumiem attiecīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrāciju un ar to saistītajām darbībām stājas spēkā 2004.gada 1.maijā."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 18.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 31.martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.03.2004.Stājas spēkā: 01.04.2004.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 31.03.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 8, 22.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
86325
01.04.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)