Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.462

Rīgā 2000.gada 30.jūnijā

Grozījumi Metodiskajos norādījumos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību

1. Apstiprinu grozījumus Metodiskajos norādījumos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību.

2. Rīkojumu un ar šo rīkojumu apstiprinātos grozījumus publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo rīkojumu apstiprinātie grozījumi piemērojami ar 2000.gada 1.jūliju.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora v.i. A.Krastiņš

Grozījumi Metodiskajos norādījumos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību

Izteikt Metodisko norādījumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību II daļas 6.nodaļas otro un trešo punktu šādā redakcijā:

2. Darba devējs (uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, ārvalstu uzņēmumu (nerezidentu) pastāvīgā pārstāvniecība, iestāde, organizācija, kā arī fiziskā persona, kura kā darba devējs nodarbina fizisku personu - rezidentu) par darbiniekam taksācijas periodā izmaksātajām summām, kas samaksātas darba attiecību pastāvēšanas periodā, kā arī par atskaitītajām summām, aprēķināto un pārskaitīto nodokli izdod darbiniekam, kā arī nosūta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc savas atrašanās vietas paziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.166 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatiem un paziņojumiem".

2.1. "Paziņojums par algas nodokli" (minēto noteikumu 1.pielikums) tiek izdots darbiniekam ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojoša gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai brīdī, kad tiek izdarīts galīgais norēķins par darba attiecību pastāvēšanas laikā gūto ienākumu, ja darba attiecības izbeigušās pirms gada beigām.

2.2. "Paziņojums par algas nodokli" vai "darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli (minēto noteikumu 2.pielikums) tiek nogādāts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, vai ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam pēc darba attiecību izbeigšanās datuma, ja darba attiecības izbeigušās pirms gada beigām. "Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojumu par algas nodokli" pirmo reizi iesniedz termiņā, kas noteikts šādas informācijas iesniegšanai par visu taksācijas gadu kopā, - 2001.gada 1.februārī.

3. No fiziskās personas ienākumiem, kurus izmaksā uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības, ārvalstu uzņēmumu (nerezidentu) pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes un organizācijas, ja tie nav saistīti ar darba attiecībām un nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, ienākuma izmaksātājs ietur nodokli ienākuma izmaksas vietā un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā. Par personām izmaksātajiem ienākumiem un no tiem ieturēto nodokli maksātājam izsniedz, kā arī nosūta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc savas atrašanās vietas "Paziņojumu par algas nodokli" vai "Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojumu par algas nodokli".

3.1. "Paziņojums par algas nodokli" fiziskai personai tiek izdots brīdī, kad tiek izmaksāti ienākumi, no kuriem nodoklis saskaņā ar Likuma 17.panta desmito daļu ir jāietur ienākuma izmaksas vietā.

3.2. "Paziņojums par algas nodokli" vai "darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli" tiek nogādāts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam. "Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojumu par algas nodokli" pirmo reizi iesniedz ne ātrāk kā 2001.gada 1.februārī.

Papildināt Metodisko norādījumu par iedzīvotāju ienākumu nodokļa aprēķināšanas kārtību II daļu ar 7.nodaļu šādā redakcijā:

7.nodaļa. Paziņojumu aizpildīšanas kārtība

1. Paziņojumu veidlapu paraugus nosaka 2000.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.166 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatiem un paziņojumiem". Ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem ir noteiktas šāda veidlapas:

• "Paziņojums par algas nodokli" (1.pielikums);

• "darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli" (2.pielikums);

• "Pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā" (3.pielikums);

• "Paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajām summām, kas nav saistīts ar darba attiecībām, neieturot izmaksas vietā nodokli" (4.pielikums);

• "Paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamajām summām" (5.pielikums).

Pārskata par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā (3.pielikums) aizpildīšanas kārtība ir noteikta šo norādījumu V daļā - "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana fiziskām personām (nerezidentiem)".

2. Paziņojumā par algas nodokli norāda faktiskos datus par fizisko personu, kura atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" ir iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents), gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā.

Paziņojumā jāuzrāda faktiskie dati par izmaksātiem ienākumiem, kas saņemti arī natūrā vai pakalpojumu veidā par darbu vai cita veida darbību taksācijas gadā, ieturēto nodokli, piemēroto neapliekamo minimumu un atvieglojumiem.

2.1. Aizpildot paziņojumu, jāņem vērā, ka attiecīgajos šifros jāuzrāda:

• VID teritoriālā iestāde atbilstoši darba devēja reģistrācijas adresei;

• taksācijas gads, kurā tika veikta ienākuma izmaksa.

2.2. Ienākuma saņēmēja dati:

• ienākuma saņēmēja dati (fiziskās personas - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kura maksātājam bija taksācijas gada sākumā, dzīvesvietas kods).

• algas nodokļu grāmatiņas vai kartes numurs;

• VID teritoriālā iestāde vai pašvaldība, kura ir izsniegusi algas nodokļa grāmatiņu vai karti.

2.3. Ienākuma izmaksātāja dati:

• ja izmaksātājs ir juridiskā persona, aizpildot paziņojumu, ir jāuzrāda uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības, ārvalstu uzņēmums (nerezidenta) pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes vai organizācijas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs Nodokļu maksātāju reģistrā.

Minētais attiecas arī uz tām juridiskajām personām, kuras ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājas;

• ja izmaksātājs ir fiziskā persona, aizpildot paziņojumu, ir jāuzrāda personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kura personai bija taksācijas gada sākumā, dzīvesvietas kods.

2.4. Ailē "Ienākuma veids" jāuzrāda saņemtā ienākuma veids, piemēram, darba alga. Ja ienākuma gūšana nav saistīta ar darba attiecībām, bet, piemēram, ar metāllūžņu nodošanu vai arī ar uzņēmuma dāvanu fiziskai personai, kura nav darbinieks, ailē jāparādās ierakstam "metāllūžņu nodošana" vai attiecīgi "dāvinājums".

2.5. Ailē "Ienākuma gūšanas periods" jāuzrāda laika periods, par kuru tiek izmaksāta konkrētā naudas summa. Ja, piemēram, darba attiecības ir pastāvējušas no 2000.gada 1.janvāra līdz 25.augustam, tad paziņojuma ailē ir jāieraksta "01.01.2000.-25.08.2000."; ja izmaksa ir par īslaicīgu darbu, kurš veikts laikā no 2000.gada 31.augusta līdz 2000.gada 2.septembrim, tad ailē jāieraksta "31.08.2000.-02.09.2000."; ja izmaksa ir par vienreizēju darbu vai pakalpojumu, kurš veikts 2000.gada 25.novembrī, tad ailē jāieraksta"25.11.2000.".

2.6. Ailē "Ienākuma izmaksas datums" ir jāieraksta datums, kurā izmaksāta nauda par strādāto laika periodu, piemēram, "02.09.2000." vai cits datums, ja izmaksa veikta citā datumā.

2.7. Tālāk paziņojumā jāuzrāda dati par izmaksāto ienākumu un ar to saistītajām summām:

01 - bruto ieņēmumi - visu fiziskajām personām aprēķināto izmaksu kopsumma - gan ar nodokli neapliekamie, gan ar nodokli apliekamie (naudā, natūrā vai pakalpojumu veidā);

02 - neapliekamie ienākumi, kas minēti Likuma 9.pantā;

03 - piemērotais neapliekamais minimums, kuru noteicis Latvijas Republikas Ministru kabinets, ja izmaksas vietā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa;

04 - piemērotie atvieglojumi par apgādājamo personu, kas nodokļa maksātājam pienākas saskaņā ar Likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktu;

05 vai 06, vai 07 - piemērotie atvieglojumi par invaliditāti, kā politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Papildu atvieglojumu apmēru un to piemērošanas kārtību nosaka saskaņā ar Likuma 13. panta pirmās daļas 4. punktu un 1997. gada 8. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem".

Atvieglojumi nodokļa maksātājam tiek piešķirti, pamatojoties uz ierakstu algas nodokļa grāmatiņā, bet, rodoties tiesībām uz atvieglojumiem vai tos zaudējot, - pamatojoties uz VID teritoriālās iestādes vai pašvaldības apstiprināta paziņojuma 08, 09 un 10 - attaisnotie izdevumi:

08 - aprēķinātās un no maksātājam pienākošajām izmaksām ieturētās valsts sociālās iemaksas,

09 - privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas, kuras nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas,

10 - izdevumi, kas ņemami vērā, nosakot apliekamo ienākumu, ir ar metāllūžņu sagatavošanu un pārdošanu saistītie izdevumi (Likuma 11. panta septītā daļa) un autoru izdevumi, kas saistīti ar zinātnes, literatūras un māsklas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu, kuru sastāvu un normas noteicis Ministru kabinets (Likuma 10. panta pirmās daļas 4. punkts).

11 - ienākumu, no kura aprēķina nodokli, nosaka, atņemot no bruto ieņēmumiem neapliekamos ienākumus, neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamiem, papildu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus. Iegūtā starpība nav jānoapaļo līdz veseliem latiem;

12 - ieturētais nodoklis ir 25% no 11. rindā iegūtās starpības. Aprēķinātais nodoklis jānoapaļo līdz veseliem santīmiem;

13 - nodokļa summa, kas likumā noteiktajā termiņā ir pārskaitīta budžetā. Aile obligāti jāaizpilda tikai tajā paziņojuma eksemplārā, kurš tiks iesniegts Valsts ieņēmumu dienestam.

2.8. Tālāk paziņojumā jānorāda:

• paziņojuma aizpildīšanas datums;

• uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma (nerezidenta) pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes vai organizācijas vadītāja paraksts un tā atšifrējums; ja paziņojumu aizpilda fiziskā persona - darba devējs, aile nav jāaizpilda;

• personas, kas aizpilda paziņojumu, paraksts un tā atšifrējums;

• paziņojuma aizpildītāja tālruņa numurs.

3. Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojumā par algas nodokli norāda faktiskos datus par fizisko personu, kura atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" ir iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents), gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā.

Paziņojumā jāuzrāda faktiskie dati par izmaksātiem ienākumiem, kas saņemti arī natūrā vai pakalpojumu veidā par darbu vai cita veida darbību taksācijas gadā, ieturēto nodokli, piemēroto neapliekamo minimumu un atvieglojumiem.

Paziņojums tiek iesniegts saraksta veidā.

Aizpildot paziņojumu, jāņem vērā, ka attiecīgajos šifros uzrādāmie dati ir analoģiski kā "Paziņojumā par algas nodokli".

Papildināt Metodisko norādījumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību V daļu ar 18. punktu šādā redakcijā:

18. Uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības, ārvalstu uzņēmumu (nerezidentu) pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes un organizācijas, kā arī fiziskās personas - rezidenti, kuri veic saimniecisko darbību vai kā darba devēji nodarbina uz darba līguma pamata nerezidentu, izmaksājot nerezidentam ienākumus, kuri minēti norādījumu V daļas 4. un 5. punktā, aizpilda "Pārskatu par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā", kas noteiks Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumu Nr.166 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatiem un paziņojumiem" 3. pielikumā.

18.1. Pārskatā jāuzrāda faktiskie dati par izmaksātiem ienākumiem, kas saņemti arī natūrā vai pakalpojumu veidā par darbu vai cita veida darbību taksācijas gadā, kā arī ieturēto nodokli.

18.2. Aizpildot pārskatu, tā II daļā "Nerezidentu (ienākuma saņēmēju) gūtie ienākumi un samaksātais nodoklis" attiecīgajās ailēs jānorāda nerezidenta gūtā ienākuma veids un tā izmaksas datums; ienākuma summa (aprēķinātā ienākuma kopējā summa) un ieturētā nodokļa summa jānorādā latos (Ls). Ja ienākums tiek izmaksāts ārvalstu valūtā, tad summa jānorāda latos (Ls) pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa ienākuma izmaksas dienā.

Pārskatā jānorāda Likumā noteiktā nodokļa likme. Ja nerezidents - fiziskā persona ir tādas valsts rezidents, ar kuru Latvijas Republika ir noslēgusi konvenciju (līgumu) par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, un ir izpildītas prasības, ko paredz Ministru kabineta 1996. gada 19. marta noteikumi Nr.66 "Noteikumi par nodokļu atvieglojumu piemērošanu maksājumiem, kurus izmaksā nerezidentiem", tad attiecīgajā ailē norāda nodokļa likmi saskaņā ar konkrēto nodokļu konvenciju.

18.3. Pārskats jāiesniedzs VID teritoriālajā iestādē pēc darba devēja (ienākuma izmaksātāja) reģistrācijas vietas vai atrašanās vietas ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Metodiskajos norādījumos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 462Pieņemts: 30.06.2000.Stājas spēkā: 30.06.2000.Piemērojams ar: 01.07.2000.Zaudē spēku: 02.06.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247/249, 04.07.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
8629
30.06.2000
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)