Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.10 (prot. Nr.26, 3.§)

Rīgā 2000. gada 21. jūnijā

Par Konkurences likuma pārkāpuma konstatēšanu un lietas Nr.0000/05-01/10.11.1999. izbeigšanu

Konkurences padome savas kompetences ietvaros izvērtēja BO VAS "Latvijas pasts" un SIA "DHL International (Latvia)" 23.09.1999. noslēgto Pasta aģentūras līgumu ( Postal Agency Agreement ) (turpmāk Līgums) un, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 10.punktu, 10.11.1999. nolēma uzsākt lietas izpēti par iespējamo Konkurences likuma 15.panta pārkāpumu (Prot. Nr.42, 5.§).

Konkurences padome, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju un pierādījumus,

konstatēja:

1. SIA "DHL International (Latvia)" un BO VAS "Latvijas pasts" 23.09.1999. noslēdza Līgumu, kurš stājās spēkā 01.10.1999. un saskaņā ar kuru Pasts kļuva par SIA "DHL International (Latvia)" pakalpojumu pārdošanas aģentu.

SIA "DHL International (Latvia)" ir viena īpašnieka uzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura sniedz starptautiskos kurjerpasta pakalpojumus Latvijas teritorijā.

BO VAS "Latvijas pasts" ir bezpeļņas neprivatizējama valsts akciju sabiedrība ar valstij piederošu pamatkapitālu, kura nodrošina visu valsti aptveroša pasta pakalpojumu tīkla funkcionēšanu un sniedz gan tādus pasta pakalpojumus, uz kuriem Pasts realizē monopoltiesības, gan arī pakalpojumus liberalizētajos tirgos, t.sk. starptautiskos kurjerpasta pakalpojumus Latvijas teritorijā.

2. Konkurences likuma 1.panta 6.punkta izpratnē konkrētās preces tirgus, kurā ietverts arī visu to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma, piedāvājuma un aizstājamības faktorus, preču pazīmes un lietošanas īpašības, ir centralizēta, globāla tīkla ietvaros sniegto starptautisko izejošo kurjerpasta pakalpojumu tirgus.

Konkurences likuma 1.panta 4.punkta izpratnē konkrētais ģeogrāfiskais tirgus, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir vienādi visiem tirgus dalībniekiem, ir Latvijas Republikas teritorija.

Konkurences likuma 1.panta 5.punkta izpratnē konkrētais tirgus ir centralizēta, globāla tīkla ietvaros sniegto starptautisko izejošo kurjerpasta pakalpojumu tirgus Latvijas Republikas teritorijā.

Konkrētā tirgus dalībnieki ir SIA "DHL International (Latvia)", SIA "EKL/LPS", SIA "TNT Latvia", SIA "Baltijas ekspress serviss" u.c., kuri ir konkurenti savā starpā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas sniegto informāciju SIA "DHL International (Latvia)" konkrētā tirgus daļa 1999.gadā sastādīja 58,5%. BO VAS "Latvijas pasts" sniegtie Exspress mail services (EMS) starptautiskie kurjerpasta pakalpojumi Konkurences likuma izpatnē veido atsevišķu tirgu, jo minētie pakalpojumi tiek sniegti, sadarbojoties dažādu valstu pasta administrācijām, nevis globāla, centralizēta tīkla ietvaros. EMS pakalpojumi atšķiras no SIA "DHL International (Latvia)" un tās konkurentu sniegtajiem pakalpojumiem ar papildpakalpojumu apjomu, servisa kvalitāti, piegādes laiku, cenām, mērķauditoriju un izmantošanas nolūku, tomēr tie ir daļēji aizvietojami un atrodas atsevišķos, taču cieši blakus esošos starptautiskā kurjerpasta pakalpojumu tirgos.

3. Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas noteikumi nosaka: " Ir aizliegtas un spēkā neesošas tādas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana(..)". Saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta trešo daļu "šā panta pirmajā daļā paredzētās vienošanas atļautas, ja tirgus dalībnieki Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvuši Konkurences padomes atļauju šādai darbībai." Līgumslēdzējas puses ne pirms, ne pēc Līguma noslēgšanas nebija iesniegušas Konkurences padomē paziņojumu par vienošanās atzīšanu par spēkā esošu.

4. Līguma 4.4. punkta noteikumi paredz, ka BO VAS "Latvijas pasts" neiesaistīsies ne tiešā, ne arī netiešā veidā jebkuras trešās personas pakalpojumu, kuri konkurē ar SIA "DHL International (Latvia)" pakalpojumiem, pārdošanā bez SIA "DHL International (Latvia)" piekrišanas. Šādu noteikumu iekļaušana Līgumā ietekmē esošo un potenciālo konkurenci konkrētajā tirgū šādu iemeslu dēļ:

4.1. SIA "DHL International (Latvia)" konkurentiem tiek ierobežotas iespējas izmantot Latvijas pasta nodaļu tīklu savu pakalpojumu sniegšanai.

Tā kā BO VAS "Latvijas pasts" nodaļās visā Latvijas teritorijā tiek sniegts visplašākais pasta pakalpojumu klāsts, patērētāju uztverē tas ir galvenais, vispazīstamākais pasta uzņēmums, un parasti dabiska pirmā izvēle lielai daļai patērētāju, BO VAS "Latvijas pasts" infrastruktūru nav iespējams dublēt un tā ir uzskatāma par unikālu. Līdz ar to pieeja pasta infrastruktūrai var tikt uzskatīta par būtisku konkurētspējas elementu attiecībā uz atsevišķām klientu grupām. Līguma 4.4.punkta noteikumi dod SIA "DHL International (Latvia)" izņēmuma tiesības izmantot BO VAS "Latvijas pasts" nodaļu tīklu SIA "DHL International (Latvia)" starptautisko kurjerpasta pakalpojumu pārdošanai un ierobežo konkurentu iespējas izmantot BO VAS "Latvijas pasts" infrastruktūru konkurējošu pakalpojumu sniegšanai, tādējādi ierobežojot gan esošo, gan potenciālo konkurenci konkrētajā tirgū.

4.2. Neierobežotā laika posmā tiek radīti labvēlīgāki konkurences nosacījumi SIA "DHL International (Latvia)".

Ņemot vērā BO VAS "Latvijas pasts" infrastruktūras nozīmīgumu, SIA "DHL International (Latvia)" pieeja 46 pasta nodaļām Latvijas teritorijā nodrošinās plašu minētā uzņēmuma pakalpojumu pieejamību visā valstī un dos iespēju iegūt klientus, kuri tā konkurentiem būtu pieejami tikai izveidojot savu privāto tīklu, kas prasītu ievērojami lielākas izmaksas nekā SIA "DHL International (Latvia)" pašreizējās izmaksas, izmantojot BO VAS "Latvijas pasts" kā aģentu. Tādējādi SIA "DHL International (Latvia)" neierobežotā laika posmā iegūst labvēlīgākus konkurences nosacījumus, salīdzinot ar esošajiem un potenciālajiem konkurentiem.

1999.gadā SIA "DHL International (Latvia)" tirgus daļa globāla, centralizēta tīkla ietvaros sniegto izejošo starptautisko kurjerpakalpojumu tirgū Latvijā bija 58,5%, kas vienlaikus ar pieeju Pasta infrastruktūrai ir būtisks priekšnoteikums SIA "DHL International (Latvia)" tirgus varas izveidošanai konkrētajā tirgū. Ņemot vērā apstākli, ka starptautisko kurjerpasta pakalpojumu tirgus pieprasījums un piedāvājums Latvijā ir augošs, iepriekšminētie faktori var negatīvi ietekmēt potenciālo konkurenci konkrētajā tirgū.

4.3. Tiek ierobežota vienošanās dalībnieka - BO VAS "Latvijas pasts" brīvība neatkarīgi pieņemt saimnieciskus lēmumus.

Saskaņā ar Līguma 4.4.punkta noteikumiem Pasts nav tiesīgs uz nenoteiktu laiku slēgt šāda vai līdzīga rakstura līgumus, vai kā citādi tiešā vai netiešā veidā iesaistīties kurjerpasta pakalpojumu, kuri konkurē ar SIA "DHL International (Latvia)" pakalpojumiem, sniegšanā bez SIA "DHL International (Latvia)" piekrišanas. Tas nozīmē, ka šādas normas iekļaušana Līgumā ierobežo vienošanās dalībnieka BO VAS "Latvijas pasts" brīvību neatkarīgi pieņemt saimnieciskus lēmumus, kas attiecas uz darījumiem ar trešajām personām. Tādējādi BO VAS "Latvijas pasts" ar Līguma noteikumiem tiek uzlikti ierobežojumi brīvi veikt uzņēmējdarbību tur, kur to atļauj tiesību akti un kuri nav nepieciešami Līguma mērķu sasniegšanai.

Ņemot vērā minēto, tādu saistību ietveršana līgumā, kas aizliedz vienai pusei pārdot ar Līguma pakalpojumiem konkurējošus trešo pušu pakalpojumus un nodrošina viena tirgus dalībnieka ekskluzīvu pieeju valsts nozīmes infrastruktūrai, satur Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas tiesiskā sastāva pazīmes un ir uzskatāma par aizliegtu, jo šo saistību izpildes rezultātā tiek ierobežota esošā un potenciālā konkurence konkrētajā tirgū, proti, ierobežojot SIA "DHL International (Latvia)" konkurentu pieeju BO VAS "Latvijas pasts" infrastruktūrai, tiek ierobežots centralizēta, globāla tīkla ietvaros sniegto starptautisko izejošo kurjerpasta pakalpojumu tirgus Latvijas Republikas teritorijā.

5. Pēc lietas izpētes uzsākšanas Konkurences birojs, pamatojoties uz 30.12.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr. 444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 21.punktā ietverto prasību, 10.04.2000. nosūtīja vēstules SIA "DHL International (Latvia)" (Nr. 5-215) un BO VAS "Latvijas pasts" (Nr. 5-216) par iespējamo Konkurences likuma pārkāpumu, kuros tika izklāstīti iepriekš minētie argumenti.

SIA "DHL International (Latvia)" savā 26.05.2000. atbildes vēstulē Nr.3/00 (ienākošā 29.05.2000., vēstule Nr.533) pauda viedokli, ka Līgums un tā 4.4.punkts neierobežo konkurenci, "nodrošinot ekskluzivitāti, jo tas ir parasts komerciāls priekšnosacījums nopietnu starptautisku kurjerpasta pakalpojumu sniegšanai no Latvijas pasta puses (..)." Vienlaikus uzņēmuma vadība izteica vēlmi tikties ar Konkurences padomi, tādējādi izrādot ieinteresētību minēto jautājumu risināšanā. Arī BO VAS "Latvijas pasts" savā 12.05.2000., atbildes vēstulē Nr.14-17.2/115 (ienākošā 15.05.2000. vēstule Nr.497) izrādīja iniciatīvu apspriest radušos problēmu un panākt kompromisa lēmumu lietas izskatīšanā.

Ar 08.06.2000. vēstuli Nr.4/2000 (ienākošā 08.06.2000., vēstule Nr.568) Konkurences padomei SIA "DHL International (Latvia)" ziņo, ka "SIA "DHL International (Latvia)" rīcības mērķis, slēdzot Līgumu ar BO VAS "Latvijas pasts" nebija kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci, (..) bet stiprināt BO VAS "Latvijas pasts" tā klientiem sniegto pakalpojumu konkurētspēju, piedāvājot uzlabotu pakalpojumu", un atzīst, ka Līguma 4.4.punkta nosacījumos saskatāmas Konkurences likuma 15.panta pārkāpuma pazīmes. SIA "DHL International (Latvia)", "izrādot labu gribu, lai novērstu iespējamo pārkāpumu, ir panākusi vienošanos ar BO VAS "Latvijas pasts" par 4.4.punkta izslēgšanu no Pasta aģentūras līguma un puses 06.06.2000. ir parakstījušas Pielikumu nr.1 Pasta aģentūras līgumam, kurā ir fiksēts šis fakts." Šādi apstākļi liecina par to, ka līgumslēdzējas puses pārkāpumu ir izbeigušas un iespēja ierobežot konkurenci ir novērsta.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 7.panta 2.punktu un 8.panta 1.daļas 6.punktu, 30.12.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 20.punktu un 27.punktu, Konkurences padome

nolēma:

1) konstatēt, ka SIA "DHL International (Latvia)" un BO VAS "Latvijas pasts" Līguma 4.4.punktā iekļautā norma, kas aizliedz BO VAS "Latvijas pasts" pārdot ar Līguma pakalpojumiem konkurējošus trešo personu pakalpojumus, satur aizliegtas vienošanās tiesiskā sastāva pazīmes Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas izpratnē, un līgumslēdzējas puses tādējādi pārkāpj noteikto aizliegumu;

2) uzlikt līgumslēdzējām pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem šajā Līgumā, ja tādi rastos, pienākumu Līguma darbības laikā informēt Konkurences padomi par visiem Līguma un tā Pielikuma Nr.1 par Līguma 4.4.punkta izslēgšanu grozījumiem un papildinājumiem, kuri varētu saturēt Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas tiesiskā sastāva pazīmes, kā arī par jebkurām citām līdzīga satura vienošanām, kas varētu aizstāt Līgumu;

3) izbeigt lietu Nr.0000/05-01/10.11.1999. par SIA "DHL International (Latvia)" un BO VAS "Latvijas pasts" noslēgto Līgumu, sakarā ar to, ka pārkāpums ir izbeigts.

Konkurences padomes lēmums saskaņā ar Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 1.punktu un Civilprocesa kodeksa 24 - A. nodaļu pārsūdzams Rīgas rajona Vidzemes priekšpilsētas tiesā trīsdesmit dienu laikā no brīža, kad saņemts Konkurences padomes lēmums.

Konkurences padomes priekšsēdētājs P.Vilks

"Latvijas Vēstneša" redakcijā - 03.07.2000.

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Konkurences likuma pārkāpuma konstatēšanu un lietas Nr.0000/05-01/10.11.1999. izbeigšanu Nr.10 .. Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 10Pieņemts: 21.06.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247/249, 04.07.2000.
8628
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"