Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumus Nr. 631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.154

Rīgā 2004.gada 23.martā (prot. Nr.15, 11.§)

Kārtība, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.panta trešo daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu (turpmāk - prasījums) un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze, ja citos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

II. Prasījuma pieteikums

2. Patērētājs piesaka prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam tā juridiskajā adresē vai preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas vietā. Juridiskā persona, piesakot prasījumu, sniedz pierādījumus, ka tā ir uzskatāma par patērētāju.

3. Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir pieņemt un izskatīt patērētāja prasījumu. Patērētājs prasījumu var izteikt mutiski vai iesniegt rakstiski (arī nosūtot pa pastu).

4. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja mutiski izteiktu prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai atliek prasījuma izpildi uz vēlāku laiku, ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir informēt patērētāju par tiesībām iesniegt rakstisku prasījuma pieteikumu.

5. Patērētājs rakstiski iesniegtajā prasījuma pieteikumā norāda:

5.1. prasījuma pieteikuma adresāta (ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja) nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu;

5.2. patērētāja (prasījuma pieteicēja) vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi (juridiskām personām - nosaukumu, juridisko adresi);

5.3. konstatēto preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem;

5.4. preces vai pakalpojuma ietvaros iznomātās, izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas (turpmāk - lieta) nosaukumu, daudzumu vai vienību skaitu un identifikācijas pazīmes (ja prece vai lieta tiek atdota atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam) vai informāciju par to, kā iespējams precei vai lietai piekļūt, ja preci vai lietu praktisku iemeslu dēļ nav iespējams uzrādīt, iesniedzot prasījuma pieteikumu;

5.5. prasījuma pieteikumam pievienotos dokumentus vai dokumentu kopijas;

5.6. prasījuma pieteikuma iesniegšanas datumu;

5.7. informāciju par to, ka patērētājs vēlas patstāvīgi pieteikt ekspertīzi, ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nepiekrīt apmierināt prasījumu.

6. Patērētājs prasījuma pieteikumā formulē ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam izvirzīto prasību. Prasījuma pieteikumu sagatavo divos eksemplāros. Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju. Ja sniegtā pakalpojuma rezultāts ir nematerializēts, tad patērētājs, iesniedzot pakalpojumu sniedzējam prasījuma pieteikumu, pievieno dokumentus (ja tādi ir) vai dokumentu kopijas, uz kuriem viņš atsaucas kā uz savas prasības pamatojumu.

7. Ja prasījuma pieteikumā norādīta šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētā informācija, izvirzītās prasības izpildi aizliegts pakārtot kādam nosacījumam (formalitātei).

8. Iesniedzot prasījuma pieteikumu, patērētājs uzrāda vai atdod ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam preci vai lietu, vai sniedz informāciju par to, kā iespējams precei vai lietai piekļūt, ja preci vai lietu praktisku iemeslu dēļ nav iespējams uzrādīt, iesniedzot prasījuma pieteikumu. Ja patērētājs, iesniedzot prasījuma pieteikumu, ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam atdod preci vai lietu, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai prece vai lieta līdz nodošanai ekspertīzei un pēc saņemšanas atpakaļ no ekspertīzes līdz atdošanai patērētājam netiktu bojāta vai pārmainīta.

9. Prasījuma pieteikumu paraksta patērētājs (pieteicējs) vai tā pārstāvis. Ja prasījuma pieteikumu paraksta patērētāja (pieteicēja) pārstāvis, prasījuma pieteikumam pievieno pilnvaru, kas apliecina pārstāvības tiesību.

10. Saņemot prasījuma pieteikumu, ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir uz prasījuma pieteikuma otrā eksemplāra uzrakstīt vārdu "Saņemts" vai uzlikt spiedogu "Saņemts", apliecināt to ar parakstu un norādīt:

10.1. prasījuma pieteikuma saņemšanas datumu;

10.2. prasījuma pieteikuma saņēmēja vārdu, uzvārdu un amatu.

III. Prasījuma izskatīšana

11. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs triju darbdienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas sniedz patērētājam rakstisku atbildi par pieņemto lēmumu attiecībā uz prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību, ja minētajā laikā nav panākta abpusēja rakstiska vienošanās par prasības izpildi vai alternatīvu prasības izpildes veidu.

12. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs piekrīt izpildīt patērētāja prasību vai rakstiski vienojas par alternatīvu prasības izpildes veidu, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs rakstiski informē patērētāju par attiecīgās prasības izpildes datumu. Prasība izpildāma septiņu darbdienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas, ja puses rakstiski nav vienojušās par citu termiņu.

13. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nepiekrīt izpildīt patērētāja prasību un patērētājs prasījuma pieteikumā nav izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt ekspertīzi, tad ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir:

13.1. triju darbdienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas iesniegt šo noteikumu 34.punktā minētajā iestādē patērētāja prasījuma pieteikuma kopiju un iesniegumu, lūdzot paziņot konkrētajā gadījumā ieteicamos ekspertīzes veicējus;

13.2. divu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par ieteicamajiem ekspertīzes veicējiem:

13.2.1. pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi vienam no ieteiktajiem ekspertīzes veicējiem;

13.2.2. nogādāt ekspertīzes veicējam ekspertīzei pakļaujamo preci vai lietu, ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kilogramiem vai ja prece vai lieta atdota, iesniedzot prasījuma pieteikumu, vai paziņot patērētājam, uz kurieni jānogādā ekspertīzei pakļaujamā prece vai lieta, ja tā nav atdota, iesniedzot prasījuma pieteikumu, vai sniegt ekspertīzes veicējam šo noteikumu 30.punktā minēto informāciju;

13.2.3. rakstiski informēt šo noteikumu 34.punktā minēto iestādi par izvēlēto ekspertīzes veicēju;

13.3. saņemot ekspertīzes atzinumu, ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc atzinuma saņemšanas iesniegt, nogādāt vai nosūtīt patērētājam vienu ekspertīzes atzinuma eksemplāru un, ja nepieciešams, paziņot patērētājam, kādā kārtībā var saņemt ekspertīzē atdoto preci vai lietu.

14. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nepiekrīt izpildīt patērētāja prasību un patērētājs prasījuma pieteikumā ir izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt ekspertīzi, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc patērētāja pieprasījuma nekavējoties atdod preci vai lietu patērētājam.

15. Ja patērētājs prasījuma pieteikumā ir izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt ekspertīzi, viņam ir tiesības iesniegt šo noteikumu 34.punktā minētajā iestādē prasījuma pieteikuma kopiju un iesniegumu, lūdzot paziņot konkrētajā gadījumā ieteicamos ekspertīzes veicējus.

16. Ja ekspertīzē atzīts, ka patērētāja prasījuma pieteikumā izvirzītā prasība ir pamatota, vai šo noteikumu 34.punktā minētā iestāde ir izteikusi saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs septiņu darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma vai saistošo norādījumu saņemšanas paziņo patērētājam prasības izpildes datumu un izpilda prasību.

17. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nenovērš to preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, par kuru ekspertīzē atzīts, ka patērētāja prasība ir pamatota, un patērētājs pats vai ar trešās personas palīdzību ir novērsis neatbilstību līguma noteikumiem, tad prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu patērētājs piesaka ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam desmit dienu laikā pēc tam, kad novērsta neatbilstība līguma noteikumiem, pievienojot izdevumus apliecinoša dokumenta kopiju.

18. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs izskata patērētāja prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu, kas pieteikts saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu, un triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas atlīdzina izdevumus, kas patērētājam radušies, novēršot preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

19. Ja patērētājs sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes pieprasa līguma noteikumiem neatbilstošas preces apmaiņu pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai ekvivalentu preci un ražotājs vai pārdevējs nevar šo prasību izpildīt, ražotāja vai pārdevēja pienākums ir atcelt līgumu un atmaksāt patērētājam naudas summu, kas samaksāta par preci.

20. Ja patērētājs sešu mēnešu laikā pēc līguma noteikumiem neatbilstoša pakalpojuma saņemšanas pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs izgatavotu citu lietu no tāda paša vai tādas pašas kvalitātes materiāla vai sniegtu līguma noteikumiem atbilstošu pakalpojumu, un pakalpojumu sniedzējs nevar šo prasību izpildīt, pakalpojumu sniedzēja pienākums ir atcelt līgumu un atmaksāt patērētājam naudas summu, kas samaksāta par pakalpojumu.

21. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs izpilda patērētāja prasību un apmaina līguma noteikumiem neatbilstošu preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai ekvivalentu preci vai līguma noteikumiem neatbilstošas lietas vietā izgatavo citu lietu no tāda paša vai tādas pašas kvalitātes materiāla, patērētājs ir tiesīgs likumā noteiktajā termiņā, skaitot no preces apmaiņas dienas vai izgatavotās jaunās lietas saņemšanas dienas, pieteikt prasījumu par apmaiņā saņemtās preces vai izgatavotās jaunās lietas neatbilstību līguma noteikumiem. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs apmaiņas datumu norāda darījumu apliecinošā dokumentā.

22. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs piekrīt izpildīt patērētāja prasību un novērš preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, patērētājs ir tiesīgs atkārtoti pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem laikposmā, kas atlicis līdz likumā noteiktā prasījuma pieteikšanas termiņa beigām. Likumā noteiktajā prasījuma pieteikšanas termiņā neieskaita laikposmu, kas pagājis no prasījuma pieteikšanas dienas līdz dienai, kad novērsta preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs rakstiski norāda datumu, kad novērsta katra preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem.

23. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās pieņemt un izskatīt patērētāja prasījuma pieteikumu vai atsakās izpildīt patērētāja prasību, kuras pamatotību atzinusi ekspertīze, vai citādi neievēro šajos noteikumos noteikto kārtību, patērētājs var iesniegt sūdzību šo noteikumu 34.punktā minētajā iestādē.

24. Šo noteikumu 34.punktā minētā iestāde, izvērtējot sūdzībā minētos faktus un apstākļus, izsaka ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam saistošus norādījumus attiecībā uz patērētāja prasības izpildi un/vai atbilstoši savai kompetencei administratīvi soda attiecīgo ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju.

25. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nepilda patērētāja prasību, patērētājam ir tiesības celt prasību tiesā.

IV. Ekspertīzes kārtība

26. Preces vai pakalpojuma ekspertīzi veic, lai noskaidrotu:

26.1. preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem (ja tādu nav, - atbilstību parasti izvirzāmajām prasībām);

26.2. neatbilstības līguma noteikumiem veidu un rašanās cēloņus;

26.3. neatbilstības līguma noteikumiem nozīmīgumu (noskaidro, vai neatbilstība nepazemina preces vai pakalpojuma pamatfunkciju izpildes kvalitāti un vai to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas pārmaiņas preces vai lietas izskatā);

26.4. preces vai izgatavotās jaunās lietas nolietojuma pakāpi.

27. Preces vai pakalpojuma ekspertīzi piesaka:

27.1. ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, ja saņemts patērētāja prasījuma pieteikums, kurā nav izteikta vēlme patstāvīgi pieteikt ekspertīzi;

27.2. patērētājs, ja viņš ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam iesniegtajā prasījuma pieteikumā ir izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt ekspertīzi.

28. Preces vai pakalpojuma ekspertīzes pieteikumu ekspertīzes veicējam iesniedz rakstiski, norādot, kas ekspertīzē jānoskaidro. Ekspertīzes pieteikumam pievieno normatīvi tehniskos dokumentus, līguma kopiju vai citus dokumentus, kuros noteiktas ekspertīzei pakļaujamai precei vai pakalpojumam izvirzāmās prasības. Ja norādīto dokumentu oriģināls ir svešvalodā, iesniedz to tulkojumu valsts valodā.

29. Ja ekspertīzes pieteikumam nepievieno šo noteikumu 28.punktā minētos dokumentus vai to tulkojumu valsts valodā (ja oriģināls ir svešvalodā), ekspertīzi veic, novērtējot preces vai pakalpojuma atbilstību parasti izvirzāmajām prasībām.

30. Ja preces vai lietas ekspertīzi veic tās atrašanās vietā, ekspertīzes pieteicējs vienlaikus ar ekspertīzes pieteikumu sniedz ekspertīzes veicējam pilnīgu informāciju, kas nepieciešama ekspertīzes veikšanai (piemēram, ekspertīzes veikšanas vieta, laiks, īpaši piekļūšanas nosacījumi).

31. Ekspertīzes veicējs ekspertīzi veic ne ilgāk kā mēneša laikā pēc tās pieteikšanas. Preces vai pakalpojuma ekspertīzes rezultātu noformē rakstiski, norādot konstatētās neatbilstības līguma noteikumiem, to veidus, rašanās cēloņus un nozīmīgumu, preces vai pakalpojuma ietvaros iznomātās, izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas nolietojuma (ja nepieciešams) pakāpi. Par ekspertīzes rezultātu objektivitāti ir atbildīga tā persona, kura parakstījusi ekspertīzes atzinumu (vai citu dokumentu, kurā noformēti ekspertīzes rezultāti). Ekspertīzes veicējs sniedz šo noteikumu 34.punktā minētajai iestādei pieprasīto informāciju par ekspertīzes veikšanu un rezultātiem. Ekspertīzes veicējs ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc ekspertīzes rezultātu noformēšanas izsniedz, nogādā vai nosūta ekspertīzes pieteicējam divus ekspertīzes atzinuma (vai cita dokumenta, kurā noformēti ekspertīzes rezultāti) eksemplārus.

32. Ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes pieteicējs, piesakot ekspertīzi. Ekspertīzes pieteicējs, kurš samaksājis ekspertīzes veicējam par ekspertīzes izdevumiem, ir tiesīgs pieprasīt, lai prasījuma pieteikuma izskatīšanā iesaistītā otrā puse atmaksātu tiešos ekspertīzes izdevumus, ja tās viedokļa nepamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma.

33. Ja prasījuma pieteikuma izskatīšanā iesaistītā otrā puse atsakās atmaksāt ekspertīzes pieteicējam tiešos ekspertīzes izdevumus, ekspertīzes pieteicējs tos piedzen likumā noteiktajā kārtībā.

34. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai cita iestāde, kuras kompetencē ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā:

34.1. atbilstoši kompetencei izveido, uztur un aktualizē ekspertīzes veicēju datu bāzi;

34.2. piecu darbdienu laikā informē par konkrētajā gadījumā ieteicamajiem ekspertīzes veicējiem, ja saņemts šo noteikumu 13.1.apakšpunktā vai 15.punktā minētais iesniegums ar lūgumu paziņot ekspertīzes veicēju, izņemot gadījumu, ja konstatē, ka nav lietderīgi veikt ekspertīzi, lai izvērtētu preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem. Ja ekspertīzes veikšana nav lietderīga, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai cita kompetentā iestāde dod saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam;

34.3. pieprasa un saņem no ekspertīzes veicēja informāciju par ekspertīzes veikšanu un rezultātiem.

V. Noslēguma jautājumi

35. Pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs noformē un izvieto šo noteikumu tekstu tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā tā, lai patērētājam tas būtu labi pieejams, redzams un izlasāms.

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.197 "Kārtība, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 81.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 27.martu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 154Pieņemts: 23.03.2004.Stājas spēkā: 27.03.2004.Zaudē spēku: 09.08.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 48, 26.03.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
86125
27.03.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)