Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.62

(prot. Nr.16/9) 2003.gada 13.novembrī

Par kārtību, kādā Jelgavas pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā Jelgavas pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā" (turpmāk Noteikumi) nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī - dzīvoklis) jautājumu risināšanā. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība reģistrē personas palīdzības saņemšanai un sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā saskaņā ar likumiem "Par dzīvojamo telpu īri", "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām".

2. Personu reģistrāciju, kuras vēlas un ir tiesīgas saņemt Jelgavas pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, pašvaldības palīdzības reģistros (turpmāk - palīdzības reģistrs) kārto:

2.1. JPPBU "Nekustamā īpašuma pārvalde" (turpmāk tekstā "Pārvalde") -

2.1.1. pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā - pirmās kārtas palīdzības reģistra grupā un vispārējās palīdzības reģistra grupā;

2.1.2. dzīvokļu sociālajās mājās un sociālo dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistrā;

2.1.3. pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistrā;

2.1.4. īrēto dzīvojamo telpu apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu palīdzības reģistrā;

2.1.5. vienreizējā pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam piešķiršanas palīdzības reģistrā;

2.2. pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" -

pabalsta piešķiršanai dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamas telpas lietošanu segšanai (turpmāk dzīvokļa pabalsta palīdzības reģistrs).

3. Lēmumu par pašvaldības palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja (turpmāk tekstā Komiteja). Par punktā 2.2. minēto palīdzības veidu lemj Pabalstu piešķiršanas komisija.

4. Komiteja lemj:

4.1. par personas iekļaušanu attiecīgajā palīdzības reģistrā saskaņā ar personas iesniegumu;

4.2. par personas izslēgšanu no attiecīgā palīdzības reģistra;

4.3. par dzīvojamo telpu izīrēšanu;

4.4. par dzīvojamo telpu apmaiņu;

4.5. par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu;

4.6.par dzīvojamās telpas nodošanu apakšīrē;

4.7.par pašvaldības brīvo dzīvojamo telpu nodošanu privatizācijai, izīrēšanai vai cita veida lietošanai.

5. Pamatojoties uz Komitejas lēmumu, atsevišķos gadījumos pašvaldības palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā var tikt sniegta citām personām, kurām tas ir nepieciešams un kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

6. Lēmumu par palīdzības sniegšanu personai dzīvojamo telpu jautājuma risināšanā, ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā tās īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi, pieņem Komitejas priekšsēdētāja 24 stundu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas, neveicot noteikumos paredzēto reģistrāciju. Lēmumu apstiprina kārtējā Komitejas sēdē.

7.Ja persona saskaņā ar Noteikumu 6.punktu nav saņēmusi pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, iesniegumu par palīdzības saņemšanu persona ir tiesīga iesniegt Pārvaldē viena mēneša laikā no dienas, kad notikusi stihiska nelaime vai avārija.

8. Tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā ir personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu un dzīvo Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

II. PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMO TELPU IZĪRĒŠANAS PALĪDZĪBAS REĢISTRI

9. Pašvaldība palīdzību sniedz tikai pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā iekļautām personām, izņemot gadījumus, kad stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai 7.p. noteiktajos termiņos.

10. Pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistra Pirmās kārtas uzskaites grupa. Šajā palīdzības reģistrā uzņem:

10.1. maznodrošinātās personas, kuras saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas pamatojoties uz tiesas spriedumu un ja:

10.1.1. tās sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi;

10.1.2. ar tām kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds;

10.2. politiski represētās personas, ja viņu lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas:

10.2.1. kuras tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2. panta pirmajā daļā, 28.3. panta pirmajā daļā vai 28.4. panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos;

10.2.2 kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;

10.3. maznodrošinātās personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja:

10.3.1. tās sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi;

10.3.2.ar tām kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds;

10.4. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, vai pēc obligātā militārā dienesta beigšanas, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, ja bērnu dzīvesvieta līdz viņu nodošanai ārpus ģimenes aprūpē bijusi Jelgavā;

10.5. repatrianti (ja ir saņemta repatriācijas atļauja), kuri izceļojuši līdz 1990. gada 4. maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kartībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, kura atrodas Jelgavā un kurā repatriants vai viņa vecāki, vai vecvecāki pastāvīgi dzīvojuši pirms izceļošanas;

10.6. maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Jelgavas pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;

10.7. atsevišķi dzīvojoši pensionāri vai invalīdi, kuri dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojuši dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;

10.8. personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa (dzīvojamā māja) ir avārijas stāvoklī un dome pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju izvietošanu;

10.9. personas, kuras īrē dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā namīpašumā un šī dzīvojamā telpa (viens dzīvoklis mājā) nepieciešama māju atguvušajam īpašniekam (viņa mantiniekiem) dzīvošanai un īpašnieks rakstiski apliecina, pierādot ar dokumentiem, ka mājā brīvu dzīvokļu nav;

10.10. maznodrošinātās personas, kuras īrē dzīvokli denacionalizētā mājā un ja denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īpašnieks (denacionalizētā māja ir atdota vairāk kā pirms 7 gadiem) ir pieņēmis lēmumu veikt kapitālo remontu un nevar to veikt, īrniekam dzīvojot mājā, saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28. 4 pantu un ja tās ir:

10.10.1. pensijas vecumā;

10.10.2. darbnespējīgas invaliditātes dēļ;

10.10.3. ja kopā ar viņām dzīvo un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona vai maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona, vai arī maznodrošināta persona, kura ir invalīds;

10.11. Punktos 10.4., 10.5. un 10.6. minētās personas palīdzības saņemšanai reģistrējamas un ar dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu saņemts ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad tās ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu.

11. Pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas vispārējās palīdzības reģistra grupa.

Šajā palīdzības reģistrā uzņem:

11.1. maznodrošinātās personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu un dzīvo Jelgavas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 5 gadus un kuru īrētā dzīvojamā telpa ir kļuvusi dzīvošanai nederīga un ja viņas ir:

11.1.1.ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem;

11.1.2.ģimenes, kurās ir bērns invalīds, visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi;

11.1.3.pensionāri vai invalīdi, kuriem nav apgādnieku;

12. Ja persona ir pasliktinājusi savus dzīves apstākļus, samainot dzīvokli uz mazāku vai atļaujot to privatizēt trešajai personai vai kādā citā veidā atteikusies no savas dzīvojamās telpas, pašvaldība minētās personas nereģistrē pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvojamo telpu jautājumu risināšanai 5 gadus.

13. Sociālās mājas un sociālo dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistrs.

13.1. Sociālās mājas un sociālo dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistrā personas tiek uzņemtas saskaņā ar Jelgavas domes Sociālās mājas Nolikumu;

13.2. Palīdzības reģistru veido un uztur Pārvalde saskaņā ar Komitejas lēmumu un šiem Noteikumiem.

14. Pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistrs.

14.1. Pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā uzņem maznodrošinātas personas, saskaņā ar Noteikumu punktos 6; 7; 10.1. līdz 10.4. noteiktajām prasībām;

14.2. Pagaidu dzīvojamā telpa var neatbilst likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16. panta noteikumiem.

15. Īrēto dzīvojamo telpu apmaiņai pret citu īrējamo dzīvojamo telpu palīdzības reģistrs.

15.1. Pašvaldības palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas Jelgavas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret mazāku dzīvojamo telpu vai arī veselības stāvokļa dēļ vēlas dzīvojamo telpu zemākā stāvā, citā vietā, kā arī citos gadījumos;

15.2. Šajā palīdzības reģistrā uzņemtajām personām pašvaldība sniedz palīdzību iespēju robežās.

16. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas palīdzības reģistrs.

16.1. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas palīdzības reģistru kārto pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" saskaņā ar sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumiem.

17. Vienreizējā pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam piešķiršanas palīdzības reģistrs.

17.1. Vienreizējā pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam palīdzības reģistrā tiek reģistrētas maznodrošinātas personas, kurām stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir daļēji bojāta un pašvaldība uz doto brīdi nevar ierādīt dzīvošanai derīgu telpu;

17.2. Vienreizējais pabalsts tiek piešķirts maznodrošinātām personām tikai īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas nepieciešamajam remontam;

17.3. Vienreizējā pabalsta apmēru nosaka Komiteja, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, bet ne lielāku kā Ls 300.

 

III. PERSONU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI DZĪVOKĻU JAUTĀJUMOS

18. Personas, kuras ir tiesīgas un vēlas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, iesniedz pieteikumu, kurā norāda, kādu dzīvojamo telpu vēlas (tai skaitā istabu skaitu, labiekārtotības pakāpi, pilsētas rajonu).

19. Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:

19.1. Noteikumu 10.1., 10.2. un 10.3.punktā minētajai personu kategorijai:

19.1.1 deklarētās dzīvesvietas izziņu (par ģimenes sastāvu);

19.1.2. tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.1.3. izziņu par maznodrošinātās personas statusu ;

19.1.4. pasu, bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;

19.1.5. pensionāru, invalīdu, politiski represēto personu apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;

19.1.6. invalīdiem - valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk tekstā - VDEĀK) izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.1.7. gadījumā, ja reģistrēta laulība vai ir nepilngadīgs bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citur, laulātā vai bērna deklarētās dzīvesvietas izziņu;

19.2. Noteikumu 10.4. punktā minētajai personu kategorijai:

19.2.1. lēmumu par vecāku varas pārtraukšanu, atņemšanu vai bērna bāreņa ievietošanu valsts audzināšanas iestādē;

19.2.2. izziņas par bērna bāreņa atrašanos valsts audzināšanas iestādē;

19.2.3. dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.2.4. invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.2.5. pases kopiju, uzrādot pasi;

19.3. Noteikumu 10.5.punktā minētajai personu kategorijai:

19.3.1. arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;

19.3.2. repatrianta uzziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.3.3. pašu, bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu;

19.3.4. pensionāra, invalīda, politiski represētās personas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;

19.3.5. invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālus;

19.3.6. gadījumā, ja reģistrēta laulība vai ir nepilngadīgs bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citur, laulātā vai bērna deklarētās dzīvesvietas izziņu;

19.4. Noteikumu 10.6 punktā minētajai personu kategorijai:

19.4.1. atbrīvojuma izziņas (veidlapa A) no ieslodzījuma vietas kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.4.2. arhīva izziņu no pēdējās dzīvesvietas (izziņā uzrādot pieraksta ilgumu, pierakstītās personas un radniecību ar tām);

19.4.3. izziņu par maznodrošinātas personas statusu;

19.4.4. pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.4.5. pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.4.6. invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālus;

19.4.7. gadījumā, ja reģistrēta laulība vai ir nepilngadīgs bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citur, laulātā vai bērna deklarētās dzīvesvietas izziņu;

19.5. Noteikumu 10.7. punktā minētajām personu kategorijām:

19.5.1.deklarētās dzīvesvietas izziņu;

19.5.2.pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.5.3.dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.5.4.pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.5.5.invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.6. Noteikumu 10.8. punktā minētajām personu kategorijām:

19.6.1.deklarētās dzīvesvietas izziņu par ģimenes sastāvu,

19.6.2.pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.6.3.īres līgumu, uzrādot oriģinālu vai īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus;

19.7. Noteikumu 10.9. punktā minētajām personu kategorijām:

19.7.1. dzīvojamās mājas īpašnieka iesniegumu;

19.7.2. denacionalizācijas lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.7.3. nama nodošanas - pieņemšanas akta kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.7.4. mājas īpašnieka pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.7.5. īpašnieka deklarētās dzīvesvietas izziņu;

19.7.6. gadījumā, ja namīpašumam ir vairāki īpašnieki- pārējo īpašnieku notariāli apstiprinātu rakstisku piekrišanu vai namīpašuma lietošanas kārtības līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.7.7. īrnieka deklarētās dzīvesvietas izziņu;

19.7.8. pieprasītā dzīvokļa plānu;

19.8. Noteikumu 10.10. punktā minētajai personu kategorijai:

19.8.1. mājas īpašnieka iesniegumu;

19.8.2. denacionalizācijas lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.8.3. nama nodošanas -pieņemšanas akta kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.8.4. īpašnieka pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.8.5. īrnieka iesniegums;

19.8.6. gadījumā, ja namīpašumam ir vairāki īpašnieki - pārējo īpašnieku notariāli apstiprinātu rakstisku piekrišanu vai namīpašuma lietošanas kārtības līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

19.8.7. īrnieka deklarētās dzīvesvietas izziņu (par ģimenes sastāvu);

19.8.8. pieprasītā dzīvokļa plānu;

19.8.9. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.8.10. izziņu par maznodrošinātās personas statusu;

19.8.11. būvekspertīzes atzinumu par dzīvojamās mājas kapitālā remonta nepieciešamību:

19.8.12. normatīvos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātā būvprojekta un saņemtās būvatļaujas kopija, uzrādot oriģinālus;

19.8.13. kapitālā remonta izmaksu aprēķins (tāme);

19.8.14. kredītiestāžu apstiprināti dokumenti, kas apliecina, ka mājas īpašniekam ir kapitālam remontam nepieciešamie izmaksu aprēķinā norādītie finanšu līdzekļi;

19.9. Noteikumu 11. punktā minētajai personu kategorijai:

19.9.1. izziņu par maznodrošinātās personas statusu;

19.9.2. pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.9.3. deklarētās dzīvesvietas izziņu (par ģimenes sastāvu);

19.9.4. izziņu par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu veikšanu;

19.9.5. izziņu par pēdējo 5 (piecu) gadu deklarēto dzīvesvietu;

19.9.6. ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni - bērnu dzimšanas apliecību kopijas;

19.9.7.ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi, invalīdi vai pensionāri - pensijas vai invaliditātes apliecību kopijas.

19.10. Noteikumu 17. punktā minētajai personu kategorijai:

19.10.1.pašvaldības vērtēšanas komisijas īpašuma apsekošanas aktu un tāmi.

Apsekošanā piedalās Pārvaldes speciālists;

19.10.2. deklarētās dzīvesvietas izziņu ;

19.10.3. notikušās stihiskās nelaimes vai avārijas apliecinošu dokumentu;

19.10.4.izziņu par maznodrošinātās personas statusu,

19.10.5.pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.11. Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildus dokumenti informācijas precizēšanai.

20. Personas, kuras saskaņā ar šiem Noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt pašvaldības palīdzību un iekļaujamas personu iesniegumā norādītajā palīdzības reģistrā, reģistrē tādā secībā, kādā tās iesniegušas pašvaldībai iesniegumu attiecīgā palīdzības veida saņemšanai. Par pieņemto lēmumu un personas iekļaušanu attiecīgajā palīdzības reģistrā Komiteja paziņo rakstiski, nosūtot lēmuma izrakstu.

21. Reģistrā iekļautās personas pienākums ir:

21.1. ik pēc trim mēnešiem iesniegt sociālās palīdzības dienesta izziņu par maznodrošinātās personas statusa pagarināšanu;

21.2. iesniegt VDEĀK izziņas kopiju par invaliditātes termiņa pagarinājumu,

21.3. iesniegt deklarētās dzīvesvietas izziņu, ja mainījies ģimenes sastāvs, vai dzīvesvieta vai citus dokumentus par izmaiņām ģimenē ;

22. Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra šādos gadījumos:

22.1. pēc personas rakstiska iesnieguma;

22.2. ja persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgajā palīdzības reģistrā;

22.3. ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu personas reģistrēšanai attiecīgajā palīdzības reģistrā;

22.4. ja persona nav sniegusi dokumentus, kuri apliecina tiesības saņemt iesniegumā noradīto pašvaldības palīdzību saskaņā ar 21p.

22.5. ja persona saņēmusi iesniegumā norādīto pašvaldības palīdzību.

23. Lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem Komiteja, 2 (divas) nedēļas iepriekš nosūtot uz personas norādīto adresi rakstveida paziņojumu.

24. Ja personai nepieciešams saņemt citu palīdzības veidu, nekā tā lūgusi iepriekš, tad šai personai jāiesniedz jauns iesniegums un ar šī iesnieguma iesniegšanas dienu saskaņā ar Komitejas lēmumu tā tiek ieskaitīta citā palīdzības veida reģistrā.

 

IV. DZĪVOJAMO TELPU PIEDĀVĀŠANAS UN IZĪRĒŠANAS KĀRTĪBA

25. Neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 12. pantu veic Pārvalde.

26. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt Noteikumu 6. un 7. punktos minētajām personām, ja tādas ir.

27. Ja Noteikumu 6. un 7. punktos minēto personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt Noteikumu 10.punktā minētām personām, vispirms piedāvājot 10.1. un 10.8.punktā minētām personām.

28. Ja Noteikumu 10.1. un 10.8.punktā minētās personas visas rakstveidā atteikušās īrēt dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt pārējām Noteikumu 10. punktā minētām personām reģistrācijas secībā. Ja tās rakstiski atsakās, tad dzīvojamo telpu piedāvā izīrēšanai Noteikumu 11. punktā minētajām personām reģistrācijas secībā.

29. Piedāvājot īrēt dzīvojamo telpu personai, kura reģistrēta palīdzības reģistrā vai kurai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, tiek piedāvātas pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā iekļautās telpas piedāvājuma izteikšanas dienā, ievērojot likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 18.pantā noteikto kārtību.

30. Ja persona atteikusies no trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai arī nav sniegusi pārvaldei atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem nedēļas laikā, šī persona tiek palīdzības reģistrā pārreģistrēta ar pēdējo kārtas numuru.

31. Pārvalde iesniedz Komitejai divas reizes gadā palīdzības reģistra sarakstus numerācijas izmaiņu apstiprināšanai.

32. Personai ir tiesības pārsūdzēt Komitejas lēmumu Jelgavas domē.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Jelgavas pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvojamo telpu jautājumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 62Pieņemts: 13.11.2003.Stājas spēkā: 25.12.2003.Zaudē spēku: 11.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 24.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
82438
25.12.2003
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)