Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.704

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64 55.§)
Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"
12.panta piekto daļu, 13.panta trešo daļu, 14.panta sesto daļu, 15.panta ceturto daļu,
36.1 pantu, 61.panta pirmo un trešo daļu, 89.panta pirmo daļu, 92.pantu un 96.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības (turpmāk — kapitālsabiedrība) padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošajiem kritērijiem, kā arī naudas līdzekļu apjomu, kurus valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība drīkst pārskaitīt kapitāla daļu turētājam atlīdzības izmaksai kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam.

2. Lai noteiktu kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa mēneša atlīdzību, kā arī valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka mēneša atlīdzību, kapitālsabiedrības iedala četrās grupās (pielikums):

2.1. maza;

2.2. vidēja;

2.3. liela;

2.4. īpaši liela.

3. Kapitālsabiedrības lielumu raksturojošie kritēriji ir šādi:

3.1. vidējais darbinieku skaits. To nosaka, saskaitot kapitālsabiedrībā uz darba līguma pamata strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā (turpmāk — vidējais darbinieku skaits);

3.2. bilances kopsumma;

3.3. neto apgrozījums saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu, atskaitot valsts budžeta dotāciju (turpmāk — neto apgrozījums).

4. Reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitālsabiedrībā nosaka vidējo darbinieku skaitu, izvērtē finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgā grupā:

4.1. pēc vidējā darbinieku skaita:

4.1.1. ja vismaz viens no finanšu rādītājiem ir vienā grupā ar vidējo darbinieku skaitu;

4.1.2. ja abi finanšu rādītāji ir augstākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu;

4.1.3. ja viens no finanšu rādītājiem ir zemākā grupā, bet otrs — augstākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu;

4.2. pēc lielākā finanšu rādītāja, ja abi finanšu rādītāji ir zemākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu.

5. Kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļu skaitu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

6. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nosaka vienotu mēneša atlīdzību par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā.

7. (Svītrots ar MK 29.03.2005. noteikumiem Nr.206.)

8. Kapitālsabiedrības valdes loceklim nosaka vienotu mēneša atlīdzību par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā — līdz 90 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.

(Grozīts ar MK 29.03.2005. noteikumiem Nr.206)

9. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību pārskata reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības efektivitāti salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

(Grozīts ar MK 29.03.2005. noteikumiem Nr.206)

10. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis var saņemt prēmiju, ja nav nodokļu parādu valsts un pašvaldību budžetam un ir bijusi peļņa vai peļņa nav bijusi, bet zaudējumi plānoti, lai īstenotu kapitālsabiedrības attīstības (investīciju) programmu, un tie nav radušies valdes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ. Prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgi kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa viena mēneša atlīdzības apmēru.

(MK 30.11.2006. noteikumu Nr.975 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.90)

11. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību nosaka līdz 20 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

12. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka līdz 15 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

13. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētājs, padomes priekšsēdētāja vietnieks un padomes loceklis netiek prēmēts.

14. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa mēneša atlīdzību pārskata reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības efektivitāti salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

15. Mēneša atlīdzību valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvim nosaka ministrs, Ministru kabinets vai dome (padome) saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis par savu pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā netiek prēmēts.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.90 redakcijā)

16. Mēneša atlīdzību atbildīgajam darbiniekam nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Atbildīgais darbinieks par savu pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā netiek prēmēts.

17. (Svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.90.; skat. grozījumu 2. punktu.)

18. (Svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.90.; skat. grozījumu 2. punktu.)

18.1 (Svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.90.; skat. grozījumu 2. punktu.)

19. (Svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.90.; skat. grozījumu 2. punktu.)

20. Valsts vai pašvaldību statūtsabiedrībās un privātajās statūtsabiedrībās vai kapitālsabiedrībās ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka mēneša atlīdzības noteikšanai piemēro šo noteikumu 15. un 16.punktā minētos nosacījumus.

20.1 Grozījumi šo noteikumu pielikumā, kas paredz, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka pienākumus pilda atbilstoši viņam noteiktajiem amata pie­nā­kumiem attiecīgajā ministrijā un atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu saņem attiecīgajam amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros, stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsa­bied­rībām”, kas paredz, ka kapitālsabiedrības valdes un padomes loceklis, ievērojot Komerclikuma nosacījumus, vienlaikus var būt par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli ne vairāk kā trijās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.90 redakcijā)

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumus Nr.589 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 1.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.704
Valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļu skaits, valdes priekšsēdētāja, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka mēneša atlīdzības maksimālais apmērs atbilstoši valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību iedalījumam

(Pielikums MK 27.01.2009. noteikumu Nr.90 redakcijā; 7. un 8.aile stājas spēkā 01.04.2009. vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsa­bied­rībām”, sk. 20.1 punktu; 9.aile piemērojama ar 01.06.2009., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Valsts vai pašvaldī­bu kapitāl­sabiedrību iedalījums

Kritēriji

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības maksimālais apmērs (latos)

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēneša atlīdzības maksimālais apmērs (latos)

Atbildīgā darbinieka mēneša atlīdzības maksimālais apmērs (latos)

Padomes locekļu skaits

Valdes locekļu skaits

finanšu rādītāji

vidējais darbinie­ku skaits

bilances kop­summa

(milj. latu)

neto apgro­zījums

(milj. latu)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Maza

ne vairāk kā 3,0

ne vairāk kā 4,0

ne vairāk kā 49

ne vairāk kā 1500

0

0

3

ne vairāk kā 3

2.

Vidēja

3,0–15,0

4,0–23,0

50–249

ne vairāk kā 3000

0

0

3

ne vairāk kā 4

3.

Liela

15,0–24,0

23,0–40,0

250–499

ne vairāk kā 4500

0

0

ne vairāk kā 5

ne vairāk kā 5

4.

Īpaši liela

24,0 un vairāk

40,0 un vairāk

500 un vairāk

ne vairāk kā 6000

0

0

ne vairāk kā 7

ne vairāk kā 7

PIEZĪMES:

MK 27.01.2009. noteikumu Nr.90 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību"" 2., 3. un 4.punkts:

"2. Šo noteikumu 1.3.apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, kas paredz, ka kapitālsabiedrības valdes un padomes loceklis, ievērojot Komercli­kuma nosacījumus, vienlaikus var būt par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli ne vairāk kā trijās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.

3. Šo noteikumu 1.5.apakšpunktā minētā norma par padomes locekļu skaitu valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās ir piemērojama ar 2009.gada 1.jūniju.

4. Līdz 2009.gada 30.maijam valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās ir šāds padomes locekļu skaits:
4.1. mazajās – 3;
4.2. vidējās – ne vairāk kā 5;
4.3. lielajās – ne vairāk kā 7;
4.4. īpaši lielajās – ne vairāk kā 11."
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 704Pieņemts: 16.12.2003.Stājas spēkā: 20.12.2003.Zaudē spēku: 14.05.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 19.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
82270
{"selected":{"value":"01.04.2009","content":"<font class='s-1'>01.04.2009.-13.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2009","iso_value":"2009\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2009.-13.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2009","iso_value":"2009\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2009.-31.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2008","iso_value":"2008\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2008.-10.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2006","iso_value":"2006\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2006.-29.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2005","iso_value":"2005\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2005.-05.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2003","iso_value":"2003\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2003.-01.04.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)