Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.) šādus grozījumus:

1.  Papildināt 3.pantu pēc vārda "apdrošināšanu" ar vārdiem "un valsts garantētajiem eksporta kredīta apdrošināšanas darījumiem".

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina kārtību apdrošinātā riska parakstīšanai un apdrošināšanas prēmijas noteikšanai un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu."

3. Papildināt 7.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "kas" ar vārdu "tieši".

4.  Papildināt 12.panta otro daļu pēc vārda "atsevišķi" ar vārdiem "ievērojot šā likuma 12.1 panta nosacījumus".

5. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1pants. (1)  Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis licenci iespējamā zaudējuma riska apdrošināšanai kādā no šā likuma 12.panta pirmajā daļā minētajiem apdrošināšanas veidiem, var apdrošināt risku, kas attiecas uz citu apdrošināšanas veidu (papildrisku), ja apdrošinātais risks atbilst visiem šajā daļā minētajiem nosacījumiem:

1) ir tieši saistīts ar iespējamā zaudējuma riska apdrošināšanu tajā veidā, attiecībā uz kuru ir saņemta licence;

2) attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu, kas apdrošināts tajā apdrošināšanas veidā, attiecībā uz kuru saņemta licence;

3) tiek apdrošināts ar vienu un to pašu apdrošināšanas līgumu.

(2)  Šā panta pirmā daļa neattiecas uz kredītu un galvojumu apdrošināšanas veidiem.

(3)  Juridiskos izdevumus bez atsevišķas licences saņemšanas var apdrošināt tikai kopā ar palīdzības apdrošināšanu un kuģu apdrošināšanu, ja tiek izpildīti šā panta pirmās daļas nosacījumi."

6. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punkta "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) peļņas un zaudējumu aprēķina un bilances projektus,";

izslēgt pirmās daļas 9.punkta "h" apakšpunktu;

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punkta "a" - "f" apakšpunktā minēto informāciju, kā arī finansu plāna projektu un tehnisko rezervju plānoto apmēru.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3)  Apdrošinātājs, kurš vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai informāciju par savā rīcībā esošajiem līdzekļiem un noslēgtajiem līgumiem, kas nodrošina palīdzības sniegšanu apdrošinātajam atbilstoši uzņemtajām saistībām šajā apdrošināšanas veidā."

7. 24.pantā:

izslēgt 2.punktā vārdus "un locekļiem vai filiāles vadītājam";

izslēgt 3.punktu.

8. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Apdrošinātāja paša līdzekļus aprēķina:

1) summējot:

a) apdrošināšanas akciju sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu,

b) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības samaksātās pajas,

c) pusi no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā, bet neapmaksātā pamatkapitāla, ja ir samaksāti vismaz 25 procenti no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā pamatkapitāla,

d) pusi no savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru neizdarītajām papildu iemaksām zaudējumu segšanai, ja tas paredzēts biedrības statūtos un ja biedrībai nav licences dzīvības apdrošināšanas veikšanai, bet ne vairāk kā 50 procentus no aprēķinātās maksātspējas normas,

e) rezerves kapitālu,

f) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalīto peļņu,

g) subordinēto kapitālu, bet ne vairāk kā 25 procentus no šā punkta "a", "b", "e" un "f" apakšpunktā minēto līdzekļu kopsummas;

2) no iegūtās summas atņemot:

a) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītos zaudējumus,

b) apdrošinātāja īpašumā esošo paša akciju nominālvērtību,

c) apdrošinātāja līdzdalību uzņēmumos, kas ir finansu un kredīta uzņēmējsabiedrības,

d) nemateriālos ieguldījumus."

9.  Papildināt 34.pantu pēc vārda "inspekcijā" ar vārdiem "finansiālā stāvokļa uzlabošanas".

10. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu paša līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz garantijas fonda apmēram."

11. 39.pantā:

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina tehnisko rezervju veidošanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu. Apdrošinātājs tehnisko rezervju veidošanas kārtību rakstveidā iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai 10 dienu laikā pēc šīs kārtības apstiprināšanas, kā arī informē par visām izmaiņām tajā.";

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3)  Apdrošinātājs veic tehnisko rezervju aprēķinus katram apdrošināšanas līgumam vai līgumu grupai atsevišķi.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

12. 40.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) rezervi tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "ja tas paredzēts sabiedrības statūtos".

13. Papildināt 41.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja ieguldījumu veidošanas kārtību un nosacījumus un ir atbildīga par šīs kārtības un nosacījumu ievērošanu."

14. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

"41.1  pants. (1)  Apdrošinātājs tehnisko rezervju ieguldījumus veido tādā valūtā, kādā ir uzņēmies saistības.

(2)  Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija nosaka pieļaujamās novirzes apdrošināšanas saistību un ieguldījumu saskaņošanai pa valūtu veidiem."

15. 42.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) vērtspapīros, kurus izlaidusi vai garantējusi Latvijas vai citas valsts valdība vai pašvaldība;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ar hipotēku nodrošinātos aizdevumos - ne vairāk par 20 procentiem;";

papildināt pantu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Latvijas banku emitētajās hipotekārajās ķīlu zīmēs;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

16. Papildināt likumu ar 42.1 pantu šādā redakcijā:

" 2.1  pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehniskās rezerves iegulda tikai ieguldījumu sabiedrību ieguldījumu apliecībās. Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 42., 43. un 44.panta prasības."

17. Papildināt 44.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka valstis, kurās drīkst izdarīt šos ieguldījumus."

18. Papildināt likumu ar 44.1  pantu šādā redakcijā:

"44.1  pants. Apdrošinātāja pašu līdzekļu ieguldījumu apjoms valstīs, kuras neietilpst Ministru kabineta noteiktajā valstu grupā, nedrīkst pārsniegt 20 procentus, bet vienā valstī - 10 procentus."

19. Izteikt 45.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības noteikt, ka apdrošinātājs līdz 25  procentiem no pašu līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos."

20.  Papildināt 49.panta trešo daļu pēc vārda "pārskatu" ar vārdiem "atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem".

21. Papildināt 50.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3)  Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja struktūru, nosaka darbinieku tiesības un pienākumus un ir atbildīga par šo prasību ievērošanu."

22. 54.pantā:

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Atzinuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru apdrošinātājs iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām.";

papildināt pantu ar jaunu otro, kā arī trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2)  Zvērināts revidents vai cita persona, kas pārbauda gada pārskatu apdrošināšanas sabiedrībā, sagatavo ziņojumu apdrošinātāja vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar apdrošināšanu saistītus jautājumus, kurus nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Ziņojuma norakstu nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

(3)  Zvērināts revidents vai cita persona, kas pārbauda gada pārskatu, nekavējoties rakstveidā paziņo Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai par apdrošinātāja gada pārskata pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kuri ir apdrošinātāja licencēšanas vai tā darbības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums vai kuru dēļ apdraudēta apdrošinātāja turpmākā darbība, vai kuri ir iemesls zvērināta revidenta vai citas personas, kura pārbauda gada pārskatu, atteikumam sniegt atzinumu.

(4)  Šā panta trešajā daļā minētās informācijas sniegšana nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu, normatīvu norādījumu vai likumu pārkāpumu, un tā nerada zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, papildu atbildību.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par piekto daļu.

23. Izslēgt 55.panta otro daļu.

24. 56.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu pēc vārdiem "gada pārskatu" ar vārdiem "kopā ar zvērināta revidenta vai citas gada pārskatu pārbaudījušas personas atzinumu";

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta vai citas gada pārskatu pārbaudījušas personas atzinumu iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai vismaz 15 dienas pirms tā apstiprināšanas akcionāru pilnsapulcē (biedru kopsapulcē)."

25. 60.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina pārapdrošināšanas programmu un ir atbildīga par šīs programmas ievērošanu.";

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinātājs brīvi izvēlas pārapdrošinātāju, un apdrošinātāja pienākums ir savākt un analizēt informāciju par pārapdrošinātāja spēju izpildīt savas saistības.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu un līdzšinējo trešo daļu par piekto daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārapdrošināšanas prēmijas pārapdrošinātājiem, kuri neietilpst Ministru kabineta noteiktajā valstu grupā, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējo parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma."

26. Papildināt 63.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Personu grupas apdrošināšanas līgumos minētais nosacījums attiecas uz vienu apdrošināto personu."

27. Papildināt 82.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai gadījumos, kad apdrošināšanas brokeru sabiedrība:

1) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus nav sākusi sniegt viena gada laikā no licences saņemšanas dienas;

2) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus pārtraukusi sniegt uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu;

3) pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē uzņēmējdarbību.

Ja apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences, licenci anulē."

28. Izteikt 91.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2)  Finansu un kapitāla tirgus komisija nodrošina Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, kā arī veic šādas funkcijas:

1) organizē apdrošinātāju maksājumu ieskaitīšanu Apdrošināto aizsardzības fondā;

2) aprēķina un piedzen laikā nenomaksātās summas un soda naudu;

3) organizē apdrošināšanas atlīdzības izmaksu;

4) realizē kreditoru prasījuma tiesības pret apdrošinātāju izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērā.

(3)  Uzraudzību pār Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu un apdrošināšanas atlīdzības izmaksu veic Finansu un kapitāla tirgus komisijas Konsultatīvā finansu un kapitāla tirgus padome."

29.  Aizstāt 92.pantā vārdus "Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldes nolikumā" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisijas".

30. Aizstāt 93.panta 2.punktā vārdu "summas" ar vārdu "atlīdzības".

31. Aizstāt 95.panta pirmajā daļā vārdu "apdrošinātāju" ar vārdiem "apdrošināšanas akciju sabiedrību".

32. Izteikt 97.pantu šādā redakcijā:

"97.pants.   Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi glabājami Latvijas Bankā atvērtajā kontā, un šos līdzekļus var ieguldīt tikai Latvijas valsts vērtspapīros."

33. Izteikt 98.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)  Apdrošināšanas atlīdzību var izmaksāt no Apdrošināto aizsardzības fonda tikai tad, ja persona pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu administratoram iesniedz triju mēnešu laikā pēc tam, kad apdrošinātājs atzīts par maksātnespējīgu."

34. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XII nodaļa
Apdrošināšanas uzraudzība".

35. Izteikt 99.pantu šādā redakcijā:

"99.pants. Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija."

36. Izteikt 107.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1)  Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija un Latvijas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas savas kompetences ietvaros saskaņā ar savstarpēju vienošanos apmainās ar informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanai.

(2)  Savas kompetences ietvaros Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija sadarbojas ar ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām, tiesībaizsardzības institūcijām un tām ārvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finansu iestāžu likvidāciju, bankrotu un auditu, un apmainās ar informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanai un šo institūciju funkciju īstenošanai.

(3) Šajā pantā minētā informācija uzskatāma par tālāk neizpaužamu. Ja Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir saņēmusi informāciju no kādas citas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas, šo informāciju Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija drīkst izpaust tikai ar šīs institūcijas atļauju un likumā noteiktajos gadījumos."

37.  Papildināt 109.panta pirmo daļu pēc skaitļa "28." ar skaitli "49.".

38. Papildināt 111.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3)  Jebkurai personai, kurai ir līgumiskās attiecības ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, šo attiecību laikā, kā arī pēc to izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust informāciju, kas tai kļuvusi pieejama, atrodoties līgumiskās attiecībās ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju. Šis ierobežojums neattiecas uz likumos paredzētajiem izņēmumiem."

39. Izslēgt 100., 101., 102., 102.1, 107., 110., 111. un 112.pantu.

40.  Aizstāt visā likumā vārdus "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).

41. Aizstāt likuma 44., 44.1, 49., 60., 79., 82., 84., 85. un 95.pantā vārdus "Ministru kabinets" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).

42. Pārejas noteikumos:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi līdz 2001.gada 1.jūlijam glabājas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas speciālajā kontā. Šo līdzekļu glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

aizstāt 4.punktā vārdu "janvārim" ar vārdu "jūlijam";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5.  No Apdrošināto aizsardzības fonda izmaksā apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar šā likuma prasībām tikai tad, ja pēc 2001.gada 1.jūlija apdrošinātājam ir anulētas visas licences un tiesa atzinusi to par maksātnespējīgu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"9.  Grozījumi likuma 44.pantā (par valstu noteikšanu, kurās drīkst izdarīt ieguldījumus  no tehniskajām rezervēm), 60.pantā (par pārapdrošināšanas programmas izstrādāšanu un apstiprināšanu) un likuma 44.1 pants stājas spēkā 2000.gada 1.oktobrī.

10.  Grozījumi likuma XII nodaļas nosaukumā un 99.pantā, kā arī grozījums attiecībā uz vārdu "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

11. Likuma 100., 101., 102., 102.1, 107., 110., 111. un 112.pants ir spēkā līdz 2001.gada 30.jūnijam.

12.  Grozījums likuma 54.panta otrajā daļā (par ziņojuma sagatavošanu un tā noraksta nosūtīšanu Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai), 54.panta trešā un ceturtā daļa, kā arī grozījums 55.pantā (par otrās daļas izslēgšanu) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgām normām likumā, kas regulē zvērinātu revidentu darbību.

13.  Grozījumi likuma 44., 44.1, 49., 60., 79., 82., 84., 85. un 95.pantā attiecībā uz vārdu "Ministru kabinets" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

14. Grozījums likuma 91. un 97.pantā, kā arī 92.pantā attiecībā uz vārdu "Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldes nolikumā" aizstāšanu ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisijas" stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 1.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 20.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.06.2000.Stājas spēkā: 04.07.2000.Zaudē spēku: 01.01.2016.Tēma: ApdrošināšanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 230/232, 20.06.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 13.07.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
8176
04.07.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"