Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 7.punktā vārdus "ar sabiedrību saistītie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un personas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē";

izslēgt 10.punktā vārdus "ar turētājbanku saistītie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un personas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē".

2. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šis likums regulē kārtību, kādā tiek publiski piesaistīti naudas līdzekļi Latvijas Republikā un tiek veikta to apvienota ieguldīšana piesaistītāja vārdā."

3. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība drīkst pārvaldīt arī privāto pensiju fondu līdzekļus saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" un valsts fondēto pensiju shēmas pensiju kapitāla līdzekļus saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu."

4. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisijai" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisijai".

5. 19.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par sabiedrības padomes locekli vai amatpersonu nedrīkst būt persona, kura bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu, noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā, noziedzīgu nodarījumu pret jurisdikciju vai pārvaldes kārtību, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī persona, kurai ir atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "noziegumu" ar vārdiem "noziedzīgu nodarījumu".

6. Aizstāt 30.panta piektajā daļā vārdu "atklātā" ar vārdu "atvērtā".

7. 33.pantā:

izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedrība nedrīkst, tieši vienojoties, atsavināt fonda mantu par labu:";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Sabiedrība nedrīkst, tieši vienojoties, iegādāties uz fonda rēķina mantu no šā panta piektajā daļā minētajām personām.";

papildināt astoto daļu ar ceturto punktu šādā redakcijā:

"4) piešķirt aizdevumus.";

papildināt pantu ar jaunu trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Sabiedrība nedrīkst uz fonda rēķina iegādāties mantu par cenu, kas ir augstāka par tirgus cenu, vai atsavināt fonda mantu par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu."

8. 35.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) nākamajā dienā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns turētājbankas līgums;";

papildināt otrās daļas 3.punktu pēc vārda "tiesības" ar vārdiem "un sabiedrība pieņem lēmumu par fonda likvidāciju".

9. Izslēgt 39.panta otrās daļas otro teikumu.

10. Izteikt 40.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par turētājbanku var būt Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas nodaļa (filiāle), kurai ir tiesības veikt starpniekdarbību vērtspapīru tirgū un kurai Komisija ir izsniegusi atļauju Latvijas Republikā piesaistīt fizisko personu noguldījumus.

(3) Turētājbanka, veicot likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no sabiedrības un vienīgi ieguldītāju interesēs."

11. Izslēgt 42.panta otro daļu.

12. Izteikt 50.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrība nodrošina, ka nākamajā dienā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās stājas spēkā jauns turētājbankas līgums, izņemot gadījumus, kad līgums izbeidzas sakarā ar fonda likvidāciju."

13. 54.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "fonda daļas vērtību atpakaļpirkšanas prasības saņemšanas dienā" ar vārdiem "fonda prospekta noteikumiem";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu apliecības tiek izņemtas no apgrozības, kad sabiedrība saņem no ieguldītāja atpakaļpirkšanas pieteikumu un ieguldītājs ieskaita ieguldījumu apliecību fonda emisijas kontā.";

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība drīkst uz laiku pārtraukt atvērtā fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu fonda prospektā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Atpakaļpirkšanas pārtraukumu drīkst paredzēt tikai ārkārtējos gadījumos, ja apstākļi to prasa un pārtraukums ir attaisnojams, ņemot vērā ieguldītāju intereses.";

izslēgt līdzšinējo ceturto daļu;

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

14. Izslēgt 56.panta otro daļu.

15. Papildināt 58.panta pirmo daļu pēc vārda "izsniegšanu" ar vārdiem "bez maksas".

16. Papildināt 62.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Fonda naudas līdzekļus drīkst turēt papildu likvīdajos aktīvos, ievērojot 68.panta noteikumus."

17. 63.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "objektos" ar vārdiem "saskaņā ar prospektu";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ieguldījumu ierobežojumus, kas paredzēti šā panta otrajā un trešajā daļā un 65.panta otrajā, ceturtajā, septītajā un astotajā daļā, nedrīkst apvienot, un tādējādi ieguldījumu kopējā vērtība viena emitenta izlaistos pārvedamos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 35 procentus no fonda aktīviem.

(5) Šajā pantā, 64., 65., 66., 67. un 68.pantā noteiktie ieguldījumu ierobežojumi nav attiecināmi uz slēgtā fonda ieguldījumiem, ja tā prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms."

18. 64.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fonda ieguldījumus var izdarīt tikai brīvi pārvedamos vērtspapīros, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1) tie ir iekļauti to fondu biržu oficiālajos sarakstos, kuras atrodas Latvijas Republikā vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī vai ir Starptautiskās biržu federācijas dalībnieces;

2) tie tiek tirgoti citos regulētos un publiskos vērtspapīru tirgos, kas atrodas Latvijas Republikā vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī;

3) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos un publiskos vērtspapīru tirgos, kas neatrodas 1.punktā minētajās valstīs, un šādas biržas vai tirgus izvēle ir paredzēta fonda prospektā.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "netiek kotēti vai tirgoti" ar vārdiem " nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti";

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai 30 procentus no slēgtā fonda aktīviem".

19. 65.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "64.pantā" ar skaitli un vārdiem "63.panta otrajā un trešajā daļā";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pārsniegšana ir paredzēta prospektā;";

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus "fonda pārvaldes nolikumā" ar vārdiem "fonda prospektā";

izslēgt piekto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā likuma 63.panta otrajā un trešajā daļā noteiktais ierobežojums nav attiecināms uz ieguldījumiem Latvijas Bankas vai Latvijas Republikā reģistrēto kredītiestāžu emitētajos vērtspapīros, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus likumā noteiktajā kārtībā ieguldīt lietās, kas visā šādu vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas, kad iestājusies šo vērtspapīru emitenta maksātnespēja.";

izslēgt devīto daļu.

20. Aizstāt 66.panta pirmajā daļā vārdus "koncernuzņēmumu akcijas" ar vārdiem "koncernsabiedrības akcijas".

21. 68.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fonda aktīvus drīkst ieguldīt banku īstermiņa termiņnoguldījumos.";

izslēgt trešajā daļā vārdu "slēgtā".

22. Izslēgt 69.panta astoto, devīto un desmito daļu.

23. 70.pantā:

izslēgt ceturtās daļas 2.punktu;

izslēgt piektās daļas 1.punktu.

24. 76.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija uzrauga sabiedrības un turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, likumu "Par vērtspapīriem", Kredītiestāžu likumu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu un citiem normatīvajiem aktiem.";

izslēgt otro daļu.

25. Izteikt 77.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisijas tiesības nosaka šis likums, Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums, Kredītiestāžu likums un likums "Par vērtspapīriem"."

26. Pārejas noteikumos:

izslēgt 12.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Grozījumi likuma 6.panta trešajā daļā, 40.panta otrajā daļā, 76.panta pirmajā daļā un 77.panta otrajā daļā (attiecībā uz Vērtspapīru tirgus komisijas nosaukuma maiņu) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 1.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 20.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.06.2000.Stājas spēkā: 04.07.2000.Tēma: Bankas, finanses, budžets; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 230/232, 20.06.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 13.07.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
8174
04.07.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)